ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚýASTÍ 2. cirkuláĝ a pozvánka k úþasti VODNÍ TOKY Obor vodních tokĥ legislativa, financování, plánování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚýASTÍ 2. cirkuláĝ a pozvánka k úþasti VODNÍ TOKY 2009. Obor vodních tokĥ legislativa, financování, plánování"

Transkript

1 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚýASTÍ 2. cirkuláĝ a pozvánka k úþasti VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních tokĥ legislativa, financování, plánování Technická opatĝení na vodních tocích zkušenosti z pĝípravy a realizace projektĥ listopadu 2009 Hradec Králové Cirkular_vodni_toky_2009_2.indd :02:35

2 HLAVNÍ ORGANIZÁTO I KONFERENCE Vodohospodá ský rozvoj a výstavba, a.s. Náb ežní Praha 5 Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého Hradec Králové eská v deckotechnická vodohospodá ská spole nost Novotného lávka Praha 1 ve spolupráci s Povodím Vltavy, s.p. Povodím Moravy, s.p. Povodím Oh e, s.p. Povodím Odry, s.p. Zem d lskou vodohospodá skou správou Lesy eské republiky, státní podnik 2 Cirkular_vodni_toky_2009_2.indd :02:44

3 P EDNÁŠKOVÝ PROGRAM 1. den úterý 24. listopadu Registrace Slavnostní zahájení Ing. Otakar Divíšek primátor m sta Hradec Králové Ing. Karel Ture ek nám stek ministra, Ministerstvo zem d lství R blok p ednášek p edsedající: Prof. ing. Vojt ch Broža, DrSc. VTVHS Radka Bu ilová, Vladimír Líka Ministerstvo zem d lství Veronika Jáglová, Josef Reidinger Ministerstvo životního prost edí Michal Slezák Státní fond životního prost edí Miroslav Král Ministerstvo zem d lství Zden k Horá ek Ministerstvo zem d lství Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik ob d Informace MZe R k programovému financování opat ení na vodních tocích se zam ením na povod ovou prevenci a odstra ování následk povodní Informace MŽP k aktuálním opat ením pro zlepšení jakosti vod a ochrany p ed povodn mi Optimalizace vodního režimu krajiny a omezování rizika povodní v rámci Opera ního programu Životní prost edí Aktuální informace k p ipravovaným a nov vydaným legislativním úpravám souvisejícím s vodními toky a povod ovou ochranou Ve ejný zájem a správa vodních tok Plán oblastí povodí sou asný stav a výhled 3 Cirkular_vodni_toky_2009_2.indd :02:44

4 P EDNÁŠKOVÝ PROGRAM blok p ednášek p edsedající: Ing. Jan Plechatý VRV a.s METROSTAV a.s. prezentace Karel Drbal Výzkumný ústav vodohospodá ský TGM v.v.i Vlastimil Krej í Povodí Moravy, s.p Peter Minárik Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Žilina Petr Ka kovský Hydroprojekt CZ a.s Jaromír íha VUT Brno, fakulta stavební Ústav vodních staveb p estávka s ob erstvením Proces implementace povod ové sm rnice EU a problematika p edb žného vyhodnocení povod ových rizik v R P edpov dní povod ový systém Morava- Dyje, p eshrani ní spolupráce R-Rakousko Protipovod ová ochrana Bratislavy Jez Novo ecké splavy, zkušenosti z výstavby v rámci programu Prevence p ed povodn mi Možnosti opevn ní vzdušního líce p elévaných úsek ochranných hrází SMP CZ, a.s. prezentace Jaroslav Sabo Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Žilina Protipovod ová ochrana Štúrova Tomáš Dostál VUT, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Roman Sládek, Ji í Pal ík ASIO Blahoslav Maršálek Centrum pro cyanobakterie a toxiny Christian Korndörfer M stský ú ad životního prost edí, Dráž any, N mecko ukon ení 1. dne p ednášek spole enský ve er Vliv stavu povodí, koryta a í ní nivy na vznik a transformaci povod ových odtok Použití fyzikálních a chemických metod pro potla ení masového rozvoje sinic Zp soby ešení st et zájm se zájmy vlastník nemovitostí a ochrany p írody p i povolování staveb protipovod ové ochrany podle n meckého práva 4 Cirkular_vodni_toky_2009_2.indd :02:45

5 2. den st eda 25. listopadu P EDNÁŠKOVÝ PROGRAM blok p ednášek p edsedající: Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik 9.00 VCES a.s. prezentace 9.10 Reinhard Hassinger Universität Kassel, N mecko 9.30 Milan Žiak Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Banská Bystrica 9.50 Pavel Filip Povodí Vltavy, státní podnik Jan P ibyl, K-Data Milan Hladík, VRV a.s Helena Vondrušková Zem d lská vodohospodá ská správa p estávka s ob erstvením Tomáš Just Agentura ochrany p írody a krajiny Aleš Krška, Martin Karafiát Povodí Labe, státní podnik Jan Cihlá, František Smr ka VRV a.s Diskuse k p edneseným p ísp vk m P ístup k ešení rybích p echod v N mecku Revitalizace mrtvých ramen vodního toku Ipe a jejich vliv na vodní režim Revitalizace Stropnice s využitím digitálních model terénu Liniové revitalizace posledních let Ekologicky orientovaná správa tok jako cesta zlepšování jejich morfologického stavu Problematika revitaliza ních opat ení z pohledu správc vodních tok Zkušenosti z projednávání staveb revitaliza ních opat ení Záv re né hodnocení konference Vodní toky 2009 Prof. ing. Vojt ch Broža, DrSc. p edseda VTVHS 5 Cirkular_vodni_toky_2009_2.indd :02:45

6 INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Požadavky na výstavní plochu, propagaci na reklamním panelu, distribuci reklamních leták i p edm t v konferen ních taškách p ijímají organizáto i konference do 23. íjna 2009 Inzerát do sborníku zašle zájemce v elektronické podob, p ípadn na CD, nejpozd ji do 23. íjna 2009 Platby za poskytnuté služby: - jednostránkový inzerát ve sborníku (A4) 4.165,- K (3500, ,- 19% DPH) - ½ stránkový inzerát ve sborníku (A5) 2.380,- K (2000, ,- 19% DPH) - distribuce firemních materiál v konferen ních taškách 1.190,- K (1000, ,- 19% DPH) Základní cena výstavní plochy je K /m 2. Platba za propagaci v prostorách hotelu ernigov bude s vystavovateli sjednána individuáln podle požadavk na velikost výstavní plochy, p ípadn rozsah dalších služeb (zap j ení reklamních panel, stoly, židle, el. p ípojky). Kontaktní osoba pí Plechatá tel Cirkular_vodni_toky_2009_2.indd :02:45

7 POKYNY K Ú ASTI A UBYTOVÁNÍ POPLATKY: Ú astnický poplatek iní: 3927,- K ( % DPH) 2380,- K ( % DPH) pro státní správu, samosprávu a organiza ní složky státu Poplatek zahrnuje ú ast na konferenci, ob erstvení, ob d a ú ast na spole enském diskusním ve eru dne 24. listopadu. Poplatek nezahrnuje nocležné hradí ú astníci v hotelu. Cena sborníku iní 350,00 K (321,00+ 29,00 9% DPH) UBYTOVÁNÍ: Ubytování je v míst konání konference hotel ernigov, Riegrovo nám (u nádraží) Požadavky na ubytování vyzna te v p iloženém formulá i závazné p ihlášky. Noclehy si platí každý sám na recepci hotelu. Závaznou p ihlášku spolu s potvrzením o zaplacení poplatk a objednávkou nocleh zašlete do 23. íjna 2009 na adresu: Vodohospodá ský rozvoj a výstavba a.s. Náb ežní Praha 5 fax: ú /0100, variabilní symbol 1109 IBAIN CZ I : DI : CZ registrace v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 Ú etní doklad bude zaslán na adresu uvedenou v p ihlášce. 7 Cirkular_vodni_toky_2009_2.indd :02:46

8 PARTNE I KONFERENCE MEDIÁLNÍ PARTNER KONFERENCE 8 Cirkular_vodni_toky_2009_2.indd :02:46

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung ESKÉ BUD JOVICE

Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung ESKÉ BUD JOVICE PROGRAM MEZINÁRODNÍ V DECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj III. Funkce moderního evropského státu: rozkv t nebo úpadek ve prosp ch soukromého sektoru? (12. 13. 4. 2012) ESKÉ BUD JOVICE Pod záštitou hejtmana

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozd lovníku Váš dopis zna ky: Naše zna ka: Vy izuje: PRAHA: 88436/ENV/14 Ing. an/l.2486 29. 12. 2014 c: Posuzování vliv na

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO M STA PRAHY (1904) 1949 1990. Inventá. (NAD.: 5) (.

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO M STA PRAHY (1904) 1949 1990. Inventá. (NAD.: 5) (. Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy 050200/03 ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO M STA PRAHY (1904) 1949 1990 Inventá (NAD.: 5) (. pom cky: 135) Jana Ratajová, Tomáš Rataj Praha 1998 Obsah Úvod...VII

Více