VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 M am aloca, o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 M am aloca, o.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 M am aloca, o.s. M am aloca pro komunitu, bez předsudků, v souladu s krajinou

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SDRUŽENÍ 3 O NÁS - KDO JSME 4 INFORMACE O AKTIVITÁCH M AM ALOCA V ROCE Ztracená ulička příběh pokračuje 6 Projekt E-inkluze Projekt Finanční gramotnost 9 Stezka Štítarským údolím 10 Kulturně-environmentální centrum Štolmíř 11 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 12 SPOLUPRÁCE 13 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 14

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SDRUŽENÍ Vážení partneři, členové a čtenáři, rok 2012 byl pro občanské sdružení M am aloca druhým rokem plnohodnotné činnosti. Podařilo se nám výrazněji vyprofilovat naše aktivity jak v kategorii hlavní (projekty), tak vedlejší (komerční zakázky). Jako naše klíčové téma jsme i pro budoucnost v tomto roce vymezili úsilí o posilování mezigenerační solidarity v hlavním regionu naší působnosti, tedy na severovýchodě Středočeského kraje. Začátkem roku 2012 jsme publikovali Metodickou příručku pro rozvoj aktivního stárnutí a zaměstnanecké politiky vůči osobám starším 50-ti let v ČR. Tento materiál je výsledkem načerpaných zkušeností od našich norských partnerů, získaných díky projektu realizovanému v předešlém roce pod názvem: Výměna zkušeností v oblasti aktivního stárnutí osob starších 50-ti let, který byl spolufinancován z finančních mechanismů EHP/Norsko. Od obecné roviny tohoto projektu jsme se během roku 2012 posunuli ke konkrétnější činnosti ve stejné oblasti - ke vzdělávání lidí v předdůchodovém věku v informačních a komunikačních technologiích (či jednoduše k posilování jejich ICT gramotnosti či počítačových dovedností). Zaměřit se na tuto problematiku jsme se mohli díky získané dotaci z Evropského sociálního fondu, v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro projekt nazvaný Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce. Jeho již hmatatelným výsledkem je propojení zainteresovaných organizací, vznik tematického webového portálu a především pilotních center pro trénink ICT dovedností v Českém Brodě a Kolíně, podle modelu norských a britských partnerů. Smysl projektu je širší než pouhé poskytování kurzů. Naše úsilí míří k povznesení aktivního života a občanské společnosti i celé komunity na konkrétním místě (Kolínsko, úžeji pak Českobrodsko), mimo jiné skrze setkávání lidí všech generací. Tento základní cíl se ostatně snažíme sledovat ve všech ostatních aktivitách. Mezi nimi dále dominuje, alespoň z hlediska výše rozpočtu, projekt Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V jeho rámci jsou ve Středočeském kraji školeni lektoři finanční gramotnosti, kteří pomocí e-learningových modulů budou předávat nabyté znalosti dál zaměstnancům malých a středních firem ze Středočeského kraje. Oba velké projekty M am alocy (z programů OPLZZ a OPVK) začaly v roce 2012 a skončí v roce V oblasti menších lokálních projektů se nám ve sledovaném období podařilo dokončit revitalizaci Ztracené uličky v Kolíně a přilehlého parčíku s uměleckým prostorem. Zahájili jsme také budování naučné stezky z Kolína do Štítar podél Pekelského potoka. Připravili jsme navíc projekt rekonstrukce kulturně-environmentálního centra ve Štolmíři, které se právě stává stabilním sídlem občanského sdružení M am aloca. Pro nejbližší budoucnost M am aloca v roce 2012 rovněž naplánovala výstavbu obecní pece na chleba u štolmířského centra, mobilní rozhlednu pro Českobrodsko a další projekty. V oblasti zakázek jsme zpracovali analýzu možností sociálního podnikání v Kolíně. Každopádně se naše aktivity v tomto roce výrazně rozšířily a zmohutněly, jak z hlediska tematické pestrosti, tak z hlediska rozpočtů. Ing. Petr Petřík ředitel M am aloca o.s

4 O NÁS - KDO JSME HLAS PRO OBČANSKOU SPOLEČNOST, POSPOLITOST A UDRŽITELNÝ KONZUM Občanské sdružení M AM ALOCA založili v roce 2004 studenti geografie a sociální antropologie v Plzni. Impulsem ke vzniku sdružení byla studijní cesta do Peru. Mezi naše původní cíle patřila podpora chudších regionů v jihoamerické zemi. Postupně se těžiště činnosti přeneslo přes pořádání cestovatelských přednášek či výstav fotografií (např. na tradiční kulturní akci Chebské dvorky) k naší domovské (české) realitě. M am aloca v průběhu let také uzavřela řadu partnerských dohod s různými subjekty (např. Městem Český Brod, občanským sdružením Leccos. S nabytými zkušenostmi a znalostmi se členové sdružení rozhodli činnost více specifikovat, vztáhnout ke konkrétnímu regionu i problematice. Tím regionem je dnes především Českobrodsko, klíčovými tématy M am alocy pak rozvoj pospolitostí (komunit), ekologie a sociální služby. V roce 2010 došlo k určité profesionalizaci sdružení změnou stanov. Navzdory tomu se ani po této změně nevzdáváme původního idealismu, který vychází ze zásad trvale udržitelného rozvoje a který vystihuje známé heslo Mysli globálně, jednej lokálně. V současné době naplňujeme tyto zásady jednak realizací menších lokálních projektů, které mají přispívat ke kultivaci konkrétní komunity i jejích sociálních vztahů (např. revitalizace Stezky do Štítar či kulturně-environmentální centrum Štolmíř). Hlavní část energie pak v současnosti zaměřujeme na oblast aktivního stárnutí. Tedy na problematiku, která se týká každého z nás, která souvisí s určitým globálním trendem, zároveň má zcela lokální a konkrétní podobu a také mnoho přesahů do ekonomiky či mezigenerační solidarity. VIZE A POSLÁNÍ: SLOVO PŘEDSEDY Občanské sdružení M am aloca jsem zakládal jako mladík plný idealismu, z potřeby pomáhat lidem v rozvojových zemích. Jak léta běžela, některé z idealistických plánů se ukázaly být nadmíru obtížné. Osud mne navíc zavedl na Kolínsko, kde jsem si uvědomil, že usilovat o rozkvět veřejného prostoru a lepší životní vyhlídky lidí může být stejně prospěšné doma za humny, jako třeba v Peru. M am aloca se postupně profesionalizovala a začala pragmaticky využívat dotační příležitosti. Zároveň se ale drží a vždy bude držet své filosofie a zásad, plynoucích z původního idealismu. Veškeré realizované projekty proto musí být v souladu s těmito zásadami, které vystihuje motto: Pro komunitu, bez předsudků, v souladu s krajinou. Z pozice předsedy občanského sdružení a otce zakladatele onen závazek garantuji. Jiří Stuchl, předseda 4

5 INFORMACE O AKTIVITÁCH M AM ALOCA V ROCE jaro-léto, podzim, konec roku 5

6 Ztracená ulička příběh pokračuje Motto: Hlas pro tradici a příjemný veřejný prostor jaro-léto Dokončili jsme druhou etapu oživení legendární Ztracené uličky v Kolíně, která navázala na její úspěšnou rekonstrukci z roku V návaznosti na malebnou středověkou uličku vznikl v někdejší zanedbané ovocné zahradě parčík s umělecko rekreačním prostorem, s altánem a sochami. Smyslem obou fází projektu, podpořeného programem TPCA Partnerství pro Kolínsko, bylo zapojení dříve nevábného a tmavého místa do života místních obyvatel. Dalším cílem je probuzení patriotismu formou připomenutí známých kolínských osobností. Ztracená ulička si našla spoustu přívrženců a stala se vítanou zkratkou nejen místních obyvatel, ale i návštěvníků z přilehlých obcí a turistů. Byla by velká škoda, kdyby rozsáhlý a zanedbaný prostor za jednou ze zdí Ztracené uličky nebyl využit, a tak jsme se rozhodli v projektu pokračovat. Řadu připomínek stávajících osobností jsme rozšířili o duralové desky dalších místních velikánů, jako jsou František Kmoch či Bedřich Hrozný a o desku s historií Ztracené uličky. Hned v sousedství Ztracené uličky navíc vyrostl nový tvůrčí park s lavičkami, zelení, plastikami, sochou Gustava Frištenského, kaligrafickým pískovištěm a pergolou s podiem pro koncerty i divadlo. Provázali jsme tak tak život uličky s umělecko-rekreační zónou stejně tak, jako byl její život provázán s přilehlými, dnes již neexistujícími domy před sto lety. Park je Kolíňanům k dispozici denně. Realizace projektu: podzim 2011 jaro 2012 Celkové náklady: ,80 Kč 6

7 Projekt Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce zkráceně E-inkluze 50+ podzim Motto: Hlas pro moderní technologie a dříve narozené Projekt Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce (CZ.1.04/5.1.01/ ), zkráceně E-inkluze 50+, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky. Začal v září 2012 a bude trvat do konce února 2014, tedy 18 měsíců. Cílem projektu je přispět ke zvýšení e-inkluze, tedy začlenění starších občanů do informační společnosti v ČR. V praxi to znamená sbližování dříve narozených s ICT - informačními a komunikačními technologiemi (PC, internet, tablety, chytré telefony, čtečky knih atd.). M am aloca tento cíl realizuje díky zkušenostem dvou zahraničních partnerů z Velké Británie a Norska (organizace PISCES WM CIC a Seniornett). Ono začlenění je klíčové i z hlediska lepšího uplatnění osob 50+ na pracovním trhu. Další a související cíle projektu jsou: Stěžejní část projektu připadá na rok Již na konci roku 2012 se ale uskutečnila úvodní konference v reprezentativních prostorách Senátu ČR, která vytyčila základní parametry a cíle. Na konferenci přišli zástupci všech zmíněných subjektů, kteří zhodnotili současnou českou situaci v oblasti digitální gramotnosti a její největší výzvy. Norští a britští partneři pak účastníkům nastínili jejich inspirativní přístup k e-inkluzi. Používání internetu v jednotlivých věkových skupinách v ČR v letech 2006 a 2011: zvýšení povědomí o problematice e-inkluze a podpora komunikace mezi organizacemi, kterých se tato problematika týká (nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, územní samosprávní celky, státní úřady), vytvoření příručky (brožury) zaměřené na přenos zahraničních znalostí v oblasti e-inkluze (systém vzdělávání didaktika), zřízení tematického webového portálu na podporu vzniku tzv. dobrovolnických tréninkových center zacílených na vzdělávání v ICT pro osoby 50+, vytvoření pilotního tréninkového centra. 7

8 Inspirace na severu a na ostrovech: Norsko je velmi bohatý stát, který ale čelí stejnému trendu jako ČR výraznému a rychlému stárnutí obyvatelstva. Kolem roku 2050 budou mít obě země podle aktuálních prognóz v průměru jednu z nejstarších populací v Evropě. Už dnes je z cca 5 milionu Norů asi 1,3 milionu starších 55 let. Gramotnost Norů v této skupině v oblasti ICT patří mezi nejvyšší na světě. Přesto v rámci Norska je mezi staršími lidmi (a imigranty) stále nejvyšší podíl osob bez schopnosti ovládat PC, internet, smart phone atd. Norská společnost má přitom hluboce zakořeněné demokratické hodnoty (rovné podmínky pro každého) a proto usiluje i o stav maximální míry e-inkluze seniorů a lidí v předdůchodovém věku. A také Norsko, má-li si zachovat svůj blahobyt, musí realizovat změny v zaměstnanecké a důchodové politice (konkrétně jde o snahu udržet lidi déle v pracovním procesu). Tyto ambice pomáhá systematicky realizovat už cca 15 let nezisková organizace Seniornett. Po celém Norsku provozuje s velmi skromným rozpočtem zhruba 170 tréninkových center určených (zejména, ale nejen) pro zmíněnou věkovou skupinu. Celkem už desítky tisíc klientů v nich prozatím vyškolili dobrovolníci (většinou také starší lidé), v prostorách úřadů nebo škol, většinou v odpoledních hodinách. A to i díky spolupráci s komerční sférou (firmy např. poskytují zdarma software, přispívají také banky, které mají zájem na využívání elektronického bankovnictví). Provincie West Midlands patří mezi nejchudší regiony Spojeného království. Ostrovní ekonomika není v současnosti celkově v dobré kondici, což nejvážněji dopadá na životní úroveň konkrétních skupin (seniorů, imigrantů, méně vzdělaných atd.). Ve zmíněné oblasti jsou tyto trendy zvlášť výrazné. Organizace PISCES WM CIC (dále jen PISCES) si proto vybrala ke svým aktivitám venkovskou oblast kolem dříve hornického města Wolverhampton. Vzdělávání starších lidí v ICT zde chápe jako součást boje proti chudobě. U příležitosti krize navíc v těchto problematických končinách vzrůstá počet sázkových kanceláří nebo nabídek krátkodobých půjček za drastické úroky. PISCES si proto klade za cíl bojovat nepřímo prostřednictvím osvěty v ICT i proti těmto predátorům a parazitům, kteří chápou konkrétně seniory a starší lidi jako snadnou kořist. Počítačová gramotnost je ale i pro PISCES především prostředkem, který zvyšuje kompetence (na trhu práce) a čelí věkové diskriminaci. Např. při samotné žádosti o zaměstnání je dnes ve Velké Británii on-line formulář prakticky automatickou záležitostí. Podle průzkumů organizace se kupříkladu starší Britové internetového bankovnictví často obávají, ale zajímají se o něj, protože se stává nutností. V PISCES zjišťují postoje, požadavky a obavy klientů v mnoha ohledech. Velmi s nimi diskutují také o bezpečnostních rizikách internetu. E-inkluze ve West Midlands má formu přátelských čajových klubů, jak podotkla s úsměvem tamní lektorka Elaine Coates. V podobném duchu, příjemném i užitečném, koncipujeme pilotní tréninková centra občanského sdružení M am aloca v Českém Brodě a Kolíně. Realizace projektu: září 2012 únor 2014 Celkové náklady: ,56 Kč Sociální dimenze e-inkluze britský příklad 8

9 Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů podzim Motto: Hlas pro racionální podnikání Projekt Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů (CZ.1.07/3.2.11/ ), zkráceně Finanční gramotnost, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Investice do rozvoje vzdělávání. Projekt začal v září 2012 a bude trvat do konce dubna 2014, tedy 20 měsíců. Hlavním fyzický výstupem projektu jsou na sebe navazující moduly (celkem 6), tvořící e-learningový kurz finančních analýz a finanční gramotnosti podniků. Vznikne také metodická příručka pro lektory a publikace určená účastníkům dalšího vzdělávání. Projekt jako celek by měl přispět ke zvýšení kvalifikovanosti zúčastněných lektorů a stejně tak zvýšení a zlepšení povědomí účastníků dalšího vzdělávání o finančním řízení malých a středních podniků. Obecným cílem těchto aktivit je vyšší konkurenceschopnost a nový potenciál daných firem ve Středočeském kraji. Zdarma proškolení lektoři (v průběhu roku 2013 minimálně 10) získají kromě know how také osvědčení o absolvování kurzu a po dobu realizace projektu bezplatný přístup k e-learningovým modulům. Ty se v budoucnu stanou komerčním produktem, který bude M am aloca nabízet za poplatek. Realizace projektu: září 2012 duben 2014 Celkové náklady: ,20 Kč Projekt je primárně zaměřený na subjekty ze Středočeského kraje. V první fázi je školení cílené na lektory dalšího vzdělávání. Tito lektoři se zároveň odborně podílejí pomocí zpětné vazby na vytváření samotného e-learningu pro účastníky dalšího vzdělávání. Ti jsou cílovou skupinou v následující druhé fázi projektu, v níž jim budou lektoři předávat nabyté znalosti. Projekt by tak měl přispět jak lektorům, kteří si zvýší kvalifikaci, tak samotným managerům, ředitelům či majitelům malých a středních podniků ve Středočeském kraji, kteří budou proškoleni v poslední fázi (jaro 2014) a zlepší tak svou finanční gramotnost vzhledem ke svým konkrétním potřebám. 9

10 Stezka Štítarským údolím Motto: Hlas pro šetrnou dopravu a zdravý pohyb podzim Nová multifunkční stezka z Kolína-Štítar podél Pekelského potoka je od jara 2013 k dispozici pěším i cyklistům. Komunikace má především usnadnit pohyb lidem při cestě do práce v dosud obtížně průchozí lokalitě. Alternativní dopravní tepna je ale také naučnou stezkou a ideální lokalitou pro procházky a rodinné vyžití díky doprovodným atrakcím. Motivací k projektu byla i ochrana životního prostředí (zvláště flóry a fauny) v údolí Pekelského potoka, dosažená vyčištěním a zpevněním břehů potoka pomocí vysázených stromů. M am aloca projekt realizovala díky grantovému programu TPCA Partnerství pro Kolínsko. Zhruba kilometrová stezka vede ze Štítar směrem do Zibohlav a Radovesnic. Začíná u nového mostu, který je součástí silničního obchvatu Kolína, a pro místní je tak vítanou příležitostí k rychle dostupné relaxaci v klidu a tichu přírody, jež vyvažuje zásah v podobě zmíněného dopravního díla. Upravená, rozšířená a místy zpevněná cesta výrazně usnadňuje a zrychluje pohyb obyvatelům z okolních sídel, kteří denně docházejí nebo jezdí na kole za prací do Kolína. Dosud museli využívat delší a místy nebezpečnou silnici druhé třídy. Atraktivitu nové stezky zvyšují přiléhající lavičky, malý cyklopark, informační tabule o místní flóře a fauně (zejména ptačí populaci), geologii i historii osídlení. M am aloca navíc už obdržela grant od TPCA na dobudování stezky do Zibohlav a Radovesnic (druhá dvoukilometrová fáze bude dokončená v roce 2014). Realizace projektu: září 2012 květen 2013 Celkové náklady: ,- Kč 10

11 Kulturně-environmentální centrum Štolmíř Historie a současnost Štolmíře a jeho regionu konec roku Motto: Hlas pro pospolitost, historickou paměť a přírodu Vesnice Štolmíř na severozápadním okraji Českého Brodu má bohatou minulost. Přítomnost obce s aktuálními 3 stovkami obyvatel je bohužel dosti chudá nejen po ekonomické, ale i duchovní, kulturní a komunitní stránce. Lokální projekt M am alocy, podpořený dotací z Programu rozvoje venkova, má za cíl to změnit. Spojit místní jedince v pospolitost, i s jejich historií, zvyky a regionem. Za tím účelem budujeme ve Štolmíři kulturně-environmentální centrum. Stavební práce zahrnovaly opravu střechy a usedlosti v centru obce, i rekonstrukci přilehlé stodoly (za účelem nové výstavní plochy)a úpravu prostranství před centrem, které je navíc novým sídlem o.s. M am aloca. Dokončené centrum bude postupně od závěru roku 2013 dějištěm řady aktivit, pro které ve Štolmíři dosud chybělo zázemí (vzdělávání v oblasti zemědělství a ekologie, lokální archiv, infocentrum, stálá expozice o zemědělství, pořádání společenských akcí a uměleckých sympózií). Dokumentaci k projektu jsme finalizovali v roce 2012, vlastní realizace stavebních prací a otevření Kulturně-environmentálního centra veřejnosti připadá na rok Realizace projektu: únor 2012 listopad 2013 Celkové náklady: ,- Kč 11

12 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLUPRÁCE FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 12

13 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLUPRÁCE Nejvyšším orgánem je Valná hromada sestávající se z členů sdružení, která zasedá 1x za rok. Tříčlenná Správní rada je volena z řad členů na dva roky. Správní rada volí předsedu, dva místopředsedy a ředitele sdružení. Ředitel sdružení je výkonným orgánem Správní rady a zároveň je statutárním orgánem. Statutární orgány na základě voleb a usnesení na Valné hromadě, , Praha Ředitel Ing. Petr Petřík, statutární zástupce Správní rada Jiří Stuchl, předseda a statutární zástupce Tereza Šíchová, místopředseda Jan Prokeš, místopředseda Ostatní členové Petr Osoba, Radim Šarapatka, Tomáš Giorgutti, Jiří Musil, Renata Vavreková, Zaměstnanci Adam Dědič - manažer projektu Klára Šubrtová - projektová asistentka Zdena Vostrovská - odborný garant Jan Pudlák - odborný pracovník Miriam Kotrusová - odborný pracovník Tereza Šíchová - administrativní pracovnice Jan Prokeš - PR Gabriela Brabcová - účetní Tým odborníků a spolupracovníků Daniel Kulhavý specialista na veřejné zakázky Radko Samek poradce pro EVVO, životní prostředí Hanka Šlesingrová poradce pro sociální služby a státní dotace Lucie Ulíková kreativní dílny, košíkářství Michal Blail specialista na pastevectví Aleš Bureš eko farma, DDŠ Býchory Petr Dvořák správa webu Pavel Jirák výroba a design aplikací Zdeněk Hejduk kulturní akce Jan Psota historie regionu Milan Hájek poradce pro rozpočty staveb Pavel Douša poradce pro muzejnictví a archivnictví Daniel Chamrada pořadatel hudebních produkcí Jan Antůšek provozovatel veřejné pece na chleba Milan Greineder koordinátor aktivit pro sociálně vyloučené lokality Jan Svoboda pořadatel sportovních aktivit pro děti Zuzana Miškovská poradce pro archivnictví a historii Jakub Obraz grafik Martin Prokop poradce pro problematiku VPP a zaměstnávání Luboš Rambousek poradce pro dotace EU Karolína Uhrová poradce pro dotace EU Roman Tocháček sokolnictví a koně Jana Ovčačiková specialista na poradenství v dotacích pro podniky Petr Černý problematika permakultur Zahraniční partneři Norsko: Senter for senior politikk Seniornett Velká Británie: PISCES WM CIC AgeUK Tuzemští partneři NNO: o.s. Prostor Leccos, o.s. Magráta, o.s. Barry a spol. o.s. GLE, o.p.s. Asociace aktivních seniorů Život 90 ČSOP stanice v Pátku Nadace Sue Ryder Lepší místo o.s. Štítarský SK Obce a další územní celky: Město Český Brod Město Kolín Obec Černíky Obec Polepy Obec Nebovidy Pošembeří, o.p.s. MAS Lípa pro venkov MAS Zálabí MAS Podlipansko Středočeský kraj Státní instituce: Národní ústav pro vzdělávání Výzkumný ústav MPSV Masarykova univerzita, Kabinet informačních studií a knihovnictví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce pobočka v Kolíně Státní archiv v Kolíně Soukromé a další subjekty: Coaching Group Partnerství pro Kolínsko TPCA ERA s.r.o. Seňorina s.r.o. ZŠ Žitomírská v Českém Brodě MŠ v Liblicích TS Český Brod 13

14 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1.Výsledek hospodaření.podle jednotlivých činností a zakázek: a) Hlavní činnost Zakázka Náklady Výnosy Hospodářský zisk Ztracená ulička ,80 Kč ,00 Kč ,80 Kč Muzeum letectví 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kec Štolmíř 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč OPLZZ ,54 Kč ,54 Kč 0,00 Kč OPVK ,51 Kč ,51 Kč 0,00 Kč Výzkum a ostatní ,83 Kč ,87 Kč ,96 Kč Rekonstrukce ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč EHP Norsko ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Stezka štítar. údolím ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Revitalizace obce ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Celkem ,68 Kč ,92 Kč ,76 Kč b) Hospodářská.činnost Zakázka Náklady Výnosy Hospodářský zisk Rekonstrukce stanice 9.234,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Štítarský SK 200,00 Kč 6.000,00 Kč 5.800,00 Kč VZ Vrbice 1.964,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Úřad vlády ČR ,00 Kč ,00 Kč 6.665,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM Ministerstvo práce a sociálních věcí Středočeský kraj TPCA 14

15 kontakt M AM ALOCA, o.s. Havelská 3, Štolmíř Český Brod IČ Bc. Jiří Stuchl, statutární zástupce Tel bankovní spojení: FIO Banka, a.s., pobočka Kolín č.ú /

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: Živnostenská banka, Na Příkopě

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Realizace vzdělávání od vzniku sdružení

Realizace vzdělávání od vzniku sdružení AMOS-HAVÍŘOV z. s. Navazuje na bohatou a úspěšnou historii občanského sdružení Občanské sdružení vzniklo na začátku roku 2004 se zaměřením na podporu rozvoje lidských zdrojů, sociální integraci a rovných

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014 Název organizace: MAS Brána Písecka, z.s. Sídlo: Čížová 127, 398 31 Čížová IČ: 270 47 792 Číslo a datum registrace: VS/1-1/65706/06-R ze dne 16.11. 2006 Web:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Ing. František Mikyska IdeaHELP, o.p.s. Obchodní jméno: IdeaHELP, o.p.s. Identifikační číslo: 274 70 229 Sídlo společnosti: Žamberk, Zemědělská 1004, 564 01 Právní

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Praha, 22. 11. 2013 Nikola Šimandlová Alternativa 50+, o.p.s. +420 777 564 332 nikola.simandlova@alternativaplus.cz http://alternativaplus.cz

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Úřad práce v Mostě 21. setkání krajů, NVF, 25.-26.11.2009 Teritoriální pakty zaměstnanosti v Rakousku Teritoriální pakty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

VÝSTUPY ZE SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ NA TÉMA VYUŽITÍ KOSTELA SV. HAVLA VE ŠTOLMÍŘI

VÝSTUPY ZE SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ NA TÉMA VYUŽITÍ KOSTELA SV. HAVLA VE ŠTOLMÍŘI VÝSTUPY ZE SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ NA TÉMA VYUŽITÍ KOSTELA SV. HAVLA VE ŠTOLMÍŘI 9. 4. 2016 Veřejné projednání se konalo, jako jedna z aktivit projektu Učíme se udržitelnému rozvoji a Zdravé město, MA 21.

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP: Boj proti všem formám diskriminace

Více

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2005

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2005 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. za rok 2005 je zpracována v souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s., Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice Výroční zpráva za rok 2013 Obsah I. Základní údaje o společnosti II. Vznik a status společnosti III. Zaměření a činnost společnosti

Více

Podralský nadační fond ZOD

Podralský nadační fond ZOD Výroční 2012 zpráva Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel ZOD Brniště a.s.... 4 Lidé v nadačním fondu...

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

prezentace ideového konceptu postupu projektu buďánka pro prahu

prezentace ideového konceptu postupu projektu buďánka pro prahu prezentace ideového konceptu postupu projektu buďánka pro prahu projektil.cz adam halíř, ondřej hofmeister, roman brychta zachranmebudanka.cz veronika palečková, martin dvořák buďánka historie a současnost

Více

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Úvodní slovo GLE o.p.s. zažilo zajímavý a přínosný rok. Uspořádali jsme několik kurzů a seminářů v oblasti projektového managementu a sociálního podnikání, docházelo k výměně

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více