Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly"

Transkript

1 Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven od hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav Horák, Martina Volfová, Robert Nešpor Petr Beneš, Martina Matuštíková - p íchod hodin Zapisovatel Hana Jaegerová Zasedání Zastupitelstva obce ty koly bylo zahájeno v hodin starostou obce panem Št pánem Bencou (dále jen p edsedající ). edsedající sch ze konstatoval, že zasedání bylo ádn svoláno. edsedající sch ze dále dle prezen ní listiny p ítomných len zastupitelstva konstatoval, že je p ítomno 5 len zastupitelstva (z celkového po tu 7 všech len zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schválení programu: edsedající seznámil p ítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou edanou len m zastupitelstva a v souladu s informací zve ejn nou na ú ední desce. P ed hlasováním dal p edsedající možnost vyjád it se len m zastupitelstva. edsedající dal hlasovat o návrhu programu. Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje následující program dnešního zasedání: 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Jmenování ov ovatel 4. Kontrola pln ní úkol z minulého zasedání 5. Došlá pošta 6. Zprávy starosty, místostarosty a p edsed komisí a výbor 7. Rozpo tové opat ení. 7/ Schválení odpisového plánu obce ty koly 9. Schválení rozpo tu na rok Ostatní r zné 11. Záv r Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení. 1 bylo schváleno. Zapisovatel a ov ovatelé: edsedající navrhl ur it zapisovatelem zápisu p.hanu Jaegerovou a ov ovateli p. Martinu Volfovou a p. Roberta Nešpora. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelstvo obce ty koly ur uje zapisovatelem zápisu p. Hanu Jaegerovou a ov ovateli p. Martinu Volfovou a p. Roberta Nešpora.

2 Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení. 2 bylo schváleno. edškolní za ízení: Na dnešní zasedání byli p izváni zástupci rodin, kte í mají zájem o umíst ní d tí v p edškolním za ízení. Byly prodiskutovány možnosti umíst ní p edškolních d tí v p edškolních za ízeních v okolních obcích, p ípadn v obci ty koly. Existuje n kolik variant ešení, které byly diskutovány zejména s ohledem na: - pot eby finan ních prost edk v p ípad investice a následného provozu obecní školky, - asové hledisko, - demografický vývoj v obci, - pot eby rodi (zejména nutnost celodenní školky, nikoliv pouze tzv. hlída ku ) S ohledem na výše uvedené je nejp ijateln jší variantou spolupráce s okolními obcemi. Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce bude pokra ovat v již zahájených jednáních s obcí Nespeky, er any a Chocerady. Dále obec osloví všechny okolní obce, které provozují státní školky s cílem zajistit místo pro p edškolní d ti žijící v obci ty koly. Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení. 3 bylo schváleno. Kontrola pln ní úkol z minulého zasedání: Dané úkoly byly spln ny. Došlá pošta: Byla projednána došlá pošta od. 448/2011 do. 465/2011. k.j. 448/2011 p. Hálová žádost o pokácení strom na obecním pozemku, v blízkosti chaty. edáno komisi životního prost edí. Bude svoláno místní šet ení. k.j. 459/ M stský ú ad Benešov, odbor výstavby prob hla kolaudace stavby vysíla e Vodafon bez závad. k.j. 460/ M stský ú ad Benešov, odbor dopravy prob hla kolaudace ístupové cesty ke stavb vysíla e Vodafon bez závad. k.j. 461/ St edo eský krajský ú ad - Ve ejná vyhláška - Opat ení obecné povahy Záplavové území Mnichovka. Vyv šeno na ú ední desce obce. k.j. 462/ St edo eský krajský ú ad, kontrolní odd lení Zápis z díl ího ezkoumání hospoda ení obce ty koly za rok p i díl ím p ezkoumání byly zjišt ny dva drobné nedostatky, které budou ihned odstran ny. k.j. 464/2011-M stský ú ad Benešov, odbor výstavby Rozhodnutí o umíst ní stavby a stavební povolení I.etapa ve ejného osv tlení na pozemku.kat. 770/2, 520/24, 517/2, 522/2, 522/6 v katastrálním území ty koly.

3 k.j. 465/ M stský ú ad Benešov, odbor výstavby Rozhodnutí o umíst ní stavby a stavební povolení II.etapa ve ejného osv tlení na pozemcích.kat. 784/2 v katastrálním území ty koly. Ve hodin se dostavila omluvená lenka zastupitelstva obce paní Martina Matuštíková a zasedání pokra ovalo v 6 zastupitelích. Zpráva starosty - p. Št pán Benca: Výb rová ízení: 1. Dne prob hlo na obecním ú ad výb rové ízení otevírání obálek s nabídkami a hodnocení na ve ejnou zakázku Rekonstrukce chodník a komunikace ve ty kolech, ásti Javorník chodníky. Bylo osloveno celkem 5 firem a zadávací ízení bylo zve ejn no na ú ední desce i na www stránkách obce. Podány byly 4 nabídky. Na základ doporu ení p ti lenné výb rové komise rozhodlo zastupitelstvo obce o nejvýhodn jší nabídce. Tu podala firma J.L.T. - stavební spole nost, s.r.o. V p ípad získání finan ních prost edk a dotace bude stavba zadána této firm. Zastupitelstvo obce pov uje starostu obce k dalšímu jednání.. Usnesení. 4 bylo schváleno. 2. Dne prob hlo na obecním ú ad výb rové ízení otevírání obálek s nabídkami a hodnocení na ve ejnou zakázku Oprava povrch místních komunikacích v obci ty koly poškozených p ívalovými dešti. Bylo osloveno celkem 5 firem a zadávací ízení bylo zve ejn no na ú ední desce i na www stránkách obce. Bylo podáno 5 nabídek. Na základ doporu ení p ti lenné výb rové komise rozhodlo zastupitelstvo obce o nejvýhodn jší nabídce. Tu podala firma J.L.T. - stavební spole nost, s.r.o. V p ípad získání finan ních prost edk a dotace bude stavba zadána této firm. Zastupitelstvo obce pov uje starostu obce k dalšímu jednání. Usnesení. 5 bylo schváleno. 3. Dne prob hlo na obecním ú ad výb rové ízení otevírání obálek s nabídkami a hodnocení na ve ejnou zakázku Rekonstrukce chodník a komunikace ve ty kolech, ásti Javorník komunikace v tev 31, 41 a 11 stani ení 0,0000-0, bez chodník ". Bylo osloveno celkem 5 firem a zadávací ízení bylo zve ejn no na ú ední desce i na www stránkách obce. Podány byly 4 nabídky. Na základ doporu ení p ti lenné výb rové komise rozhodlo zastupitelstvo obce o nejvýhodn jší nabídce. Tu podala firma J.L.T. - stavební spole nost, s.r.o. V p ípad získání finan ních prost edk a dotace bude stavba zadána této firm. Zastupitelstvo obce pov uje starostu obce k dalšímu jednání. Usnesení. 6 bylo schváleno.

4 Starosta obce ty koly p.št pán Benca ud luje p. Han Jaegerová-hospodá ce obce ty koly odm nu dle usnesení par.134, zákona. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zn ní. Odm na je ud lena za celoro ní práci. ZO ty koly souhlasí s ud lením odm ny dle par.134, zák.. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném zn ní. Usnesení. 7 bylo schváleno. Zpráva finan ního výboru: Rozpo tové opat ení. 7/2011: Finan ní výbor p edložil ke schválení Rozpo tové opat ení. 7/ ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K ZO ty koly schvaluje navržené rozpo tové opat ení. 7/2011. Usnesení. 8 bylo schváleno. Rozpo et na rok 2012: Návrh rozpo tu obce ty koly na rok 2012 byl vyv šen na ú ední desce obce i na www stránkách obce od do íjmy: ,- K Výdaje: ,- K K rozpo tu nebyly podány žádné návrhy a námitky. Rozpo et na rok 2012 je schodkový a bude kryt z p ebytku minulých let. Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje rozpo et na rok Usnesení. 9 bylo schváleno. Rozpo tový výhled na r a r. 2014: Finan ní výbor zpracovává rozpo tový výhled na rok 2013 a rok lenové zastupitelstva obce byli vyzváni k dopln ní návrhu. Rozpo tový výhled bude zve ejn n na ú ední desce obce. Odpisový plán obce ty koly V souladu s eským ú etním standardem. 708 byl zpracován Odpisový plán obce ty koly. Finan ní výbor zpracoval kategorizaci majetku, odpisový plán, zvolil zp sob odpisování (rovnom rný) a zp sob dopo ítání oprávek majetku obce.

5 Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje navržený Odpisový plán obce ty koly i dopo ítání oprávek majetku obce. Usnesení. 10 bylo schváleno. Ostatní r zné: Pronájem obecního bytu: Zám r pronájmu obecního bytu v budov.p. 70 ve ty kolech byl zve ejn n na ední desce obce ty koly i na www stránkách obce ty koly od do Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s pronájmem obecního bytu manžel m Miroslav a Janu Jaegerovým, kte í mají dv malé d ti a písemnou žádost o byt podali jako jediní. Po vyklizení a uvoln ní bytu sou asným nájemcem bude sepsána nájemní smlouva. Nový nájemce bude v budov provád t drobné údržbá ské práce a bude sekat zahradu okolo domu. Usnesení. 11 bylo schváleno. Rozpo et na rok Dobrovolný svazek obcí Malé Posázaví (DSO MP) Výdaje ,- K íjmy ,- K Návrh rozpo tu DSO Malé Posázaví na rok 2012 byl zve ejn n na ú ední desce obce ty koly i na www stránkách obce od do Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s výše uvedeným rozpo tem DSO Malé Posázaví na rok Usnesení. 12 bylo schváleno. Rozpo tový výhled na rok 2013 a rok Dobrovolný svazek obcí Malé Posázaví(DSO MP) Rok 2013: výdaje ,- K íjmy ,- K Rok 2014: výdaje ,- K íjmy ,- K Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s výše uvedeným rozpo tovým výhledem DSO Malé Posázaví na rok 2013 a rok Usnesení. 13 bylo schváleno. Revokace usnesení.9 ze dne Záv re ný ú et obce ty koly a Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení :

6 Zastupitelstvo obce ty koly projednalo Záv re ný ú et obce ty koly za rok 2010, který byl zve ejn n na ú ední desce obce i na www. stránkách obce po dobu 15 dn (od do ) a Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce ty koly za rok Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje Záv re ný ú et obce ty koly za rok 2010 BEZ VÝHRAD spole se Zprávou o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok Usnesení. 14 bylo schváleno. Sociální, zdravotní a kulturní komise: Dne se uskute nila Mikulášská besídka. Obecní ú ad ty koly d kuje všem sponzor m za dárky a místním hasi m za Mikuláše, erty a and la. Obecní ú ad ty koly Mzdy za 12/2011 ZO ty koly souhlasí, aby mzda za 12/2011 byla vyplacena v lednu 2011 z b žného tu obce ty koly. Usnesení. 15 bylo schváleno. Obecní ú ad ty koly podal žádost na Katastrální ú ad st edo eského kraje, pracovišt Benešov, o vydání aktuálního stavu obecních pozemk k Záv r: Starosta obce ty koly p.št pán Benca pod koval za ú ast a ve hodin dnešní zasedání ukon il. Další zasedání ZO ty koly se uskute ní dne od hodin. Ve ty kolech dne Hana Jaegerová zapisovatel Martina Volfová ov ovatel zápisu Št pán Benca starosta obce ty koly Robert Nešpor ov ovatel zápisu

7

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ Zápis z jednání 38.VH A ZŠ R Termín: 8. 9. 11. 2012 Místo konání: Rokytnice nad Jizerou P ítomni: Ú astníci dle prezen ní listiny, hosté dle prezen ní listiny host. tvrtek 8. 11. 2012 1. Slavnostní zahájení

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 109/2013-232 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 107/2013-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více