Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je"

Transkript

1 Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb pøi léèbì pacientù a zamezení výskytu padìlaných léèiv a nežádoucích imitací.

2 Logistika ve zdravotnictví Kvalitní øízení logistiky v každém dodavatelském øetìzci optimalizuje pohyb produktù a surovin a zajišťuje vazbu mezi tokem fyzických jednotek a tokem informací. Nezbytným pøedpokladem pro korektní logistická øešení je komplexní pøístup k datùm, a to jak uvnitø spoleènosti, tak také v rámci funkèního cyklu daného výrobku od jeho vzniku až po jeho využití, pøípadnì likvidaci. Z toho vyplývá, že efektivní øízení logistiky je prùnikem celé øady interních a externích procesù, aktivity spoleènosti je vždy potøeba chápat v kontextu celého logistického øetìzce. Ve zdravotnictví logistika øeší kromì toku surovin a produktù také pohyb pacientù. Proto je nutno pøistupovat ke zpracování informací a datových tokù v tomto sektoru tak, aby byla vždy zajištìna maximální úroveò kvality a bezpeènosti pøi vysoké výkonnosti a efektivitì celého øetìzce od výrobce až k pacientovi. Úèastníci dodavatelského øetìzce Øízení logistiky je potøeba vnímat komplexnì. Jednotliví úèastníci logistického øetìzce jsou prùbìžnì zapojeni do rùzných, nebo pøípadnì do vybraných, logistických operací, které lze pøiøadit do následujících oblastí:!prùmysl Nákup, pøíjem a øízení zásob surovin a obalù, øízení výroby, øízení zásob hotových produktù, identifikace produktù a výrobních provozù, kompletování objednávek, expedice, doprava, zajištìní dat potøebných pro vysledovatelnost.!logistika Skladování / velkoobchod / distribuce Nákup, pøíjem a øízení zásob, kompletování objednávek, vytváøení distribuèních balení, expedice, pøeprava, pøípadnì recyklace, zajištìní dat potøebných pro vysledovatelnost. Doprava Doprava a zajištìní dodávek surovin, obalù a hotových produktù.! Zdravotnická zaøízení / lékárny Nákup, pøíjem a øízení zásob, kompletování objednávek, manipulace, distribuce, administrace, výdej ke koneèné spotøebì, zajištìní dat potøebných pro vysledovatelnost, pøípadnì poskytování dalších logistických služeb. Výhody využití Systému GS1 ve zdravotnictví Je prokázáno, že zavedení identifikaèních a komunikaèních standardù GS1 spolu s nasazením technologie automatického sbìru a zpracování dat pøináší obecnì do každého logistického øetìzce velké úspory nákladù, èasu i lidských zdrojù a má zásadní vliv na jeho celkovou efektivitu a pøehlednost. Mezi nejvýznamnìjší výhody plynoucí ze zavedení Systému GS1 ve zdravotnickém sektoru patøí: zajištìní vyšší úrovnì bezpeènosti pacientù a zdravotnického personálu, kontrola nákladù na provoz a zásobování, kontrola logistických nákladù, usnadnìní fakturace podle položek, podpora dodržování regulaèních opatøení, zvýšení spolehlivosti fyzického dohledávání konkrétních produktù, snížení poètu reklamací v rámci dodavatelského øetìzce, optimalizace objednávek, dodacích listù, pøíjemek a faktur, eliminace duplicitních vstupù, úspora èasu pøi pøípravì, distribuci a pøíjmu dodávek, zvýšení spolehlivosti a optimalizace zásob, zlepšení procesu sledovatelnosti a tím také bezpeènosti pacienta, automatický záznam dat k zajištìní kvality informací a zrychlené vysledovatelnosti, efektivnìjší a lépe cílené øízení stahování konkrétního produktu z trhu, zlepšení kvality služeb ve zdravotnických zaøízeních. Vysledovatelnost ve zdravotnictví Vysledovatelností se rozumí schopnost zpìtného doložení vzniku konkrétní položky, zaznamenání jejího pohybu a místa výskytu v logistickém øetìzci. Každý subjekt by mìl být schopen data potøebná pro vysledovatelnost na vstupu pøevzít, zaznamenat je a aktualizovaná je na výstupu poskytnout ke zpracování subjektu následujícímu. Funkèní systém sledovatelnosti je významným nástrojem zejména pøi øešení krizové situace a s ní èasto související nutností dohledání, provìøení, dokladování èi pøípadnì úplného stažení problémového produktu podél celého logistického øetìzce.

3 Prùmysl!!! Výroba " pøíjem dodacího listu s daty nutnými pro zajištìní vysledovatelnosti ve vazbì na použité suroviny a obalový materiál, automatická množstevní pøejímka umožnìná snímáním SSCC kódu, ovìøení automatické pøejímky porovnáním s daty z dodacího listu, snímání èísla šarže/výrobní dávky a datumových položek (exspirace, pøípadnì datum minimální trvanlivosti), pøíjem vstupních surovin, zaznamenání použitých èísel šarže/výrobní dávky, pøidìlení GTIN, oznaèení produktu a pøiøazení èísla šarže/výrobní dávky, propojení èísla šarže/výrobní dávky s použitými surovinami, pøidìlení GTIN a SSCC kódu na úrovni logistické jednotky (palety), zaznamenání vazby mezi SSCC kódem a obsahem logistické jednotky: GTIN + èíslo šarže/výrobní dávky + datum exspirace.

4 Popis základních procesù v rámci l Tyto procesy mohou být realizovány víc Poskytovatel logistických s Skladování, kompletace dodávek " øízení pøíjmu a expedice produktù s využitím snímání SSCC kódu, zajištìní vazby identifikace a èísla šarže/výrobní dávky pùvodní logistické jednotky a jejího obsahu i po jejím rozebrání, naskladnìní na konkrétní skladovou pozici (lokaci), sledování pohybu zboží, fyzická inventura, kompletování objednávek, vytvoøení nových logistických jednotek, jejich pøeznaèení a pøidìlení SSCC kódu, sledování pohybu zásob, provázání SSCC kódu, produktu, èísel šarže/výrobní dávky a cílové destinace. Expedice " nakládání a manipulace, snímání a zaznamenání SSCC kódu, zaslání dodacích listù s rozpisem jednotlivých položek pøíjemcùm, zaslání dopravních objednávek dopravcùm, následné odeslání potvrzení o realizaci dodávky dopravcem, integrace dat pro zajištìní efektivního procesu objednávání, dodávek a fakturace.

5 gistického øetìzce ve zdravotnictví rganizacemi nebo jediným subjektem. žeb!!! Zdra Pøíjem " plánování pøíjmu dodávek na základì dodacích listù, vykládání a snímání SSCC, kontrola pøíjmu porovnáním nasnímaných dat a pøijatých dodacích listù, porovnání objednávek a dodaného zboží, zaslání potvrzení pøíjmu, zavedení dat o dodaném zboží do informaèního systému pøíjemce, párování objednávek a faktur. Výdej ke koneèné spotøebì " zaslání interních objednávek jednotlivými provozními jednotkami, které poskytují zdravotnické služby (identifikace provozních jednotek pomocí GLN, identifikace požadovaných produktù pomocí GTIN), vychystávání podle jednotlivých požadavkù, pøiøazení a zaznamenání SSCC kódu, výdej a pøíjem s využitím automatické identifikace a snímání dat, využívání celého spektra standardních identifikaèních struktur GS1 (GTIN, SSCC, GRAI apod.) pro podporu a sledování procesù sterilizace, desinfekce, èištìní a opìtovného použití nástrojù, pøístrojù, vybavení, prádla atd.,

6 otnické zaøízení!!! vysledovatelnost dodávek ke koneèné spotøebì je umožnìna návazností mezi jednotlivými identifikaèními strukturami a záznamem automaticky snímaných dat pøi každém pohybu jednotlivých produktù, pacienti a jim poskytované služby jsou rovnìž jednoznaènì identifikováni pomocí identifikaèních struktur Systému GS1 (napø. GSRN). Tato identifikace je automaticky snímána a prùbìžnì zaznamenávána do informaèního systému tak, aby bylo možno mapovat pohyb pacienta ve zdravotnickém zaøízení, poskytnuté služby, léèbu i provedené výkony. Jednoznaèná identifikace a automatický sbìr a zpracování dat tak významnì pøispívá k bezpeènosti pacienta a vysledovatelnosti poskytnutých služeb, léky, zdravotnický materiál, lékaøské nástroje, pøístroje a vybavení zdravotnických zaøízení mohou být standardnì identifikovány pomocí jednotlivých identifikaèních struktur Systému GS1 s možností standardnì kódovat i celou øadu doplòkových informací (poøadové èíslo, výrobní èíslo, šarže, èíslo výrobní dávky, datum výroby, exspirace atd.). Všechny takto kódované informace je možné automaticky snímat a zaznamenávat v lékaøských záznamech konkrétních pacientù, což vede k zajištìní jejich maximální bezpeènosti a vysledovatelnosti všech událostí, které nastaly bìhem pobytu pacienta v daném zdravotnickém zaøízení. Tyto informace je možné s úspìchem využít také pro zjištìní nákladù na léèbu nebo úètování v rámci systému zdravotního pojištìní.

7 ! GTIN (Globální èíslo obchodní položky) je 13 místná struktura pro identifikaci produktù a služeb. Skládá se z tzv. GS1 Company Prefixu (èíslo zemì a èíslo spoleènosti), který je konkrétnímu uživateli pøidìlen pøi registraci do Systému GS1, dále z identifikace položky, resp. daného produktu a z kontrolní èíslice. GS1 Company Prefix Identifikace položky Kontrolní èíslice N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 Ke každému pøidìlenému èíslu GTIN pøiøadí výrobce veškerá kmenová data vztahující se ke konkrétní položce, resp. produktu, vèetnì informací o hierarchii balení. Všechny úrovnì balení (základní, spotøebitelské, obchodní i logistické jednotky) mohou být identifikovány vlastním GTIN.! GLN (Globální lokalizaèní èíslo) je vždy 13 místná identifikaèní struktura pro identifikaci fyzických a právních subjektù v rámci dané transakce nebo logistického øetìzce, napø. zadavatel objednávky, místo urèení dodávky, místo vykládky, místo koneèné spotøeby (zdravotnické oddìlení atd.).! SSCC (Sériový kód logistické jednotky) je 18 místná identifikaèní struktura. Slouží k jednoznaèné identifikaci logistické jednotky (palety). Jakákoli logistická jednotka, která je skladována, expedována, pøepravována nebo pøijata, mùže být identifikována pomocí SSCC kódu. Tento kód je logistické jednotce pøiøazen v momentu jejího vzniku. Identické obchodní jednotky (kartony) mohou mít stejné èíslo GTIN, ale SSCC kód, který se k nim váže, je v závislosti na ložení na konkrétní paletu rozdílný. V Systému GS1 je SSCC kód povinnou identifikací pro každou logistickou jednotku a provází ji po celou dobu její existence v daném logistickém øetìzci. SSCC kód je klíèovým údajem pro elektronickou komunikaci, konkrétnì pro elektronický dodací list (zpráva DESADV), kde se k nìmu mohou vázat další dynamické informace o logistické jednotce jako je èíslo šarže/výrobní dávky, datum exspirace atd. Tyto informace zároveò umožòují zajistit vysledovatelnost v rámci konkrétní spoleènosti a jsou obvykle zakódovány v èárových kódech uvedených na standardní logistické etiketì.! Symbologie GS1-128 je založena na bázi lineárních èárových kódù. GS1 Data Matrix pøedstavuje symbologii èistì dvoudimenzionální. Obì tyto technologie umožòují kódování doplòkových informací pomocí tzv. GS1 Aplikaèních identifikátorù (AI's). Výbìr vhodné symbologie stejnì jako rozhodnutí o použití konkrétních aplikaèních identifikátorù závisí na typu aplikace a jednotky balení. RFID tag (radiofrekvenèní identifikace) je pro použití ve zdravotnickém sektoru vhodný pøedevším pro identifikaci produktù nebo položek, kde je kladen dùraz na serializaci (identifikaci každého konkrétního produktu poøadovým èíslem), na boj proti padìlkùm nebo všude tam, kde èárové kódy nemohou zajistit požadovanou úroveò snímání.! Rozvoj standardní elektronické komunikace dat (využití internetu nebo zabezpeèených datových sítí) umožòuje obchodním partnerùm propojit fyzický tok produktù s relevantním tokem informací, což usnadòuje plynulý chod celého logistického øetìzce. Každé stadium životního cyklu produktu generuje data, která je možno pomocí standardních elektronických zpráv komunikovat mezi obchodními partnery bez ohledu na to, který informaèní systém používají. Výrobce takto pomocí standardní elektronické zprávy pøedává svým odbìratelùm kmenová a logistická data o svých produktech. Po obdržení a zpracování elektronické objednávky zašle výrobce svému obchodnímu partnerovi elektronický dodací list. Komunikace je obvykle zakonèena zasláním elektronické faktury vytvoøené na základì pøíjemky. Do elektronické výmìny dat mohou být zapojeni i poskytovatelé logistických služeb a pøepravci. Všechny vymìòované elektronické zprávy jsou ve standardních formátech komunikaèní normy GS1 EANCOM.! Zdravotnická zaøízení mohou využívat i další identifikaèní klíèe Systému GS1 k oznaèení a sledování vybavení (kontejnery, tanky, skøínì atd.), obzvláštì jedná-li se o opakovanì používané vybavení, které je potøeba èistit nebo které napøíklad cirkuluje mezi jednotlivými oddìleními nebo pracovišti. GRAI (Globální identifikace vratných položek) umožòuje jednoznaènou identifikaci pomocí urèení typu vratné položky a jejího poøadového èísla. Tato identifikaèní struktura je vhodná napøíklad pro potøeby inventarizace. GSRN (Globální èíslo relaèních služeb) umožòuje identifikaci vazby mezi pacientem a poskytnutou službou. Tento kód je pøidìlen zdravotnickým zaøízením pøi vstupu (registraci) pacienta do zaøízení. GDTI (Globální identifikátor typu dokumentu) je identifikaèní struktura urèená pro identifikaci dokumentace, napøíklad lékaøských záznamù, receptù, nemocnièních propouštìcích zpráv, apod. GDTI mùže být použit pro provázání zmínìných materiálù s dokumentací pacienta. Další informace najdete na

8 GS1 - The Global Language of Business GS1 je významnou globální organizací, která se vìnuje vývoji a implementaci globálních standardù a øešení, umožòujících zlepšení efektivity a pøehlednosti logistických øetìzcù napøíè jednotlivými sektory. Systém GS1 pøedstavuje nejpoužívanìjší standard pro oblast dodavatelsko-odbìratelských vztahù na svìtì. Více informací o organizaci GS1 najdete na GS1 Czech Republic Na Pankráci Praha 4 T F E

Systém GS1 ve zdravotnictví. Skenováním k bezpečnější zdravotní péči

Systém GS1 ve zdravotnictví. Skenováním k bezpečnější zdravotní péči Systém GS1 ve zdravotnictví Skenováním k bezpečnější zdravotní péči Základy Systému GS1 pro využití ve zdravotnictví GTIN (Globální číslo obchodní položky) je standardní 13 14místná struktura pro jednoznačnou

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických GS1 DataMatrix GS1 BarCodes Datové nosièe vyvinuté na 2D bázi pøedstavují možnost kódování vysokého poètu dat na omezeném prostoru. Stávají se tak ideálním øešením pro mnoho praktických aplikací globálnì

Více

Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID

Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID Obsah Představení společnosti GS1 Czech republic Možnosti standardizace Milníky nadcházejícího období

Více

Systém GS1 GS1 GTS Vysledovatelnost je: Praktické dopady zavedeného Vysledovatelnost je schopnost zpìtné identifikace

Systém GS1 GS1 GTS Vysledovatelnost je: Praktické dopady zavedeného Vysledovatelnost je schopnost zpìtné identifikace Vysledovatelnost Fungující systém sledovatelnosti naplòuje v dobì rychle se rozvíjejícího globálního obchodu nekompromisní požadavek trhu legislativnì podpoøený na úrovni regionální i lokální. Organizace

Více

Požadavky na značení léčivých přípravků

Požadavky na značení léčivých přípravků Požadavky na značení léčivých přípravků Využití globálního standardu GS1 Ing. Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech Republic 2017 Agenda Úvod Značení léků - Identifikační struktura - Datový nosič - Snímání

Více

Agenda Požadavky na značení léčivých přípravků. Úvod Pozice GS1 ve zdravotnickém sektoru Značení léků

Agenda Požadavky na značení léčivých přípravků. Úvod Pozice GS1 ve zdravotnickém sektoru Značení léků Požadavky na značení léčivých přípravků V y už ití g l ob ální ho s tan dar du GS1 Ing. Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech Republic 2017 Agenda Úvod Pozice GS1 ve zdravotnickém sektoru Značení léků -

Více

Standardy GS1 aktuální trendy v logistice. Ing. Michal Bílý, COO, GS1 Czech Republic

Standardy GS1 aktuální trendy v logistice. Ing. Michal Bílý, COO, GS1 Czech Republic Standardy GS1 aktuální trendy v logistice Ing. Michal Bílý, COO, GS1 Czech Republic INTRO - potřeba globálních standardů Globální charakter problematiky vyžaduje obecně akceptovaný, standardizovaný systém

Více

Požadavky na značení léčivých přípravků. Lenka Martínková, GS1 Czech Republic

Požadavky na značení léčivých přípravků. Lenka Martínková, GS1 Czech Republic Požadavky na značení léčivých přípravků Lenka Martínková, GS1 Czech Republic Agenda Kdo je GS1 Pozice GS1 ve zdravotnickém sektoru Identifikační struktury, datové nosiče a jejich význam pro verifikaci

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. VIZE Být špičkovým pracovištěm s odbornými kompetencemi a znalostmi v oblasti technologií automatické identifikace RFID, standardů GS1 EPCglobal a Internetu věcí.

Více

GS1 System. Základní informace

GS1 System. Základní informace Základní informace GS1 System Systém GS1 je jedinou celosvětově rozšířenou sadou standardů pro identifikaci a komunikaci, která je široce uplatňována primárně v oblasti průmyslu, obchodu a logistiky. Představuje

Více

GS Popis symbolu GS Potřeba dynamických informací

GS Popis symbolu GS Potřeba dynamických informací Systém GS1 GS1-8 GS1-8 Čárový kód GS1-8 je datový nosič, jehož hlavním uplatněním je identifikace v sektoru logistiky. Jeho využití je těsně spjato s oblastí EDI, elektronické výměny dat a standardem GS1

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Systém GS1 Základní informace

Systém GS1 Základní informace The Global Language of Business Systém GS1 Základní informace OBSAH 1. ORGANIZECE GS1; SYSTÉM GS1 2. ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU GS1 3. IDENTIFIKAČNÍ KLÍČE SYSTÉMU GS1 3.1 GLOBÁLNÍ LOKALIZAČNÍ ČÍSLO GLN 3.2 GLOBÁLNÍ

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Systém GS1. Identifikace obchodních jednotek

Systém GS1. Identifikace obchodních jednotek Systém GS1 Identifikace obchodních jednotek Standardní, celosvětově unikátní identifikace obchodních jednotek je důležitým předpokladem pro zajištění přesného a efektivního řízení skladu, zvládnutí požadavků

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky Michal Opatřil, ICZ a. s. www.i.cz 1 The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything ICT technologie jako základ efektivní

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz Elektronický lékový řetězec 2 of 16 Fakta xy Podstatnou složkou v celonárodních výdajích za zdravotní péči jsou peníze vydané za léky (cca 10mld. ročně, léčiva jsou nadužívána, rozebírána personálem, )

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Senior Business Development Manager GS1 Czech Republic AGENDA Klíčové potřeby sektoru transport a logistika (T&L) Přínosy využívání

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

GS1 BarCodes. Identifikace obchodních jednotek

GS1 BarCodes. Identifikace obchodních jednotek Identifikace obchodních jednotek GS1 BarCodes Standardní, jednoznačná identifikace obchodních jednotek, tj. nejčastěji různých variant distribučních balení spotřebitelských jednotek, je důležitým předpokladem

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality Pøíruèka systému managementu kvality 1. Prohlášení Tato pøíruèka systému managementu kvality popisuje systém managementu kvality (dále

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Standardy pro bezpečnější zdravotní péči. Ing. Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech Republic Září 2016

Standardy pro bezpečnější zdravotní péči. Ing. Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech Republic Září 2016 Standardy pro bezpečnější zdravotní péči Ing. Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech Republic Září 2016 Kdo jsme (GS1 organizace)? GS1 je globální organizace, která se zaměřuje na šíření standardů do obchodní

Více

Logistika. Ilona Šilhartová. StaproAKORD

Logistika. Ilona Šilhartová. StaproAKORD Logistika Ilona Šilhartová StaproAKORD Logistika - popis Komplexní logistika léčiv a materiálu - od příjmu komodit na sklad až po výdej v čase potřeby Řešení provozu: 1/centrálních skladů - léků (nemocniční

Více

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Hamé s.r.o. logistika v praxi Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Centrální distribuční sklad Hamé a.s. Centrální distribuční sklad Staré Město u Uherského Hradiště

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Gruppo Fabbri. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, Bøeclav.

Gruppo Fabbri. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, Bøeclav. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

S kým spolupracujeme Implementace FMD a role standardu GS1. Mezi naše největší obchodní partnery patří:

S kým spolupracujeme Implementace FMD a role standardu GS1. Mezi naše největší obchodní partnery patří: Implementace FMD a role standardu GS1 Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech Republic S kým spolupracujeme Mezi naše největší obchodní partnery patří: a máme i řadu dalších na lokální úrovni 2 1 Instituce,

Více

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s.

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s. Vítězné řešení soutěže IT PROJEKT ROKU 2006 Případová studie Distribuční sklad Tibor Szekeres 14.3.2013 Kongres Samoška, Košice U&SLUNO a.s., SADOVÁ 28, 702 00 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: +420 596 101

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

GS1 EPCglobal. RFID a globální standard EPC

GS1 EPCglobal. RFID a globální standard EPC RFID a globální standard EPC GS1 EPCglobal Radiofrekvenční identifikace je technologie disponující množstvím vlastností, které umožňují bezkontaktní, rychlejší a podrobnější rozpoznávání objektů pohybujících

Více

TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ DO PRAXE

TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ DO PRAXE TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ DO PRAXE O NÁS IT Cluster je sdružení zamìøené na oblast informaèních a komunikaèních technologií (ICT), které vzniklo v Ostravì poèátkem roku 2006. Svou koncepcí sdružení

Více

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na S K L A D O V A C Í A L O G I S T I C K É S L U Ž B Y Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Více

GS1 GDSN. Globální datová synchronizace

GS1 GDSN. Globální datová synchronizace Globální datová synchronizace GS1 GDSN Efektivní zpracování elektronických dokumentů a jejich přenos v rámci probíhajících obchodních případů musí být založen na kvalitě kmenových dat. Globální datová

Více

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace 2014/15 I Futu e specializovaná øešení pro POHODU rùzné úèely a oblasti nasazení pøipojení k MDB, SQL i E1 ergonomická

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

map Manažerský nástroj

map Manažerský nástroj 1/6 Technologie Nástroj využívá vlastní platformu pro analýzu e-mailové komunikace. Platforma jednak zajiš uje import mailù z uživatelských e-mailových schránek (Outlook, Thunderbird, IMAP, Gmail) a jednak

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

GS1 BarCodes. GS1 logistická etiketa

GS1 BarCodes. GS1 logistická etiketa GS1 logistická etiketa GS1 BarCodes Globálně unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii čárových kódů Systému GS1, představuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost

Více

Výrobní logistika v systémech aplikaèního softwaru

Výrobní logistika v systémech aplikaèního softwaru V úvodu èlánku je uvedena definice logistiky a její význam v souvislosti s øízením výroby. Dále jsou podrobnì rozebrány jednotlivé koncepce systémù pro a øízení výroby. Jsou popsána teoretická východiska

Více

Logistický podnik Kánský

Logistický podnik Kánský Logistický podnik 2016 0. Kánský Jednoduchý tok zboží doprava surovin a materiálu k výrobci uskladnění před zpracováním zpracování (obrábění, montáž, ) balení skladování výrobků přeprava k prodejci skladování

Více

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních Petra Majorová, Goran Andonov, Roche Diagnostics Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních podmínkách Projekt ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - profesionální øízení a dálková

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku!

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Až 20 zásilek denně expeduje mimo sezónu pan Pilný z Berouna. Je majitelem internetového obchodu, který je na trhu dva

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

30.dubna 2010. Ing. Miloslav Kavka

30.dubna 2010. Ing. Miloslav Kavka SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ SPOTŘEBNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL 30.dubna 2010 Ing. Miloslav Kavka Agenda 1. Představení a cíl projektu 2. Časový harmonogram projektu 3. Představení projektu a projektového týmu

Více

GS1 logistická etiketa

GS1 logistická etiketa Navštivte naše webové stránky a portály: www.gs1cz.org www.gs1akademie.cz www.epcrfidcentrum.cz www.rfid-epc.cz O organizaci GS1 GS1 je nezisková, globální organizace, která se věnuje vývoji, údržbě a

Více

Standardy GS1-2013 19. sympozium EDI (FACT a eb)

Standardy GS1-2013 19. sympozium EDI (FACT a eb) Standardy GS1-2013 19. sympozium EDI (FACT a eb) e-invoicing nová legislativa 2013-2016 Zákon 502/2012 Paragraf 26 Odstavec 3. Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky.

Více

Kódování a označování obchodních a logistických jednotek

Kódování a označování obchodních a logistických jednotek www.gs1cz.org Systém GS1 Kódování a označování obchodních a logistických jednotek OBSAH 1. ÚVOD 2. KÓDOVÁNÍ OBCHODNÍCH A LOGISTICKÝCH JEDNOTEK 2.1 GTIN-13 2.2 GTIN-14 2.3 VÝPOČET KONTROLNÍ ČÍSLICE 2.4

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Logistika bez starostí od roku skladování doprava VAS E-commerce

Logistika bez starostí od roku skladování doprava VAS E-commerce Logistika bez starostí od roku 1990 skladování doprava VAS E-commerce Kdo jsme Založeno 1990 Rodinná společnost Sídlo ve vlastním logistickém areálu v Hořovicích (u dálnice D5) Dceřiná společnost na Slovensku

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Czech Republic. Datová synchronizace se blíží! Vytěžte z ní maximum. www.gs1cz.org

Czech Republic. Datová synchronizace se blíží! Vytěžte z ní maximum. www.gs1cz.org Datová synchronizace se blíží! Vytěžte z ní maximum www.gs1cz.org Klíčové důvody úspěchu dynastie Qin 1. Zavedli jednotný psaný jazyk (Mandarin) 2. Zavedli společnou měnu 3. Zavedli jednotný rozchod nápravy

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

iisel Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků všeobecná část (druhé aktualizované aktualizuvané vydání)

iisel Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků všeobecná část (druhé aktualizované aktualizuvané vydání) KNIŽNICE Jiří Hemerka, dpt. SVAZEK 90 Ing. Michal Kříž Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků všeobecná část (druhé aktualizované aktualizuvané vydání) www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm

Více

Elektronický kód produktu Standard pro RFID

Elektronický kód produktu Standard pro RFID Elektronický kód produktu Standard pro RFID Daniel Lopour Kdo jsme? The global language of business GS1 je nezisková organizace zabývající se vývojem globálního standardu pro identifikaci zboží a služeb

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. Technická univerzita Liberec Doc.

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Vlastní skladování Skladové operace O. Kánský

Vlastní skladování Skladové operace O. Kánský Vlastní skladování Skladové operace 2016 O. Kánský Skladové operace příjem do skladu převzetí zásob zaskladnění skladování vychystávání kompletace expedice Příjem převzetí od dopravce, vykládka dodávky

Více

Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing.

Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Petra Šotolová Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek Nejrozšířenější

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

TURBOVAC vakuové stroje

TURBOVAC vakuové stroje vakuové stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Turbovac Nizozemská spoleènost Turbovac je jedním z prùkopníkù strojù pro vakuové balení. Turbovac spojuje více než 60

Více

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 SSCC v Supply chain MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 Copyright 2009 Proč SSCC? 1 klik a zboží je naskladněné! Page 2 SSCC + DESADV = Jednoznačný identifikátor

Více

NMS-500. Systém správy sítì Informace o produktu. R&S BICK Mobilfunk GmbH. Verze 1.0 Èíslo produktu 90NMS500PI02

NMS-500. Systém správy sítì Informace o produktu. R&S BICK Mobilfunk GmbH. Verze 1.0 Èíslo produktu 90NMS500PI02 NMS-500 Systém správy sítì Informace o produktu Verze 1.0 Èíslo produktu 90NMS500PI02 R&S BICK Mobilfunk GmbH R&S BICK Mobilfunk GmbH, Fritz-Hahne-Str. 7, 31848 Bad Münder, Germany Úvod 2004 R&S BICK Mobilfunk

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Směrnice o tabákových výrobcích EU 1 PODROBNOSTI KE KÓDOVÁNÍ Informace pro obchod

Směrnice o tabákových výrobcích EU 1 PODROBNOSTI KE KÓDOVÁNÍ Informace pro obchod Směrnice o tabákových výrobcích EU 1 PODROBNOSTI KE KÓDOVÁNÍ Informace pro obchod Povinnosti týkající se kódování výrobků stanovené Směrnicí EU o tabákových výrobcích se vztahují na tabákové výrobky uváděné

Více