Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha"

Transkript

1 Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha HANA SILOVSKÁ * PETR JÍLEK ** PETR KOLAŘÍK *** Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností poskytování sociálních služeb soukromého sektoru v oblasti seniorských a pečovatelských domů v regionu hlavního města Prahy. Cílem článku je nalezení možného potenciálu v regionu hlavního města pro tato soukromá zařízení, který by tak mohl řešit problém dlouhodobého převisu poptávky nad nabídkou v segmentu pečovatelských domů pro seniory. Závěry, které mají vyhodnotit možný potenciál, vycházejí především z analýzy zdravotního a sociální systému ČR a predikovaného demografického vývoje ČR. Klíčová slova: sociální systém, veřejné zdravotnictví, příspěvek na péči, zdravotní systém, tržní potenciál JEL klasifikace: I11,I18, I19 * Studentka doktorského studia, Katedra regionálních studií, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3; ** Student doktorského studia, Katedra regionálních studií, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3; *** Student doktorského studia, Katedra regionálních studií, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3;

2 1. Úvod Poskytování regionálních sociálních služeb pro obyvatelstvo v post-produktivním věku se pomalu ale jistě z důvodu nedostatečných kapacit (rušení sociálních a pečovatelských domů veřejného zdravotnictví) stává do značné míry nedostatkovým zbožím. Predikce demografické struktury obyvatelstva jen potvrzuje to, že v budoucnu nebude možné platit tyto služby pouze z příspěvků na zdravotní a sociální pojištění (které již v podstatě mají charakter sociální daně, jež je okamžitě redistribuována). Možnost spolupráce veřejného zdravotnictví se soukromými investory je tedy více než nasnadě. Region Praha dlouhodobě trpí nedostatkem míst pro dlouhodobě nemocné občany v post-produktivním věku. Možným řešením je intenzivnější zapojení soukromého sektoru do trhu seniorských domů a domů s pečovatelskou službou. Tento příspěvek se zajímá o nalezení možného potenciálu pro soukromý sektor v oblasti pečovatelských a seniorských domů, který by byl únosný z tržního pohledu pro samotné potenciální investory, tak pro možné klienty těchto zařízení z hlediska průměrného příjmu osob a možné podpory ze strany státu. 2. Všeobecné údaje o seniorských domech Seniorské domy spadají svou oblastí působnosti do systému zdravotnictví, ale také do systému sociálních služeb. Proto je třeba brát při následné analýze v potaz obě tyto oblasti. Provozování domu pro seniory podléhá Zákonu o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. a Zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb., spolu s vyhláškou MPSV ČR, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách č. 505/2006 Sb. Systém zdravotnictví v České republice je založen na principu solidarity (Peková, 2008). Zdravotní péče je garantována ústavou ČR. Poskytování zdravotní péče je zajištěno veřejným zdravotním pojištěním dle Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tento zákon definuje především účastníky a plátce zdravotního systému, stejně tak jejich práva a povinnosti. Veřejné zdravotní pojištění je v České republice povinným pojištěním, kterým je hrazena veřejná zdravotní péče. Vedle veřejného zdravotního pojištění je možné se připojistit komerčním pojištěním na různé druhy rizik. Zdravotní pojištění je v ČR podle Zákona č.48/1997 Sb. povinné: a) pro všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na státní občanství), b) pro osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají, pokud jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. 1

3 Platby za veřejné zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu na VZP (např. u zaměstnance je to suma všech příjmů, které jim zúčtuje zaměstnavatel v souvislosti s činností ze zaměstnání). Pojistné jsou povinni platit zaměstnanci, OSVČ, ale také osoby bez zdanitelných příjmů (např. studenti, důchodci, ženy v domácnosti atd.) a současně část pojistného odvádí za své zaměstnance zaměstnavatelé. Největší a zároveň státní je Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). VZP zajišťuje výběr poplatků, jejich správu a zároveň platbu za zdravotní péči. Dále bylo v České republice k evidováno dalších 7 zdravotních pojišťoven. V ČR se od roku 2008 platí i další poplatky spojené s lékařskou péčí. Jedná se o tzv. regulační poplatky. Ty se dělí na tři kategorie: 30,- za návštěvu lékaře v ambulantní péči, 100,- za den pobytu v a 90,- za poskytnutí akutní péče (např. první pomoci). Zdravotní péče hrazená v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem z veřejného zdravotního pojištění (Vyhláška č. 57/1997 Sb) zahrnuje: a) léčebnou péči ambulantní a ústavní (včetně diagnostické péče, rehabilitace, péče chronicky nemocné a zdravotní péče o dárce tkání nebo orgánů související s jejich odběrem), b) pohotovostní a záchrannou službu, c) preventivní péči, d) dispenzární péči, e) odběr tkání nebo orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření), f) poskytování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky a stomatologických výrobků, g) potraviny pro zvláštní lékařské účely, h) lázeňskou péči a péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách, i) závodní preventivní péči, j) dopravu nemocných a náhradu cestovních nákladů, k) dopravu žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa, do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa a náhradu cestovních nákladů, l) dopravu zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa, m) dopravu odebraných tkání a orgánů, n) posudkovou činnost, o) prohlídku zemřelého pojištěnce a pitvu, včetně dopravy. 2

4 3. Zdravotnická zařízení a výdaje na zdravotnictví Ke konci roku 2010 bylo dle ČSÚ (ÚZIS, 2011a) evidováno celkem zdravotnických zařízení na celém území ČR. Z toho bylo 261 zařízení provozováno státem, 163 kraji, 170 obcemi a zbytek (27 365) provozují soukromé osoby. Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2010 činily 243 miliard korun. Oproti předchozímu roku došlo k mírnému nárůstu těchto výdajů o 1%. Podíl zdravotních pojišťoven na financování zdravotního systému činil 88 %, zbytek představovaly soukromé výdaje a výdaje z veřejných rozpočtů 1. V přepočtu na 1 obyvatele bylo ve zdravotnictví vynaloženo v roce Kč (UZIS, 2010). Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP se v posledních letech v ČR pohyboval kolem 7 %, za rok 2009 to bylo 7,9 %. K nárůstu tohoto koeficientu došlo především díky absolutnímu poklesu HDP oproti předchozímu roku. Přehled výdajů na zdravotnictví shrnuje Tabulka č.1. Tabulka č. 1: Přehled výdajů na zdravotnictví Zdroj : UZIS 1 Podle užívané mezinárodní metodiky se za veřejné výdaje na zdravotnictví považují (v podmínkách ČR) státní rozpočet a územní rozpočty, což jsou rozpočty krajů a obcí 3

5 Dosavadní vývoj, který je doložený tabulkami s vývojem veřejných výdajů potvrzuje nejen trvalý růst absolutních částek v běžných cenách, ale také růst částek ve stálých cenách - v roce 2010 o 49 % oproti roku Podíl celkových veřejných výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu (HDP) se od roku 2000 pravidelně pohyboval kolem 7 % a v roce 2010 činil 6,44 %, výše podílu výdajů na zdravotnictví na HDP je aktualizována dle současného stavu revize HDP, ČSÚ (UZIS, 2010). Graf č. 1: Vývoj výdajů ve zdravotnictví a vybraných makroukazatelů (2005=100) Zdroj : ÚZIS ČR 4

6 4. Sociálním služby v ČR Sociální služby nabízejí pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci ve formě, která zaručuje zachování lidské důstojnosti a současně posiluje sociální začleňování jednotlivce do společnosti v jeho přirozeném sociálním prostředí. Sociální služby jsou souhrnem odborných činností, které pomáhají člověku řešit nepříznivou sociální situaci (Poláková, 2003). Protože jsou příčiny těchto situací různé, existuje i celá řada druhů sociálních služeb. Základní členění sociálních služeb dle MPSV ČR je následující: a) sociální poradenství, b) služby sociální péče, c) služby sociální prevence. Graf č. 2: Počet sociálních služeb dle jednotlivých skupin vedených v registru poskytovatelů služeb Zdroj: MPSV ČR Důležitým principem systému sociálních služeb je možnost kombinace různých druhů služeb a také kombinace služeb s pomocí a podporou ze strany rodiny či jiných blízkých osob. Sociální služby jsou dle MPSV ČR (MPSV ČR, 2010) poskytovány přibližně klientů, tj. cca 7 % populace ČR. Počet pracovníků v sociálních službách se pohybuje kolem osob, v přepočtu na celé úvazky je to 1,2 % z celkového počtu zaměstnaných v ČR. Zajištění financování sociálních služeb je prováděno vícezdrojově. Celkové náklady systému činily v roce 2009 přibližně 26 mld. Kč (0,72 % HDP). Na celkových nákladech se podílejí svými úhradami klienti (z 35%), státní rozpočet (z 30%), územní samosprávy (z 25%) a fondy veřejného zdravotního pojištění a ostatní1 (z 7%). Při výpočtu nákladovosti jednotlivých služeb je třeba brát v potaz odlišné charakteristiky těchto služeb. Nákladovost 5

7 služeb sociální péče se liší hlavně s ohledem na rozdílnou náročnost péče zajišťovanou jednotlivým klientům. Průměrné náklady na jedno lůžko za měsíc je možné vidět v následujícím Grafu č.3. Graf č. 3: Průměrné náklady na lůžko/měsíc v roce 2010 Zdroj: MPSV ČR, Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči 5. Příspěvek na péči Příspěvek na péči je v systému sociálních služeb určen především k úhradě základních činností péče poskytovaných v rámci sociálních služeb. Příspěvek na péči je stanoven Zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách a je odstupňován dle míry závislosti klienta na potřebné péči. Tento příspěvek náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti (Slaný, 2004). Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Výše příspěvku (podle Zákona č. 108/2006 Sb.) je odstupňována dle míry závislosti na 4 skupiny: a) I. Stupeň Kč b) II. Stupeň Kč c) III. Stupeň Kč d) IV. Stupeň Kč 6

8 Od je upravena výplata příspěvku takto: Kč bude vyplaceno v hotovosti a Kč formou věcné výplaty. Box č. 1: Popis stupňů závislosti dle 8, zákona o sociálních službách 8, Zákona o sociálních službách Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby v: a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Zdroj: Zákon o sociálních službách, 8 Počet příjemců příspěvku na péči je relativně stabilní. Celkový počet těchto příjemců se pohybuje kolem osob, kterým je vypláceno zhruba 1,5 mld. Kč měsíčně. 7

9 Následující Tabulka č. 2 ukazuje počet příjemců pro osoby starší 18-ti let za měsíc březen 2010 pro jednotlivé kraje a dále objem vyplacených prostředků pro roky pro osoby starší 18-ti let. Tabulka č. 2: Počet příjemců příspěvku na péči dle krajů, březen 2010 Zdroj: MPSV ČR Graf č. 4: Objem vyplacených příspěvků na péči dle krajů Zdroj: MPSV ČR 8

10 6. Analýza regionální poptávky a tržního potenciálu Hlavní body tržní analýzy vychází z determinant poptávky a v segmentu pečovatelských a seniorských domů. Mezi hlavní determinanty poptávky lze mimo jiné zařadit: a) počet obyvatel, resp. podíl seniorů v populaci b) vývoj nemocnosti / úmrtnost, střední délka života c) výše a počet vyplácených důchodů Uvedený výčet determinant poptávky nemusí být konečný. Jelikož tato práce slouží jako základní analýza pro potenciál soukromých (soukromoveřejných) seniorských/pečovatelských domů. Nejvýznamnější determinantou poptávky je počet obyvatel, resp. počet seniorů, kteří jsou způsobilí využívat služby seniorského nebo pečovatelského domu, resp. kteří budou služby uvedených zařízení potřebovat. Následující Graf č.5 a Tabulka č.3 ukazují projekci obyvatelstva dle věkových skupin a současně projekci počtu seniorů. Graf č. 5: Projekce základních věkových skupin Zdroj: CSÚ 9

11 Tabulka č. 3: Projekce počtu seniorů Zdroj: ÚZIS Z projekce obyvatelstva je patrné stárnutí obyvatelstva, čili stále rostoucí podíl seniorů vůči ostatním věkovým skupinám obyvatelstva. Tato skutečnost je velkým pozitivem pro možný vstup větší vlny soukromých investorů, tzn. poptávka po službách seniorských domů bude stále narůstat. Další významnou determinantou je vývoj zdravotního stavu populace. Podle údajů o zdravotním stavu a příčinách úmrtí lze odhadnout potřeby a vytíženost jednotlivých zdravotnických oborů. Jedním z důležitých ukazatelů je také očekávaná střední doba života, která poukazuje na stálé stárnutí obyvatelstva a tím pádem na zvyšování podílu seniorů na celkovém počtu obyvatel. Tabulka č. 4: Střední doba života dle pohlaví Zdroj: CSÚ Součástí relevantní poptávky není jen dostatečný počet osob důchodového věku, ale také počet osob, které jsou ochotny bydlet v domě pro seniory a případně mají dostatečné finanční prostředky pro úhradu služeb s tímto pobytem spojených. Základní údaje o typech důchodů, jejich průměrné výši a počtech důchodců lze vidět v Tabulce č

12 Tabulka č. 5: Počet seniorů a průměrných důchodů Zdroj: ÚZIS Pro určení tržního potenciálu jsou rozhodující výše uvedené determinanty poptávky. Tržní potenciál je vhodné rozdělit na dva segmenty podle míry poskytovaných služeb, a to na seniorský dům a pečovatelský dům. Za segment seniorský dům se považuje ubytování seniorů, kteří nepotřebují žádnou zvláštní speciální zdravotní péči a využívají tak služeb ubytování, stravování, popř. dalších případných doplňkových služeb. Další skupinu klientů lze rekrutovat z řad obyvatel pobírající tzv. výsluhovou rentu (bývalí vojáci, policisté, novodobí váleční veteráni). Výpočet u obou segmentů vychází primárně z počtu obyvatel České republiky, dále pak z počtu obyvatel v hlavním městě Praze. V celkovém počtu obyvatel je dále zohledněn počet seniorů starších 65 let, který je dle výše uvedených statistik 20 %. Po zohlednění dalších položek, tj. omezení na seniory pohybově a duševně způsobilé, seniory s preferencí bydlení v domě pro seniory a s dostatečnými prostředky a odhadem tržního podílu seniorského domu, lze jako tržní potenciál pro segment seniorský dům vzít v úvahu cca Numerické odvození tržního potenciálu lze vidět v následující tabulce. Tabulka č. 6: Odvození tržního potenciálu pro seniorské domy Odvození tržního potenciálu pro seniorský dům Celkové obyvatelstvo ČR v mil.(průměrný odhad v dalších letech) 10.3 Celkové obyvatelstvo v Praze v mil. (průměrný odhad v dalších letech) 1.24 Podíl cílové skupiny 65+ v % celkového obyvatelstva průměrný odhad v dalších Hodnota - 25 letech) 20% Celkové obyvatelstvo Prahy v mil.(průměrný odhad v dalších letech) 0.25 Z toho: pohybově a duševně schopní pro seniorský dům (v %) 66.7% Tržní potenciál I Praha 166,667

13 Z toho: bez dostatečných prostředků nebo bez preference na bydlení v seniorském domě (v %) 20.0% Tržní potenciál II Praha 33,333 Zdroj: CSÚ + vlastní zpracování Za segment pečovatelský dům je považováno ubytování seniorů, kteří vyžadují různou míru sociální, především pak zdravotní péče a předpokládá se u nich pobírání příspěvku na péči dle Zákona č. 108/2006 Sb. Výpočet tržního potenciálu vychází samozřejmě ze stejných statistických ukazatelů jako pro výpočet prvního segmentu. Počet obyvatel Prahy je upraven o procento osob, které potřebují stálou péči. Zde se předpokládá, že 4 % osob potřebují pečovatelskou péči a 1-2 % potřebují stacionární péči. Výsledný tržní počet lůžek pro pečovatelský dům byl odvozen na cca 15, 000 lůžek, jak je vidět níže. Tabulka č. 7: Odvození tržního potenciálu pro pečovatelský dům Odvození tržního podílu pro segment pečovatelských domů v Praze Hodnota Celkové obyvatelstvo Prahy v mil.(průměrný odhad v dalších letech) 0.25 Z toho: potřebuji stálou domácí péči 6.0% Tržní potenciál Praha 15,000 Předpoklad: Průměrná doba pobytu v letech 0.67 Zdroj: CSÚ + vlastní tvorba 7. Závěr Populace České republiky je čím dál tím starší. Podle predikce demografického vývoje vzroste počet seniorů (obyvatel 65+) v porovnání s rokem 2010 více než 2x (VUPSV, 2009). Počet obyvatel ve věkové skupině 80+ více než 4x. Hledat řešení ve stále se zvyšujících státních výdajích v podobě téměř plného financování sociálních služeb pro tuto skupinu obyvatel je dlouhodobě neudržitelné. Užší spolupráce soukromého a veřejného sektoru (nemusí se nutně jednat o plnohodnotné PPP) se tedy v současné době jeví jako jedna z alternativ, která by mohla ulehčit českému zdravotnictví potažmo sociálnímu systému. Tento příspěvek si nekladl za cíl detailně vyhodnotit situaci, trendy a vztahy v systému sociálních služeb, ale informovat o aktuální situaci v oblasti poskytování sociálních a zdravotnických služeb v regionu hlavního města Prahy a určit základní potenciál pro možnost 12

14 spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti soc. služeb pro seniory, které by tak mohli doplnit aktuální nedostatečnou kapacitu. Primárním cílem bylo provést náhled na projekty soukromých sociálních zařízení dle různých pohledů, tj. z hlediska tržních kapacit, poptávky a vlivu vybraných faktorů. Dle všech výše uvedených závěrů lze konstatovat, že potenciál pro soukromé (soukromoveřejné) projekty na trhu je dostatečný. Nicméně je potřeba citlivě zvážit, do jaké míry bude soukromý sektor suplovat úlohu státu. 13

15 Seznam použité literatury CZSO (2009), Projekce obyvatelstva České republiky do r [online] [cit ] Dostupné z www: Česká republika (2006). Zákon o sociálních službách. In 108/2006., 37/2006, s. 59. MPSV ČR (2010), Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování,. Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči [online]. Praha : [s.n.],[cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/9198/analyza_fin_ss.pdf>. MPSV ČR (2008). Priority rozvoje sociálních služeb pro období [online]. [s.l.] : [s.n.], [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/7759/priority_rozvoje_soc_sluzeb.pdf>. Národní plán rozvoje sociálních služeb , PEKOVÁ, Jitka (2008). Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. aktualiz. vyd. Praha : ASPI a.s., s. POLÁKOVÁ OLGA (2003). Struktura státní sociální podpory, 2003, roč. 34, č. 11, s ISSN SLANÝ, ANTONÍN, Sociální ochrana a důchodový systém. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN SVOBODOVÁ, KAMILA (2009). Bydlení seniorů v České republice. FÓRUM sociální politiky č. 5/2009. ISSN Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (2010a). Konomické informace ve zdravotnictví: Ekonomické informace ve zdravotnictví 2009 [online]. Praha : [s.n.],[cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/ekonomicke-informacezdravotnictvi>.issn:

16 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (2010b). Základní údaje [online]. [cit ]. ČR a kraje. Dostupné z WWW: <http://www.uzis.cz/cr-kraje/hl-mpraha>. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (2009). Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením: závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 1. vydání. Praha : [s.n.]. 220 s. ISBN

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Investice, financování a provoz domovů pro seniory v ČR

Investice, financování a provoz domovů pro seniory v ČR Investice, financování a provoz domovů pro seniory v ČR Ing. Jiří Horecký, MBA 2012 1 Obsah: Úvod 1. Rámcový popis pobytových služeb pro seniory 1.1 Domovy pro seniory 1.2 Bydlení pro seniory (ekvivalent

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví?

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Ing. Jan Mertl, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky VŠFS Praha Úvod Česká zdravotní politika je v posledních 20 letech prostorem pro hry, představy, politické preference

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice?*

Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice?* Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice?* P. Wija Souhrn Článek prezentuje údaje o zdravotních a sociálních službách pro seniory se zaměřením na dlouhodobou péči. Autoři analyzují

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Zdravotnictvíu "kulatého stolu"

Zdravotnictvíu kulatého stolu Zdravotnictvíu "kulatého stolu" Mgr. TomášRoubal Analytik projektu Kulatý stůl k budoucnosti financováníčeského zdravotnictví Adresa: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 Telefon: +420 224 972 733 Fax: +420

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

VÝZNAM SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO STÁRNOUCÍ POPULACI

VÝZNAM SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO STÁRNOUCÍ POPULACI Abstrakt RELIK 2014. VÝZNAM SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO STÁRNOUCÍ POPULACI Martina Šimková Současný demografický vývoj a z něho odvozené populační prognózy ukazují na neustálý budoucí růst podílu lidí

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO169

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

SROVNÁNÍ SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE A NIZOZEMSKU

SROVNÁNÍ SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE A NIZOZEMSKU SROVNÁNÍ SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE A NIZOZEMSKU Ing. Alena Vašků Mezinárodní seminář s účastí nizozemských expertů na téma INOVACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH se zaměřením na osoby

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Cíl vytvořit finančně dostupné sociální bydlení pro seniory ve stávajících

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě.

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

STANOVISKO KST. Zápis cizince na čekací listinu, transplantace orgánu cizinci

STANOVISKO KST. Zápis cizince na čekací listinu, transplantace orgánu cizinci Zápis cizince na čekací listinu, transplantace orgánu cizinci Vydáno: 27. ledna 2015 Klíčová slova: cizinec, čekací listina, orgán, transplantace Transplantace orgánů cizincům je velmi citlivá otázka ve

Více