VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Sídlo organizace: Praskova 399/8, Opava Identifikační číslo: Tel.: Web: ID datové schránky: xc5gfwu IZO: QR kód:

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání... 41

3 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Sídlo organizace: Praskova 399/8, Opava Identifikační číslo: Tel.: Web: ID datové schránky: xc5gfwu IZO: QR kód: Hlavním účelem zřízení školy je vzdělávání a výchova žáků, absolventů základních škol. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou denní formou vzdělávání. Škola je zřízena jako střední odborná škola. Zřizovatel: Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117, Ostrava, IČ Organizační struktura školy: Zástupce statutárního orgánu: Ředitel školy Zástupce ředitele školy pro technické obory: Zástupce ředitele školy pro technické obory a zároveň statutární zástupce: Zástupce ředitele školy pro umělecké obory: Vedoucí odborného výcviku: Ekonomka školy: Ing. Vítězslav Doleží, Grudova 10, Opava 5, jmenován od do Ing. Vítězslav Doleží, Grudova 10, Opava 5, jmenován od dosud, Ing. Dušan Galis, Lomená 4, Opava 6, jmenován na dobu od do , Mgr. Zuzana Vildomcová, Komenského 250, Štítina, jmenována od dosud, MgA. Kateřina Schallner, Šípková 12, Opava 7, jmenovaná od , Ivo Gruner, Budišovská 4, Opava 6, Bronislava Elblová, Dostojevského 38, Opava, 2/44

4 Škola užívá tři objekty: Hlavní budovu (s tělocvičnou a dvorem): Praskova 399/8, Opava, tel.: a dvě odloučená pracoviště: Laboratoře výpočetní techniky, elektrotechniky a mechatroniky: Školní dílny: Praskova 373/10, Opava, tel.: , klapka 130 Janská 1849/30, Opava tel.: Škola nemá vlastní školní jídelnu ani domov mládeže. Stravování i ubytování žáků je ale zajištěno. Údaje o školské radě: Na základě usnesení rady kraje č. 18/196 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla dnem 1. září 2005 zřízena školská rada. Celkový počet členů školské rady je 6. Členové byli ustanoveni na základě voleb, které se uskutečnily a jmenování, které bylo k Školská rada pracuje ve složení: 2 zástupci zřizovatele jmenováni radou kraje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. Ing. František Horák Generální ředitel BRANO GROUP, a.s., Hradec nad Moravicí. Ředitel a jednatel společnosti Prestar, s.r.o., Opava. 2 zástupci pedagogických pracovníků školy: Ing. Alena Rolederová Ing. Radovan Vladík, Ph.D. MgA. Jan Ermis 2 zástupci zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků: Vede předmětovou komisi strojírenství, vyučující strojírenské technologie. Vyučoval odborné předměty oboru informační technologie (členem do , poté odešel ze školy). Vedoucí uměleckého oboru Průmyslový design, vyučuje odborné předměty uměleckých oborů (jmenován od na základě předčasných voleb). Ing. Jan Šamárek Ing. Radim Frgala Šéfkonstruktér NTmin., s.r.o, Palhanecká 16, Opava. Manažer projektu Rekonstrukce kulturní památky Vošárna Raduň. 3/44

5 2. Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 bylo vyučováno následujícím oborům: 1) Technické obory KKOV M/ M/01 Název oboru: Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku (od dle ŠVP). Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování (od dle ŠVP). Hodinová dotace výběrových předmětů v ŠVP oboru M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku, je využita k vytvoření zaměření na výpočetní techniku. Je celkově posílena výuka informačních a komunikačních technologií, které jsou chápány jako významný pracovní nástroj technika. Důraz je kladen zejména na využití počítačů pro konstruování (programy typu CAD) a řízení CNC strojů (programy CAM). Obor M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování, je perspektivním preferovaným oborem, který se velmi rychle vyvíjí. Učitelé odborných předmětů si tvoří pro výuku řadu vlastních metodických materiálů. Obor je především zaměřen na počítačové sítě a programování. 2) Umělecké obory KKOV M/ M/ M/08 Název oboru: Průmyslový design (od dle ŠVP) Grafický design (od dle ŠVP) Tvorba hraček a herních předmětů (od dle ŠVP) Hlavním posláním studia je přirozený rozvoj talentu, který prokazují žáci již při svém přijetí u talentové zkoušky. Studium je připravuje nejen po stránce umělecké, ale i odborné a řemeslné. Celkovou skladbu oborů školy považujeme za stabilizovanou, neuvažujeme o změnách. Nabídka studia školy vhodně doplňuje celkovou nabídku studia opavských středních škol. I když se obě skupiny oborů výrazně liší organizací i způsobem výuky, v praxi se objevila řada příležitostí pro vzájemné obohacení. 4/44

6 Přehled školních vzdělávacích programů vycházejících z rámcových vzdělávacích programů vydaných MŠMT: Č. J.: KKOV: Název oboru: RVP/ŠVP M/01 RVP/ŠVP M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování Schváleno dne: Platnost: platí od platí od RVP/ŠVP M/04 Průmyslový design platí od RVP/ŠVP M/05 Grafický design platí od RVP/ŠVP M/08 Tvorba hraček a herních předmětů platí od Studium všech uvedených oborů probíhá denní formou, jedná se o studium čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. 5/44

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Praskova 399/8, Opava, tel.: Počet pedagogických pracovníků (ve srovnání s předešlým školním rokem 2012/2013): Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 (stav k ) fyzický počet přepočtený počet fyzický počet přepočtený počet Celkem: 40 36, ,99 Interní učitelé 40 36, ,99 Externí učitelé Ke změnám v počtu přepočtených pedagogických pracovníků v hodnoceném školním roce došlo vzhledem k úbytku počtu žáků ve třídách a tudíž i počtu dělených skupin, čímž se snížily výkony. Pohyb pedagogických pracovníků byl způsoben odchodem pracovníků ze školy, odchodem na mateřskou dovolenou a také návratem jiné pedagogické pracovnice z rodičovské dovolené. Vedení některých oblastí práce školy: funkci výchovného poradce zastává Mgr. Květoslava Víchová; ve funkci protidrogového preventisty úspěšně pokračovala Mgr. Jitka Oboňová, vyučující odborné předměty uměleckých oborů; v úspěšném vedení oblasti enviromentální výchovy pokračovala Mgr. Zuzana Vildomcová; ve vedení předmětových komisí a jednotlivých uměleckých oborů nedošlo ke změnám. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků (ve školním roce 2013/2014). Vyjádřeno tabulkou podle počtu odučených hodin: Celkový počet odučených hodin za týden: Z toho počet hodin odučených učiteli s plnou odbornou a pedagogickou kvalifikací dle zákona 563/2004 Sb.: Vyjádřeno v procentech: ,94 % Všichni učitelé mají podle zákona 563/2004 Sb. odbornou kvalifikaci. Pouze dvěma (a jednomu částečně) učitelům dosud schází pedagogická kvalifikace. Jeden pedagog je zaměstnán na dobu určitou, další dva si pedagogickou kvalifikaci doplňují. Doplňování 6/44

8 pedagogické způsobilosti je věnována velká pozornost v podobě rozsáhlé nabídky doplňkového pedagogického studia. Věková struktura pedagogického sboru podle délky praxe: délka praxe do 10 let 10 až 20 let praxe nad 20 let praxe Celkem Věkové složení pedagogického sboru je vyvážené, umožňuje přirozené vzájemné předávání zkušeností mezi učiteli. Pedagogický sbor je stabilizovaný. Ve škole pracuje (stav k ) 10 nepedagogických pracovníků, z toho jsou 4 THP pracovníci a 6 dělníků (5 uklízeček a 1 školník). 7/44

9 4. Údaje o přijímacím řízení Vzhledem ke stávajícímu způsobu přijímacího řízení byly vyhlášeny 2 termíny talentových zkoušek. Talentová zkouška na umělecké obory se konala a Přijímací zkoušky na technické obory se konaly v termínu 22. a Žáci byli přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky (testy zajišťovalo Občanské sdružení MATT a HURRY, o.s.), která se skládala z testu z MAT (váha 65 %), CJ (váha 35 %) a prospěchu. Přijímací zkouška byla do hodnocení započítána 50 %, prospěch z vybraných předmětů také 50 %. Velká pozornost byla věnována prezentaci školy směrem k žákům základních škol a k jejich rodičům. Uskutečnily se celkem tři dny otevřených dveří (říjen a listopad 2013 a únor 2014), aktivně jsme se zúčastnili studijního veletrhu středních škol v Opavě (tzv. Informa). Zástupci vedení školy podávali informace o studiu na řadě třídních schůzek a pohovorech na základních školách opavského okresu, na dnech profesí základních škol. Škola také uskutečnila několik akcí pro žáky základních škol, jako byly soutěže, výstavy, workshopy Stav z června školního roku 2013/2014 Technické obory Umělecké obory Celkem Celkem přihlášeno (podáno přihlášek): Konalo přijímací (talentové) zkoušky: Přijato v 1. kole (a u talentových zkoušek): Přijato na odvolání v 1. kole: Přijato ve 2. kole: Přijato na odvolání ve 2. kole: Dodatečně přijato: Přijato celkem: Skutečně nastoupilo: (odevzdali zápisové lístky) O studium uměleckých oborů je tradičně velký zájem, který překračuje možnosti přijetí. Každoročně je otevírána pouze 1 multioborová třída, po povolené úpravě maximálního počtu žáků na jednotlivých oborech, o počtu 24 žáků. Třída je rozdělena na 3 samostatné skupiny podle jednotlivých oborů. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky. 8/44

10 Uchazeči na technické obory jsou přijímáni podle výsledků přijímací zkoušky test z CJ (váha 35 %) a MAT (váha 65 %), a prospěchu na základní škole. Výsledek přijímací zkoušky započítáváme 50 %. Dále pracujeme s průměrným prospěchem z vybraných předmětů a to CJL, CIJ, MAT a FYZ za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Započítávaly se také body za aktivity (účast v technických soutěžích, matematických a fyzikálních olympiádách apod.). Výsledek prospěchu započítáváme také 50 %. Správní řízení výčet rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (téměř všechna rozhodnutí byla vydána v souvislosti s přijímacím řízením): Rozhodnutí ředitele Počet Přijetí ke studiu na umělecké obory 24 Nepřijetí ke studiu na umělecké obory 56 Přijetí ke studiu na umělecké obory odvolání 0 Přijetí ke studiu na technické obory I. kolo 60 Přijetí ke studiu na technické obory na odvolání I. kolo 14 Přijetí ke studiu na technické obory dodatečné přijetí 0 Nepřijetí ke studiu na technické obory 23 O opakování ročníku 3 Přestup z jiné školy 1 Podmínečné vyloučení 1 Celkem: 183 9/44

11 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Celkový počet žáků, stav k : Technické obory Umělecké obory Celkem Studijní výsledky za II. pololetí školního roku 2013/2014 jsou uváděny ve srovnání s předcházejícím školním rokem 2012/2013. a) Technické obory (stav k ) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Počet žáků s opravnými komisionálními zkouškami 2012/ / / / / / / / / / / / 2014 I II III IV Celkem V průměru každý 18. žák technických oborů dosáhl celkového hodnocení prospěl s vyznamenáním. Na druhé straně 12 žáků neprospělo. V průběhu a ke konci školního roku devět žáků ukončilo studium z důvodu neprospěchu, budou pokračovat v jiných středních školách nebo učebních oborech. Tři žáci požádali o opakování ročníku, třem žádostem bylo vyhověno. Celkově se prospěch proti předchozímu školnímu roku výrazně nezměnil. Nejhorší výsledky byly zaznamenány u tříd prvního ročníku. Jak vyplynulo z rozboru příčin tohoto stavu na pedagogické radě i v předmětových komisích, žáci často podceňují po nástupu náročnost studia a řadě z nich se pak nepodaří studijní požadavky zvládnout. Výsledky studia u III. a IV. ročníků byly lepší. Čtyři žáci čtvrtých ročníků neukončili ročník, dva z nich opakují ročník a dva přešli na jinou školu. 10/44

12 b) Umělecké obory (stav k ) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Počet žáků s opravnými komisionálními zkouškami 2012/ / / / / / / / / / / / 2014 I II III IV Celkem Žáci uměleckých oborů dosahují tradičně lepších studijních výsledků. Asi jedna šestina žáků dosáhla prospěchu s vyznamenáním. Vývoj počtu žáků za posledních 12 let: Počet žáků /44

13 Společná Přehled výsledků MZ v jarním termínu 2014 společná část Praskova 399/8, Opava, tel.: Část Předmět ČJ AJ M Obor M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství M/05 Grafický design M/08 Tvorba hr. a herních předmětů M/04 Průmyslový design M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství M/05 Grafický design M/08 Tvorba hr. a herních předmětů M/04 Průmyslový design M/01 Informační technologie M/003 Informační technologie M/01 Strojírenství M/05 Grafický design M/08 Tvorba hr. a herních předmětů Počet Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ , , , , , , , , , , , , /44

14 Profilová Přehled výsledků MZ v jarním termínu 2014 profilová část Část Předmět Obor Praskova 399/8, Opava, tel.: Počet Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ Počítačové ,50 systémy M/01 Programové Informační ,20 vybavení technologie Praktická ,70 zkouška Počítačové sítě M/003 Programové Informační vybavení technologie Praktická ,00 zkouška Stavba a provoz ,04 strojů M/01 Strojírenská Strojírenství ,39 technologie Praktická zkouška ,96 Dějiny výtvarné ,8 kultury M/04 Průmyslový Technologie ,2 design Praktická ,4 zkouška Dějiny výtvarné ,2 kultury M/05 Grafický Technologie ,8 design Praktická zkouška Dějiny výtvarné M/08 kultury Tvorba Technologie hraček a herních ,4 předmětů ,2 Praktická zkouška Vysvětlivky: MZ - maturitní zkouška. DT - didaktický test. PP - písemná práce. ÚZ - ústní zkouška. 13/44

15 Profilová Společná Praskova 399/8, Opava, tel.: Přehled výsledků MZ v podzimním termínu 2014 Část Předmět Obor ČJ ANJ M Počítačové systémy Programové vybavení Praktická zkouška Stavba a provoz strojů Strojírenská technologie Praktická zkouška M/01 Strojírenství M/01 Informační technologie M/08 Tvorba hraček a herních předmětů M/05 Grafický design M/01 Strojírenství M/01 Informační technologie M/05 Grafický design M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství M/08 Tvorba hraček a herních předmětů M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství Počet Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ , , , , , , ,33 14/44

16 Profilová Praskova 399/8, Opava, tel.: Část Předmět Obor Dějiny výtvarné kultury Praktická zkouška M/04 Průmyslový design M/05 Grafický design M/08 Tvorba hraček a herních předmětů M/05 Grafický design Vysvětlivky: DT - didaktický test. PP - písemná práce. ÚZ - ústní zkouška. Počet Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ Obor M/01 Informační technologie M/003 Informační technologie M/01 Strojírenství M/05 Grafický design M/08 Tvorba hraček a herních předmětů M/04 Průmyslový design Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2013/2014 Termín prospěl Jarní termín prospěl neprospěl s vyzn. průměrný prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl průměrný prospěch řádný ,56 opravný ,94 opravný ,10 řádný ,88 opravný , ,97 řádný , opravný ,2 řádný ,57 opravný ,1 řádný ,84 opravný 15/44

17 16/44 Praskova 399/8, Opava, tel.:

18 Také v letošním roce probíhaly maturity podle nového modelu. Maturita je rozdělena na státní a profilovou část. K maturitě bylo připuštěno 60 žáků z 65. Největší problémy měli žáci u profilových zkoušek školy. Dílčí problémy byly i v českém jazyce a literatuře a anglickém jazyce, v matematice byly jen zanedbatelné problémy. Neúspěšní žáci v jarním termínu a žáci, kteří konali celou maturitu v podzimním termínu, až na 6 žáků, uspěli. Celkově škola v rámci státní části maturity uspěla velmi dobře. Neoficiální částí maturit na technických oborech byly závěrečné ročníkové práce spojené s jejich prezentací před komisí. Jejich smyslem je posílit samostatnost v práci, dovednost spojit znalosti z jednotlivých odborných předmětů při komplexním řešení zadaného úkolu a celou práci prezentovat před poblikem. Zadání u oboru Informační technologie vychází většinou z jejich odborné praxe v průběhu školního roku. Práce i jejich veřejné obhajoby měly velmi dobrou úroveň. Certifikace v konstruování na počítači. Škola je akreditovaným pracovištěm firmy AUTODESK. Žáci oboru Strojírenství mají možnost v závěru studia získat certifikát o nabytí kvalifikace pro práci v prostředí programu Autodesk AutoCAD a Autodesk Inventor. Jako obvykle měly vysokou úroveň maturitní práce na uměleckých oborech. Vycházely z konkrétních praktických zadání. Zejména na oboru Propagační grafika potvrdily vysokou profesionální úroveň absolventů. Novým absolventům byla slavnostně předána maturitní vysvědčení za účasti rodičů v aule školy a nově absolventům uměleckých oborů v atriu Domu umění v Opavě. Zde byly také vystaveny jejich maturitní práce, které tak byly zpřístupněny veřejnosti. Ke slavnostní atmosféře celé akce výrazně přispěli svým vystoupením žáci a učitelé ZUŠ V. Kálika v Opavě. Na přímou podporu vzdělávání se uskutečnila v průběhu školního roku řada aktivit: Na pomoc při přípravě ke studiu na vysokých školách mají žáci 4. ročníku možnost navštěvovat nepovinný předmět Seminář z matematiky a Seminář z fyziky. Semináře jsou věnovány matematice a fyzice. O předměty je trvale velký zájem, vyučování probíhalo ve 3 skupinách. Byl zřízen zájmový útvar pro posílení výuky angličtiny s cílem přípravy na mezinárodní zkoušku FCE a PET. Dalším zájmovým útvarem byl např. také fotokroužek, kroužek kresby nebo sportovní kroužky. Těmto aktivitám věnujeme neustálou pozornost. Snažíme se tímto žáky vtáhnout do mimoškolní činnosti a předcházet tak nežádoucím sociálně patologickým jevům. Velká pozornost je věnována přípravě a průběhu odborných praxí žáků III. ročníků technických oborů a IV. ročníků u oboru Informační technologie. V naprosté většině případů mají praxe velmi dobrou úroveň a jsou výrazným přínosem pro prohloubení vztahu ke studovanému oboru a pro výchovu k práci. Kontrolní návštěvy učitelů na pracovištích žáků přispívají k navazování úzkých kontaktů mezi školou a firmami. 17/44

19 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základním principem programu je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k osvojování pozitivního sociálního chování (upevňování pozitivních hodnot, rozvoj dovedností, které vedou k odmítání forem násilí, agresivity, rasismu a porušování zákona). Škola v tomto směru napomáhá a naplňuje i výchovnou roli vzhledem k žákům. Základní princip preventivního programu je realizován na základě plnění vymezených dílčích cílů. Ty dávají posléze konkrétní podobu minimálnímu preventivnímu programu, který je zaměřen zejména na následující oblasti: prevence užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky); oblast sociální prevence výchova proti projevům násilí (šikana, rasismus, diskriminace, xenofobie, vandalismus); prevence záškoláctví (prevence kriminality); onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi. Akce pořádané školou v rámci prevence: Adaptační kurz pro první ročníky naší školy cílem akce je začlenit žáky lépe do kolektivu a zábavnou formou se vzájemně seznámit. Charitativní sbírka Světluška žáci naší školy se jako každý rok zúčastnili charitativní sbírky na pomoc nevidomým. Beseda o onkologických onemocněních. Ve středu 23. října 2013 proběhly ve škole dvě besedy o onkologické prevenci. Jednalo se o besedy zaměřující se na předcházení vzniku nádorového onemocnění. Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět projekce filmu VIVA CUBA LIBRE rapová vzpoura, pro žáky III. ročníku. Přednáška Rakovina není náhoda, pro žáky I. ročníku. Exkurze přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, pro žáky I. a II. ročníků technických oborů. Podzimní šrotování Workshop Mé město jak ho vidím já. Naši žáci strojaři vedou zájmový kroužek pro předškolní děti. Návštěva protialkoholní léčebny v Ostravě třída U2. Lyžařský kurz pro žáky I. ročníku. Cyklistický kurz pro žáky II. ročníku. Školní ples pořádaný pro pedagogické pracovníky školy, žáky a přátele školy. Během celého školního roku probíhala pod vedením učitelů školy řada zájmových útvarů; o ve sportu: basketbal, odbíjená, florbal, badminton; o v umělecké oblasti: večerní kresba, modelování, klub žáků UO, fotokroužek. 18/44

20 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Praskova 399/8, Opava, tel.: Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v hodnoceném školním roce opět zaměřeno na prohloubení znalostí stávající podoby maturitních zkoušek a celkové doplnění a prohloubení odborné kvalifikace učitelů. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Porada ředitelů středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem. Seminář pro ředitele škol a školských zařízení Pedagog mezi paragrafy. Seminář o odpadech DVPP s akreditací. Seminář pro ředitele škol a školských zařízení BOZP a PO. Osvětový den prevence kriminality mládeže. Nový občanský zákoník a jeho dopad do školství. DVPP Zoologická zahrada elementárních funkcí. Pracovní setkání se zástupci vedení kraje a krajského úřadu, Ostrava. Ředitelská dílna X, vnitřní normy školy a aktuální školské otázky. Konzultační seminář pro zkoušející a hodnotitele - ústní zkouška společné části MZ (ANJ). Seminář New Exam Specifications for Návštěva semináře Škoda Auto Uni Day 2014 na VŠB Ostrava. Workshop a seminář ve firmě BRANO a.s. v Brance u Opavy. Seminář MODAM. Konference OUP. Seminář FaMa+. Seminář Odpady a obaly (EKO-KOM). Matematika je jazykem přírodních věd Descartes. Seminář Testování žáků I. ročníku oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělávání s maturitní zkouškou ve školách zřízených Moravskoslezským krajem. Seminář Jak na chyby v hodinách AJ. 19/44

21 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Významné odborné exkurze, výstavy, besedy Praskova 399/8, Opava, tel.: K tradičním mimoškolním aktivitám, které jsou uskutečňovány v průběhu studia, patří: Pro nastupující žáky do I. ročníku seznamovací víkend, který pořádáme pod názvem Víkend na startu. Akce se zúčastnili všichni nastupující žáci spolu se svými třídními učiteli a odbornými lektory. Všemi zúčastněnými byla akce velmi dobře hodnocena. Jsme přesvědčeni, že výrazně přispívá k vytvoření nových třídních kolektivů a usnadňuje žákům zahájit své studium na střední škole. Žáci tříd I. ročníku se dále zúčastňují zimního lyžařského kurzu. Jeho součástí jsou i semináře poskytování první pomoci. Kurz proběhl v závěrečném týdnu února Žáci II. ročníku technických oborů mají možnost zúčastnit se cyklistického kurzu. Patří k velmi oblíbeným akcím, zúčastnily se třídy oboru strojírenství a informatiky. Pro žáky II. ročníku uměleckých oborů je ve stejném období pořádán týdenní pobyt v plenéru. Vytvořené práce jsou pak následně vystaveny a vyhodnoceny. Pro budoucí žáky školy technických oborů jsme připravili 2 soutěže. Pro žáky oboru Strojírenství soutěž ve stavění modelu ze stavebnice Merkur 2014, pro žáky oboru informatiky soutěž Prezentace Kreslíš, kreslím, kreslíme soutěž pro žáky základních škol v kreslení. Workshop Mé město jak ho vidím já, pro základní školy poznávej umění. Podzimní šrotování soutěž mezi třídami ve sběru elektroodpadu a baterií jako každý rok se naše škola zúčastnila sběru a třídění zbytečného elektroodpadu. Studenti čtou a píší noviny cílem tohoto projektu je naučit žáky pracovat s denním tiskem. Školní ples, který proběhl v březnu roku 2014 v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Workshop pořádaný se SUŠ v Ostravě v kresbě a malbě. Významné odborné exkurze výstavy, besedy, název, stručný popis Počet zúčastněných žáků: Předávání Certifikátů PET a FCE. 120 Studentské předčasné parlamentní volby. 146 Mezinárodní strojírenský veletrh Brno pro žáky IV. ročníků technických oborů. 16 Exkurze Technické muzeum Brno, JE Dukovany, PVE Dalešice pro žáky IV. ročníku technických oborů. 30 Přednáška pro IV. ročníky - přijímací zkoušky na VŠ, NSZ. 90 Přednáška Rakovina není náhoda, pro žáky I. ročníků. 85 Pretesty PET. 30 Pretesty FCE. 33 Exkurze FORMDESIGN Kozmice pro žáky IV. ročníku uměleckých oborů. 9 20/44

22 Významné odborné exkurze výstavy, besedy, název, stručný popis Počet zúčastněných žáků: Studenti čtou a píší noviny projekt deníku Mladá fronta DNES. 200 Beseda "Energie budoucnost lidstva", pro žáky III. ročníku tech. oborů. 55 Poznej správnou techniku - akce na podporu technického vzdělávání na VŠB TU Ostrava, pro žáky III. a IV. ročníku technických oborů. 45 Workshop třídy SV4 v BRANO a.s. 17 Přednáška o možnostech studia uměleckých oborů na VŠ v Dánsku. 45 Obhajoby závěrečných prací žáků IV. ročníku IT oboru. 23 Návštěva firmy Habekorn Ulmer sjednání spolupráce firmy s žáky naší školy. 6 Loutkové divadlo, představení Robinson Crusoe Teátr Víti Marčíka. 12 Předávání osvědčení o absolvování pretestů PET a FCE. 62 Exkurze loutkové divadlo, Ostrava. 6 Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět - projekce filmu VIVA CUBA LIBRE rapová vzpoura. Pro žáky III. ročníku. 75 Cykloturistický kurz pro žáky III. ročníku. 25 Exkurze do firmy BRANO a.s. pro žáky II. ročníku technického oboru. 20 Exkurze přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, pro žáky I. a II. ročníku technického oboru. 46 Historie města. Žáci se zúčastnili komentované prohlídky historickým centrem Opavy, připravila agentura OKO v Obecním domě. 24 Ota Pavel výstava v Obecním domě o Otu Pavlovi, spisovateli, sportovci, vášnivém rybáři přiblížila žákům jiný pohled na spisovatele, než poskytuje 24 učebnice. Exkurze do TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry Kopřivnice, pro žáky technických oborů. 9 English week, Ostrava, pořádán občanským sdružením učitelů angličtiny Fishnet o.s. Žáci si přímo v areálu sportovního klubu Arrows prostřednictvím profesionálních sportovců a trenérů vyzkoušeli americký 16 fotbal a baseball, na závěr si popovídali s rodilým mluvčím. Žáci strojaři vedou zájmový kroužek pro předškolní děti. 6 Exkurze Hasičský záchranný sbor Opava. 32 Exkurze Čistička odpadních vod Opava. 32 Exkurze Ostroj Opava pro žáky SV3. 25 Exkurze Cukrovar pro žáky SV4. 20 Přednáška v rámci projektu NatTech Chemie nedílná součást životního prostředí pro všechny I. ročníky. 88 Přednáška v rámci projektu NatTech Vybrané kapitoly z proudění tekutin a jeho aplikace v praxi pro SV2 a SV3. 50 Sbírka pro nevidomé Světluška. 4 Přednáška Proudění tekutin SV2, SV3. 55 Plenér třídy U3, U /44

23 Významné odborné exkurze výstavy, besedy, název, stručný popis Počet zúčastněných žáků: Opavské hradby komentovaná prohlídka pro všechny třídy. 200 Slezské divadlo Opava divadelní představení Donaha. 320 Divadelní představení Audience od Václava Havla pro žáky III. ročníku. 75 Výstava Designblok Praha U3 + U4. 45 Přednáška o 3D scannerech pro umělecké obory. 90 Exkurze v Modelu Obaly Opava pro žáky uměleckých oborů. 24 Exkurze do tiskárny Grafico v rámci technologie GD., třídy U3 a U4 GD. 24 Animační program Sedm statečných v Domě umění, třída U1, agentura OKO. 24 Komentovaná prohlídka Cesta dějinami města, třída U1, agentura OKO. 24 Exkurze ČESKOASLOVENSKÉ LEGIE V RUSKU pro žáky všech tříd. 152 Divadlo, představení DO NAHA (muzikál). 320 Filmové představení REVIVAL. 320 Filmové představení FAIR PLAY. 240 Údaje o prezentaci školy na veřejnosti V zájmové činnosti se žáci tradičně zapojují do řady soutěží, které považujeme za významný nástroj pro motivaci ke studiu i pro rozvoj klíčových dovedností. Návrh loga ZŠ. V září 2013 jsme byli osloveni Základní školou a Praktickou školou v Opavě s žádostí o pomoc při návrhu nového loga. Práce byla zadána žákům čtvrtého ročníku oboru grafický design jako příprava na pololetní úkol zaměřený na návrh řešení firemní identity. Podmínkou zadání bylo zachovat v novém návrhu symbol srdce a červenou barvu. Z celkových dvanácti prací postoupily do užšího výběru práce tří našich žákyň. Vítěz je jen jeden, a tím se stala žákyně třídy U4, jejíž práce bude realizována. Přehled soutěží, kterých se žáci účastnili, je uveden v následující tabulce. Přehled soutěží Počet zúčastněných žáků PIŠQWORKY - školní kolo. 24 Soutěž Kreslím, kreslíš, kreslíme pro žáky základních škol 110 Podzimní šrotování Soutěž Cambridge English Centenary Competition for Schools Logická olympiáda krajské kolo. 2 Cena 17. listopadu 2013, Mezi osm nejlepších nominovaných postoupily také naše žákyně uměleckého oboru Hračka. 5 22/44

24 Počet Přehled soutěží zúčastněných žáků Bobřík informatiky V celkovém celostátním pořadí soutěžících se nejvýše umístil žák třídy IT4, který obsadil 27. příčku v kategorii SENIOR. 104 V kategorii JUNIOR byl z naší školy nejlepší žák třídy IT1. Školní kolo Olympiády v českém jazyce, 40. ročník. 19 Okresní kolo florbalu chlapců, žáci získali druhé místo ve skupině. 14 Olympiáda z anglického jazyka školní kolo. 19 Korespondenční soutěž "Co víš o energetice". 6 Okresní přebor středních škol v šachu 2. místo, postup do krajského kola. 4 Mosty - soutěž Bridge Builder Contest. Tuto soutěž pořádala VŠB - TU Ostrava. 15 Soutěž Merkur pouze pro žáky oboru strojírenství naší školy. 16 Krajský přebor středních škol v šachu. 4 Olympiáda v českém jazyce okresní kolo. 2 Mezinárodní soutěž "Etudy ze dřeva" pro žáky uměleckých oborů. 1 Soutěž v programování okresní kolo, kategorie Tvorba webu. Pro žáky opavských středních škol, naši žáci obsadili první čtyři místa a postoupili do 8 krajského kola. Autodesk Academia Design 2014, Olomouc. Pro žáky technických oborů. 2 Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ. 7 Soutěž Prezentace 2014 velice oblíbená soutěž pro žáky základních škol v počítačových prezentacích. 50 Matematický klokan, pro vybrané žáky ze všech tříd školy. 30 Soutěž v programování krajské kolo, na SPŠ elektrotechniky a informatiky v Ostravě. 5 Soutěž v programování okresní kolo, kategorie Programovací jazyky, na Mendelově gymnáziu v Opavě. 7 Astronomická olympiáda školní, krajské kolo. 1 SOČ 2014, okresní kolo na Mendelově gymnáziu v Opavě. Zúčastnili se žáci technických oborů školy. Všichni 3 žáci postoupili do krajského kola soutěže. Žákyně IT oboru se v krajském kole se svou prací umístila na 3 2. místě. Mezinárodní týmová studentská soutěž Den strojařů. Akci pořádala Střední průmyslová škola Ostrava Vítkovice a letošním tématem byla 2 konstrukce vozidla na lidský pohon. "Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme" neboli Merkur 2014, velice oblíbená soutěž ve stavění se stavebnicí Merkur pro žáky základní školy. 72 Soutěž Umění v jídle, jídlo v umění. Soutěž byla zaměřena na plakáty s motivem plýtvání jídlem. 3 Školní kolo soutěže ve tvorbě webových stránek Pavouk 2014, v krajském kole SOČ obsadila 2 místo žákyně třídy IT /44

25 Úzká spolupráce s firmou BRANO a.s. přináší výhody žákům našich technických oborů 24/44

26 Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme, neboli Merkur 2014 soutěž pro ZŠ 25/44

27 Soutěž "Kreslím, kreslíš, kreslíme" pro žáky základních škol Praskova 399/8, Opava, tel.: Navrhování piktogramů pro Ostroj a.s. 26/44

28 Výmalba ostrojácké mateřské školy v rámci praktických maturitních zkoušek uměleckých oborů Strojaři vedou zájmový kroužek pro předškolní děti z ostrojácké mateřské školy 27/44

29 Umělecká výzdoba chodby azylového domu Armády spásy v Opavě Praskova 399/8, Opava, tel.: Návrh a realizace výtvarného řešení výmalby přístupové chodby a rehabilitační místnosti v Základní škole pro tělesně postižené na Dostojevského ulici žáky školy 28/44

30 Prezentace naší nové učebny mechatroniky v regionálním tisku Opavska Praskova 399/8, Opava, tel.: /44

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Tato výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Tato výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace za školní rok 2012/2013 byla

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více