Aktuální otázky. Sborník z XIV. celostátního semináře Brno,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální otázky. Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014"

Transkript

1 Aktuální otázky PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ Sborník z XIV. celostátního semináře Brno,

2 Seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů organizuje TRIADA-Poradenské centrum, o. s. TriaDA Poradenské centrum, o. s., 2014, All rights reserved

3 Na přípravě XIV. celostátního semináře se podíleli: Eva Rotreklová, Michaela Oulehlová, Miriam Pallová, Martina Zavadilová, Jiří Kopřiva, Jitka Došlová a další spolupracovníci.

4 Obsah XIV. celostátní seminář: Úvodní slovo Eva Rotreklová, TRIADA Poradenské centrum, o.s. Brno Úvodní slovo veřejného ochránkyně práv Anna Šabatová, Veřejná ochránkyně práv ČR Změny v pěstounské péči v praxi veřejného ochránce práv Eva Hilšerová, Hana Zaplatilíková, Kancelář veřejného ochránce práv Slovensko: aktuálna situácia a zmeny v systéme starostlivosti o deti odlúčené od rodičov Andrea Hudeková, Dana Pukancová, Súkromý detský domov Piešťany-Kocúrice Doprovázení a odborné služby pro pěstouny. Kontakty, vztahy a vazby dítěte v PP s jeho rodiči a širší rodinou Veronika Hofrová, STROP Zlín Doprovázení a odborné služby při výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu Teze k workshopu Eva Rotreklová, TRIADA Poradenské centrum, Brno

5 Nedirektivní psychoterapie hrou možná forma podpory pro děti z pěstounských rodin Martina Březinová, terapeutka Olomouc, Kateřina Plívová, terapeutka Praha My Backpack Taťána Šimečková, Gabriela Vykypělová, Jiří Kopřiva, TRIADA Poradenské centrum, Brno Rodičovská odpovědnost v pěstounské péči a v ústavní výchově Martin Kornel, Právnická fakulta MU Brno Práva dítěte v soudním řízení Radovan Dávid, Právnická fakulta MU Brno Baby-boxy Petr Sedlák, Krajský soud Brno Vybrané výsledky výzkumu zaměřeného na formy náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Aneta Hašková, FSS Ostravská univerzita v Ostravě

6 Zahájení XIV. celostátního semináře dne Kongresový sál KVOP Brno

7 XIV. celostátní seminář: Úvodní slovo Eva Rotreklová, TRIADA Poradenské centrum, o.s. Brno Vážené dámy a pánové, setkáváme se opět po roce, abychom společně reflektovali aktuální situaci v oblasti péče o ohrožené děti, zejména o děti, které nemohou vyrůstat ve svém přirozeném rodinném prostředí. Společně se chceme opět zamyslet nad možnostmi jak zvyšovat úroveň péče a rozšiřovat možnosti tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám dětí a rodin, které se stále častěji ocitají ve velmi komplikované situaci. Uplynulý rok se nesl ve znamení rozvoje nových instrumentů, které přinesla novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí a počátkem letošního roku také nový občanský zákoník. Můžeme konstatovat, že zcela zásadní význam má rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu vzrostl velmi výrazně počet osob, zařazených do evidence a zejména počet umístěných dětí, převážně novorozenců. Začal se tak naplňovat jeden z cílů reformy péče o ohrožené děti, kterým je snížení počtu dětí umístěných v ústavní výchově a postupně se objevují také nové možnosti jak tuto formu péče využít pro děti v nejrůznějších situacích, kde jsou ohroženy jejich zájmy. Za velmi významné opatření lze považovat odborné doprovázení výkonu pěstounské péče na základě uzavíraných dohod s orgánem SPOD nebo s pověřenými osobami. Ukazuje se, že odborné doprovázení a služby mohou dobře reagovat na specifické a individuální potřeby pěstounů a zejména umístěných dětí. A to i přesto, že jsou chápány mnohdy odlišně a jejich obsah, priority i kvalifikace klíčových pracovníků jsou mnohdy velmi rozdílné. Je to cesta ke zvyšování kvality péče a tento nástroj se bude jistě v dalších letech rozvíjet. Chtěli bychom k tomu přispět i na letošním semináři a tak jsme do programu zařadili některé náměty a příklady dobré praxe, které mohou být v tomto směru inspirativní. Nový občanský zákoník zasáhl všechny oblasti občanského a rodinného života, v rámci našeho tématu pak zejména oblast osvojení a nový zákon o zvláštních řízeních soudních přinesl i řadu procesních úprav. Tak jako každá nová právní úprava a pamatujeme jich i na půdě našeho semináře už řadu otvírá se i tady prostor pro žádoucí změny, byť přicházejí mnohdy pomalu a mohou, zvláště na začátku, vzbuzovat pochybnosti. Považujeme však za pozitivní například to, že souhlasu s osvojením dítěte je nyní přisuzován význam, který mu, z hlediska důsledků pro dítě i jeho rodiče, náleží. Je proto velmi dobře, že je nyní dáván před soudem a že byla zavedena také lhůta, ve které je možné souhlas odvolat. Tyto a další změny jsou zřetelným posílením právní jistoty a zdůrazněním zájmů dítěte tak jak ho dnes, v kontextu nových poznatků a zkušeností, chápe civilizovaný svět. 7

8 Celý program semináře i výběr lektorů je koncipován proto tak, aby poskytl prostor pro prolínání teoretických poznatků a zkušeností z praxe, pro společné sdílení a naslouchání a přinesl tak pro všechny inspiraci pro další práci. Doufám, že se nám náš cíl bude dařit naplňovat nejen v těchto dvou dnech společného jednání. 8

9 Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv Anna Šabatová, Veřejná ochránkyně práv ČR Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, těší mě, že je tento seminář již 14 let spjat s činností veřejného ochránce práv. Sama jsem ho tehdy ještě jako zástupkyně ochránce několikrát zahajovala a diskutovali jsme spolu, někdy i velice bouřlivě. Jsem šťastna, že v této tradici pokračoval JUDr. Otakar Motejl i JUDr. Pavel Varvařovský. Ochránce by měl být ochráncem všech dětí, rodiny, náhradních rodičů a také pracovníků, kteří dětem pomáhají. Měl by usilovat o sladění zájmů všech těchto osob k podpoře zájmů dítěte. Odstup oněch sedmi let (přes účast i v době, kdy jsem již nebyla zástupkyní ochránce) považuji za docela zajímavý s ohledem na možnost porovnat vývoj agendy. Vnímám mnohá zlepšení i v tom smyslu, že změny zákona o sociálně-právní ochraně dětí a samotný nový občanský zákoník potvrdily nebo podtrhly některé momenty, jež jsem vždy považovala za důležité. Před deseti dvanácti lety se například diskutovalo o tom, jestli se děti, které jsou odděleny od rodičů, mají s rodiči stýkat. Dnes jde o naprostou samozřejmost celá odborná veřejnost uznává důležitost rodičů pro děti, přestože právě nemohou žít spolu. Když tedy dnes zjišťuji, jak se pracovníci vypořádávají s komplikovanou situací určité rodiny, opravdu si uvědomuji jejich zvýšenou profesionalitu. Zřejmě jde také o důsledek pevnějšího vedení zákona tím, že více určuje, které úkoly a v jakém pořadí je třeba dělat. Přestože tedy jistě uslyšíme mnoho kritických poznámek z terénu, a to zcela oprávněně, mám dojem, že se situace významně zlepšila a právní úprava poskytuje lepší oporu a větší jistotu. Ještě jednu věc bych chtěla zdůraznit. Přestože se právní úprava v lecčem zlepšila a zpřesnila, žijeme bohužel v určitém sociálním prostředí. Vy, jako pracovníci pečující o děti, narážíte na to, že v některých případech dost dobře nemůžete naplnit svůj úkol. Jde o otázky širšího významu, například dosud stále nemáme zákon o sociálním bydlení. Podle rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, sjednocujícího stanoviska Nejvyššího soudu a nyní již koneckonců výslovně podle nového občanského zákoníku se děti nemají odebírat z péče rodičů z bytových důvodů. Skutečně tvrdá realita je bohužel taková, že se to ještě pořád stává, a to právě proto, že širší sociální prostředí někdy neumožňuje jiné řešení. A je jistě také úkolem mým jako veřejné ochránkyně práv, abych se i o tyto širší podmínky Vaší práce a především o naplnění práv dětí a rodin zajímala a vyslovovala se k tomu na kompetentních místech. Aby se i tyto věci změnily. Je totiž jasné, že se sociální stav společnosti významně odráží i v péči o děti. Vybrané aktuální otázky vyvolané zákonnými změnami podrobně rozeberou mé kolegyně. Přeji Vám, abyste se zde hodně dozvěděli a čile diskutovali, abychom se všichni zase posunuli o kousek dál. Děkuji za pozornost 9

10 Změny v pěstounské péči v praxi veřejného ochránce práv Eva Hilšerová, Hana Zaplatilíková, Kancelář veřejného ochránce práv Úvod Zákon č. 401/2012 Sb., kterým došlo s účinností od ke změně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, převzal a modifikoval úpravu dávek pěstounské péče, která do té doby byla zakotvena v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. V tomto příspěvku se zaměříme na zkušenosti a poznatky veřejné ochránkyně práv s touto agendou, neboť v letech 2013 a 2014 ochránkyně obdržela významný počet podnětů od osob, na něž zmiňovaná právní úprava negativně dopadla, a to především v případech pěstounských manželských párů a v případech týkajících se data, od kterého náleží dávky pěstounské péče. V souladu s posláním ochránkyně 1 přitom vycházíme z šetření postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v konkrétních případech či z dotazů stěžovatelů. Pěstounské dávky manželů Na ochránkyni se obrátilo deset pěstounských rodin, na které nepříznivě dopadla výše uvedená novela. Do konce roku 2012 bylo možné, aby za určitých podmínek pobírali odměnu pěstouna oba manželé. Jednalo se o případy, v nichž se kombinovala společná pěstounská péče s výlučnou péči jednoho z manželů či poručenskou péčí. Rozmach využití tohoto modelu nastal v r. 2005, kdy byl v zákoně o státní sociální podpoře zřízen institut pěstouna ve zvláštních případech. Odměna pěstouna se začala posuzovat jako plat s dopadem do nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění. Odměna se ve zvláštních případech poskytovala pěstounovi, který pečoval o tři a více dětí nebo alespoň o jedno dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči. Výše uvedené opatření mělo pro stěžovatele motivační funkci. Přijali děti, které byly dlouhodobě umístěné v ústavní výchově a jejichž rodiče byli většinou zbaveni rodičovské odpovědnosti. Stěžovatelé pečují o tři a více dětí, převážně o sourozence, mezi nimiž jsou některé zdravotně postižené děti, a to i ve IV. stupni závislosti (úplně závislé) s vážnými zdravotními handicapy, jako např. imobilita, nevidomost, epilepsie, chronická plicní nemoc, spastická diparéza. Od v důsledku velké novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí 2 není možný souběh odměny pěstouna u manželů. Podle ustanovení 47i odst. 2 1 Zejména ustanovení 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 2 Zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 10

11 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, pokud jsou osobou pečující oba manželé, náleží odměna jen jednomu z nich. Důvod této změny není obsažen v důvodové zprávě k zákonu. Následná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 3 přinesla od doplnění výše uvedeného ustanovení. Na pěstounskou péči vykonávanou druhým manželem se hledí pro účely stanovení odměny pěstouna jako na společnou pěstounskou péči. Dále novela umožnila v ustanovení 47i odst. 3 souběh odměny pěstouna v manželském páru, jestliže spolu manželé prokazatelně nejméně tři měsíce nežijí. 4 Kazuistiky ochránkyně V následujících kazuistikách je možné se seznámit s tím, jak se vícečetné pěstounské rodiny postupně utvářely. I. Kazuistika Neprovdaná pěstounka měla v pěstounské péči jedno dítě (nedoslýchavé, s rozštěpem patra), později, po uzavření sňatku, bylo dítě soudem svěřeno do poručnické péče manželů. Následně přijali do společné pěstounské péče tři sourozence s těmito handicapy: dětská mozková obrna, snížený intelekt, onemocnění trávícího ústrojí. Manžel po přijetí sourozenecké skupiny přestal chodit do zaměstnání a pobíral též odměnu pěstouna. Později manželé navázali vztah s dalším dítětem čtvrtým sourozencem náležejícím k již přijaté sourozenecké skupině. Dítě je ve IV. stupni závislosti, s diagnózou epilepsie, jí pouze v záklonu kašovitou stravu, pohybuje se na invalidním vozíku. Přijali je do společné pěstounské péče. Jaký byl postoj kolizních opatrovníků a soudů? Orgán sociálně-právní ochrany dětí v roli kolizního opatrovníka předložil soudu toto vyjádření: Každé z dětí v rodině má zdravotní problémy, potřebují individuální péči, děti v rodině dobře prospívají, manželé mají všechny podmínky, aby péči vykonávali. Dále soudu sděluje: Péče o děti je příkladná, hodnocena velmi kladně. V odůvodnění rozsudku o svěření posledního dítěte do pěstounské péče se uvádí: Manželé mají všechny předpoklady pro to, aby výchovu dětí řádně zajistili. Manželství spořádané, pobírají dávky státní sociální podpory 5. Jak je vidno, soud se zabýval tím, jak je rodina finančně zabezpečena a že je zabezpečena příjmem z pěstounských dávek. 3 Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 4 Ustanovení 47i odst. 3 zní: Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy manželé nebo oba poručníci spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se nepostupuje podle odstavce 2 a ke skutečnosti, že oba manželé nebo oba poručníci jsou osobou pečující se nepřihlíží. 5 Rozsudek je datován do doby, kdy pěstounské dávky byly upraveny v zákoně o státní sociální podpoře. 11

12 II. Kazuistika Manželé přijali do společné pěstounské péče dva sourozence. Později přijali další dítě do společné pěstounské péče. Ve spisové dokumentaci nalezli informace o jeho mladším sourozenci, o kterém do té doby nevěděli. Dozvěděli se, že sourozenec je hluchoněmý, trpí epilepsií, postižením nohy a má diagnózu dětské mozkové obrny. O postižené dítě rodiče neprojevovali zájem, nebyl znám ani jejich pobyt. Dítě bylo v té době několik let v ústavním zařízení. Manželé dítě vyhledali, začali se učit znakovou řeč, jejich hostitelská péče trvala 1, 5 roku (víkendy, prázdniny, péče o dítě v době nemoci). Na radu sociální pracovnice, že se manžel může stát pěstounem ve zvláštním případě, opustil zaměstnání s nadprůměrným příjmem a stal se výlučným pěstounem tohoto dítěte. Cituji z rozsudku o svěření dítěte do pěstounské péče: Navrhovatel bude uplatňovat nárok na odměnu pěstouna ve zvláštních případech, bude řádně sociálně a zdravotně pojištěn, bude moci celý den zajišťovat péči o děti společně s manželkou. Dále soud hodnotí nejlepší zájem dítěte: Psychomotorický vývoj dítěte se v rodině zlepšuje, dítě dobře prospívá, obnoví se sourozenecký vztah V průběhu dalších let manželé přijali z ústavní výchovy postupně ještě dvě děti, z nichž jedno je ve III. stupni závislosti. Orgán sociálně-právní ochrany dětí se jako kolizní opatrovník vyjádřil následovně: Dítě se v péči manželů velmi zlepšilo, v motorice i komunikaci. V ústavu mu chyběl mužský prvek. Soud v odůvodnění rozsudku zvažuje a blíže specifikuje zájem dítěte: Je v zájmu dítěte, aby bylo svěřeno do pěstounské péče, došlo u něj k výraznému zlepšení po stránce zdravotní i psychické. V péči navrhovatelů velmi dobře prosperuje, kolizní opatrovník souhlasí. Navrhovatelé mají celkem šest dětí, některé postižené, a celodenně se jim věnují. Z tohoto výroku vyplývá, že i v tomto případě soud shledal jako vhodné a prospěšné, že manželé dětem poskytují celodenní péči. Praktické dopady novely č. 401/2012 Sb. na život pěstounských rodin Ačkoliv v pěstounských rodinách, v nichž byl v minulosti uplatňován souběh odměny pěstouna, pulsuje rodinný život, jsou vytvořeny dobré citové vazby mezi členy rodiny, přesto někteří stěžovatelé uvažovali o formálním rozvodu, žádný pár k němu však nepřistoupil. Žádný manželský pár ani nenavrhl zrušení pěstounské péče. Pěstouni většinou svoji situaci řeší provizorním způsobem, jeden z nich se na půl roku eviduje na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání, čímž má zajištěno důchodové a zdravotní pojištění. Stěžovatelé to však považují za dehonestující a obcházející zákon o zaměstnanosti, protože žádné zaměstnání ve skutečnosti přijmout nemohou s ohledem na jejich vytíženost při péči o děti. V rodinách, kde jeden z pěstounů vstoupil do pracovního vztahu, klesla kvalita péče o děti, neboť sociálních služeb není dostatečná nabídka. Významná část stěžovatelů žije na vesnici, sociální služby jsou pro ně obtížně a zdlouhavě přístupné. 12

13 Problémem je doprava dětí ke specializovaným lékařům, do různých škol, absolvování pobytu s dítětem v lázních apod. Vize veřejné ochránkyně práv Bohužel, nemáme k dispozici žádný statistický přehled rodin, kde byl do r uplatněn souběh odměn pěstouna. Veřejná ochránkyně práv tato data žádala od MPSV, které je však nevlastní. Víme pouze to, že do r o tři a více dětí pečovalo necelých 10% pěstounských rodin. 1 Do této skupiny patří stěžovatelé. Veřejná ochránkyně práv nepodporuje model pěstounské rodiny s více než třemi dětmi jako ideální, protože si uvědomuje rizika přetíženosti pěstounů, nicméně je třeba brát v potaz, že některé děti jsou v přístupu do náhradní rodinné péče znevýhodněné z důvodu náročnosti péče, a to jsou sourozenecké skupiny a zdravotně postižené děti. Tyto skupiny se u většiny našich stěžovatelů prolínají. Veřejná ochránkyně práv proto zastává názor, že z důvodů hodných zvláštního zřetele (např. náročnosti péče) by mělo být manželům umožněno i v budoucnu čerpat odměnu pěstouna v souběhu. Je otázkou, zda by se do procesu hodnocení náročnosti péče měly zapojit orgány sociálně-právní ochrany dětí. Zkušenosti ze zahraničí (Švýcarsko, Velká Británie) dokazují, že je potřebné, aby mohli odměnu pěstouna pobírat oba manželé. B. Podněty týkající se data, od kterého náleží dávky pěstounské péče Právní rámec Jak zmiňujeme již výše, do byla úprava dávek pěstounské péče zakotvena v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. V ustanovení 49 byl rozlišen vznik nároku na dávku a nároku na výplatu dávky. Nárok na dávku vznikal dnem splnění všech podmínek stanovených tímto zákonem a nárok na výplatu dávky splněním podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na dávku a na její výplatu a podáním žádosti o přiznání dávky. Podle ustanovení 54 odst. 2 bylo možné opakovanou dávku přiznat 3 měsíce zpětně, podle odst. 3 jednorázovou dávku nejvýše 1 rok zpětně. Podle metodické informace Ministerstva práce a sociálních věcí č. 5 z vznikal nárok na dávky nejdříve dnem právní moci rozhodnutí soudu, pokud nebylo ve výroku rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče uvedeno datum, od kdy bylo dítě svěřeno pěstounovi. Dávky tedy bylo možné přiznat zpětně za dobu od tohoto data (případně i před tímto datem). V případě předpěstounské péče vznikal nárok na dávky ode dne právní moci rozhodnutí OSPOD o předpěstounské péči, na základě dodatku této metodické informace č. 1/2011 ze dne pak ode 1 Jedná se o údaj z důvodové zprávy k zákonu č. 401/2012 Sb. 13

14 dne uvedeného v tomto rozhodnutí, a pokud není uveden, ode dne vykonatelnosti rozhodnutí. S účinností od je úprava dávek pěstounské péče zakotvena v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení 47p také rozlišuje vznik nároku na dávku a nároku na výplatu dávky. Podle odst. 1 nárok na dávku vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených tímto zákonem. Tato formulace je však dle našeho názoru vágní a nepřesná, zákon ve svém textu dále žádné podmínky nestanovuje. Podle odst. 2 nárok na výplatu dávky vzniká na základě vykonatelnosti rozhodnutí 1 o svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, splněním podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na dávku a její výplatu a podáním žádosti o přiznání dávky. Nabízí se tedy otázka, zda lze dávky přiznat zpětně, např. od případného data uvedeného v soudním rozhodnutí, tak jak to bylo možné za účinnosti předchozí právní úpravy. Je možné, aby od tohoto případného data vznikl nárok na dávku s tím, že nárok na její výplatu by slovy zákona vznikl na základě vykonatelnosti rozhodnutí? Znamená snad gramatický výklad slovního spojení na základě vykonatelnosti rozhodnutí možnost určit ve (vykonatelném) rozhodnutí dřívější datum? Podle metodické informace Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne a následně podle metodické informace ze dne nárok na dávky (nikoliv výplatu dávky dle přesné terminologie zákona) vzniká dnem vykonatelnosti rozhodnutí 2, pokud nepředcházelo rozhodnutí OSPOD (od soudu) 3 nebo předběžné opatření soudu o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem. 4 Pro práci sociálních pracovníků OSPOD z toho vyplývá, že za účelem co nejdřívějšího materiálního zabezpečení osob pečujících o dítě by jim měli poskytovat pomoc se sepsáním návrhu soudu na předběžné opatření či předpěstounskou péči, aby osoby pečující o dítě nemusely čekat na vykonatelnost rozhodnutí ve věci samé. Je však otázkou, zda by soud shledal podmínky pro vydání předběžného opatření. V uvedených metodických informacích je výslovně uvedeno, že k případnému datu, od kdy bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, uvedenému v soudním rozhodnutí, se nepřihlíží. To tedy znamená, že na rozdíl od předchozí právní úpravy 1 Podle ustanovení 161 odst. 2 občanského soudního řádu je rozsudek soudu o svěření dítěte do pěstounské péče vykonatelný, jakmile nabyl právní moci. Před nabytím právní moci je vykonatelný jen v případě vyslovení tzv. předběžné vykonatelnosti na návrh účastníka; pak je rozsudek vykonatelný dnem jeho doručení. 2 Sociální pracovnice OSPOD při šetřeních ochránkyni sdělily, že den vykonatelnosti rozhodnutí může nastat se značným zpožděním i s ohledem na doručování např. rodičům, jejichž pobyt není znám, avšak i ve standardních případech se jedná o poměrně dlouhou dobu od vyhlášení rozsudku, než se rozsudek stane vykonatelným. 3 To je předběžně vykonatelné doručením. 4 Předběžné opatření soudu podle zákona o zvláštních řízeních soudních je vykonatelné vydáním, podle občanského soudního řádu je vykonatelné vyhlášením, a pokud nedošlo k vyhlášení, doručením tomu, komu ukládá povinnost. 14

15 nelze dávky přiznat zpětně, i kdyby soud v rozhodnutí určil datum, od kterého bylo dítě svěřeno pěstounovi 5, a dávky náleží až ode dne vykonatelnosti rozhodnutí. Kazuistika ochránkyně Uvedený vývoj ilustruje případ stěžovatelky, která se s žádostí o pomoc obrátila na veřejnou ochránkyni práv. Stěžovatelka od roku 2004 fakticky pečovala o svou vnučku (jednalo se tedy o nezprostředkovanou pěstounskou péči). V květnu 2013 podala soudu návrh na svěření vnučky do pěstounské péče. V červnu 2013 soud rozhodl o svěření vnučky do pěstounské péče stěžovatelky. Rozhodnutí nabylo právní moci dne Soud nicméně ve výroku rozhodnutí vnučku svěřil do pěstounské péče babičky se zpětnou účinností od (aniž by toto datum blíže zdůvodnil). Stěžovatelka v červnu 2013 požádala Úřad práce České republiky o dávky pěstounské péče od data určeného v soudním rozhodnutí, Úřad práce ČR však dávky přiznal od data vykonatelnosti rozhodnutí (28. 8.). Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodnutí Úřadu práce ČR potvrdilo. Stěžovatelka v souladu s principem právní jistoty legitimně očekávala, že jí nárok na dávky vznikl od data uvedeného v soudním rozhodnutí a že od data vykonatelnosti rozhodnutí jí budou zpětně vyplaceny. Ochránkyně zastává stejný názor. Soudní rozhodnutí zcela jistě působí erga omnes a úřady by jej neměly zpochybňovat. Ochránkyně v tomto konkrétním případě doporučila stěžovatelce, aby Ministerstvu práce a sociálních věcí podala podnět k přezkumnému řízení, a v obecné systémové rovině bude usilovat o to, aby v metodické informaci Ministerstva práce a sociálních věcí byla upřesněna terminologie tak, aby byla v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, a aby nárok na dávky mohl vzniknout již dříve než od vykonatelnosti rozhodnutí. Vykonatelnost rozhodnutí by měla být relevantní pouze ve vztahu k výplatě dávky. Možné řešení uvedených dopadů novely č. 401/2012 Sb. Jako jedno z možných řešení uvedených dopadů zákona č. 401/2012 Sb. se nabízí doplnění definice osoby pečující v ustanovení 4a písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně doplnění bodu 5. Za slova která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem by bylo možné doplnit nebo pěstounem. Veřejná ochránkyně práv si je však vědoma problematického dopadu takového doplnění do praxe, spočívajícího v možném zneužívání odměny pěstouna. 5 Soudy by již tedy takto neměly postupovat a v rozhodnutí by neměly určovat dřívější datum, i s ohledem na to, že se typově jedná o konstitutivní statusové rozhodnutí s účinky ex nunc. Na tuto poznámku se z pléna ozvaly ohlasy a reakce v tom smyslu, že ze zkušeností zúčastněných vyplývá, že soudy již takto většinou nepostupují. 15

16 V takových případech by zde bylo riziko, že by návrh na svěření dítěte do pěstounské péče mohl být podán z finančních důvodů. Proto by zároveň bylo třeba upravit také možnost navrácení odměny pěstouna, jestliže by soud dítě do pěstounské péče navrhovatele nesvěřil. S ohledem na chystaný věcný záměr zákona, jenž by měl nahradit zákon o sociálně-právní ochraně dětí, je ochránkyně připravena vyjednávat s Ministerstvem práce a sociálních věcí o možných variantách právní úpravy dávek pěstounské péče, a to tak, aby nárok na dávku mohl vzniknout již od doby převzetí dítěte a v případech, kdy tuto dobu nelze přesně stanovit, od doby podání návrhu soudu. C. Další podněty veřejné ochránkyni práv, související s pěstounskou péčí Z dalších podnětů, se kterými se lidé obracejí na ochránkyni, je možné již od účinnosti novely najít následující opakující se témata: odměna pěstouna u prarodičů, s nimiž bydlí i rodič dítěte odměna pěstouna vs. předčasný starobní důchod doba trvání dohody o výkonu pěstounské péče nezařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, z důvodu nízkého věku vlastních dětí nárok nezaopatřeného dítěte na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, pokud žije ve společné domácnosti s osobou pečující, nikoliv však s osobou v evidenci Všechny evidované dotazy byly v podstatě jen nesouhlasem s textem účinného právního předpisu a ochránkyně nemohla nijak pomoci. V případě stěžovatelky, která se nestala pěstounkou na přechodnou dobu z důvodu nízkého věku svých třech dětí, ochránkyně vyjádřila souhlas s metodickým vedením MPSV, že děti v rodině pěstouna by měly být schopné pochopit smysl pěstounské péče na přechodnou dobu. Závěr V současné době se veřejná ochránkyně práv zabývá negativním dopadem novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí na pěstounské rodiny, v nichž již není možné čerpat v souběhu odměnu pěstouna. Informovala o obtížné situaci těchto rodin MPSV a v této věci probíhají jednání. Ochránkyně se též nadále zabývá tím, jak do budoucna umožnit výplatu pěstounských dávek za dobu před datem vykonatelnosti soudního rozhodnutí. Na tuto věc se hodlá zaměřit zejména v souvislosti s věcným záměrem zákona, který má nahradit stávající zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 16

17 Slovensko: aktuálna situácia a zmeny v systéme starostlivosti o deti odlúčené od rodičov Andrea Hudeková, Dana Pukancová, Súkromý detský domov Piešťany-Kocúrice Niečo z histórie náhradnej starostlivosti na Slovensku Náhradná starostlivosť v Čechách a na Slovensku mala do roku 1998 spoločnú históriu a aj podobu. V roku 1998 bol na Slovensku prijatý nový Zákon o sociálnych službách, podľa ktorého prešla starostlivosť o všetky deti s nariadenou ústavnou výchovou pod gesciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (vrátane dovtedy školských a zdravotníckych zariadení). Tento krok znamenal zásadný prelom v prístupe k deťom, ich rodinám a náhradnej starostlivosti vôbec. Zjednotili sa ciele, postupy a celý systém. Následne po dlhej príprave sa na základe skúseností dotvoril Zákon 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a jeho rozsiahla novela v roku Tento zákon chráni dieťa a jeho rodinu. Zaviedol profesionálne rodiny ako formu inštitucionálnej starostlivosti. Určuje úpravu rodinného prostredia ako povinnosť detského domova. Zvýšila sa odbornosť tímu v detskom domove. Zrušili sa detské domovy internátneho typu. Dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou môže byť umiestnené len v detskom domove. Práca s dieťaťom v detskom domove musí byť cielená a plánovitá IPROD (výchovný plán, sociálny plán dieťaťa a jeho rodiny Profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rodine PROFESIONÁLNE RODINY Zavedenie profesionálnych rodín do praxe ako formy inštitucionálnej starostlivosti prispelo k výraznému skvalitneniu starostlivosti o deti odlúčené od svojich rodín. V prvej fáze to znamenalo povinnosť umiestniť všetky deti do veku 1 roka, potom 3 rokov a dnes už do veku 6 rokov do profesionálnych rodín. Vytvorená bola smernica na výber profesionálnych rodičov (priebeh výberového konania) a tiež na ich odmeňovanie. Pri detských domovoch s veľkým počtom profesionálnych rodín vznikli Centrá podpory profesionálnych rodín s tímom odborníkov poskytujúcich služby profesionálnym rodinám. Nový trend celkovo v náhradnej starostlivosti priniesla koncepcia deinštitucionalizácie detských domovov na Slovensku. Pre prax znamená: 1. Vybudovanie rodinných domov, kde v každom bude fungovať 1 samostatná skupina pre 6 až 10 detí (3 rodinné domy pre max. 30 detí) 17

18 2. Sieť profesionálnych rodín (23 rodín pre 53 detí) 3. Hospodárska budova, so sídlom v meste, kde bude: sídlo CPPR správa + administrácia centrum na podporu sanácie rodinného prostredia dieťaťa v detskom domove Čo sa nám doteraz podarilo... Všetky bábätká, ktoré nemôžu ranné detstvo prežívať so svojou matkou, poprípade niekým z príbuzných, prichádzajú priamo z pôrodnice do profesionálnej rodiny. Darí sa nám umiestňovať stále väčšie deti a aj väčšie súrodenecké skupiny do PR Zvyšuje sa počet detí, ktoré sa z detského domova vracajú ku svojim rodinám. Zvyšuje sa počet detí a rodín, ktoré zostávajú v kontakte zo svojou rodinou. Deti môžu zostať v DeD do 26 rokov svojho veku. Individuálna práca s deťmi v DeD IPROD. Uľahčenie osamostatnenia mladých dospelých sebaobsluha, hospodárenie s financiami, plánovanie Výzvy do budúcnosti Osobná zodpovednosť za každé dieťa v samostatnej skupine v detskom domove. Každému dieťaťu v detskom domove zabezpečiť aspoň jednu blízku vzťahovú osobu. Nástroje sanácie rodinného prostredia Stretnutia rodinného kruhu, Prípadové konferencie, akceptujúci prístup sociálnych pracovníkov k rodinám detí v detskom domove a pod. Odľahčovacia služba pre profesionálne rodiny. Úloha detského domova Byť bezpečným dočasným riešením pre dieťa odlúčené od rodičov Rešpektovať rodinu a potreby dieťaťa. Namiesto záveru: Miluj ma, keď som sa zašpinil, lebo keby som bol čistý miloval by ma každý... J. Prekopová 18

19 Doprovázení a odborné služby pro pěstouny. Kontakty, vztahy a vazby dítěte v PP s jeho rodiči a širší rodinou Veronika Hofrová, STROP Zlín V rámci pracovní skupiny jsme prezentovaly příklady dobré praxe a zkušenosti z dlouhodobé práce s pěstouny, dětmi svěřenými do pěstounské péče a jejich příbuznými. Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, která vstoupila v platnost v lednu 2013, vytvořila nový prostor pro to, aby pěstounská péče byla skutečně profesionální, individuální péčí o ohrožené děti. Podívejme se podrobněji na jednotlivé oblasti doprovázení pěstounů, které jsou v dohodě o výkonu pěstounské péče upraveny. Vzdělávání neboli zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o děti Forma a obsah vzdělávání by měla být vždy volena na základě konkrétních potřeb pěstounů a svěřených dětí. Nejčastěji volíme programy související se specifickými potřebami dětí, které vyrůstají mimo své rodinné prostředí. Lektor kromě znalosti problematiky disponuje lektorskými a komunikačními dovednostmi, které umožňují, aby obsah vzdělávání byl přizpůsoben otázkám a potřebám pěstounů, ale také jejich schopnosti porozumět dané problematice. Osvědčily se rovněž supervizní a sebezkušenostní programy. Tyto formy práce je možné nabídnout pouze tehdy, kdy můžeme účastníkům zajistit prostředí vzájemné důvěry, otevřenosti a diskrétnosti. Je velmi vhodné, když témata vzdělávání pak s pěstouny reflektujeme v rámci individuálních setkání. Vzdělávání často pomáhá otevírat klíčová témata při péči o konkrétní svěřené dítě. Respitní péče Má-li tato forma pomoci splnit svůj účel, je třeba vždy dbát na zdůvodnění konkrétní formy pomoci dítěti. Proplacení táborového pobytu, na který by dítě tak jako tak jelo, by mělo být spíše výjimečným. Respitní péče se jeví jako odůvodněná zejména v případech dětí, které vyžadují specifickou péči např. z důvodu zdravotního nebo mentálního postižení, dále pak v případech pěstounské péče prarodičů. Obě tyto varianty mají společné to, že je obtížné zajistit péči o dítě běžným způsobem (např. v rámci širší rodiny pěstounů). Doprovázející organizace by měla být schopna pomoci pěstounům najít kvalifikovanou péči o děti v situacích stanovených zákonem a to buď prostřednictvím vlastního pracovníka, nebo prostřednictvím jiných organizací. Finanční úhrada respitní péče by neměla být hlavním způsobem naplnění této povinnosti doprovázející organizace. 19

20 Doprovázení, poradenství a role klíčového pracovníka K tomu, aby toto doprovázení plnilo svůj účel, je nezbytnou podmínkou navázání vztahu mezi pěstouny a doprovázející organizací (resp. klíčovým pracovníkem). Tento vztah by měl být založen na vzájemné důvěře a respektu. Pravidelný kontakt klíčového pracovníka s pěstouny a dětmi svěřenými do pěstounské péče dává klíčovému pracovníkovi možnost poznat pěstounskou rodinu, její vztahy a fungování, poznat jejich silné stránky a včas detekovat slabá místa a potřeby rodiny. Tato role klade na klíčového pracovníka velké nároky je třeba, aby měl dostatečnou míru odbornosti, pokud jde o komunikační dovednosti ve vztahu k dětem i k dospělým, aby znal a uměl rozpoznat projevy a důsledky psychické deprivace, aby se orientoval v dynamice rodinných vztahů a vazeb, aby měl přehled o síti odborných služeb, které je možné pěstounům a dětem nabídnout v případě potřeby. Zároveň by role klíčového pracovníky měla minimalizovat situace, kdy pěstouni s dětmi navštěvují řadu odborníků, získávají množství (často protichůdných) rad a doporučení a dítě se často stává tzv. identifikovaným pacientem. Tedy tím, kdo je nositelem problému, který je třeba řešit. Dítě je třeba vždy vnímat v kontextu jeho vlastní historie a v kontextu všech jeho vztahů a vazeb minulých a současných. Patří k tomu porozumění dynamice rodinného prostředí, ve kterém dítě v současné době vyrůstá (tedy pěstounské rodiny), i porozumění vztahům a vazbám k jeho vlastní rodině. Dalšími nezbytnými podmínkami pro roli klíčového pracovníka je schopnost týmové práce, průběžné vzdělávání a supervize. Spolupráce pěstounů s rodinou dítěte Výchozím předpokladem pro to, aby pěstouni byli schopni naplňovat potřeby dítěte vyjádřené i v zákoně o sociálně právní ochraně dětí (udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti dítěte s jeho rodinou) je nastavení samotných pěstounů vůči rodině dítěte. Jejich role v tomto ohledu je poměrně obtížná. V praxi stále převažují situace, kdy pěstouni při přijímání dítěte dostávají o rodině dítěte převážně negativně zabarvené informace, které poukazují na nedostatky a neschopnost rodičů a rodiny dítěte a zcela pomíjí jejich silné stránky a potenciál. Pro pěstouny je pak velmi obtížné vytvořit si na základě těchto informací k rodičům a rodině dítěte vztah založený na respektu a nehodnotícím postoji. Tyto potíže často pomáhá odstranit setkání rodičů a pěstounů, které ve spolupráci s OSPODem dítěte zajistí právě doprovázející organizace. Je velmi vhodné, pokud k tomuto seznámení dojde ještě před svěřením dítěte do pěstounské péče. Pochopitelně je třeba na takové setkání a vůbec na samotnou skutečnost, že dítě bude svěřeno do pěstounské péče, důkladně připravit také rodiče dítěte. Pokud jsou pěstouni schopni vnímat rodiče dítěte jako osoby, které v jeho životě hrají nezastupitelnou roli, pokud si osvojí nehodnotící přístup k nim, pak otázka formy a frekvence kontaktů rodičů s dítětem je snadno řešitelná. Východiskem je 20

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Sborník z IX. celostátního semináře NRP Brno, 30. 9. 1. 10. 2009

Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Sborník z IX. celostátního semináře NRP Brno, 30. 9. 1. 10. 2009 Aktuální otázky náhradní rodinné péče Sborník z IX. celostátního semináře NRP Brno, 30. 9. 1. 10. 2009 Seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče organizuje TRIADA-Poradenské centrum, o. s. TriaDA Poradenské

Více

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY 2011 2 Obsah I. Úvod... 7 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 7 2. Systematické návštěvy školských

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor:

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče, Praha,

Více

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Jana Mikšánková 2012/2013 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zařízení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče Aneţka Schindlerová Vedoucí práce: Mgr. Anna Lazecká Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s.

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Mgr. Helena Vlčková a kol. OBSAH 1. Úvod 2. Psychologická východiska 3. Legislativní rámec práva a povinnosti zúčastněných

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce MEZINÁRODNÍ OSVOJENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracovala: Adéla Jílková Konzultant diplomové práce:

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více