dva typy ironie romantickou, v níž estetický zážitek umožňuje překonat hrůzu z neuchopitelnosti světa, a postkonceptuální, která využívá převzaté

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dva typy ironie romantickou, v níž estetický zážitek umožňuje překonat hrůzu z neuchopitelnosti světa, a postkonceptuální, která využívá převzaté"

Transkript

1 FUTURA o.s. Centrum pro současné umění výroční zpráva 2010

2 Obsah: 1. Poslání organizace 2. Rekapitulace výstavního programu 3. Rezidenční pobyty 3.1 Pražské rezidence 3.2 Letní rezidence na zámku v Třebešicích 4. FUTURA New Yorku, Inc. 5. Finanční zpráva 6. Organizační struktura 7. Poděkování 8. Identifikační údaje organizace a kontaktní údaje 9. Přílohy Chronologický seznam výstav a akcí v roce 2010 Seznam rezidenčních pobytů uskutečněných v roce 2010 Přiznání k dani z příjmu právnických osob od do Výkaz zisku a ztrát ke dni Rozvaha (Bilance) ke dni Markéta Othová: Art Institute, 2006

3 1. Poslání organizace Občanské sdružení FUTURA je neziskovou organizací založenou v roce Jako jeho hlavní cíl vymezují stanovy propagaci kvalitního současného umění a podporu jeho šíření v co nejširším společenském a kulturním kontextu. Činností sdružení je produkce kulturních akcí, zejména výstav, festivalů, setkání, přednášek a diskusí pro nejširší veřejnost. Stejně důležitou součástí aktivit občanského sdružení je poté pořádání výměnných projektů, setkávání umělců a přátel umění, navazování kontaktů mezi umělci z různých zemí a spolupráce s dalšími subjekty v oblasti kultury a umění. 2. Rekapitulace výstavního programu Tak jako v předchozích letech se i v roce 2010 výstavní program centra pro současné umění FUTURA s jeho výstavním prostorem v Holečkově ulici na pražském Smíchově soustředil na skupinové výstavy připravené významnými současnými kurátory. Bohužel jsme v letošním roce zaznamenali bezprecedentní propad financí a to zejména u jednoho ze dvou pro neziskovou kulturní sféru zcela klíčových přispěvovatelů Magistrátu hl.m. Prahy. Ačkoli jsme obdrželi od výtvarné komise jedno z nejvyšších bodových ohodnocení ze všech projektů ze současné výtvarné scény, prostředky, které nám nakonec byly přiznány, byly nejnižší za posledních pět let. Původně zamýšlený projekt světoznámého ruského kurátora Viktora Misiana Velmi jednoduché úkony bez zvláštního opodstatnění tak musel být z rozpočtových důvodů nahrazen výstavou ruského videoartu Objekty v zrcadle jsou blíže než se zdají. Kurátor Viktor Misiano totiž vzhledem k dostupným financím odmítl projekt realizovat, neboť míra kompromisů by přesáhla únosnou mez a projekt, který předtím již s úspěchem prezentoval v Athénách a Miláně, by zcela pozbyl původního smyslu. FUTURA nicméně zařadila tento projekt do výstavního programu pro rok 2013, kdy společně s kurátorem pevně doufáme, že se nám jej již podaří v původním plánovaném rozsahu zrealizovat. Podobně výstava Jana Zálešáka Moving Image byla nutnou náhradou za původně plánovaný projekt mezinárodní výstavy dvojce kurátorů Carlose Motty a Olivera Resslera Co je demokracie?. Kvůli výše zmiňovanému finančnímu propadu jsme byli nuceni tento ambiciózní a tedy adekvátně finančně nákladný projekt rovněž posunout a to do výstavního plánu roku I přes tyto zhoršené podmínky se centru pro současné umění FUTURA v roce 2010 podařilo zrealizovat dvě mezinárodní a dvě české, divácky i odborně úspěšné, skupinové výstavy. Koncepce první výstavy roku 2010, Kašpar noci, která si vypůjčila název ze stejnojmenné sbírky francouzského romantika Aloysiuse Bertranda, se zabývala prvky gotična a groteskna v díle vybraných současných českých umělkyň a umělců. Kurátor Václav Magid představil jakýsi anachronický pokus podívat se na dnešní postkonceptuální tvorbu z úhlu pohledu estetických kategorií, které mají svůj původ v romantismu. Výstava proti sobě postavila

4 dva typy ironie romantickou, v níž estetický zážitek umožňuje překonat hrůzu z neuchopitelnosti světa, a postkonceptuální, která využívá převzaté kulturní kódy k tomu, aby je zesměšnila. Výstava tak předvedla, že motivy gotična a groteskna nejsou současné umělecké citlivosti cizí. To, co je spojuje, však dnes pravděpodobně není tragičnost postavení člověka tváří v tvář jeho smrtelnosti, ale spíše cynický úsměšek nad vlastní situací. Tak jako i ve svých předchozích kurátorských projektech i ve výstavě Kašpar noci opět Václav Magid posunul vnímání možností skupinové výstavy jako celku i vnímání samotných děl jako její součásti. K přípravě druhého letošní projektu jsme pozvali mladého italského kurátora Antonia Geusu. Tento nezávislý kurátor a kritik usazený dlouhodobě v Moskvě se specializuje na nové technologie v současném umění a je vůdčí osobností tohoto oboru v Rusku. Jako jednoho z nejrespektovanějších odborníků na ruský videoart jsme jej vyzvali, aby pro nás připravil přehlídku současného ruského videa s přesahem k jeho historickým kořenům. Videoart v Rusku je relativně nový fenomén. I přesto, že jeho prvopočátky sahají do poloviny osmdesátých let, jako forma výtvarného umění začal být chápán až o mnoho let později. Cenzura sovětských politických mocnářů, dotýkající se mimo jiné i technologické reprodukce, znesnadnila přístup jedince k videokameře a dalším formám záznamu. Z tohoto důvodu nastal reálný rozvoj videa v umění až po rozpadu sovětského svazu. Videoart se však rychle stal nejúčinnějším nástrojem umělců a umožnil jim po mnoha letech v ústraní svých ateliérů a bytů znovu definovat svou identitu a nejen prezentovat širšímu publiku svou roli a funkci v nové ruské společnosti, ale také navázat dialog se světem za bývalou železnou oponou. Výstava Objekty v zrcadle jsou blíže než se zdají mapovala vývoj videoartu v Rusku od klíčových osobností, které stály u zrodu této umělecké formy od roku 1985 do roku 1991, až k současným protagonistům, kteří určují jeho dnešní charakter. Výstava se nezaobírala jen zrodem, prvními kroky a upevněním toho uměleckého žánru, ale zároveň byla určitou formou vizuální eseje, která přímo i nepřímo představila nekompromisní pohled na minulé a současné ruské konfrontační vztahy k okolnímu světu. Skupinová výstava NY / Prague 6, připravená pro FUTURU nezávislým newyorským kurátorem Omarem Lopez-Chahoudem, představila tvorbu umělců žijících v New Yorku, kteří pracují s různými výrazovými prostředky: od instalací a umění ve veřejném prostoru přes sochu a malbu až po práce s fotografickým základem a performancí. Vybraní umělci představují směs různorodých kulturních zázemí a nacházejí se na odlišných místech své kariéry. Na výstavě byly mimo jiné prezentovány i nové práce vytvořené během jejich čtyřtýdenního rezidenčního pobytu na zámku v Třebešicích organizovaným zde FUTUROU pravidelně každé léto od roku Umělci společně s kurátorem vybrali díla svých kolegů pro přehlídku současného newyorského videoartu, která byla pod názvem VIDEO NY prezentována paralelně s jejich vlastní výstavou.

5 Hlavní záměr výstavního projektu Moving Image, který uzavřel letošní výstavní program, byl jednoduchý: uceleně představit brněnskou scénu sestávající z okruhu autorů, kteří se volně pohybovali a pohybují kolem kolektivu FIUME. Výstava Moving Image zachytila obraz scény aktivit a vztahů množství lidí v poměrně dlouhém čase. Ve výčtu zastoupených umělců nalezneme samozřejmá spojení, daná společnou účastí na výstavních projektech a pásmech projekcí, ale i volnější vazby, nacházející se v rovině inspirace, sdílení podobných východisek a směřování k podobným cílům. Důležitým jednotícím prvkem v pozadí byla pak samozřejmě brněnská Fakulta výtvarných umění, kde všichni umělci zahrnutí do koncepce této výstavy studovali. Výstava Moving Image ale hlavně vymezila určité výrazové charakteristiky brněnské scény. Vytyčila zdejší zájem o narativní obraz, ať už pohyblivý, statický nebo vytvářený instalací, stejně jako práci s širokou škálou emocí oproti chladnějšímu českému postkonceptuálnímu přístupu. Typická je také častá kolaborativní povaha projektů, kdy dlouhodobé i nárazové spolupráce mohou vést ke stírání kontur jednotlivých autorských rukopisů. Projektu Jana Zálešáka však nešlo o nějakou úplnost, přesnou dokumentaci vývoje, vlivů, návazností. Obraz uplynulých deseti let byl ve výstavní instalaci rekonstruován jako stále otevřený prostor, v němž se staré setkává s novým. Franklin Evans, floornotesandcornerpositions, 2010

6 3. Rezidenční pobyty FUTURA v současnosti organizuje tři rezidenční programy vedle letního Chateaux Třebešice, celoroční pražský program Rezidence Praha a new yorský 950 Greene Ave (o tomto programu více v samostatné kapitole). 3.1 Pražské rezidence V roce 2010 se pražského rezidenčního programu v Centru pro současné umění FUTURA zúčastnilo devět zahraničních umělců z Maďarska, Rumunska, Slovenska, Spojených Států Amerických, Egypta, Velké Británie a Holandska. Vzhledem k tomu, že rezidenční program FUTURY si zakládá na svém recipročním charakteru, obdobný počet českých umělců měl možnost zúčastnit se tří měsíčního tvůrčího pobytu v jedné z našich partnerských organizací. I přes omezené finanční zdroje se nám v roce 2010 podařilo úspěšně zrealizovat všechny původně plánované pobyty a aktivity (otevřené ateliéry, prezentace, promítání) s nimi spojené. Každý ze zahraničních umělců využil alespoň jedné formy prezentace a představil tak svou tvorbu místnímu odbornému i laickému publiku. Zahraniční umělci, mezi které se řadí například americká umělkyně Emily Verla Bovino, či maďarský umělec Andrász Blaszek, se skrze další aktivity přímo zapojili do dění na místní výtvarné scéně. Zatímco Bovino zorganizovala autorské čtení a diskuzi v galerii Etc., Andrász Blaszek se zúčastnil performance v galerii Školská 28. Každý z pobytů také proběhl pod vedením kvalifikované kurátorky, která s umělcem pracovala v přímém kontaktu po celé trvání pobytu. Byla mu tak poskytnuta pomoc nejen s praktickými věcmi, jako je pohyb po městě, galeriích, nákup materiálu na tvorbu díla, výzkum spojený s připravovaným dílem nebo přípravou otevřeného ateliéru, ale také například s vytipováním výstav, vernisáží, workshopů a dalších kulturních aktivit, které rezonují se zájmem a zaměřením umělce. Snaha kontinuálně seznamovat rezidenty s místní uměleckou scénou, jejími představiteli a dalšími odborníky se ukazuje jako plodná i dlouhodobě. Příkladem takové navázané spolupráce může být výstava slovenské umělkyně Kataríny Poliačikové v galerii Švestka, která byla iniciována právě během rezidence, díky které měla Poliačiková možnost obeznámit vedení této galerie se svou tvorbou. Nové spolupráce však byly iniciovány i ze strany českých umělců v zahraničí, jmenovitě pak především ze strany umělce Pavla Sterce, který nejen že během své rezidence v Polsku vystavil několik ze svých posledních děl v rámci dvou skupinových výstav ve Varšavě, ale také prezentoval polské umělce v rámci kurátorského projektu, který v říjnu proběhl pražském Karlín Studio a jehož byl kurátorem. V roce 2010 také začala spolupráce FUTURY s pražským kinem OKO, která bude doufejme pokračovat i v dalších letech. Spolupráce vychází z reálné potřeby zapojit nejen odborné publikum, ale především publikum laické do prezentací a diskuzí se zahraničními umělci a obeznámit tak veřejnost s tendencemi a přístupy umělců z odlišného kulturního prostředí. První vlaštovkou ze série diskusních panelů pod názvem Mezi námi byla diskuze s egyptským umělcem Basimem Magdym, který v Oku pod hlavičkou Questio-

7 ning Narratives představil české veřejnosti tři ze svých nejnovějších videí. Letošní ročník rezidenčních pobytů nám nejen umožnil navázat nové kontakty s jednotlivými rezidenty a zahraničními profesionály z oboru, ale také jsme se díky jednotlivým rezidencím měli možnost detailně obeznámit s prací pozvaných umělců a u mnohých z nich zvažujeme další, tentokrát výstavní spolupráci. Iniciovali jsme rovněž spolupráci s novými zahraničními partnery, s mnohými z nichž plánujeme ve výměnných rezidencích pokračovat i v následujících letech. Rezidenční program FUTURY si vedle recipročního charakteru zakládá na vysokém standardu, renomé a profesionalitě partnerských organizací. Zvolená strategie tak garantuje vysokou uměleckou kvalitu rezidentů, kteří do české republiky přijíždějí a zároveň vynikající zázemí a profesionální zacházení pro české umělce - rezidenty v zahraničí. Vzhledem k rostoucímu zájmu o náš rezidenční program ze strany zahraničních i českých umělců, partnerských institucí a nových prestižních partnerů, které se nám podařilo pro rok 2011 získat, plánujeme projekt v následujících letech dále rozšiřovat. Rádi bychom testovali nové formy prezentací a dále se tak aktivně podíleli na zpřístupňovaní současného umění širší veřejnosti, umožnili místnímu publiku se i nadále seznamovat s tvorbou umělců z odlišných koutů světa a zároveň vytvářeli jedinečné příležitosti pro mladé české tvůrce. 3.2 Letní residence na zámku Třebešice Nedílnou součástí našich aktivit na poli rezidenčních pobytů je letní workshop pořádaný pravidelně každé léto na zámku v Třebešicích u Kutné Hory již od roku Vzhledem k dané lokalitě a intenzitě každoročně připravovaného pobytu zve do tohoto programu FUTURA hlavně renomované umělce, pro které by bylo díky jejich vytíženému programu velmi obtížné, nebo nemožné, strávit na rezidenci déle nežli jeden měsíc, jak je tomu obvyklé u ostatních rezidenčních pobytů, které FUTURA pořádá. V rámci letní rezidence tak umělci společně žijí a tvoří po dobu kratší než čtyři týdny v unikátním prostředí Třebešického zámku. Vyvrcholením je den otevřených dveří, kde představí výsledky svého pobytu. Posledním výstupem rezidence obyčejně bývá výstava v prostorách FUTURY, nebo jak tomu bylo právě letos v Karlín Studios. Letošní ročník byl úzce spojen s prvními výsledky nejnovějšího projektu centra pro současné umění FUTURA odehrávajícím se v New Yorku. (Podrobněji v kapitole 4) Inspirováni myšlenkou recipročního charakteru pražských rezidencí, jsme i v tomto případě chtěli, aby naše aktivity v NYC byly dlouhodobě obousměrné. Proto jsme do letošního třebešického rezidenčního programu pozvali etablovaného kurátora žijícího v New Yorku Omara Lopez- Chahouda. Ten ke spolupráci vyzval mladé newyorské umělce různorodého kulturního zázemí a nacházející se na odlišných místech své kariéry. Tato šestice Franklin Evans, Brendan Fernandes, Katie Holten, Robert Melee, David Scanavino a Xaviera Simmons představila během dne otevřených dveří část výsledků své práce vzniklé během pobytu. Druhá část byla ke spatření na samostatné výstavě v prostorách pražské FUTURY.

8 4. FUTUTRA New York, Inc. V letošním roce jsme založili v New Yorku neziskovou organizaci, pobočku FUTURY s cílem soustavně podporovat (nejen) české umělce a kurátory v kariérním a uměleckém rozvoji a vytvářet jim k tomu patřičné organizační a institucionální příležitosti. Jedním z nástrojů, které k tomu uplatňujeme, jsou rezidenční pobyty. Během roku jsme postupně vyslali do NY pět umělců do dvou neziskových institucí: Triangle Arts Association (TAA) a International Studio and Curatorial Program (ISCP). Umělci se mohli hlásit do otevřené výzvy a z došlých přihlášek posléze účastníky vybíraly odborné komise. Pro rezidenční pobyt v ISCP, organizovaný společně s Institutem umění, komise doporučila malíře Jakuba Hoška. Z přihlášek do výběrového řízení na pobyt v TAA, které bylo vyhlášeno najednou ve čtyřech zemích České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku byli vybráni umělci Dorota Kendrová (SK), Jan Nálevka, (CZ), Anita Timea Oravecz (HU) a Honza Zamojski (PL). Všichni čtyři umělci zároveň vedle tříměsíčního rezidenčního pobytu získali příležitost představit newyorskému publiku své práce na samostatné výstavě v Českém centru New York. Katie Holten, Osm smrtelných hříchů civilizovaného muže, 2010

9 4. Finanční zpráva Celkové náklady FUTURY, o.s. v roce 2009 činily ,85 Kč, při výnosech ,95 Kč. Z veřejných rozpočtů jsme letos obdrželi grantovou podporu v celkové výši Kč, podrobněji v následující tabulce: FUTURA, o.s. výnosy z veřejných rozpočtů v roce 2010 organizace projekt Kč Středočeský kraj Prague / NY ,00 Kč MK ČR Umění a knihovny Celoroční výstavní program ,00 Kč MK ČR Umění a knihovny Rezidence Praha ,00 Kč Magistrát hl. m. Prahy Rezidence Praha ,00 Kč Magistrát hl. m. Prahy Celoroční výstavní program ,00 Kč CELKEM ,00 Kč Nadace, fondy a ostatní organizace přispěly na jednotlivé naše projekty částkou ,55 Kč, vizte tabulku: FUTURA, o.s. ostatní výnosy: nadace, fondy a dary v roce 2010 Organizace / dárce projekt Kč Mezinárodní Visegrádský fond Rezidence Praha ,67 Kč Evropská komise RE-tooling RESIDENCIES ,88 Kč Velvyslanectví Nizozemského Rezidence Praha ,00 Kč království Maďarské kulturní středisko v Rezidence Praha ,00 Kč Praze CELKEM ,55 Kč

10 Celkové náklady a výnosy v roce 2010 vypadaly takto: Celkové výdaje FUTURA, o.s Položka Ostatní režijní materiál Spotřeba materiálu Čistící prostředky Kancelářské potřeby Spotřeba plynu Spotřeba elektřiny - PRE Prodané zboží Opravy a udržování Jízdné - vlaky (umělci, kurátoři) Letenky (umělci, kurátoři) Náklady na reprezentaci Inzerce, propagace Pojištění Honoráře (umělci, kurátoři) Telefony, internet Doprava Poštovné Kopírování, tisk Náklady - služby Služby ostatní Účetní služby Webhosting Právní služby Nájemné (galerie, ubytování rezidenti) Pronájem ostatních prostor Mzdové náklady vč. dohod o provedení práce Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní pokuty a penále Kursové ztráty Jiné ostatní náklady Kč ,00 Kč ,54 Kč 4 527,00 Kč ,00 Kč ,39 Kč ,91 Kč 1 319,50 Kč 960,00 Kč 4 732,00 Kč ,00 Kč 8 609,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,97 Kč ,00 Kč 8 477,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč 802,00 Kč ,00 Kč 5 760,00 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 643,00 Kč 3 155,00 Kč 266,76 Kč ,38 Kč Celkem ,85 Kč

11 Celkové příjmy FUTURA, o.s položka Tržby za prodané zboží Úroky Kursové zisky Tržby z prodeje služeb (organizace, produkce) Přijaté příspěvky (dary) Provozní dotace Kč 1 165,00 Kč 70,62 Kč 206,78 Kč ,00 Kč ,55 Kč ,00 Kč Celkem ,95 Kč

12 5. Organizační struktura Jednatelem občanského sdružení FUTURA je Alberto Di Stefano, výkonným ředitelem Ondřej Stupal, produkční výstav Pavla Gajdošíková a koordinátorkou rezidenčních programů kurátorka Markéta Stará. 6. Poděkování Jako každý rok na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří v letošním roce pomohli s realizací našich projektů. Celoroční výstavní program v letošním roce podpořili Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy a Imarmitaliani. Projekt Rezidence Praha 2010 byl realizován za zásadní podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a Mezinárodního visegrádského fondu. Mediální podporu jsme našlli u těchto partnerů: Radio Wave, Umělec, Pragueout, Artmap, Artyčok.tv, Radio 1. Ať již jednotlivé výstavy či rezidence dále podpořili: Středočeský kraj, Velvyslanectví Nizozemského království, Maďarské kulturní centrum v Praze, Kinotechnika Praha a.s., Culture Ireland, Samsung a celá řada dalších. Děkujeme! 7. Identifikační údaje organizace a kontaktní údaje název organizace: FUTURA, o.s. číslo a datum registrace: registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne pod číslem VS/1-1/52 534/03-R sídlo organizace: Holečkova 49, Praha 5, , Česká republika adresa kanceláře: Holečkova 49, Praha 5, , Česká republika statutární zástupce: Alberto Di Stefano telefon: +420 / IČO: číslo účtu: /0800 webové stránky:

13 8. Přílohy Chronologický seznam výstav a akcí v roce Kašpar Noci vernisáž: úterý v 18 hod. termín výstavy: kurátor: Václav Magid vystavující umělci: Daniela Baráčková, Jiří David, Marek Meduna, Mar kéta Othová, Michal Pěchouček, Jiří Skála, Sláva Sobotovičová, Pavel Sterec, Ivan Svoboda, Jan Šerých, Roman Štětina 2. Objekty v zrcadle jsou blíže než se zdají: O videoartu v Rusku vernisáž: úterý v 18 hod. termín výstavy: kurátor: Antonio Geusa vystavující umělci: AES+F, Viсtor Alimpiev, Vika Begalska, Blue Noses, Bluesoup, Sergey Bratkov, Olga Chernysheva, Collective Actions, Fcuk, Lyudmila Gorlova, Dmitry Gutov, Anna Jermolaewa, Oleg Kulik, Anton Litvin, Vladimir Logutov, Vladislav Mamyshev-Monroe, Andrey Monastyrsky, Pirate Telvision, Kirill Preobrazhensky, Prometheus In stitute, PROVMYZA, Gia Rigvava, Sergey Shutov, TOBRELUTS, Boris Yukhananov, Vadim Zakharov a další 3. NY / Prague 6 vernisáž: středa v 18 hod. výstava proběhne: kurátor: Omar Lopez-Chahoud vystavující umělci: Franklin Evans, Brendan Fernandes, Katie Holten, Robert Melee, David Scanavino, Xaviera Simmons 4. VIDEO NY vernisáž: středa v 18 hod. výstava proběhne: výstava byla zorganizována umělci a kurátorem projektu NY / Prague 6 vystavující umělci: Michael Paul Britto, Nanna Debois Buhl, Jonathan Ehrenberg, Ezra Johnson, Kate Gilmore, Tommy Hartung, Jayson Keeling, Richard Mosse, Marilyn Minter, Mark Orange, Chloe Piene, Viva Ruiz, Diana Shpungin, Elisabeth Subrin, Joey Weiss 5. Moving Image vernisáž: středa v 18 hod. výstava proběhne: kurátor: Jan Zálešák vystavující umělci: Filip Cenek, Jiří Havlíček, Petr Strouhal, Magdale

14 na Hrubá, Jan Žalio, Jan Šrámek, Filip Nerad, Petr Cabalka, Antonín Koutný, Pavel Švec, Tomáš Bárta, Tereza Sochorová, Veronika Vlková, Lenka Žampachová, Vojtěch Vaněk, Adéla Sobotková Seznam rezidenčních pobytů uskutečněných v roce 2010: A) Rezidence Praha 2010: 1. Andras Blaszek (HU) leden březen, Open Studio (dále pouze OS): Emily Verla Bovino (US/IT) únor duben, OS: Katarina Poliačiková (SK) duben červen, OS: Arthur Kleinjan (NU) duben červen, OS: Pavel Braila (RU) červen 6. Gabriella Csoszo (Hu) srpen říjen, OS: Basim Magdy (EG) září listopad, OS: Liz Murray (UK) září listopad, OS: Jaroslav Varga (SK) říjen prosinec, OS: Vyslaní umělci a partnerské organizace programu Rezidence Praha 2010: Pavel Sterec (1985, CZ) - Viafarini /IT/, Zámek Ujazdowksi /Warsaw, PL/ Matěj Smetana (1980, CZ) - Gallery Priestor - The Space Gallery /SK/ Ivan Svoboda (1980, CZ) - Gallery Priestor - The Space Gallery /SK/ Pavla Sceranková (1980, SK) - The Studios of Young Artists /HU/ Jan Haubelt (1977, CZ) - Standpoint gallery /UK/ Dominik Lang (1980, CZ) - Duende Gueststudios /Rotterdam, NL/

15 B) Rezidenční program Třebešice Chateaux 2010 Franklin Evans (1967, US) Brendan Fernandes (1979, K/CA) Katie Holten (1975, IR/US) Robert Melee (1966, US) David Scanavino (1978, US) Xaviera Simmons (1974, US) Omar Lopez-CHahoud, kurátor v rezidenci (USA) C) Rezidenční program 950 Greene Ave. Dorota Kenderová (1980, SK) - Triangle Artist Association /NY, USA/ Jan Nálevka (1976, CZ) - Triangle Artist Association /NY, USA/ Timea Anita Oravecz (1975, HU) - Triangle Artist Association /NY, USA/ Jan Honza Zamojski (1981, PL) - Triangle Artist Association /NY, USA/ Jakub Hošek (1979, CZ) - ISCP /NY, USA/ Lenka Žampachová, Kompozice situace: vzácná vlastnost, 2010

16 Přiznání k dani z příjmu právnických osob od do Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 5 01 Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání 1 ) řádné dodatečné 10 ) opravné otisk podacího razítka finančního úřadu Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne Počet podílových fondů, jejichž majetek je obhospodařován Pořadové číslo podílového fondu Kód rozlišení typu přiznání 3 A Zdaňovací období podle 17a písm. ) zákona Počet příloh II. oddílu Počet zvláštních příloh 8 ) Počet samostatných příloh 9 ) P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání od do I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6 ) 05 Název právnické osoby F U T U R A o. s. 06 Sídlo právnické osoby a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné H o l e č k o v a 4 9 b) obec P r a h a 5 d) stát/kód státu Č e s k á r e p u b l Č R e) číslo telefonu f) číslo faxu c) PSČ Bankovní spojení / Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce 1 ) ano ne 09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne 2 ) 10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem 1 ) ano ne 11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy 1 ), 7 ) ano ne ano ne 2 ) 12 Spojení se zahraničními osobami 1 ) ano ne 13 Hlavní (převažující) činnost Kód klasifikace CZ-NACE 2 ) Propagace a podpora soudobého umění MFin vzor č. 21 (platný pro zdaňovací období započatá v roce 2010 nebo jejich část, za která lhůta k podání daňového přiznání uplyne po 31. prosinci 2010) 1

17

18

19

20

21

22

23

24 Výkaz zisku a ztrát ke dni Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb. Výkaz zisku a ztráty ke dni (v celých tisících Kč) IČ Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Futura o. s. Holečkova 49 Praha Činnost A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5 4. Prodané zboží 6 1 II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 17 IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 21 V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek 37 VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky 40 VIII. Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů 42 Číslo řádku hlavní hospodářská

25

26 Rozvaha (Bilance) ke dni Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb. R O Z V A H A ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Futura o. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Holečkova 49 Praha Označ. a A. AKTIVA b Dlouhodobý majetek celkem Číslo řádku c 1 Běžné účetní období Minulé úč. obdob Brutto Korekce Netto Netto I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 2. Software 4 3. Ocenitelná práva 5 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 9 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27

27

28

29

30

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 Číslo Název

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70886202 Název: Mateřská škola Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název ní jednotky: Sídlo: Pluhův Žďár 59 378 21 Pluhův Žďár Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985103

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Votice Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Komenského

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky

Více

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě 1. Roční účetní závěrka 1.1. Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více