svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4."

Transkript

1 Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: IČ: zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti; Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jí akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Má-li valná hromada rozhodovat o změně stanov, je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů. 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, schválení programu jednání valné hromady a volba orgánů valné hromady; Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád a program jednání valné hromady. Jednání valné hromady bude probíhat dle programu předloženého představenstvem společnosti a uvedeného na této pozvánce. Předkládané znění pozvánky vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou. Hlasování se bude dít zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Valná hromada volí předsedou valné hromady, ověřovateli zápisu a, skrutátory a.valná hromada volí zapisovatelem valné hromady. Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanovy společnosti. Jména jednotlivých osob budou doplněna přímo na valné hromadě s ohledem na účast jednotlivých akcionářů a přítomných osob. Konkrétní personální obsazení orgánů valné hromady bude zvoleno z osob reálně přítomných na valné hromadě. 3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2013, seznámení s výsledkem auditu; 1

2 Valná hromada bez výhrad rozhodla o schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2013 a Zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2013 a současně schválila zprávu auditora v podobě, v jaké byla s těmito dokumenty seznámena. Zpráva představenstva, která je součástí výroční zprávy, je akcionářům předkládána každoročně. Podle názoru představenstva poskytuje zpráva pravdivý popis činnosti společnosti za rok Zpráva dozorčí rady a její projednání; Valná hromada bez výhrad vzala na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti za rok Zpráva dozorčí rady je akcionářům předkládána každoročně. 5. Schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013; Valná hromada bez výhrad rozhodla o schválení hospodářského výsledku účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, v předložené podobě. Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku a následně ji předkládat ke schválení příslušnému orgánu, přičemž podle zákona a stanov společnosti je schvalování účetní závěrky v působnosti valné hromady. Schválení účetní závěrky po jejím ověření auditorem je logickým krokem. 6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014; Valná hromada určuje auditorem pro řádnou účetní závěrku za účetní období od do , Ing. Martina Teyrovského, auditora č. 2134, se sídlem Sarajevská 10, Praha 2. Dle 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada společnosti. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona a předložil optimální nabídku, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a s jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem. 7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti zejména v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od , tj. zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ); 2

3 Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti se v plném rozsahu nahrazuje novým úplným zněním, jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem společnosti. Schválením této změny stanov se společnost současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Předkládaný návrh počítá s novým úplným zněním stanov zejména v souvislosti s uvedením společenské smlouvy do souladu s novou právní úpravou, především pak se ZOK. Navrhované změny společenské smlouvy souvisejí zejména se zákonnou povinností vyplývající z ust. 777 odst. 2 ZOK přizpůsobit nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti cit. zákona obsah společenské smlouvy společnosti kogentním ustanovením ZOK. Návrh nového znění stanov dále obsahuje podřízení se společnosti ZOK jako celku. Podřízení se nové právní úpravě (tzv. generální opt-in dle 777 odst. 5 ZOK) je navrhováno z důvodu předcházení konfliktům staré a nové právní úpravy. Zápis o této skutečnosti bude zveřejněn v obchodním rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Navrhované nové znění stanov je dále oproti dosavadnímu přehlednější a stručnější, a to díky vypuštění nadbytečných ustanovení (zejm. ustanovení souvisejících se založením společnosti a ustanoveních doslovně citujících zákonnou úpravu). 8. Odvolání všech členů představenstva a volba nových členů představenstva; Valná hromada rozhoduje o odvolání všech současných členů představenstva společnosti. Daniel Kraft, nar , bytem Březová 1012, Dobřichovice RNDr. Jiří Jelínek, nar , bytem Za Kinem 1072, Rudná JUDr. Tomáš Pelikán, nar , bytem Kyjovská 1986/15, Praha 4 RNDr. Petr Kvapil, nar , bytem Železničářů 121, Liberec Ing. Martin Plšek, nar , bytem Sazovice 185, Myslocovice 3

4 Odvolání představenstva a zvolení nových členů je navrhováno z důvodu jednoznačnosti a právní jistoty v souvislosti s přijetím nových stanov a sjednocení funkčního období. 9. Odvolání všech členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady; Valná hromada rozhoduje o odvolání všech současných členů dozorčí rady společnosti. Radek Kubíček, nar , Chaplinovo náměstí 651/4, Praha 5 Ing. Jana Částková, nar , bytem Šeříkova 516, Ohrobec Ing. Radana Mráčková-Dvořáková, nar , Voskovcova 1075/43, Praha 5 Odvolání dozorčí rady a zvolení nových členů je navrhováno z důvodu jednoznačnosti a právní jistoty v souvislosti s přijetím nových stanov a sjednocení funkčního období. 10. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady; Valná hromada Společnosti schválila odměny členů představenstva a dozorčí rady společnosti v následující výši: a) předseda představenstva: ,- Kč měsíčně b) člen představenstva: ,- Kč měsíčně c) předseda dozorčí rady: 8.000,- Kč měsíčně d) člen dozorčí rady: 6.000,- Kč měsíčně Představenstvo narhuje odměny ve stejné výši jako v předcházejícím období. 11. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti; Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem. Smlouva o výkonu funkce reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování. 12. Závěr. 4

5 Prezence: ve 12:30 hodin Účast na valné hromadě: Valné hromady je oprávněn účastnit se každý akcionář, který při zápisu do listiny přítomných prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a který je v seznamu akcionářů, vedeným společností, veden jako akcionář společnosti k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den před dnem konání valné hromady. Statutární orgán jednající za právnickou osobu, která je akcionářem, předloží dále také originál nebo úředně ověřenou kopii platného výpisu z obchodního rejstříku této právnické osoby, event. jinou listinu, ze které je zřejmé jeho postavení statutárního orgánu. Zástupce akcionáře předloží dále také plnou moc k zastupování akcionáře na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře, event. jinou listinu, ze které je nepochybné jeho postavení zástupce. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je Hlasovací právo na valné hromadě může vykonávat pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu akcie společnosti. Hlasovací právo na valné hromadě je oprávněna vykonat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Kompletní výroční zpráva společnosti za rok 2013, návrh nového znění stanov společnosti a návrhy smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti jsou pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti (sekretariát ředitele) v pracovní dny v době od 8:30 hod. do 13:00 hod. a současně na internetových stránkách společnosti Účast na valné hromadě a náklady s tím spojené si hradí akcionáři sami. Za představenstvo společnosti AQUATEST a.s.:.. RNDr. Jiří Jelínek, místopředseda představenstva.. Ing. Martin Plšek, ředitel společnosti a člen představenstva 5

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

svolává VALNOU HROMADU (dále jen "valná hromada")

svolává VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada) Představenstvo společnosti Agro bílá, a.s. se sídlem Bílá 33, PSČ 463 43 identifikační číslo: 259 37 154 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1333 (dále

Více

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ Představenstvo společnosti ČSAD Česká Lípa a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p.181, č.or.41, PSČ 152 00 IČO: 25497987 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 9615, (dále

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen "valná hromada")

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada) Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03 identifikační číslo: 14803534 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Pořad jednání: Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. přijaté ve smyslu ustanovení 250 a následujících zák. č. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI STANOVY společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově Fondem národního

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Pivo Hostivar, a.s., se sídlem Lochotínská 656, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 IČ 242 57 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s.

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti SOTIO a.s. se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, PSČ: 170 00, IČ: 246 62 623 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

Více

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s.

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s. N Á V R H Stanov akciové společnosti BG Technik cs, a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložek ač. 7742 Firma společnosti zní: BG Technik cs, a.s. Sídlo

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MO PARTNER a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 413/32, PSČ 772 00, IČO 25860631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s.

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. Představenstvo obchodní společnosti LIVEBOX, a.s., se sídlem Brno, Soběšická 821/151, IČ: 262 33 657, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více