SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MĚSTA ŠTĚTÍ, 2015 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MĚSTA ŠTĚTÍ, 2015 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s."

Transkript

1 ŘÍJEN 2015 CI2, o. p. s. Zdroj: SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL MĚSTA ŠTĚTÍ, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

2 Dotazníkové šetření probíhá ve spolupráci s Městem Štětí a technicky jej zajišťuje Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Tato aktivita je realizována v rámci projektu Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21 podpořeného z Programu švýcarsko české spolupráce koordinovaného Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP). Za jeho obsah je výhradně odpovědná společnost CI2, o. p. s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP ČR. Strana 2

3 Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita obyvatel Štětí, 2015 bylo zhodnotit a zprostředkovat vedení města postoje, preference a názory obyvatel města na jednotlivé tematické oblasti zařazené do průzkumu. Cílem průzkumu bylo: Zhodnotit spokojenost obyvatel města pomocí standardních ukazatelů. Zhodnotit mobilitu a místní přepravu obyvatel Štětí. Závěrečná zpráva a způsob prezentace výsledků zohledňují především určení průzkumu. Výsledky jsou uváděny v přehledné podobě pomocí grafů či tabulek tak, aby jednotlivá zjištění bylo možno zohlednit a využít jako podklad nebo inspiraci orgánům města při konkrétních opatřeních a rozhodnutích. Grafy a tabulky jsou tam, kde je to nezbytné, doplněny vysvětlujícím textem, který upozorňuje na nejdůležitější zjištění. Výsledky shrnuje závěrečná tabulka. Indikátor Spokojenost občanů s místním společenstvím Indikátor ECI 1 A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím je jedním z deseti standardizovaných indikátorů používaných v ČR pro hodnocení místní udržitelnosti. Indikátory standardizované v ČR jsou: 1. Spokojenost občanů s místním společenstvím 2. Uhlíková stopa města (místní příspěvek ke globální změně klimatu) 3. Mobilita a místní přeprava cestujících 4. Dostupnost veřejných prostranství a služeb 5. Kvalita místního ovzduší 6. Cesty dětí do a ze školy 7. Nezaměstnanost 8. Zatížení prostředí hlukem 9. Udržitelné využívání území 10. Ekologická stopa města Spokojenost občanů s místním společenstvím zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí a pracují, a další dílčí aspekty této spokojenosti. Bezprostředně odráží pocit kvality života, jež tvoří důležitou součást udržitelné společnosti. Znamená možnost žít v takových podmínkách, které zahrnují bezpečné a cenově přijatelné bydlení, dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví, kultura atd.), zajímavou a uspokojující práci, kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak člověkem ovlivněné a pozměněné) a reálnou možnost účastnit se místního plánování a rozhodování. Názor občanů na tyto otázky představuje důležité měřítko celkové spokojenosti s daným místem a je hodnocen jako klíčový indikátor místní udržitelnosti. 1 European Common Indicators (ECI) Společné evropské indikátory jsou v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni. Sada byla vyvinuta v roce 2001 na popud Evropské komise a byla testována v několika desítkách evropských měst. Strana 3

4 Indikátor Mobilita a místní přeprava Indikátor ECI 2 A.3 Mobilita a místní přeprava obyvatel je jedním z deseti standardizovaných indikátorů používaných v ČR pro hodnocení místní udržitelnosti. Zjišťuje a popisuje mobilitu občanů žijících na území dané samosprávy. Mezi základní hlediska (a k nim se vztahující jednotky měření), které přispívají k určení obecného modelu mobility každého občana, patří: o o o o o o počet cest za běžný den; účel cest a jejich pravidelnost během týdne (cesty lze rozdělit na systematické" a nesystematické"); průměrná denní vzdálenost cesty na osobu (km na osobu); délka trvání cest (čas cesty v minutách); použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (podíl vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu); počet cestujících v autě. Jako cesta se udává déletrvající pohyb obyvatele města z jednoho bodu do druhého v běžný den na určitou vzdálenost a z konkrétního důvodu. Cestou se rozumí pohyb trvající delší dobu, ne např. pouhá docházka k popelnici kvůli vyhození odpadků. Metoda dotazování Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, použitého i v jiných městech ČR. Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a zaznamenává odpovědi dotázaného) s využitím proškolených tazatelů. Šetření bylo provedeno v ulicích města v průběhu června 2015 mezi vybranými obyvateli. Respondenti (obyvatelé starší 15 let) byli vybráni kvótním výběrem dle základních charakteristik (věk, pohlaví a místní část). Cílem bylo získat zhruba 500 vyplněných dotazníků. Výsledky dotazníkového šetření primárně zpracováváme v prostředí programu MS Access do databáze vytvořené CI2, o. p. s. V dotazníkovém šetření indikátoru mobility měli respondenti ve svých odpovědích vycházet ze zkušenosti svého běžného dne a způsobu přepravy v něm. Pro údaje z běžného dne bylo možné zvolit všední den předcházející dotazování, pokud to byl den pracovní a neprobíhaly během něj neočekávané nebo mimořádné události (dovolená, nemoc, pracovní cesta atp.). Zpráva se věnuje indikátorům ECI A.1 a ECI A.3. a shrnuje výsledky do podoby tabulek, grafů a závěrečných komentářů. Neobsahuje srovnání s dalšími městy ČR. Základní srovnání je možné získat na stránkách CI2, o. p. s. ( 2 European Common Indicators (ECI) Společné evropské indikátory jsou v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni. Sada byla vyvinuta v roce 2001 na popud Evropské komise a byla testována v několika desítkách evropských měst. Strana 4

5 CI2, o. p. s. CI2, o. p. s., je nestátní nezisková organizace zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost, vědu a výzkum. Jejím cílem je prosazovat udržitelný rozvoj ve spolupráci s veřejnou správou, soukromou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností. V oblasti indikátorů udržitelnosti převzala společnost CI2, o. p. s., agendu od iniciativy TIMUR, o. s. Organizace CI2, o. p. s., se dále věnuje oblastem uhlíkové a ekologické stopy a jejich včleňováním do řízení společností a rovněž environmentálnímu reportingu sestavování zpráv o stavu životního prostředí měst. Strana 5

6 Vzorek obyvatel V rámci dotazníkového šetření bylo vybráno 457 vyplněných dotazníků. Ovšem ne všichni respondenti odpověděli na všechny otázky. Ve vzorku respondentů nepatrně převládají ženy (50,9 %) nad muži (49,1 %), což odpovídá přibližnému rozdělení mužů a žen ve věkové skupině dotázaných. Nejvíce jsou v šetření zastoupeny věkové skupiny let a let, což odpovídá věkové struktuře obyvatelstva v regionu (Ústecký kraj). Z hlediska zaměstnání/sociálního postavení a nejvyššího dosaženého vzdělání převládají zaměstnaní (49,8 %) a osoby se středoškolským vzděláním (65,7 %). Pouze malá část dotázaných (9,9 %) považovala svůj zdravotní stav za špatný nebo velmi špatný. Pohlaví respondentů Muž Žena 50,9 % 49,1 % Věková skupina respondentů 17,3 % 20,8 % 17,9 % 16,8 % 19,5 % 4,4 % 3,3 % a víc roky Strana 6

7 Zaměstnání respondentů Na rodičovské dovolené 5,3 % Důchodce 25,4 % Nezaměstnaný 9,4 % Zaměstnaný 49,8 % Student 10,1 % Vzdělání respondentů Vysokoškolské 14,1 % Střední 65,7 % Základní 20,2 % Jak hodnotíte Váš zdravotní stav Velmi dobrý Dobrý Průměrný Špatný Velmi špatný 1,9 % 8,2 % 25,0 % 26,9 % 38,1 % Strana 7

8 Téměř tři čtvrtiny (73,8%) respondentů uvedlo, že má bydliště přímo ve městě Štětí, ostatní bydlí v okrajových místních částech prostorově odloučených malých obcích, v nichž průzkum rovněž probíhal. Z hlediska typu bydlení žije nejvíce dotázaných v panelovém domě (39,9 %). Bydliště respondentů Štětí-město Brocno Chcebuz Radouň Čakovice Jiné 5,3 % 4,2 % 6,8 % 1,8 % 8,1 % 73,8 % Bydliště respondentů Panelový dům Bytový dům Řadový dům Rodinný dům 36,3 % 39,9 % 4,7 % 19,1 % Strana 8

9 Titulkový indikátor Titulkový indikátor je takový indikátor, který zastupuje celou oblast a je možné jej prezentovat samostatně. Lze jej přirovnat k titulku v novinách. Jak jste spokojen(a) s vaším městem, jako s místem, kde žijete či pracujete? Velmi spokojen Mírně spokojen Mírně nespokojen Velmi nespokojen 3,5 % 17,2 % 25,6 % 53,6 % SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2015 Strana 9

10 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím Z úvodní otázky plyne, že více než dvě třetiny respondentů (70,8 %) jsou s životem ve městě spokojeny. Zbylých 29,2 % respondentů jsou nespokojeni. Pouze 3,5 % je nespokojeno velmi. Jak jste spokojen(a) s vaším městem, jako s místem, kde žijete či pracujete? Velmi spokojen Mírně spokojen Mírně nespokojen Velmi nespokojen 3,5 % 17,2 % 25,6 % 53,6 % Následuje základní hodnocení spokojenosti obyvatel Štětí rozdělené podle jejich bydliště, věku, vzdělání, pohlaví, zaměstnání, zdravotního stavu či typu bydlení. Jak jste spokojen(a) se Štětím, jako s místem, kde žijete či pracujete? x Bydliště 3,0 % 13,5 % 25,9 % 48,6 % 3,2 % 12,5 % 10,5 % 22,6 % 25,0 % 26,3 % 41,7 % 55,4 % 29,2 % 61,3 % 47,4 % 62,5 % 37,8 % 15,7 % 16,7 % 12,9 % 15,8 % 12,5 % Štětí-město Brocno Chcebuz Radouň Čakovice Jiné Velmi spokojen Mírně spokojen Mírně nespokojen Velmi nespokojen Strana 10

11 10,0 % 35,0 % Jak jste spokojen(a) se Štětím, jako s místem, kde žijete či pracujete? x Věk 3,8 % 2,1 % 1,2 % 2,7 % 5,6 % 6,7 % 28,2 % 25,5 % 21,3 % 31,7 % 20,2 % 20,0 % 45,0 % 47,4 % 56,4 % 43,9 % 64,0 % 59,6 % 46,7 % 10,0 % 20,5 % 16,0 % 23,2 % 12,0 % 14,6 % 26,7 % a více Velmi spokojen Mírně spokojen Mírně nespokojen Velmi nespokojen Jak jste spokojen(a) se Štětím, jako s místem, kde žijete či pracujete? x Vzdělání 4,7 % 3,1 % 3,2 % 38,4 % 23,9 % 17,7 % 40,7 % 57,1 % 51,6 % 16,3 % 15,9 % 27,4 % Základní Střední Vysokoškolské Velmi spokojen Mírně spokojen Mírně nespokojen Velmi nespokojen Strana 11

12 Jak jste spokojen(a) se Štětím, jako s místem, kde žijete či pracujete? x Pohlaví 3,6 % 3,5 % 23,0 % 28,3 % 57,2 % 50,0 % 16,2 % 18,3 % Muž Žena Velmi spokojen Mírně spokojen Mírně nespokojen Velmi nespokojen Jak jste spokojen(a) se Štětím, jako s místem, kde žijete či pracujete? x Sociální zařazení 2,2 % 8,7 % 6,1 % 22,3 % 32,6 % 24,3 % 33,3 % 34,8 % 39,1 % 59,8 % 51,2 % 52,2 % 37,5 % 17,4 % 15,6 % 16,3 % 17,4 % 29,2 % Student Zaměstnaný Nezaměstnaný Důchodce Na rodič. dovolené Velmi spokojen Mírně spokojen Mírně nespokojen Velmi nespokojen Strana 12

13 Jak jste spokojen(a) se Štětím, jako s místem, kde žijete či pracujete? x Zdravotní stav 5,7 % 2,5 % 3,5 % 28,3 % 25,2 % 21,9 % 28,6 % 28,6 % 40,6 % 58,9 % 59,6 % 54,3 % 42,9 % 25,5 % 14,3 % 13,5 % 14,9 % 17,1 % 14,3 % Velmi dobrý Dobrý Průměrný Špatný Velmi špatný Velmi spokojen Mírně spokojen Mírně nespokojen Velmi nespokojen Jak jste spokojen(a) se Štětím, jako s místem, kde žijete či pracujete? x Typ bydlení 3,4 % 2,4 % 4,8 % 3,7 % 22,3 % 29,8 % 28,6 % 25,9 % 59,4 % 50,0 % 52,4 % 50,0 % 14,9 % 17,9 % 14,3 % 20,4 % Panelový dům Bytový dům Řadový dům Rodinný dům Velmi spokojen Mírně spokojen Mírně nespokojen Velmi nespokojen Strana 13

14 Mateřskými školami Základními školami Středními školami Fungováním Městské policie Fungováním MěÚ Štětí Zdravotními službami Veřejnou dopravou - dopravní obslužností Sociálními službami Úklidem a údržbou města Odvozem odpadů Spokojenost obyvatel s dalšími aspekty fungování města V následujících otázkách hodnotili respondenti na stejné 11stupňové škále (0 nejvyšší nespokojenost až 10 nejvyšší spokojenost) míru spokojenosti s jednotlivými oblastmi života ve Štětí. Nejvyšší spokojenost panuje se základními veřejnými službami (6,9 bodu), naopak nejnižší spokojenost s nabídkou pracovních příležitostí (4,9) a kvalitou životního prostředí (5,4). Jak jste spokojen(a) s/se: (10 největší spokojenost; 0 nejmenší spokojenost) 6,2 6,5 6,9 5,4 4,9 6,2 Mezilidskými vztahy Možnostmi provozovat své záliby a koníčky Se základními veřejnými službami Kvalitou okolního životního prostředí Nabídkou pracovních příležitostí Možnostmi účastnit se místního plánování Z hlediska veřejných služeb si lidé nejvíce cení mateřských a základních škol a nejméně fungování městské policie. Jak jste spokojen(a) s/se: (10 největší spokojenost; 0 nejmenší spokojenost) 7,9 7,7 7,3 6,3 6,8 6,8 6,9 6,8 6,9 7,3 Strana 14

15 Respondenti měli za úkol seřadit jednotlivé oblasti života podle svých osobních priorit (1 nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý). V druhém grafu jsou zaneseny i sloupce s výsledky spokojenosti (0 nejmenší spokojenost až 10 nejvyšší spokojenost). Za nejdůležitější je považována kvalita životního prostředí a mezilidské vztahy. Hodnocení důležitosti (1 nejvíce důležitý, 6 nejméně důležity) 5,2 2,5 2,9 3,1 3,4 3,6 Kvalita okolního životního prostředí Mezilidské vztahy Nabídka pracovních příležitostí Možnost uplatnit vaše zájmy a záliby Základní veřejné služby Možnost účasti na místním plánováni Porovnání hodnocení spokojenosti a hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti 2015 Hodnocení důležitosti ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,4 2,5 Kvalita okolního životního prostředí 6,2 4,9 2,9 3,1 Mezilidské vztahy Nabídka pracovních příležitostí 6,5 6,9 3,4 Možnost uplatnit vaše zájmy a záliby 3,6 Základní veřejné služby 5,2 6,2 Možnost účasti na místním plánováni 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Strana 15

16 Nakládání s komunálním odpadem Dále byla v dotazníku položena otázka týkající se míry třídění komunálního odpadu. Které složky komunálního odpadu třídíte? 60,4 % 68,1 % 53,2 % 13,8 % 20,1 % 20,1 % 3,3 % Papír Plasty Sklo Tetrapack Elektroodpad Jiné Žádné Třídíte bioodpad? 70,4 % 29,6 % Ano Ne Třídíte bioodpad? 56,5 % 11,5 % 19,8 % 5,3 % 5,3 % 1,5 % Biokontejnerů přistavovaných městem Biopopelnice Sběrného dovra Kompostárny Vlastního kompostu Jinam Strana 16

17 Spokojenost s Městským úřadem a s kvalitou a nabídkou obchodů a služeb V samostatné otázce hodnotili lidé služby, které nabízí Městský úřad. Nejlépe bylo hodnoceno prostředí Městského úřadu a jeho technické vybavení. Hůře byly ohodnoceny čekací doba, rychlost obsluhy a její vstřícnost a doba vyřízení. Jak jste spokojeni se službami, které nabízí Městský úřad Štětí? (10 nejvíce až 0 nejméně) 6,4 6,4 6,5 5,9 6,1 6,1 7,2 7,3 Dostupnost služeb Spolehlivost služeb Čekací doba Rychlost obsluhy a její vstřícnost Doba vyřízení Kompetence Technické Prostředí MěÚ a způsobilost vybavení MěÚ zaměstnanců MěÚ Dále se otázky zaměřily na kvalitu a dostupnost obchodů a služeb. Hodnocení je velmi dobré a poměrně vyrovnané s tím, že lépe je vnímána dostupnost obchodů. 6,4 6,3 Jak jste spokojen(a) s/se? (0 velmi nespokojen, 10 velmi spokojen) 6,6 6,4 Kvalitou obchodů v místě, kde bydlíte Kvalitou služeb v místě, kde bydlíte Dostupností obchodů v místě, kde bydlíte Dostupností služeb v místě, kde bydlíte Strana 17

18 Hodnocení pocitu bezpečí, kvality a dostupnosti prostředí, služeb či zapojování veřejnosti V následujících pěti grafech jsou vedle sebe znázorněny hodnocení spokojenosti a hodnocení důležitosti občanů se sledovaným jevem. Management města by se měl zaměřit zejména na ty oblasti, se kterými občané nejsou příliš spokojeni a zároveň je považují za důležité. Hodnocení pocitu bezpečí Jak bezpečné je podle Vás (10 nejvíce bezpečné až 0 nejméně bezpečné) 7,0 6,0 Hodnocení bezpečnosti 26,5 % 25,4 % Hodnocení důležitosti 29,5 % 35,0 % 30,0 % 5,0 4,0 3,0 2,0 6,1 5,3 4,2 18,6 % 3,5 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 1,0 5,0 % 0,0 Být přes den doma s nezamknutými dveřmi? Nechat přes noc otevřené okno? Chodit v noci po hlavních ulicích? Chodit v noci po veřejných prostranstvích (parky, veřejně přístupné plochy, hřiště)? 0,0 % Hodnocení kvality prostředí Zhodnoťte kvalitu následujících položek (10 nejvíce kvalitní až 0 nejméně kvalitní) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 7,1 16,5 % 6,9 Hodnocení kvality 6,4 Hodnocení důležitosti 7,2 6,2 26,7 % 30,0 % 4,2 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 2,0 11,3 % 11,4 % 10,0 % 1,0 5,0 % 0,0 Veřejné parky, zeleň obecně Veřejná prostranství (náměstí, ulice) 4,0 % Stávající zástavba Odvoz odpadů Čistota města Kvalita ovzduší 0,0 % Strana 18

19 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 Hodnocení kvality služeb Zhodnoťte prosím kvalitu následujících služeb (10 nejvíce kvalitní až 0 nejméně kvalitní) 8,3 16,2 % 7,8 12,9 % Hodnocení kvality 8,1 19,4 % Hodnocení důležitosti 6,9 8,0 18,2 % 19,0 % 14,3 % 7,0 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 6,0 Kino Informační centrum Knihovna Kulturní dům Koupaliště Sportovní zařízení 0,0 % Hodnocení dostupnosti služeb Jak dostupné jsou následující služby (10 nejvíce dostupné až 0 nejméně dostupné) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 23,4 % 7,8 Praktičtí lékaři 20,1 % 6,8 Odborní lékaři Hodnocení dostupnosti 7,3 7,0 % Sociální služby 6,8 6,6 10,3 % 10,9 % Policie ČR Městská policie Hodnocení důležitosti 8,2 8,3 8,0 % 7,1 % Mateřské školy Základní školy 7,1 13,3 % Veřejná doprava 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Hodnocení zapojení veřejnosti Zhodnoťte prosím následující možnosti Vašeho zapojení do rozhodování (10 vysoké až 0 nízké) Hodnocení spokojenosti Hodnocení důležitosti 30,8 % 34,2 % 35,0 % 6,5 6,2 Podílet se na místním plánovacím procesu Stát se členem místních zájmových organizací, spolků 6,7 Podávat přímé žádosti/dotazy na místní úřad 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Strana 19

20 Titulkový indikátor Titulkový indikátor je takový indikátor, který zastupuje celou oblast a je možné jej prezentovat samostatně. Lze jej přirovnat k titulku v novinách. Způsob dopravy Pěšky Na kole Na motocyklu Autem, taxíkem Autobusem Vlakem 6,5 % 4,2 % 35,8 % 42,8 % 2,0 % 8,7 % MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL, 2015 Strana 20

21 Počet cest Během dotazníkového šetření uváděli respondenti počet cest, který v běžný pracovní den uskuteční. Ke každé cestě zaznamenávali údaje týkající se důvodu cesty, dopravního prostředku, který použili, místa odkud a kam cestovali, a délku cesty v kilometrech i minutách. Údaje za všechny cesty všech respondentů byly posléze zpracovány a výsledkem je poměrné rozdělení počtu cest podle důvodu a způsobu dopravy, podle délky a doby. Prvním ukazatelem, který bylo možno z dotazníkového šetření zjistit, je počet cest, který dotázaní během jednoho běžného dne provedou. V roce 2015 je jeho hodnota 2,51. Důvod cesty V dotazníku měli respondenti určit, které z šesti nabízených možností byly důvodem jejich cest/y v typickém pracovním dnu. Pokud nepočítáme zpáteční cesty, které jsou až sekundárním důvodem cestování, pak lidé ve Štětí nejčastěji cestují do práce (20,9 %) a za nákupy (15,0 %). Nižší podíl cest byl uskutečněn za účelem cesty do školy/školky (8,3 %), za rekreací/trávením volného času (12,8 %)či k lékaři (3,1 %). Důvod cesty Do školy / školky Do práce Rekreace / volný čas Nakupování K lékaři Zpáteční cesta 8,3 % 45,8 % 20,9 % 6,8 % 3,1 % 15,0 % Strana 21

22 Systematičnost cest Z nabízených kategorií důvodu cest představovaly cesty do školy a do práce cesty systematické, tedy ty, které je nutno pravidelně vykonávat a které probíhají téměř každodenně. Kategorie rekreace, nakupování a k lékaři představovaly cesty nesystematické, tedy takové, které pravidelně neprobíhají. Systematičnost cesty Systematické Nesystematické 46,1 % 53,9 % Způsob cesty Dále respondenti během rozhovoru uváděli, který z šesti možných způsobů dopravy sledovaný den využili. Z výsledků vyplývá, že největší podíl cest byl uskutečněn pěšky (42,8 %). Druhý nejčastější způsob přepravy je automobilem (35,8 %). Následuje cestování hromadnou dopravou autobusem a vlakem (10,7 %) a na kole (8,7 %). Minimální podíl počtu cest byl tvořen cestami na motocyklu (2,0 %). Způsob dopravy Pěšky Na kole Na motocyklu Autem, taxíkem Autobusem Vlakem 6,5 % 4,2 % 35,8 % 42,8 % 2,0 % 8,7 % Strana 22

23 Udržitelnost cest Různé způsoby dopravy je možné kvalifikovat z hlediska udržitelnosti jako udržitelné: pěší cesta, cesta na kole, použití hromadné dopravy a neudržitelné: cesta autem nebo na motocyklu. Následující graf ukazuje převahu udržitelných způsobů dopravy (62,2 %) nad neudržitelnými (37,8 %). Jinými slovy, rozlišujeme tak měkké od tvrdých způsobů dopravy. Udržitelnost dopravy Udržitelně Neudržitelně 37,8 % 62,2 % Obsazenost automobilu Respondenti, kteří uvedli, že svou cestu/své cesty uskutečnili autem, byli dále dotazováni na to, kolik osob autem jelo. Nejvíce respondentů uvedlo, že jeli autem sami (61,6 %). S jedním spolujezdcem cestovalo 27,0 % respondentů a zbytek (11,3 %) se dvěma a více osobami. Počet osob v autě Řidič Řidič a spolujezdec Řidič + dva a více osob 11,3 % 27,0 % 61,6 % Strana 23

24 Doba cesty Dalším hodnoceným ukazatelem byla doba cestování, tedy časový úsek trvání jedné cesty. Výsledky ukazují, že průměrná délka jedné cesty (bez ohledu na způsob dopravy) je 24:11 minut. Nejdéle trvá cesta vlakem a do školy/školky. Průměrná doba cesty (hod.) :24:11 Průměrná doba cesty dle způsobu dopravy (hod.) 0:43 0:21 0:16 0:19 0:26 0:31 Pěšky Na kole Na motocyklu Autem, taxíkem Autobusem Vlakem Průměrná doba cesty dle důvodu cesty (hod.) 0:27 0:22 0:24 0:20 0:12 Do školy / školky Do práce Rekreace / volný čas Nakupování K lékaři Strana 24

25 Vzdálenost cesty Dalším sledovaným ukazatelem byla průměrná vzdálenost, kterou respondenti během jedné cesty urazí. Průměrná uskutečněná vzdálenost jedné cesty, bez ohledu na použitý způsob dopravy, byla podle uvedených údajů 10,6 km. Nejdelší jsou cesty vlakem a do školy/školky. Naopak nejkratší jsou cesty pěšky a za nákupy. Průměrná doba cesty (km) ,6 Průměrná doba cesty dle způsobu dopravy (km) 40,0 16,5 20,0 1,0 2,8 7,2 Pěšky Na kole Na motocyklu Autem, taxíkem Autobusem Vlakem 16,7 Průměrná doba cesty dle důvodu cesty (km) 12,7 5,4 3,7 6,7 Do školy / školky Do práce Rekreace / volný čas Nakupování K lékaři Strana 25

26 Závěry Spokojenost s místním společenstvím Dle titulkového indikátoru Spokojenost občanů s městem, kde žiji či pracuji, jsou obyvatelé Štětí se životem zde spokojeni, i když nespokojeno je poměrně dost obyvatel (téměř 30 %). To je v porovnání se všemi městy, kde v minulosti obdobné šetření probíhalo, nepříliš dobrý výsledek 3. Více spokojeni jsou muži, dále osoby s vysokoškolským vzděláním či lidé bydlící v některých místních částech (Brocno, Radouň). Vyšší spokojenost panuje rovněž u lidí ve věku a let a zaměstnaných. Naopak mezi nejnespokojenější skupiny patří lidé s velmi špatným zdravotním stavem (71,5 %), studenti (43,5 %), lidé se základním vzděláním (43,0 %), lidé ve věku 15 až 20 let (45,0 %) a lidé bydlící v místní části Chcebuz (54,2 %). Ze srovnání s podrobnými výsledky z dalších měst, v nichž byl v roce 2015 tento indikátor sledován, vyplývá, že výrazně vyšší nespokojenost mladých lidí oproti starším věkovým skupinám není ve sledovaných městech obecnějším aktuálním trendem 4. Ve zbývajících otázkách využívali dotazovaní k hodnocení jedenáctistupňovou škálu, kde 10 bylo nejvyšší hodnocení a nula hodnocení nejnižší. Zajímavé je, v porovnání s ostatními městy, že průměrné hodnocení dosahuje velmi velkého rozptylu (od známky 3,5 do známky 8,3). Obyvatelé kladně hodnotí základní veřejné služby (6,5) a možnosti provozovat své záliby a koníčky (6,5). Naopak hůře hodnotí nabídku pracovních příležitostí (4,9) a kvalitu okolního životního prostředí (5,4). Z hlediska veřejných služeb jsou obyvatelé nejvíce spokojeni s dostupností a kvalitou vzdělávacích institucí (mateřské a základní školy); kvalitou kina, koupaliště, infocentra a s dostupností praktických lékařů (všechny známky nad 7,7). Nespokojeni jsou s otázkami bezpečí a s kvalitou ovzduší. Podle hodnocení důležitosti vnímají obyvatelé jako nejdůležitější kvalitu okolního životního prostředí a mezilidské vztahy. Ze samostatných otázek na sběr a třídění odpadu vyplývá, že obyvatelé nejčastěji třídí plasty, papír a sklo, i když ne v takové intenzitě jako v ostatních městech. Více jak pětina obyvatel netřídí odpad žádný, což je poměrně vysoká hodnota. Následující tabulka ukazuje souhrnnou spokojenost s jednotlivými aspekty kvality života seřazenou od nejvyšší po nejnižší spokojenost. Hodnocená oblast Hodnocení Podíl spokojených osob s městem, kde žijí či pracují (%) 70,9 Hodnocená oblast / Jak jste spokojen(a) s/se (10 největší spokojenost až 0 nejmenší spokojenost) Průměrná známka Dostupností základních škol 8,3 Kvalitou kina 8, Jediné město, kde byla podobně jako ve Štětí v r zaznamenána výrazně vyšší nespokojenost obyvatel ve věku do 30 let, jsou Mariánské Lázně. Strana 26

27 Hodnocená oblast / Jak jste spokojen(a) s/se (10 největší spokojenost až 0 nejmenší spokojenost) Průměrná známka Dostupností mateřských škol 8,2 Kvalitou koupaliště 8,0 Mateřskými školami 7,9 Dostupností praktických lékařů 7,8 Kvalitou informačního centra 7,8 Základními školami 7,7 Dostupností sociálních služeb 7,3 Středními školami 7,3 Odvozem odpadů 7,2 Kvalitou veřejných parků, zeleně obecně 7,1 Dostupností veřejné dopravy 7,1 Kvalitou sportovních zařízení 7,0 Kvalitou veřejných prostranství (náměstí, ulice) 6,9 Úklidem a údržbou města 6,9 Kvalitou kulturního domu 6,9 Se základními veřejnými službami 6,9 Veřejnou dopravou dopravní obslužností 6,9 Dostupností Policie ČR 6,8 Sociálními službami 6,8 Zdravotními službami 6,8 Fungováním MěÚ Štětí 6,8 Dostupností odborných lékařů 6,8 Možností podávat přímé žádosti/dotazy na místní úřad 6,7 Dostupností Městské policie 6,6 Dostupností obchodů v místě, kde bydlíte 6,6 Možnostmi provozovat své záliby a koníčky 6,5 Možností podílet se na místním plánovacím procesu 6,5 Kvalitou obchodů v místě, kde bydlíte 6,4 Dostupností služeb v místě, kde bydlíte 6,4 Stávající zástavbou 6,4 Kvalitou služeb v místě, kde bydlíte 6,3 Fungováním Městské policie 6,3 Čistotou města 6,2 Mezilidskými vztahy 6,2 Možnostmi účastnit se místního plánování 6,2 Možností stát se členem místních zájmových organizací, spolků 6,2 Být přes den doma s nezamknutými dveřmi 6,1 Kvalitou okolního životního prostředí 5,4 Nechat přes noc otevřené okno 5,3 Pracovními příležitostmi 4,9 Kvalitou ovzduší 4,2 Chodit v noci po hlavních ulicích 4,2 Chodit v noci po veř. prostranstvích (parky, veř. přístupné plochy, hřiště) 3,5 Strana 27

28 Mobilita a místní přeprava Hodnocení indikátoru Mobilita a místní přeprava cestujících ve Štětí svědčí z hlediska udržitelnosti o průměrném výsledku. Titulkový indikátor (podíl cest automobilem) dosahuje hodnoty (35,8 %). To v porovnání s ostatními městy, kde stejné šetření probíhalo, nepředstavuje žádný extrémní výsledek 5. Další indikátory reflektují velikost a polohu města: vyšší podíl cest pěším způsobem (42,8 %) a na kole (8,7 %) nebo relativně nízký počet cest hromadnou dopravou (10,7 %). Příznivé z hlediska udržitelnosti je rovněž relativně krátká průměrná vzdálenost cesty (10,6 km). Naopak nepříznivý je vyšší podíl cest autem řízený pouze řidičem bez spolujezdců. Následující tabulka ukazuje v souhrnu výsledky jednotlivých indikátorů mobility ve městě. Indikátor Jednotka Hodnota Počet cest za den Počet 2,51 Důvod Do školy % 8,3 Důvod Do práce % 20,9 Důvod Rekreace % 6,8 Důvod Nakupování % 15,0 Důvod K lékaři % 30,7 Důvod Zpáteční cesta % 45,8 Systematické cesty % 53,9 Nesystematické cesty % 46,1 Způsob Pěšky % 42,8 Způsob Na kole % 8,7 Způsob Na motocyklu % 2,0 Způsob Autem, taxíkem % 35,8 Autobusem % 6,5 Vlakem % 4,2 Udržitelně % 62,2 Neudržitelně % 37,8 Počet osob v autě řidič % 61,6 Počet osob v autě řidič + 1 % 27,0 Počet osob v autě řidič + 2 a více % 11,3 Průměrná doba cesty hod. 0:24:11 Průměrná vzdálenost cesty km 10,6 5 Více na Výsledkovém indikátorovém portálu Strana 28

29 Příloha 1: Použitý dotazník Strana 29

30 Strana 30

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Hodonín Leden 2010 Cíle průzkumu

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL CHRUDIMI,

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL CHRUDIMI, ŘÍJEN 2015 CI2, o. p. s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL CHRUDIMI, 2007 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Dotazníkový průzkum probíhal v rámci projektu Místní agendou 21 a strategickým

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14, 2015 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14, 2015 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ZÁŘÍ 2015 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Dotazníkové šetření probíhá

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V NAPAJEDLECH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V NAPAJEDLECH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V NAPAJEDLECH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Napajedla Červen 2011 Obsah

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL JILEMNICE, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s.

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL JILEMNICE, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. SRPEN 2015 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL JILEMNICE, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Závěrečná zpráva indikátoru A.1 Spokojenost

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Květen CI2, o. p. s. Zdroj: Wikipedie MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V KRNOVĚ, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

Květen CI2, o. p. s. Zdroj: Wikipedie MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V KRNOVĚ, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Květen 2017 CI2, o. p. s. Zdroj: Wikipedie MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V KRNOVĚ, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Cíle průzkumu... 3 Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava

Více

Únor CI2, o. p. s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V OPAVĚ, VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

Únor CI2, o. p. s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V OPAVĚ, VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Únor 2016 CI2, o. p. s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V OPAVĚ, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Cíle průzkumu... 3 Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel... 3 Metoda

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MČ PRAHY 8, 2017 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s.

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MČ PRAHY 8, 2017 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. prahapraha Červenec 2017 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL MČ PRAHY 8, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Dotazníkové šetření

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu);

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu); VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 Cíle průzkumu Cílem dotazníkového

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL V JILEMNICI, 2013 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o.p.s.

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL V JILEMNICI, 2013 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o.p.s. KVĚTEN 2013 CI2, o.p.s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL V JILEMNICI, 2013 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Indikátor Spokojenost občanů s místním

Více

Srpen CI2, o. p. s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V OPAVĚ, LETNÍ OBDOBÍ ROKU VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

Srpen CI2, o. p. s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V OPAVĚ, LETNÍ OBDOBÍ ROKU VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Srpen 2016 CI2, o. p. s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V OPAVĚ, LETNÍ OBDOBÍ ROKU 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Cíle průzkumu... 3 Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel...

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY INDIKÁTORU MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V UHERSKÉM HRADIŠTI V OBDOBÍ 2009 A 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Uherské Hradiště Červen 2011 Akce je součástí aktivit

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé město Jihlava Červen 2011 Obsah

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JILEMNICI. Duben 2011

S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JILEMNICI. Duben 2011 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JILEMNICI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé město Jilemnice Duben 2011

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Září 2014. CI2, o.p.s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2005 2014 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. www.ci2.co.cz

Září 2014. CI2, o.p.s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2005 2014 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. www.ci2.co.cz Září 2014 CI2, o.p.s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2005 2014 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Cíle průzkumu... 3 Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel...

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracoval: Josef Novák http://www.timur.cz 2008

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ VE VSETÍNĚ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ VE VSETÍNĚ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM VE VSETÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Vsetín Prosinec 2009 1 Autoři: Josef Novák, Viktor Třebický,

Více

ŘÍJEN CI2, o.p.s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ, VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

ŘÍJEN CI2, o.p.s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ, VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. ŘÍJEN 2013 CI2, o.p.s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ, 2004-2013 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Cíle průzkumu... 3 Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel... 3

Více

ŘÍJEN CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM CHRUDIM, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

ŘÍJEN CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM CHRUDIM, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. ŘÍJEN 2015 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM CHRUDIM, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Dotazníkový průzkum probíhal v rámci projektu Místní agendou 21 a strategickým

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MČ PRAHA 21, 2014 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA OBČANŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o.p.s. Srpen

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MČ PRAHA 21, 2014 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA OBČANŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o.p.s. Srpen Srpen 2014 CI2, o.p.s. Fotografie bude doplněna SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA OBČANŮ MČ PRAHA 21, 2014 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Cíle průzkumu... 3 Indikátor

Více

ŘÍJEN CI2, o.p.s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V HODONÍNĚ, VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

ŘÍJEN CI2, o.p.s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V HODONÍNĚ, VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. ŘÍJEN 2013 CI2, o.p.s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V HODONÍNĚ, 2004-2013 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Obsah... 2 Cíle průzkumu... 3 Indikátor Spokojenost občanů s místním

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Chrudim Červen 2011 TIMUR 2011.

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A VNÍMÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, SVITAVY, 2015

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A VNÍMÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, SVITAVY, 2015 Říjen 2015 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A VNÍMÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, SVITAVY, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Dotazníkové šetření

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Uherské Hradiště

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Uherské Hradiště VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Uherské Hradiště Červen 2009 Týmová iniciativa pro místní udržitelný

Více

Josef Novák CI2, o. p. s.

Josef Novák CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Josef Novák CI2, o. p. s. 1 Cíl průzkumu 1. Zhodnotit spokojenost obyvatel Mariánských Lázních pomocí

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA, OTÁZKY KE ZDRAVÍ JILEMNICE, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s.

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA, OTÁZKY KE ZDRAVÍ JILEMNICE, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. SRPEN 2017 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA, OTÁZKY KE ZDRAVÍ JILEMNICE, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Závěrečná zpráva s výsledky

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. SRPEN

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. SRPEN SRPEN 2015 CI2, o. p. s. Zdroj: http://www.marianska-cesta.cz/ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

SRPEN prahapraha. CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM OPAVA, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

SRPEN prahapraha. CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM OPAVA, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. prahapraha SRPEN 2016 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM OPAVA, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Záměrem dotazníkového šetření Spokojenost občanů s

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V LITOMĚŘICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. Květen

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V LITOMĚŘICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. Květen Květen 2017 CI2, o. p. s. Zdroj: Město Litoměřice SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V LITOMĚŘICÍCH 2007 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Závěrečná zpráva indikátoru A.1 Spokojenost

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Využití indikátorů při plánování místního rozvoje a jeho měření

Využití indikátorů při plánování místního rozvoje a jeho měření Využití indikátorů při plánování místního rozvoje a jeho měření Viktor Třebický, KÚ Olomouckého kraje 1. 10. 2015 CI2, o.p.s. www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz info@ci2.co.cz Ke Školce 1319/5f, 252 19

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Husovo

Více

Červenec CI2, o.p.s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V LITOMĚŘICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

Červenec CI2, o.p.s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V LITOMĚŘICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Červenec 2014 CI2, o.p.s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V LITOMĚŘICÍCH 2007 2014 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Závěrečná zpráva indikátoru A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Zkušenosti se zaváděním místních indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Chrudim

Zkušenosti se zaváděním místních indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Chrudim Zkušenosti se zaváděním místních indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Chrudim 1 MAPOVANÉ INDIKÁTORY: ze sady Společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni Indikátor č. 1: Spokojenost

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps1607 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +40 86 840 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra.

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Městys Slavětín otazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Vážení občané městyse Slavětína a části Kystra, obracíme se na Vás s dotazníkem, abychom zjistili,

Více

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps150305 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

ps Kvóty: 1/[19] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[19] Jilská 1, Praha 1 Tel.: TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života únor Nejnaléhavějším problémem je opět korupce. % dotázaných její řešení považuje za velmi naléhavé. Následuje ji přistěhovalectví (61 %),

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví oe TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení ochrany životního prostředí - 0 Technické parametry

Více

Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna

Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna Plán udržitelné městské mobility Dohoda o prioritách - analytická část Průzkum dopravního chování UDIMO spol. s r. o. Ing. Petr Macejka Ph.D a kol. 06/2018 2 Plán udržitelné městské mobility Analýza současného

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015 oe0608 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: nadezada.cadova@soc.cas.cz Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 201 Spokojenost s členstvím ČR v Evropské unii vyjadřuje téměř třetina českých občanů (2 %). Z časového srovnání plyne,

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Příloha č. 17. Výsledky socio-dopravního průzkumu. Integrovaný plán mobility Ostrava analytická část - přílohy 1

Příloha č. 17. Výsledky socio-dopravního průzkumu. Integrovaný plán mobility Ostrava analytická část - přílohy 1 Příloha č. 17 Výsledky socio-dopravního průzkumu Integrovaný plán mobility Ostrava analytická část - přílohy 1 OBSAH 1 ÚVOD 4 2 VYHODNOCENÍ DOMÁCNOSTÍ 5 2.1 KOLIK OSOB ŽIJE VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI?... 5 2.2

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR č. A.3

METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR č. A.3 METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR č. A.3 Název MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH Titulní ukazatel: Procento cest osobními automobily Ukazatel a) počet každodenních cest a čas strávený cestováním, druh cesty

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL V JIHLAVĚ, 2013 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o.p.s.

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL V JIHLAVĚ, 2013 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o.p.s. ČERVEN 2013 CI2, o.p.s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL V JIHLAVĚ, 2013 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Indikátor Spokojenost občanů s místním

Více

Postoje k prodloužení tramvajové linky

Postoje k prodloužení tramvajové linky Postoje k prodloužení tramvajové linky Pohlaví Věk Vzdělání Oblast sběru 0 0 40 0 80 100 Jak: metodologie výzkumu Osobní dotazování tazateli Muž Žena 0 0 1 00 rozhovorů - let 0 Kvótní výběr na vymezeném

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Vážení spoluobčané, u příležitosti tvorby strategického plánu rozvoje města zjišťuje Městský úřad v Mníšku pod Brdy Vaše názory na spokojenost

Více

Hodnocení kvality vzdělávání září 2018

Hodnocení kvality vzdělávání září 2018 Tisková zpráva Hodnocení kvality vzdělávání září 01 Hodnocení úrovně vzdělávání na různých typech škol, základními počínaje a vysokými konče, je trvale příznivé, když kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Obavy českých obyvatel související s jadernou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Průměrné hodnocení (středová hodnota 2,5) Městský úřad a rada města 2,01 2,00 Životní prostředí a odpadové hospodářství 2,15 2,18 2,28 2,45

Průměrné hodnocení (středová hodnota 2,5) Městský úřad a rada města 2,01 2,00 Životní prostředí a odpadové hospodářství 2,15 2,18 2,28 2,45 Výsledky ankety spokojenosti a postojů občanů Nového Strašecí 2013 Letos na jaře se konal druhý ročník této ankety. Jak dopadla a lze zaznamenat nějaký posun v odpovědích oproti loňskému roku? Reprezentativní

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více