Každé euro se počítá často kladené otázky o evropském veřejném žalobci

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Každé euro se počítá často kladené otázky o evropském veřejném žalobci"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE ZPRÁVA Brusel 17. července 2013 Každé euro se počítá často kladené otázky o evropském veřejném žalobci Co je Úřad evropského veřejného žalobce? Úřad evropského veřejného žalobce bude decentralizovaným úřadem veřejné žaloby Evropské unie s výlučnou pravomocí vyšetřovat, stíhat a předvádět před soud pachatele trestných činů proti rozpočtu EU. V celé Unii bude mít jednotnou vyšetřovací pravomoc vycházející z právních řádů jednotlivých členských států, která bude do těchto řádů začleněna. Úřad evropského veřejného žalobce bude využívat kapacit a odborných znalostí členských států. Budou mu přidělováni zkušení žalobci z vnitrostátních systémů a obecným pravidlem bude, že tito evropští pověření žalobci budou pracovat pro Úřad evropského veřejného žalobce ze svého sídla v členském státě a podle práva daného členského státu. Začlenění Úřadu evropského veřejného žalobce do vnitrostátních soudních systémů přináší četné výhody. Pověření žalobci přinesou důkladnou znalost právních řádů, místního jazyka, začlenění úřadu do struktury místních státních zastupitelství a postupů řešení soudních případů v daném státě. Sdílení zdrojů pro vyšetřování a veřejnou žalobu v členských státech navíc zaručí rychlé přijímání rozhodnutí. Jaký je právní základ Úřadu evropského veřejného žalobce? Lisabonská smlouva klade velký důraz na boj proti závažné finanční a hospodářské trestné činnosti s přeshraničním rozměrem. Právní základ a pravidla pro zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce jsou stanoveny v článku 86 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který uvádí: Pro boj proti trestným činům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie může Rada zvláštním legislativním postupem formou nařízení vytvořit z Eurojustu Úřad evropského veřejného žalobce. Ve svém projevu o stavu Unie za rok 2012 (SPEECH/12/596) předseda Komise Barroso ohlásil záměr Komise zřídit Úřad evropského veřejného žalobce, jak stanoví Smlouvy, v rámci závazku Komise chránit rozpočet EU. MEMO/13/693

2 Evropská komise chce chránit rozpočet Evropské unie proti trestné činnosti stejně účinně, jako jsou chráněny finance členských států. V červenci 2012 proto navrhla, aby všechny členské státy ve svých trestních zákonících sjednotily definici podvodu ohrožujícího finanční zájmy Evropské unie a stanovily stejné odrazující trestní sankce (IP/12/767, MEMO/12/544). Díky Úřadu evropského veřejného žalobce bude stíhání v členských státech konzistentnější, účinnější a efektivnější. Zapojí se do činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce všechny členské státy? Ne. Podle Smluv EU se na Spojené království a Irsko vztahuje výjimka z uplatňování politiky v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (opt-out), takže se do činnosti úřadu nezapojí, ledaže by se k tomu dobrovolně a výslovně rozhodly (opt in). Dánsko se na činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce také nepodílí, avšak nemá ani možnost se do ní zapojit. Proč potřebujeme Úřad evropského veřejného žalobce? Finanční zájmy Unie nejsou dnes dostatečně chráněny. Důvodů je několik: Za prvé, stávající instituce EU OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům), Eurojust (Evropská agentura pro justiční spolupráci v trestních věcech) a Europol (Evropský policejní úřad) nemají pravomoc k trestnímu vyšetřování a stíhání případů podvodu ani k jejich stíhání. OLAF může pouze předávat výsledky svého správního šetření příslušným vnitrostátním orgánům, které pak samy rozhodnou o zahájení trestního řízení na základě závěrů úřadu OLAF. Za druhé, jednotlivé členské státy postupují při vymáhání práva s různou intenzitou a ne vždy přijímají opatření nutná pro řešení trestné činnosti proti rozpočtu EU. Pouze pětina případů předaných úřadem OLAF vnitrostátním státním zastupitelstvím dnes končí odsuzujícím rozsudkem. V jednotlivých členských státech se výrazně liší i počty odsouzených. Za třetí, v důsledku nízkého počtu úspěšných trestních stíhání se od pachatelů získá zpět jen velmi malé procento všech finančních prostředků zpronevěřených v členských státech. Podvodníci, kteří se zaměřují na rozpočet EU, si jsou dobře vědomi své vysoké šance podržet si zisky z trestné činnosti a spoléhají na nekonsistentní vymáhání práva v EU. Kolik peněz z rozpočtu EU se zpronevěří? V každém z posledních tří let bylo v členských státech vysloveno podezření na podvody ve výši průměrně 500 milionů EUR. Předpokládá se však, že skutečná částka podvodů bude podstatně vyšší, neboť údaje o hlášených problémech nezahrnují neodhalené podvody. Proč členské státy nemohou s podvody účinně bojovat? V současnosti mohou vyšetřovat a stíhat trestné činny proti finančním zájmům Unie pouze vnitrostátní orgány. Jejich pravomoc ale končí na státních hranicích. Trestné činy proti finančním zájmům EU jsou často komplikované, jelikož se jich účastní řada pachatelů, kteří v různých zemích a národních jurisdikcích vytvářejí složitá a rafinovaná podvodná schémata. Úspěšné vyšetřování podvodů navíc vyžaduje důkladnou znalost příslušných správních a právních předpisů. Účinnou spolupráci mezi členskými státy ztěžuje odlišnost trestněprávních systémů, nejasná soudní příslušnost, administrativně náročné a zdlouhavé postupy právní pomoci, jazykové problémy, nedostatek zdrojů a různorodost priorit. 2

3 Z těchto důvodů mohou členské státy považovat stíhání podvodů proti rozpočtu Unie za náročné na čas i lidské zdroje. Někdy se proto takové podvody vůbec neřeší nebo je případ ukončen, jakmile se objeví první problémy. Mohou nastat i situace, kdy se vnitrostátní orgány rozhodnou vyšetřovat pouze svou část trestného činu, a ignorují tak možný dalekosáhlý dopad mezinárodního podvodného schématu. Jak může Úřad evropského veřejného žalobce zlepšit současný stav? V jednom případě úřad OLAF předal německým a bulharským orgánům informace o německých a bulharských státních příslušnících, kteří měli společně zpronevěřit prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Zatímco trestní řízení v Německu bylo ukončeno usvědčujícím rozsudkem, v bulharském řízení byli podezřelí osvobozeni. Současný systém tedy v jednom přeshraničním případě přinesl různé výsledky. Úřad evropského veřejného žalobce by tuto situaci změnil, protože by zajistil konzistentní vyšetřování a stíhání jak v Bulharsku, tak v Německu. Další případ se týká pašování cigaret z České republiky do Německa. Německý trestní soud použil jako důkazní materiál k usvědčení podezřelé osoby nahrávky telefonních hovorů získané českou policií. Přestože byl tento důkaz získán podle českého práva zákonným způsobem, obhájce argumentoval tím, že u německého soudu by byl bez vydání soudního příkazu povolujícího odposlech nepřípustný. Po zahájení činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce se značně sníží pravděpodobnost výskytu takovýchto problémů plynoucích z odlišnosti procesněprávních předpisů členských států. Nová pravidla neumožňují provádět odposlech bez předchozího souhlasu soudu. Nařízení dále stanoví, že důkazy získané zákonným způsobem v jednom členském státě jsou přípustné u soudů všech členských států za předpokladu, že při jejich shromažďování byla dodržena procesní práva zakotvená v Listině základních práv EU v článku 47 (právo na účinnou právní ochranu) a článku 48 (presumpce neviny a právo na obhajobu). Jaké změny přinese Úřad evropského veřejného žalobce? Úřad evropského veřejného žalobce bude mít výlučnou pravomoc vyšetřovat, stíhat a předvádět před soud pachatele trestných činů proti rozpočtu EU. Bude tedy koordinovat a řešit složité případy s přeshraničním rozměrem. Tímto způsobem se překonají problémy plynoucí z omezených pravomocí vnitrostátních orgánů, které končí na hranici státu. Díky tomuto úřadu bude zaručeno bezproblémové vymáhání práva ve všech fázích, ať při vyšetřování, stíhání nebo u soudu. Prostřednictvím evropských pověřených žalobců získá pravomoc vyšetřovat přeshraniční případy ve všech členských státech. Navíce se nebude spoléhat na často administrativně náročné a zdlouhavé mezivládní nástroje právní pomoci mezi členskými státy (např. dohody o vzájemné právní pomoci a o vzájemném uznávání). Úřad evropského veřejného žalobce se bude při vyšetřování řídit jasnými pravidly. Důkazy, které shromáždí a předloží u soudu, budou přípustné ve všech členských státech bez ohledu na sídlo soudu. 3

4 Jak bude evropský veřejný žalobce spolupracovat s evropskými pověřenými žalobci? Evropští pověření žalobci budou součástí Úřadu evropského veřejného žalobce. Obecně platí, že evropští pověření žalobci budou vést vyšetřování a stíhání ve svém členském státě za pomoci místních zaměstnanců a podle vnitrostátního práva. Jejich činnost bude koordinovat ústřední úřad pod vedením evropského veřejného žalobce, který zajistí soudržnost a efektivitu ve všech členských státech (viz grafika v PŘÍLOZE). Díky této decentralizované struktuře bude Úřad evropského veřejného žalobce disponovat odbornými znalostmi o jednotlivých státech, například důkladnou znalostí systému, místního jazyka, začlenění úřadu do struktury místních státních zastupitelství a postupů řešení soudních případů v daném státě atd. Evropští pověření žalobci mohou stále působit ve funkci státního zástupce ve svém státě. Jedná-li však pověřený žalobce v rámci mandátu Úřadu evropského veřejného žalobce, je plně nezávislý na orgánech veřejné žaloby svého státu. Desetičlenné kolegium složené z evropského veřejného žalobce, jeho zástupců a vnitrostátních státních zástupců zajistí hladkou spolupráci mezi evropským subjektem a vnitrostátními subjekty, zejména tím, že vypracuje jednací řád včetně obecných pravidel pro přidělování případů. Toto řešení, které je založeno na výsledku konzultací s členskými státy a na nedávné francouzsko-německé výzvě k vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce, zajistí také koordinaci trestního stíhání nutnou pro zamezení riziku dvojího stíhání (zásada ne bis in idem), které by mohlo vzniknout v případě zanedbání souvisejících případů či jejich nevyšetření jako celku. Budou vnitrostátní soudy oprávněny přezkoumávat činnost Úřadu evropského veřejného žalobce? Ano, budou. Činnost Úřadu evropského veřejného žalobce lze napadnout u příslušného vnitrostátního soudu. Příslušné vnitrostátní justiční orgány budou také vydávat Úřadu evropského veřejného žalobce předběžné povolení k vyšetřovacím úkonům, pokud to požadují vnitrostátní a evropské právní předpisy. Vnitrostátní soudy jsou navíc soudy příslušnými k vydávání rozhodnutí. Úřad evropského veřejného žalobce bude u příslušných soudů členských států vykonávat funkci žalobce. Soudní dvůr Evropské unie se může jako vždy zapojit prostřednictvím řízení o předběžné otázce. Jaké pravomoci uděluje Úřadu evropského veřejného žalobce příslušné nařízení? Úřad evropského veřejného žalobce bude mít pravomoc požadovat či nařizovat provedení vyšetřovacích úkonů. Nařízení jasně definuje nástroje, jež má žalobce k dispozici, v podobě invazivních i měkčích vyšetřovacích úkonů. Úřad může provádět například tyto invazivní úkony: prohlídka prostor, kontrola majetku a počítačových systémů, zajištění věci, odposlech telekomunikačního provozu a zmrazení finančních transakcí. Příkladem měkčích opatření jsou výslech podezřelého a svědků, přibrání soudního znalce vzhledem k potřebě odborných znalostí či úkony za účelem sledování osoby s cílem stanovit místo jejího pobytu. 4

5 Výkon vyšetřovacích úkonů se řídí vnitrostátním právem. Jednotlivé úkony musí zejména schválit příslušný vnitrostátní soud či jiný orgán, pokud to vyžaduje vnitrostátní právo či příslušné nařízení. V zájmu efektivity Úřadu evropského veřejného žalobce budou důkazy shromážděné zákonným způsobem v jednom členském státě přípustné u soudů všech členských států. Jak bude zajištěna nezávislost Úřadu evropského veřejného žalobce? Za prvé, nařízení stanoví, že tento úřad nesmí vyžadovat ani přijímat pokyny od nikoho zvnější. To znamená, že orgány, instituce nebo jiné subjekty Unie či členských států respektují nezávislost Úřadu evropského veřejného žalobce a nesnaží se ovlivnit plnění jeho úkolů. Za druhé, Úřad evropského veřejného žalobce bude strukturálně nezávislý, neboť nebude začleněn do jiného orgánu či služby EU. Za třetí, na jmenování evropského veřejného žalobce se budou podílet orgány Unie (žalobce jmenuje Rada se souhlasem Evropského parlamentu), bývalí členové Soudního dvora, členové národních nejvyšších soudů, národní veřejné žaloby anebo uznávaní právní odborníci, kteří pomohou vypracovat seznam kandidátů. Funkční období evropského veřejného žalobce činí nejvýše osm let a nelze jej prodloužit, což zaručí, že žalobce nebude veden myšlenkami na opětovné jmenování. Evropského veřejného žalobce může odvolat Soudní dvůr na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise. Co se týče vnitrostátních evropských pověřených žalobců, podle nařízení má jejich práce na případech pro evropského veřejného žalobce vždy přednost před vnitrostátními případy. Nařízení také výslovně uvádí, že pověření žalobci jsou naprosto nezávislí na vnitrostátních orgánech veřejné žaloby. Konflikt zájmů řeší evropský veřejný žalobce. Evropský pověřený žalobce nemůže být odvolán příslušným vnitrostátním orgánem z funkce státního žalobce bez souhlasu evropského veřejného žalobce, pracuje-li z jeho pověření. A co procesní práva podezřelých? Je důležité posílit právní záruky na ochranu osob a společností dotčených vyšetřováním či stíháním v Evropské unii. Návrh nařízení obsahuje důkladný a komplexní soubor procesních záruk, které podezřelým a jiným osobám vyšetřovaným evropským veřejným žalobcem zaručí ochranu jak ze strany stávajících předpisů EU, tak díky právu na obhajobu v členských státech. Podle návrhu požívá podezřelý všech práv zaručených právními předpisy EU a Listinou základních práv Evropské unie. Tato práva jsou vymezena taxativně a jde například o: právo na tlumočení a překlad, právo na informace a právo nahlížet do spisu, právo na obhájce a právo na styk s třetími osobami a na jejich informování o zadržení podezřelého, právo nevypovídat a presumpci neviny, právo na právní pomoc, právo předkládat důkazy, jmenovat znalce a vyslýchat svědky. Podezřelý má také práva na obhajobu zaručená vnitrostátními procesněprávními předpisy. 5

6 Proč se návrh na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce předkládá společně s reformou Eurojustu? Podle čl. 86 odst. 1 SFEU se Úřad evropského veřejného žalobce vytvoří z Eurojustu. Dnešní soubor legislativních návrhů má mezi těmito dvěma organizacemi vytvořit silnou vazbu a součinnost prostřednictvím účinné spolupráce a sdílení informací, znalostí a zdrojů. Úřad evropského veřejného žalobce i Eurojust se mají zabývat zejména případy osob podezřelých ze spáchání trestného činu poškozujícího finanční zájmy Evropské unie a dalších forem trestné činnosti. Z tohoto důvodu bude nutné nepřetržitě úzce spolupracovat. Příslušná ustanovení byla začleněna jak do nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, tak do nařízení o Eurojustu. Vedle toho může Eurojust v případě překrývajících se pravomocí v nejasných případech pomáhat s vyřešením otázky soudní příslušnosti. Eurojust poskytne Úřadu evropského veřejného žalobce podpůrné administrativní služby, jako jsou zaměstnanci, finanční služby a informační technologie. Úřad evropského veřejného žalobce bude moci využívat ve svých případech například informační infrastrukturu Eurojustu, včetně jeho systému řízení případů, dočasných pracovních souborů a rejstříku. Podrobnosti tohoto ujednání budou stanoveny dohodou mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a Eurojustem. Jaká bude úloha Eurojustu po zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce? Eurojust usnadňuje spolupráci a koordinaci vnitrostátních orgánů veřejné žaloby v přibližně přeshraničních případech ročně. Přispívá tím k budování vzájemné důvěry a k překlenutí rozdílů mezi různými právními řády a tradicemi v Evropě. Eurojust však není oprávněn vést trestní vyšetřování ani stíhat případy podvodu. Úřad evropského veřejného žalobce bude mít výlučnou pravomoc pro vyšetřování, stíhání a předvádění před soud trestných činů proti rozpočtu EU. Jeho zřízení rovněž zvyšuje demokratickou legitimitu Eurojustu, neboť Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty budou více zapojeny do hodnocení jeho činností. Reformovaný Eurojust bude pomáhat Úřadu evropského veřejného žalobce v boji proti podvodu s rozpočtovými prostředky EU. Eurojust poskytne tomuto úřadu podpůrné administrativní služby jako zaměstnance, finanční služby a informační technologie. Úřad evropského veřejného žalobce bude pro své případy například moci využívat informační infrastrukturu Eurojustu, včetně jeho systému řízení případů, dočasných pracovních souborů a rejstříku. Podrobnosti tohoto ujednání budou stanoveny dohodou mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a Eurojustem. 6

7 Jaké další změny přinese návrh reformy Eurojustu? Dnešní návrh má zlepšit celkové fungování Eurojustu. Proto se reforma zabývá vnitřním řízením Eurojustu. Stanoví jasnou hranici mezi provozními úkoly kolegia Eurojustu (kolegium je tvořeno národními členy jedním za každý členský stát EU) a úkoly administrativními. Kolegium a národní členové tak budou moci soustředit na provozní úkoly, tj. na koordinaci a podporu spolupráce mezi vnitrostátními justičními orgány v boji proti závažným trestným činům, jako je obchod s drogami, praní špinavých peněz, podvod, korupce, kyberkriminalita, terorismus a organizovaná trestná činnost. Nová výkonná rada, jejímž členem bude i Komise, bude kolegiu nápomocna při plnění administrativních úkolů. Návrh vytváří jednotný a aktualizovaný právní rámec nové Agentury pro justiční spolupráci v trestních věcech, která bude právním nástupcem Eurojustu zřízeného rozhodnutím Rady 2002/187/SVV. Při zachování prvků, které se při řízení a provozu Eurojustu ukázaly jako účinné, zjednodušuje toto nové nařízení fungování a strukturu Eurojustu podle Lisabonské smlouvy takto: zefektivňuje činnost Eurojustu vytvořením nové správní struktury, zlepšuje provozní účinnost Eurojustu tím, že jasně definuje postavení a pravomoci národních členů, Evropskému a vnitrostátním parlamentům dává možnost účastnit se hodnocení činnosti Eurojustu v souladu s Lisabonskou smlouvou, ale ponechává Eurojustu funkční nezávislost, slaďuje právní úpravu Eurojustu se společným přístupem k agenturám EU, přičemž plně respektuje jeho specifickou úlohu při koordinaci probíhajících trestních vyšetřování, zaručuje úzkou spolupráci Eurojustu s Úřadem evropského veřejného žalobce, jakmile bude zřízen. Jaká bude úloha úřadu OLAF po zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce? Podle sdělení o správě úřadu OLAF, které bylo dnes přijato, se jeho úloha po zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce změní. OLAF nadále ponese odpovědnost za správní šetření v oblastech mimo působnost evropského veřejného žalobce. Jedná se například o nesrovnalosti poškozující finanční zájmy EU a o závažná pochybení či trestné činy spáchané zaměstnanci EU bez finanční újmy. Naproti tomu OLAF již nepovede správní šetření podvodů na finančních prostředcích EU či dalších trestných činů poškozujících finanční zájmy EU. Důvodem je, že po jeho zřízení přejdou tyto činy do výhradní pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce. OLAF musí žalobci případné podezření na takového trestné činy neprodleně hlásit. Přestože OLAF tato vyšetřování již nepovede, bude stále Úřadu evropského veřejného žalobce na jeho žádost pomáhat (stejně jako dnes vnitrostátním státním zástupcům). Uvedená změna přinese zrychlení vyšetřování a omezí duplikaci správních šetření a trestních vyšetřování stejné věci, čímž se zvýší šance na úspěšné trestní stíhání. 7

8 Komise vypracuje návrhy na změnu nařízení o úřadu OLAF s cílem zohlednit změnu jeho úkolů a posílit jeho řízení při šetřeních, která vede, s ohledem na postupy stanovené pro Úřad evropského veřejného žalobce. Plánují se dva hlavní kroky. Za prvé, má být vytvořena funkce nezávislého inspektora procesních záruk za účelem zpřísnění právního přezkumu vyšetřovacích úkonů úřadu OLAF. Za druhé, uvažuje se o zpřísnění procesních požadavků v případě invazivnějších vyšetřovacích úkonů (prohlídky kanceláří, zajištění dokumentů atd.) prováděných úřadem OLAF v institucích EU. Kolika případy se bude Úřad evropského veřejného žalobce zabývat? Celkový počet případů se odhaduje na ročně. Tento údaj vychází z průměrného počtu případů podvodu, jež jsou ročně ohlášeny orgánům EU příslušnými správními vyšetřovacími subjekty z členských států. Průměrně jde o 300 případů podezření na podvod řešených úřadem OLAF, asi 500 případů podvodů s daní z přidané hodnoty, kterými se ročně zabývají členské státy, a asi 200 případů vyšetřování vedeného vnitrostátními orgány činnými v trestním řízení. Předpokládá se, že Úřad evropského veřejného žalobce bude získávat o možných podvodech více informací než členské státy nebo OLAF. Pracovní zátěž proto může převyšovat odhady. Začne Úřad evropského veřejného žalobce v Evropě zatýkat? Ne. Oprávnění zadržet někoho za trestný čin v kompetenci tohoto úřadu budou mít pouze vnitrostátní orgány. Úřad bude mít pravomoc požádat justiční orgány o zadržení podezřelého pouze v případě, že to v zájmu vyšetřování považuje za naprosto nezbytné a stejného cíle nelze dosáhnout méně invazivním způsobem. Takovouto žádost posoudí a schválí podle vnitrostátního práva příslušný justiční orgán členského státu. Další postup Aby mohl návrh Komise vstoupit v platnost, musí jej členské státy schválit v Radě (jednomyslně) se souhlasem Evropského parlamentu. Nedosáhne-li Rada jednomyslnosti, může podle smluv alespoň devět členských států navázat posílenou spolupráci (článek 86 Smlouvy o fungování EU). Hlavní kroky postupu posílené spolupráce podle článku 86 jsou následující: 1. Komise předloží legislativní návrh Radě ministrů. Členské státy se musí (v rámci závěrů předsednictví) shodnout na tom, že o daném návrhu nelze dosáhnout jednomyslnosti. 2. V tomto případě alespoň devět členských států, které si přejí navázat posílenou spolupráci, tuto skutečnost oznámí Evropské radě. 3. Evropská rada projedná žádost ve lhůtě čtyř měsíců. 4. Je-li dosaženo dohody, postoupí Evropská rada předlohu návrhu Radě k přijetí. Není-li dosaženo dohody, může se alespoň devět členských států rozhodnout účastnit se posílené spolupráce. Na základě oznámení těchto členských států o navázání posílené spolupráce se povolení Evropského parlamentu a Rady považuje za udělené. 5. Jednání o návrhu, o němž byla navázána posílená spolupráce, se vedou v Radě. Těchto jednání se mohou účastnit všechny členské státy, avšak hlasování se účastní pouze členské státy podílející se na posílené spolupráci. Členské státy se mohou k posílené spolupráci kdykoli připojit. 8

9 Další informace Tisková zpráva: IP/13/709 Tiskový materiál: Evropská komise politika v oblasti trestního práva: Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství: Místopředsedkyně Redingová na 9

10 PŘÍLOHA: Jak bude fungovat evropský veřejný žalobce Jak bude fungovat evropský veřejný žalobce HQ Evropský veřejný žalobce je jmenován Radou se souhlasem Evropského parlamentu ze seznamu kandidátů vypracovaného Komisí řídí činnost dohlíží na vyšetřování a stíhání Integrovaná a decentralizovaná struktura ČS 4 zástupci Evropští pověření zástupci (jeden či více za každý členský stát) jsou jmenováni Radou se souhlasem Evropského parlamentu pomáhají evropskému veřejnému žalobci se všemi jeho úkoly mají úlohu zástupců jsou jmenováni evropským veřejným žalobcem ze seznamu alespoň tří kandidátů předloženého členským státem mají stejnou pravomoc jako státní zástupci mohou zároveň působit jako státní zástupci, nedojdeli ke konfliktu zájmů vedou vyšetřování a vykonávají funkci veřejné žaloby u příslušných soudů v členských státech

11 11

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 3. 2014 PRACOVNÍ DOKUMENT o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) Výbor pro

Více

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Účelem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ

EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ 26.7.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 244/15 EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k souboru legislativních opatření, kterými se reformuje Eurojust

Více

JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH

JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH Justiční spolupráce v trestních věcech je založena na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí a zahrnuje sbližování právních předpisů členských

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Stanovisko č. 6/2014

Stanovisko č. 6/2014 Stanovisko č. 6/2014 (podle článku 325 Smlouvy o fungování EU) týkající se návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. července 2013 (13.08) (OR. en) 12558/13 Interinstitucionální spis: 2013/0255 (APP)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. července 2013 (13.08) (OR. en) 12558/13 Interinstitucionální spis: 2013/0255 (APP) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. července 2013 (13.08) (OR. en) 12558/13 Interinstitucionální spis: 2013/0255 (APP) EPPO 3 EUROJUST 58 CATS 35 FIN 467 COPEN 108 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH

JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH Justiční spolupráce v trestních věcech je založena na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí a zahrnuje sbližování právních předpisů členských

Více

15308/14 SH/pp,izk DGD 2

15308/14 SH/pp,izk DGD 2 Rada Evropské unie Brusel 19. listopadu 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0278 (NLE) 15308/14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROAPP 28 JAI 851 CATS 172 SCHENGEN 45 COMIX 599 ROZHODNUTÍ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.1.2019 COM(2019) 27 final 2019/0014 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování některých ustanovení Dohody mezi Evropskou unií

Více

ÚČETNÍ DVŮR. Články 285 až 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

ÚČETNÍ DVŮR. Články 285 až 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). ÚČETNÍ DVŮR Evropský účetní dvůr má na starosti kontrolu finančních prostředků Evropské unie. Jako externí auditor EU přispívá ke zlepšování finančního řízení EU a jedná jako nezávislý ochránce finančních

Více

JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH

JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH V současné době stále více lidí cestuje, pracuje, studuje a žije v zahraničí. Trestná činnost je stále sofistikovanější a nabývá podoby mezinárodního fenoménu. Je

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o podpisu Úmluvy Rady Evropy o předcházení terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské unie

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o podpisu Úmluvy Rady Evropy o předcházení terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Rady Evropy o předcházení terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské unie CS CS 1. SOUVISLOSTI

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) USNESENÍ RADA USNESENÍ RADY O VZOROVÉ DOHODĚ O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO VYŠETŘOVACÍHO TÝMU (SVT) (2017/C 18/01)

(Usnesení, doporučení a stanoviska) USNESENÍ RADA USNESENÍ RADY O VZOROVÉ DOHODĚ O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO VYŠETŘOVACÍHO TÝMU (SVT) (2017/C 18/01) 19.1.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 18/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) USNESENÍ RADA USNESENÍ RADY O VZOROVÉ DOHODĚ O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO VYŠETŘOVACÍHO TÝMU (SVT) (2017/C 18/01) RADA EVROPSKÉ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 20. 1. 2014 2014/2006(INI) NÁVRH ZPRÁVY o hodnocení soudnictví v oblasti trestního soudnictví a právního státu (2014/2006(INI))

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Úřední věstník EU: Databáze Pre-Lex:

Úřední věstník EU:  Databáze Pre-Lex: Z LEGISLATIVY Evropské unie Účelem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

Rada Evropské unie Brusel 28. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 28. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 28. dubna 2017 (OR. en) 7281/1/17 REV 1 ENFOPOL 121 JAI 239 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních

Více

17427/1/12 REV 1 ADD 1 zc/zc/kno 1 DQPG

17427/1/12 REV 1 ADD 1 zc/zc/kno 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 25. února 2013 (28.02) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2006/0084 (COD) 17427/1/12 REV 1 ADD 1 GAF 29 FIN 1022 CODEC 2955 PARLNAT 402 ODŮVODNĚNÍ RADY Předmět: Postoj Rady v

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2011 SEK(2011) 687 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právu na

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 11. 5. 2016 Spolupráce mezi státy v oblasti trestního práva je podmíněna především ohledy na zásadu suverenity. Suverenita je vlastnost státní moci, její nezávislost

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Trestní právo (hmotné a procesní) v evropském prostředí. prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc.

Trestní právo (hmotné a procesní) v evropském prostředí. prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Trestní právo (hmotné a procesní) v evropském prostředí prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Europeizace práva proces, v němž se v určité právní oblasti projevuje vliv evropského

Více

SN 1316/14 rs/mv/kno 1 DG D 2A LIMITE CS

SN 1316/14 rs/mv/kno 1 DG D 2A LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. ledna 2014 (05.02) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE POZNÁMKA Předmět: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č..../20.., kterým se

Více

Návrh nařízení (COM(2017)0706 C8-0441/ /0248(CNS))

Návrh nařízení (COM(2017)0706 C8-0441/ /0248(CNS)) 29.6.2018 A8-0215/ 001-041 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-041 které předložil Hospodářský a měnový výbor Zpráva Roberts Zīle Opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty A8-0215/2018

Více

Rada Evropské unie Brusel 31. ledna 2017 (OR. en) Návrh nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce návrh nařízení

Rada Evropské unie Brusel 31. ledna 2017 (OR. en) Návrh nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce návrh nařízení Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 31. ledna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0255 (APP) 5766/17 LIMITE POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Rada EPPO 5 EUROJUST

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Europeizace trestního práva

Europeizace trestního práva Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Seminář : Trestní právo EU pro obhájce v trestním řízení, Praha 29.-30.11. 2013 Europeizace trestního práva Trestní právo jeden z hlavních atributů aprojevů státní

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.10.2017 Úřední věstník Evropské unie L 283/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského

Více

Pokyny pro rozhodování o tom, v rámci které jurisdikce by mělo být vedeno trestní stíhání

Pokyny pro rozhodování o tom, v rámci které jurisdikce by mělo být vedeno trestní stíhání Pokyny pro rozhodování o tom, v rámci které jurisdikce by mělo být vedeno trestní stíhání Ve znění z roku 2016 Pokyny pro rozhodování o tom, v rámci které jurisdikce by mělo být vedeno trestní stíhání

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ rok poté CESNET NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA, PRAHA JUDr. Soňa Matochová, Ph.D.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ rok poté CESNET NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA, PRAHA JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ rok poté 21. 9. 2019 CESNET NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA, PRAHA JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. OSNOVA TÉMATU I. Kontext, ve kterém se pohybujeme, - důvody pro vznik nové právní úpravy,

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. června 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. června 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 30. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0255 (APP) 9941/17 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: EPPO 21 EUROJUST 86 CATS 62 FIN 349 COPEN 189 GAF 25 C 120 NAŘÍZENÍ

Více

14128/14 ADD 1 jpe/el/bl 1 DPG

14128/14 ADD 1 jpe/el/bl 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 31. října 2014 (OR. en) 14128/14 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 48 JAI 762 COMIX 543 3336. zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI) konané v Lucemburku

Více

dvůr rozhodl předložit následující úvahy týkající se zvláštního aspektu, který souvisí se způsobem fungování soudního systému Unie.

dvůr rozhodl předložit následující úvahy týkající se zvláštního aspektu, který souvisí se způsobem fungování soudního systému Unie. Diskuzní dokument Soudního dvora Evropské unie o některých aspektech přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 1 Stockholmský program přijatý Evropskou radou

Více

A8-0252/ POZMĚŇOVACÍ NÁVRH který předložil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

A8-0252/ POZMĚŇOVACÍ NÁVRH který předložil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 9..205 A8-0252/ 00-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 00-00 který předložil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Zpráva Claude Moraes A8-0252/205 Zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

III. ROZHODNUTÍ RADY 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti

III. ROZHODNUTÍ RADY 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti L 348/130 Úřední věstník Evropské unie 24.12.2008 III (Akty přijaté na základě Smlouvy o EU) AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU ROZHODNUTÍ RADY 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

Delegace naleznou v příloze odtajněné znění výše uvedeného dokumentu.

Delegace naleznou v příloze odtajněné znění výše uvedeného dokumentu. Rada Evropské unie Brusel 10. června 2015 (OR. en) 10817/10 DCL 1 ODTAJNĚNÍ Dokument: Ze dne: 8. června 2010 Nový status: Předmět: ST 10817/10 RESTREINT UE veřejné FREMP 27 JAI 523 COHOM 153 COSCE 17 Rozhodnutí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v

Více

13538/14 mhr/zc/kno 1 DG D 2B

13538/14 mhr/zc/kno 1 DG D 2B Rada Evropské unie Brusel 30. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2017 COM(2017) 422 final 2017/0189 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení CS CS

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Konsolidované úplné znění. S t a t u t u vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie

Konsolidované úplné znění. S t a t u t u vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie Konsolidované úplné znění S t a t u t u vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie ve znění usnesení vlády č. 113 ze dne 4. února 2004 a usnesení č. 382 ze dne

Více

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Č. předchozího

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0023(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0023(COD) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 6. 6. 2013 2013/0023(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0277 (NLE) 13680/14 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 26. září 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

PROJEV PŘEDSEDY KOMISE JUNCKERA O STAVU UNIE V ROCE 2017

PROJEV PŘEDSEDY KOMISE JUNCKERA O STAVU UNIE V ROCE 2017 PROJEV PŘEDSEDY KOMISE JUNCKERA O STAVU UNIE V ROCE 2017 Návrhy pro budoucnost Evropy, které mohou být realizovány na základě Lisabonské smlouvy Ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 předneseném 13.

Více

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU Evropský parlament 2014-2019 Konsolidovaný legislativní dokument 4.10.2016 EP-PE_TC1-COD(2013)0409 ***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 4. října 2016 k přijetí směrnice Evropského

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 25.6.2013 Úřední věstník Evropské unie C 179/9 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 28. května 2013 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o

Více

s ohledem na návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (COM(2013)0535),

s ohledem na návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (COM(2013)0535), P7_TA-PROV(2014)0234 Úřad evropského veřejného žalobce Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (COM(2013)0534 2013/0255(APP))

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o podpisu Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o předcházení terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské unie

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o podpisu Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o předcházení terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2015 COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o předcházení terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních Odpovídající předpis EU Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 85 Řízeními o některých otázkách týkajících

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 4.11.2016 L 297/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby

Více

STANOVISKO. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2128(INI) Výboru pro ústavní záležitosti

STANOVISKO. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2128(INI) Výboru pro ústavní záležitosti Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro ústavní záležitosti 2015/2128(INI) 7.1.2016 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu k výroční zprávě za rok 2014 o ochraně finančních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.5.2008 SEK(2008)1944 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument ke sdělení Směrem k evropské strategii pro elektronické soudnictví (e-justice) určenému

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2017 COM(2017) 806 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Státem Izrael o výměně osobních údajů mezi Agenturou

Více

OSOBNÍ ÚDAJE GDPR ROK POTÉ

OSOBNÍ ÚDAJE GDPR ROK POTÉ OSOBNÍ ÚDAJE 2019 - GDPR ROK POTÉ 15. 5. 2019 PRAHA Economia Events JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. OSNOVA TÉMATU I. Kontext, ve kterém se pohybujeme, - důvody pro vznik nové právní úpravy, role základních

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 205 9. funkční období 205 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Prvotní přezkum působnosti nařízení o prosazování

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Prvotní přezkum působnosti nařízení o prosazování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.7.2017 COM(2017) 373 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Prvotní přezkum působnosti nařízení o prosazování CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2019 C(2019) 2962 final PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne 25.4.2019 o zajištění bezproblémového fungování elektronického rejstříku kvót pro uvádění částečně

Více

5798/1/15 REV 1 mv/vmu 1 DG D 2B

5798/1/15 REV 1 mv/vmu 1 DG D 2B Rada Evropské unie Brusel 4. února 2015 (OR. en) 5798/1/15 REV 1 COPEN 22 EUROJUST 19 EJN 8 POZNÁMKA Odesílatel: Datum: 17. prosince 2014 Příjemce: Předmět: Julius Pagojus, náměstek ministra spravedlnosti,

Více

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Vy a dozor. PhDr. Miroslava Matoušová, Úřad pro ochranu osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Vy a dozor. PhDr. Miroslava Matoušová, Úřad pro ochranu osobních údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Vy a dozor PhDr. Miroslava Matoušová, Úřad pro ochranu osobních údajů Školení ke GDPR pro zástupce obcí a obecních/městských úřadů, duben 2018 Část I Dozor v ochraně

Více

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení *

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o zohlednění

Více

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád.

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řád Zdroj trestního práva procesního Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2012 o přístupu EU k trestnímu právu (2010/2310(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2012 o přístupu EU k trestnímu právu (2010/2310(INI)) P7_TA-PROV(2012)0208 Přístup EU k trestnímu právu Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2012 o přístupu EU k trestnímu právu (2010/2310(INI)) Evropský parlament, s ohledem na Smlouvu o fungování

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 21.5.2014 L 151/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

Lisabonská smlouva. Evropa států a Evropa občanů. JUDr.. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Lisabonská smlouva. Evropa států a Evropa občanů. JUDr.. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Lisabonská smlouva Evropa států a Evropa občanů JUDr.. Lenka Pítrová, CSc. JUDr.. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2008 Hlava II SEU: Ustanovení o demokratických zásadách Členské státy Občané členských států Hlava

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30. června podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů v Argentině

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30. června podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů v Argentině ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. června 2003 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů v Argentině (Text s významem pro EHP) (2003/490/ES) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Seznam úkolů pro rok 2010

Seznam úkolů pro rok 2010 Seznam úkolů pro rok 2010 I. Úvod Toto je čtvrtý veřejný seznam úkolů EIOÚ jako poradce v oblasti návrhů právních předpisů EU a souvisejících dokumentů. Vzhledem k tomu, že ke zveřejnění pracovního programu

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 06.07.2012 PRACOVNÍ DOKUMENT o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přizpůsobení několika právních aktů v oblasti práva, které stanoví použití regulativního

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

PROTOKOL (č. 7) O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÉ UNIE

PROTOKOL (č. 7) O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÉ UNIE C 202/266 Úřední věstník Evropské unie 7.6.2016 PROTOKOL (č. 7) O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÉ UNIE VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, BEROUCE V ÚVAHU, že podle článku 343 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 28.7.2017 L 198/29 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 108 9. funkční období 108 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 306/32 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/1993 ze dne 4. listopadu 2016, kterými se stanoví zásady pro koordinaci hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 PŘÍLOHY Návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Smíšeného výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS,

Více

N Á V R H USNESENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

N Á V R H USNESENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 70 9. funkční období 70 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. února 2011 (15.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. února 2011 (15.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. února 2011 (15.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: COREPER/Rada Č. předchozího

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Oddělení R1 Registrace a transparentnost, GŘ pro hospodářskou soutěž

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Oddělení R1 Registrace a transparentnost, GŘ pro hospodářskou soutěž PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Toto prohlášení se týká zpracování osobních údajů v rámci šetření týkajících se státní podpory a souvisejících úkolů ve společném zájmu, které provádí Komise. Údaje,

Více

Stanovisko č. 1/2016

Stanovisko č. 1/2016 Stanovisko č. 1/2016 (podle článku 325 Smlouvy o fungování EU) týkající se návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení (EU) č..../2018, kterým se zavádí

Více

PE-CONS 33/1/16 REV 1 CS

PE-CONS 33/1/16 REV 1 CS EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 26. října 2016 (OR. en) 2013/0409 (COD) LEX 1699 PE-CONS 33/1/16 REV 1 DROIPEN 124 COPEN 232 CODEC 1009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O PRÁVNÍ POMOCI

Více