PREVENCE EXTRÉMISMU JE PROFESIONÁLNĚ ŘÍZENÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENCE EXTRÉMISMU JE PROFESIONÁLNĚ ŘÍZENÁ PRÁCE"

Transkript

1 PREVENCE EXTRÉMISMU JE PROFESIONÁLNĚ ŘÍZENÁ PRÁCE Je dobře, že se připravují opatření k potlačení extrémismu. Bylo by ještě lepší, kdybychom také přestali jeho růst podporovat, jako jej podporujeme už mnoho let. Tak například je známou taktikou extremistů najít neřešený etnický problém. Tím, že se staví do role ochránců majority, pak mohou problém zhoršovat a získávat popularitu. Už patnáct let neřešíme problém vztahu Romů a Gádžů (Neromů, bílých). Pouze to předstíráme a celou dobu se hádáme, kdo je víc vinen a zda nás spasí represe nebo pomoc. Naposled v roce 2003 navrhla pracovní skupina příslušné Rady vlády další nutný postup a upozornila, že dosavadní proces nefunguje a že povede mimo jiné k růstu ghet a k extremismu. Odkázala na podrobné návody a na domácí i zahraniční zkušenosti, co dělat dál. I koncepce, kterou ministr Kocáb nyní chystá, by měla vyhovovat vyzkoušené dobré praxi přípravy zásadních řešení. Mimo jiné musí navrhovat konkrétní legislativní i exekutivní opatření a odhady jejich dopadů a nákladů v oboru vzdělávání, zaměstnanosti, sociální pomoci, zdraví, bezpečnosti a sousedských vztahů. Pokud nedošlo ke konsenzu, musí porovnat variantní návrhy a jejich komplexní dopady a náklady. Musí uvést návrhy a kritiku od těch, kterých se problém nejvíce týká od příslušných úřadů, odborníků, zástupců krajů a obcí, nevládek, politických stran, Romů i Gádžů (včetně sousedů). Pokud připravovaný materiál bude splňovat tyto profesionální požadavky, bude to východisko ke zlepšení a autorům bude patřit poděkování. Měl by se vyhnout nedostatkům zpráv, které byly předkládány každoročně už léta. Místo konkrétních návrhů opatření, jejichž schválením začíná navržená činnost, byly předkládány pouze organizační návrhy, analýzy a všeobecná prohlášení. Chyběl ověřitelný odhad cílů a dopadů i odhad celkového nákladu státu, krajů a obcí. Často chyběly legislativní návrhy i vyzkoušená konkrétní doporučení obcím. Všem se nekriticky vnucovaly nápady těch, kdo právě měli moc. Kritika jediného prosazovaného přístupu i porovnání možných variantních řešení byly vycenzurovány a vláda se o nich nikdy nedozvěděla. V takzvaném připomínkovém řízení se pracovníci několika úřadů vždy dohodli na kompromisním ošetření detailů a ostatních se nikdo neptal. Místo komplexního praktického řešení se žádaly další peníze na podkladě mlhavých slibů, které zkušení odborníci nebrali vážně a které samozřejmě nebyly splněny. Na rozdíl od toho byly jednotlivé akce často úspěšné, zejména z iniciativy a zásluhou krajských, obecních a terénních pracovníků, některých Gádžů a některých Romů (a jednoho Inda). Nikdo na světě však ještě nevyřešil komplexní etnický problém jednotlivými akcemi, i když jsou dobře míněné a obětavě prováděné. Pokud by byl snad opět předložen podobný materiál, máme dvě možnosti. Buď realizujeme urychleně neodkladná opatření a zároveň připravíme urychleně konkrétní podklad pro zásadní rozhodnutí: s návrhy, náklady, ověřitelnými odhady dopadů a s porovnáním možných variant. Pak můžeme začít řešit problém koordinovaně a efektivně. Nebo budeme pokračovat v neprofesionálně řízené práci, dostaneme málo peněz a část z nich opět vyplýtváme, zvýšíme konflikt, dále podpoříme vzájemnou nenávist, posílíme ještě víc extremisty a začneme pořádně pracovat později, až si to další zhoršení situace vynutí. P.Pergler Následuje text dle odkaz Romové. Extremismus [2] stránka 1 z 10

2 NÁVRH OŠETŘENÍ VZTAHU ROMŮ A GÁDŢŮ 1. V roce 2003 ustavil příslušný zmocněnec komisi (viz příloha 1), která podrobně navrhla (a) jak připravit koncepci romské integrace, (b) proč nestačí izolovaná konkrétní dílčí opatření ani všeobecné roční zprávy a (c) k jakým zhoršením dojde, když se bude pokračovat dosavadním způsobem. V komisi pracovali Romové i Gádžové s rozsáhlou praktickou domácí i mezinárodní zkušeností. O návrhu nebylo dosud rozhodnuto a očekávaná zhoršení se dostavují (viz příloha 2 až 4).. Na doporučení bylo periodicky upozorňováno. 2. V současné době projednává veřejné správa návrh celostátního zavedení dobré praxe koncepční / strategické práce, kompatibilní s návrhem v bodě 1a. (Reference je náměstek ministra financí Tomáš Zídek, další reference na požádání). Není možné teď zaručit, zda a kdy vláda tuto dobrou praxi zavede. Protože je nebezpečí z prodlení, nedoporučuji na to v našem případě čekat. 3. Doporučuji, aby ti, kdo mají zodpovědnost: (a) Uvážili, zda si přejí připravit příslušnou strategii/ koncepci/ politiku, nebo jak se vypořádají s pokračujícím jejím nedostatkem (definice a odkaz na podrobnou informaci viz příloha 5). (b) Pokud se rozhodnou koncepci připravit, aby se seznámili s materiály dle bodu 1a a 2 nebo konzultovali s některým praktikem, který použitelné koncepce opakovaně úspěšně připravil. (c) Není-li a ani b možné, aby vysvětlili v médiích, proč se situace zhoršuje a proč se integrovaná opatření nepřipravují. 4. Nedoporučuji: (a) omezit se na dílčí konkrétní opatření, mediální a masová vystoupení a proklamace, (b) pokračovat v psaní dalších zpráv, podobných dosavadním, bez prakticky vyzkoušené metodiky přípravy koncepcí, (c) během přípravy návrhu koncepce ignorovat krizová opatření, (d) místo otázky jak řešit souvisící dílčí problémy řešit otázku kdo je vinen. P. Pergler (kontakty viz příloha 6) revidováno HMo/= KRI Revize Článek ing. Karla Holomka v LN doplněn jako příloha Článek D. Beňáka v BL doplněn jako příloha 8 Extremismus [2] stránka 2 z 10

3 PŘÍLOHA 1 (z dopisu vládnímu zmocněnci) Informace k materiálu pro vládu o romské integraci Výbor, hodnotící z pověření zmocněnce pro lidská práva průběh integrace Romů, uvedl ve svém hodnocení mimo jiné tento text: Při přípravě existující koncepce chyběla vyzkoušená metoda a profesionální koordinace. Řízení přípravy realizace koncepce bylo improvizované. Od začátku nebyly jasně dohodnuty úkoly, struktura a harmonogram, podle kterých se mají dílčí výsledky plnění předávat a upřesňovat. Výbor pro integraci, ve snaze eliminovat tyto nedostatky, přijal jiný způsob hodnocení a aktualizace koncepce. Vzhledem k restrukturalizaci veřejné správy musí koncepce obsahovat i jasné pokyny a návrhy, směřující k samosprávám a do nevládní sféry a předpokládající státní podporu pro vytváření podmínek k plnění této koncepce i v těchto sférách. Absenci reálných možností působení v těchto sférách za současného stavu fungování veřejné správy po její reformě a nekoordinovanost řízení těchto procesů vládou pokládá Výbor za základní nedostatek. Požadavky a náměty, které Romové již po léta podávají, nejsou vždy plně akceptovány, podobně jako nejsou využívány všechny zkušenosti z terénu. Chybí popis účinků různých opatření, návrhy rozhodnutí o prioritách, odhady následků, kontrolovatelné cíle a mechanismy jejich kontroly, jasné požadavky na výzkum a zjišťování dat, profesionálně řízený dialog, popis uvažovaných variant řešení. Koncepce je sice vládou schválená, neplynou z ní však reálné a závazné směry dalšího vývoje a zásadní realizační rozhodnutí. Náklady na řešení situace Romů dosahují již stovek milionů korun, náklady na přípravu a realizaci koncepce jsou ve srovnání s tím minimální. Výbor proto žádá Radu, aby urychleně doporučila vládě zahájit ihned aktualizaci koncepce integrace s termínem dokončení návrhu v lednu Příprava návrhu musí odpovídat profesionálním požadavkům, to jest být řízena nezávislým koordinátorem, užívat vyzkoušenou a adaptovanou metodu řízení přípravy, porovnat a hodnotit varianty řešení, využít spolupráci expertů a veřejné správy, od začátku zahrnout profesionálně řízený dialog a uvádět významné rozdílné pozice, pokud byly sděleny. Výbor vidí dvě možná řešení : Bude-li politická vůle zahájit koordinovanou aktualizaci, může Výbor vybrat a doporučit koordinátora, jehož funkce bude muset být v souvislosti s tím zřízena. Na požádání může Výbor zajistit zahájení práce a sloužit jako garant úspěšné přípravy konkrétní koncepce. Pokud nebude politická vůle, pak členové Výboru soustředí své úsilí na kontakty se zahraničními i domácími organizacemi a evropskými institucemi a budou soustavně upozorňovat vládu, parlament i veřejnost na chybějící konkrétní koncepci jako na základní nedostatek a na nutnost plnění mezinárodních závazků, které ostatně jsou EU vyžadovány a byly podmínkou vstupu ČR do EU. Výbor si vyhrazuje právo, aby jeho zpráva byla nedílnou součástí hodnocení a návrhů vládního zmocněnce a byla beze změny předložena vládě, pokud nebude jinak dohodnuto s předsedou Výboru. Výbor pokládá tento požadavek za legitimní a oprávněný, neboť Výbor v sobě zahrnuje hodnotící elementy ze všech oblastí veřejné správy, samospráv i nevládní sféry. Výbor souhlasí s tím, aby kromě jeho materiálu a jeho souhrnu byly v dohodnuté formě Radě předloženy zároveň i jiné pozice a návrhy. Hodnocení Výboru bylo zahrnuto do materiálu pro vládu, ale uvedený text byl vynechán a členům Rady nebyl sdělen. Na poradě Rady dne 25. února 2003 byl materiál s vynechaným textem schválen. Pro schválení nehlasovali Romové, kteří nesouhlasili s vynecháním textu, s jinými údaji ve zprávě nebo se způsobem přípravy a projednání zprávy. Materiál byl vládou schválen dne 12. března Ing. Karel Holomek, místopředseda Rady pro zál. romské komunity, 26. března 2003 Extremismus [2] stránka 3 z 10

4 Přílohy 2 až 4 jsou mé příspěvky, připravené v rámci spolupráce na materiálu pro vládu dle přílohy 1. Konečné redakce materiálu jsem se nezúčastnil, byl jsem mimo Evropu. PP PŘÍLOHA 2 GHETTA: přicházející váţné riziko pro ČR Co jsou ghetta? Jsou to sociálně izolované městské oblasti s nízkou kvalitou bydlení, kde obyvatelé jsou většinou chudí, nezaměstnaní, málo vzdělaní, etnicky odlišní, imigranti nebo sociálně nepřizpůsobiví, často s kombinací těchto charakteristik. Co je příčinou vzniku ghett? Ghetta vznikají všude, kde společnost nezaujme včas proti nim uvážená integrovaná opatření. Nazývají se také barong-barong, bidonville, slum, pueblos jóvenes, favelas nebo barrios marginales. Chudí hledají levné ubytování. Realitní kanceláře na ghettech dočasně vydělávají. Města se snaží zbavit obtížných spoluobčanů. Koncentrace obyvatel s uvedenými charakteristikami přitahuje podobné občany a některé tyto charakteristiky posiluje. Nevzdělaní občané, kteří vyrostli v atmosféře nezaměstnanosti, jsou těžko zaměstnavatelní a nemají o zaměstnání zájem. Občané neudržují a ničí obydlí, nezachovávají normy hygienické, právní ani sociální a ztrácejí kontakt s vlastní kulturou. Roste konflikt, zoufalství a škody. Bydlení v blízkosti ghett je ostatním občanům těžko snesitelné. Extremisté posilují ve vlastním zájmu pro-ghetto a anti-ghetto pozice, stupňují konflikt a ztěžují obyvatelům ghetta přechod na jiný způsob života. Někteří politici konflikt využívají a posilují. Jiní propagují viditelné či populistické akce, místo aby zahájili urychlenou přípravu konkrétní koncepce řešení. Izolované akce dlouhodobě nepomáhají, i když na první pohled nebo při místní aplikaci vypadají hezky, zejména když nejsou založené na osobní hluboké znalosti místního terénu a na informaci o zahraničních zkušenostech. Patří sem posílení policejního dozoru, přísnější zákony, zdravotní výchova a zdravotní terénní práce, kulturní akce, rozptýlení obyvatel ghetta, výpovědi z bytů, terénní poradci, vzdělávání, podmíněná podpora, náboženská činnost, samospráva a podobně. Všechny tyto akce mohou být úspěšné jako součást promyšlené praktické strategie, ale v izolaci nestačí na prevenci zhoršování. Pokud nebyly předem odhadnuty správně náklady a reakce obyvatel, často akce skončí předčasně a snižují naději na zlepšení. Ghetto se stává takřka nedobytnou pevností organizovaného zločinu, kam policie může vstoupit jen ve velkých skupinách za cenu ztrát na obou stranách a negativní publicity v médích, zatím co objektem zločinu bývají obyvatelé odjinud. V ČR je situace dosud poměrně dobrá. Urychlená příprava koncepce romské integrace by předešla zhoršení, které nás jinak čeká. Jak se bude situace zhoršovat, poroste naděje na přípravu koncepce a porostou obtíţe při její realizaci. Řešení dílčími akcemi nemá šanci P. Pergler , pro Radu vlády, vyžádáno, konzultováno Extremismus [2] stránka 4 z 10

5 PŘÁLOHA 3 KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE: co má obsahovat a jak připravit její návrh Návrh koncepce musí obsahovat nejprve stručný souhrn vize. Tak například podle některých názorů je základem vize multikulturalismus, podle jiných akcent na povinnosti Romů. Dále návrh zahrnuje konkrétní zásadní opatření, které má vláda schválit. Každé opatření obsahuje i odhad dopadů a nákladů. Mohou to být například exekutivní opatření na úrovni vlády nebo rezortů, granty, předběžné věcné záměry zákonů nebo doporučení krajům. Mimo jiné půjde o opatření ve věci bydlení, bezpečnosti, zdravotnictví, vzdělávání, kultury, zaměstnání, sociální péče a dávek, respektování zákonů a pravidel soužití, extremistických organizací nebo emigrace. Uvažují se i souvislosti mezi opatřeními. Konečně návrh obsahuje odkazy na dílčí materiály, například na porovnání současné situace a historie u nás a v cizině, dílčí problémy, analýzy, verifikovatelné cíle, předpovědi, komentáře, souvislosti s jinými koncepcemi, příspěvky spolupracovníků a podobně. Podklad pro rozhodnutí vlády není příliš dlouhý, protože užívá odkazy. Pokud si tak přeje, vláda má před svým rozhodnutím možnost návrh důvěrně předložit svým poradcům nebo o něm politicky důvěrně vyjednávat. Návrh nebo aktualizace koncepce se připravuje transparentně, všechny materiály jsou tedy trvale přístupné. Od začátku (nebo co nejdříve) může svou pozici sdělit každý, kdo je ochoten intenzivně pracovat podle dohodnuté metody, například kromě ministerstev a orgánů správy i romské a jiné nevládní organizace, pracovníci v terénu, politické strany, kraje a podobně. Když jsou názory různé, jejich autoři se pokusí o konsenzus. Kde se to nezdaří, jsou v návrhu stručně a nezaujatě uvedeny všechny významné porovnané názory a doporučení. Návrh vždy obsahuje i variantu, preferovanou předkladatelem (například ministrem) a nulovou variantu (co se stane, když vláda věcné rozhodnutí odloží). Zkušenosti ukazují, že taková příprava je prakticky možná u nás stejně jako v cizině, pokud se vyvarujeme typických chyb, například: Místo vyzkoušené metody přípravy koncepce čili strategie se improvizuje, nebo se užívají jen dílčí techniky. Dochází ke konfliktům, někdo se snaží prosadit svou variantu a zabránit přípravě jiných, varianty vznikají izolovaně, dojde k přetížení informacemi a zdržení. Jediná varianta se rozešle k připomínkování. Místo spolupráce vznikne nátlak jejích autorů svou variantu protlačit a nátlak jejich protivníků ji zamítnout (hádky v médiích). Předkladatel sám rozhoduje, která pozice je správná a bude proto zahrnuta do návrhu, a která bude vycenzurována a zamlčena. Tím usurpuje kompetenci vlády, podporuje konflikt a snižuje zájem o spolupráci při přípravě návrhu i realizaci. Chybí porovnání vizí. Předloží se materiál, který nelze schválit vládou tak, aby z něho plynuly závazné zásadní úkoly. Zároveň se přijímají izolovaná nedostatečně konzultovaná dílčí opatření. Píšou se stále nové materiály a situace se zhoršuje. Konflikt roste, až si vynutí přípravu koncepce. Koncepce se improvizuje a tím se připravují další problémy (extremismus, organizovaný zločin v nových ghettech, nevzdělaní budoucí pracovníci, nenávist některých Gádžů) Osvědčilo se zahrnout i některé dílčí přístupy, například nezaujatý nezávislý koordinátor přípravy návrhu koncepce, kombinace spolupráce přes internet a prezenčních diskusí, nebo široký dialog. Je však na zadavateli přípravy, jaký přístup si zvolí, pokud je vyzkoušený a účinný. O přípravě koncepcí a praktických zkušenostech existuje přehledná i podrobná literatura. Zároveň s dílčími neodkladnými akcemi se doporučuje připravit uvedeným způsobem koncepci romské integrace nebo očekávat zhoršení situace. P. Pergler , pro Radu vlády, vyžádáno, konzultováno Extremismus [2] stránka 5 z 10

6 PŘÍLOHA 4 EXTREMISMUS V celém světě vedou neřešené etnické problémy k eskalaci konfliktu. To je dobrá příležitost pro extremistické skupiny, které se mohou zviditelnit, postavit se do role ochránců jednoho z etnik (minoritního nebo majoritního), zvýšit svou akceptabilitu a dále podporovat konflikt, který jim pomáhá. Kde společenský systém nezasáhne, minoritní oběti jsou v neřešitelné situaci. Jejich pasivita v konfliktu je chápána jako vítězství extremistů. Jejich aktivita vede k eskalaci a rostoucímu ostrakizmu. Pokud měli už dříve potíže s přizpůsobením, budou je mít v atmosféře sílící nenávisti dvojnásobné. Čím více budou nenáviděni, tím těžší bude přizpůsobit se. Je to bludný kruh. Prozatím jsou u nás vzájemné vztahy Romů a Gádžů středně negativní s poměrně nízkou a rostoucí úrovní konfliktu, velmi pomalým přizpůsobováním obou stran a s poměrně neefektivním extremismem. Extremismus sílí, kde může předstírat, že nahrazuje nefungující činnosti společnosti, například: radí ministerstvům, provinciím nebo obcím, jak řešit rostoucí problémy; hlídkuje a udržuje bezpečnost; pomáhá obětem. Je nutné trvale ukazovat, že například obce mají dostatek zkušených konzultací pro řešení etnických problémů, včetně extremismu samotného; že policie a terénní pracovníci zvládají bezpečnostní situaci; a že extremisté jsou součástí problému, nikoli součástí řešení. Důležité je, aby mluvčí v médiích působil ve srovnání s extremisty dojmem zodpovědnosti, důraznosti a pochopení problému diskriminace (včetně problému extremismu) jako celku. Domácí i zahraniční zkušenosti ukazují na nutnost ošetření rizika extremismu na dvou frontách. První je důsledný okamžitý postih všech extremistických porušení zákona. Dojem veřejnosti nemá být popraly se nebo si nadávaly dvě skupiny, nýbrž tyto osoby porušily zákon a byly takto potrestány ; nikoli ti zlí jsou Romové/ Neromové nýbrž.takto řešíme základní příčiny a takto postupujeme proti každému, kdo porušuje zákon, ať je to extremista, Rom nebo kdokoli jiný Druhou frontou je celková profesionálně připravená koncepce. Na podporu první fronty bude vyžadovat i změny zákonů a postojů bezpečnostních orgánů ve věci extremismu. Jak už bylo uvedeno, je nutno však koordinovaně dlouhodobě ošetřovat všechny nejdůležitější dílčí problémy, od vzdělání až po bydlení a zaměstnanost. Není naděje, že se růstu extremismu předejde pouze na jedné z obou front. U nás je poměrně silná averze majoritní společnosti k Romům a ve srovnání s tím neobvykle nízká aktivita extrémistů. Bylo by lépe zahájit ošetření, než se situace s extremisty zhorší tak, jak vidíme občas v cizině. Prozatím nedostatkem koordinované koncepce podporujeme jak zhoršování vztahů Romů a Gádžů, tak budoucí nárůst extremismu, který se na začátku bude orientovat hlavně na Romy. P. Pergler, , pro Radu vlády, vyžádáno, konzultováno Extremismus [2] stránka 6 z 10

7 PŘÍLOHA 5 Koncepce/ strategie/ politika/ reforma je soubor zásadních závazných rozhodnutí a všech jejich významných očekávaných verifikovatelných dopadů, přijatých jako ošetření závažného společenského problému. Z ní se bezprostředně odvíjejí návrhy dalších legislativních, exekutivních a jiných opatření. Metodické otázky viz Extremismus [2] stránka 7 z 10

8 PŘÍLOHA 6 P. Pergler: Stručný ţivotopis Přemysl "Mýša" Pergler se narodil v Praze a studoval v Praze (ing) a Brně (CSc). Ve Státním výzkumném ústavu silnoproudé elektrotechniky byl zodpovědný za výzkum systémů a regulací a v Československé akademii věd za několik úkolů v oblasti sociálních systémů. Po roce 1968 učil na graduované škole řízení (Graduate School of Management) Kalifornské univerzity a byl předsedou koordinačního výboru školy. Později pracoval mj. na vedoucích místech v kanadské státní službě a přednášel na kanadské vládní škole pro vyšší státní zaměstnance (dnešní CCMD). Jako majitel a vedoucí partner konzultační firmy P. Pergler Associates Inc. konzultoval, učil a prováděl výzkum hlavně v USA, Kanadě a západní Evropě v oblastech řízení, komunikace (zejména s veřejností), veřejné správy, strategické práce, sociálního výzkumu, a na integraci sociálních a technických systémů. V Kanadě byl mj. předsedou Poradního výboru pro sociální výzkum, předsedou Pracovní skupiny pro strategie, členem Kanadské rady pro národnosti a předsedou jejího výboru pro strategii. Spolupracoval s etnickými minoritami v Evropě, Americe, Africe, Asii a Oceánii. Je občanem České republiky a Kanady. Byl členem odbojových, horolezeckých, kulturních a profesních organizací. Nikdy nebyl členem politické strany. Po roce 1989 občas pracoval také pro prezidenta Československé republiky a pro některé ministry, úřady a pracovní skupiny v České republice, například pro MZeČR, MPSV, MŠMT, MFČR, ÚVČR a tzv. Bezděkovu komisi; koordinoval a metodicky konzultoval strategické činnosti; a byl předsedou týmu, připravujícího zprávu Koncepce a řízení pro premiéra ČR. Adresa v Kanadě: 243 Belford Crescent, Ottawa K1Z 7A9, telefon +1 (613) , fax +1 (613) E-pošta: Adresa v České republice: Lipová 18, Praha 2, telefon +(420) Romano Hangos, Brno, číslo 13/2003 Padesátileté výročí. V roce 1953 začal Přemysl Pergler, kterého někteří z vás znají pod přezdívkou Mýša, spolupracovat s Romy. Napřed učil negramotné romské vojáky číst a psát a společně s nimi pořádal diskusní a kulturní akce. Teď je na penzi, a pokud je v Evropě, využívá ve spolupráci s Romy své životní zkušenosti. Byl vedoucím pracovníkem veřejné správy, majitelem mezinárodní konzultační firmy, členem rady kanadské vlády pro minority, profesorem na Kalifornské univerzitě a spolupracovníkem ministrů u nás i v cizině. V průběhu těch padesáti let pracoval nejen s Romy, ale i s Indiány, Inuity (Eskymáky), Afroameričany a půl tuctem jiných etnik. Za spolupráci s Romy si nikdy nevzal ani korunu. (red.) Extremismus [2] stránka 8 z 10

9 PŘÍLOHA 7 (doplněno ) Ing. Karel Holomek (Lidové Noviny ): EXTREMISMUS A NEPŘIZPŮSOBIVÍ OBČANÉ Po tragedii ve Vítkově zase přjmeme několik chvatných opatření: další zákony proti extremistům, dílčí opatření ke zlepšení soužití s nepřizpůsobivými a etnicky odlišnými občany, uspořádáme schůze a konference, dokonce ministr daruje z vlastní kapsy sto tisíc obětem posledního zločinu. To děláme už dvacet let. Proč se tedy tragicky zhoršují vzájemné vztahy, přibývá ghet a extremismu, klesá ochota a schopnost vzájemně komunikovat? Jako odpověď platí u nás totéž, co v celém světě: žádný dílčí problém sociální a etnické exkluze není řešitelný v izolaci, což je dosud náš přístup. Co má například dělat starosta, když je zoufalý z horšící se situace? Může například zvolit jedno ze tří řešení: (1) Nechat nepřizpůsobivé občany dělat celou noc hluk, vyhazovat odpadky na ulici, neplatit nájemné ani pokuty, přihlížet k růstu nenávisti, nechat extremisty okupovat roli strážců pořádku. (2) Vystěhovat nepřizpůsobivé občany do zříceniny nebo je nechat s dětmi spát pod širým nebem (pod nátlakem a pod vylhanou pohrůžkou odnětí dětí) a nechat rodině tisíc korun na měsíc (což je účinná výchova ke krádežím pod trestem hladu). (3) Po vyhodnocení domácích i mezinárodních zkušeností financovat a zorganizovat přípravu návrhu konkrétních doporučení, jak řešit z tohoto hlediska bydlení, vzdělávání, zaměstnání, léčení, vznik ghet, asociální chování, boj proti sílícímu organizovanému zločinu a rostoucímu extremismu a půl tuctu dalších problémů. O všech se dávno ví, že kterýkoli z nich je v izolaci neřešitelný. V tom případě by musel starosta nechat řízení města Pánubohu a řešit celostátní problémy místo těch, kdo k tomu už dvacet let mají mandát, možnosti a fondy. Pokud se týče Romů, měla příslušná Rada vlády návrh konkrétních opatření každý rok připravit pod názvem koncepce. Naposledy před šesti roky podrobně doporučila Radě její vlastní pracovní skupina, jak připravit návrh, jehož schválením se situace přestane zhoršovat a začne zlepšovat. O návrhu dosud nikdo nerozhodl. Už přes deset let se místo konkrétních doporučení opakují fráze, důkazy o neudržitelnosti situace a roztříštěné popisy dílčích opatření, která napadla některé ministerstvo nebo některou agenturu a která se náhodně mění po změně osob nebo vlád. Ke konkrétnímu zlepšení tyto materiály nepomáhají, i když často obsahují cenné dílčí informace. Souvisí to i s tím, že politici o ideologii řešení navzájem nesouhlasí. Prozatím ani jeden z návrhů koncepce jejich názory věcně neporovnal. Minulý pátek rozhodla Rada vlády, že koncepce integrace bude opět aktualizována. Možná pak vláda bude moci závazně schválit jednu z navržených variant konkrétních opatření, která naváže na další související otázky ghet a extremismu. Možná se však pod názvem koncepce znovu improvizovaně připraví další obvyklý materiál, vláda ho opět vezme na vědomí, izolované akce (například zákazy extremistických aktivit) budou selhávat jako dosud a obtíže se budou dále prohlubovat. V tom případě budeme muset počkat, až se situace ještě zhorší. Teprve potom se zahájí profesionálně řízená integrovaná práce na jejím ošetření. Do té doby se u nás budou z rasových a sociálních důvodů zabíjet děti, budovat špinavá a hlučná gheta, posilovat extremisté a ztěžovat mezinárodní styky. Extremismus [2] stránka 9 z 10

10 Příloha Populistické výroky podporující anticiganismus bohužel přinášejí politikům ovoce David Beňák Oblasti, kterými je důležité se zabývat jsou známé již několik let, jsou to: vzdělávání, bydlení, bezpečnosti, trh práce (nezaměstnanost), zdravotní a sociální péče. Situace Romů se zhoršuje a v posledních měsících velmi rychle. Rada vlády pro záležitosti romské komunity, předložila vládě každoroční zprávu o stavu romských komunit. Součástí zprávy jsou i návrhy dílčích opatření. Tato opatření lze hodnotit jako rozumná. Zásadním způsobem situaci nezlepší, ale ani nezhorší. Scénář, který se téměř každý rok opakuje. Co je důvodem? Na to odpověděla již v roce 2003 pracovní skupina, zřízená touto Radou, která porovnávala praktické domácí a zahraniční zkušenosti při tvorbě koncepcí, reforem. Ke tvorbě koncepčních materiálů je důležité přizvat vedle ministerstev a dalších institucí veřejné správy, také nevládní neziskové organizace, Romy i většinové obyvatelstvo a nebát se diskuse i se zástupci dalších názorových proudů. Je nutné pracovat s několika variantami cest spolu s hodnocením jejich dopadů na společnost, legislativu či exekutivu a nákladů. Oblasti, kterými je důležité se zabývat jsou známé již několik let, jsou to: vzdělávání, bydlení, bezpečnosti, trh práce (nezaměstnanost), zdravotní a sociální péče. Určitě nesmí být opomenuta spolupráce s kraji a obcemi, aby navržená opatření doporučená vládou byla realizována. Taková koordinace prací samozřejmě vyžaduje nezaujatost, profesionalitu, personální stabilitu a využívání přístupů a metod prakticky vyzkoušených. Příliš experimentů a improvizací si již nemůžeme dovolit. Není složité říci, co nakonec vždy vedlo k selhání: spolehnutí se na dílčí nekoordinovaná opatření, prosazování jednovariantních řešení neprodiskutovaných napříč názorovými proudy, pasivita spočívající v popisu stavu a v odkládání zásadních rozhodnutí či v absenci kompetence k provádění rozhodnutí. Jsou to také jedny z příčin vedoucí k posílení extremismu a ke zhoršení situace v sociálně vyloučených lokalitách a zvýšení společenského napětí. Pracovní skupina již v roce 2003 toto předpovídala a navrhla další postup. Uvidíme, zda materiál, který ministr Kocáb připravuje na říjen, vyjde z praktických zkušeností nebo zda bude pokračovat v dosavadní praxi. Nelze již zabránit tomu, že téma romské otázky bude využito k politickému boji o hlasy voličů. Minulost ukázala, že populistické výroky podporující anticiganismus své ovoce politikům bohužel přináší. Kontraproduktivní postupy a nesystematická řešení si vybrala svou daň i v jiných oblastech jako je např. zdravotnictví, věda, důchodová reforma a další oblasti. Na tahu je vláda současná, a to i přesto že nemá dostatečný mandát, ani čas přijmout konečná rozhodnutí. Vláda by měla alespoň zavést praktický a účinný proces přípravy strategických materiálů, reforem. Sociální inkluze Romů patří mezi složité problémy. Spoléháním na dílčí opatření, i když připravená v dobré víře, nedojde k žádné změně a situace se bude ve všech složitých problémech nadále zhoršovat. Cesty řešení je třeba hledat v dobré přípravě. Extremismus [2] stránka 10 z 10

11 10 20 vylouceni stránka 1 z 9

11 10 20 vylouceni stránka 1 z 9 BOJ PROTI SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ Doporučení postupu a historie řešení v ČR Důvěrný koncept, P. Pergler, 2011 10 20 DOPORUČENÍ POSTUPU Cíl: Ošetřit problém nepřizpůsobivých občanů a problém společného žití

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Výchozí podmínky NEHAP, UV 810/1998, programovým dokumentem v oblasti zdraví a životního prostředí přes 150 úkolů významná role

Více

Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog

Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog Aneb nic není jenom černé a nic není jenom bílé 1 Prezentací vás provedou: Skeptik Optimista Co tu jako děláme? Dejte mi svátek! Věci je třeba řešit. Pojďme

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Za nepokoje na Šluknovském výběžku mohou nově přistěhovalí Romové, míní většina

Za nepokoje na Šluknovském výběžku mohou nově přistěhovalí Romové, míní většina Za nepokoje na Šluknovském výběžku mohou nově přistěhovalí Romové, míní většina Stále neutuchající problém Šluknovského výběžku považují více než dvě třetiny Čechů za velmi vážný. Více jak čtyři pětiny

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek SPOLEČNOU CESTOU Bc. Kamil Podzimek 2010 2014 2010 2014 Otázky a odpovědi před volbami Jaké jsou aktuální problémy v oblasti zneužívání návykových látek v Praze a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000 Vedoucí Úřadu vlády ČR 100000 Náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení Sekce ekonomické a správní 110000 Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti

Více

Vize 2020 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP NEBO KAPITULACE - BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR

Vize 2020 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP NEBO KAPITULACE - BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR Vize 2020 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP NEBO KAPITULACE - BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR Ing. Jindřich Frič, Ph.D. ředitel Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství www.cdv. Měsíc co měsíc stejný rozdíl? Madrid

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 4. listopadu 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 4. listopadu 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 4. listopadu 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 4. listopadu 2015 od 10:00 hod. do 15:00 hod. v zasedacím sále vlády Úřadu vlády České republiky (Strakova akademie, nábřeží

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Closing the gap Podpora zdraví do škol ČR PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Podpora zdraví do škol Východiska vychází z celoevropské vzdělávací politiky to, co přispívá

Více

Stanovisko k materiálu Změna Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Stanovisko k materiálu Změna Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Stanovisko k Změna Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) K /části 1 Z SP ČR K jako celku Žádáme o změnu názvu na Změna

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Návrh doporučení Rady pro ČR 2013 pohledem vlády ČR Praha, 25. června 2013

Návrh doporučení Rady pro ČR 2013 pohledem vlády ČR Praha, 25. června 2013 Návrh doporučení Rady pro ČR 2013 pohledem vlády ČR Praha, 25. června 2013 Jan Král Evropský semestr 2013 pohledem vlády ČR Roční analýza růstu 2013 (28.11.2013) Příprava Národního programu reforem ČR

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 5. 1. 2010 2010/0803(NLE) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování Jana Kinšta členem Účetního dvora (C7-0015/2010 2010/0803(NLE)) Výbor pro rozpočtovou

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví. Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení

Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví. Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení Konceptuální vymezení Bydlení Romů Neplatičství Holobyty Ubytovny Sociální bydlení Bezdomovectví Obecní

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 17. 6. 2010 č. j. 12/36 381/2010 124, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Fiala: Na velká vědecká centra peníze najít musíme

Fiala: Na velká vědecká centra peníze najít musíme Aktuálně, 06.07.2012 Fiala: Na velká vědecká centra peníze najít musíme [aktualne.cz; 05/07/2012; Jakub Novák ; Zaradenie: Domácí] Komentáře: Praha - Vybudovat a nechat padnout velká výzkumná centra by

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter vznik role výsledky výzvy 1 Vznik PS / historie vyhledávání 3 / 2001 na veřejnost pronikl seznam 8 lokalit a první informace o HÚ Obce a občanská sdružení se brání protesty, petice, místní referenda, demonstrace

Více