VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 M am aloca, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 M am aloca, o.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 M am aloca, o.s. M am aloca pro komunitu, bez předsudků, v souladu s krajinou

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SDRUŽENÍ 3 O NÁS - KDO JSME 4 INFORMACE O AKTIVITÁCH M AM ALOCA V ROCE Ztracená ulička příběh pokračuje 6 Projekt E-inkluze Projekt Finanční gramotnost 9 Stezka Štítarským údolím 10 Kulturně-environmentální centrum Štolmíř 11 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 12 SPOLUPRÁCE 13 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 14

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SDRUŽENÍ Vážení partneři, členové a čtenáři, rok 2012 byl pro občanské sdružení M am aloca druhým rokem plnohodnotné činnosti. Podařilo se nám výrazněji vyprofilovat naše aktivity jak v kategorii hlavní (projekty), tak vedlejší (komerční zakázky). Jako naše klíčové téma jsme i pro budoucnost v tomto roce vymezili úsilí o posilování mezigenerační solidarity v hlavním regionu naší působnosti, tedy na severovýchodě Středočeského kraje. Začátkem roku 2012 jsme publikovali Metodickou příručku pro rozvoj aktivního stárnutí a zaměstnanecké politiky vůči osobám starším 50-ti let v ČR. Tento materiál je výsledkem načerpaných zkušeností od našich norských partnerů, získaných díky projektu realizovanému v předešlém roce pod názvem: Výměna zkušeností v oblasti aktivního stárnutí osob starších 50-ti let, který byl spolufinancován z finančních mechanismů EHP/Norsko. Od obecné roviny tohoto projektu jsme se během roku 2012 posunuli ke konkrétnější činnosti ve stejné oblasti - ke vzdělávání lidí v předdůchodovém věku v informačních a komunikačních technologiích (či jednoduše k posilování jejich ICT gramotnosti či počítačových dovedností). Zaměřit se na tuto problematiku jsme se mohli díky získané dotaci z Evropského sociálního fondu, v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro projekt nazvaný Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce. Jeho již hmatatelným výsledkem je propojení zainteresovaných organizací, vznik tematického webového portálu a především pilotních center pro trénink ICT dovedností v Českém Brodě a Kolíně, podle modelu norských a britských partnerů. Smysl projektu je širší než pouhé poskytování kurzů. Naše úsilí míří k povznesení aktivního života a občanské společnosti i celé komunity na konkrétním místě (Kolínsko, úžeji pak Českobrodsko), mimo jiné skrze setkávání lidí všech generací. Tento základní cíl se ostatně snažíme sledovat ve všech ostatních aktivitách. Mezi nimi dále dominuje, alespoň z hlediska výše rozpočtu, projekt Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V jeho rámci jsou ve Středočeském kraji školeni lektoři finanční gramotnosti, kteří pomocí e-learningových modulů budou předávat nabyté znalosti dál zaměstnancům malých a středních firem ze Středočeského kraje. Oba velké projekty M am alocy (z programů OPLZZ a OPVK) začaly v roce 2012 a skončí v roce V oblasti menších lokálních projektů se nám ve sledovaném období podařilo dokončit revitalizaci Ztracené uličky v Kolíně a přilehlého parčíku s uměleckým prostorem. Zahájili jsme také budování naučné stezky z Kolína do Štítar podél Pekelského potoka. Připravili jsme navíc projekt rekonstrukce kulturně-environmentálního centra ve Štolmíři, které se právě stává stabilním sídlem občanského sdružení M am aloca. Pro nejbližší budoucnost M am aloca v roce 2012 rovněž naplánovala výstavbu obecní pece na chleba u štolmířského centra, mobilní rozhlednu pro Českobrodsko a další projekty. V oblasti zakázek jsme zpracovali analýzu možností sociálního podnikání v Kolíně. Každopádně se naše aktivity v tomto roce výrazně rozšířily a zmohutněly, jak z hlediska tematické pestrosti, tak z hlediska rozpočtů. Ing. Petr Petřík ředitel M am aloca o.s

4 O NÁS - KDO JSME HLAS PRO OBČANSKOU SPOLEČNOST, POSPOLITOST A UDRŽITELNÝ KONZUM Občanské sdružení M AM ALOCA založili v roce 2004 studenti geografie a sociální antropologie v Plzni. Impulsem ke vzniku sdružení byla studijní cesta do Peru. Mezi naše původní cíle patřila podpora chudších regionů v jihoamerické zemi. Postupně se těžiště činnosti přeneslo přes pořádání cestovatelských přednášek či výstav fotografií (např. na tradiční kulturní akci Chebské dvorky) k naší domovské (české) realitě. M am aloca v průběhu let také uzavřela řadu partnerských dohod s různými subjekty (např. Městem Český Brod, občanským sdružením Leccos. S nabytými zkušenostmi a znalostmi se členové sdružení rozhodli činnost více specifikovat, vztáhnout ke konkrétnímu regionu i problematice. Tím regionem je dnes především Českobrodsko, klíčovými tématy M am alocy pak rozvoj pospolitostí (komunit), ekologie a sociální služby. V roce 2010 došlo k určité profesionalizaci sdružení změnou stanov. Navzdory tomu se ani po této změně nevzdáváme původního idealismu, který vychází ze zásad trvale udržitelného rozvoje a který vystihuje známé heslo Mysli globálně, jednej lokálně. V současné době naplňujeme tyto zásady jednak realizací menších lokálních projektů, které mají přispívat ke kultivaci konkrétní komunity i jejích sociálních vztahů (např. revitalizace Stezky do Štítar či kulturně-environmentální centrum Štolmíř). Hlavní část energie pak v současnosti zaměřujeme na oblast aktivního stárnutí. Tedy na problematiku, která se týká každého z nás, která souvisí s určitým globálním trendem, zároveň má zcela lokální a konkrétní podobu a také mnoho přesahů do ekonomiky či mezigenerační solidarity. VIZE A POSLÁNÍ: SLOVO PŘEDSEDY Občanské sdružení M am aloca jsem zakládal jako mladík plný idealismu, z potřeby pomáhat lidem v rozvojových zemích. Jak léta běžela, některé z idealistických plánů se ukázaly být nadmíru obtížné. Osud mne navíc zavedl na Kolínsko, kde jsem si uvědomil, že usilovat o rozkvět veřejného prostoru a lepší životní vyhlídky lidí může být stejně prospěšné doma za humny, jako třeba v Peru. M am aloca se postupně profesionalizovala a začala pragmaticky využívat dotační příležitosti. Zároveň se ale drží a vždy bude držet své filosofie a zásad, plynoucích z původního idealismu. Veškeré realizované projekty proto musí být v souladu s těmito zásadami, které vystihuje motto: Pro komunitu, bez předsudků, v souladu s krajinou. Z pozice předsedy občanského sdružení a otce zakladatele onen závazek garantuji. Jiří Stuchl, předseda 4

5 INFORMACE O AKTIVITÁCH M AM ALOCA V ROCE jaro-léto, podzim, konec roku 5

6 Ztracená ulička příběh pokračuje Motto: Hlas pro tradici a příjemný veřejný prostor jaro-léto Dokončili jsme druhou etapu oživení legendární Ztracené uličky v Kolíně, která navázala na její úspěšnou rekonstrukci z roku V návaznosti na malebnou středověkou uličku vznikl v někdejší zanedbané ovocné zahradě parčík s umělecko rekreačním prostorem, s altánem a sochami. Smyslem obou fází projektu, podpořeného programem TPCA Partnerství pro Kolínsko, bylo zapojení dříve nevábného a tmavého místa do života místních obyvatel. Dalším cílem je probuzení patriotismu formou připomenutí známých kolínských osobností. Ztracená ulička si našla spoustu přívrženců a stala se vítanou zkratkou nejen místních obyvatel, ale i návštěvníků z přilehlých obcí a turistů. Byla by velká škoda, kdyby rozsáhlý a zanedbaný prostor za jednou ze zdí Ztracené uličky nebyl využit, a tak jsme se rozhodli v projektu pokračovat. Řadu připomínek stávajících osobností jsme rozšířili o duralové desky dalších místních velikánů, jako jsou František Kmoch či Bedřich Hrozný a o desku s historií Ztracené uličky. Hned v sousedství Ztracené uličky navíc vyrostl nový tvůrčí park s lavičkami, zelení, plastikami, sochou Gustava Frištenského, kaligrafickým pískovištěm a pergolou s podiem pro koncerty i divadlo. Provázali jsme tak tak život uličky s umělecko-rekreační zónou stejně tak, jako byl její život provázán s přilehlými, dnes již neexistujícími domy před sto lety. Park je Kolíňanům k dispozici denně. Realizace projektu: podzim 2011 jaro 2012 Celkové náklady: ,80 Kč 6

7 Projekt Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce zkráceně E-inkluze 50+ podzim Motto: Hlas pro moderní technologie a dříve narozené Projekt Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce (CZ.1.04/5.1.01/ ), zkráceně E-inkluze 50+, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky. Začal v září 2012 a bude trvat do konce února 2014, tedy 18 měsíců. Cílem projektu je přispět ke zvýšení e-inkluze, tedy začlenění starších občanů do informační společnosti v ČR. V praxi to znamená sbližování dříve narozených s ICT - informačními a komunikačními technologiemi (PC, internet, tablety, chytré telefony, čtečky knih atd.). M am aloca tento cíl realizuje díky zkušenostem dvou zahraničních partnerů z Velké Británie a Norska (organizace PISCES WM CIC a Seniornett). Ono začlenění je klíčové i z hlediska lepšího uplatnění osob 50+ na pracovním trhu. Další a související cíle projektu jsou: Stěžejní část projektu připadá na rok Již na konci roku 2012 se ale uskutečnila úvodní konference v reprezentativních prostorách Senátu ČR, která vytyčila základní parametry a cíle. Na konferenci přišli zástupci všech zmíněných subjektů, kteří zhodnotili současnou českou situaci v oblasti digitální gramotnosti a její největší výzvy. Norští a britští partneři pak účastníkům nastínili jejich inspirativní přístup k e-inkluzi. Používání internetu v jednotlivých věkových skupinách v ČR v letech 2006 a 2011: zvýšení povědomí o problematice e-inkluze a podpora komunikace mezi organizacemi, kterých se tato problematika týká (nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, územní samosprávní celky, státní úřady), vytvoření příručky (brožury) zaměřené na přenos zahraničních znalostí v oblasti e-inkluze (systém vzdělávání didaktika), zřízení tematického webového portálu na podporu vzniku tzv. dobrovolnických tréninkových center zacílených na vzdělávání v ICT pro osoby 50+, vytvoření pilotního tréninkového centra. 7

8 Inspirace na severu a na ostrovech: Norsko je velmi bohatý stát, který ale čelí stejnému trendu jako ČR výraznému a rychlému stárnutí obyvatelstva. Kolem roku 2050 budou mít obě země podle aktuálních prognóz v průměru jednu z nejstarších populací v Evropě. Už dnes je z cca 5 milionu Norů asi 1,3 milionu starších 55 let. Gramotnost Norů v této skupině v oblasti ICT patří mezi nejvyšší na světě. Přesto v rámci Norska je mezi staršími lidmi (a imigranty) stále nejvyšší podíl osob bez schopnosti ovládat PC, internet, smart phone atd. Norská společnost má přitom hluboce zakořeněné demokratické hodnoty (rovné podmínky pro každého) a proto usiluje i o stav maximální míry e-inkluze seniorů a lidí v předdůchodovém věku. A také Norsko, má-li si zachovat svůj blahobyt, musí realizovat změny v zaměstnanecké a důchodové politice (konkrétně jde o snahu udržet lidi déle v pracovním procesu). Tyto ambice pomáhá systematicky realizovat už cca 15 let nezisková organizace Seniornett. Po celém Norsku provozuje s velmi skromným rozpočtem zhruba 170 tréninkových center určených (zejména, ale nejen) pro zmíněnou věkovou skupinu. Celkem už desítky tisíc klientů v nich prozatím vyškolili dobrovolníci (většinou také starší lidé), v prostorách úřadů nebo škol, většinou v odpoledních hodinách. A to i díky spolupráci s komerční sférou (firmy např. poskytují zdarma software, přispívají také banky, které mají zájem na využívání elektronického bankovnictví). Provincie West Midlands patří mezi nejchudší regiony Spojeného království. Ostrovní ekonomika není v současnosti celkově v dobré kondici, což nejvážněji dopadá na životní úroveň konkrétních skupin (seniorů, imigrantů, méně vzdělaných atd.). Ve zmíněné oblasti jsou tyto trendy zvlášť výrazné. Organizace PISCES WM CIC (dále jen PISCES) si proto vybrala ke svým aktivitám venkovskou oblast kolem dříve hornického města Wolverhampton. Vzdělávání starších lidí v ICT zde chápe jako součást boje proti chudobě. U příležitosti krize navíc v těchto problematických končinách vzrůstá počet sázkových kanceláří nebo nabídek krátkodobých půjček za drastické úroky. PISCES si proto klade za cíl bojovat nepřímo prostřednictvím osvěty v ICT i proti těmto predátorům a parazitům, kteří chápou konkrétně seniory a starší lidi jako snadnou kořist. Počítačová gramotnost je ale i pro PISCES především prostředkem, který zvyšuje kompetence (na trhu práce) a čelí věkové diskriminaci. Např. při samotné žádosti o zaměstnání je dnes ve Velké Británii on-line formulář prakticky automatickou záležitostí. Podle průzkumů organizace se kupříkladu starší Britové internetového bankovnictví často obávají, ale zajímají se o něj, protože se stává nutností. V PISCES zjišťují postoje, požadavky a obavy klientů v mnoha ohledech. Velmi s nimi diskutují také o bezpečnostních rizikách internetu. E-inkluze ve West Midlands má formu přátelských čajových klubů, jak podotkla s úsměvem tamní lektorka Elaine Coates. V podobném duchu, příjemném i užitečném, koncipujeme pilotní tréninková centra občanského sdružení M am aloca v Českém Brodě a Kolíně. Realizace projektu: září 2012 únor 2014 Celkové náklady: ,56 Kč Sociální dimenze e-inkluze britský příklad 8

9 Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů podzim Motto: Hlas pro racionální podnikání Projekt Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů (CZ.1.07/3.2.11/ ), zkráceně Finanční gramotnost, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Investice do rozvoje vzdělávání. Projekt začal v září 2012 a bude trvat do konce dubna 2014, tedy 20 měsíců. Hlavním fyzický výstupem projektu jsou na sebe navazující moduly (celkem 6), tvořící e-learningový kurz finančních analýz a finanční gramotnosti podniků. Vznikne také metodická příručka pro lektory a publikace určená účastníkům dalšího vzdělávání. Projekt jako celek by měl přispět ke zvýšení kvalifikovanosti zúčastněných lektorů a stejně tak zvýšení a zlepšení povědomí účastníků dalšího vzdělávání o finančním řízení malých a středních podniků. Obecným cílem těchto aktivit je vyšší konkurenceschopnost a nový potenciál daných firem ve Středočeském kraji. Zdarma proškolení lektoři (v průběhu roku 2013 minimálně 10) získají kromě know how také osvědčení o absolvování kurzu a po dobu realizace projektu bezplatný přístup k e-learningovým modulům. Ty se v budoucnu stanou komerčním produktem, který bude M am aloca nabízet za poplatek. Realizace projektu: září 2012 duben 2014 Celkové náklady: ,20 Kč Projekt je primárně zaměřený na subjekty ze Středočeského kraje. V první fázi je školení cílené na lektory dalšího vzdělávání. Tito lektoři se zároveň odborně podílejí pomocí zpětné vazby na vytváření samotného e-learningu pro účastníky dalšího vzdělávání. Ti jsou cílovou skupinou v následující druhé fázi projektu, v níž jim budou lektoři předávat nabyté znalosti. Projekt by tak měl přispět jak lektorům, kteří si zvýší kvalifikaci, tak samotným managerům, ředitelům či majitelům malých a středních podniků ve Středočeském kraji, kteří budou proškoleni v poslední fázi (jaro 2014) a zlepší tak svou finanční gramotnost vzhledem ke svým konkrétním potřebám. 9

10 Stezka Štítarským údolím Motto: Hlas pro šetrnou dopravu a zdravý pohyb podzim Nová multifunkční stezka z Kolína-Štítar podél Pekelského potoka je od jara 2013 k dispozici pěším i cyklistům. Komunikace má především usnadnit pohyb lidem při cestě do práce v dosud obtížně průchozí lokalitě. Alternativní dopravní tepna je ale také naučnou stezkou a ideální lokalitou pro procházky a rodinné vyžití díky doprovodným atrakcím. Motivací k projektu byla i ochrana životního prostředí (zvláště flóry a fauny) v údolí Pekelského potoka, dosažená vyčištěním a zpevněním břehů potoka pomocí vysázených stromů. M am aloca projekt realizovala díky grantovému programu TPCA Partnerství pro Kolínsko. Zhruba kilometrová stezka vede ze Štítar směrem do Zibohlav a Radovesnic. Začíná u nového mostu, který je součástí silničního obchvatu Kolína, a pro místní je tak vítanou příležitostí k rychle dostupné relaxaci v klidu a tichu přírody, jež vyvažuje zásah v podobě zmíněného dopravního díla. Upravená, rozšířená a místy zpevněná cesta výrazně usnadňuje a zrychluje pohyb obyvatelům z okolních sídel, kteří denně docházejí nebo jezdí na kole za prací do Kolína. Dosud museli využívat delší a místy nebezpečnou silnici druhé třídy. Atraktivitu nové stezky zvyšují přiléhající lavičky, malý cyklopark, informační tabule o místní flóře a fauně (zejména ptačí populaci), geologii i historii osídlení. M am aloca navíc už obdržela grant od TPCA na dobudování stezky do Zibohlav a Radovesnic (druhá dvoukilometrová fáze bude dokončená v roce 2014). Realizace projektu: září 2012 květen 2013 Celkové náklady: ,- Kč 10

11 Kulturně-environmentální centrum Štolmíř Historie a současnost Štolmíře a jeho regionu konec roku Motto: Hlas pro pospolitost, historickou paměť a přírodu Vesnice Štolmíř na severozápadním okraji Českého Brodu má bohatou minulost. Přítomnost obce s aktuálními 3 stovkami obyvatel je bohužel dosti chudá nejen po ekonomické, ale i duchovní, kulturní a komunitní stránce. Lokální projekt M am alocy, podpořený dotací z Programu rozvoje venkova, má za cíl to změnit. Spojit místní jedince v pospolitost, i s jejich historií, zvyky a regionem. Za tím účelem budujeme ve Štolmíři kulturně-environmentální centrum. Stavební práce zahrnovaly opravu střechy a usedlosti v centru obce, i rekonstrukci přilehlé stodoly (za účelem nové výstavní plochy)a úpravu prostranství před centrem, které je navíc novým sídlem o.s. M am aloca. Dokončené centrum bude postupně od závěru roku 2013 dějištěm řady aktivit, pro které ve Štolmíři dosud chybělo zázemí (vzdělávání v oblasti zemědělství a ekologie, lokální archiv, infocentrum, stálá expozice o zemědělství, pořádání společenských akcí a uměleckých sympózií). Dokumentaci k projektu jsme finalizovali v roce 2012, vlastní realizace stavebních prací a otevření Kulturně-environmentálního centra veřejnosti připadá na rok Realizace projektu: únor 2012 listopad 2013 Celkové náklady: ,- Kč 11

12 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLUPRÁCE FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 12

13 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLUPRÁCE Nejvyšším orgánem je Valná hromada sestávající se z členů sdružení, která zasedá 1x za rok. Tříčlenná Správní rada je volena z řad členů na dva roky. Správní rada volí předsedu, dva místopředsedy a ředitele sdružení. Ředitel sdružení je výkonným orgánem Správní rady a zároveň je statutárním orgánem. Statutární orgány na základě voleb a usnesení na Valné hromadě, , Praha Ředitel Ing. Petr Petřík, statutární zástupce Správní rada Jiří Stuchl, předseda a statutární zástupce Tereza Šíchová, místopředseda Jan Prokeš, místopředseda Ostatní členové Petr Osoba, Radim Šarapatka, Tomáš Giorgutti, Jiří Musil, Renata Vavreková, Zaměstnanci Adam Dědič - manažer projektu Klára Šubrtová - projektová asistentka Zdena Vostrovská - odborný garant Jan Pudlák - odborný pracovník Miriam Kotrusová - odborný pracovník Tereza Šíchová - administrativní pracovnice Jan Prokeš - PR Gabriela Brabcová - účetní Tým odborníků a spolupracovníků Daniel Kulhavý specialista na veřejné zakázky Radko Samek poradce pro EVVO, životní prostředí Hanka Šlesingrová poradce pro sociální služby a státní dotace Lucie Ulíková kreativní dílny, košíkářství Michal Blail specialista na pastevectví Aleš Bureš eko farma, DDŠ Býchory Petr Dvořák správa webu Pavel Jirák výroba a design aplikací Zdeněk Hejduk kulturní akce Jan Psota historie regionu Milan Hájek poradce pro rozpočty staveb Pavel Douša poradce pro muzejnictví a archivnictví Daniel Chamrada pořadatel hudebních produkcí Jan Antůšek provozovatel veřejné pece na chleba Milan Greineder koordinátor aktivit pro sociálně vyloučené lokality Jan Svoboda pořadatel sportovních aktivit pro děti Zuzana Miškovská poradce pro archivnictví a historii Jakub Obraz grafik Martin Prokop poradce pro problematiku VPP a zaměstnávání Luboš Rambousek poradce pro dotace EU Karolína Uhrová poradce pro dotace EU Roman Tocháček sokolnictví a koně Jana Ovčačiková specialista na poradenství v dotacích pro podniky Petr Černý problematika permakultur Zahraniční partneři Norsko: Senter for senior politikk Seniornett Velká Británie: PISCES WM CIC AgeUK Tuzemští partneři NNO: o.s. Prostor Leccos, o.s. Magráta, o.s. Barry a spol. o.s. GLE, o.p.s. Asociace aktivních seniorů Život 90 ČSOP stanice v Pátku Nadace Sue Ryder Lepší místo o.s. Štítarský SK Obce a další územní celky: Město Český Brod Město Kolín Obec Černíky Obec Polepy Obec Nebovidy Pošembeří, o.p.s. MAS Lípa pro venkov MAS Zálabí MAS Podlipansko Středočeský kraj Státní instituce: Národní ústav pro vzdělávání Výzkumný ústav MPSV Masarykova univerzita, Kabinet informačních studií a knihovnictví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce pobočka v Kolíně Státní archiv v Kolíně Soukromé a další subjekty: Coaching Group Partnerství pro Kolínsko TPCA ERA s.r.o. Seňorina s.r.o. ZŠ Žitomírská v Českém Brodě MŠ v Liblicích TS Český Brod 13

14 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1.Výsledek hospodaření.podle jednotlivých činností a zakázek: a) Hlavní činnost Zakázka Náklady Výnosy Hospodářský zisk Ztracená ulička ,80 Kč ,00 Kč ,80 Kč Muzeum letectví 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kec Štolmíř 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč OPLZZ ,54 Kč ,54 Kč 0,00 Kč OPVK ,51 Kč ,51 Kč 0,00 Kč Výzkum a ostatní ,83 Kč ,87 Kč ,96 Kč Rekonstrukce ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč EHP Norsko ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Stezka štítar. údolím ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Revitalizace obce ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Celkem ,68 Kč ,92 Kč ,76 Kč b) Hospodářská.činnost Zakázka Náklady Výnosy Hospodářský zisk Rekonstrukce stanice 9.234,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Štítarský SK 200,00 Kč 6.000,00 Kč 5.800,00 Kč VZ Vrbice 1.964,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Úřad vlády ČR ,00 Kč ,00 Kč 6.665,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM Ministerstvo práce a sociálních věcí Středočeský kraj TPCA 14

15 kontakt M AM ALOCA, o.s. Havelská 3, Štolmíř Český Brod IČ Bc. Jiří Stuchl, statutární zástupce Tel bankovní spojení: FIO Banka, a.s., pobočka Kolín č.ú /

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prostor za rok 2013 Slovo ředitele Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně rozvíjí prostředí, ve kterém působí.

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Hodnotící zpráva o postupu realizace Plánu zlepšování projektu Zdravého město a místní Agenda 21 Karlovy Vary Zpracovala:

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více