Přehrady. Povodí Ohře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehrady. Povodí Ohře"

Transkript

1 Přehrady Povodí Ohře

2 Ubývá míst kam chodívala pro vodu starodávná milá kde laně tišily žízeň kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou aby se napili z dlaní Voda si na to vzpomíná voda je krásná voda má voda má rozpuštěné vlasy chraňte tu vodu nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd A přiveďte k té vodě koníčka přiveďte koně vraného jak tma voda je smutná voda má voda má rozcuchané vlasy a kdo se na samé dno potopí kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek Voda je zarmoucená vdova voda má voda má popelem posypané vlasy voda si na nás stýská

3 Lidé se po tisíciletí s vodou setkávali jako s životní potřebou, jako se základním prvkem prostředí, ve kterém žili, ale i jako s nezkrotným živlem. Postupně se naučili vodu využívat, chránit se před jejími ničivými účinky a také ovlivňovat její přírodní stav. Historie vodních staveb se začala psát již před několika tisíci lety. K nejvýznamnějším patří vodní nádrže, které v podstatě jako jediné jsou schopny částečně měnit režim průtoků ve vodních tocích, zejména zvyšovat nízké průtoky v dlouhých obdobích nedostatku srážek. Bez vody není života. Voda je drahocenná a nenahraditelná, tak zní první článek Evropské vodní charty přijaté dne ve Štrasburgu. Naplňování druhého článku charty Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Tyto zásoby je nutno udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat, přísluší v rozhodující míře nám, vodohospodářům. K pochopení vývoje vodního hospodářství na území státního podniku Povodí Ohře v severozápadních Čechách je třeba se vrátit k poválečnému období. V důsledku intenzivního rozvoje hospodářství a osídlení došlo k rychlému růstu potřeby vody. Obory spojené s vodním hospodářstvím však tento trend nezachytily a zůstaly o krok zpět. Výsledkem byla řada omezení a kalamit. Např. v roce 1962 se v Chomutově přidělovalo na obyvatele 15 litrů vody denně. V té době se však již budovaly nové zdroje vody. Lze jmenovat nádrže: Fláje, Křímov, Jirkov, Jesenice, Skalka. Rozhodujícími zdroji pro oblast severočeské pánve byl soubor staveb Přísečnice, pro Sokolovsko Horka a pro Karlovarsko Stanovice. Propojování jednotlivých zdrojů, skupinových vodovodů a budování převodů vody vedlo ke vzniku vodohospodářských soustav. Jejich postupné vytváření si vynutila rostoucí intenzita hospodářské činnosti s vysokými nároky na spotřebu kvalitní vody. Praxe potvrdila, že těmto požadavkům lze vyhovět jedině racionálním využitím zdrojů, jejich propojováním a systémovým řízením jejich spolupráce. Vznik a řízení vodních zdrojů v jednotlivých soustavách je moderní a novodobý přístup. Je třeba si připomenout některé okolnosti, které položily tomuto procesu základy na přelomu 19. a 20. století. Tehdy došlo k první vlně hospodářského rozvoje a vodní zdroje nepostačovaly rostoucím nárokům měst a průmyslových závodů. Proto se na severu Čech přistoupilo ke stavbě přehrad, které byly ve své době vrcholnými inženýrskými díly. Na jejich přípravě a realizaci se zúčastňovaly české i zahraniční vysoké školy a vyspělé stavební firmy. Z té doby pochází přehrady Mariánské Lázně (1896), Kamenická (1904), Jezeří (1904), Stráž pod Ralskem (1913), Janov (1914) a později i Chřibská (1926). Chceme-li hledat v této době poučení, zaujme nás především komplexnost přístupu tehdejších inženýrů a velmi dobrá spolupráce na zahraniční i regionální úrovni. Druhým obdobím budování vodních zdrojů výstavbou přehrad je třicetileté rozpětí extenzivního rozvoje pánevních oblastí zarámované lety 1950 až Nutno konstatovat, že především v oblasti potřeb užitkové vody se předpokládané spotřeby nikdy nenaplnily. V této době bylo vybudováno celkem 14 přehrad, včetně našich největších: Nechranice (1968) a Jesenice (1961). Třetím významným obdobím v budování dnešních vodohospodářských soustav je přelom 70. a 80. let. V letech 1977 až 1984 vznikala soustava Náhradních opatření za nádrž Dřínov. Její výstavba byla vynucena postupem povrchové těžby uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi. Zde vznikla i naše nejmladší přehrada Újezd (1981).Vodohospodářské soustavy nevznikaly tedy přímou výstavbou, ale postupným propojováním jednotlivých vodohospodářských prvků a intenzifikací jejich využití. Ilustrací takového vývoje je vznik vodohospodářské soustavy zásobující oblast Severočeské hnědouhelné pánve pitnou vodou. Základy byly položeny již počátkem století vybudováním vodního díla Kamenička, Jezeří a Janov. Výstavbou vodního díla Křímov a Jirkov vznikl prvopočátek soustavy, kdy byla z těchto zdrojů společně s vodním dílem Kameníčka zásobována oblast kolem Chomutova. Zároveň byla vybudována nádrž Fláje pro zásobování oblasti Mostu a Teplic. Při výstavbě vodního díla Přísečnice byly vybudovány i propojovací a přepravní vodárenské řady, které umožnily spojení jednotlivých zdrojů. Největším současným efektem je zastupitelnost jednotlivých zdrojů a zvýšení celkové zabezpečené dodávky vody do zásobené oblasti. Pokud jde o kvalitativní stránku, je soustavou zaručena její stabilita a ještě na dlouhou dobu bude v severních Čechách omezena možnost nedodání vody na minimum. Podobným způsobem jako vznikala vodárenská soustava Severočeské hnědouhelné pánve se plánoval vznik vodárenské soustavy v oblasti Chebu, Sokolova a Karlových Varů. Nádrže Horka, Stanovice, Myslivny a podzemní zdroje u nádrže Jesenice dávali možnost vzniku nové rozsáhlé vodárenské soustavy do které se přepokládalo zahrnutí též nově uvažovaných vodních děl Chaloupky a Mnichov. Vzhledem k výraznému snížení potřeb vody, jak pro obyvatelstvo tak pro průmysl, k tomuto plánovanému propojení vodních děl nedošlo, o výstavbě nových zdrojů vody ani nemluvě. A jaká je budoucnost výstavby vodních děl? Generace vodohospodářů první poloviny 20. století byla hluboce přesvědčena o nutnosti úzkostlivě hospodařit s vodou na našem území, tj. na střeše Evropy - rozvodí Labe, Dunaje a Odry. Z tohoto přesvědčení vyplynuly četné návrhy na výstavbu vodních nádrží, které v poválečném období vyústily v jakousi inventarizaci přehradních profilů a výběr reálných možností v tzv. Státním vodohospodářském plánu, později při různých aktualizacích přejmenovaném na Směrný vodohospodářský plán, dnes přepracovaný v duchu směrnic Evropské unie do Plánu oblasti povodí. Přes různá vyjádření z ekologické oblasti, označující přehrady za překonané dědictví minulosti, je třeba připomenout, že nádrže, o něž ve skutečnosti jde, jsou jediným prostředkem pro zlepšení odtokových poměrů, jehož efekt je možno věrohodně kvantitativně vyjádřit. Takzvané konkurenční varianty, vycházející z různých ekologicky kompatibilních opatření v povodí, popř. v údolní nivě, mohou zlepšit stav v odtokových poměrech maximálních průtoků nejvýše o několik procent, v případě výrazně suchých období ve skutečnosti neexistují. Dnes, kdy se hrozba klimatických změn stává stále aktuálnější lze v tomto smyslu očekávat další zhoršení hydrologických poměrů. Navíc vodní bohatství našeho státu je značně omezené, ať již se jedná o vodnost řek, říček, potoků či potůčků, nebo o možnosti využívání podzemních vod. Pro využívání vody našich toků i další účely bude budování vodních nádrží nezbytné. Stačí připomenout, že většina obyvatel České republiky je zásobována pitnou vodou z povrchových vodních zdrojů, převážně z vodních nádrží. Vodohospodáři důsledně rozlišují nádrž jako prostor, v němž je možno nadržet vodu pro její pozdější využití nebo zachytit přívalovou vlnu v době povodně, aby dále po toku již neškodila, a přehradu jako stavbu, která vytvoření umělé nádrže umožnila. V tisku, rozhlase a televizi i mezi laickou veřejností se dnes mluví převážně o přehradách, často ve spojení s funkcí nádrže, takže vznikají paradoxní vazby, např. že v přehradě bylo zadržováno x milionů m 3 vody apod. Jak by ale mohlo, když se jedná o betonový objekt nebo zhutněný násyp s velmi malým objemem dutin. Tento názvoslovný chaos se bohužel asi nedá jen tak změnit. Pro čtenáře této publikace je však třeba zdůraznit, že pokud se bude mluvit o přehradách, půjde o stavby; stavby, které vzdouvají vodu a vytvářejí nádrže, popř. o přidružené přelivné, výpustné, odběrné objekty, tedy opět o stavby. Často, když chceme mluvit o celku zahrnujícím nádrž, přehradu, přeliv, výpusti, popř. další objekty, používáme pojmu vodní dílo. Úvod 1

4 Březová 72 Pro ochranu Karlových Varů před povodněmi bylo vybudováno na řece Teplé vodní dílo Březová. Nachází se asi 4 km jižně od města v sevřeném údolí, kterým zde řeka protéká. Povodí Teplé má po stránce geologické poměrně dobrý akumulační účinek, ale přesto se zde vyskytují významné povodně způsobené meteorologickými poruchami. K největší povodni došlo na Teplé v roce 1890 s katastrofálními důsledky pro Karlovy Vary. Časté povodně, a především ta z roku 1890, vedly představitele města k zadání studií řešících povodňovou ochranu. Práce na projektu byly započaty v roce 1911, po dobu první světové války však byly přerušeny. Dokončeny byly až v roce Jako nejvýhodnější řešení byla přijata varianta s vybudováním přehradní hráze v dnešním profilu a zkapacitnění toku Teplé přes Karlovy Vary na průtok 100 m3/s. Velikost retenčního prostoru nádrže byla na základě vyhodnocení katastrofální povodně z roku 1890 stanovena na 3,7 mil. m 3. Hráz je betonová tížná přímá délky 229 m a výšky 38,6 m. Při betonáži se využilo celkem sedmi druhů betonu o celkové kubatuře m 3. Jednotlivé bloky se betonovaly ve dvoumetrových vrstvách. Injekční clonu pod hrází tvoří dvě řady vrtů o celkové délce m. V letech proběhla kompletní sanace betonových konstrukcí hráze za použití moderních sanačních materiálů. Zároveň byla provedena i rekonstrukce komunikace na hrázi, aby se omezilo dynamické namáhání hrázového tělesa a zároveň zamezilo zatékání vody do konstrukce hráze. Koruna hráze je široká 8,4 m a vede po ní silnice Karlovy Vary-Bečov-Plzeň. V hrázi jsou dvě revizní chodby, přičemž do dolní je zaústěn svislý drenážní systém. Hráz vodního díla Březová je první betonovou přehradou na území ČR. Objem nádrže je 5,687 mil. m 3 při zatopené ploše 77,4 ha. Při obvyklém naplnění je zde 1,37 mil. m 3 vody. Pro převedení velkých vod slouží nehrazený betonový korunový přeliv o pěti polích po 13,2 m, který je součástí hráze. Kapacita přelivu je 180 m 3 /s. Spodní výpusti jsou umístěny na obou stranách hráze. Na pravé straně jsou situovány dvě výpusti

5 o průměru 1500 mm a na levé straně jedna výpust o průměru 2100 mm. Všechny jsou hrazeny regulačním segmentovým uzávěrem na vzdušní straně hráze. Vývar pod hrází je hluboký 3,4 m, je ukončen čtyřmi stupni a jsou do něj zaústěny jak spodní výpusti, tak i přeliv. V roce 1984 byla na levém břehu postavena malá vodní elektrárna s instalovaným výkonem 400 kw, se kterou se počítalo již v projektu díla. Hlavním účelem díla byla a je protipovodňová ochrana Karlových Varů. Bohužel mnohdy ne zcela uvážená výstavba ve městě, především zakrytí toku Vřídelní kolonádou, snížila kapacitu toku přes město, a tím i ochranu města před velkými vodami. Ke zvýšení ochrany Karlových varů došlo po výstavbě vodárenské nádrže Stanovíce na Lomnickém potoce, pravostranném přítoku Teplé pod nádrží Březová. Zde byl vymezen velký retenční prostor zachycující veškeré průtoky na Lomnickém potoce při současné povodni na Teplé. Nádrž Březová je využívána také k zajišťování stanoveného průtoku přes Karlovy Vary, k chovu lososovitých ryb, k rekreaci a hydroenergeticky. Umístění vodního díla v krásném údolí blízko světoznámých lázní jej předurčilo k rekreačnímu využití. Bohužel dnes již není v provozu městská plovárna na levém břehu nádrže. Rekreační využití tak v současnosti nemá zázemí a soustřeďuje se především na sportovní rybolov. Ve vzdutí nádrže na přítoku u Cihelen najdeme vyhledávané golfové hřiště a v okolí řadu turistických tras napojených na lázeňské okruhy. Řeka Teplá je od zaústění Pramenského potoka nad Bečovem při příznivých vodních stavech vodácky sjízdná a osmikilometrový úsek pod nádrží patří dokonce k velmi vyhledávaným divokým řekám. Pořádá se zde řada mezinárodních vodáckých závodů s netradičním průjezdem a cílem v lázeňském městě. 430,15 422,70 413,40 411,00 408,20 433,95 430,15 411,40 409,50 411,00 407,20 3

6 Fláje 4 Vodní dílo Fláje leží na Flájském potoce 3 km nad příhraniční obcí Český Jiřetín a 9 km severně od Litvínova. Flájský potok pramení v rašeliništi severozápadně od Nového Města ve výšce 850 m n. m. a odtéká do Saska pod Českým Jiřetínem. Do nádrže jsou zaústěny ještě další přítoky, z nichž největší jsou Mackovský potok, Radní potok a Červený potok. Dílo bylo vybudováno za účelem zásobování Mostecka a Teplicka pitnou vodou ve spolupráci s již dříve vybudovaným vodním dílem Janov. Zároveň slouží i k protipovodňové ochraně území pod nádrží, k zajišťování mezinárodní smlouvou garantovaného průtoku v hraničním profilu a od poloviny 90. let i pro zlepšování průtokových, a tím i hygienických podmínek v tocích v severní části Mostecka. To se děje částečným vypouštěním vody přiváděné na úpravnu vody v Meziboří do Poustevnického potoka. Myšlenka využití Flájského potoka pro zásobování uhelných pánevních oblastí v povodí Bíliny, chudých na vodu, nebyla nová. První hydrologické a terénní průzkumy se datují již do roku Nedostatek vody v Litvínově v roce 1949, problémy teplické vodárny a nová bytová výstavba v Podkrušnohoří se staly novým impulsem pro využití Flájského potoka. Z nařízení ministerstva techniky bylo vyhledáno nové přehradní místo, protože původní německý projekt měl malou plochu povodí, nedostatečnou nádrž a špatné základové podmínky hráze. Přípravné práce na novém profilu, 500 m pod zaústěním Červeného potoka, byly zahájeny v létě Hráz byla navržena ve dvou alternativách, a to jako betonová pilířová typu Noetzli, nebo betonová tížná. I přes složitější bednění byla z ekonomických důvodů, ale i pro tehdejší nedostatek cementu vybrána varianta pilířové přehrady, která uspořila asi 30 % objemu betonu. Výstavba nebyla jednoduchá a trvala až do roku Zahájena byla v listopadu 1951 ražením tlakové štoly. Pro trvalý nedostatek pracovních sil a mechanizace ve složitých geologických podmínkách se ražení protáhlo na sedm let. Stavba hráze začala na jaře 1954 a betonáže potom až v květnu Stálý nedostatek pracovních sil a problémy se zásobováním cementem prodloužily dokončení betonáže až do října 1961, kdy už byla nádrž v provizorním provozu. Hráz, která je jedinou pilířovou přehradou v Čechách, je řešena po vzoru 73 m vysoké švýcarské

7 pilířové přehrady Lucendro z roku Skládá se z 19 pilířů typu Noetzli a 15 bloků tížných, z nichž je 10 na pravé straně hráze a 5 na levé. Mezi pilíři vznikají obrovské dutiny podobné lodím církevních chrámů. Těsnění podloží hráze se uskutečnilo jednořadou injekční clonou na průměrnou hloubku 20 m. Zazubená základová spára pilířů je přímo na žulovém podloží. Přímá je hráz, jen v pravé části zakřivena obloukem o poloměru 200 m, má výšku nad základem 55,5 m a délku v koruně 459 m. Koruna měla šířku 8 m a vedla po ní silnice III. třídy, při její rekonstrukci v letech byla doprava po hrázi vyloučena a koruna zúžena na 6 m. Šířka hráze v patě je až 53 m, při celkovém objemu betonových konstrukcí m 3. Pro unikátní technické řešení je přehrada v Česku kulturní památkou. Vzniklá nádrž má celkový objem 23,1 mil. m 3 při zatopené ploše 153 ha. Spodní výpusti průměru mm jsou umístěny na konzolách po stranách středních pilířů hráze. Zde se nachází i přemostěný korunový bezpečnostní přeliv o třech polích přelivné délky 3 x 11,5 m. Pod hrází je mohutný železobetonový vývar s hloubkou 2,4 m. Odběr pro úpravnu vody v Meziboří se zajišťuje pomocí tlakové štoly délky m a ocelového tlakového přivaděče o průměru mm a délky 1904 m. Vtok do štoly je situován na levém břehu nádrže. Na konci tlakového přivaděče stojí před úpravnou vody špičková VE o výkonu 2 x 4 MW. Krásná, ale drsná příroda a krajina severovýchodních Krušných hor není tolik turisticky exponovaná jako například velmi podobné Jizerské hory. Ani zázemí zde zatím není rozvinuté tak, jak by si turisté asi přáli, i když v posledním období se i tady hodně mění k lepšímu. Krušnohorská lyžařská magistrála obchází nádrž ve vzdálenosti 2-3 km přes Český Jiřetín. Cyklotrasy však vedou přímo po hrázi. Je ale třeba připomenout, že jsme na vodárenské nádrži s ochrannými pásmy. Lyžovat se dá jak v Českém Jiřetíně, tak i na Klínech nebo v Meziboří. Hraniční přechod pro pěší se nachází v Českém Jiřetíně. Až sem dosahuje vzdutí další nádrže vybudované na Flájském potoce, v roce 1968 dokončené saské přehrady Rauschenbach. 689,85 708,09 737,31 693,41 737,06 739,31 741,21 5

8 Horka 6 Vodní dílo Horka je vybudováno na Libockém potoce asi 2 km nad obcí Hluboká na jižním okraji západních Krušných hor mezi Sokolovem a Chebem. Libocký potok pramení západně od Sněžné v Krušných horách u hranice se Saskem a ústí zleva do Ohře v Kynšperku. Hráz leží asi 1 km severovýchodně od okraje mohutného geologického zlomu Chebské pánve, který je tektonickým pokračováním tzv. Mariánsko-lázeňského zlomu. Jedná se o tektonicky jedno z nejaktivnějších míst v naší republice, s čímž se muselo počítat již při návrhu a budování díla. Stavba hráze byla zahájena v září 1966, v následujícím roce probíhala betonáž objektů a příprava pro sypání hráze. Ta byla nasypána v roce 1968 a dostavěna následující rok, kdy byl také 24. dubna zahájen provoz nádrže. Vlnolam a vozovka na koruně hráze se zpevněním návodního líce se dobudovaly až v roce 1970 po skončení největších sedání hráze. Hráz vodního díla Horka je zemní se středním hlinitým těsněním. Stabilizační část je sypána ze zahliněných štěrkopísků. Návodní svah je opevněn pohozem z lomového kamene v tloušťce 0,8 m. Vzdušní svah je ohumusován a zatravněn. Hráz je vysoká 48 m nad základovou spárou, ve které je široká 235 m. Šířka v koruně hráze je 5,5 m a délka hráze 236 m. Objem hrázového tělesa je m 3, vzniklá nádrž má celkový objem 21,35 mil. m 3 a zatopenou plochu 130 ha. V blízkosti osy hráze je v místě základové spáry injekční štola, která je dvakrát směrově lomená. Injekční clonu pod hrází tvoří dvě řady vrtů až do hloubky 67 m. Sdružený věžový objekt zajišťující požadované funkce díla stojí v levé části nádrže u paty hráze. S podhrázím je spojen patrovou komunikační štolou, odvádějící v dolní části vodu od šachtového přelivu a dvou spodních výpustí o průměru 800 mm. Šachtový přeliv o kapacitě 134 m 3 /s je kruhový o průměru přelivné

9 Nádrž a její břehy jsou stejně jako u dalších vodárenských nádrží nepřístupné veřejnosti (ochranné pásmo). Přesto vedou v okolí hráze, ale především v horním povodí, turistické trasy i cyklotrasy umožňující poznávání krás západních Krušných hor. Ze známých horských obcí lze uvést Kraslice, Luby, Oloví a na saské straně také významné německé středisko zimních sportů Klingenthal. hrany 11 m s vnitřním průměrem dříku (vlastní šachty) 3,8 m a výšky 30 m. V tomto dříku jsou také ve čtyřech etážích umístěna odběrná potrubí průměru 600 mm pro úpravnu vody. Potrubí je dále vedeno komunikační chodbou do podhrází. V dolní strojovně sdruženého objektu je umístěna MVE. Výstavbou vodního díla Horka se řešily problémy v zásobování pitnou vodou obyvatel průmyslového Sokolovska, značně poznamenaného těžbou hnědého uhlí v povrchových dolech. Úpravna vody, která je nedaleko pod hrází, se napojila na původní vodovodní systém Nebanického skupinového vodovodu a převzala jeho úlohu. Kromě vodárenského účelu slouží nádrž i k částečné protipovodňové ochraně území pod nádrží a hydroenergetickému využití v MVE. Zabezpečuje se také minimální průtok v toku pod nádrží. Celkově je dílo schopno dodávat více než 400 l/s surové vody pro pitné účely, čehož se především v posledním období, po všeobecném poklesu potřeby, využívá asi jen z jedné třetiny. V 80. letech minulého století však byly odběry vody na hranici kapacity nádrže i úpravny vody. 470,90 467,60 1:3 504,70 1:2,9 507,30 504,70 1:2,13 1:3 1:2,2 1:2,5 7

10 Chřibská 8 Vodní dílo Chřibská je vybudováno na říčce Chřibská Kamenice asi 0,5 km nad obcí Horní Chřibská v západní části Lužických hor. Chřibská Kamenice pramení na severozápadním svahu Jelení skály ve výšce 535 m n. m. Celá trasa toku probíhá chráněnými krajinnými oblastmi. Údolí je otevřené západním a severozápadním bouřkovým mrakům, které způsobují časté povodňové průtoky, ohrožující obce podél toku a místní průmysl, především textilní a sklářský. To bylo také hlavním důvodem výstavby přehrady. Dalším účelem bylo zásobování průmyslových objektů užitkovou vodou a také ředění vypouštěného znečištění v době sucha. Po uzavření živností v době komunistické totality nebyla nádrž určitou dobu využívána, až na přelomu 60. a 70. let bylo rozhodnuto o jejím vodárenském využití. Následovala rekonstrukce věžového objektu a výstavba úpravny vody, dokončené v roce Nádrž se tak stala zdrojem pitné vody pro severní část děčínského okresu ve Šluknovském výběžku. Tomuto účelu slouží dodnes, současně i k protipovodňové ochraně. Výstavba vodního díla Chřibská trvala dlouhých 12 let. V létě 1912 zahájil stavební práce podnikatel a císařský rada August Ignác Herman z Chřibské přeložkou lesní cesty a výkopovými pracemi pro odpadní chodbu. Počátkem června 1913 začala betonáž odpadní chodby. Práce pokračovaly dál, ale plánovaný termín uvedení díla do provozu na konci roku 1916 nebyl dodržen. Způsobila to první světová válka a především havárie přehrady na Bílé Desné v září Stavba byla okamžitě přerušena, byl přezkoumáván projekt i jeho realizace. Tak se stalo, že přehrada byla dokončena až v roce 1924 poté, co byla zesílena hráz na návodní straně a dokončeny práce na štole. V srpnu 1925 hráz poprvé vzdorovala povodni a obstála na výbornou. Přímá zemní hráz s návodním jílovým těsněním je vysoká 26,1 m nad základem, v koruně je dlouhá 190 m a široká 5,7 m. Návodní svah je opevněn dlažbou ze znělce tloušťky 30 cm. Vzdušní svah je zatravněn. Hráz byla založena až na skalní pískovcové podloží s vytesanými žebry vyplněnými jílem. Dvě spodní výpusti průměru 700 mm jsou vedeny v betonové štole šířky 2,4 m a výšky 2 m, procházející pod hrází od věžového objektu na návodní straně k domku spodních výpustí pod hrází.

11 V původním věžovém objektu, přístupném lávkou z pravého břehu, bylo také odběrné potrubí průměru 250 mm se třemi úrovněmi odběru. Při rekonstrukci v 70. letech byl starý věžový objekt zbourán a v místě vtoku do spodních výpustí vybudován nový betonový věžový objekt výšky 26 m s kruhovým půdorysem a vnějším průměrem 4,7 m. Horní strojovna odběrných potrubí a spodních výpustí má tvar pravidelného osmihranu a je přístupná po 40m lávce z pravého břehu. Vodárenské odběry jsou umístěny ve třech úrovních. Pravostranný boční přeliv je po rekonstrukci z roku 1987 nehrazený s délkou přelivné hrany 42,1 m. Při této rekonstrukci byla nahrazena i původní kaskáda od přelivu novým betonovým skluzem šířky 4 m, ukončeným ve vývaru. V letech proběhla rekonstrukce spodních výpustí a především bylo dosypáno těleso hráze na vzdušním svahu. Hráz je tak dnes v patě široká asi 130 m, namísto původních 111 m. Okolí přehrady oplývá přírodními krásami, je turisticky velmi atraktivní. V obci Horní Chřibská stávala již od roku 1414 sklářská huť, nejstarší v Čechách. I dnes si sklárna, s výhradně ruční výrobou, drží světovou úroveň. V Dolní Chřibské stojí za zhlédnutí výjimečně ucelený a početný soubor roubených domů s bohatě zdobenými štíty skládanou břidlicí a eternitem. Ve vzdálenosti 2,5 km východně od nádrže je třetí nejvyšší hora Lužických hor Jedlová, s nově rekonstruovanou kamennou rozhlednou z roku 1891 a malým lyžařským areálem. 436,85 434, , , ,70 436,85 1:2 1:1,5 1:1,5 440,591:2 1:2,7 419,00 1:3 424,00 413,40 9

12 Janov 10 Vodní dílo Janov (původně Údolní přehrada královského města Most v Čechách) je situováno asi 2 km nad obcí Hamr, dnes již součásti města Litvínov. Leží na říčce Loupnici, která pramení jihovýchodně od vrchu Kamenec v centrální části Krušných hor. Těsně před nádrží je do toku Loupnice zaústěn potok od Klínů, v jehož povodí byly na konci 19. století původně jímány podzemní vody pro město Most. Vodní dílo, vybudované v letech pro zásobování města pitnou vodou a protipovodňovou ochranu údolí Loupnice, bylo se svými 53 m výšky nejvyšší přehradou v tehdejším Rakousku-Uhersku a třetí nejvyšší ve střední Evropě. Dodnes je nejvyšší zděnou přehradou v Čechách. Tížná hráz, zděná z lomového kamene na cementovápennou maltu, má obloukový půdorys s poloměrem zakřivení 250 m a délku v koruně 225 m. V koruně je široká 4,5 m, v patě hráze potom 51 m. Objem tělesa hráze je m3. Stavební práce byly zahájeny 9. června 1911 skrývkou v místě lomu, 31. srpna 1911 se započalo s hloubením základů a 4. května 1912 byl položen základní kámen přehrady. Na stavbě se využívalo na tehdejší dobu nejmodernějších strojů a zařízení poháněných vesměs elektrickým proudem, jako například 252 m dlouhý kabelový jeřáb, drtič kamene, 850 m dlouhá lanovka, betonárna, kompresorovna, lanový výtah apod. Uvnitř hráze je systém svislé drenáže z kameninových trubek o průměru 100 mm a v základu hráze je obdobný systém vodorovné drenáže. Ve spodní části hráze je umístěna komunikační chodba, kterou procházejí i dvě potrubí spodních výpustí o průměru 400 mm. Pravé sloužilo zároveň i jako odběrné potrubí pro úpravnu vody. Z hlavní chodby potom vedou na obě strany revizní chodby, do kterých je svedena i svislá drenáž hráze. Etážový odběr vody z nádrže je umístěn v půlkruhovém suchém věžovém objektu přizděném k návodnímu líci hráze. Boční

13 bezpečnostní přeliv na levé straně hráze má délku přelivné hrany 20,5 m a kapacitu 21,4 m 3 /s. Jsou v něm vsazena dvě stavítka pro lepší manipulace při povodňových průtocích. Ze spadiště přelivu se voda odvádí mohutnou kaskádou vyzděnou z lomového kamene do vývaru pod hrází. Na přítoku do nádrže je malá předzdrž zachycující splaveniny z přítoků. Celé dno nádrže bylo očištěno od kořenů a rostlin a povrch srovnán tak, aby se mohlo později pracovat s vlečnou sítí při odlovu ryb. Stavba hráze, až na drobné nedodělky, byla dokončena 5. prosince Vzniklá nádrž má celkový objem 1,670 mil. m 3 při zatopené ploše 10,1 ha. Na začátku března 1914 se při prvním plnění nádrže a hloubce vody asi 20 m výrazně zvýšily průsaky na levém úbočí hráze. Ty dosáhly v dubnu 1914 hodnoty až 133 l/s při hloubce vody v nádrži 37 m. Po vyhodnocení prováděných sledování byly proutkařem vyhledány podzemní trhliny a následně zainjektovány. Práce trvaly až do srpna 1915 a vrty se prováděly až do hloubky 33 m. Po dokončení utěsňovacích prací poklesly průsaky na 39 l/s. Jednalo se zřejmě o první použití tlakové injektáže v Čechách. Problémy s průsaky pod hrází však provázejí provoz díla dodnes, ačkoliv se injektáže podloží hráze opakovaly ještě několikrát. V roce 2003 byla zahájena generální oprava a rekonstrukce hráze po 90 letech provozu, která by měla zároveň vyřešit i tento problém. Přehrada, která je kulturní památkou, je dominantou širokého okolí. Je také jednou z mála dochovaných historických staveb souvisejících s městem Most, po jeho nuceném přesídlení a demolici v 70. letech minulého století. Kolem nádrže vedou dvě turistické trasy, od Křižatek na Klíny a od Lounic na bývalou rozhlednu Jeřabina. Je potěšitelné, že město Litvínov chce nyní tato turisticky zajímavá místa ještě lépe zpřístupnit. V sousedním údolí Bílého potoka, 2 km severně od nádrže, leží velmi pěkné středisko zimních sportů Klíny. 492,57 481,82 475,50 468,65 463,80 458,80 448,91 11

14 Jesenice 12 Vodní dílo Jesenice se nachází 5 km východně od Chebu na řece Odravě, pravostranném přítoku Ohře. Odrava pramení na jihozápadních svazích Hraničního vrchu v Bavorsku. Převážná část plochy povodí nad přehradou leží na území Spolkové republiky Německo. Obdobně jako řeka Ohře přitéká i Odrava na naše území od západu a pokračuje plochým údolím k nádrži takzvanou Odravskou pánví. Hluboké štěrkové podloží s četnými tektonickými puklinami a dvěma horizonty podzemní vody vytvářely složité základové podmínky. Vhodné morfologické podmínky tu však nakonec umožnily vybudovat druhou největší nádrž na území Povodí Ohře. Stavba hráze byla zahájena v druhé polovině roku 1957 výstavbou zařízení staveniště a zemními pracemi na objektu spodních výpustí. Vlastní hráz se sypala pět měsíců v roce Bezpečnostní přeliv se skluzem byl vybudován v září 1960 a celkově bylo dílo dokončeno v listopadu Stavba trvala 52 měsíců. Hráz je zemní, se širokou těsnicí vrstvou na návodní straně z nepropustných hlín. Stabilizační část tvoří směs písků a hlinitých štěrků. Protože injektáže podloží byly málo účinné a narušované agresivní artézskou vodou z podloží byla pro zvýšení stability hráze v průběhu ověřovacího provozu ke vzdušní patě přisypána zatěžovací lavice. Hráz je vysoká 23,8 m, široká 11 m a dlouhá 753 m a. Šířka hráze v patě je 100 m při objemu hráze m3. Celkový objem vytvořený touto hrází je 60,15 mil. m 3 při ploše hladiny 760 ha. Po koruně hráze vede silnice Cheb Mariánské Lázně Plzeň. Vtokový věžový objekt, umístěný v nádrži před hrází, je vysoký 27 m s vnějším průměrem 8 m a je spojen s korunou hráze železobetonovou lávkou. Od objektu na vzdušní stranu vede betonová chodba, ve které jsou uloženy dvě spodní výpusti o průměru mm. Vývar pod hrází je dlouhý 29 m. Na potrubí spodních výpustí je napojeno odběrné potrubí pro celkem pět turbín MVE, nacházející se nad vyústěním štoly v podhrází. Pravostranný boční bez-

15 pečnostní přeliv je betonový s 90,7 m dlouhou, třikrát zalomenou přelivnou hranou a navazuje na něj nejprve 15 m široký a 300 m dlouhý betonový žlab, jenž přechází postupně ve 100 m dlouhý skluz, zakončený ve vývaru dlouhém 50 m. Během provozu přehrady byla na skluzu v roce 1975 zjištěna porucha v podkladních štěrkopískových vrstvách, která bezprostředně hrozila havárií, a tak byla ještě v tomtéž roce neprodleně sanována. Hlavním účelem vodního díla Jesenice, stejně jako u Skalky, je zlepšování průtokových poměrů na středním toku Ohře až po Nechranice. K tomu přistupuje opět i částečná protipovodňová ochrana toku Odravy pod hrází a hlavně na toku Ohře. Řeka Odrava je oproti Ohři podstatně klidnější ve svých projevech, ale i zde vznikají nebezpečné povodňové situace. Významné je u nádrže Jesenice sportovně-rekreační využití a rybolov. Průtoky Odravy jsou také využívány hydroenergeticky v MVE umístěné pod hrází s výkonem téměř 300 kw. Nádrž samotná i její okolí je ideálním místem pro rodinnou rekreaci a sportovní vyžití. Vyhlášený je zdejší rybářský revír, okolní lesy jsou zase rájem pro houbaře. Bohužel v poslední době dochází ke zhoršování podmínek pro rekreaci neuváženým rozrůstáním rekreačních zařízení. Blízkost Bavorska, Chebu a známých lázeňských středisek (Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Františkovy Lázně, Karlovy Vary) dává možnosti k výletům, aktivní pohyb v malebné krajině Českého lesa umožňují četné turistické a cykloturistické trasy. Pod hrází se nachází mnoho studní pro jímání podzemní vody pro úpravnu vody v blízkých Nebanicích. Za příznivých průtokových podmínek je Odrava pod hrází pro vodáky sjízdná až po zaústění do Ohře. 439,20 1:31:2,5 422,60 439,20 1:1,75 443,07 1:1,5 426,40 1:3 1:1,25 1:1,75 13

16 Jezeří 14 Vodní dílo Jezeří (původním názvem Moritzova údolní přehrada) bylo postaveno v letech nad dnes již zrušenou obcí Kundratice knížetem Moritzem Lobkovitzem pro zásobování pitnou a užitkovou vodou jeho dvorů, pivovaru a čtyř přilehlých obcí - Hutí, Kundratic, Nového Sedla nad Bílinou a města Ervěnic. Nádrž leží na Vesnickém potoce asi 5 km severovýchodně od Jirkova. Vesnický potok pramení v Krušných horách pod Medvědí skálou u samoty Červená Jáma a celé povodí je zalesněno vzrostlým bukovým lesem (národní přírodní rezervace Jezerka), ale již necelý 1 km pod profilem hráze zeje až k úpatí Krušných hor obrovská jáma velkolomu Československé armády, největšího povrchového uhelného dolu v Čechách. Je to neuvěřitelný kontrast dvou světů - panenské neposkvrněné přírody a měsíční zdevastované krajiny. Přehrada je tížná, zděná z lomového kamene na cementovou maltu, obloukového půdorysu s poloměrem zakřivení 120 m. Základová spára je zapuštěna do rostlé skály v hloubce až 5,5 m. Výška hráze nad základem je 23,1 m a nad terénem potom 17,5 m. Hráz je dlouhá 86 m, v koruně široká 4 m a v patě 15,5 m. Objem zdiva hráze je m3. Celkový objem vzniklé nádrže je m3 při zatopené ploše 0,6 ha. Kruhová odběrná betonová mokrá věž o vnitřním průměru 2 m stojí samostatně v nádrži 6 m od přehradní zdi. Jsou v ní umístěna dvě odběrná potrubí o průměru 200 mm a potrubí spodní výpusti o průměru 350 mm. Z věžového objektu potom vedou dále dvě potrubí do dvou na návodní straně zazděných štol spodních výpustí, zakončených na vzdušní straně osmibokou věžičkou z opracovaného

17 kamene. Zde se nacházejí ručně ovládané uzávěry. Věžový objekt, který má v horní části také osmibokou věžičku, je s korunou hráze spojen železobetonovou lávkou.vyšší průtoky se při naplněné nádrži převádějí bočním přelivem na pravé straně hráze s 11,8 m dlouhou přelivnou hranou. Kapacita přelivu činí 12,6 m 3 /s. Na přeliv navazuje kaskáda vyzděná z lomového kamene, dlouhá 34,5 m se 16 stupni. Vpravo kolem celé nádrže vede uzavřený obtokový kanál vejčitého tvaru pro odvádění přítoků mimo nádrž při případných opravách hráze. Na přítoku do nádrže je kaskáda tří záchytných usazovacích komor s měrným přelivem. Vodárenské využití nádrže trvalo až do roku 2002, kdy byl provoz úpravny vody zastaven. Dílo, které dnes nemá přímé využití, nemá také vyjasněné majetkoprávní vztahy mezi Povodím Ohře, s. p., resp. českým státem a rodem Lobkovitzů. Přehrada, která je kulturní památkou, může být sama o sobě cílem výletu. Nádržní prostor i samotná hráz jsou ovšem oploceny a uzavřeny pro ochranu vodárenského zdroje. Krásné údolí Vesnického potoka, bukové lesy Jezerky, klid, pohoda - tak neuvěřitelně blízko od zcela přetvořené krajiny hnědouhelné pánve. Níže pod přehradou kolem vodárny a domku hrázného vede turistická trasa od Vysoké Pece a Jirkova na zámek Jezeří. Je sjízdná i pro cyklisty s několika obtížnými úseky, kdy se povrchový důl zařezává až do masivu Krušných hor. Zámek Jezeří však za to stojí. V 70. a 80. letech minulého století mu sice hrozilo zbourání, zásluhou občanských iniciativ byl ale zachráněn a v roce 1993 v restituci vrácen Lobkovitzům. Dnes tak znovu ožívá a opět se stává kulturním stánkem. 470,57 472,29 471,69 463,00 458,70 458,89 454,15 454,30 455,75 451,00 448,59 15

18 Jirkov 16 Vodní dílo Jirkov patří do soustavy vodárenských nádrží zásobujících severozápadní Čechy pitnou vodou. Přehrada leží v hlubokém údolí řeky Bíliny v Krušných horách asi 2 km nad městem Jirkov. Bílina pramení na hřebeni Krušných hor západně od osady Zákoutí. Přítok Bíliny do nádrže je posilován gravitačním trubním převodem ze sousedního povodí potoka Lužec (Nivský potok) pomocí tzv. Nivského přivaděče. Do nádrže ústí také zprava potok Malá voda, přitékající od osady Květnov. Hlavní funkcí díla je zajištění zásobování Chomutovska pitnou vodou, nejprve ve spolupráci s nádržemi Kamenička a Křímov, dnes v soustavě nádrží zásobujících Severočeskou hnědouhelnou pánev spolu s dalšími vodními díly Fláje a Přísečnice. Dalším významným účelem je protipovodňová ochrana území pod nádrží a ve spolupráci s nádrží Újezd a s dalšími díly území v povodí Bíliny. K dalším účelům nádrže patří, zvláště po poklesu odběrů vody pro vodárenské potřeby, nouzové zásobování vodou průmyslu, hlavně na Mostecku, zabezpečování minimálních předepsaných průtoků v toku přes město Jirkov a nově i hydroenergetické využití. Hráz byla navržena jako sypaná kamenitá z místních materiálů s vnitřním šikmým těsněním z jílovitých zemin. Celková výška hráze nad základem byla 54,6 m, při šířce v koruně 5,5 m a v patě 167 m. Stavba hráze byla realizována v letech , ale již bezprostředně po zahájení provozu byly zaznamenány značné deformace hrázového tělesa s výrazně rozdílným sedáním návodní a hlavní stabilizační části. Také pohyb hladiny vody v nádrži vyvolával další nevratné deformace návodního svahu. Vše bylo způsobeno volným sypáním návodní části hráze bez zhutňování. Celková rekonstrukce hráze byla nutná a uskutečnila se v letech Nádrž byla vypuštěna a pro částečné zásobování úpravny

19 vody se vybudoval nouzový odběrný objekt přímo na přítoku Bíliny s trubním vedením až do věžového objektu. Hráz byla v horní části odtěžena, na návodní straně až o 16,5 m a v hlavní stabilizační části o 11 m. Celé hrázové těleso se na vzdušní straně rozšířilo dosypáním zhruba o 30 m, takže bylo nutno prodloužit i odpadní chodbu, vytvořit nový vstupní portál a upravit vedení vodárenského odběru. Hráz byla dosypána do původní výšky s navýšením o 1 m, její příčný profil přeuspořádán a osa koruny hráze posunuta po toku o 15,3 m. Samozřejmě bylo také napojeno a prodlouženo těsnící jádro hráze. Obě dosypávané stabilizační části hráze se hutnily ve vrstvách 1,5 m. Návodní svah hráze byl opevněn kamennou rovnaninou. V souvislosti s úpravou koruny bylo nutno upravit i příjezdové komunikace, na obou březích pak byly vybudovány i domky vyústění injekční štoly. Celá rekonstrukce hráze byla velmi úspěšná a odstranila veškeré problémy s deformacemi. I díky tomu se potom mohla v roce 2000 provést definitivní úprava koruny hráze do dnešní podoby, tedy s 3 m širokou vozovkou s asfaltobetonovým povrchem. Dnes má hráz výšku 55,6 m nad základem, šířku v koruně 5,5 m, délku hráze 190 m a šířku v patě 200 m. Objem vzniklé nádrže se oproti původní nezměnil a je celkem 2,769 mil. m 3 při zatopené ploše 16,4 ha. U návodní paty hráze stojí objekt šachtového bezpečnostního přelivu, v jehož spodní části jsou dvě spodní výpusti průměru 800 mm. V dříku přelivu jsou ve třech úrovních umístěny odběry pro úpravnu vody. Přeliv a výpusti jsou vyústěny do spodní části odpadní a komunikační štoly, která prochází pod hrází. V horní komunikační části štoly je vedeno i vodárenské potrubí na úpravnu vody. Ve strojovně spodních výpustí u paty šachtového přelivu se nachází MVE o maximálním výkonu 140 kw. Prostory přehrady i vodní nádrže byly donedávna z důvodu ochrany vodárenského zdroje nepřístupné. Telšské údolí, jak se po bývalé hájence Telš nazývá údolí Bíliny od Jirkova, je výletní oblastí. Z hlediska turistického využití celé centrální části Krušných hor bylo původně nepřístupné údolí Bíliny v roce 2010 otevřeno veřejnosti. Krásné údolí, vybízející k procházkám a projížďkám na kole, je opět jistě velkým lákadlem a cílem návštěvníků. Nádherná oblast hřebenů Krušných hor získala nejpohodlnější a také nejpřímější přístup. V horní části povodí nádrže u obce Mezihoří se na levém svahu údolí Bíliny nachází malé, ale pěkné lyžařské středisko s umělým zasněžováním sjezdovek. 408,00 410,50 411,70 403,50 404,00 401,00 451,60 448,00 452,70 454,80 1:1,4 440,00 1:2,2 426,26 418,00 406,08 1:1,5 1:1,5 1:1,35 1:1,35 401,00 17

20 Kadaň 18 Vodní dílo Kadaň nalezneme na řece Ohři na západním okraji města Kadaně, přímo pod františkánským klášterem. Střední tok Ohře pod Karlovými Vary až po Nechranice patří bezesporu mezi nejkrásnější české říční úseky s hlubokým údolím, častými peřejemi, skalními útvary a nádhernou přírodou v okolí. Tak je tomu i v profilu hráze. Důvodem k výstavbě se stalo snížení objemu nádrže Nechranice o 2 mil. m 3, z důvodu uzavření Čakovického laloku pro výsypku dolů. Zásobní objem nádrže Kadaň jej měl nahradit. Výstavba vodního díla Kadaň navazovala na výstavbu ostatních velkých přehrad na Ohři a probíhala od července 1966 do prosince Hráz je betonová tížná, délky 104 m a šířky 4,9 m. Celá hráz sestává z levobřežního bloku, tří bloků přelivů se čtyřmi pilíři, elektrárenského bloku a pravobřežního bloku. Spotřebovalo se na ni m 3 betonu. Přelivy s kapacitou 750 m 3 /s jsou hrazeny 4,3 m vysokými segmentovými uzávěry s nasazenou klapkou při šířce přelivného pole 15 m. Ve dvou středních pilířích jsou umístěny spodní výpusti o průměru mm, které se však vzhledem k splaveninám v nádržním prostoru nepoužívají. Pod hrází je 20 m dlouhý a 2,3 m hluboký vývar založený přímo na skalním podkladu. Hráz s injekční chodbou přes všechny bloky až po elektrárenský je založena přímo na skalním podloží. Hydroelektrárna je umístěna v samostatném bloku na pravé straně hráze a je osazena prototypovou přímoproudou Kaplanovou turbínou o průměru oběžného kola mm. Hltnost turbíny je 30 m 3 /s a instalovaný výkon 2,35 MW; ten je však vzhledem ke konstrukci generátoru omezen maximálně na 2 MW. Ze vzdutí nádrže je možno přečerpávat vodu čerpací stanicí Rašovice do přivaděče průmyslové vody a převádět ji umělým otevřeným korytem pod Krušnými horami až do povodí řeky Bíliny, kde je po většinu roku nedostatek vody pro zásobování zdejšího průmyslu a energetiky. Ze

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Štětí bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Víceúčelové vodní nádrže

Víceúčelové vodní nádrže KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 34 NÁZEV OPATŘENÍ Víceúčelové vodní nádrže DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Škodlivé účinky vod jsou zejména v posledních letech spojovány především s povodňovou

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu

MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu Popis projektu 31.3.2015 Č. dokumentu 12030 Vypracoval: Ing. Karel Kraml MVE Hrubá Voda s.r.o. Na Květnici 13 Praha 4, PSČ 140 00 gsm +420 774 859 089 karelkraml@gmail.com PARÉ... Obsah 1. Popis projektu...

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Zhodnocení technického stavu přehrady v distriktu Charwar, potenciál projektu.

Zhodnocení technického stavu přehrady v distriktu Charwar, potenciál projektu. Zhodnocení technického stavu přehrady v distriktu Charwar, potenciál projektu. Vydalo: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Provinční rekonstrukční tým Lógar, Afghánistán zpracovatelka: Ing. Alena Lišková,

Více

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti Hornická Příbram ve vědě a technice 2004 Ing. Jiří Kašpar Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, vedoucí referátu koncepce zahlazování Bc. Lenka Měsková Mostecká uhelná společnost, a.s., právní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Revitalizace povodí Petr Koudelka B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Náplň přednášek - Úpravy toků - Revitalizace toků (co, kde, jak, kdy, historie, morfologie koryt, objekty, vegetace) - Revitalizace

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet listů příloh:

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 Vodní

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny)

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny) Hydroenergetika (malé vodní elektrárny) Hydroenergetický potenciál ve světě evaporizace vody (¼ solární energie) maximální potenciál: roční srážky 10 17 kg prum výška kontinetálního povrchu nad mořem =

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci ČVUT v Praze, Fakulta stavební Mze, NAZV-1G58052 Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. Ing. Bronislava

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

HUTIRA BRNO, s.r.o. Štefánikova 9a; 602 00 Brno Tel.: +420 541 212 144; mobil: 724 368 130 www.hutira.cz; Info@hutira.cz; otakar.necas@hutira.

HUTIRA BRNO, s.r.o. Štefánikova 9a; 602 00 Brno Tel.: +420 541 212 144; mobil: 724 368 130 www.hutira.cz; Info@hutira.cz; otakar.necas@hutira. Základní technické parametry Objem vlastního kontejneru 8 m 3 Průměr sací hadice 250 mm Nasávaný vzduch ventilátorem až 36 000 m 3 /hod, Podtlak až 34 000 Pa Váha 20/33 t (prázdný/plný) Účinná délka sacího

Více

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Vodní toky Voda je jedním z nejvýraznějších modelačních činitelů v krajině. Vznik vodního toku pramen zdrojnice soutok 2 a více řek (Labe-Vltava, Labe-

Více

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE je tvořeno jako: - násyp - zářez - odřez - kombinace násypu a zářezu 1. Zemní těleso pozemních komunikací Při založení násypu na stávajícím terénu se sklonem

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vnitrozemská vodní doprava Výhody : Nejméně energeticky náročná. Velké ložné plochy, velká nosnost. Malý poměr hmotnosti lodi k hmotnosti nákladu. Malý

Více

Příloha P1 Výklad základních pojmů

Příloha P1 Výklad základních pojmů Příloha P1 Výklad základních pojmů dalba - skupina vzájemně spojených pilot popř. masivní konstrukce opatřená pacholaty, která slouží k přistávání a uvázání lodí a lodních sestav čekajících na úvazišti

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové Petr Rapant Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové 23.3.2009 Rapant, P.: DMR XIII (2009) 2 stékání vody po terénu není triviální proces je součástí

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. (1934-1994) Inventář NAD č. 711 evidenční pomůcka č. 180 Šťovíček Jan Praha 1997 Prof. ing. dr. Ladislav

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

VD JANOV - REKONSTRUKCE

VD JANOV - REKONSTRUKCE VD JANOV - REKONSTRUKCE JANOV DAM - RECONSTRUCTION David Richtr, Jan Svejkovský Abstrakt: VD Janov vystavěné v letech 1911 1914 prochází od roku 2002 generální opravou a rekonstrukcí některých částí vzdouvacího

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

územní jednotka -Severozápad

územní jednotka -Severozápad Mgr.J.Mareš Ústecký,Karlovarský EU-OP VK VY_32_INOVACE_719 územní jednotka -Severozápad Ústecký kraj naše hlavní a velká energetická základna.těţbou, tepelnými elektrárnami a těţkým průmyslem bylo v minulosti

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002-2009. Rok projekce. Okres

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002-2009. Rok projekce. Okres SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002- Stavba splaškové Jenišov plynovod dostavba Odbahnění Nadváclavského rybníka Oprava NTL plynovodu a DP Žatec, ul. Volyňských Čechů, Studentská Splašková Nové Město Jáchymov

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko

ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko Zpráva vychází z informací od starostů, vedoucích odborů měst a obcí na Labi, informací od regionálních spolupracovníků

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více