VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Sídlo organizace: Praskova 399/8, Opava Identifikační číslo: Tel.: Web: ID datové schránky: xc5gfwu IZO: QR kód:

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání... 41

3 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Sídlo organizace: Praskova 399/8, Opava Identifikační číslo: Tel.: Web: ID datové schránky: xc5gfwu IZO: QR kód: Hlavním účelem zřízení školy je vzdělávání a výchova žáků, absolventů základních škol. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou denní formou vzdělávání. Škola je zřízena jako střední odborná škola. Zřizovatel: Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117, Ostrava, IČ Organizační struktura školy: Zástupce statutárního orgánu: Ředitel školy Zástupce ředitele školy pro technické obory: Zástupce ředitele školy pro technické obory a zároveň statutární zástupce: Zástupce ředitele školy pro umělecké obory: Vedoucí odborného výcviku: Ekonomka školy: Ing. Vítězslav Doleží, Grudova 10, Opava 5, jmenován od do Ing. Vítězslav Doleží, Grudova 10, Opava 5, jmenován od dosud, Ing. Dušan Galis, Lomená 4, Opava 6, jmenován na dobu od do , Mgr. Zuzana Vildomcová, Komenského 250, Štítina, jmenována od dosud, MgA. Kateřina Schallner, Šípková 12, Opava 7, jmenovaná od , Ivo Gruner, Budišovská 4, Opava 6, Bronislava Elblová, Dostojevského 38, Opava, 2/44

4 Škola užívá tři objekty: Hlavní budovu (s tělocvičnou a dvorem): Praskova 399/8, Opava, tel.: a dvě odloučená pracoviště: Laboratoře výpočetní techniky, elektrotechniky a mechatroniky: Školní dílny: Praskova 373/10, Opava, tel.: , klapka 130 Janská 1849/30, Opava tel.: Škola nemá vlastní školní jídelnu ani domov mládeže. Stravování i ubytování žáků je ale zajištěno. Údaje o školské radě: Na základě usnesení rady kraje č. 18/196 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla dnem 1. září 2005 zřízena školská rada. Celkový počet členů školské rady je 6. Členové byli ustanoveni na základě voleb, které se uskutečnily a jmenování, které bylo k Školská rada pracuje ve složení: 2 zástupci zřizovatele jmenováni radou kraje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. Ing. František Horák Generální ředitel BRANO GROUP, a.s., Hradec nad Moravicí. Ředitel a jednatel společnosti Prestar, s.r.o., Opava. 2 zástupci pedagogických pracovníků školy: Ing. Alena Rolederová Ing. Radovan Vladík, Ph.D. MgA. Jan Ermis 2 zástupci zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků: Vede předmětovou komisi strojírenství, vyučující strojírenské technologie. Vyučoval odborné předměty oboru informační technologie (členem do , poté odešel ze školy). Vedoucí uměleckého oboru Průmyslový design, vyučuje odborné předměty uměleckých oborů (jmenován od na základě předčasných voleb). Ing. Jan Šamárek Ing. Radim Frgala Šéfkonstruktér NTmin., s.r.o, Palhanecká 16, Opava. Manažer projektu Rekonstrukce kulturní památky Vošárna Raduň. 3/44

5 2. Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 bylo vyučováno následujícím oborům: 1) Technické obory KKOV M/ M/01 Název oboru: Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku (od dle ŠVP). Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování (od dle ŠVP). Hodinová dotace výběrových předmětů v ŠVP oboru M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku, je využita k vytvoření zaměření na výpočetní techniku. Je celkově posílena výuka informačních a komunikačních technologií, které jsou chápány jako významný pracovní nástroj technika. Důraz je kladen zejména na využití počítačů pro konstruování (programy typu CAD) a řízení CNC strojů (programy CAM). Obor M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování, je perspektivním preferovaným oborem, který se velmi rychle vyvíjí. Učitelé odborných předmětů si tvoří pro výuku řadu vlastních metodických materiálů. Obor je především zaměřen na počítačové sítě a programování. 2) Umělecké obory KKOV M/ M/ M/08 Název oboru: Průmyslový design (od dle ŠVP) Grafický design (od dle ŠVP) Tvorba hraček a herních předmětů (od dle ŠVP) Hlavním posláním studia je přirozený rozvoj talentu, který prokazují žáci již při svém přijetí u talentové zkoušky. Studium je připravuje nejen po stránce umělecké, ale i odborné a řemeslné. Celkovou skladbu oborů školy považujeme za stabilizovanou, neuvažujeme o změnách. Nabídka studia školy vhodně doplňuje celkovou nabídku studia opavských středních škol. I když se obě skupiny oborů výrazně liší organizací i způsobem výuky, v praxi se objevila řada příležitostí pro vzájemné obohacení. 4/44

6 Přehled školních vzdělávacích programů vycházejících z rámcových vzdělávacích programů vydaných MŠMT: Č. J.: KKOV: Název oboru: RVP/ŠVP M/01 RVP/ŠVP M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování Schváleno dne: Platnost: platí od platí od RVP/ŠVP M/04 Průmyslový design platí od RVP/ŠVP M/05 Grafický design platí od RVP/ŠVP M/08 Tvorba hraček a herních předmětů platí od Studium všech uvedených oborů probíhá denní formou, jedná se o studium čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. 5/44

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Praskova 399/8, Opava, tel.: Počet pedagogických pracovníků (ve srovnání s předešlým školním rokem 2012/2013): Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 (stav k ) fyzický počet přepočtený počet fyzický počet přepočtený počet Celkem: 40 36, ,99 Interní učitelé 40 36, ,99 Externí učitelé Ke změnám v počtu přepočtených pedagogických pracovníků v hodnoceném školním roce došlo vzhledem k úbytku počtu žáků ve třídách a tudíž i počtu dělených skupin, čímž se snížily výkony. Pohyb pedagogických pracovníků byl způsoben odchodem pracovníků ze školy, odchodem na mateřskou dovolenou a také návratem jiné pedagogické pracovnice z rodičovské dovolené. Vedení některých oblastí práce školy: funkci výchovného poradce zastává Mgr. Květoslava Víchová; ve funkci protidrogového preventisty úspěšně pokračovala Mgr. Jitka Oboňová, vyučující odborné předměty uměleckých oborů; v úspěšném vedení oblasti enviromentální výchovy pokračovala Mgr. Zuzana Vildomcová; ve vedení předmětových komisí a jednotlivých uměleckých oborů nedošlo ke změnám. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků (ve školním roce 2013/2014). Vyjádřeno tabulkou podle počtu odučených hodin: Celkový počet odučených hodin za týden: Z toho počet hodin odučených učiteli s plnou odbornou a pedagogickou kvalifikací dle zákona 563/2004 Sb.: Vyjádřeno v procentech: ,94 % Všichni učitelé mají podle zákona 563/2004 Sb. odbornou kvalifikaci. Pouze dvěma (a jednomu částečně) učitelům dosud schází pedagogická kvalifikace. Jeden pedagog je zaměstnán na dobu určitou, další dva si pedagogickou kvalifikaci doplňují. Doplňování 6/44

8 pedagogické způsobilosti je věnována velká pozornost v podobě rozsáhlé nabídky doplňkového pedagogického studia. Věková struktura pedagogického sboru podle délky praxe: délka praxe do 10 let 10 až 20 let praxe nad 20 let praxe Celkem Věkové složení pedagogického sboru je vyvážené, umožňuje přirozené vzájemné předávání zkušeností mezi učiteli. Pedagogický sbor je stabilizovaný. Ve škole pracuje (stav k ) 10 nepedagogických pracovníků, z toho jsou 4 THP pracovníci a 6 dělníků (5 uklízeček a 1 školník). 7/44

9 4. Údaje o přijímacím řízení Vzhledem ke stávajícímu způsobu přijímacího řízení byly vyhlášeny 2 termíny talentových zkoušek. Talentová zkouška na umělecké obory se konala a Přijímací zkoušky na technické obory se konaly v termínu 22. a Žáci byli přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky (testy zajišťovalo Občanské sdružení MATT a HURRY, o.s.), která se skládala z testu z MAT (váha 65 %), CJ (váha 35 %) a prospěchu. Přijímací zkouška byla do hodnocení započítána 50 %, prospěch z vybraných předmětů také 50 %. Velká pozornost byla věnována prezentaci školy směrem k žákům základních škol a k jejich rodičům. Uskutečnily se celkem tři dny otevřených dveří (říjen a listopad 2013 a únor 2014), aktivně jsme se zúčastnili studijního veletrhu středních škol v Opavě (tzv. Informa). Zástupci vedení školy podávali informace o studiu na řadě třídních schůzek a pohovorech na základních školách opavského okresu, na dnech profesí základních škol. Škola také uskutečnila několik akcí pro žáky základních škol, jako byly soutěže, výstavy, workshopy Stav z června školního roku 2013/2014 Technické obory Umělecké obory Celkem Celkem přihlášeno (podáno přihlášek): Konalo přijímací (talentové) zkoušky: Přijato v 1. kole (a u talentových zkoušek): Přijato na odvolání v 1. kole: Přijato ve 2. kole: Přijato na odvolání ve 2. kole: Dodatečně přijato: Přijato celkem: Skutečně nastoupilo: (odevzdali zápisové lístky) O studium uměleckých oborů je tradičně velký zájem, který překračuje možnosti přijetí. Každoročně je otevírána pouze 1 multioborová třída, po povolené úpravě maximálního počtu žáků na jednotlivých oborech, o počtu 24 žáků. Třída je rozdělena na 3 samostatné skupiny podle jednotlivých oborů. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky. 8/44

10 Uchazeči na technické obory jsou přijímáni podle výsledků přijímací zkoušky test z CJ (váha 35 %) a MAT (váha 65 %), a prospěchu na základní škole. Výsledek přijímací zkoušky započítáváme 50 %. Dále pracujeme s průměrným prospěchem z vybraných předmětů a to CJL, CIJ, MAT a FYZ za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Započítávaly se také body za aktivity (účast v technických soutěžích, matematických a fyzikálních olympiádách apod.). Výsledek prospěchu započítáváme také 50 %. Správní řízení výčet rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (téměř všechna rozhodnutí byla vydána v souvislosti s přijímacím řízením): Rozhodnutí ředitele Počet Přijetí ke studiu na umělecké obory 24 Nepřijetí ke studiu na umělecké obory 56 Přijetí ke studiu na umělecké obory odvolání 0 Přijetí ke studiu na technické obory I. kolo 60 Přijetí ke studiu na technické obory na odvolání I. kolo 14 Přijetí ke studiu na technické obory dodatečné přijetí 0 Nepřijetí ke studiu na technické obory 23 O opakování ročníku 3 Přestup z jiné školy 1 Podmínečné vyloučení 1 Celkem: 183 9/44

11 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Celkový počet žáků, stav k : Technické obory Umělecké obory Celkem Studijní výsledky za II. pololetí školního roku 2013/2014 jsou uváděny ve srovnání s předcházejícím školním rokem 2012/2013. a) Technické obory (stav k ) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Počet žáků s opravnými komisionálními zkouškami 2012/ / / / / / / / / / / / 2014 I II III IV Celkem V průměru každý 18. žák technických oborů dosáhl celkového hodnocení prospěl s vyznamenáním. Na druhé straně 12 žáků neprospělo. V průběhu a ke konci školního roku devět žáků ukončilo studium z důvodu neprospěchu, budou pokračovat v jiných středních školách nebo učebních oborech. Tři žáci požádali o opakování ročníku, třem žádostem bylo vyhověno. Celkově se prospěch proti předchozímu školnímu roku výrazně nezměnil. Nejhorší výsledky byly zaznamenány u tříd prvního ročníku. Jak vyplynulo z rozboru příčin tohoto stavu na pedagogické radě i v předmětových komisích, žáci často podceňují po nástupu náročnost studia a řadě z nich se pak nepodaří studijní požadavky zvládnout. Výsledky studia u III. a IV. ročníků byly lepší. Čtyři žáci čtvrtých ročníků neukončili ročník, dva z nich opakují ročník a dva přešli na jinou školu. 10/44

12 b) Umělecké obory (stav k ) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Počet žáků s opravnými komisionálními zkouškami 2012/ / / / / / / / / / / / 2014 I II III IV Celkem Žáci uměleckých oborů dosahují tradičně lepších studijních výsledků. Asi jedna šestina žáků dosáhla prospěchu s vyznamenáním. Vývoj počtu žáků za posledních 12 let: Počet žáků /44

13 Společná Přehled výsledků MZ v jarním termínu 2014 společná část Praskova 399/8, Opava, tel.: Část Předmět ČJ AJ M Obor M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství M/05 Grafický design M/08 Tvorba hr. a herních předmětů M/04 Průmyslový design M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství M/05 Grafický design M/08 Tvorba hr. a herních předmětů M/04 Průmyslový design M/01 Informační technologie M/003 Informační technologie M/01 Strojírenství M/05 Grafický design M/08 Tvorba hr. a herních předmětů Počet Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ , , , , , , , , , , , , /44

14 Profilová Přehled výsledků MZ v jarním termínu 2014 profilová část Část Předmět Obor Praskova 399/8, Opava, tel.: Počet Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ Počítačové ,50 systémy M/01 Programové Informační ,20 vybavení technologie Praktická ,70 zkouška Počítačové sítě M/003 Programové Informační vybavení technologie Praktická ,00 zkouška Stavba a provoz ,04 strojů M/01 Strojírenská Strojírenství ,39 technologie Praktická zkouška ,96 Dějiny výtvarné ,8 kultury M/04 Průmyslový Technologie ,2 design Praktická ,4 zkouška Dějiny výtvarné ,2 kultury M/05 Grafický Technologie ,8 design Praktická zkouška Dějiny výtvarné M/08 kultury Tvorba Technologie hraček a herních ,4 předmětů ,2 Praktická zkouška Vysvětlivky: MZ - maturitní zkouška. DT - didaktický test. PP - písemná práce. ÚZ - ústní zkouška. 13/44

15 Profilová Společná Praskova 399/8, Opava, tel.: Přehled výsledků MZ v podzimním termínu 2014 Část Předmět Obor ČJ ANJ M Počítačové systémy Programové vybavení Praktická zkouška Stavba a provoz strojů Strojírenská technologie Praktická zkouška M/01 Strojírenství M/01 Informační technologie M/08 Tvorba hraček a herních předmětů M/05 Grafický design M/01 Strojírenství M/01 Informační technologie M/05 Grafický design M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství M/08 Tvorba hraček a herních předmětů M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství Počet Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ , , , , , , ,33 14/44

16 Profilová Praskova 399/8, Opava, tel.: Část Předmět Obor Dějiny výtvarné kultury Praktická zkouška M/04 Průmyslový design M/05 Grafický design M/08 Tvorba hraček a herních předmětů M/05 Grafický design Vysvětlivky: DT - didaktický test. PP - písemná práce. ÚZ - ústní zkouška. Počet Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ Obor M/01 Informační technologie M/003 Informační technologie M/01 Strojírenství M/05 Grafický design M/08 Tvorba hraček a herních předmětů M/04 Průmyslový design Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2013/2014 Termín prospěl Jarní termín prospěl neprospěl s vyzn. průměrný prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl průměrný prospěch řádný ,56 opravný ,94 opravný ,10 řádný ,88 opravný , ,97 řádný , opravný ,2 řádný ,57 opravný ,1 řádný ,84 opravný 15/44

17 16/44 Praskova 399/8, Opava, tel.:

18 Také v letošním roce probíhaly maturity podle nového modelu. Maturita je rozdělena na státní a profilovou část. K maturitě bylo připuštěno 60 žáků z 65. Největší problémy měli žáci u profilových zkoušek školy. Dílčí problémy byly i v českém jazyce a literatuře a anglickém jazyce, v matematice byly jen zanedbatelné problémy. Neúspěšní žáci v jarním termínu a žáci, kteří konali celou maturitu v podzimním termínu, až na 6 žáků, uspěli. Celkově škola v rámci státní části maturity uspěla velmi dobře. Neoficiální částí maturit na technických oborech byly závěrečné ročníkové práce spojené s jejich prezentací před komisí. Jejich smyslem je posílit samostatnost v práci, dovednost spojit znalosti z jednotlivých odborných předmětů při komplexním řešení zadaného úkolu a celou práci prezentovat před poblikem. Zadání u oboru Informační technologie vychází většinou z jejich odborné praxe v průběhu školního roku. Práce i jejich veřejné obhajoby měly velmi dobrou úroveň. Certifikace v konstruování na počítači. Škola je akreditovaným pracovištěm firmy AUTODESK. Žáci oboru Strojírenství mají možnost v závěru studia získat certifikát o nabytí kvalifikace pro práci v prostředí programu Autodesk AutoCAD a Autodesk Inventor. Jako obvykle měly vysokou úroveň maturitní práce na uměleckých oborech. Vycházely z konkrétních praktických zadání. Zejména na oboru Propagační grafika potvrdily vysokou profesionální úroveň absolventů. Novým absolventům byla slavnostně předána maturitní vysvědčení za účasti rodičů v aule školy a nově absolventům uměleckých oborů v atriu Domu umění v Opavě. Zde byly také vystaveny jejich maturitní práce, které tak byly zpřístupněny veřejnosti. Ke slavnostní atmosféře celé akce výrazně přispěli svým vystoupením žáci a učitelé ZUŠ V. Kálika v Opavě. Na přímou podporu vzdělávání se uskutečnila v průběhu školního roku řada aktivit: Na pomoc při přípravě ke studiu na vysokých školách mají žáci 4. ročníku možnost navštěvovat nepovinný předmět Seminář z matematiky a Seminář z fyziky. Semináře jsou věnovány matematice a fyzice. O předměty je trvale velký zájem, vyučování probíhalo ve 3 skupinách. Byl zřízen zájmový útvar pro posílení výuky angličtiny s cílem přípravy na mezinárodní zkoušku FCE a PET. Dalším zájmovým útvarem byl např. také fotokroužek, kroužek kresby nebo sportovní kroužky. Těmto aktivitám věnujeme neustálou pozornost. Snažíme se tímto žáky vtáhnout do mimoškolní činnosti a předcházet tak nežádoucím sociálně patologickým jevům. Velká pozornost je věnována přípravě a průběhu odborných praxí žáků III. ročníků technických oborů a IV. ročníků u oboru Informační technologie. V naprosté většině případů mají praxe velmi dobrou úroveň a jsou výrazným přínosem pro prohloubení vztahu ke studovanému oboru a pro výchovu k práci. Kontrolní návštěvy učitelů na pracovištích žáků přispívají k navazování úzkých kontaktů mezi školou a firmami. 17/44

19 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základním principem programu je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k osvojování pozitivního sociálního chování (upevňování pozitivních hodnot, rozvoj dovedností, které vedou k odmítání forem násilí, agresivity, rasismu a porušování zákona). Škola v tomto směru napomáhá a naplňuje i výchovnou roli vzhledem k žákům. Základní princip preventivního programu je realizován na základě plnění vymezených dílčích cílů. Ty dávají posléze konkrétní podobu minimálnímu preventivnímu programu, který je zaměřen zejména na následující oblasti: prevence užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky); oblast sociální prevence výchova proti projevům násilí (šikana, rasismus, diskriminace, xenofobie, vandalismus); prevence záškoláctví (prevence kriminality); onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi. Akce pořádané školou v rámci prevence: Adaptační kurz pro první ročníky naší školy cílem akce je začlenit žáky lépe do kolektivu a zábavnou formou se vzájemně seznámit. Charitativní sbírka Světluška žáci naší školy se jako každý rok zúčastnili charitativní sbírky na pomoc nevidomým. Beseda o onkologických onemocněních. Ve středu 23. října 2013 proběhly ve škole dvě besedy o onkologické prevenci. Jednalo se o besedy zaměřující se na předcházení vzniku nádorového onemocnění. Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět projekce filmu VIVA CUBA LIBRE rapová vzpoura, pro žáky III. ročníku. Přednáška Rakovina není náhoda, pro žáky I. ročníku. Exkurze přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, pro žáky I. a II. ročníků technických oborů. Podzimní šrotování Workshop Mé město jak ho vidím já. Naši žáci strojaři vedou zájmový kroužek pro předškolní děti. Návštěva protialkoholní léčebny v Ostravě třída U2. Lyžařský kurz pro žáky I. ročníku. Cyklistický kurz pro žáky II. ročníku. Školní ples pořádaný pro pedagogické pracovníky školy, žáky a přátele školy. Během celého školního roku probíhala pod vedením učitelů školy řada zájmových útvarů; o ve sportu: basketbal, odbíjená, florbal, badminton; o v umělecké oblasti: večerní kresba, modelování, klub žáků UO, fotokroužek. 18/44

20 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Praskova 399/8, Opava, tel.: Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v hodnoceném školním roce opět zaměřeno na prohloubení znalostí stávající podoby maturitních zkoušek a celkové doplnění a prohloubení odborné kvalifikace učitelů. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Porada ředitelů středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem. Seminář pro ředitele škol a školských zařízení Pedagog mezi paragrafy. Seminář o odpadech DVPP s akreditací. Seminář pro ředitele škol a školských zařízení BOZP a PO. Osvětový den prevence kriminality mládeže. Nový občanský zákoník a jeho dopad do školství. DVPP Zoologická zahrada elementárních funkcí. Pracovní setkání se zástupci vedení kraje a krajského úřadu, Ostrava. Ředitelská dílna X, vnitřní normy školy a aktuální školské otázky. Konzultační seminář pro zkoušející a hodnotitele - ústní zkouška společné části MZ (ANJ). Seminář New Exam Specifications for Návštěva semináře Škoda Auto Uni Day 2014 na VŠB Ostrava. Workshop a seminář ve firmě BRANO a.s. v Brance u Opavy. Seminář MODAM. Konference OUP. Seminář FaMa+. Seminář Odpady a obaly (EKO-KOM). Matematika je jazykem přírodních věd Descartes. Seminář Testování žáků I. ročníku oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělávání s maturitní zkouškou ve školách zřízených Moravskoslezským krajem. Seminář Jak na chyby v hodinách AJ. 19/44

21 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Významné odborné exkurze, výstavy, besedy Praskova 399/8, Opava, tel.: K tradičním mimoškolním aktivitám, které jsou uskutečňovány v průběhu studia, patří: Pro nastupující žáky do I. ročníku seznamovací víkend, který pořádáme pod názvem Víkend na startu. Akce se zúčastnili všichni nastupující žáci spolu se svými třídními učiteli a odbornými lektory. Všemi zúčastněnými byla akce velmi dobře hodnocena. Jsme přesvědčeni, že výrazně přispívá k vytvoření nových třídních kolektivů a usnadňuje žákům zahájit své studium na střední škole. Žáci tříd I. ročníku se dále zúčastňují zimního lyžařského kurzu. Jeho součástí jsou i semináře poskytování první pomoci. Kurz proběhl v závěrečném týdnu února Žáci II. ročníku technických oborů mají možnost zúčastnit se cyklistického kurzu. Patří k velmi oblíbeným akcím, zúčastnily se třídy oboru strojírenství a informatiky. Pro žáky II. ročníku uměleckých oborů je ve stejném období pořádán týdenní pobyt v plenéru. Vytvořené práce jsou pak následně vystaveny a vyhodnoceny. Pro budoucí žáky školy technických oborů jsme připravili 2 soutěže. Pro žáky oboru Strojírenství soutěž ve stavění modelu ze stavebnice Merkur 2014, pro žáky oboru informatiky soutěž Prezentace Kreslíš, kreslím, kreslíme soutěž pro žáky základních škol v kreslení. Workshop Mé město jak ho vidím já, pro základní školy poznávej umění. Podzimní šrotování soutěž mezi třídami ve sběru elektroodpadu a baterií jako každý rok se naše škola zúčastnila sběru a třídění zbytečného elektroodpadu. Studenti čtou a píší noviny cílem tohoto projektu je naučit žáky pracovat s denním tiskem. Školní ples, který proběhl v březnu roku 2014 v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Workshop pořádaný se SUŠ v Ostravě v kresbě a malbě. Významné odborné exkurze výstavy, besedy, název, stručný popis Počet zúčastněných žáků: Předávání Certifikátů PET a FCE. 120 Studentské předčasné parlamentní volby. 146 Mezinárodní strojírenský veletrh Brno pro žáky IV. ročníků technických oborů. 16 Exkurze Technické muzeum Brno, JE Dukovany, PVE Dalešice pro žáky IV. ročníku technických oborů. 30 Přednáška pro IV. ročníky - přijímací zkoušky na VŠ, NSZ. 90 Přednáška Rakovina není náhoda, pro žáky I. ročníků. 85 Pretesty PET. 30 Pretesty FCE. 33 Exkurze FORMDESIGN Kozmice pro žáky IV. ročníku uměleckých oborů. 9 20/44

22 Významné odborné exkurze výstavy, besedy, název, stručný popis Počet zúčastněných žáků: Studenti čtou a píší noviny projekt deníku Mladá fronta DNES. 200 Beseda "Energie budoucnost lidstva", pro žáky III. ročníku tech. oborů. 55 Poznej správnou techniku - akce na podporu technického vzdělávání na VŠB TU Ostrava, pro žáky III. a IV. ročníku technických oborů. 45 Workshop třídy SV4 v BRANO a.s. 17 Přednáška o možnostech studia uměleckých oborů na VŠ v Dánsku. 45 Obhajoby závěrečných prací žáků IV. ročníku IT oboru. 23 Návštěva firmy Habekorn Ulmer sjednání spolupráce firmy s žáky naší školy. 6 Loutkové divadlo, představení Robinson Crusoe Teátr Víti Marčíka. 12 Předávání osvědčení o absolvování pretestů PET a FCE. 62 Exkurze loutkové divadlo, Ostrava. 6 Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět - projekce filmu VIVA CUBA LIBRE rapová vzpoura. Pro žáky III. ročníku. 75 Cykloturistický kurz pro žáky III. ročníku. 25 Exkurze do firmy BRANO a.s. pro žáky II. ročníku technického oboru. 20 Exkurze přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, pro žáky I. a II. ročníku technického oboru. 46 Historie města. Žáci se zúčastnili komentované prohlídky historickým centrem Opavy, připravila agentura OKO v Obecním domě. 24 Ota Pavel výstava v Obecním domě o Otu Pavlovi, spisovateli, sportovci, vášnivém rybáři přiblížila žákům jiný pohled na spisovatele, než poskytuje 24 učebnice. Exkurze do TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry Kopřivnice, pro žáky technických oborů. 9 English week, Ostrava, pořádán občanským sdružením učitelů angličtiny Fishnet o.s. Žáci si přímo v areálu sportovního klubu Arrows prostřednictvím profesionálních sportovců a trenérů vyzkoušeli americký 16 fotbal a baseball, na závěr si popovídali s rodilým mluvčím. Žáci strojaři vedou zájmový kroužek pro předškolní děti. 6 Exkurze Hasičský záchranný sbor Opava. 32 Exkurze Čistička odpadních vod Opava. 32 Exkurze Ostroj Opava pro žáky SV3. 25 Exkurze Cukrovar pro žáky SV4. 20 Přednáška v rámci projektu NatTech Chemie nedílná součást životního prostředí pro všechny I. ročníky. 88 Přednáška v rámci projektu NatTech Vybrané kapitoly z proudění tekutin a jeho aplikace v praxi pro SV2 a SV3. 50 Sbírka pro nevidomé Světluška. 4 Přednáška Proudění tekutin SV2, SV3. 55 Plenér třídy U3, U /44

23 Významné odborné exkurze výstavy, besedy, název, stručný popis Počet zúčastněných žáků: Opavské hradby komentovaná prohlídka pro všechny třídy. 200 Slezské divadlo Opava divadelní představení Donaha. 320 Divadelní představení Audience od Václava Havla pro žáky III. ročníku. 75 Výstava Designblok Praha U3 + U4. 45 Přednáška o 3D scannerech pro umělecké obory. 90 Exkurze v Modelu Obaly Opava pro žáky uměleckých oborů. 24 Exkurze do tiskárny Grafico v rámci technologie GD., třídy U3 a U4 GD. 24 Animační program Sedm statečných v Domě umění, třída U1, agentura OKO. 24 Komentovaná prohlídka Cesta dějinami města, třída U1, agentura OKO. 24 Exkurze ČESKOASLOVENSKÉ LEGIE V RUSKU pro žáky všech tříd. 152 Divadlo, představení DO NAHA (muzikál). 320 Filmové představení REVIVAL. 320 Filmové představení FAIR PLAY. 240 Údaje o prezentaci školy na veřejnosti V zájmové činnosti se žáci tradičně zapojují do řady soutěží, které považujeme za významný nástroj pro motivaci ke studiu i pro rozvoj klíčových dovedností. Návrh loga ZŠ. V září 2013 jsme byli osloveni Základní školou a Praktickou školou v Opavě s žádostí o pomoc při návrhu nového loga. Práce byla zadána žákům čtvrtého ročníku oboru grafický design jako příprava na pololetní úkol zaměřený na návrh řešení firemní identity. Podmínkou zadání bylo zachovat v novém návrhu symbol srdce a červenou barvu. Z celkových dvanácti prací postoupily do užšího výběru práce tří našich žákyň. Vítěz je jen jeden, a tím se stala žákyně třídy U4, jejíž práce bude realizována. Přehled soutěží, kterých se žáci účastnili, je uveden v následující tabulce. Přehled soutěží Počet zúčastněných žáků PIŠQWORKY - školní kolo. 24 Soutěž Kreslím, kreslíš, kreslíme pro žáky základních škol 110 Podzimní šrotování Soutěž Cambridge English Centenary Competition for Schools Logická olympiáda krajské kolo. 2 Cena 17. listopadu 2013, Mezi osm nejlepších nominovaných postoupily také naše žákyně uměleckého oboru Hračka. 5 22/44

24 Počet Přehled soutěží zúčastněných žáků Bobřík informatiky V celkovém celostátním pořadí soutěžících se nejvýše umístil žák třídy IT4, který obsadil 27. příčku v kategorii SENIOR. 104 V kategorii JUNIOR byl z naší školy nejlepší žák třídy IT1. Školní kolo Olympiády v českém jazyce, 40. ročník. 19 Okresní kolo florbalu chlapců, žáci získali druhé místo ve skupině. 14 Olympiáda z anglického jazyka školní kolo. 19 Korespondenční soutěž "Co víš o energetice". 6 Okresní přebor středních škol v šachu 2. místo, postup do krajského kola. 4 Mosty - soutěž Bridge Builder Contest. Tuto soutěž pořádala VŠB - TU Ostrava. 15 Soutěž Merkur pouze pro žáky oboru strojírenství naší školy. 16 Krajský přebor středních škol v šachu. 4 Olympiáda v českém jazyce okresní kolo. 2 Mezinárodní soutěž "Etudy ze dřeva" pro žáky uměleckých oborů. 1 Soutěž v programování okresní kolo, kategorie Tvorba webu. Pro žáky opavských středních škol, naši žáci obsadili první čtyři místa a postoupili do 8 krajského kola. Autodesk Academia Design 2014, Olomouc. Pro žáky technických oborů. 2 Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ. 7 Soutěž Prezentace 2014 velice oblíbená soutěž pro žáky základních škol v počítačových prezentacích. 50 Matematický klokan, pro vybrané žáky ze všech tříd školy. 30 Soutěž v programování krajské kolo, na SPŠ elektrotechniky a informatiky v Ostravě. 5 Soutěž v programování okresní kolo, kategorie Programovací jazyky, na Mendelově gymnáziu v Opavě. 7 Astronomická olympiáda školní, krajské kolo. 1 SOČ 2014, okresní kolo na Mendelově gymnáziu v Opavě. Zúčastnili se žáci technických oborů školy. Všichni 3 žáci postoupili do krajského kola soutěže. Žákyně IT oboru se v krajském kole se svou prací umístila na 3 2. místě. Mezinárodní týmová studentská soutěž Den strojařů. Akci pořádala Střední průmyslová škola Ostrava Vítkovice a letošním tématem byla 2 konstrukce vozidla na lidský pohon. "Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme" neboli Merkur 2014, velice oblíbená soutěž ve stavění se stavebnicí Merkur pro žáky základní školy. 72 Soutěž Umění v jídle, jídlo v umění. Soutěž byla zaměřena na plakáty s motivem plýtvání jídlem. 3 Školní kolo soutěže ve tvorbě webových stránek Pavouk 2014, v krajském kole SOČ obsadila 2 místo žákyně třídy IT /44

25 Úzká spolupráce s firmou BRANO a.s. přináší výhody žákům našich technických oborů 24/44

26 Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme, neboli Merkur 2014 soutěž pro ZŠ 25/44

27 Soutěž "Kreslím, kreslíš, kreslíme" pro žáky základních škol Praskova 399/8, Opava, tel.: Navrhování piktogramů pro Ostroj a.s. 26/44

28 Výmalba ostrojácké mateřské školy v rámci praktických maturitních zkoušek uměleckých oborů Strojaři vedou zájmový kroužek pro předškolní děti z ostrojácké mateřské školy 27/44

29 Umělecká výzdoba chodby azylového domu Armády spásy v Opavě Praskova 399/8, Opava, tel.: Návrh a realizace výtvarného řešení výmalby přístupové chodby a rehabilitační místnosti v Základní škole pro tělesně postižené na Dostojevského ulici žáky školy 28/44

30 Prezentace naší nové učebny mechatroniky v regionálním tisku Opavska Praskova 399/8, Opava, tel.: /44

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 Pondělí 24. 8. 2015 Dovolená Úterý 25. 8. 2015 Dovolená Středa 26. 8. 2015 Čtvrtek 27. 8. 2015 Nástup do školy, porada v 9:00 hod. ve sborovně. Na poradě

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

1. Východiska programu

1. Východiska programu Střední škola průmyslová a umělecká Opava, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2008-2009 Zpracovala : Mgr. Jitka Oboňová-metodik prevence 1. Východiska programu -Základní principy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY JARNÍ OBDOBÍ 2017

ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY JARNÍ OBDOBÍ 2017 ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY JARNÍ OBDOBÍ 2017 1. Základní organizace maturitní zkoušky Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Maturitní vyhláška podzimního zkušebního období roku 2012 na SŠPU v Opavě

Maturitní vyhláška podzimního zkušebního období roku 2012 na SŠPU v Opavě Maturitní vyhláška podzimního zkušebního období roku 2012 na SŠPU v Opavě Maturitní zkoušky technické obory Podzimní zkušební období roku 2012 A) Obsah maturitních zkoušek: V souladu s vyhláškou MŠMT č.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán práce na školní rok 2012/13 září 2012

Plán práce na školní rok 2012/13 září 2012 Plán práce na školní rok 2012/13 září 2012 Den Datum: Akce úkol: Zodpovídá: Poznámka: Středa 29. 8. 2012 Nástup do školy, porada v 9:00 hod., sborovna. Ga, Dol, Čtvrtek 30. 8. 2012 Opravné komisionální

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více