POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ IČO zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce 2566 Představenstvo společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 28. května 2015 od 9.00 hodin na adrese sídla společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. Litovel, Loštická 131. Program jednání valné hromady: 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů) 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce Řádná účetní závěrka za rok 2014, výrok auditora k účetní závěrce 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok Schválení řádné účetní závěrky za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém 8. Schválení postupu představenstva a.s. při rekonstrukci kotelny v roce Změna stanov společnosti. Podstata navrhovaných změn stanov spočívá ve změně počtů členů představenstva a.s. 10. Odvolání a volba členů představenstva 11. Odvolání a volba členů dozorčí rady 12. Udělení souhlasu valné hromady s převodem akcií 13. Souhlas s určením mzdy zaměstnanci, který je současně členem statutárního orgánu společnosti nebo osobě jemu blízké ( 61 odst. 3 výše cit. zákona) 14. Určení auditora společnosti pro rok Závěr Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění: K bodu 2 pořadu Valná hromada volí příslušné orgány valné hromady. Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. 1

2 K bodu 3 pořadu Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku společnosti za rok Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích K bodu 4 pořadu Usnesení není přijímáno, neboť valná hromada řádnou účetní závěrka za rok 2014 schvaluje v bodu 6. programu představenstvo předkládá řádné valné hromadě k projednání a následnému schválení řádnou účetní závěrku za rok 2014, která byla členům valné hromady dostupná dle 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Valná hromada vykonává svoji působnost dle 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč): Zapsaný základní kapitál a. s Aktiva celkem Pasiva celkem Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek po zdanění K bodu 5 pořadu Valná hromada společnosti bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. K bodu 6 pořadu Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2014, která byla členům valné hromady dostupná dle 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Valná hromada vykonává svoji působnost dle 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 2

3 K bodu 7 pořadu Valná hromada schvaluje, aby zisk ve výši ,76 Kč byl rozdělen takto: - Částka ,- Kč bude použita výplatu tantiém - Částka ,76 Kč nerozdělený zisk za účetní období 2014 O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada dle 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. K bodu 8 pořadu Valná hromada schvaluje postup představenstva a.s. při rekonstrukci kotelny v roce 2014 V souvislosti s rekonstrukcí kotelny v roce 2014 je vhodné schválit postup představenstva v této věci. K bodu 9 pořadu Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti spočívá ve změně Hlavy III. část Představenstvo odstavec první dosavadního znění stanov společnosti, kde se navrhuje, aby valná hromada schválila změnu stanov, tzn., aby tento odstavec nadále zněl takto: Představenstvo Statutárním orgánem společnosti je pětičlenné představenstvo volené valnou hromadou z řad akcionářů i neakcionářů na pětileté funkční období. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Členové dozorčí rady nemohou být členy představenstva. Důvodem navrhované změn stanov společnosti je návrh představenstva zvýšit počet členů představenstva a.s. ze tří členů nově na pět členů představenstva a.s. Návrh změny stanov je k dispozici v sídle společnosti a na jejích internetových stránkách K bodu 10 pořadu Valná hromada odvolává dosavadní členy představenstva společnosti k datu takto: a) Ing. Miloslava Kolomazníka, nar , bytem Olomouc, Nešverova 683/2, PSČ b) Ing. Leopolda Klabala nar , bytem Dr. Horáka 1306/7, Prostějov c) Ing. Ivo Miksteina, nar , bytem Za pilou 659, Bohuňovice Valná hromada volí za členy představenstva společnosti takto: a) Ing. Miloslava Kolomazníka, nar , bytem Olomouc, Nešverova 683/2, PSČ , do funkce člena představenstva společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. b) Ing. Ivo Miksteina, nar , bytem Za pilou 659, Bohuňovice, do funkce člena představenstva společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. 3

4 c) Mgr. Ondřeje Klabala, nar , bytem Dr. Horáka 1306/7, Prostějov, do funkce člena představenstva společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. d) Bc. Miroslava Hofschneidera, nar , bytem Mlýnská 523, Smržice, do funkce člena představenstva společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. e) Ing. Tomáše Kovaříka, nar , bytem Na zákopě 16, Olomouc, do funkce člena představenstva společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. Jejich členství v představenstvu společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. začíná ke dni V souvislosti se schválenou změnou stanov došlo ke změně počtu členů představenstva ze 3 na 5 členů, proto bylo nutné provést odvolání dosavadních členů představenstva s následnou volbou nových členů představenstva, přičemž funkční období bude tedy u všech nových členů představenstva stejné. V případě Bc. Miroslava Hofschneidera, nar , je jeho volba do funkce člena představenstva společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. možná, neboť před projednáváním tohoto bodu programu valné hromady sdělí valné hromadě, že odstoupil ke dni konání valné hromady z funkce člena dozorčí rady a to z důvodu, že člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva viz 448 odst. 5 ZOK. K bodu 11 pořadu Valná hromada odvolává dosavadní členy dozorčí rady společnosti k datu takto: a) Bc. Miroslava Hofschneidera, nar , bytem Mlýnská 523, Smržice b) Jitku Klabalovou, nar , bytem Dr. Horáka 1306/7, Prostějov c) Ivu Fojtkovou, nar , bytem Pěnčín 117, PSČ , Valná hromada volí za členy dozorčí rady společnosti takto: a) Ing. Leopolda Klabala, nar , bytem Dr. Horáka 1306/7, Prostějov do funkce člena dozorčí rady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. b) Ing. Pavla Seluckého, nar , bytem Wolkerova 802/50, Olomouc do funkce člena dozorčí rady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. c) Ivu Fojtkovou, nar , bytem Pěnčín 117, PSČ , do funkce člena dozorčí rady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. Jejich členství v dozorčí radě společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. začíná ke dni S odkazem na schválení změn stanov společnosti bod 9. pořadu jednání valné hromady, když došlo ke změně počtů členů představenstva ze tří členů nově na pět členů představenstva společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., bylo tedy nutné provést změny v představenstvu a současně s tím obměnit i dozorčí radu společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., dojde tedy k odvolání dosavadních členů dozorčí rady s následnou volbou nových členů dozorčí rady, přičemž funkční období tak bude u všech nových členů dozorčí rady stejné. 4

5 K bodu 12 pořadu Valná hromada uděluje souhlas s převodem akcií společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. z akcionáře společnosti Ing. Miloslava Kolomazníka, nar , bytem Olomouc, Nešverova 683/2, PSČ a to v počtu 30 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie ,-Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) ISIN akcie CZ na jeho manželku Mgr. Janu Kolomazníkovu, nar , bytem Olomouc, Nešverova 683/2, PSČ S odkazem na hlavu II. odstavec 4 stanov společnosti je převod akcií společnosti podmíněn předchozím souhlasem valné hromady. K bodu 13 pořadu Valná hromada uděluje souhlas na určení mzdy pro zaměstnance společnosti Ing. Ivo Miksteina, který je současně členem představenstva a.s., a to ve znění v jakém byl ode dne k dispozici k nahlédnutí akcionářům společnosti v sídle společnosti každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin. Souhlas s určením mzdy zaměstnanci, který je současně členem statutárního orgánu společnosti nebo osobě jemu blízké je dán ust. 61 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. K bodu 14 pořadu Valná hromada určuje auditorem pro rok 2015 Ing. Jaroslav Daňha, Prostějov, Jasanová 9 pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2015 Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. S navrhovaným auditorem spolupracuje společnost dlouhodobě. Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je Jelikož společnost vydala zaknihované akcie platí, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni. V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj (dále jen "rozhodný den"). Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní. 5

6 Prezence akcionářů: Prezence akcionářů proběhne v době od hodin do hodin v místě konání valné hromady, tj. v sídle společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. Litovel, Loštická 131. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat jménem akcionářeprávnické osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více valných hromadách. S ohledem na skutečnost, že společnosti jsou známi všichni její akcionáři, bude jim tato pozvánka na valnou hromadu doručena proti jejich potvrzení o jejím převzetí. Akcionář má právo nahlédnout zdarma do návrhu stanov v sídle společnosti včetně Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a účetní závěrky za rok Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a návrh stanov je rovněž k dispozici na webových stránkách společnosti Litovel dne představenstvo společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. 6

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Pořad jednání: Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Pivo Hostivar, a.s., se sídlem Lochotínská 656, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 IČ 242 57 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva POZVÁNKA STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Holická č. 568/31, 772 00 Olomouc Tel. 585 531 111 ústředna provolba Fax. 585 531 333 e-mail: info@stavoprojekt.cz www.stavoprojekt.cz Představenstvo akciové společnosti

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Stanovy ) ODDÍL I OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Společnost je založena jediným zakladatelem, a to obchodní

Více

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír.

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01 Protinávrh k bodu č. 11 jednání V pozvánce ze dne 9.4.2014, kterou představenstvo společnosti Šumperská provozní

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s.

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. Představenstvo obchodní společnosti LIVEBOX, a.s., se sídlem Brno, Soběšická 821/151, IČ: 262 33 657, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. přijaté ve smyslu ustanovení 250 a následujících zák. č. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více