Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než uživatelù Baracoda øešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení"

Transkript

1

2 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než uživatelù Baracoda øešení

3 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda navrhuje, vyvíjí a produkuje profesionální øešení pro mobilní sbìr dat. Investuje pøedevším do výzkumu a vývoje, Baracoda nyní nabízí nejširší škálu bluetooth èteèek èárových kódù a RFID pro sbìr dat a logistiku. Bluetooth, øekli jste bluetooth? Navzdory obecnému pøesvìdèení, bluetooth je jediný standard, který eliminuje problémy s propojením mezi jednotlivými technologiemi, používanými ve skladech nebo v prùmyslovém prostøedí. Technologie bluetooth je klíèovým know-how firmy Baracoda a dnes také nezbytným pøedpokladem mobility: bezpeèný pøenos dat, spolehlivost a robustnost v nároèném prostøedí... to vše s eliminací drátu, kabelù a konektorù. Baracoda snímaèe èárových kódù a RFID byly vyvinuty s technologií bluetooth, díky èemuž poskytují komfort a jednoduchost použití, optimální výkon a maximální úèinnost. Snadné použití, urèeny pøedevším pro mobilní pracovníky Naším cílem je vytvoøit komplexní a výkonný komunikaèní protokol, intuitivní a transparentní pro uživatele v terénu. Potøebujete vybavit vaše mobilní prodejce èi pracovníky pro sbìr dat v terénu? Potøebujete sledovat zásilky? Potøebujete automatické øízení zásob a pøípravy objednávek? A už jste nový zákazník, nebo zkušený uživatel, Baracoda dává své know-how vaší produktivitì.

4 3 NAŠE VIZE MOBILITY Baracoda zamìøuje své úsilí na poskytování kompletního sortimentu Bluetooth snímaèù èárového kódu a RFID pro mobilní pracovníky snímaèe umožòují snadné pøipojení a pøedání poøízených dat na širokou škálu mobilních zaøízení: mobilní telefony, PDA, Smartphone, zaøízení BlackBerry, notebooky, stolní PC a další k dispozici je sortiment pøíslušenství odpovídající specifickým požadavkùm mobilních aplikací Poøiïte svým pracovníkù malé a lehké výrobky pøizpùsobené vašim potøebám a aplikacím, kompatibilní s vìtšinou mobilních platforem: Windows, Windows Mobile, CE. Net, Symbian, atd. Hlavní výhodou je nízká spotøeba energie a maximální produktivita.

5 4 MOBILNÍ SNÍMAÈE SPECIFIKACE Urèeno pro jednoduché aplikace field servisu Pencil 2 Kontaktní snímaè Kompaktní a snadno ovladatelný Velmi lehký: pouze 42 g (1.5 oz.) Mùže být použit i jako ovládací tužka na dotykových obrazovkách PDA Bluetooth Class 2 CONTACT Urèeno pro Field servis - Maloobchod D-Fly Ergonomický, lehký a mobilní: 52 g (1.8 oz) Ideální pro ètení èárových kódù tìsnì u sebe Bluetooth Class 2 CMOS RoadRunners Urèeno pro - Pick-up a dodávky - Maloobchod - Inventarizace Vynikající kvalita ètení. Velmi efektivní pro malé a poškozené èárové kódy Velká kapacita baterie: Více než scanù Díky odolnému provedení vydrží nìkolik pádù na beton až z výšky 2 metry Bluetooth Class 1 CMOS IMAGER LASER

6 5 NAŠE VIZE LOGISTIKY Efektivní Alternativa k "All-in-One" Terminálùm Chcete-li mít ve vašich skladech a logistických prostorách odpovídající mobilní vybavení, Baracoda nabízí širokou škálu jednoduchých snímaèù s velkou ètecí vzdáleností. Baracoda produkty nabízejí optimální kvalitu ètení a snadné pøipojení k existujícímu informaènímu systému bez nutnosti investice do vývoje software a integrace s IS. Oproti "all-in-one" terminálùm, které jsou èasto relativnì objemné a tìžké, Baracoda skenery v sobì kombinují jednoduché ovládání, nízkou hmotnost a mechanickou odolnost s nespornou spolehlivostí a pøesností ètení. Baracoda snímaèe lze použít jako doplnìní tradièních handheldù nebo jako samostatný snímaè, nabízející uživatelùm skuteènou flexibilitu se zaruèenou pøesností dat. Baracoda robustní skenery jsou ideálnì pøizpùsobeny nároèným prostøedím. Ušetøený èas, optimalizované procesy a vysoká produktivita!

7 6 PRODUKTY PRO LOGISTIKU SPECIFIKACE RoadRunners Sbìr dat ve skladu sledování zásilek Práce v terénu Vynikající kvalita ètení: až 200 sejmutí za sekundu Dlouhá doba práce na baterie Èasová znaèka: ideální pro aplikace sbìru dat ve výrobì nebo kontrolu doruèení zásilek atp. Vnitøní pamì pro dávkový režim Bluetooth Class 1 CMOS IMAGER LASER ScanWear Tøídìní & Expedice - Picking-hlasové aplikace obì ruce jsou zcela volné IP54/ Odolává pádu na beton 3 rùzné režimy podle požadavkù (skladového) procesu K dispozici dvì verze: Laser a CMOS Bluetooth Class 1 LASER CMOS ToughRunners Pøíjem zboží / Výdej zobží Extrémní podmínky - inventarizace IP54 a IP65 (Extremní verze) / Odolává pádu na beton Dlouhá doba práce na baterie 6 verzí: CMOS 1D, CMOS 1D extreme, Laser, Laser extreme, Laser long range a Laser long range Bluetooth Class 1 LASER LONGUE DISTANCE LASER CMOS

8 RFID RFID TECHNOLOGIE V BARACODA RFID pøínosy Identifikovat položky, sledovat jich pohyb, jejich vlastnosti a mít pøístup k aktualizaci na dálku díky oznaèení (tagu). Nyní je to možné díky technologii RFID (Radio Frequency Identification). Transparentní technologie: Tagy lze èíst vždy, a už jsou vidìt, nebo ne, integrované do produktu, skryté v sáèku nebo uvnitø krabice, èi kontejneru. Výkonná technologie: produkt mùže být identifikován snímaèem na vzdálenost nìkolika centimetrù. Inteligentní technologie: Je možné zakódovat data a vložit je do èipu pro snadnou identifikaci. Bezpeèná technologie: Tag zùstává díky svému sériovému èíslu, které se naèítá s uloženými daty, nezamìnitelný. V neposlední øadì, RFID umožòuje souèasnou identifikaci pøedmìtù a osob. Pro jaké aplikace? Logistické parky Správa dokumentù (knih) Bezpeènost Sledování osob (kontrola pøístupu, e-ticketing) Inventarizace (sledování pivních sudù, nebo poèítaèových materiálù) Baracoda RFID èteèky TagRunners Podporované protokoly - ISO 15693: Tag-it (Texas), I-Code SLI (NXP)... - I-Code 1 (NXP) - ISO A & B: Mifare, Mifare Ultralight, uanique pen shaped reader/encoder RFID MHz DESFire... Supported Protocols Can be used as a stylus oancttile screens - ASK CTS - ISO 15693: Tag-it (Texas), I-Code SLI (NXP)... Bluetooth Class 2 - I-Code 1 (NXP) Supporteda gts : - ISO A & B: Mifare, Mifare UltraLight, - ISO , -3, Tag-it HF/HFI, Philips I-Code SLI Desfire - ASK CTS 7

9 8 PØIPOJENÍ tøi zpùsoby pro jednoduchou integraci Baracoda nabízí 3 øešení pro pøipojení skenerù na jakoukoli platformu/ aplikaci jen v nìkolika málo vteøinách. Vyberte tu nejlepší právì pro vás! 1 Plug & Scan okamžité pøipojení bez instalace softwaru Žádná instalace a nastavování, pouze vložíte komunikaèní modul do USB nebo RS232 konektoru! Jednoduchá a rychlá instalace: Data pøejdou pøímo do vaší aplikace jako kdyby jste je napsali na klávesnici Point-to-point spojení snímání a pøenos dat v reálném èase Bluetooth Class 1: Rádio pokrytí až 100 m Vložte komunikaèní modul Sejmìte pøipojovací èárový kód: Nyní jste pøipojeni, pøipraveni k práci! 2 Softwarová øešení pro pøipojení skenerù k mobilním telofonùm, PDA a PC a) K-Emul: Vaše data pøejdou pøímo do vaší aplikace, jako když je napíšete na klávesnici b) Baracoda Manager - zdarma ke stažení na Intuitivní software umožòuje snadno nastavovat Baracoda skenery: Správa Bluetooth spojení mezi poèítaèem a Baracoda èteèkou Integrace a testování skenerù Až 7 snímaèù mùže být pøipojeno souèasnì k jednomu poèítaèi Pøipojení našich skenerù k vaší aplikaci Baracoda Manager pøináší: Pøipojení na jeden stisk tlaèítka Vyrovnávací pamì Automatická obnova pøipojení Automatický opakovaný pøenos dat /prevence ztráty dat/ 3 API / DLL bezplatnì ke stažení na Tyto knihovny jsou k dispozici zdarma pro vývojáøe. Baracoda Bluetooth API jsou zajímavé pro všechny vývojáøe mobilních aplikací, kteøí se nechtìjí zabývat detaily protokolu Bluetooth a potøebují jednoduché nástroje umožnující bezdrátovou komunikaci s PC (nebo jiného zaøízení) s Bluetooth snímaèem èárových kódù.

10 9 PRODUKTY SPECIFIKACE Kontaktní skener Pencil 2 Mùže být používán jako dotykové pero na dotykových obrazovkách Váha: 42g Buetooth Class:2 Urèen mobilním pracovníkùm D-Fly Váha: 52g Bluetooth Class: 2 Mobilita RoadRunners Kompaktní a velmi lehký Dlouhá doba práce na baterie Váha: 140g 3 rùzné typy: CMOS, Imager, Laser RoadRunners Kompaktní a velmi lehký Vysoká výdrž baterií Váha: 140g 3 rùzné typy: CMOS, Imager, Laser Bluetooth Class 1 Urèeno pro prùmyslové provozy Logistika ToughRunners ScanWear IP54 a IP65 (extremní verze) 6 typù: CMOS,Laser,Laser long range, CMOS extreme, Laser extreme, Laser long range extréme Bluetooth Class 1 Ponechává volné obì ruce IP 54 2 typy: CMOS a Laser Bluetooth Class 1

11 10 PØÍSLUŠENSTVÍ OCHRANNÝ OBAL AUTO NABÍJEÈKA ŠÒÙRKA NA KRK ZÁVÌS NA KLÍÈE AUTO NABÍJEÈKA ŠÒÙRKA NA KRK ZÁVÌS NA KLÍÈE AUTO NABÍJEÈKA ŠÒÙRKA NA KRK OCHRANNÉ POUZDRO DOBÍJECÍ STANICE POUZDRO NA OPASEK OCHRANNÝ OBAL AUTO NABÍJEÈKA ŠÒÙRKA NA KRK ZÁVÌS NA KLÍÈE AUTO NABÍJEÈKA ŠÒÙRKA NA KRK OCHRANNÉ POUZDRO DOBÍJECÍ STANICE POUZDRO NA OPASEK DOBÍJECÍ STANICE POUZDRO NA ZÁPÌSTÍ DOBÍJECÍ STANICE

12 WWW. BARACODA.CZ POINT.X spol. s r.o., Malátova 12, Praha 5, Tel: , fax: , POINT.X Slovakia s.r.o., Cukrová 14, Bratislava, Tel: , fax: +421: ,

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

ON-LINE skladové pohyby pomocí mobilních terminálů se systémem GT-TRACK

ON-LINE skladové pohyby pomocí mobilních terminálů se systémem GT-TRACK Vzorová technická a cenová nabídka ON-LINE skladové pohyby pomocí mobilních terminálů se systémem GT-TRACK Zhotovitel: ing. Jakub Unucka, výkonný ředitel Spojení: Gaben s.r.o., Hájkova 1, 702 00 Ostrava

Více

O nás. Hlavní aktivity. Cíle společnosti. ISO 9001:2001 Certifikace. Podpora projektů a servis. Hlavní dodavatelé a partneři

O nás. Hlavní aktivity. Cíle společnosti. ISO 9001:2001 Certifikace. Podpora projektů a servis. Hlavní dodavatelé a partneři O nás Působíme na našem a slovenském trhu jako nezávislý distributor od roku 1991. Během existence firmy jsme vytvořili spolehlivou síť zahraničních dodavatelů z USA, Evropy a Dálného východu. Spolupracujeme

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

S COMFOREM budete první! Windows Vista je tady! Wow. První PC s Windows Vista v ÈR. Èeská verze

S COMFOREM budete první! Windows Vista je tady! Wow. První PC s Windows Vista v ÈR. Èeská verze PLATNOST OD 3. ÚNORA 2007 NA VAŠE POÈÍTAÈE, NOTEBOOKY, PROJEKTORY A DIGITÁLNÍ TECHNIKU Windows Vista je tady! Wow. Poèítaèe COMFOR 2. strana Notebooky, PDA 9. strana, 12. strana LCD panely, projektory

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO NÁŠ ROZHOVOR ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 8 V TOMTO SEŠITÌ Náš interview... 1 Novinky elektroniky 1998... 3 Seznamujeme vás (Mìøiè izolaèního odporu DI-2000M)... 4 Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5

Více

ŠKOLÁKY STUDENTY NOTEBOOKÙ OPÌT NOVÉ AKÈNÍ ZBO Í! POÈÍTAÈ NEJVÝKONNÌJŠÍ NEJLEPŠÍ NABÍDKA VŠE PRO VAŠE NEJVÌTŠÍ NABÍDKA

ŠKOLÁKY STUDENTY NOTEBOOKÙ OPÌT NOVÉ AKÈNÍ ZBO Í! POÈÍTAÈ NEJVÝKONNÌJŠÍ NEJLEPŠÍ NABÍDKA VŠE PRO VAŠE NEJVÌTŠÍ NABÍDKA PLATNOST OD 18. SRPNA 2007 VŠE PRO VAŠE ŠKOLÁKY STUDENTY Poèítaèe COMFOR 02 OPÌT NOVÉ AKÈNÍ ZBO Í! 150 PRODEJEN V ÈR, 56 NA SLOVENSKU Notebooky 09 GPS navigace a PDA 21 NEJVÝKONNÌJŠÍ POÈÍTAÈ INTEL CORE

Více

NENÍ GARANÈNÍ PROHLÍDKY VAŠICH PC... 2 JE LIBO SUPER TICHÝ POÈÍTAÈ NEBO LCD TELEVIZI?... 3 NOVINKA: VYSOKOKAPACITNÍ PØEHRÁVAÈE MP3 HUDBY...

NENÍ GARANÈNÍ PROHLÍDKY VAŠICH PC... 2 JE LIBO SUPER TICHÝ POÈÍTAÈ NEBO LCD TELEVIZI?... 3 NOVINKA: VYSOKOKAPACITNÍ PØEHRÁVAÈE MP3 HUDBY... Katalog04 SK.qxd 13.4.2005 17:48 Page 1 PLATNOST OD 22. DUBNA 2005 NA VAŠE POÈÍTAÈE, NOTEBOOKY, PROJEKTORY A DIGITÁLNÍ TECHNIKU Poèítaèe COMFOR 3. strana NENÍ Notebooky, PDA 14. strana LCD panely, monitory

Více

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních Petra Majorová, Goran Andonov, Roche Diagnostics Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních podmínkách Projekt ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - profesionální øízení a dálková

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

ZNAČICÍ SYSTÉMY MV5 ZE 401

ZNAČICÍ SYSTÉMY MV5 ZE 401 M A R K ATO R - P ř e h l e d v ý r o b k ů ZNAČICÍ SYSTÉMY MV5 ZE 401 markator O nás Jsme odborníci na odolné, trvanlivé a ekonomické značení průmyslových dílů. Firma MARKATOR vyvíjí a vyrábí více než

Více

DataMan. Čtečky identifikačních kódů. Průvodce produkty

DataMan. Čtečky identifikačních kódů. Průvodce produkty DataMan Čtečky identifikačních Průvodce produkty Klíčem je výkon Výkonný dekódovací software Výkonný dekódovací software umožňuje čtečkám DataMan číst kódy nejspolehlivěji ze všech přístrojů z oboru. 1DMax+,

Více

COMFOR JE V ČR PŘES 15 LET COMFOR

COMFOR JE V ČR PŘES 15 LET COMFOR 06 / PLATNOST 31. 5. - 8. 8. 2014 NOTEBOOKY A TABLETY SE ZÁRUKOU 3 ROKY? U NÁS ANO! Navštivte nás v prodejně COMFOR COMFOR JE V ČR PŘES 15 LET COMFOR = 200x V ČR A 100x NA SK AKČNÍ NOTEBOOKY Lumia 520

Více

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER S HD KVALITOU HLASU PLNĚ TRANSPARENTNÍ SÍŤOVÉ FUNKCE ROZŠÍŘENÍ KAPACITY NA PŘÁNÍ STRUČNÝ PŘEHLED O SERVERU NS1000 SIP a IP server

Více

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS.

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS. KEMAS O PCS PCS spol. s r. o., divize Security poskytuje dodávky kvalitních technologií vyhovujících velkým, středním i malým aplikacím s profesionální technickou podporou a servisem. V rámci nabízených

Více