POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti"

Transkript

1 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, Vsetín, IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2269( Společnost ) tímto v souladu s dle 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Zákon o obchodních korporacích ) a článkem 10 stanov Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti konanou dne 30. června 2015 od 9:00 hod. v sídle společnosti, Rokytnice 60, Vsetín. Pořad jednání valné hromady 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady; 4. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2014 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014; 5. Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2014, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014; 6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku Společnosti; 7. Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti; 8. Změna stanov Společnosti; 9. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek Společnosti vyhotovených za účetní období roku 2015 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy; 10. Závěr.

2 Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady Společnosti, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy nebo protinávrhy k záležitostem, které jsou zařazeny na pořad valné hromady, ještě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní návrh, který bude Společnosti doručen přiměřenou dobu před konáním valné hromady, spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Upozornění pro akcionáře Prezence akcionářů bude zahájena v 8:30 hod. v den a v místě konání valné hromady. Pozvánka spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady, zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska dozorčí rady Společnosti, účetní závěrka, výroční zpráva a nové úplné znění stanov Společnosti budou akcionářům včetně protinávrhu k dispozici ode dne 29. května 2015 v sídle Společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9:00 do 15:00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie výše uvedených dokumentů na jeho vlastní náklady. Pozvánka spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady bude také uveřejněna na internetových stránkách Společnosti Navrhovaná usnesení valné hromady a jejich odůvodnění: Představenstvo Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení Valné hromady: Návrh usnesení k bodu 2. programu jednání: Volba orgánů valné hromady. Valná hromada volí za předsedu valné hromady JUDr. Martina Drábka, za zapisovatele ing. Jiřího Ullricha, za ověřovatele zápisu ing. Josefa Chmelaře a ing. Petra Grencnera, za osobu pověřenou sčítáním hlasů ing. Pavlu Fraňkovou. Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením 422 Zákona o obchodních korporacích valná hromada. Návrh usnesení k bodu 3. programu jednání: Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád valné hromady. Podle 357, odst. 1 a 2 Zákona o obchodních korporacích má akcionář právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení, přičemž stanovy společnosti mohou určit přiměřené

3 časové omezení pro přednesení této žádosti event. omezit rozsah písemné žádosti. Podle 398, odst. 3 Zákona o obchodních korporacích v případě, kdy toto není obsaženo ve stanovách, určí podmínky představenstvo. Za tímto účelem a s ohledem na zajištění práva akcionářů uplatnit své požadavky a návrhy je zpracován a předkládán valné hromadě ke schválení jednací a hlasovací řád. Návrh usnesení k bodu 4. programu jednání: Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2014 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok Valná hromada projednala a tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2014, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu 436, 82 a 83 Zákona o obchodních korporacích. Všechny smluvní vztahy Společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a Společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost také neučinila žádné jiné právní jednání v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Návrh usnesení k bodu 5. programu jednání: Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2014, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok Valná hromada Společnosti projednala zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2014, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2014, a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 5 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu 447 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada zpracovala zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2014, vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku, a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2014 a vyplatit zisk. Po provedení přezkumu zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a údaje ve zprávě odpovídají informacím o propojených osobách uvedených v účetní závěrce za rok Návrh usnesení k bodu 6. programu jednání: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku Společnosti. Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2014 a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku ve výši podle předložené zprávy viz Upozornění pro

4 akcionáře o možnosti nahlédnutí. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Auditor potvrdil správnost účetní závěrky a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice. Návrh usnesení k bodu 7. programu jednání: Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti. Valná hromada tímto rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti ve výši podle předložené zprávy viz Upozornění pro akcionáře o možnosti nahlédnutí. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Návrh usnesení k bodu 8. programu jednání: Změna stanov Společnosti Valná hromada tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že: - za článek 6.1 se vkládá nový článek, který zní: S prioritní akcií je spojeno pouze právo na přednostní podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích Společnosti. S výhradou práva na přednostní podíl na zisku nejsou s prioritní akcií spojena žádná jiná další práva, která s akciemi spojují tyto stanovy nebo zákon. Majitel prioritní akcie má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře s prioritními akciemi. Akcionáři s prioritními akciemi se určí tento podíl na zisku určeného k rozdělení mezi akcionáře s prioritními akciemi poměrem jmenovité hodnoty jeho prioritních akcií k jmenovité hodnotě všech prioritních akcií. Zbývající část zisku určená valnou hromadou k rozdělení se rozdělí mezi všechny akcionáře (tj. akcionáře s prioritními i kmenovými akciemi) a podíl na zisku jednotlivých akcionářů se určí poměrem jmenovité hodnoty jejich akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Majiteli prioritních akcií přísluší podíl na zisku v každém roce, ve kterém valná hromada Společnosti rozhodla o rozdělení zisku, a to i v případě, že z rozhodnutí valné hromady nebude mezi majitele kmenových akcií rozdělena žádná část zisku - článek 9.1 se mění a nově zní následovně: Každý akcionář s hlasovacím právem je oprávněn hlasovat na valné hromadě, požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Vyžaduje-li zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je vlastník prioritní akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat. Akcionář s hlasovacím právem je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy. O protinávrhu akcionář hlasuje až po hlasování o návrzích orgánů společnosti. Jestliže akcionář s hlasovacím právem hodlá na valné hromadě uplatnit protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. - článek 12.4 se mění a nově zní následovně: Hlasovací právo je spojeno pouze s kmenovou

5 akcií. Na jednu kmenovou akcii připadá jeden (slovy: jeden) hlas na každých 5.000,- Kč své jmenovité hodnoty. Prioritní akcie jsou vydány bez hlasovacího práva. Celkový počet hlasů ve společnosti je Dle 250 odst. 2 písm. d) Zákona o obchodních korporacích by stanovy měly upravovat práva a povinnosti akcionářů spojená s akciemi různých druhů. Vzhledem k tomu, že s prioritními akciemi nemá být spojeno hlasovací právo, je navrženo upravit celkový počet hlasů. Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Návrh usnesení k bodu 8. programu jednání: Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek Společnosti vyhotovených za účetní období roku 2015 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy. Valná hromada tímto jmenuje společnost ABC.AUDIT, s.r.o., IČ: , se sídlem Erbenova 783/29, Ostrava-Vítkovice, PSČ auditorem Společnosti pro rok V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) auditora jmenuje valná hromada Společnosti. Místo: Vsetín Datum: 29. května 2015 Za GLASS SERVICE, a.s. Jméno: Ing. Josef Chmelař Funkce: předseda představenstva

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Pořad jednání: Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na středu 4. 6. 2014 v 10.00 hodin

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na středu 4. 6. 2014 v 10.00 hodin POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, IČ 48172898 zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen "valná hromada")

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada) Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03 identifikační číslo: 14803534 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MO PARTNER a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 413/32, PSČ 772 00, IČO 25860631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti Obchodní firma společnosti je: ERFLEX, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Sídlo společnosti je: Praha Článek 2 Sídlo společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. Předmětem podnikání

Více

svolává VALNOU HROMADU (dále jen "valná hromada")

svolává VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada) Představenstvo společnosti Agro bílá, a.s. se sídlem Bílá 33, PSČ 463 43 identifikační číslo: 259 37 154 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1333 (dále

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

Více

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6 Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s., konané dne 28.5.2015 (dále také jen Valná hromada ). Článek 1 Jednací a hlasovací řád Valné hromady je schvalován Valnou hromadou

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Stanovy akciové společnosti FARMAK, a.s. (dále také jen Společnost ) Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma a sídlo

Stanovy akciové společnosti FARMAK, a.s. (dále také jen Společnost ) Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Stanovy akciové společnosti FARMAK, a.s. (dále také jen Společnost ) Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma Společnosti zní: FARMAK, a.s. 2. Sídlo společnosti: Olomouc,

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ Představenstvo společnosti ČSAD Česká Lípa a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p.181, č.or.41, PSČ 152 00 IČO: 25497987 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 9615, (dále

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více