dva typy ironie romantickou, v níž estetický zážitek umožňuje překonat hrůzu z neuchopitelnosti světa, a postkonceptuální, která využívá převzaté

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dva typy ironie romantickou, v níž estetický zážitek umožňuje překonat hrůzu z neuchopitelnosti světa, a postkonceptuální, která využívá převzaté"

Transkript

1 FUTURA o.s. Centrum pro současné umění výroční zpráva 2010

2 Obsah: 1. Poslání organizace 2. Rekapitulace výstavního programu 3. Rezidenční pobyty 3.1 Pražské rezidence 3.2 Letní rezidence na zámku v Třebešicích 4. FUTURA New Yorku, Inc. 5. Finanční zpráva 6. Organizační struktura 7. Poděkování 8. Identifikační údaje organizace a kontaktní údaje 9. Přílohy Chronologický seznam výstav a akcí v roce 2010 Seznam rezidenčních pobytů uskutečněných v roce 2010 Přiznání k dani z příjmu právnických osob od do Výkaz zisku a ztrát ke dni Rozvaha (Bilance) ke dni Markéta Othová: Art Institute, 2006

3 1. Poslání organizace Občanské sdružení FUTURA je neziskovou organizací založenou v roce Jako jeho hlavní cíl vymezují stanovy propagaci kvalitního současného umění a podporu jeho šíření v co nejširším společenském a kulturním kontextu. Činností sdružení je produkce kulturních akcí, zejména výstav, festivalů, setkání, přednášek a diskusí pro nejširší veřejnost. Stejně důležitou součástí aktivit občanského sdružení je poté pořádání výměnných projektů, setkávání umělců a přátel umění, navazování kontaktů mezi umělci z různých zemí a spolupráce s dalšími subjekty v oblasti kultury a umění. 2. Rekapitulace výstavního programu Tak jako v předchozích letech se i v roce 2010 výstavní program centra pro současné umění FUTURA s jeho výstavním prostorem v Holečkově ulici na pražském Smíchově soustředil na skupinové výstavy připravené významnými současnými kurátory. Bohužel jsme v letošním roce zaznamenali bezprecedentní propad financí a to zejména u jednoho ze dvou pro neziskovou kulturní sféru zcela klíčových přispěvovatelů Magistrátu hl.m. Prahy. Ačkoli jsme obdrželi od výtvarné komise jedno z nejvyšších bodových ohodnocení ze všech projektů ze současné výtvarné scény, prostředky, které nám nakonec byly přiznány, byly nejnižší za posledních pět let. Původně zamýšlený projekt světoznámého ruského kurátora Viktora Misiana Velmi jednoduché úkony bez zvláštního opodstatnění tak musel být z rozpočtových důvodů nahrazen výstavou ruského videoartu Objekty v zrcadle jsou blíže než se zdají. Kurátor Viktor Misiano totiž vzhledem k dostupným financím odmítl projekt realizovat, neboť míra kompromisů by přesáhla únosnou mez a projekt, který předtím již s úspěchem prezentoval v Athénách a Miláně, by zcela pozbyl původního smyslu. FUTURA nicméně zařadila tento projekt do výstavního programu pro rok 2013, kdy společně s kurátorem pevně doufáme, že se nám jej již podaří v původním plánovaném rozsahu zrealizovat. Podobně výstava Jana Zálešáka Moving Image byla nutnou náhradou za původně plánovaný projekt mezinárodní výstavy dvojce kurátorů Carlose Motty a Olivera Resslera Co je demokracie?. Kvůli výše zmiňovanému finančnímu propadu jsme byli nuceni tento ambiciózní a tedy adekvátně finančně nákladný projekt rovněž posunout a to do výstavního plánu roku I přes tyto zhoršené podmínky se centru pro současné umění FUTURA v roce 2010 podařilo zrealizovat dvě mezinárodní a dvě české, divácky i odborně úspěšné, skupinové výstavy. Koncepce první výstavy roku 2010, Kašpar noci, která si vypůjčila název ze stejnojmenné sbírky francouzského romantika Aloysiuse Bertranda, se zabývala prvky gotična a groteskna v díle vybraných současných českých umělkyň a umělců. Kurátor Václav Magid představil jakýsi anachronický pokus podívat se na dnešní postkonceptuální tvorbu z úhlu pohledu estetických kategorií, které mají svůj původ v romantismu. Výstava proti sobě postavila

4 dva typy ironie romantickou, v níž estetický zážitek umožňuje překonat hrůzu z neuchopitelnosti světa, a postkonceptuální, která využívá převzaté kulturní kódy k tomu, aby je zesměšnila. Výstava tak předvedla, že motivy gotična a groteskna nejsou současné umělecké citlivosti cizí. To, co je spojuje, však dnes pravděpodobně není tragičnost postavení člověka tváří v tvář jeho smrtelnosti, ale spíše cynický úsměšek nad vlastní situací. Tak jako i ve svých předchozích kurátorských projektech i ve výstavě Kašpar noci opět Václav Magid posunul vnímání možností skupinové výstavy jako celku i vnímání samotných děl jako její součásti. K přípravě druhého letošní projektu jsme pozvali mladého italského kurátora Antonia Geusu. Tento nezávislý kurátor a kritik usazený dlouhodobě v Moskvě se specializuje na nové technologie v současném umění a je vůdčí osobností tohoto oboru v Rusku. Jako jednoho z nejrespektovanějších odborníků na ruský videoart jsme jej vyzvali, aby pro nás připravil přehlídku současného ruského videa s přesahem k jeho historickým kořenům. Videoart v Rusku je relativně nový fenomén. I přesto, že jeho prvopočátky sahají do poloviny osmdesátých let, jako forma výtvarného umění začal být chápán až o mnoho let později. Cenzura sovětských politických mocnářů, dotýkající se mimo jiné i technologické reprodukce, znesnadnila přístup jedince k videokameře a dalším formám záznamu. Z tohoto důvodu nastal reálný rozvoj videa v umění až po rozpadu sovětského svazu. Videoart se však rychle stal nejúčinnějším nástrojem umělců a umožnil jim po mnoha letech v ústraní svých ateliérů a bytů znovu definovat svou identitu a nejen prezentovat širšímu publiku svou roli a funkci v nové ruské společnosti, ale také navázat dialog se světem za bývalou železnou oponou. Výstava Objekty v zrcadle jsou blíže než se zdají mapovala vývoj videoartu v Rusku od klíčových osobností, které stály u zrodu této umělecké formy od roku 1985 do roku 1991, až k současným protagonistům, kteří určují jeho dnešní charakter. Výstava se nezaobírala jen zrodem, prvními kroky a upevněním toho uměleckého žánru, ale zároveň byla určitou formou vizuální eseje, která přímo i nepřímo představila nekompromisní pohled na minulé a současné ruské konfrontační vztahy k okolnímu světu. Skupinová výstava NY / Prague 6, připravená pro FUTURU nezávislým newyorským kurátorem Omarem Lopez-Chahoudem, představila tvorbu umělců žijících v New Yorku, kteří pracují s různými výrazovými prostředky: od instalací a umění ve veřejném prostoru přes sochu a malbu až po práce s fotografickým základem a performancí. Vybraní umělci představují směs různorodých kulturních zázemí a nacházejí se na odlišných místech své kariéry. Na výstavě byly mimo jiné prezentovány i nové práce vytvořené během jejich čtyřtýdenního rezidenčního pobytu na zámku v Třebešicích organizovaným zde FUTUROU pravidelně každé léto od roku Umělci společně s kurátorem vybrali díla svých kolegů pro přehlídku současného newyorského videoartu, která byla pod názvem VIDEO NY prezentována paralelně s jejich vlastní výstavou.

5 Hlavní záměr výstavního projektu Moving Image, který uzavřel letošní výstavní program, byl jednoduchý: uceleně představit brněnskou scénu sestávající z okruhu autorů, kteří se volně pohybovali a pohybují kolem kolektivu FIUME. Výstava Moving Image zachytila obraz scény aktivit a vztahů množství lidí v poměrně dlouhém čase. Ve výčtu zastoupených umělců nalezneme samozřejmá spojení, daná společnou účastí na výstavních projektech a pásmech projekcí, ale i volnější vazby, nacházející se v rovině inspirace, sdílení podobných východisek a směřování k podobným cílům. Důležitým jednotícím prvkem v pozadí byla pak samozřejmě brněnská Fakulta výtvarných umění, kde všichni umělci zahrnutí do koncepce této výstavy studovali. Výstava Moving Image ale hlavně vymezila určité výrazové charakteristiky brněnské scény. Vytyčila zdejší zájem o narativní obraz, ať už pohyblivý, statický nebo vytvářený instalací, stejně jako práci s širokou škálou emocí oproti chladnějšímu českému postkonceptuálnímu přístupu. Typická je také častá kolaborativní povaha projektů, kdy dlouhodobé i nárazové spolupráce mohou vést ke stírání kontur jednotlivých autorských rukopisů. Projektu Jana Zálešáka však nešlo o nějakou úplnost, přesnou dokumentaci vývoje, vlivů, návazností. Obraz uplynulých deseti let byl ve výstavní instalaci rekonstruován jako stále otevřený prostor, v němž se staré setkává s novým. Franklin Evans, floornotesandcornerpositions, 2010

6 3. Rezidenční pobyty FUTURA v současnosti organizuje tři rezidenční programy vedle letního Chateaux Třebešice, celoroční pražský program Rezidence Praha a new yorský 950 Greene Ave (o tomto programu více v samostatné kapitole). 3.1 Pražské rezidence V roce 2010 se pražského rezidenčního programu v Centru pro současné umění FUTURA zúčastnilo devět zahraničních umělců z Maďarska, Rumunska, Slovenska, Spojených Států Amerických, Egypta, Velké Británie a Holandska. Vzhledem k tomu, že rezidenční program FUTURY si zakládá na svém recipročním charakteru, obdobný počet českých umělců měl možnost zúčastnit se tří měsíčního tvůrčího pobytu v jedné z našich partnerských organizací. I přes omezené finanční zdroje se nám v roce 2010 podařilo úspěšně zrealizovat všechny původně plánované pobyty a aktivity (otevřené ateliéry, prezentace, promítání) s nimi spojené. Každý ze zahraničních umělců využil alespoň jedné formy prezentace a představil tak svou tvorbu místnímu odbornému i laickému publiku. Zahraniční umělci, mezi které se řadí například americká umělkyně Emily Verla Bovino, či maďarský umělec Andrász Blaszek, se skrze další aktivity přímo zapojili do dění na místní výtvarné scéně. Zatímco Bovino zorganizovala autorské čtení a diskuzi v galerii Etc., Andrász Blaszek se zúčastnil performance v galerii Školská 28. Každý z pobytů také proběhl pod vedením kvalifikované kurátorky, která s umělcem pracovala v přímém kontaktu po celé trvání pobytu. Byla mu tak poskytnuta pomoc nejen s praktickými věcmi, jako je pohyb po městě, galeriích, nákup materiálu na tvorbu díla, výzkum spojený s připravovaným dílem nebo přípravou otevřeného ateliéru, ale také například s vytipováním výstav, vernisáží, workshopů a dalších kulturních aktivit, které rezonují se zájmem a zaměřením umělce. Snaha kontinuálně seznamovat rezidenty s místní uměleckou scénou, jejími představiteli a dalšími odborníky se ukazuje jako plodná i dlouhodobě. Příkladem takové navázané spolupráce může být výstava slovenské umělkyně Kataríny Poliačikové v galerii Švestka, která byla iniciována právě během rezidence, díky které měla Poliačiková možnost obeznámit vedení této galerie se svou tvorbou. Nové spolupráce však byly iniciovány i ze strany českých umělců v zahraničí, jmenovitě pak především ze strany umělce Pavla Sterce, který nejen že během své rezidence v Polsku vystavil několik ze svých posledních děl v rámci dvou skupinových výstav ve Varšavě, ale také prezentoval polské umělce v rámci kurátorského projektu, který v říjnu proběhl pražském Karlín Studio a jehož byl kurátorem. V roce 2010 také začala spolupráce FUTURY s pražským kinem OKO, která bude doufejme pokračovat i v dalších letech. Spolupráce vychází z reálné potřeby zapojit nejen odborné publikum, ale především publikum laické do prezentací a diskuzí se zahraničními umělci a obeznámit tak veřejnost s tendencemi a přístupy umělců z odlišného kulturního prostředí. První vlaštovkou ze série diskusních panelů pod názvem Mezi námi byla diskuze s egyptským umělcem Basimem Magdym, který v Oku pod hlavičkou Questio-

7 ning Narratives představil české veřejnosti tři ze svých nejnovějších videí. Letošní ročník rezidenčních pobytů nám nejen umožnil navázat nové kontakty s jednotlivými rezidenty a zahraničními profesionály z oboru, ale také jsme se díky jednotlivým rezidencím měli možnost detailně obeznámit s prací pozvaných umělců a u mnohých z nich zvažujeme další, tentokrát výstavní spolupráci. Iniciovali jsme rovněž spolupráci s novými zahraničními partnery, s mnohými z nichž plánujeme ve výměnných rezidencích pokračovat i v následujících letech. Rezidenční program FUTURY si vedle recipročního charakteru zakládá na vysokém standardu, renomé a profesionalitě partnerských organizací. Zvolená strategie tak garantuje vysokou uměleckou kvalitu rezidentů, kteří do české republiky přijíždějí a zároveň vynikající zázemí a profesionální zacházení pro české umělce - rezidenty v zahraničí. Vzhledem k rostoucímu zájmu o náš rezidenční program ze strany zahraničních i českých umělců, partnerských institucí a nových prestižních partnerů, které se nám podařilo pro rok 2011 získat, plánujeme projekt v následujících letech dále rozšiřovat. Rádi bychom testovali nové formy prezentací a dále se tak aktivně podíleli na zpřístupňovaní současného umění širší veřejnosti, umožnili místnímu publiku se i nadále seznamovat s tvorbou umělců z odlišných koutů světa a zároveň vytvářeli jedinečné příležitosti pro mladé české tvůrce. 3.2 Letní residence na zámku Třebešice Nedílnou součástí našich aktivit na poli rezidenčních pobytů je letní workshop pořádaný pravidelně každé léto na zámku v Třebešicích u Kutné Hory již od roku Vzhledem k dané lokalitě a intenzitě každoročně připravovaného pobytu zve do tohoto programu FUTURA hlavně renomované umělce, pro které by bylo díky jejich vytíženému programu velmi obtížné, nebo nemožné, strávit na rezidenci déle nežli jeden měsíc, jak je tomu obvyklé u ostatních rezidenčních pobytů, které FUTURA pořádá. V rámci letní rezidence tak umělci společně žijí a tvoří po dobu kratší než čtyři týdny v unikátním prostředí Třebešického zámku. Vyvrcholením je den otevřených dveří, kde představí výsledky svého pobytu. Posledním výstupem rezidence obyčejně bývá výstava v prostorách FUTURY, nebo jak tomu bylo právě letos v Karlín Studios. Letošní ročník byl úzce spojen s prvními výsledky nejnovějšího projektu centra pro současné umění FUTURA odehrávajícím se v New Yorku. (Podrobněji v kapitole 4) Inspirováni myšlenkou recipročního charakteru pražských rezidencí, jsme i v tomto případě chtěli, aby naše aktivity v NYC byly dlouhodobě obousměrné. Proto jsme do letošního třebešického rezidenčního programu pozvali etablovaného kurátora žijícího v New Yorku Omara Lopez- Chahouda. Ten ke spolupráci vyzval mladé newyorské umělce různorodého kulturního zázemí a nacházející se na odlišných místech své kariéry. Tato šestice Franklin Evans, Brendan Fernandes, Katie Holten, Robert Melee, David Scanavino a Xaviera Simmons představila během dne otevřených dveří část výsledků své práce vzniklé během pobytu. Druhá část byla ke spatření na samostatné výstavě v prostorách pražské FUTURY.

8 4. FUTUTRA New York, Inc. V letošním roce jsme založili v New Yorku neziskovou organizaci, pobočku FUTURY s cílem soustavně podporovat (nejen) české umělce a kurátory v kariérním a uměleckém rozvoji a vytvářet jim k tomu patřičné organizační a institucionální příležitosti. Jedním z nástrojů, které k tomu uplatňujeme, jsou rezidenční pobyty. Během roku jsme postupně vyslali do NY pět umělců do dvou neziskových institucí: Triangle Arts Association (TAA) a International Studio and Curatorial Program (ISCP). Umělci se mohli hlásit do otevřené výzvy a z došlých přihlášek posléze účastníky vybíraly odborné komise. Pro rezidenční pobyt v ISCP, organizovaný společně s Institutem umění, komise doporučila malíře Jakuba Hoška. Z přihlášek do výběrového řízení na pobyt v TAA, které bylo vyhlášeno najednou ve čtyřech zemích České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku byli vybráni umělci Dorota Kendrová (SK), Jan Nálevka, (CZ), Anita Timea Oravecz (HU) a Honza Zamojski (PL). Všichni čtyři umělci zároveň vedle tříměsíčního rezidenčního pobytu získali příležitost představit newyorskému publiku své práce na samostatné výstavě v Českém centru New York. Katie Holten, Osm smrtelných hříchů civilizovaného muže, 2010

9 4. Finanční zpráva Celkové náklady FUTURY, o.s. v roce 2009 činily ,85 Kč, při výnosech ,95 Kč. Z veřejných rozpočtů jsme letos obdrželi grantovou podporu v celkové výši Kč, podrobněji v následující tabulce: FUTURA, o.s. výnosy z veřejných rozpočtů v roce 2010 organizace projekt Kč Středočeský kraj Prague / NY ,00 Kč MK ČR Umění a knihovny Celoroční výstavní program ,00 Kč MK ČR Umění a knihovny Rezidence Praha ,00 Kč Magistrát hl. m. Prahy Rezidence Praha ,00 Kč Magistrát hl. m. Prahy Celoroční výstavní program ,00 Kč CELKEM ,00 Kč Nadace, fondy a ostatní organizace přispěly na jednotlivé naše projekty částkou ,55 Kč, vizte tabulku: FUTURA, o.s. ostatní výnosy: nadace, fondy a dary v roce 2010 Organizace / dárce projekt Kč Mezinárodní Visegrádský fond Rezidence Praha ,67 Kč Evropská komise RE-tooling RESIDENCIES ,88 Kč Velvyslanectví Nizozemského Rezidence Praha ,00 Kč království Maďarské kulturní středisko v Rezidence Praha ,00 Kč Praze CELKEM ,55 Kč

10 Celkové náklady a výnosy v roce 2010 vypadaly takto: Celkové výdaje FUTURA, o.s Položka Ostatní režijní materiál Spotřeba materiálu Čistící prostředky Kancelářské potřeby Spotřeba plynu Spotřeba elektřiny - PRE Prodané zboží Opravy a udržování Jízdné - vlaky (umělci, kurátoři) Letenky (umělci, kurátoři) Náklady na reprezentaci Inzerce, propagace Pojištění Honoráře (umělci, kurátoři) Telefony, internet Doprava Poštovné Kopírování, tisk Náklady - služby Služby ostatní Účetní služby Webhosting Právní služby Nájemné (galerie, ubytování rezidenti) Pronájem ostatních prostor Mzdové náklady vč. dohod o provedení práce Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní pokuty a penále Kursové ztráty Jiné ostatní náklady Kč ,00 Kč ,54 Kč 4 527,00 Kč ,00 Kč ,39 Kč ,91 Kč 1 319,50 Kč 960,00 Kč 4 732,00 Kč ,00 Kč 8 609,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,97 Kč ,00 Kč 8 477,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč 802,00 Kč ,00 Kč 5 760,00 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 643,00 Kč 3 155,00 Kč 266,76 Kč ,38 Kč Celkem ,85 Kč

11 Celkové příjmy FUTURA, o.s položka Tržby za prodané zboží Úroky Kursové zisky Tržby z prodeje služeb (organizace, produkce) Přijaté příspěvky (dary) Provozní dotace Kč 1 165,00 Kč 70,62 Kč 206,78 Kč ,00 Kč ,55 Kč ,00 Kč Celkem ,95 Kč

12 5. Organizační struktura Jednatelem občanského sdružení FUTURA je Alberto Di Stefano, výkonným ředitelem Ondřej Stupal, produkční výstav Pavla Gajdošíková a koordinátorkou rezidenčních programů kurátorka Markéta Stará. 6. Poděkování Jako každý rok na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří v letošním roce pomohli s realizací našich projektů. Celoroční výstavní program v letošním roce podpořili Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy a Imarmitaliani. Projekt Rezidence Praha 2010 byl realizován za zásadní podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a Mezinárodního visegrádského fondu. Mediální podporu jsme našlli u těchto partnerů: Radio Wave, Umělec, Pragueout, Artmap, Artyčok.tv, Radio 1. Ať již jednotlivé výstavy či rezidence dále podpořili: Středočeský kraj, Velvyslanectví Nizozemského království, Maďarské kulturní centrum v Praze, Kinotechnika Praha a.s., Culture Ireland, Samsung a celá řada dalších. Děkujeme! 7. Identifikační údaje organizace a kontaktní údaje název organizace: FUTURA, o.s. číslo a datum registrace: registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne pod číslem VS/1-1/52 534/03-R sídlo organizace: Holečkova 49, Praha 5, , Česká republika adresa kanceláře: Holečkova 49, Praha 5, , Česká republika statutární zástupce: Alberto Di Stefano telefon: +420 / IČO: číslo účtu: /0800 webové stránky:

13 8. Přílohy Chronologický seznam výstav a akcí v roce Kašpar Noci vernisáž: úterý v 18 hod. termín výstavy: kurátor: Václav Magid vystavující umělci: Daniela Baráčková, Jiří David, Marek Meduna, Mar kéta Othová, Michal Pěchouček, Jiří Skála, Sláva Sobotovičová, Pavel Sterec, Ivan Svoboda, Jan Šerých, Roman Štětina 2. Objekty v zrcadle jsou blíže než se zdají: O videoartu v Rusku vernisáž: úterý v 18 hod. termín výstavy: kurátor: Antonio Geusa vystavující umělci: AES+F, Viсtor Alimpiev, Vika Begalska, Blue Noses, Bluesoup, Sergey Bratkov, Olga Chernysheva, Collective Actions, Fcuk, Lyudmila Gorlova, Dmitry Gutov, Anna Jermolaewa, Oleg Kulik, Anton Litvin, Vladimir Logutov, Vladislav Mamyshev-Monroe, Andrey Monastyrsky, Pirate Telvision, Kirill Preobrazhensky, Prometheus In stitute, PROVMYZA, Gia Rigvava, Sergey Shutov, TOBRELUTS, Boris Yukhananov, Vadim Zakharov a další 3. NY / Prague 6 vernisáž: středa v 18 hod. výstava proběhne: kurátor: Omar Lopez-Chahoud vystavující umělci: Franklin Evans, Brendan Fernandes, Katie Holten, Robert Melee, David Scanavino, Xaviera Simmons 4. VIDEO NY vernisáž: středa v 18 hod. výstava proběhne: výstava byla zorganizována umělci a kurátorem projektu NY / Prague 6 vystavující umělci: Michael Paul Britto, Nanna Debois Buhl, Jonathan Ehrenberg, Ezra Johnson, Kate Gilmore, Tommy Hartung, Jayson Keeling, Richard Mosse, Marilyn Minter, Mark Orange, Chloe Piene, Viva Ruiz, Diana Shpungin, Elisabeth Subrin, Joey Weiss 5. Moving Image vernisáž: středa v 18 hod. výstava proběhne: kurátor: Jan Zálešák vystavující umělci: Filip Cenek, Jiří Havlíček, Petr Strouhal, Magdale

14 na Hrubá, Jan Žalio, Jan Šrámek, Filip Nerad, Petr Cabalka, Antonín Koutný, Pavel Švec, Tomáš Bárta, Tereza Sochorová, Veronika Vlková, Lenka Žampachová, Vojtěch Vaněk, Adéla Sobotková Seznam rezidenčních pobytů uskutečněných v roce 2010: A) Rezidence Praha 2010: 1. Andras Blaszek (HU) leden březen, Open Studio (dále pouze OS): Emily Verla Bovino (US/IT) únor duben, OS: Katarina Poliačiková (SK) duben červen, OS: Arthur Kleinjan (NU) duben červen, OS: Pavel Braila (RU) červen 6. Gabriella Csoszo (Hu) srpen říjen, OS: Basim Magdy (EG) září listopad, OS: Liz Murray (UK) září listopad, OS: Jaroslav Varga (SK) říjen prosinec, OS: Vyslaní umělci a partnerské organizace programu Rezidence Praha 2010: Pavel Sterec (1985, CZ) - Viafarini /IT/, Zámek Ujazdowksi /Warsaw, PL/ Matěj Smetana (1980, CZ) - Gallery Priestor - The Space Gallery /SK/ Ivan Svoboda (1980, CZ) - Gallery Priestor - The Space Gallery /SK/ Pavla Sceranková (1980, SK) - The Studios of Young Artists /HU/ Jan Haubelt (1977, CZ) - Standpoint gallery /UK/ Dominik Lang (1980, CZ) - Duende Gueststudios /Rotterdam, NL/

15 B) Rezidenční program Třebešice Chateaux 2010 Franklin Evans (1967, US) Brendan Fernandes (1979, K/CA) Katie Holten (1975, IR/US) Robert Melee (1966, US) David Scanavino (1978, US) Xaviera Simmons (1974, US) Omar Lopez-CHahoud, kurátor v rezidenci (USA) C) Rezidenční program 950 Greene Ave. Dorota Kenderová (1980, SK) - Triangle Artist Association /NY, USA/ Jan Nálevka (1976, CZ) - Triangle Artist Association /NY, USA/ Timea Anita Oravecz (1975, HU) - Triangle Artist Association /NY, USA/ Jan Honza Zamojski (1981, PL) - Triangle Artist Association /NY, USA/ Jakub Hošek (1979, CZ) - ISCP /NY, USA/ Lenka Žampachová, Kompozice situace: vzácná vlastnost, 2010

16 Přiznání k dani z příjmu právnických osob od do Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 5 01 Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání 1 ) řádné dodatečné 10 ) opravné otisk podacího razítka finančního úřadu Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne Počet podílových fondů, jejichž majetek je obhospodařován Pořadové číslo podílového fondu Kód rozlišení typu přiznání 3 A Zdaňovací období podle 17a písm. ) zákona Počet příloh II. oddílu Počet zvláštních příloh 8 ) Počet samostatných příloh 9 ) P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání od do I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6 ) 05 Název právnické osoby F U T U R A o. s. 06 Sídlo právnické osoby a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné H o l e č k o v a 4 9 b) obec P r a h a 5 d) stát/kód státu Č e s k á r e p u b l Č R e) číslo telefonu f) číslo faxu c) PSČ Bankovní spojení / Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce 1 ) ano ne 09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne 2 ) 10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem 1 ) ano ne 11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy 1 ), 7 ) ano ne ano ne 2 ) 12 Spojení se zahraničními osobami 1 ) ano ne 13 Hlavní (převažující) činnost Kód klasifikace CZ-NACE 2 ) Propagace a podpora soudobého umění MFin vzor č. 21 (platný pro zdaňovací období započatá v roce 2010 nebo jejich část, za která lhůta k podání daňového přiznání uplyne po 31. prosinci 2010) 1

17

18

19

20

21

22

23

24 Výkaz zisku a ztrát ke dni Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb. Výkaz zisku a ztráty ke dni (v celých tisících Kč) IČ Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Futura o. s. Holečkova 49 Praha Činnost A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5 4. Prodané zboží 6 1 II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 17 IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 21 V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek 37 VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky 40 VIII. Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů 42 Číslo řádku hlavní hospodářská

25

26 Rozvaha (Bilance) ke dni Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb. R O Z V A H A ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Futura o. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Holečkova 49 Praha Označ. a A. AKTIVA b Dlouhodobý majetek celkem Číslo řádku c 1 Běžné účetní období Minulé úč. obdob Brutto Korekce Netto Netto I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 2. Software 4 3. Ocenitelná práva 5 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 9 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27

27

28

29

30

rezidentky, Terezy Severové. V květnu byla otevřena výstava, s níž se vrátili ke společné kurátorské práci manželé Ševčíkovy. Ti spolu s kurátorkou

rezidentky, Terezy Severové. V květnu byla otevřena výstava, s níž se vrátili ke společné kurátorské práci manželé Ševčíkovy. Ti spolu s kurátorkou FUTURA o.s. Centrum pro současné umění Výroční zpráva 2007 OBSAH: 1. Poslání organizace 2. Přehled činnosti v roce 2007 2.1 Rekapitulace výstavního programu 2.2 Výstavy v zahraničí projekty Art Connections

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2013 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2013 Od roku 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 1 Úvodní slovo 2 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2009 V roce 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do té

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace OBSAH OBSAH... 2 1.Úvod...3 Vážení přátelé... 3 2.Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace:... 3 3.Vymezení činnosti...4 4.Nové budovy...5

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Divadlo v Řeznické

Výroční zpráva za rok 2014 Divadlo v Řeznické Výroční zpráva za rok 2014 Divadlo v Řeznické Základní data společnosti Název Divadlo v Řeznické, o. p. s. zapsaná u Městského soudu v Praze ke dni 14. 12. 2007 oddíl 0, vložka číslo 537 Sídlo Řeznická

Více

Výroční zpráva 2013 Praha 2014

Výroční zpráva 2013 Praha 2014 Výroční zpráva 2013 Praha 2014 RUBIKON Centrum: Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé a kolegové, RUBIKON Centrum má za sebou již 20 let působení v oblasti prevence kriminality. Za tu dobu jsme pomohli mnohým

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A C E N T R U M P R O S O U Č A S N É U M Ě N Í P R A H A, o. p. s Jelení 9, 118 00 Praha 1 - Hradčany, tel. 02-2437 3178, fax. 02-5732 0640 Email: scca@fcca.cz URL http://www.fcca.cz 2 0 0 1 V Ý R O Č N

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 20 let od založení Nadace Terezínská

Více

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Výroční zpráva 2011 V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Ministerstvo vnitra ČR Siemens Integrity Initiative Nadace Open Society Fund Praha Stefan Batory Foundation Velvyslanectví Spojených

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více