NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj"

Transkript

1 NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj Raně středověké hradiště, archeologický park století Význam: Raně středověké přemyslovské správní centrum, na jehož místě je budován archeologický park. Historie: Netolické *hradiště se v písemných pramenech objevilo poprvé v Kosmově kronice, která jej k r. 981 uvádí jako součást panství rodu Slavníkovců. S ohledem na stav dnešního poznání se však líčení kronikáře, který své dílo sepsal až na počátku 12. století, jeví jako velmi nepravděpodobné. Přestože nejstarší archeologické nálezy jsou *datovány již do 10. století, jednoznačný doklad o existenci hradiště přináší až písemná zmínka z r. 1088, kdy byly Netolice součástí systému knížecích správních *hradů (v dnešní terminologii hradišť), tzv. hradské soustavy. Tyto hrady představovaly centra knížecí moci, kterou zastupoval kastelán. K jeho povinnostem patřil pravidelný výběr dávek, vymáhání povinností poddaných a rozhodování soudních sporů. K r se v písemných pramenech objevuje jméno kastelána, správce netolického hradiště, Nemoje. Postavení správního centra si hradiště udrželo patrně až do r. 1256, kdy se Netolice dostaly do správy kláštera ve Zlaté Koruně. Popis: Hradiště se nachází na východním okraji města Netolice v poloze Na Jánu, na široké ostrožně nad potokem Rapačov. Stopy raně středověkého opevnění jsou viditelné především na východní a částečně i na severní a jižní straně *akropole hradiště. Půl hektaru velkou akropoli chránila hradba, dochovaná v podobě podkovovitého *valu, vysokého 1,5 2 m a širokého m. Na jihovýchodě prochází opevněním jedna z novodobých přístupových cest (A). Ó Pohled na rekonstruovanou hradbu raně středověkého hradiště v Netolicích od jihozápadu. Foto M. Pták, Ø Detail palisády v rekonstruované raně středověké hradbě v archeoskanzenu Netolice. Foto Z. Přibyl, Plán lokality podle Beneš J. a kol Æ 2,0 km

2 Na severním okraji akropole se do terénu zařezává hluboký *úvoz (B), o němž se uvažuje jako o původním vstupu do hradiště. Pozůstatky opevnění *předhradí, které jsou zmiňovány ve starší literatuře, patrně podlehly mladším terénním úpravám; přesnou polohu a rozlohu předhradí lze proto pouze odhadovat. V odborné literatuře se uvažuje o dvou předhradích sledujících tvar terénu nad Bezdrevským potokem směrem severovýchodně a jihovýchodně od akropole. Na druhém břehu potoka, naproti hradišti, lze předpokládat podhradní osadu, v níž se mohl soustřeďovat obchod a řemesla. Další část ohrazení, která však není na dnešním povrchu patrná, objevilo *geofyzikální měření na východní straně akropole, pod dnešním valem. Výsledky tohoto měření je možné interpretovat jako trojitý příkop a zřejmě jde o zbytky staršího opevnění. Do r stál ve středu akropole kostel sv. Jana Křtitele, jehož základy jsou v posledních několika letech postupně odkrývány při *archeologickém výzkumu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přestože se stáří této církevní stavby zatím nepodařilo jednoznačně určit, jistou oporu pro datování představuje pohřebiště v jejím blízkém okolí, jehož počátky jsou kladeny do 12. století. Na akropoli hradiště je od r postupně budován archeologický park, v němž návštěvníci najdou repliku opevnění z 10. století (C), tvořenou *čelní kamennou plentou (opěrnou zdí), dřevohlinitou komorovou hradbou (srov. *opevnění dřevohlinité) a dubovou palisádou. Vyhlídková věž, která je součástí rekonstruovaného opevnění, nabízí krásný pohled NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj 237

3 na dnešní město. Při stavbě byly v maximální možné míře využívány dobové nástroje a materiály s cílem ověřit původní technologické postupy. Občanské sdružení Archeopark Netolice zde pravidelně pořádá programy pro veřejnost, jejichž cílem je přiblížit každodenní život středověkého člověka. V budoucnosti je plánována stavba návštěvnického centra a několika srubů s řemeslnickými dílnami. [jm] Literatura: Beneš J. a kol. 2010, 2012a, 2012b. Navigační bod: N 49 03'02.22", E 14 12'03.27" (akropole). Přístup: Z parkoviště na Mírovém náměstí po zelené turistické značce a za mostem odbočit k rekonstrukci opevnění na hradišti. Rizika: Žádná. Okolí: [1] Malovice u Netolic (PT), Viereckschanze: N 49 04'26.76", E 14 11'49.39" (2,6 km). [2] Krtely (PT), halštatský a raně středověký mohylník: N 49 05'09.27", E 14 09'16.97" (5,1 km). [3] Třebanice (PT), halštatské hradiště Velký Hrádeček: N 49 00'55.67", E 14 08'41.47" (5,7 km). Õ Ñ Výstavba rekonstrukce raně středověké hradby v archeoskanzenu Netolice. Foto Z. Přibyl, NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj

4 NEVĚZICE, okr. Písek, Jihočeský kraj Pravěké hradiště oppidum př. Kr. Význam: Oppidum doby laténské, specifické svou malou rozlohou, dobře zachovalým opevněním a zasazením do malebné krajiny. Historie: Nevězice jsou naším nejmenším *oppidem. Malá rozloha tohoto *hradiště a jednoduchost jeho opevnění vedly k označení rurální oppidum, a dokonce ke zpochybnění toho, že má být řazeno mezi velká hradiště typu oppid. Odhlédneme-li od terminologických nejasností, vidíme Nevězice jako součást tzv. povltavské soustavy opevněných lokalit mladší doby laténské, k nimž patřila též oppida Hrazany (ÒRadíč) a ÒTřísov a menší opevněné polohy Orlík a Zvíkov (obě využity ve středověku pro výstavbu hradů). Pozornost se k Nevězicím obrátila v polovině 20. století, kdy zde byly provedeny první zjišťovací sondáže. V 80. letech 20. století proběhl rozsáhlejší výzkum Archeologického ústavu ČSAV v Praze, jenž prozkoumal konstrukci opevnění a částečně také podobu vnitřní zástavby oppida, kterou tvořily prostorově vymezené usedlosti. Zjištěny byly i stopy staršího osídlení z doby halštatské. Představu o rozsahu a hustotě osídlení přinesl také povrchový *archeologický průzkum. Koncentraci dokladů sídlištních aktivit zachytil zejména za dvojitou hradbou v severní části oppida (F) a v jeho středu (G), kde byly nalezeny i doklady řemeslných aktivit, např. tavicí kelímek s nálitky bronzoviny. Předpoklad, že lokalita sloužila jako obchodní zastávka na vltavské cestě, sice zatím neprokázaly zvláštní nálezy typu importovaných předmětů či mincí (i když z kruhů detektorových vykradačů památek prosakují jiné zprávy), Ó Val oppida od východu. Foto Z. Kačerová, Plán lokality podle Drda 1987 a podkladů R. Křivánka; upravila A. Danielisová. Æ 4,0 km 239

5 ale je zde zastoupena keramika cizí provenience, tedy dovezené hrnčířské výrobky. Na několika místech opevnění byly zjištěny stopy požáru, který mohl být podle výsledků archeologického výzkumu založen na několika místech současně, což by dokládalo konkrétní katastrofickou událost. Požárem zanikla i část vnitřní zástavby. Archeologické prameny nicméně nenaznačují, že by oppidum bylo na konci své existence vojensky dobyto. Po požáru bylo spíše opuštěno, podobně jako další podobné lokality daného období. Kdo a z jakých důvodů požár založil, zůstává proto otevřenou otázkou. Popis: Poloha Hrad, na které stojí oppidum, je situována na protáhlé ostrožně tvořící výběžek nad kaňonem Vltavy. Hluboko zaříznuté romantické údolí Vltavy vytváří přirozenou ochranu hradiště na jedné straně, stejně jako prudké svahy bočního údolí menšího potoka brání polohu na straně druhé. Ostrožna je tak sama o sobě velmi dobře chráněna. Přístup do ní tvoří jen asi 120 m široká šíje, která se posléze rozšiřuje na více než 300 m. Při dnešní výšce hladiny přehradní nádrže Orlík nevynikne tolik strategické umístění lokality, ale je nutno si představit vysoké skalní stěny, spadající více než 70 metrů hluboko k tehdejší hladině řeky. Poloha malého oppida nebyla přesto v krajině příliš nápadná křivolaké skály vltavského údolí jsou poměrně nepřehledné a ostrožna nijak výškově nevystupuje nad okolní kopce. Krajinné umístění tak dobře vystihuje vlastnosti míst typických pro zakládání laténských oppid v Čechách, které s výjimkou Závisti 240 NEVĚZICE, okr. Písek, Jihočeský kraj

6 (ÒLhota u Dolních Břežan) odpovídaly principu vidět, ale nebýt viděn. Hlavní přístupové cesty k oppidu se řídily vztahem k řece a k důležitým pozemním komunikacím. Dosud je v terénu patrná zřejmě původní *úvozová cesta (C), obloukovitě probíhající po jižním svahu ostrožny a pravděpodobně směřující k brodu přes řeku. Hlavní přístup vedl od severozápadu přes zmíněnou úzkou přístupovou šíji; v těchto místech byla lokalita také nejdůkladněji chráněna opevněním. Hradby měřily 1650 m a probíhaly původně po celém obvodu ostrožny. Uzavřely do sebe prostor 13 ha, což je skutečně poměrně málo ve srovnání s typickými středoevropskými oppidy, jejichž plocha většinou přesahuje 20 ha, ale někdy dosahuje i více než ha. Šíji oppida přehrazovaly dva *valy s příkopy (D); v terénu je ale zachována pouze vnitřní dvojice fortifikací (val a příkop). Vnější val, pravděpodobně konstruovaný pouze jako hliněný násep, byl v minulosti rozorán a vnější příkop zavezen. Na relativně přístupné jižní a západní straně oppida byl před valem vyhlouben příkop, dnes viditelný v terénu zhruba 5 m od úrovně koruny valu. V lépe přirozeně chráněných úsecích obvodu hradiště pak nebylo nutné doplňovat valy předsunutými příkopy. Opevnění zahrnulo do vnitřní plochy oppida také vodní zdroj (E). Hlavní bránu A tvořil na severní straně dlouhý ulicovitý vstup mezi zdvojenými valy (*brána ulicovitá); na jihovýchodní straně byla do systému opevnění začleněna další *brána (B), původně zřejmě klešťovitá s bočním vchodem. *Archeologický výzkum zde doložil klasickou konstrukci oppidálních hradeb čelní kamennou zeď Ò Kresebná rekonstrukce jihovýchodní brány (B) oppida. Podle Drda Ñ Letecký záběr oppida od jihovýchodu. Foto ÚAPPSČ Praha, NEVĚZICE, okr. Písek, Jihočeský kraj 241

7 Ñ LLS snímek (stínovaný model) oppida. Data ČÚZK Praha; zpracovala A. Danielisová, členěnou v pravidelných rozestupech svislými kůly, k níž z vnitřní strany přiléhal hliněný val provázaný s hradbou vodorovnými trámy. Pro vyzdění čela nevězické hradby byl použit kvalitní materiál z různorodých hornin vesměs trvanlivých nevětrajících vyvřelin (žula, granodiorit, amfibolit), které byly získávány z několik kilometrů vzdálených zdrojů. Méně kvalitní lokální horniny stavitelé ignorovali, případně je pouze přisypávali do hradebního tělesa. Nejvíce shodných rysů nese nevězická fortifikace s východočeským oppidem ÒČeské Lhotice. [ad] Literatura: Drda 1987; Drda Rybová 1997, 1998; Waldhauser Navigační bod: N 49 28'08.53", E 14 09'55.75" (vstup od severozápadu). Přístup: Z doporučeného místa parkování po červené turistické značce směrem na jih a asi po 150 m zahnout doleva na polní cestu k oppidu. Rizika: Žádná. Terénní relikty jsou lépe patrné mimo vegetační období, tedy od pozdního podzimu do časného jara. Okolí: [1] Zvíkovské Podhradí (PI), hradiště doby železné pod hradem Zvíkov: N 49 26'17.28", E 14 11'34.12" (4,0 km). [2] Kučeř (PI), Viereckschanze Obrovy hroby: N 49 27'08.36", E 14 14'53.25" (6,7 km). 242 NEVĚZICE, okr. Písek, Jihočeský kraj

8 NYMBURK, okr. Nymburk, Středočeský kraj Muzeum nad pravěkou mohylou př. Kr. Význam: Unikátní forma prezentace vnitřního prostoru pravěké mohyly. Historie: Zvyk ukládat zemřelé v hrobkách s rozsáhlou kamennou konstrukcí je v Evropě doložen od 4. tisíciletí př. Kr., a to především na západě a severu kontinentu. Tyto památky patří k okruhu tzv. *megalitických staveb, z nichž některé (např. dolmeny a jiné hrobky s kamennou konstrukcí, původně uloženou zpravidla pod mohylou) souvisejí s pohřbíváním, jiné nejspíše s kultovními obřady. Mnoho z těchto staveb udivuje svými rozměry a nákladností. V Čechách se památky megalitického typu vyskytují jen ojediněle (ÒKlobuky, ÒBřezno u Loun) a většina zachovalých mohyl pochází až z doby bronzové a mladších období. Jedna z výjimek, která v Čechách zatím nemá obdoby a svou složitou kamennou konstrukcí může vzdáleně připomínat megalitické stavby západní Evropy, byla nedávno odkryta v Nymburce. Hrobku, původně nejspíše překrytou mohylovým náspem, objevil záchranný *archeologický výzkum, vedený v l K. Motykovou, který předcházel plánované stavbě velkého domovního komplexu. Díky objevu pohřební komory k výstavbě komplexu naštěstí již nedošlo. V historickém jádru města zůstala mohyla do dnešní doby zachována pravděpodobně jen díky tomu, že se nacházela v zadní, hospodářské části městské parcely, kde zůstala po celý středověk a novověk uchráněna před výraznějšími stavebními zásahy. V r se hrobka stala kulturní památkou. Nad unikátním nálezem byla r dokončena stavba podle návrhu akademického architekta J. Matyáše, která umožnila zachovat odkrytou mohylu na místě původ- Ó Muzeum nad pravěkou mohylou v historickém jádru města Nymburka. V pozadí Kostelní náměstí s cihlovým kostelem sv. Jiljí ze století. Foto Z. Kačerová, Mapa M. Langová. Æ 0,5 km 243

9 ního nálezu (*in situ) a zpřístupnit ji veřejnosti. Muzeum bylo slavnostně otevřeno v dubnu Lze zde shlédnout animovaný příběh, který zobrazuje události, jež mohly stavbě mohyly předcházet je sice smyšlený, ale byl vytvořen na základě zjištěných archeologických faktů. Návštěvník si může také pustit rozhovor s autorkou výzkumu, v němž vypráví o nálezu mohyly, průběhu jejího zkoumání a významu tohoto objevu. Eneolitická hrobka není zdaleka jediným pravěkým nálezem v okolí. I přes intenzivní sídlení ve vrcholném středověku a novověku je zde doloženo osídlení z neolitu a dále řada sídlištních nálezů kultury nálevkovitých pohárů (srov. *archeologická kultura), jíž je připisována i mohyla. Ve střední a mladší době bronzové tu stávalo *hradiště, které bylo opevněno hradbou a příkopem, jehož průběh dodnes sleduje Palackého ulice a ulice Na Příkopě. V době železné se v blízkosti nacházel dvorec a prokázáno je i slovanské osídlení z 10. století. Popis: Pohřební objekt sestával z mohutné konstrukce z velkých opukových bloků. V jádru se nacházel skříňkový hrob o rozměrech cm, jehož stěny tvořily svisle naskládané ploché kameny. Uvnitř byly při výzkumu patrné stopy ještě po dřevěné konstrukci dvou kůlech s obložením. Horní část hrobu překrývaly další ploché kameny, z nichž bylo několik přepálených, stejně jako hlinitopísčitá vrstva nad nimi. Tuto situaci autorka výzkumu interpretuje jako pozůstatek po ohni, který měl být součástí pohřebních ceremonií. I když část mohyly nad propálenou vrstvou značně porušila středověká a novověká činnost, byly zde zachyceny i pravděpodobné zbytky mohylového náspu z hlíny a drobných kamenů; jeho původní výšku a rozsah již však rekonstruovat nelze. Uvnitř se nacházelo několik zlomků keramiky, které je možné zařadit převážně do období eneolitu. Kosti v hrobě se dochovaly ve velmi špatném stavu, přesto se ale podařilo určit, že se jednalo o dospělého jedince, pravděpodobně muže, který zemřel ve věku mezi 40 a 50 lety. Do hrobu byl uložen ve skrčené poloze na pravém boku hlavou k západu, avšak podle K. Motykové již ve stupni počátečního rozkladu těla, protože některé kosti neležely v anatomickém upořádání. Tyto detaily jsou důležité, protože uložení zemřelých a jejich orientace vůči světovým stranám hrály právě v období eneolitu významnou roli. Společnost takto vyjadřovala postavení zemřelého (např. jinak ukládala muže a ženy), ale i obecný vztah člověka ke *kosmologickým otázkám (pohled zemřelého k jihu zřejmě souvisel s významem Slunce). Ze západu (a tedy v ose hrobu) na kamennou konstrukci mohyly navazovala jakási přístupová rampa z vějířovitě uspořádaných velkých plochých kamenů. Pod vrstvou kamenů byla odkryta oválná jáma, která obsahovala kromě zvířecích kostí také kamenný hrot šípu s trnem. Přímá souvislost tohoto objektu s mohylou ovšem nebyla prokázána. Vzhledem k nepřítomnosti milodarů bylo *datování mohyly možné pouze na základě nálezů z hliněného pláště. Podle několika fragmentů keramiky se dá mohyla přiřadit ke staršímu eneolitu, ke kultuře nálevkovitých pohárů. Toto časové zařazení potvrzuje i *radiokarbonové datování vzorku z kosti pohřbeného muže, který měl zemřít někdy mezi l a 3140 př. Kr. 244 NYMBURK, okr. Nymburk, Středočeský kraj

10 I když v hrobce nebyla nalezena prakticky žádná výbava, už ze samotného charakteru stavby lze soudit, že zemřelý představoval významnou osobu. I z jiných nálezů můžeme odhadovat, že právě v období eneolitu společenská role mužů rostla, a to nejspíše v důsledku změn v ekonomické sféře např. v zemědělství, těžbě a směně surovin aj. Úspěšní a významní jedinci mohli nabývat společenského postavení tzv. velkých mužů (angl. big men) a jejich důležitost se odrážela i v mimořádných pohřebních ceremoniích. Pohřební areály tohoto typu se stávaly místem dalších obřadů, uctívání předků a zdrojem identity dané komunity. [ml] S obj. 77 A B Literatura: Motyková 1998, 2013a, 2013b. Navigační bod: N 50 11'11.47", E 15 02'39.00" (u mohyly). 0 2 m m A 2 2 B Přístup: Z parkoviště na náměstí Přemyslovců lze dojít Kostelní ulicí kolem kostela sv. Jiljí a ulicí Na Příkopě až k mohyle m 13 obj Rizika: Otevírací doba pouze od dubna do září 9:00 17:00. Okolí: [1] Nymburk (NB), cihlové opevnění města z první poloviny 14. století: N 50 11'11.86", E 15 02'43.53" (0,1 km). [2] Nymburk (NB), odkryté základy sladovny ze 16. století: N 50 11'09.35", E 15 02'23.39" (0,3 km). [3] Poděbrady (NB), Polabské muzeum: N 50 08'31.03", E 15 07'21.94" (7,5 km). [4] ÒHradišťko u Sadské (NB), zaniklá středověká ves Lhota na Kří (9,2 km). Ó Plán hrobu odkrytého v mohyle. Podle Motyková 2013a. Ò Odkrytá kamenná konstrukce mohyly s hrobovou komorou a částí přístupové rampy. Foto Z. Kačerová, NYMBURK, okr. Nymburk, Středočeský kraj 245

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Hradiště Na Jánu a terénní výzkum

Hradiště Na Jánu a terénní výzkum Hradiště Na Jánu a terénní výzkum Netolické hradiště se nachází na východním okraji města v poloze Na Jánu na ostrožně nad potokem Rapačov (v mapách také Bezdrevský potok), obtékající z východu dnešní

Více

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr.

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Filip Velímský Lokalita Malín na výřezu leteckého snímku Kutné Hory Lokalita Malín

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský 2 OKRES DĚČÍN Autor: Peter Budinský OBSAH 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 2.2 Rejstřík sbírkových nálezů podle období a kultur 2.3 Literatura 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle

Více

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako 2011 Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako předstihový na novostavbě muzea, drobnější akce následovaly

Více

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010.

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Ondřej Chvojka Od roku 2009 probíhá v povodí říčky Smutné na

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

Architektura a stavitelství v pravěku

Architektura a stavitelství v pravěku Architektura a stavitelství v pravěku Časová osa Paleolit od 500.000 10.000 let př.n.l. Mezolit od 10.000 5.300 let př.n.l. Neolit od 5.300 3.800 let př.n.l. Eneolit od 3.800 2.400 let př.n.l. První úkryty

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9

Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Nálezová zpráva o archeologickém dohledu Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Archeologický dohled při statickém zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Muzeum a galerie severního Plzeňska

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Domy doby laténské a římské

Domy doby laténské a římské Domy doby laténské a římské Od halštatského období se množí doklady sídlišť, na kterých se setkáváme obvykle s pozůstatky zahloubených a v mnohem méně případech také nadzemních domů. Základním stavebním

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK. tlf.

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK.  tlf. NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 ARCHEOPARK MIKULČICE - KOPČANY PŘEDPOKLADY VZNIKU - Jedinečná archeologická

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY

PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY - 81 - - 82 - PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY Urbanistická struktura a rozvoj obce Obrázek: snímek stabilního katastru Vlkova z roku 1827 Letecký

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 6. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz duben 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ PETR HOLUB V měsících květnu až prosinci 2009 probíhala první etapa archeologického výzkumu na stavbě parkovacího domu v ulici Panenská v Brně. Lokalita

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Ivana Boháčová Jiří Hošek, ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Martina Bílková, KA ZČU Plzeň 1 témata a cíle

Více

Prácheň (k.ú. Velké Hydčice), úprava parkoviště před hřbitovem, srpen Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu pro investora.

Prácheň (k.ú. Velké Hydčice), úprava parkoviště před hřbitovem, srpen Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu pro investora. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV Prácheň (k.ú. Velké Hydčice), úprava parkoviště před hřbitovem, srpen 2016. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém

Více

P R A V Ě K. Jeskynní malby

P R A V Ě K. Jeskynní malby Pravěk P R A V Ě K V pravěku lidé žili nejprve kočovně, umění se proto soustředilo spíše na drobné předměty ozdoby. Dochovaly se různé náhrdelníky, magické předměty, hliněné píšťaly, ozdobené předměty

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Martin Gojda. 64 Doba počátků

Martin Gojda. 64 Doba počátků Martin Gojda Česká raně středověká hradiště Opevněná sídla, tradičně označovaná termínem hradiště, tvoří jednu z nejrozšířenějších forem sídel raného středověku. Nejenom v Čechách, ale prakticky na celém

Více

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY * Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 5. ročník, předmět VL, tematický okruh: Poznáváme naši vlast a historii.

Více

Hrad Bezděz Záchranný archeologický výzkum klenebních zásypů manského paláce

Hrad Bezděz Záchranný archeologický výzkum klenebních zásypů manského paláce Hrad Bezděz Záchranný archeologický výzkum klenebních zásypů manského paláce Jedna z nejvýznamnějších raně gotických památek v České republice, hrad Bezděz, prochází v současné době částečnou stavební

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 15. 16. KRAJINA STŘEDOVĚKU a NOVOVĚKU Pole a obecní pastviny Rybník u zaniklé středověké vesnice Změna hustoty

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Příloha 2-Cíle a navrhované metody. Dosavadní aktivity

Příloha 2-Cíle a navrhované metody. Dosavadní aktivity Příloha 2-Cíle a navrhované metody Dosavadní aktivity Výšinná lokalita Sovice na katastru obce Vetlá, okr. Litoměřice, nacházející se zhruba 6 km severovýchodně od Roudnice nad Labem, představuje jednu

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

PC V ARCHEOLOGII Mgr. Richard Thér, Ph.D.

PC V ARCHEOLOGII Mgr. Richard Thér, Ph.D. PC V ARCHEOLOGII Mgr. Richard Thér, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy Počítačová podpora v archeologii 205 642683.040 1068617.732 256.634 106a 206 642682.416 1068617.018 256.609 106b

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. : Litvínov 567256 k.ú. Horní Litvínov 686042 Objekt: severní pavilón zámku č.p.

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Průmyslová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Průmyslová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Průmyslová Hostivice, prosinec 2010 Ulice Průmyslová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

ARCHEOPARK MIKULČICE ČÁST AKROPOLE

ARCHEOPARK MIKULČICE ČÁST AKROPOLE A) IDENTIFIKACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY IDENTIFIKACE STAVBY: Název stavby: Základní charakteristika stavby: IDENTIFIKACE STAVEBNÍKA: Základem úprav v Národní kulturní památce Mikulčice část Akropole

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana; www.arup.cas.cz Oddělení záchranných výzkumů, pracoviště Restaurátorské laboratoře V Holešovičkách 41, 18000 Praha 8; tel.

Více

Zaniklá středověká ves Svídna

Zaniklá středověká ves Svídna Zaniklá středověká ves Svídna Zaniklá středověká ves Svídna, se nachází v dnešním katastru obce Drnek., což je asi 10km na západ od Slaného (bývalý okres Kladno). Etymologové soudí, že název Svídna vznikl

Více

Keltové práce s textem 1. Rozhodni, zda označíš výrok slovem ANO či NE.

Keltové práce s textem 1. Rozhodni, zda označíš výrok slovem ANO či NE. Keltové práce s textem 1. Chovali drůbež husy. 2. Jejich koně nosili již podkovy. 3. Železnou rudu tavili v železných pecích. 4. Poblíž Duchova v severních Čechách bylo nalezeno asi 200 keltských šperků

Více

Historie města. Osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína

Historie města. Osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína Historie města Osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína Doba bronzová (cca 2000-800 př.n.l.) představuje v jižních Čechách velmi důležitou epochu. Po př obdobích mladší a pozdní doby kamenné,

Více

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Kulturní a přírodní dědictví regionu Místní akční skupiny Havlíčkův kraj III. Lidová architektura Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Rodný dům Karla Havlíčka Borovského Rejstříkové číslo kulturní

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

Výzkumy opevnění. Centrální část

Výzkumy opevnění. Centrální část výzkumy opevnění Výzkumy opevnění Centrální část Realizace výzkumů destrukce opevnění Pohanska nebyla záležitostí pravidelnou. Až do roku 2005 byly provedeny čtyři výzkumné kampaně (Obr. 59). Po tomto

Více

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb.

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb. Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY Petra Maříková Vlčková Úvod do egyptské archeologie U3V Plzeň, zimní semestr 2015 22.09.2015 CÍLE PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU Seznámit posluchače

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 3. OBJEKTOVÉ ČLENĚNÍ: A R C H I T E K T O N I C K Á S T U D I E PARKOVIŠTĚ V KLÁŠTERNÍ ZAHRADĚ varianta D1, D2, D3 Uherský Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 3. OBJEKTOVÉ ČLENĚNÍ: A R C H I T E K T O N I C K Á S T U D I E PARKOVIŠTĚ V KLÁŠTERNÍ ZAHRADĚ varianta D1, D2, D3 Uherský Brod 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. STAVBA: MÍSTO STAVBY: INVESTOR: AUTOR STAVBY: DRUH STAVBY: STUPEŇ POJEKTOVÉ DOKUMENTACE: VARIANTA D1,D2,D3 k.ú., lokalita B.Němcové a M.Alše Město Ing. arch.

Více

Pěší okruh v okolí Radíče Orlík - Slapy, Česká Republika 13,102 km Pěší (či sněžnice) Mapa

Pěší okruh v okolí Radíče Orlík - Slapy, Česká Republika 13,102 km Pěší (či sněžnice) Mapa www.vyletynaden.cz Pěší okruh v okolí Radíče Orlík - Slapy, Česká Republika Pěší (či sněžnice) 13,102 km Snadná 158 m Mapa www.vyletynaden.cz Itinerář Orlík - Slapy, Česká Republika Parkoviště u zámku

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

9.1. Koněspřežná dráha v jižních Čechách

9.1. Koněspřežná dráha v jižních Čechách 9. ARCHEOLOGICKÝ A HISTORICKÝ VÝZKUM KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V JIŽNÍCH ČECHÁCH Ondřej Chvojka Petr Menšík 9.1. Koněspřežná dráha v jižních Čechách Stavba koněspřežné železnice z Českých Budějovic do Lince byla

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály. TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické

Více

PRAVĚKÉ UMĚNÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PRAVĚKÉ UMĚNÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_114_VV6 PRAVĚKÉ UMĚNÍ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PRAVĚKÉ UMĚNÍ Umění je nám vrozené. Nezačíná v historii,

Více

Báňská díla pod Krudumem

Báňská díla pod Krudumem Báňská díla pod Krudumem Nálezová zpráva z archeologického a terénního výzkumu Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary 14. listopadu 2004 Mgr. Jiří Klsák Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov Vladislav

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

Žatec. Sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace

Žatec. Sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace Žatec Sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace V roce 1967 byla publikována práce historika J. Tomase Počátky města Žatce, která uvedla Žatec do literatury jako rozsáhlou

Více

ODBORNÉ STANOVISKO k doplněnému materiálu viditelnosti větrných elektráren ze silnice II/223 v blízkosti Výsluní

ODBORNÉ STANOVISKO k doplněnému materiálu viditelnosti větrných elektráren ze silnice II/223 v blízkosti Výsluní A T E L I E R V Doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc autorizovaný architekt ČKA, člen IFLA A T E L I E R V projektová a expertní kancelář v oboru urbanismu, krajinného plánování a ochrany krajiny Nevanova 1066/52,

Více

Buršice 1945 Počet padlých a pohřbených příslušníků německé branné moci v ČR je odhadován na 100 tisíc. První exhumace byly prováděny bezprostředně

Buršice 1945 Počet padlých a pohřbených příslušníků německé branné moci v ČR je odhadován na 100 tisíc. První exhumace byly prováděny bezprostředně Buršice 1945 Počet padlých a pohřbených příslušníků německé branné moci v ČR je odhadován na 100 tisíc. První exhumace byly prováděny bezprostředně po válce, jednalo se například o případy, kdy byla ohrožena

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Zámek Bystřice nad Úhlavou

Zámek Bystřice nad Úhlavou Zámek Bystřice nad Úhlavou První archivní zmínka je z roku 1339, kdy Sezema, syn Protivův z Dolan kupuje toto panství. Zřejmě již tehdy stála v místě dnešního zámku rozsáhlá tvrz. Její ochranná funkce

Více

Zpráva o projektu Multimediální přehled dějin umění a hmotné kultury od pravěku do 20.století

Zpráva o projektu Multimediální přehled dějin umění a hmotné kultury od pravěku do 20.století Zpráva o projektu Multimediální přehled dějin umění a hmotné kultury od pravěku do 20.století V roce 2006 byla Gymnáziu O. Březiny a Střední odborné škole Telč přidělena dotace v rámci projektu SIPVZ (

Více

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY - 21 - - 22 - ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY Urbanistická struktura a rozvoj obce Císařský otisk z roku 1827 Letecký snímek ze současnosti (2008) URBANISTICKÉ REGULATIVY Uspořádání pozemků a doporučené regulativy

Více

Velhartice, okr. Klatovy

Velhartice, okr. Klatovy Velhartice, okr. Klatovy hrad P NPÚ NS **** Hrad stojí na vysokém ostrohu, obtékaném říčkou Ostružnou, jihovýchodně od města (1). GPS: 49 15 47.409 N, 13 23 58.859 E Hrad je poprvé zmiňován roku 1318,

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I.

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Vědomé putování krajinou www.putujici.cz a www.fengsuej.info SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Libor Domas Mojmír Mišun členové skupiny Putujících Vědomé putování krajinou Jak putují Putující vědomý prožitek

Více

BODY VÝŠKOVÉHO BODOVÉHO POLE

BODY VÝŠKOVÉHO BODOVÉHO POLE GEODÉZIE SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2 KABINET GEODÉZIE BODY VÝŠKOVÉHO BODOVÉHO POLE České Budějovice, 28.4.2015 GEODÉZIE Výškové bodové pole České republiky tvoří: základní výškové bodové

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb.

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb. Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Praha 1 / Praha Objekt. čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Praha 1 / Praha Objekt. čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15 NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Praha, Malá Strana Praha 1 / Praha Objekt čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15 čp. 170/III [Evidenční číslo

Více

Obr.1 Poloha lokality na mapách: a) na výřezu základní mapy 1: b) na cenia ortofotomapě ČR.

Obr.1 Poloha lokality na mapách: a) na výřezu základní mapy 1: b) na cenia ortofotomapě ČR. PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Obrázky: Obr.1 Poloha lokality na mapách Obr.2 Zachycení ostrožny s kostelem sv. Jiří na Willenbergově vedutě města Obr.3 Plán sond výzkumu M. Šolla z let 1961-1962 a výsledky geofyzikálního

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ V dnešní výpravě za poznáváním historie krajiny v okolí Jedovnic navštívíme několik míst, kde si ukážeme, jak vypadají pozůstatky po lidském osídlení v krajině. Je možné,

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více