Přehrady. Povodí Ohře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehrady. Povodí Ohře"

Transkript

1 Přehrady Povodí Ohře

2 Ubývá míst kam chodívala pro vodu starodávná milá kde laně tišily žízeň kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou aby se napili z dlaní Voda si na to vzpomíná voda je krásná voda má voda má rozpuštěné vlasy chraňte tu vodu nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd A přiveďte k té vodě koníčka přiveďte koně vraného jak tma voda je smutná voda má voda má rozcuchané vlasy a kdo se na samé dno potopí kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek Voda je zarmoucená vdova voda má voda má popelem posypané vlasy voda si na nás stýská

3 Lidé se po tisíciletí s vodou setkávali jako s životní potřebou, jako se základním prvkem prostředí, ve kterém žili, ale i jako s nezkrotným živlem. Postupně se naučili vodu využívat, chránit se před jejími ničivými účinky a také ovlivňovat její přírodní stav. Historie vodních staveb se začala psát již před několika tisíci lety. K nejvýznamnějším patří vodní nádrže, které v podstatě jako jediné jsou schopny částečně měnit režim průtoků ve vodních tocích, zejména zvyšovat nízké průtoky v dlouhých obdobích nedostatku srážek. Bez vody není života. Voda je drahocenná a nenahraditelná, tak zní první článek Evropské vodní charty přijaté dne ve Štrasburgu. Naplňování druhého článku charty Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Tyto zásoby je nutno udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat, přísluší v rozhodující míře nám, vodohospodářům. K pochopení vývoje vodního hospodářství na území státního podniku Povodí Ohře v severozápadních Čechách je třeba se vrátit k poválečnému období. V důsledku intenzivního rozvoje hospodářství a osídlení došlo k rychlému růstu potřeby vody. Obory spojené s vodním hospodářstvím však tento trend nezachytily a zůstaly o krok zpět. Výsledkem byla řada omezení a kalamit. Např. v roce 1962 se v Chomutově přidělovalo na obyvatele 15 litrů vody denně. V té době se však již budovaly nové zdroje vody. Lze jmenovat nádrže: Fláje, Křímov, Jirkov, Jesenice, Skalka. Rozhodujícími zdroji pro oblast severočeské pánve byl soubor staveb Přísečnice, pro Sokolovsko Horka a pro Karlovarsko Stanovice. Propojování jednotlivých zdrojů, skupinových vodovodů a budování převodů vody vedlo ke vzniku vodohospodářských soustav. Jejich postupné vytváření si vynutila rostoucí intenzita hospodářské činnosti s vysokými nároky na spotřebu kvalitní vody. Praxe potvrdila, že těmto požadavkům lze vyhovět jedině racionálním využitím zdrojů, jejich propojováním a systémovým řízením jejich spolupráce. Vznik a řízení vodních zdrojů v jednotlivých soustavách je moderní a novodobý přístup. Je třeba si připomenout některé okolnosti, které položily tomuto procesu základy na přelomu 19. a 20. století. Tehdy došlo k první vlně hospodářského rozvoje a vodní zdroje nepostačovaly rostoucím nárokům měst a průmyslových závodů. Proto se na severu Čech přistoupilo ke stavbě přehrad, které byly ve své době vrcholnými inženýrskými díly. Na jejich přípravě a realizaci se zúčastňovaly české i zahraniční vysoké školy a vyspělé stavební firmy. Z té doby pochází přehrady Mariánské Lázně (1896), Kamenická (1904), Jezeří (1904), Stráž pod Ralskem (1913), Janov (1914) a později i Chřibská (1926). Chceme-li hledat v této době poučení, zaujme nás především komplexnost přístupu tehdejších inženýrů a velmi dobrá spolupráce na zahraniční i regionální úrovni. Druhým obdobím budování vodních zdrojů výstavbou přehrad je třicetileté rozpětí extenzivního rozvoje pánevních oblastí zarámované lety 1950 až Nutno konstatovat, že především v oblasti potřeb užitkové vody se předpokládané spotřeby nikdy nenaplnily. V této době bylo vybudováno celkem 14 přehrad, včetně našich největších: Nechranice (1968) a Jesenice (1961). Třetím významným obdobím v budování dnešních vodohospodářských soustav je přelom 70. a 80. let. V letech 1977 až 1984 vznikala soustava Náhradních opatření za nádrž Dřínov. Její výstavba byla vynucena postupem povrchové těžby uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi. Zde vznikla i naše nejmladší přehrada Újezd (1981).Vodohospodářské soustavy nevznikaly tedy přímou výstavbou, ale postupným propojováním jednotlivých vodohospodářských prvků a intenzifikací jejich využití. Ilustrací takového vývoje je vznik vodohospodářské soustavy zásobující oblast Severočeské hnědouhelné pánve pitnou vodou. Základy byly položeny již počátkem století vybudováním vodního díla Kamenička, Jezeří a Janov. Výstavbou vodního díla Křímov a Jirkov vznikl prvopočátek soustavy, kdy byla z těchto zdrojů společně s vodním dílem Kameníčka zásobována oblast kolem Chomutova. Zároveň byla vybudována nádrž Fláje pro zásobování oblasti Mostu a Teplic. Při výstavbě vodního díla Přísečnice byly vybudovány i propojovací a přepravní vodárenské řady, které umožnily spojení jednotlivých zdrojů. Největším současným efektem je zastupitelnost jednotlivých zdrojů a zvýšení celkové zabezpečené dodávky vody do zásobené oblasti. Pokud jde o kvalitativní stránku, je soustavou zaručena její stabilita a ještě na dlouhou dobu bude v severních Čechách omezena možnost nedodání vody na minimum. Podobným způsobem jako vznikala vodárenská soustava Severočeské hnědouhelné pánve se plánoval vznik vodárenské soustavy v oblasti Chebu, Sokolova a Karlových Varů. Nádrže Horka, Stanovice, Myslivny a podzemní zdroje u nádrže Jesenice dávali možnost vzniku nové rozsáhlé vodárenské soustavy do které se přepokládalo zahrnutí též nově uvažovaných vodních děl Chaloupky a Mnichov. Vzhledem k výraznému snížení potřeb vody, jak pro obyvatelstvo tak pro průmysl, k tomuto plánovanému propojení vodních děl nedošlo, o výstavbě nových zdrojů vody ani nemluvě. A jaká je budoucnost výstavby vodních děl? Generace vodohospodářů první poloviny 20. století byla hluboce přesvědčena o nutnosti úzkostlivě hospodařit s vodou na našem území, tj. na střeše Evropy - rozvodí Labe, Dunaje a Odry. Z tohoto přesvědčení vyplynuly četné návrhy na výstavbu vodních nádrží, které v poválečném období vyústily v jakousi inventarizaci přehradních profilů a výběr reálných možností v tzv. Státním vodohospodářském plánu, později při různých aktualizacích přejmenovaném na Směrný vodohospodářský plán, dnes přepracovaný v duchu směrnic Evropské unie do Plánu oblasti povodí. Přes různá vyjádření z ekologické oblasti, označující přehrady za překonané dědictví minulosti, je třeba připomenout, že nádrže, o něž ve skutečnosti jde, jsou jediným prostředkem pro zlepšení odtokových poměrů, jehož efekt je možno věrohodně kvantitativně vyjádřit. Takzvané konkurenční varianty, vycházející z různých ekologicky kompatibilních opatření v povodí, popř. v údolní nivě, mohou zlepšit stav v odtokových poměrech maximálních průtoků nejvýše o několik procent, v případě výrazně suchých období ve skutečnosti neexistují. Dnes, kdy se hrozba klimatických změn stává stále aktuálnější lze v tomto smyslu očekávat další zhoršení hydrologických poměrů. Navíc vodní bohatství našeho státu je značně omezené, ať již se jedná o vodnost řek, říček, potoků či potůčků, nebo o možnosti využívání podzemních vod. Pro využívání vody našich toků i další účely bude budování vodních nádrží nezbytné. Stačí připomenout, že většina obyvatel České republiky je zásobována pitnou vodou z povrchových vodních zdrojů, převážně z vodních nádrží. Vodohospodáři důsledně rozlišují nádrž jako prostor, v němž je možno nadržet vodu pro její pozdější využití nebo zachytit přívalovou vlnu v době povodně, aby dále po toku již neškodila, a přehradu jako stavbu, která vytvoření umělé nádrže umožnila. V tisku, rozhlase a televizi i mezi laickou veřejností se dnes mluví převážně o přehradách, často ve spojení s funkcí nádrže, takže vznikají paradoxní vazby, např. že v přehradě bylo zadržováno x milionů m 3 vody apod. Jak by ale mohlo, když se jedná o betonový objekt nebo zhutněný násyp s velmi malým objemem dutin. Tento názvoslovný chaos se bohužel asi nedá jen tak změnit. Pro čtenáře této publikace je však třeba zdůraznit, že pokud se bude mluvit o přehradách, půjde o stavby; stavby, které vzdouvají vodu a vytvářejí nádrže, popř. o přidružené přelivné, výpustné, odběrné objekty, tedy opět o stavby. Často, když chceme mluvit o celku zahrnujícím nádrž, přehradu, přeliv, výpusti, popř. další objekty, používáme pojmu vodní dílo. Úvod 1

4 Březová 72 Pro ochranu Karlových Varů před povodněmi bylo vybudováno na řece Teplé vodní dílo Březová. Nachází se asi 4 km jižně od města v sevřeném údolí, kterým zde řeka protéká. Povodí Teplé má po stránce geologické poměrně dobrý akumulační účinek, ale přesto se zde vyskytují významné povodně způsobené meteorologickými poruchami. K největší povodni došlo na Teplé v roce 1890 s katastrofálními důsledky pro Karlovy Vary. Časté povodně, a především ta z roku 1890, vedly představitele města k zadání studií řešících povodňovou ochranu. Práce na projektu byly započaty v roce 1911, po dobu první světové války však byly přerušeny. Dokončeny byly až v roce Jako nejvýhodnější řešení byla přijata varianta s vybudováním přehradní hráze v dnešním profilu a zkapacitnění toku Teplé přes Karlovy Vary na průtok 100 m3/s. Velikost retenčního prostoru nádrže byla na základě vyhodnocení katastrofální povodně z roku 1890 stanovena na 3,7 mil. m 3. Hráz je betonová tížná přímá délky 229 m a výšky 38,6 m. Při betonáži se využilo celkem sedmi druhů betonu o celkové kubatuře m 3. Jednotlivé bloky se betonovaly ve dvoumetrových vrstvách. Injekční clonu pod hrází tvoří dvě řady vrtů o celkové délce m. V letech proběhla kompletní sanace betonových konstrukcí hráze za použití moderních sanačních materiálů. Zároveň byla provedena i rekonstrukce komunikace na hrázi, aby se omezilo dynamické namáhání hrázového tělesa a zároveň zamezilo zatékání vody do konstrukce hráze. Koruna hráze je široká 8,4 m a vede po ní silnice Karlovy Vary-Bečov-Plzeň. V hrázi jsou dvě revizní chodby, přičemž do dolní je zaústěn svislý drenážní systém. Hráz vodního díla Březová je první betonovou přehradou na území ČR. Objem nádrže je 5,687 mil. m 3 při zatopené ploše 77,4 ha. Při obvyklém naplnění je zde 1,37 mil. m 3 vody. Pro převedení velkých vod slouží nehrazený betonový korunový přeliv o pěti polích po 13,2 m, který je součástí hráze. Kapacita přelivu je 180 m 3 /s. Spodní výpusti jsou umístěny na obou stranách hráze. Na pravé straně jsou situovány dvě výpusti

5 o průměru 1500 mm a na levé straně jedna výpust o průměru 2100 mm. Všechny jsou hrazeny regulačním segmentovým uzávěrem na vzdušní straně hráze. Vývar pod hrází je hluboký 3,4 m, je ukončen čtyřmi stupni a jsou do něj zaústěny jak spodní výpusti, tak i přeliv. V roce 1984 byla na levém břehu postavena malá vodní elektrárna s instalovaným výkonem 400 kw, se kterou se počítalo již v projektu díla. Hlavním účelem díla byla a je protipovodňová ochrana Karlových Varů. Bohužel mnohdy ne zcela uvážená výstavba ve městě, především zakrytí toku Vřídelní kolonádou, snížila kapacitu toku přes město, a tím i ochranu města před velkými vodami. Ke zvýšení ochrany Karlových varů došlo po výstavbě vodárenské nádrže Stanovíce na Lomnickém potoce, pravostranném přítoku Teplé pod nádrží Březová. Zde byl vymezen velký retenční prostor zachycující veškeré průtoky na Lomnickém potoce při současné povodni na Teplé. Nádrž Březová je využívána také k zajišťování stanoveného průtoku přes Karlovy Vary, k chovu lososovitých ryb, k rekreaci a hydroenergeticky. Umístění vodního díla v krásném údolí blízko světoznámých lázní jej předurčilo k rekreačnímu využití. Bohužel dnes již není v provozu městská plovárna na levém břehu nádrže. Rekreační využití tak v současnosti nemá zázemí a soustřeďuje se především na sportovní rybolov. Ve vzdutí nádrže na přítoku u Cihelen najdeme vyhledávané golfové hřiště a v okolí řadu turistických tras napojených na lázeňské okruhy. Řeka Teplá je od zaústění Pramenského potoka nad Bečovem při příznivých vodních stavech vodácky sjízdná a osmikilometrový úsek pod nádrží patří dokonce k velmi vyhledávaným divokým řekám. Pořádá se zde řada mezinárodních vodáckých závodů s netradičním průjezdem a cílem v lázeňském městě. 430,15 422,70 413,40 411,00 408,20 433,95 430,15 411,40 409,50 411,00 407,20 3

6 Fláje 4 Vodní dílo Fláje leží na Flájském potoce 3 km nad příhraniční obcí Český Jiřetín a 9 km severně od Litvínova. Flájský potok pramení v rašeliništi severozápadně od Nového Města ve výšce 850 m n. m. a odtéká do Saska pod Českým Jiřetínem. Do nádrže jsou zaústěny ještě další přítoky, z nichž největší jsou Mackovský potok, Radní potok a Červený potok. Dílo bylo vybudováno za účelem zásobování Mostecka a Teplicka pitnou vodou ve spolupráci s již dříve vybudovaným vodním dílem Janov. Zároveň slouží i k protipovodňové ochraně území pod nádrží, k zajišťování mezinárodní smlouvou garantovaného průtoku v hraničním profilu a od poloviny 90. let i pro zlepšování průtokových, a tím i hygienických podmínek v tocích v severní části Mostecka. To se děje částečným vypouštěním vody přiváděné na úpravnu vody v Meziboří do Poustevnického potoka. Myšlenka využití Flájského potoka pro zásobování uhelných pánevních oblastí v povodí Bíliny, chudých na vodu, nebyla nová. První hydrologické a terénní průzkumy se datují již do roku Nedostatek vody v Litvínově v roce 1949, problémy teplické vodárny a nová bytová výstavba v Podkrušnohoří se staly novým impulsem pro využití Flájského potoka. Z nařízení ministerstva techniky bylo vyhledáno nové přehradní místo, protože původní německý projekt měl malou plochu povodí, nedostatečnou nádrž a špatné základové podmínky hráze. Přípravné práce na novém profilu, 500 m pod zaústěním Červeného potoka, byly zahájeny v létě Hráz byla navržena ve dvou alternativách, a to jako betonová pilířová typu Noetzli, nebo betonová tížná. I přes složitější bednění byla z ekonomických důvodů, ale i pro tehdejší nedostatek cementu vybrána varianta pilířové přehrady, která uspořila asi 30 % objemu betonu. Výstavba nebyla jednoduchá a trvala až do roku Zahájena byla v listopadu 1951 ražením tlakové štoly. Pro trvalý nedostatek pracovních sil a mechanizace ve složitých geologických podmínkách se ražení protáhlo na sedm let. Stavba hráze začala na jaře 1954 a betonáže potom až v květnu Stálý nedostatek pracovních sil a problémy se zásobováním cementem prodloužily dokončení betonáže až do října 1961, kdy už byla nádrž v provizorním provozu. Hráz, která je jedinou pilířovou přehradou v Čechách, je řešena po vzoru 73 m vysoké švýcarské

7 pilířové přehrady Lucendro z roku Skládá se z 19 pilířů typu Noetzli a 15 bloků tížných, z nichž je 10 na pravé straně hráze a 5 na levé. Mezi pilíři vznikají obrovské dutiny podobné lodím církevních chrámů. Těsnění podloží hráze se uskutečnilo jednořadou injekční clonou na průměrnou hloubku 20 m. Zazubená základová spára pilířů je přímo na žulovém podloží. Přímá je hráz, jen v pravé části zakřivena obloukem o poloměru 200 m, má výšku nad základem 55,5 m a délku v koruně 459 m. Koruna měla šířku 8 m a vedla po ní silnice III. třídy, při její rekonstrukci v letech byla doprava po hrázi vyloučena a koruna zúžena na 6 m. Šířka hráze v patě je až 53 m, při celkovém objemu betonových konstrukcí m 3. Pro unikátní technické řešení je přehrada v Česku kulturní památkou. Vzniklá nádrž má celkový objem 23,1 mil. m 3 při zatopené ploše 153 ha. Spodní výpusti průměru mm jsou umístěny na konzolách po stranách středních pilířů hráze. Zde se nachází i přemostěný korunový bezpečnostní přeliv o třech polích přelivné délky 3 x 11,5 m. Pod hrází je mohutný železobetonový vývar s hloubkou 2,4 m. Odběr pro úpravnu vody v Meziboří se zajišťuje pomocí tlakové štoly délky m a ocelového tlakového přivaděče o průměru mm a délky 1904 m. Vtok do štoly je situován na levém břehu nádrže. Na konci tlakového přivaděče stojí před úpravnou vody špičková VE o výkonu 2 x 4 MW. Krásná, ale drsná příroda a krajina severovýchodních Krušných hor není tolik turisticky exponovaná jako například velmi podobné Jizerské hory. Ani zázemí zde zatím není rozvinuté tak, jak by si turisté asi přáli, i když v posledním období se i tady hodně mění k lepšímu. Krušnohorská lyžařská magistrála obchází nádrž ve vzdálenosti 2-3 km přes Český Jiřetín. Cyklotrasy však vedou přímo po hrázi. Je ale třeba připomenout, že jsme na vodárenské nádrži s ochrannými pásmy. Lyžovat se dá jak v Českém Jiřetíně, tak i na Klínech nebo v Meziboří. Hraniční přechod pro pěší se nachází v Českém Jiřetíně. Až sem dosahuje vzdutí další nádrže vybudované na Flájském potoce, v roce 1968 dokončené saské přehrady Rauschenbach. 689,85 708,09 737,31 693,41 737,06 739,31 741,21 5

8 Horka 6 Vodní dílo Horka je vybudováno na Libockém potoce asi 2 km nad obcí Hluboká na jižním okraji západních Krušných hor mezi Sokolovem a Chebem. Libocký potok pramení západně od Sněžné v Krušných horách u hranice se Saskem a ústí zleva do Ohře v Kynšperku. Hráz leží asi 1 km severovýchodně od okraje mohutného geologického zlomu Chebské pánve, který je tektonickým pokračováním tzv. Mariánsko-lázeňského zlomu. Jedná se o tektonicky jedno z nejaktivnějších míst v naší republice, s čímž se muselo počítat již při návrhu a budování díla. Stavba hráze byla zahájena v září 1966, v následujícím roce probíhala betonáž objektů a příprava pro sypání hráze. Ta byla nasypána v roce 1968 a dostavěna následující rok, kdy byl také 24. dubna zahájen provoz nádrže. Vlnolam a vozovka na koruně hráze se zpevněním návodního líce se dobudovaly až v roce 1970 po skončení největších sedání hráze. Hráz vodního díla Horka je zemní se středním hlinitým těsněním. Stabilizační část je sypána ze zahliněných štěrkopísků. Návodní svah je opevněn pohozem z lomového kamene v tloušťce 0,8 m. Vzdušní svah je ohumusován a zatravněn. Hráz je vysoká 48 m nad základovou spárou, ve které je široká 235 m. Šířka v koruně hráze je 5,5 m a délka hráze 236 m. Objem hrázového tělesa je m 3, vzniklá nádrž má celkový objem 21,35 mil. m 3 a zatopenou plochu 130 ha. V blízkosti osy hráze je v místě základové spáry injekční štola, která je dvakrát směrově lomená. Injekční clonu pod hrází tvoří dvě řady vrtů až do hloubky 67 m. Sdružený věžový objekt zajišťující požadované funkce díla stojí v levé části nádrže u paty hráze. S podhrázím je spojen patrovou komunikační štolou, odvádějící v dolní části vodu od šachtového přelivu a dvou spodních výpustí o průměru 800 mm. Šachtový přeliv o kapacitě 134 m 3 /s je kruhový o průměru přelivné

9 Nádrž a její břehy jsou stejně jako u dalších vodárenských nádrží nepřístupné veřejnosti (ochranné pásmo). Přesto vedou v okolí hráze, ale především v horním povodí, turistické trasy i cyklotrasy umožňující poznávání krás západních Krušných hor. Ze známých horských obcí lze uvést Kraslice, Luby, Oloví a na saské straně také významné německé středisko zimních sportů Klingenthal. hrany 11 m s vnitřním průměrem dříku (vlastní šachty) 3,8 m a výšky 30 m. V tomto dříku jsou také ve čtyřech etážích umístěna odběrná potrubí průměru 600 mm pro úpravnu vody. Potrubí je dále vedeno komunikační chodbou do podhrází. V dolní strojovně sdruženého objektu je umístěna MVE. Výstavbou vodního díla Horka se řešily problémy v zásobování pitnou vodou obyvatel průmyslového Sokolovska, značně poznamenaného těžbou hnědého uhlí v povrchových dolech. Úpravna vody, která je nedaleko pod hrází, se napojila na původní vodovodní systém Nebanického skupinového vodovodu a převzala jeho úlohu. Kromě vodárenského účelu slouží nádrž i k částečné protipovodňové ochraně území pod nádrží a hydroenergetickému využití v MVE. Zabezpečuje se také minimální průtok v toku pod nádrží. Celkově je dílo schopno dodávat více než 400 l/s surové vody pro pitné účely, čehož se především v posledním období, po všeobecném poklesu potřeby, využívá asi jen z jedné třetiny. V 80. letech minulého století však byly odběry vody na hranici kapacity nádrže i úpravny vody. 470,90 467,60 1:3 504,70 1:2,9 507,30 504,70 1:2,13 1:3 1:2,2 1:2,5 7

10 Chřibská 8 Vodní dílo Chřibská je vybudováno na říčce Chřibská Kamenice asi 0,5 km nad obcí Horní Chřibská v západní části Lužických hor. Chřibská Kamenice pramení na severozápadním svahu Jelení skály ve výšce 535 m n. m. Celá trasa toku probíhá chráněnými krajinnými oblastmi. Údolí je otevřené západním a severozápadním bouřkovým mrakům, které způsobují časté povodňové průtoky, ohrožující obce podél toku a místní průmysl, především textilní a sklářský. To bylo také hlavním důvodem výstavby přehrady. Dalším účelem bylo zásobování průmyslových objektů užitkovou vodou a také ředění vypouštěného znečištění v době sucha. Po uzavření živností v době komunistické totality nebyla nádrž určitou dobu využívána, až na přelomu 60. a 70. let bylo rozhodnuto o jejím vodárenském využití. Následovala rekonstrukce věžového objektu a výstavba úpravny vody, dokončené v roce Nádrž se tak stala zdrojem pitné vody pro severní část děčínského okresu ve Šluknovském výběžku. Tomuto účelu slouží dodnes, současně i k protipovodňové ochraně. Výstavba vodního díla Chřibská trvala dlouhých 12 let. V létě 1912 zahájil stavební práce podnikatel a císařský rada August Ignác Herman z Chřibské přeložkou lesní cesty a výkopovými pracemi pro odpadní chodbu. Počátkem června 1913 začala betonáž odpadní chodby. Práce pokračovaly dál, ale plánovaný termín uvedení díla do provozu na konci roku 1916 nebyl dodržen. Způsobila to první světová válka a především havárie přehrady na Bílé Desné v září Stavba byla okamžitě přerušena, byl přezkoumáván projekt i jeho realizace. Tak se stalo, že přehrada byla dokončena až v roce 1924 poté, co byla zesílena hráz na návodní straně a dokončeny práce na štole. V srpnu 1925 hráz poprvé vzdorovala povodni a obstála na výbornou. Přímá zemní hráz s návodním jílovým těsněním je vysoká 26,1 m nad základem, v koruně je dlouhá 190 m a široká 5,7 m. Návodní svah je opevněn dlažbou ze znělce tloušťky 30 cm. Vzdušní svah je zatravněn. Hráz byla založena až na skalní pískovcové podloží s vytesanými žebry vyplněnými jílem. Dvě spodní výpusti průměru 700 mm jsou vedeny v betonové štole šířky 2,4 m a výšky 2 m, procházející pod hrází od věžového objektu na návodní straně k domku spodních výpustí pod hrází.

11 V původním věžovém objektu, přístupném lávkou z pravého břehu, bylo také odběrné potrubí průměru 250 mm se třemi úrovněmi odběru. Při rekonstrukci v 70. letech byl starý věžový objekt zbourán a v místě vtoku do spodních výpustí vybudován nový betonový věžový objekt výšky 26 m s kruhovým půdorysem a vnějším průměrem 4,7 m. Horní strojovna odběrných potrubí a spodních výpustí má tvar pravidelného osmihranu a je přístupná po 40m lávce z pravého břehu. Vodárenské odběry jsou umístěny ve třech úrovních. Pravostranný boční přeliv je po rekonstrukci z roku 1987 nehrazený s délkou přelivné hrany 42,1 m. Při této rekonstrukci byla nahrazena i původní kaskáda od přelivu novým betonovým skluzem šířky 4 m, ukončeným ve vývaru. V letech proběhla rekonstrukce spodních výpustí a především bylo dosypáno těleso hráze na vzdušním svahu. Hráz je tak dnes v patě široká asi 130 m, namísto původních 111 m. Okolí přehrady oplývá přírodními krásami, je turisticky velmi atraktivní. V obci Horní Chřibská stávala již od roku 1414 sklářská huť, nejstarší v Čechách. I dnes si sklárna, s výhradně ruční výrobou, drží světovou úroveň. V Dolní Chřibské stojí za zhlédnutí výjimečně ucelený a početný soubor roubených domů s bohatě zdobenými štíty skládanou břidlicí a eternitem. Ve vzdálenosti 2,5 km východně od nádrže je třetí nejvyšší hora Lužických hor Jedlová, s nově rekonstruovanou kamennou rozhlednou z roku 1891 a malým lyžařským areálem. 436,85 434, , , ,70 436,85 1:2 1:1,5 1:1,5 440,591:2 1:2,7 419,00 1:3 424,00 413,40 9

12 Janov 10 Vodní dílo Janov (původně Údolní přehrada královského města Most v Čechách) je situováno asi 2 km nad obcí Hamr, dnes již součásti města Litvínov. Leží na říčce Loupnici, která pramení jihovýchodně od vrchu Kamenec v centrální části Krušných hor. Těsně před nádrží je do toku Loupnice zaústěn potok od Klínů, v jehož povodí byly na konci 19. století původně jímány podzemní vody pro město Most. Vodní dílo, vybudované v letech pro zásobování města pitnou vodou a protipovodňovou ochranu údolí Loupnice, bylo se svými 53 m výšky nejvyšší přehradou v tehdejším Rakousku-Uhersku a třetí nejvyšší ve střední Evropě. Dodnes je nejvyšší zděnou přehradou v Čechách. Tížná hráz, zděná z lomového kamene na cementovápennou maltu, má obloukový půdorys s poloměrem zakřivení 250 m a délku v koruně 225 m. V koruně je široká 4,5 m, v patě hráze potom 51 m. Objem tělesa hráze je m3. Stavební práce byly zahájeny 9. června 1911 skrývkou v místě lomu, 31. srpna 1911 se započalo s hloubením základů a 4. května 1912 byl položen základní kámen přehrady. Na stavbě se využívalo na tehdejší dobu nejmodernějších strojů a zařízení poháněných vesměs elektrickým proudem, jako například 252 m dlouhý kabelový jeřáb, drtič kamene, 850 m dlouhá lanovka, betonárna, kompresorovna, lanový výtah apod. Uvnitř hráze je systém svislé drenáže z kameninových trubek o průměru 100 mm a v základu hráze je obdobný systém vodorovné drenáže. Ve spodní části hráze je umístěna komunikační chodba, kterou procházejí i dvě potrubí spodních výpustí o průměru 400 mm. Pravé sloužilo zároveň i jako odběrné potrubí pro úpravnu vody. Z hlavní chodby potom vedou na obě strany revizní chodby, do kterých je svedena i svislá drenáž hráze. Etážový odběr vody z nádrže je umístěn v půlkruhovém suchém věžovém objektu přizděném k návodnímu líci hráze. Boční

13 bezpečnostní přeliv na levé straně hráze má délku přelivné hrany 20,5 m a kapacitu 21,4 m 3 /s. Jsou v něm vsazena dvě stavítka pro lepší manipulace při povodňových průtocích. Ze spadiště přelivu se voda odvádí mohutnou kaskádou vyzděnou z lomového kamene do vývaru pod hrází. Na přítoku do nádrže je malá předzdrž zachycující splaveniny z přítoků. Celé dno nádrže bylo očištěno od kořenů a rostlin a povrch srovnán tak, aby se mohlo později pracovat s vlečnou sítí při odlovu ryb. Stavba hráze, až na drobné nedodělky, byla dokončena 5. prosince Vzniklá nádrž má celkový objem 1,670 mil. m 3 při zatopené ploše 10,1 ha. Na začátku března 1914 se při prvním plnění nádrže a hloubce vody asi 20 m výrazně zvýšily průsaky na levém úbočí hráze. Ty dosáhly v dubnu 1914 hodnoty až 133 l/s při hloubce vody v nádrži 37 m. Po vyhodnocení prováděných sledování byly proutkařem vyhledány podzemní trhliny a následně zainjektovány. Práce trvaly až do srpna 1915 a vrty se prováděly až do hloubky 33 m. Po dokončení utěsňovacích prací poklesly průsaky na 39 l/s. Jednalo se zřejmě o první použití tlakové injektáže v Čechách. Problémy s průsaky pod hrází však provázejí provoz díla dodnes, ačkoliv se injektáže podloží hráze opakovaly ještě několikrát. V roce 2003 byla zahájena generální oprava a rekonstrukce hráze po 90 letech provozu, která by měla zároveň vyřešit i tento problém. Přehrada, která je kulturní památkou, je dominantou širokého okolí. Je také jednou z mála dochovaných historických staveb souvisejících s městem Most, po jeho nuceném přesídlení a demolici v 70. letech minulého století. Kolem nádrže vedou dvě turistické trasy, od Křižatek na Klíny a od Lounic na bývalou rozhlednu Jeřabina. Je potěšitelné, že město Litvínov chce nyní tato turisticky zajímavá místa ještě lépe zpřístupnit. V sousedním údolí Bílého potoka, 2 km severně od nádrže, leží velmi pěkné středisko zimních sportů Klíny. 492,57 481,82 475,50 468,65 463,80 458,80 448,91 11

14 Jesenice 12 Vodní dílo Jesenice se nachází 5 km východně od Chebu na řece Odravě, pravostranném přítoku Ohře. Odrava pramení na jihozápadních svazích Hraničního vrchu v Bavorsku. Převážná část plochy povodí nad přehradou leží na území Spolkové republiky Německo. Obdobně jako řeka Ohře přitéká i Odrava na naše území od západu a pokračuje plochým údolím k nádrži takzvanou Odravskou pánví. Hluboké štěrkové podloží s četnými tektonickými puklinami a dvěma horizonty podzemní vody vytvářely složité základové podmínky. Vhodné morfologické podmínky tu však nakonec umožnily vybudovat druhou největší nádrž na území Povodí Ohře. Stavba hráze byla zahájena v druhé polovině roku 1957 výstavbou zařízení staveniště a zemními pracemi na objektu spodních výpustí. Vlastní hráz se sypala pět měsíců v roce Bezpečnostní přeliv se skluzem byl vybudován v září 1960 a celkově bylo dílo dokončeno v listopadu Stavba trvala 52 měsíců. Hráz je zemní, se širokou těsnicí vrstvou na návodní straně z nepropustných hlín. Stabilizační část tvoří směs písků a hlinitých štěrků. Protože injektáže podloží byly málo účinné a narušované agresivní artézskou vodou z podloží byla pro zvýšení stability hráze v průběhu ověřovacího provozu ke vzdušní patě přisypána zatěžovací lavice. Hráz je vysoká 23,8 m, široká 11 m a dlouhá 753 m a. Šířka hráze v patě je 100 m při objemu hráze m3. Celkový objem vytvořený touto hrází je 60,15 mil. m 3 při ploše hladiny 760 ha. Po koruně hráze vede silnice Cheb Mariánské Lázně Plzeň. Vtokový věžový objekt, umístěný v nádrži před hrází, je vysoký 27 m s vnějším průměrem 8 m a je spojen s korunou hráze železobetonovou lávkou. Od objektu na vzdušní stranu vede betonová chodba, ve které jsou uloženy dvě spodní výpusti o průměru mm. Vývar pod hrází je dlouhý 29 m. Na potrubí spodních výpustí je napojeno odběrné potrubí pro celkem pět turbín MVE, nacházející se nad vyústěním štoly v podhrází. Pravostranný boční bez-

15 pečnostní přeliv je betonový s 90,7 m dlouhou, třikrát zalomenou přelivnou hranou a navazuje na něj nejprve 15 m široký a 300 m dlouhý betonový žlab, jenž přechází postupně ve 100 m dlouhý skluz, zakončený ve vývaru dlouhém 50 m. Během provozu přehrady byla na skluzu v roce 1975 zjištěna porucha v podkladních štěrkopískových vrstvách, která bezprostředně hrozila havárií, a tak byla ještě v tomtéž roce neprodleně sanována. Hlavním účelem vodního díla Jesenice, stejně jako u Skalky, je zlepšování průtokových poměrů na středním toku Ohře až po Nechranice. K tomu přistupuje opět i částečná protipovodňová ochrana toku Odravy pod hrází a hlavně na toku Ohře. Řeka Odrava je oproti Ohři podstatně klidnější ve svých projevech, ale i zde vznikají nebezpečné povodňové situace. Významné je u nádrže Jesenice sportovně-rekreační využití a rybolov. Průtoky Odravy jsou také využívány hydroenergeticky v MVE umístěné pod hrází s výkonem téměř 300 kw. Nádrž samotná i její okolí je ideálním místem pro rodinnou rekreaci a sportovní vyžití. Vyhlášený je zdejší rybářský revír, okolní lesy jsou zase rájem pro houbaře. Bohužel v poslední době dochází ke zhoršování podmínek pro rekreaci neuváženým rozrůstáním rekreačních zařízení. Blízkost Bavorska, Chebu a známých lázeňských středisek (Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Františkovy Lázně, Karlovy Vary) dává možnosti k výletům, aktivní pohyb v malebné krajině Českého lesa umožňují četné turistické a cykloturistické trasy. Pod hrází se nachází mnoho studní pro jímání podzemní vody pro úpravnu vody v blízkých Nebanicích. Za příznivých průtokových podmínek je Odrava pod hrází pro vodáky sjízdná až po zaústění do Ohře. 439,20 1:31:2,5 422,60 439,20 1:1,75 443,07 1:1,5 426,40 1:3 1:1,25 1:1,75 13

16 Jezeří 14 Vodní dílo Jezeří (původním názvem Moritzova údolní přehrada) bylo postaveno v letech nad dnes již zrušenou obcí Kundratice knížetem Moritzem Lobkovitzem pro zásobování pitnou a užitkovou vodou jeho dvorů, pivovaru a čtyř přilehlých obcí - Hutí, Kundratic, Nového Sedla nad Bílinou a města Ervěnic. Nádrž leží na Vesnickém potoce asi 5 km severovýchodně od Jirkova. Vesnický potok pramení v Krušných horách pod Medvědí skálou u samoty Červená Jáma a celé povodí je zalesněno vzrostlým bukovým lesem (národní přírodní rezervace Jezerka), ale již necelý 1 km pod profilem hráze zeje až k úpatí Krušných hor obrovská jáma velkolomu Československé armády, největšího povrchového uhelného dolu v Čechách. Je to neuvěřitelný kontrast dvou světů - panenské neposkvrněné přírody a měsíční zdevastované krajiny. Přehrada je tížná, zděná z lomového kamene na cementovou maltu, obloukového půdorysu s poloměrem zakřivení 120 m. Základová spára je zapuštěna do rostlé skály v hloubce až 5,5 m. Výška hráze nad základem je 23,1 m a nad terénem potom 17,5 m. Hráz je dlouhá 86 m, v koruně široká 4 m a v patě 15,5 m. Objem zdiva hráze je m3. Celkový objem vzniklé nádrže je m3 při zatopené ploše 0,6 ha. Kruhová odběrná betonová mokrá věž o vnitřním průměru 2 m stojí samostatně v nádrži 6 m od přehradní zdi. Jsou v ní umístěna dvě odběrná potrubí o průměru 200 mm a potrubí spodní výpusti o průměru 350 mm. Z věžového objektu potom vedou dále dvě potrubí do dvou na návodní straně zazděných štol spodních výpustí, zakončených na vzdušní straně osmibokou věžičkou z opracovaného

17 kamene. Zde se nacházejí ručně ovládané uzávěry. Věžový objekt, který má v horní části také osmibokou věžičku, je s korunou hráze spojen železobetonovou lávkou.vyšší průtoky se při naplněné nádrži převádějí bočním přelivem na pravé straně hráze s 11,8 m dlouhou přelivnou hranou. Kapacita přelivu činí 12,6 m 3 /s. Na přeliv navazuje kaskáda vyzděná z lomového kamene, dlouhá 34,5 m se 16 stupni. Vpravo kolem celé nádrže vede uzavřený obtokový kanál vejčitého tvaru pro odvádění přítoků mimo nádrž při případných opravách hráze. Na přítoku do nádrže je kaskáda tří záchytných usazovacích komor s měrným přelivem. Vodárenské využití nádrže trvalo až do roku 2002, kdy byl provoz úpravny vody zastaven. Dílo, které dnes nemá přímé využití, nemá také vyjasněné majetkoprávní vztahy mezi Povodím Ohře, s. p., resp. českým státem a rodem Lobkovitzů. Přehrada, která je kulturní památkou, může být sama o sobě cílem výletu. Nádržní prostor i samotná hráz jsou ovšem oploceny a uzavřeny pro ochranu vodárenského zdroje. Krásné údolí Vesnického potoka, bukové lesy Jezerky, klid, pohoda - tak neuvěřitelně blízko od zcela přetvořené krajiny hnědouhelné pánve. Níže pod přehradou kolem vodárny a domku hrázného vede turistická trasa od Vysoké Pece a Jirkova na zámek Jezeří. Je sjízdná i pro cyklisty s několika obtížnými úseky, kdy se povrchový důl zařezává až do masivu Krušných hor. Zámek Jezeří však za to stojí. V 70. a 80. letech minulého století mu sice hrozilo zbourání, zásluhou občanských iniciativ byl ale zachráněn a v roce 1993 v restituci vrácen Lobkovitzům. Dnes tak znovu ožívá a opět se stává kulturním stánkem. 470,57 472,29 471,69 463,00 458,70 458,89 454,15 454,30 455,75 451,00 448,59 15

18 Jirkov 16 Vodní dílo Jirkov patří do soustavy vodárenských nádrží zásobujících severozápadní Čechy pitnou vodou. Přehrada leží v hlubokém údolí řeky Bíliny v Krušných horách asi 2 km nad městem Jirkov. Bílina pramení na hřebeni Krušných hor západně od osady Zákoutí. Přítok Bíliny do nádrže je posilován gravitačním trubním převodem ze sousedního povodí potoka Lužec (Nivský potok) pomocí tzv. Nivského přivaděče. Do nádrže ústí také zprava potok Malá voda, přitékající od osady Květnov. Hlavní funkcí díla je zajištění zásobování Chomutovska pitnou vodou, nejprve ve spolupráci s nádržemi Kamenička a Křímov, dnes v soustavě nádrží zásobujících Severočeskou hnědouhelnou pánev spolu s dalšími vodními díly Fláje a Přísečnice. Dalším významným účelem je protipovodňová ochrana území pod nádrží a ve spolupráci s nádrží Újezd a s dalšími díly území v povodí Bíliny. K dalším účelům nádrže patří, zvláště po poklesu odběrů vody pro vodárenské potřeby, nouzové zásobování vodou průmyslu, hlavně na Mostecku, zabezpečování minimálních předepsaných průtoků v toku přes město Jirkov a nově i hydroenergetické využití. Hráz byla navržena jako sypaná kamenitá z místních materiálů s vnitřním šikmým těsněním z jílovitých zemin. Celková výška hráze nad základem byla 54,6 m, při šířce v koruně 5,5 m a v patě 167 m. Stavba hráze byla realizována v letech , ale již bezprostředně po zahájení provozu byly zaznamenány značné deformace hrázového tělesa s výrazně rozdílným sedáním návodní a hlavní stabilizační části. Také pohyb hladiny vody v nádrži vyvolával další nevratné deformace návodního svahu. Vše bylo způsobeno volným sypáním návodní části hráze bez zhutňování. Celková rekonstrukce hráze byla nutná a uskutečnila se v letech Nádrž byla vypuštěna a pro částečné zásobování úpravny

19 vody se vybudoval nouzový odběrný objekt přímo na přítoku Bíliny s trubním vedením až do věžového objektu. Hráz byla v horní části odtěžena, na návodní straně až o 16,5 m a v hlavní stabilizační části o 11 m. Celé hrázové těleso se na vzdušní straně rozšířilo dosypáním zhruba o 30 m, takže bylo nutno prodloužit i odpadní chodbu, vytvořit nový vstupní portál a upravit vedení vodárenského odběru. Hráz byla dosypána do původní výšky s navýšením o 1 m, její příčný profil přeuspořádán a osa koruny hráze posunuta po toku o 15,3 m. Samozřejmě bylo také napojeno a prodlouženo těsnící jádro hráze. Obě dosypávané stabilizační části hráze se hutnily ve vrstvách 1,5 m. Návodní svah hráze byl opevněn kamennou rovnaninou. V souvislosti s úpravou koruny bylo nutno upravit i příjezdové komunikace, na obou březích pak byly vybudovány i domky vyústění injekční štoly. Celá rekonstrukce hráze byla velmi úspěšná a odstranila veškeré problémy s deformacemi. I díky tomu se potom mohla v roce 2000 provést definitivní úprava koruny hráze do dnešní podoby, tedy s 3 m širokou vozovkou s asfaltobetonovým povrchem. Dnes má hráz výšku 55,6 m nad základem, šířku v koruně 5,5 m, délku hráze 190 m a šířku v patě 200 m. Objem vzniklé nádrže se oproti původní nezměnil a je celkem 2,769 mil. m 3 při zatopené ploše 16,4 ha. U návodní paty hráze stojí objekt šachtového bezpečnostního přelivu, v jehož spodní části jsou dvě spodní výpusti průměru 800 mm. V dříku přelivu jsou ve třech úrovních umístěny odběry pro úpravnu vody. Přeliv a výpusti jsou vyústěny do spodní části odpadní a komunikační štoly, která prochází pod hrází. V horní komunikační části štoly je vedeno i vodárenské potrubí na úpravnu vody. Ve strojovně spodních výpustí u paty šachtového přelivu se nachází MVE o maximálním výkonu 140 kw. Prostory přehrady i vodní nádrže byly donedávna z důvodu ochrany vodárenského zdroje nepřístupné. Telšské údolí, jak se po bývalé hájence Telš nazývá údolí Bíliny od Jirkova, je výletní oblastí. Z hlediska turistického využití celé centrální části Krušných hor bylo původně nepřístupné údolí Bíliny v roce 2010 otevřeno veřejnosti. Krásné údolí, vybízející k procházkám a projížďkám na kole, je opět jistě velkým lákadlem a cílem návštěvníků. Nádherná oblast hřebenů Krušných hor získala nejpohodlnější a také nejpřímější přístup. V horní části povodí nádrže u obce Mezihoří se na levém svahu údolí Bíliny nachází malé, ale pěkné lyžařské středisko s umělým zasněžováním sjezdovek. 408,00 410,50 411,70 403,50 404,00 401,00 451,60 448,00 452,70 454,80 1:1,4 440,00 1:2,2 426,26 418,00 406,08 1:1,5 1:1,5 1:1,35 1:1,35 401,00 17

20 Kadaň 18 Vodní dílo Kadaň nalezneme na řece Ohři na západním okraji města Kadaně, přímo pod františkánským klášterem. Střední tok Ohře pod Karlovými Vary až po Nechranice patří bezesporu mezi nejkrásnější české říční úseky s hlubokým údolím, častými peřejemi, skalními útvary a nádhernou přírodou v okolí. Tak je tomu i v profilu hráze. Důvodem k výstavbě se stalo snížení objemu nádrže Nechranice o 2 mil. m 3, z důvodu uzavření Čakovického laloku pro výsypku dolů. Zásobní objem nádrže Kadaň jej měl nahradit. Výstavba vodního díla Kadaň navazovala na výstavbu ostatních velkých přehrad na Ohři a probíhala od července 1966 do prosince Hráz je betonová tížná, délky 104 m a šířky 4,9 m. Celá hráz sestává z levobřežního bloku, tří bloků přelivů se čtyřmi pilíři, elektrárenského bloku a pravobřežního bloku. Spotřebovalo se na ni m 3 betonu. Přelivy s kapacitou 750 m 3 /s jsou hrazeny 4,3 m vysokými segmentovými uzávěry s nasazenou klapkou při šířce přelivného pole 15 m. Ve dvou středních pilířích jsou umístěny spodní výpusti o průměru mm, které se však vzhledem k splaveninám v nádržním prostoru nepoužívají. Pod hrází je 20 m dlouhý a 2,3 m hluboký vývar založený přímo na skalním podkladu. Hráz s injekční chodbou přes všechny bloky až po elektrárenský je založena přímo na skalním podloží. Hydroelektrárna je umístěna v samostatném bloku na pravé straně hráze a je osazena prototypovou přímoproudou Kaplanovou turbínou o průměru oběžného kola mm. Hltnost turbíny je 30 m 3 /s a instalovaný výkon 2,35 MW; ten je však vzhledem ke konstrukci generátoru omezen maximálně na 2 MW. Ze vzdutí nádrže je možno přečerpávat vodu čerpací stanicí Rašovice do přivaděče průmyslové vody a převádět ji umělým otevřeným korytem pod Krušnými horami až do povodí řeky Bíliny, kde je po většinu roku nedostatek vody pro zásobování zdejšího průmyslu a energetiky. Ze

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most, dnes vodní dílo Janov, leží na Loupnici asi 2 km nad Litvínovem. Těsně před nádrží přitéká potok od Klínů,

Více

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla Přehrada Seč na Chrudimce v ř.km 50,722 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky před výstavbou

Více

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky

Více

Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla

Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla Říčka Kamenice, největší pravostranný přítok Jizery, odvádí vody ze široké, zalesněné centrální oblasti Jizerských

Více

8. Vodní dílo STANOVICE

8. Vodní dílo STANOVICE 8. Vodní dílo STANOVICE POLOHA Tok Lomnický potok říční km 3,2 hydrologické pořadí 1-13-02-030 Obec Stanovice Okres Karlovy Vary Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice

Více

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Identifikační číslo Investor Poldr v Oldřichově na Hranicích, včetně ekologických opatření 129D126007007 Město Hrádek nad Nisou Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Labe Oldřichovský

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu 91 Příloha č. 13 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu (1) Cena stavby rybníka (CSR) se zjistí na základě skutečných nákladů na pořízení hráze (C H ), rybničních

Více

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Ing. Libor Dostál investiční ředitel Staré Město, 31. července 2014 Jmenný seznam PPO III.etapy připravovaných k realizaci Pořadové číslo Akce Dílčí

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení 1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení Stavba LIBEREC - Horní Hanychov, posílení IV. tl. pásma byla zahájena v prosinci 2005 a dokončena v září 2006. Kolaudace proběhla v prosinci

Více

Nádrže a přehrady Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Nádrže a přehrady Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Nádrže a přehrady Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Nádrže K141 VIN Nádrže a přehrady 1 Nádrže Nádrže jeden z nejvýhodnějších prostředků k hospodaření s vodou. Základní funkce nádrží : Transformace časového

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 10.4. 2013 Ročník: 9. ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK Ing. Karel Polach, Ing. Zdeněk Cigler Carbotech-Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 04 Ostrava Radvanice, Tel.: 596 232 803 Fax: 596 232 994, E-mail: grouting@carbotech.cz SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam.

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam. VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008 albey@seznam.cz 1 Obsah: ÚVOD...3 HISTORIE VÝSTAVBY...3 TECHNICKÉ PARAMETRY...4 NÁDRŽ...4 HRÁZ...4 ELEKTRÁRNA...4 ČÁSTI VODNÍHO DÍLA...5 PŘEHRADA...6

Více

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model Vodním zdrojem jsou povrch. a podz. vody, které jsou využívány, nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely ( 2 (8) z.254/2001sb.) Zdroje podzemní vody jsou přednostně

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

SANACE PRŮSAKŮ PODLOŽÍM VD JANOV A REKONSTRUKCE INJEKČNÍ CLONY VD KŘÍMOV

SANACE PRŮSAKŮ PODLOŽÍM VD JANOV A REKONSTRUKCE INJEKČNÍ CLONY VD KŘÍMOV XXXII. PRIEHRADNÉ DNI TÉMA 2 / 2.1 SANACE PRŮSAKŮ PODLOŽÍM VD JANOV A REKONSTRUKCE INJEKČNÍ CLONY VD KŘÍMOV 1. Úvod Ing. David Richtr Cílem tohoto příspěvku je informovat o sanaci průsaků podložím dvou

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Hydrologické poměry ČR

Hydrologické poměry ČR Hydrologické poměry ČR Objem odtoku Průměrně 55 mld m 3 vody 686 mm/rok třetinové pravidlo odtok vodními toky přibližně 27 % 15 mld m 3 vody (ročně kolísá mezi 8 25 mld. m 3 ) rozložení odtoku: povodí

Více

Vývoj napouštění jezera Most

Vývoj napouštění jezera Most Vývoj napouštění jezera Most Ing. Lucie Kružíková Ing. Jaroslav Graman Lokalita bývalého hnědouhelného lomu, kde vzniká Jezero Most, se nachází v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve severně od

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500

Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500 Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500 Stručná historie výstavby vodního díla Jizerské hory, bohaté na srážky, jsou pramenní oblastí řady vodních toků. Hustě obydlené podhůří bylo proto často

Více

Multifunkční centrum na Březové uvítalo ve svých prostorách v minulém týdnu představitele mikroregionů a krajských úřadů nejen z blízkého okolí, ale i z celé ČR. Pozval je sem Ústav územního rozvoje ČR,

Více

Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi

Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Ing. Jaroslava Votrubová, Ing. Jan Brabec Útvar podzemních a povrchových vod Povodí Vltavy, státní podnik Pozorování vodních stavů Počátky pozorování

Více

Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje

Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje M00195 Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje Projekt Poldr Soutok Setkání partnerů Projektu v hotelu Celnice spojené s prohlídkou dokončených stavebních prací 17. 18.10.

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rejvíz Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rejvíz Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rejvíz Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_003_05_19316 Název obce: Zlaté Hory Kód obce (IČOB): 597996 (597996) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Pracovnice finančního odboru Nejstarší přehrada na severní Moravě a ve Slezsku je v provozu 60 let. Kdy a kde se vzala myšlenka na její výstavbu? Čemu měla původně

Více

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE 1. Úvod Petr Holomek Na sypaných přehradních hrázích je správně navržený a provedený drenážní systém jedním z nejdůležitějších prvků,

Více

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II Vltavská kaskáda Vltavská kaskáda je soustava vodních děl osazených velkými vodními elektrárnami na toku Vltavy. Všechny elektrárny jsou majetkem firmy ČEZ. Jejich provoz je automatický a jsou řízeny prostřednictvím

Více

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Štětí bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

PORUCHY NA VODNÍCH DÍLECH PAŘÍŽOV A JOSEFŮV DŮL

PORUCHY NA VODNÍCH DÍLECH PAŘÍŽOV A JOSEFŮV DŮL Úvod PORUCHY NA VODNÍCH DÍLECH PAŘÍŽOV A JOSEFŮV DŮL Pavel Svatoš Poruchy vodních staveb většinou vypovídají o jejich stáří, provozní zátěži, péči jim věnované, kvalitě projektové dokumentace a pochopitelně

Více

Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné 38 289 16 Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka

Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné 38 289 16 Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka Salvátorský rybník Přerov nad Labem SALVÁTORSKÝ RYBNÍK PŘEROV NAD LABEM PRŮZKUM STAVU RYBNÍKU A POTRUBÍ VÝPUSTI Identifikační údaje: Název stavby: Salvátorský rybník Místo stavby: k. ú. Přerov nad Labem

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Základní fakta o VLS VLS hospodaří na cca 125 000 hektarech lesní půdy, což představuje přibližně pět procent lesní

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán MAREK NOVÁK, EVA HRONOVÁ, GABRIELA VRÁNOVÁ Táborské soukromé gymnázium

Více

Podzemní vody miniprojekt

Podzemní vody miniprojekt Podzemní vody miniprojekt Geologický kroužek Autoři : Pýcha M., Pham J., Sichrovský M., Eisnerová N., Hlavatá D., Benedikovičová L., Balogová K., Sojková K., Měrka J., Hvozda V., Solčáni R., Pochman M.,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

2 HISTORICKÝ VÝVOJ RYBNÍKŮ V ČR

2 HISTORICKÝ VÝVOJ RYBNÍKŮ V ČR OBSAH PŘEDMLUVA....................................... 9 1 ÚVODEM........................................... 10 1.1 Hydrosféra........................................... 15 2 HISTORICKÝ VÝVOJ RYBNÍKŮ V

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Víceúčelové vodní nádrže

Víceúčelové vodní nádrže KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 34 NÁZEV OPATŘENÍ Víceúčelové vodní nádrže DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Škodlivé účinky vod jsou zejména v posledních letech spojovány především s povodňovou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA

DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA Obr. 1: Letecký pohled na nádrže 3 Obsah POLOHA... 5 HISTORIE... 5 NÁDRŽE... 6 ELEKTRÁRNA... 7 DODAVATELÉ... 9 NÁKLADY A OPRAVY... 9 MÉ FOTO Z NÁVŠTĚVY VODNÍ

Více

Elektrárny Skupiny ČEZ

Elektrárny Skupiny ČEZ Elektrárny Skupiny ČEZ v České republice prof. Úsporný 2 Největší výrobce provozuje nejvíce elektráren patří mezi největší české firmy a řadí se do první desítky největších energetických firem v Evropě.

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:...

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:... Obsah 1 Všeobecné údaje:...2 1.1 Identifikační údaje mostu...2 1.2 Údaje o křížení...2 1.3 Základní údaje o mostě:...3 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3

Více

Ostravský oblastní vodovod 1958-2008

Ostravský oblastní vodovod 1958-2008 [ 1958-2008 ] Ostravský oblastní vodovod 1958-2008 Vodárenská soustava Ostravského oblastního vodovodu (OOV) je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v severní části

Více

Svazek obcí divoká voda Loučovice Sídlo Loučovice 51, 382 76 Loučovice IČO: 039 93 493

Svazek obcí divoká voda Loučovice Sídlo Loučovice 51, 382 76 Loučovice IČO: 039 93 493 Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Oddělení vodního hospodářství a integrované prevence VĚC: PODNĚT K PROVEDENÍ ZMĚNY MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VD LIPNO I. A VD

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia,

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia, Dnešní výlet nás zavede do hor od našich domovů nepříliš vzdálených, ale prakticky neznámých, do geomorfologického celku nazývaného Beskid Mały. Tento nepříliš rozsáhlý horský celek o délce asi 35 km a

Více

ČESKY. Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z

ČESKY. Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z ČESKY 10 Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z 1 Na Sokolovsku se již desítky let intenzivně těží hnědé Z uhlí, vyhlídky které se u Lomnice nejen ve (parkoviště zdejších elektrárnách u silnice 2 km proměňuje

Více

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543 Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Lovosice bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.1.2 Název obce: Stráž nad Ohří Kód obce (IČOB): 15644 (555584) Číslo ORP3

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VODA Obsah 1. SVĚTOVÝ DEN VODY... 2 2. VODA V PŘÍRODĚ... 3 3. TYPY VODY... 4 4. VLASTNOSTI A SKUPENSTVÍ VODY...

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Příloha č.5 k Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby MVR-1080109 Výběr provozovatele ČOV.

Příloha č.5 k Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby MVR-1080109 Výběr provozovatele ČOV. Příloha č.5 k Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby MVR-1080109 Výběr provozovatele ČOV. TECHNICKÉ PARAMETRY SBĚRAČE Tuto příloha tvoří Technické zpráva ( kurzívou ) pro stavební

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu Pavel Fošumpaur Účely Vltavské kaskády 1. zajištění minimálního průtoku

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA ŽBÁNOVSKÝ POTOK OBJEKT Č.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY 2012 27. 29. března 2012 MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY Ing. Michal Žák GJW spol. s.r.o. Modernizace stavby Votice-Benešov u Prahy řeší zdvoukolejnění trati a její celková délka je 18,472 km.

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Leština Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_015_01_08052 Název obce: Leština Kód obce (IČOB): 537713 (537713) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Véska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_03_18098 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor stavební úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor stavební úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor stavební úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV Číslo jednací: OSU/41458/2010/Fi Spisová zn.: OSU/21445/2010 Vyřizuje: Jan Fichtner Telefon: 412 593 270 e-mail: stavebni@mmdecin.cz

Více

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Michal Radimský PROPUSTKY NA PK propustky jsou mostní objekty s kolmou světlostí do 2 m (včetně) setkáme se s nimi jak v extravilánu, tak i v intravilánu trubní propustky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Vodní dílo Lipno, vybudované v letech 1952 až 1959, je vyprojektováno a postaveno jako víceúčelová nádrž a ve vztahu k povodním pouze pro částečnou

Více