VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Sídlo organizace: Praskova 399/8, Opava Identifikační číslo: Tel.: Web: ID datové schránky: xc5gfwu IZO: QR kód:

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání... 41

3 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Sídlo organizace: Praskova 399/8, Opava Identifikační číslo: Tel.: Web: ID datové schránky: xc5gfwu IZO: QR kód: Hlavním účelem zřízení školy je vzdělávání a výchova žáků, absolventů základních škol. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou denní formou vzdělávání. Škola je zřízena jako střední odborná škola. Zřizovatel: Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117, Ostrava, IČ Organizační struktura školy: Zástupce statutárního orgánu: Ředitel školy Zástupce ředitele školy pro technické obory: Zástupce ředitele školy pro technické obory a zároveň statutární zástupce: Zástupce ředitele školy pro umělecké obory: Vedoucí odborného výcviku: Ekonomka školy: Ing. Vítězslav Doleží, Grudova 10, Opava 5, jmenován od do Ing. Vítězslav Doleží, Grudova 10, Opava 5, jmenován od dosud, Ing. Dušan Galis, Lomená 4, Opava 6, jmenován na dobu od do , Mgr. Zuzana Vildomcová, Komenského 250, Štítina, jmenována od dosud, MgA. Kateřina Schallner, Šípková 12, Opava 7, jmenovaná od , Ivo Gruner, Budišovská 4, Opava 6, Bronislava Elblová, Dostojevského 38, Opava, 2/44

4 Škola užívá tři objekty: Hlavní budovu (s tělocvičnou a dvorem): Praskova 399/8, Opava, tel.: a dvě odloučená pracoviště: Laboratoře výpočetní techniky, elektrotechniky a mechatroniky: Školní dílny: Praskova 373/10, Opava, tel.: , klapka 130 Janská 1849/30, Opava tel.: Škola nemá vlastní školní jídelnu ani domov mládeže. Stravování i ubytování žáků je ale zajištěno. Údaje o školské radě: Na základě usnesení rady kraje č. 18/196 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla dnem 1. září 2005 zřízena školská rada. Celkový počet členů školské rady je 6. Členové byli ustanoveni na základě voleb, které se uskutečnily a jmenování, které bylo k Školská rada pracuje ve složení: 2 zástupci zřizovatele jmenováni radou kraje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. Ing. František Horák Generální ředitel BRANO GROUP, a.s., Hradec nad Moravicí. Ředitel a jednatel společnosti Prestar, s.r.o., Opava. 2 zástupci pedagogických pracovníků školy: Ing. Alena Rolederová Ing. Radovan Vladík, Ph.D. MgA. Jan Ermis 2 zástupci zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků: Vede předmětovou komisi strojírenství, vyučující strojírenské technologie. Vyučoval odborné předměty oboru informační technologie (členem do , poté odešel ze školy). Vedoucí uměleckého oboru Průmyslový design, vyučuje odborné předměty uměleckých oborů (jmenován od na základě předčasných voleb). Ing. Jan Šamárek Ing. Radim Frgala Šéfkonstruktér NTmin., s.r.o, Palhanecká 16, Opava. Manažer projektu Rekonstrukce kulturní památky Vošárna Raduň. 3/44

5 2. Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 bylo vyučováno následujícím oborům: 1) Technické obory KKOV M/ M/01 Název oboru: Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku (od dle ŠVP). Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování (od dle ŠVP). Hodinová dotace výběrových předmětů v ŠVP oboru M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku, je využita k vytvoření zaměření na výpočetní techniku. Je celkově posílena výuka informačních a komunikačních technologií, které jsou chápány jako významný pracovní nástroj technika. Důraz je kladen zejména na využití počítačů pro konstruování (programy typu CAD) a řízení CNC strojů (programy CAM). Obor M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování, je perspektivním preferovaným oborem, který se velmi rychle vyvíjí. Učitelé odborných předmětů si tvoří pro výuku řadu vlastních metodických materiálů. Obor je především zaměřen na počítačové sítě a programování. 2) Umělecké obory KKOV M/ M/ M/08 Název oboru: Průmyslový design (od dle ŠVP) Grafický design (od dle ŠVP) Tvorba hraček a herních předmětů (od dle ŠVP) Hlavním posláním studia je přirozený rozvoj talentu, který prokazují žáci již při svém přijetí u talentové zkoušky. Studium je připravuje nejen po stránce umělecké, ale i odborné a řemeslné. Celkovou skladbu oborů školy považujeme za stabilizovanou, neuvažujeme o změnách. Nabídka studia školy vhodně doplňuje celkovou nabídku studia opavských středních škol. I když se obě skupiny oborů výrazně liší organizací i způsobem výuky, v praxi se objevila řada příležitostí pro vzájemné obohacení. 4/44

6 Přehled školních vzdělávacích programů vycházejících z rámcových vzdělávacích programů vydaných MŠMT: Č. J.: KKOV: Název oboru: RVP/ŠVP M/01 RVP/ŠVP M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování Schváleno dne: Platnost: platí od platí od RVP/ŠVP M/04 Průmyslový design platí od RVP/ŠVP M/05 Grafický design platí od RVP/ŠVP M/08 Tvorba hraček a herních předmětů platí od Studium všech uvedených oborů probíhá denní formou, jedná se o studium čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. 5/44

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Praskova 399/8, Opava, tel.: Počet pedagogických pracovníků (ve srovnání s předešlým školním rokem 2012/2013): Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 (stav k ) fyzický počet přepočtený počet fyzický počet přepočtený počet Celkem: 40 36, ,99 Interní učitelé 40 36, ,99 Externí učitelé Ke změnám v počtu přepočtených pedagogických pracovníků v hodnoceném školním roce došlo vzhledem k úbytku počtu žáků ve třídách a tudíž i počtu dělených skupin, čímž se snížily výkony. Pohyb pedagogických pracovníků byl způsoben odchodem pracovníků ze školy, odchodem na mateřskou dovolenou a také návratem jiné pedagogické pracovnice z rodičovské dovolené. Vedení některých oblastí práce školy: funkci výchovného poradce zastává Mgr. Květoslava Víchová; ve funkci protidrogového preventisty úspěšně pokračovala Mgr. Jitka Oboňová, vyučující odborné předměty uměleckých oborů; v úspěšném vedení oblasti enviromentální výchovy pokračovala Mgr. Zuzana Vildomcová; ve vedení předmětových komisí a jednotlivých uměleckých oborů nedošlo ke změnám. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků (ve školním roce 2013/2014). Vyjádřeno tabulkou podle počtu odučených hodin: Celkový počet odučených hodin za týden: Z toho počet hodin odučených učiteli s plnou odbornou a pedagogickou kvalifikací dle zákona 563/2004 Sb.: Vyjádřeno v procentech: ,94 % Všichni učitelé mají podle zákona 563/2004 Sb. odbornou kvalifikaci. Pouze dvěma (a jednomu částečně) učitelům dosud schází pedagogická kvalifikace. Jeden pedagog je zaměstnán na dobu určitou, další dva si pedagogickou kvalifikaci doplňují. Doplňování 6/44

8 pedagogické způsobilosti je věnována velká pozornost v podobě rozsáhlé nabídky doplňkového pedagogického studia. Věková struktura pedagogického sboru podle délky praxe: délka praxe do 10 let 10 až 20 let praxe nad 20 let praxe Celkem Věkové složení pedagogického sboru je vyvážené, umožňuje přirozené vzájemné předávání zkušeností mezi učiteli. Pedagogický sbor je stabilizovaný. Ve škole pracuje (stav k ) 10 nepedagogických pracovníků, z toho jsou 4 THP pracovníci a 6 dělníků (5 uklízeček a 1 školník). 7/44

9 4. Údaje o přijímacím řízení Vzhledem ke stávajícímu způsobu přijímacího řízení byly vyhlášeny 2 termíny talentových zkoušek. Talentová zkouška na umělecké obory se konala a Přijímací zkoušky na technické obory se konaly v termínu 22. a Žáci byli přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky (testy zajišťovalo Občanské sdružení MATT a HURRY, o.s.), která se skládala z testu z MAT (váha 65 %), CJ (váha 35 %) a prospěchu. Přijímací zkouška byla do hodnocení započítána 50 %, prospěch z vybraných předmětů také 50 %. Velká pozornost byla věnována prezentaci školy směrem k žákům základních škol a k jejich rodičům. Uskutečnily se celkem tři dny otevřených dveří (říjen a listopad 2013 a únor 2014), aktivně jsme se zúčastnili studijního veletrhu středních škol v Opavě (tzv. Informa). Zástupci vedení školy podávali informace o studiu na řadě třídních schůzek a pohovorech na základních školách opavského okresu, na dnech profesí základních škol. Škola také uskutečnila několik akcí pro žáky základních škol, jako byly soutěže, výstavy, workshopy Stav z června školního roku 2013/2014 Technické obory Umělecké obory Celkem Celkem přihlášeno (podáno přihlášek): Konalo přijímací (talentové) zkoušky: Přijato v 1. kole (a u talentových zkoušek): Přijato na odvolání v 1. kole: Přijato ve 2. kole: Přijato na odvolání ve 2. kole: Dodatečně přijato: Přijato celkem: Skutečně nastoupilo: (odevzdali zápisové lístky) O studium uměleckých oborů je tradičně velký zájem, který překračuje možnosti přijetí. Každoročně je otevírána pouze 1 multioborová třída, po povolené úpravě maximálního počtu žáků na jednotlivých oborech, o počtu 24 žáků. Třída je rozdělena na 3 samostatné skupiny podle jednotlivých oborů. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky. 8/44

10 Uchazeči na technické obory jsou přijímáni podle výsledků přijímací zkoušky test z CJ (váha 35 %) a MAT (váha 65 %), a prospěchu na základní škole. Výsledek přijímací zkoušky započítáváme 50 %. Dále pracujeme s průměrným prospěchem z vybraných předmětů a to CJL, CIJ, MAT a FYZ za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Započítávaly se také body za aktivity (účast v technických soutěžích, matematických a fyzikálních olympiádách apod.). Výsledek prospěchu započítáváme také 50 %. Správní řízení výčet rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (téměř všechna rozhodnutí byla vydána v souvislosti s přijímacím řízením): Rozhodnutí ředitele Počet Přijetí ke studiu na umělecké obory 24 Nepřijetí ke studiu na umělecké obory 56 Přijetí ke studiu na umělecké obory odvolání 0 Přijetí ke studiu na technické obory I. kolo 60 Přijetí ke studiu na technické obory na odvolání I. kolo 14 Přijetí ke studiu na technické obory dodatečné přijetí 0 Nepřijetí ke studiu na technické obory 23 O opakování ročníku 3 Přestup z jiné školy 1 Podmínečné vyloučení 1 Celkem: 183 9/44

11 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Celkový počet žáků, stav k : Technické obory Umělecké obory Celkem Studijní výsledky za II. pololetí školního roku 2013/2014 jsou uváděny ve srovnání s předcházejícím školním rokem 2012/2013. a) Technické obory (stav k ) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Počet žáků s opravnými komisionálními zkouškami 2012/ / / / / / / / / / / / 2014 I II III IV Celkem V průměru každý 18. žák technických oborů dosáhl celkového hodnocení prospěl s vyznamenáním. Na druhé straně 12 žáků neprospělo. V průběhu a ke konci školního roku devět žáků ukončilo studium z důvodu neprospěchu, budou pokračovat v jiných středních školách nebo učebních oborech. Tři žáci požádali o opakování ročníku, třem žádostem bylo vyhověno. Celkově se prospěch proti předchozímu školnímu roku výrazně nezměnil. Nejhorší výsledky byly zaznamenány u tříd prvního ročníku. Jak vyplynulo z rozboru příčin tohoto stavu na pedagogické radě i v předmětových komisích, žáci často podceňují po nástupu náročnost studia a řadě z nich se pak nepodaří studijní požadavky zvládnout. Výsledky studia u III. a IV. ročníků byly lepší. Čtyři žáci čtvrtých ročníků neukončili ročník, dva z nich opakují ročník a dva přešli na jinou školu. 10/44

12 b) Umělecké obory (stav k ) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Počet žáků s opravnými komisionálními zkouškami 2012/ / / / / / / / / / / / 2014 I II III IV Celkem Žáci uměleckých oborů dosahují tradičně lepších studijních výsledků. Asi jedna šestina žáků dosáhla prospěchu s vyznamenáním. Vývoj počtu žáků za posledních 12 let: Počet žáků /44

13 Společná Přehled výsledků MZ v jarním termínu 2014 společná část Praskova 399/8, Opava, tel.: Část Předmět ČJ AJ M Obor M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství M/05 Grafický design M/08 Tvorba hr. a herních předmětů M/04 Průmyslový design M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství M/05 Grafický design M/08 Tvorba hr. a herních předmětů M/04 Průmyslový design M/01 Informační technologie M/003 Informační technologie M/01 Strojírenství M/05 Grafický design M/08 Tvorba hr. a herních předmětů Počet Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ , , , , , , , , , , , , /44

14 Profilová Přehled výsledků MZ v jarním termínu 2014 profilová část Část Předmět Obor Praskova 399/8, Opava, tel.: Počet Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ Počítačové ,50 systémy M/01 Programové Informační ,20 vybavení technologie Praktická ,70 zkouška Počítačové sítě M/003 Programové Informační vybavení technologie Praktická ,00 zkouška Stavba a provoz ,04 strojů M/01 Strojírenská Strojírenství ,39 technologie Praktická zkouška ,96 Dějiny výtvarné ,8 kultury M/04 Průmyslový Technologie ,2 design Praktická ,4 zkouška Dějiny výtvarné ,2 kultury M/05 Grafický Technologie ,8 design Praktická zkouška Dějiny výtvarné M/08 kultury Tvorba Technologie hraček a herních ,4 předmětů ,2 Praktická zkouška Vysvětlivky: MZ - maturitní zkouška. DT - didaktický test. PP - písemná práce. ÚZ - ústní zkouška. 13/44

15 Profilová Společná Praskova 399/8, Opava, tel.: Přehled výsledků MZ v podzimním termínu 2014 Část Předmět Obor ČJ ANJ M Počítačové systémy Programové vybavení Praktická zkouška Stavba a provoz strojů Strojírenská technologie Praktická zkouška M/01 Strojírenství M/01 Informační technologie M/08 Tvorba hraček a herních předmětů M/05 Grafický design M/01 Strojírenství M/01 Informační technologie M/05 Grafický design M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství M/08 Tvorba hraček a herních předmětů M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství Počet Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ , , , , , , ,33 14/44

16 Profilová Praskova 399/8, Opava, tel.: Část Předmět Obor Dějiny výtvarné kultury Praktická zkouška M/04 Průmyslový design M/05 Grafický design M/08 Tvorba hraček a herních předmětů M/05 Grafický design Vysvětlivky: DT - didaktický test. PP - písemná práce. ÚZ - ústní zkouška. Počet Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ Obor M/01 Informační technologie M/003 Informační technologie M/01 Strojírenství M/05 Grafický design M/08 Tvorba hraček a herních předmětů M/04 Průmyslový design Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2013/2014 Termín prospěl Jarní termín prospěl neprospěl s vyzn. průměrný prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl průměrný prospěch řádný ,56 opravný ,94 opravný ,10 řádný ,88 opravný , ,97 řádný , opravný ,2 řádný ,57 opravný ,1 řádný ,84 opravný 15/44

17 16/44 Praskova 399/8, Opava, tel.:

18 Také v letošním roce probíhaly maturity podle nového modelu. Maturita je rozdělena na státní a profilovou část. K maturitě bylo připuštěno 60 žáků z 65. Největší problémy měli žáci u profilových zkoušek školy. Dílčí problémy byly i v českém jazyce a literatuře a anglickém jazyce, v matematice byly jen zanedbatelné problémy. Neúspěšní žáci v jarním termínu a žáci, kteří konali celou maturitu v podzimním termínu, až na 6 žáků, uspěli. Celkově škola v rámci státní části maturity uspěla velmi dobře. Neoficiální částí maturit na technických oborech byly závěrečné ročníkové práce spojené s jejich prezentací před komisí. Jejich smyslem je posílit samostatnost v práci, dovednost spojit znalosti z jednotlivých odborných předmětů při komplexním řešení zadaného úkolu a celou práci prezentovat před poblikem. Zadání u oboru Informační technologie vychází většinou z jejich odborné praxe v průběhu školního roku. Práce i jejich veřejné obhajoby měly velmi dobrou úroveň. Certifikace v konstruování na počítači. Škola je akreditovaným pracovištěm firmy AUTODESK. Žáci oboru Strojírenství mají možnost v závěru studia získat certifikát o nabytí kvalifikace pro práci v prostředí programu Autodesk AutoCAD a Autodesk Inventor. Jako obvykle měly vysokou úroveň maturitní práce na uměleckých oborech. Vycházely z konkrétních praktických zadání. Zejména na oboru Propagační grafika potvrdily vysokou profesionální úroveň absolventů. Novým absolventům byla slavnostně předána maturitní vysvědčení za účasti rodičů v aule školy a nově absolventům uměleckých oborů v atriu Domu umění v Opavě. Zde byly také vystaveny jejich maturitní práce, které tak byly zpřístupněny veřejnosti. Ke slavnostní atmosféře celé akce výrazně přispěli svým vystoupením žáci a učitelé ZUŠ V. Kálika v Opavě. Na přímou podporu vzdělávání se uskutečnila v průběhu školního roku řada aktivit: Na pomoc při přípravě ke studiu na vysokých školách mají žáci 4. ročníku možnost navštěvovat nepovinný předmět Seminář z matematiky a Seminář z fyziky. Semináře jsou věnovány matematice a fyzice. O předměty je trvale velký zájem, vyučování probíhalo ve 3 skupinách. Byl zřízen zájmový útvar pro posílení výuky angličtiny s cílem přípravy na mezinárodní zkoušku FCE a PET. Dalším zájmovým útvarem byl např. také fotokroužek, kroužek kresby nebo sportovní kroužky. Těmto aktivitám věnujeme neustálou pozornost. Snažíme se tímto žáky vtáhnout do mimoškolní činnosti a předcházet tak nežádoucím sociálně patologickým jevům. Velká pozornost je věnována přípravě a průběhu odborných praxí žáků III. ročníků technických oborů a IV. ročníků u oboru Informační technologie. V naprosté většině případů mají praxe velmi dobrou úroveň a jsou výrazným přínosem pro prohloubení vztahu ke studovanému oboru a pro výchovu k práci. Kontrolní návštěvy učitelů na pracovištích žáků přispívají k navazování úzkých kontaktů mezi školou a firmami. 17/44

19 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základním principem programu je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k osvojování pozitivního sociálního chování (upevňování pozitivních hodnot, rozvoj dovedností, které vedou k odmítání forem násilí, agresivity, rasismu a porušování zákona). Škola v tomto směru napomáhá a naplňuje i výchovnou roli vzhledem k žákům. Základní princip preventivního programu je realizován na základě plnění vymezených dílčích cílů. Ty dávají posléze konkrétní podobu minimálnímu preventivnímu programu, který je zaměřen zejména na následující oblasti: prevence užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky); oblast sociální prevence výchova proti projevům násilí (šikana, rasismus, diskriminace, xenofobie, vandalismus); prevence záškoláctví (prevence kriminality); onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi. Akce pořádané školou v rámci prevence: Adaptační kurz pro první ročníky naší školy cílem akce je začlenit žáky lépe do kolektivu a zábavnou formou se vzájemně seznámit. Charitativní sbírka Světluška žáci naší školy se jako každý rok zúčastnili charitativní sbírky na pomoc nevidomým. Beseda o onkologických onemocněních. Ve středu 23. října 2013 proběhly ve škole dvě besedy o onkologické prevenci. Jednalo se o besedy zaměřující se na předcházení vzniku nádorového onemocnění. Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět projekce filmu VIVA CUBA LIBRE rapová vzpoura, pro žáky III. ročníku. Přednáška Rakovina není náhoda, pro žáky I. ročníku. Exkurze přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, pro žáky I. a II. ročníků technických oborů. Podzimní šrotování Workshop Mé město jak ho vidím já. Naši žáci strojaři vedou zájmový kroužek pro předškolní děti. Návštěva protialkoholní léčebny v Ostravě třída U2. Lyžařský kurz pro žáky I. ročníku. Cyklistický kurz pro žáky II. ročníku. Školní ples pořádaný pro pedagogické pracovníky školy, žáky a přátele školy. Během celého školního roku probíhala pod vedením učitelů školy řada zájmových útvarů; o ve sportu: basketbal, odbíjená, florbal, badminton; o v umělecké oblasti: večerní kresba, modelování, klub žáků UO, fotokroužek. 18/44

20 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Praskova 399/8, Opava, tel.: Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v hodnoceném školním roce opět zaměřeno na prohloubení znalostí stávající podoby maturitních zkoušek a celkové doplnění a prohloubení odborné kvalifikace učitelů. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Porada ředitelů středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem. Seminář pro ředitele škol a školských zařízení Pedagog mezi paragrafy. Seminář o odpadech DVPP s akreditací. Seminář pro ředitele škol a školských zařízení BOZP a PO. Osvětový den prevence kriminality mládeže. Nový občanský zákoník a jeho dopad do školství. DVPP Zoologická zahrada elementárních funkcí. Pracovní setkání se zástupci vedení kraje a krajského úřadu, Ostrava. Ředitelská dílna X, vnitřní normy školy a aktuální školské otázky. Konzultační seminář pro zkoušející a hodnotitele - ústní zkouška společné části MZ (ANJ). Seminář New Exam Specifications for Návštěva semináře Škoda Auto Uni Day 2014 na VŠB Ostrava. Workshop a seminář ve firmě BRANO a.s. v Brance u Opavy. Seminář MODAM. Konference OUP. Seminář FaMa+. Seminář Odpady a obaly (EKO-KOM). Matematika je jazykem přírodních věd Descartes. Seminář Testování žáků I. ročníku oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělávání s maturitní zkouškou ve školách zřízených Moravskoslezským krajem. Seminář Jak na chyby v hodinách AJ. 19/44

21 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Významné odborné exkurze, výstavy, besedy Praskova 399/8, Opava, tel.: K tradičním mimoškolním aktivitám, které jsou uskutečňovány v průběhu studia, patří: Pro nastupující žáky do I. ročníku seznamovací víkend, který pořádáme pod názvem Víkend na startu. Akce se zúčastnili všichni nastupující žáci spolu se svými třídními učiteli a odbornými lektory. Všemi zúčastněnými byla akce velmi dobře hodnocena. Jsme přesvědčeni, že výrazně přispívá k vytvoření nových třídních kolektivů a usnadňuje žákům zahájit své studium na střední škole. Žáci tříd I. ročníku se dále zúčastňují zimního lyžařského kurzu. Jeho součástí jsou i semináře poskytování první pomoci. Kurz proběhl v závěrečném týdnu února Žáci II. ročníku technických oborů mají možnost zúčastnit se cyklistického kurzu. Patří k velmi oblíbeným akcím, zúčastnily se třídy oboru strojírenství a informatiky. Pro žáky II. ročníku uměleckých oborů je ve stejném období pořádán týdenní pobyt v plenéru. Vytvořené práce jsou pak následně vystaveny a vyhodnoceny. Pro budoucí žáky školy technických oborů jsme připravili 2 soutěže. Pro žáky oboru Strojírenství soutěž ve stavění modelu ze stavebnice Merkur 2014, pro žáky oboru informatiky soutěž Prezentace Kreslíš, kreslím, kreslíme soutěž pro žáky základních škol v kreslení. Workshop Mé město jak ho vidím já, pro základní školy poznávej umění. Podzimní šrotování soutěž mezi třídami ve sběru elektroodpadu a baterií jako každý rok se naše škola zúčastnila sběru a třídění zbytečného elektroodpadu. Studenti čtou a píší noviny cílem tohoto projektu je naučit žáky pracovat s denním tiskem. Školní ples, který proběhl v březnu roku 2014 v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Workshop pořádaný se SUŠ v Ostravě v kresbě a malbě. Významné odborné exkurze výstavy, besedy, název, stručný popis Počet zúčastněných žáků: Předávání Certifikátů PET a FCE. 120 Studentské předčasné parlamentní volby. 146 Mezinárodní strojírenský veletrh Brno pro žáky IV. ročníků technických oborů. 16 Exkurze Technické muzeum Brno, JE Dukovany, PVE Dalešice pro žáky IV. ročníku technických oborů. 30 Přednáška pro IV. ročníky - přijímací zkoušky na VŠ, NSZ. 90 Přednáška Rakovina není náhoda, pro žáky I. ročníků. 85 Pretesty PET. 30 Pretesty FCE. 33 Exkurze FORMDESIGN Kozmice pro žáky IV. ročníku uměleckých oborů. 9 20/44

22 Významné odborné exkurze výstavy, besedy, název, stručný popis Počet zúčastněných žáků: Studenti čtou a píší noviny projekt deníku Mladá fronta DNES. 200 Beseda "Energie budoucnost lidstva", pro žáky III. ročníku tech. oborů. 55 Poznej správnou techniku - akce na podporu technického vzdělávání na VŠB TU Ostrava, pro žáky III. a IV. ročníku technických oborů. 45 Workshop třídy SV4 v BRANO a.s. 17 Přednáška o možnostech studia uměleckých oborů na VŠ v Dánsku. 45 Obhajoby závěrečných prací žáků IV. ročníku IT oboru. 23 Návštěva firmy Habekorn Ulmer sjednání spolupráce firmy s žáky naší školy. 6 Loutkové divadlo, představení Robinson Crusoe Teátr Víti Marčíka. 12 Předávání osvědčení o absolvování pretestů PET a FCE. 62 Exkurze loutkové divadlo, Ostrava. 6 Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět - projekce filmu VIVA CUBA LIBRE rapová vzpoura. Pro žáky III. ročníku. 75 Cykloturistický kurz pro žáky III. ročníku. 25 Exkurze do firmy BRANO a.s. pro žáky II. ročníku technického oboru. 20 Exkurze přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, pro žáky I. a II. ročníku technického oboru. 46 Historie města. Žáci se zúčastnili komentované prohlídky historickým centrem Opavy, připravila agentura OKO v Obecním domě. 24 Ota Pavel výstava v Obecním domě o Otu Pavlovi, spisovateli, sportovci, vášnivém rybáři přiblížila žákům jiný pohled na spisovatele, než poskytuje 24 učebnice. Exkurze do TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry Kopřivnice, pro žáky technických oborů. 9 English week, Ostrava, pořádán občanským sdružením učitelů angličtiny Fishnet o.s. Žáci si přímo v areálu sportovního klubu Arrows prostřednictvím profesionálních sportovců a trenérů vyzkoušeli americký 16 fotbal a baseball, na závěr si popovídali s rodilým mluvčím. Žáci strojaři vedou zájmový kroužek pro předškolní děti. 6 Exkurze Hasičský záchranný sbor Opava. 32 Exkurze Čistička odpadních vod Opava. 32 Exkurze Ostroj Opava pro žáky SV3. 25 Exkurze Cukrovar pro žáky SV4. 20 Přednáška v rámci projektu NatTech Chemie nedílná součást životního prostředí pro všechny I. ročníky. 88 Přednáška v rámci projektu NatTech Vybrané kapitoly z proudění tekutin a jeho aplikace v praxi pro SV2 a SV3. 50 Sbírka pro nevidomé Světluška. 4 Přednáška Proudění tekutin SV2, SV3. 55 Plenér třídy U3, U /44

23 Významné odborné exkurze výstavy, besedy, název, stručný popis Počet zúčastněných žáků: Opavské hradby komentovaná prohlídka pro všechny třídy. 200 Slezské divadlo Opava divadelní představení Donaha. 320 Divadelní představení Audience od Václava Havla pro žáky III. ročníku. 75 Výstava Designblok Praha U3 + U4. 45 Přednáška o 3D scannerech pro umělecké obory. 90 Exkurze v Modelu Obaly Opava pro žáky uměleckých oborů. 24 Exkurze do tiskárny Grafico v rámci technologie GD., třídy U3 a U4 GD. 24 Animační program Sedm statečných v Domě umění, třída U1, agentura OKO. 24 Komentovaná prohlídka Cesta dějinami města, třída U1, agentura OKO. 24 Exkurze ČESKOASLOVENSKÉ LEGIE V RUSKU pro žáky všech tříd. 152 Divadlo, představení DO NAHA (muzikál). 320 Filmové představení REVIVAL. 320 Filmové představení FAIR PLAY. 240 Údaje o prezentaci školy na veřejnosti V zájmové činnosti se žáci tradičně zapojují do řady soutěží, které považujeme za významný nástroj pro motivaci ke studiu i pro rozvoj klíčových dovedností. Návrh loga ZŠ. V září 2013 jsme byli osloveni Základní školou a Praktickou školou v Opavě s žádostí o pomoc při návrhu nového loga. Práce byla zadána žákům čtvrtého ročníku oboru grafický design jako příprava na pololetní úkol zaměřený na návrh řešení firemní identity. Podmínkou zadání bylo zachovat v novém návrhu symbol srdce a červenou barvu. Z celkových dvanácti prací postoupily do užšího výběru práce tří našich žákyň. Vítěz je jen jeden, a tím se stala žákyně třídy U4, jejíž práce bude realizována. Přehled soutěží, kterých se žáci účastnili, je uveden v následující tabulce. Přehled soutěží Počet zúčastněných žáků PIŠQWORKY - školní kolo. 24 Soutěž Kreslím, kreslíš, kreslíme pro žáky základních škol 110 Podzimní šrotování Soutěž Cambridge English Centenary Competition for Schools Logická olympiáda krajské kolo. 2 Cena 17. listopadu 2013, Mezi osm nejlepších nominovaných postoupily také naše žákyně uměleckého oboru Hračka. 5 22/44

24 Počet Přehled soutěží zúčastněných žáků Bobřík informatiky V celkovém celostátním pořadí soutěžících se nejvýše umístil žák třídy IT4, který obsadil 27. příčku v kategorii SENIOR. 104 V kategorii JUNIOR byl z naší školy nejlepší žák třídy IT1. Školní kolo Olympiády v českém jazyce, 40. ročník. 19 Okresní kolo florbalu chlapců, žáci získali druhé místo ve skupině. 14 Olympiáda z anglického jazyka školní kolo. 19 Korespondenční soutěž "Co víš o energetice". 6 Okresní přebor středních škol v šachu 2. místo, postup do krajského kola. 4 Mosty - soutěž Bridge Builder Contest. Tuto soutěž pořádala VŠB - TU Ostrava. 15 Soutěž Merkur pouze pro žáky oboru strojírenství naší školy. 16 Krajský přebor středních škol v šachu. 4 Olympiáda v českém jazyce okresní kolo. 2 Mezinárodní soutěž "Etudy ze dřeva" pro žáky uměleckých oborů. 1 Soutěž v programování okresní kolo, kategorie Tvorba webu. Pro žáky opavských středních škol, naši žáci obsadili první čtyři místa a postoupili do 8 krajského kola. Autodesk Academia Design 2014, Olomouc. Pro žáky technických oborů. 2 Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ. 7 Soutěž Prezentace 2014 velice oblíbená soutěž pro žáky základních škol v počítačových prezentacích. 50 Matematický klokan, pro vybrané žáky ze všech tříd školy. 30 Soutěž v programování krajské kolo, na SPŠ elektrotechniky a informatiky v Ostravě. 5 Soutěž v programování okresní kolo, kategorie Programovací jazyky, na Mendelově gymnáziu v Opavě. 7 Astronomická olympiáda školní, krajské kolo. 1 SOČ 2014, okresní kolo na Mendelově gymnáziu v Opavě. Zúčastnili se žáci technických oborů školy. Všichni 3 žáci postoupili do krajského kola soutěže. Žákyně IT oboru se v krajském kole se svou prací umístila na 3 2. místě. Mezinárodní týmová studentská soutěž Den strojařů. Akci pořádala Střední průmyslová škola Ostrava Vítkovice a letošním tématem byla 2 konstrukce vozidla na lidský pohon. "Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme" neboli Merkur 2014, velice oblíbená soutěž ve stavění se stavebnicí Merkur pro žáky základní školy. 72 Soutěž Umění v jídle, jídlo v umění. Soutěž byla zaměřena na plakáty s motivem plýtvání jídlem. 3 Školní kolo soutěže ve tvorbě webových stránek Pavouk 2014, v krajském kole SOČ obsadila 2 místo žákyně třídy IT /44

25 Úzká spolupráce s firmou BRANO a.s. přináší výhody žákům našich technických oborů 24/44

26 Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme, neboli Merkur 2014 soutěž pro ZŠ 25/44

27 Soutěž "Kreslím, kreslíš, kreslíme" pro žáky základních škol Praskova 399/8, Opava, tel.: Navrhování piktogramů pro Ostroj a.s. 26/44

28 Výmalba ostrojácké mateřské školy v rámci praktických maturitních zkoušek uměleckých oborů Strojaři vedou zájmový kroužek pro předškolní děti z ostrojácké mateřské školy 27/44

29 Umělecká výzdoba chodby azylového domu Armády spásy v Opavě Praskova 399/8, Opava, tel.: Návrh a realizace výtvarného řešení výmalby přístupové chodby a rehabilitační místnosti v Základní škole pro tělesně postižené na Dostojevského ulici žáky školy 28/44

30 Prezentace naší nové učebny mechatroniky v regionálním tisku Opavska Praskova 399/8, Opava, tel.: /44

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 Pondělí 24. 8. 2015 Dovolená Úterý 25. 8. 2015 Dovolená Středa 26. 8. 2015 Čtvrtek 27. 8. 2015 Nástup do školy, porada v 9:00 hod. ve sborovně. Na poradě

Více

Plán práce na školní rok 2012/13 září 2012

Plán práce na školní rok 2012/13 září 2012 Plán práce na školní rok 2012/13 září 2012 Den Datum: Akce úkol: Zodpovídá: Poznámka: Středa 29. 8. 2012 Nástup do školy, porada v 9:00 hod., sborovna. Ga, Dol, Čtvrtek 30. 8. 2012 Opravné komisionální

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více