4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR"

Transkript

1 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou a rozdělováním důchodů domácností i s jejich příjmy a výdaji kladou různé požadavky na základní statistické údaje, které by vypovídaly o postavení domácností v národohospodářském koloběhu. Sledování vztahu mezi celkovými hrubými příjmy a výdaji v sektoru domácností a tvorby hrubého disponibilního důchodu použitého na individuální spotřebitelské výdaje a na vytvoření hrubých úspor, sloužících převážně na financování výstavby obydlí, vyžaduje jiné nástroje než sledování různorodých potřeb domácností, z nichž jednu představuje vydání na bydlení, zejména na nájemné. Proto jsou v této části použity dva zdroje: národní účty za sektor domácnosti, které tvoří organickou součást SNA a příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů. Životní úroveň obyvatelstva měřená nominálními příjmy a spotřebitelskými výdaji se v uplynulých devíti letech vyvíjela v souladu s růstem vytvořeného HDP. Nominální objem výdajů na konečnou spotřebu domácností se v poměru k HDP pohyboval každoročně zhruba na poloviční úrovni (49,4 %) v roce 1995 a 50,2 % v roce 2003). Reálně se spotřebitelské výdaje domácností do roku 2003 ve srovnání s rokem 1995 zvýšily o více než čtvrtinu (o 26,6 %) při meziročním kolísání od růstu 8,8 % v roce 1996 po pokles o 1,5 % v roce 1998), což představovalo předstih před růstem HDP, který se zvýšil o více než šestinu (o 15,5 % při meziročním nejvyšším růstu 4,2 % v roce 1996 a největšímu poklesu 1,1 % v roce 1998). Celkové konečné výdaje v tomtéž období se zvýšily reálně o více než polovinu (o 50,8 %) a rostly tedy téměř dvojnásobně rychleji než spotřebitelské výdaje domácností. Tvorba a realizace důchodů domácností ČR měly v uplynulém desetiletí relativně stabilní vývoj. Růst běžných příjmů mírně zaostával za růstem běžných výdajů, takže pomaleji než příjmy i výdaje se zvyšoval nominální objem hrubého disponibilního důchodu domácností. V dlouhodobém vývoji došlo sice k předstihu růstu výdajů na individuální spotřebu před růstem hrubého disponibilního důchodu, avšak míra tohoto předstihu v jednotlivých letech značně kolísala. Výsledkem tohoto pohybu byl nepatrně nižší objem hrubých úspor domácností v roce 2003 než v roce 1995, přičemž největší meziroční přírůstky činily 33,2 mld. Kč (1997) a 32,1 mld. Kč (2002) a největší úbytky 16,2 mld. Kč (1996) a 15,4 mld. Kč (2003). Hrubé úspory domácností s výjimkou dvou let (2000 a 2001) plně postačovaly k financování výdajů na tvorbu hrubého fixního kapitálu, především výstavby obydlí. Vývoj nominálního objemu výdajů na tvorbu hrubého fixního kapitálu, tj. převážně hmotná fixní aktiva do obydlí, byl značně rozkolísaný (pohyboval se v rozpětí od meziročního růstu o 42,6 % za rok 1996 po pokles o 16,4 % za rok 2003); do roku 2003 ve srovnání s rokem 1995 se zvýšil o 50,1 %. Nepatrně rychleji rostla spotřeba fixního kapitálu (52,2 %), která představovala více než dvě třetiny hrubé tvorby, výdaje na tvorbu čistého fixního kapitálu se zvýšily o 45,0 %. I když schopnost domácností financovat převyšuje potřebu financovat, neznamená to, že domácnosti si nevypůjčovaly peněžní prostředky v bankovních domech. Výdaje domácností na nájemné, bydlení, vodu, elektřinu a plyn dosáhly v roce 2003 v běžných cenách výše 301,6 mld. Kč což z celkových výdajů na konečnou spotřebu domácností představovalo 23,5 %. Ve srovnání s rokem 1995 byl tento objem větší o 145,2 mld. Kč (o 90,0 %) a předstihl růst celkové individuální spotřeby (o 14,4 p. b.) i HDP (o 17,3 p. b.). Tab. č. 6 Disponibilní důchod a hrubé úspory domácností V mld. Kč běžných cen Běžné příjmy 1 190, , , , , , , , ,8 Běžné výdaje 351,9 404,6 445,2 466,9 486,1 520,8 555,4 601,9 648,9 Disponibilní důchod 838,7 941, , , , , , , ,9 Individuální spotřeba 724,8 847,2 932,8 998, , , , , ,4 Hrubé úspory 119,4 103,2 136,4 130,3 119,8 105,8 100,8 132,9 117,5 Tvorba hrubého fix. kapitálu 66,5 94,8 85,5 99,3 106,8 108,3 117,1 116,2 99,8

2 Pohled přes rodinné účty Výrazné změny v míře peněžních úspor Rodinné účty ve srovnání se sektorovými účty domácností ukazují na určité rozdíly v proporcích mezi vývojem hrubých i čistých peněžních příjmů a hrubých i čistých peněžních vydání a v důsledku toho i čistých peněžních úspor domácností. Na jednoho člena domácnosti rostly v uplynulém desetiletí rychlejším tempem hrubé peněžní příjmy než hrubá peněžní vydání, stejně tak i čisté příjmy a čistá vydání. V důsledku toho peněžní úspory, které v poměru k čistým příjmům jsou nižší, než představuje míra hrubých úspor domácností, se zvýšily o poznání rychleji než hrubé i čisté příjmy. Růst celkových peněžních příjmů domácností úhrnem se projevil ve výrazných změnách struktury vydání i domácností podle sociálních skupin. Úroveň peněžních příjmů a vydání domácností jako celku je v členění podle jednotlivých společenských skupin výrazně diferencována a míra diferenciace se v uplynulém desetiletí značně zvětšila. Na jednoho člena společně hospodařící domácnosti (všech typů) připadla v roce 2003 úhrnná částka Kč hrubých peněžních příjmů a Kč hrubých peněžních vydání a ve srovnání s rokem 1995 to bylo více o 76,0 %, resp. o 72,9 %. Úhrnná částka Kč čistých peněžních příjmů a Kč čistých peněžních vydání se v tomtéž období zvýšila o 78,3 %, resp. o 75,0 %, což znamená, že na hrubých příjmech a vydáních jejich podíly mírně vzrostly, resp. podíl úhrnu daní z příjmů a zdravotního a sociálního pojištění mírně poklesl. Částka Kč peněžních úspor na 1 člena domácností za rok 2003 byla ve srovnání s rokem 1995 vyšší 2,4násobně a v průměru k čistým peněžním příjmům představovala 6,9 %, což bylo více o 1,8 p. b. než v roce Meziroční změny všech základních charakteristik hospodaření domácností se pohybovaly v závislosti na vývoji hlavních zdrojů tvorby důchodů, v rozdělení důchodů a užití důchodů (výdajů) na základní potřeby (např. potraviny, bydlení). Nejvíce fluktuovala tempa růstu peněžních úspor, která jsou pojímaná jako rozdíl mezi čistými příjmy a čistými výdaji pohybovala se v rozpětí od meziročního růstu o 54,8 % (2001) po pokles o 36,3 % (1997). Tab. č. 7 Peněžní příjmy a vydání domácností celkem v Kč na 1 osobu celkem Hrubé příjmy Čisté příjmy Hrubá vydání Čistá vydání Peněžní úspory Výdaje na bydlení přesáhly pětinu celkových výdajů Značné rozdíly v příjmech a vydáních podle sociálních skupin Největší rychlost růstu z čistých vydání průměrné domácnosti v uplynulých třinácti letech měly výdaje na bydlení, které se velmi prudce zvyšovaly, zejména do roku 1998, přičemž od roku 1999 se jejich růst začal zpomalovat. Podíl výdajů na bydlení přesáhl již v roce 2002 pětinu čistých vydání domácností a jejich nominální objem na osobu v průměrné domácnosti byl v roce 2003 větší než objem výdajů na potraviny a nealkoholické nápoje. Do roku 2003 ve srovnání s rokem 1990 se zvýšily výdaje průměrné domácnosti na bydlení na 1 osobu 7,8násobně a rostly podstatně rychleji než celkové čisté příjmy a než celková čistá vydání (koeficient předstihu 1,997 a 2,108). Ve srovnání s rokem 1998 byla v roce 2003 vydání na bydlení vyšší o 43,3 % a průměrné roční tempo přírůstku nedosáhlo ani třetiny růstu předchozího období; koeficient předstihu růstu se značně snížil (1,116 a 1,158). Za celkovými průměry v peněžních příjmech a vydáních se skrývají značné rozdíly v členění domácností podle sociálních skupin. Ze čtyř sociálních skupin mají krajní postavení domácnosti zaměstnanců (nejvyšší nominální objemy příjmů a výdajů na 1 člena) a domácnosti důchodců (nejnižší objemy). V roce 2003 mezi nejvyšším a nejnižším nominálním objemem průměrných hrubých peněžních příjmů na 1 člena domácnosti (zaměstnanci Kč a důchodci Kč) činil rozdíl Kč, který v porovnání s rokem 1993 se relativně snížil. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším objemem průměrných peněžních příjmů na 1 člena domácnosti v týchž sociálních skupinách byl podstatně menší ( Kč), což je dané především různými platbami daně z příjmů a na zdravotní a sociální pojištění. Poměr čistých peněžních příjmů k hrubých peněžním příjmům se pohybuje v rozpětí od 81,2 % (zaměstnanci) po

3 99,5 % (důchodci). Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší úrovní hrubých i čistých vydání na 1 člena domácnosti podle sociálních skupin jsou menší než v příjmech. Podíl čistých vydání na hrubých vydáních se pohybuje v rozpětí od 79,8 % (zaměstnanci) po 99,5 % (důchodci). Velké odlišnosti mezi peněžními úsporami a saldem vkladů Velice výrazné jsou však rozdíly podle sociálních skupin v peněžních úsporách a v saldu vložených a vybraných vkladů. Celková míra hrubých úspor domácností i míra spořivosti obyvatelstva v průběhu deseti let vzrostla, i když meziročně značně kolísala. V roce 2003 výše peněžní úspory Kč na 1 člena domácnosti úhrnem se odchyluje směrem nahoru o 28,0 % (domácnosti zaměstnanců Kč) a směrem dolů o více než dvě třetiny (domácnosti důchodců Kč). Poměr peněžních úspor k čistým příjmům 6,9 % se pohyboval v rozpětí od 8,5 % (zaměstnanci) po 2,3 % (důchodci). Rovněž při celkovém aktivním saldu mezi vloženými vklady ( Kč) a vybranými vklady ( Kč) na jednoho člena společně hospodařící domácnosti v částce Kč jsou zaznamenány v domácnostech jednotlivých sociálních skupin značně rozdíly. Vklady převyšovaly vybrané úspory v domácnostech zaměstnanců o Kč (o 13,2 %), v domácnostech zemědělců o Kč (o 8,1 %), u samostatně činných osob o Kč (o 4,0 %) a u důchodců o Kč (o 8,5 %). Tab. č. 8 Peněžní příjmy a vydání domácností podle sociálních skupin za rok 2003 v Kč na 1 osobu Domácnosti Úhrnem samostatně zaměstnanců zemědělců činných důchodců Hrubé příjmy Čisté příjmy Hrubá vydání Čistá vydání Peněžní úspory Vložené vklady Vybrané vklady Saldo vložených a vybraných vkladů Struktura výdajů na bydlení Rozhodující část (více než devět desetin) čistých vydání představují spotřební vydání, jejichž nominální objem na 1 osobu v domácnostech úhrnem Kč v roce 2003 se ve srovnání s rokem 1995 zvětšil o 71,1 % a rostl pomaleji než vydání klasifikovaná jako nespotřební (o 144,8 %). Největší podíl měly a rychleji než celková spotřební vydání rostly výdaje na bydlení, vodu, energii, paliva; jejich nominální objem na 1 osobu v průměrné domácnosti byl za rok 2003 ve srovnání s rokem 1995 větší 2,3násobně. V celkových vydáních na bydlení největší váhu mají výdaje na elektřinu a plyn, jejichž objem na 1 osobu v domácnosti úhrnem se mezi lety 1995 a 2003 zvýšil více než trojnásobně (304,5 %). Nižší váhu mají výdaje na nájemné a ostatní služby související s bytem a ve stejném období se jejich objem na 1 osobu zvětšil 2,6násobně. Významnou nákladovou položkou bydlení zůstávají ještě výdaje na ústřední topení a teplou vodu, jejichž objem vzrostl nejméně (o 65,0 %). Z vydání neklasifikovaných jako spotřební mají největší podíl výdaje na pořízení a rekonstrukce domu (bytu), jejichž objem na 1 osobu v průměrné domácnosti byl v roce 2003 větší než v roce 1995 zhruba 2,7násobně.

4 Tab. č. 9 Čistá peněžní vydání domácností úhrnem v Kč na 1 osobu celkem Čistá peněžní vydání (Kč) v tom: spotřební vydání (Kč) z toho: bydlení, voda, energie, paliva (%) 14,5 17,1 17,5 18,5 18,6 19,8 19,7 z toho: nájemné a ostatní služby 4,3 5,5 5,9 6,1 6,1 6,4 6,5 ústřední topení, teplá voda 3,0 3,9 3,8 3,7 3,4 3,6 3,6 elektřina, plyn 4,1 5,5 6,1 6,6 7,0 7,7 7,3 ostatní vydání (Kč) z toho: pořízení, rekonstrukce bytu (%). 51,4 56,6 58,7 55,4 53,3 56,6 Růst diferenciace Rozdíly v nájemném podle sociálních skupin se zvětšují Vývoj peněžních vydání domácností ve všech sociálních skupinách svědčí o značném zvýšení podílu výdajů na bydlení, vodu, energii a paliva z celkových čistých peněžních vydáních a zároveň o růstu diferenciace těchto výdajů podle sociálních skupin, který neodpovídá růstu celkových příjmových a důchodových rozdílů. Větší odchylky od průměru (domácnosti úhrnem) jsou v horizontální než ve vertikální struktuře. Na 1 člena průměrné domácnosti v roce 2003 připadla částka Kč výdajů na bydlení, což představuje 18,2 % z celkových čistých peněžních vydání. Částka Kč připadající na bydlení v roce 1993, tj. 13,8 % z čistých vydání a 10,7 %ní podíl výdajů na bydlení v roce 1990 z celkového úhrnu konečné spotřeby domácnosti svědčí o výrazném zvýšení výdajů obyvatelstva na bydlení. Od celkového průměru výdajů na bydlení na 1 osobu v úhrnné domácnosti se výrazně liší dílčí průměry v jednotlivých sociálních skupinách. Mezi nejvyšším a nejnižším ročním objemem vydání na člena domácnosti důchodců a zemědělců dosáhl rozdíl Kč; průměr v domácnostech důchodců byl 1,9násobně vyšší než v domácnostech zemědělců. Rozdíl zahrnuje nejen různý průměrný počet členů domácnosti (3,01 a 1,48), nýbrž i nominální výši nájemného a komunálních služeb. V roce 2003 činil rozdíl v týchž sociálních skupinách Kč a výdaje v domácnostech důchodců byl vyšší o 62,5 % než zemědělců. Ve všech výdajových složkách celkových nákladů na bydlení byly rozdíly podle sociálních skupin velmi výrazné a diferenciace se v uplynulých deseti letech značně zvětšila Největší rozdíly jsou v nájemném; okolo průměru za domácnosti úhrnem (3 608 Kč) se pohybují v rozpětí od +39,6 % (důchodci) po 72,8 % (zemědělci), takže absolutní rozdíl mezi těmito dvěma skupinami Kč byl ve srovnání s rozdílem v roce 1993 trojnásobně větší. U váhově nejvýznamnější položky z celkových výdajů na bydlení, tj. ve vydáních na energii, plyn a paliva, se pohybují podíly v jednotlivých sociálních skupinách v rozmezí od 55,7 % (zaměstnanci) po 66,8 % (zemědělci). Z výdajů klasifikovaných jako nespotřební významnou položku představují vydání na pořízení a rekonstrukce domu (bytu) a částka Kč za rok 2003 na 1 osobu průměrné domácnosti dosáhla 4,2 % z čistých peněžních vydání. Tento druh vydání se značněj odlišuje v členění podle sociálních skupin; nejvyšší je u zaměstnanců (o 27,1 % nad průměrem) a nejnižší je u důchodců (o 64,1 % pod průměrem). Peněžní vydání průměrné domácnosti souvisí s bydlením (spotřební a investiční) ve výši Kč ročně se podílí na čistých peněžních vydáních domácnosti více než jednou pětinou (22,4 %) a různí se u jednotlivých sociálních skupin.

5 Tab. č. 10 Peněžní vydání domácností podle sociálních skupin za rok 2003 v Kč na 1 osobu Domácnosti Úhrnem samostatně zaměstnanců zemědělců činných důchodců Česká peněžní vydání v tom: spotřební vydání z toho: bydlení, voda, energie, paliva z toho: nájemné běžná údržba a opravy bytu voda a ostatní bytové služby energie, plyn, paliva z toho: elektřina teplo zbývající vydání z toho: pořízení a rekonstrukce domu (bytu) S bydlením souvisí i vydání domácností na bytové vybavení, zařízení domácnosti a opravy spotřebních předmětů. Na 1 osobu průměrné domácnosti v roce 2003 připadla částka Kč, což z českých peněžních spotřebních vydáních činilo 6,7 %. Rozdíly podle sociálních skupin byly minimální.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči 3.4 Výdaje za léky Tato kapitola podává přehled základních údajů o celkových výdajích na léky od roku 21. Poskytuje především podrobné údaje o výdajích na léky dle místa spotřeby a zdroje financování.

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100 2.. Cenový vývoj Deflátor HDP Růst implicitního deflátoru HPH Cenová hladina tuzemské produkce v základních cenách se v roce 29 meziročně snížila o 1,5 % a podstatně více klesly ceny spotřebovaných meziproduktů

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v kraji Vysočina

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v kraji Vysočina 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v kraji Vysočina 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Podrobné údaje o stávajícím bytovém fondu, jeho velikosti a struktuře,

Více

1. Hmotná fixní aktiva v ekonomice České republiky

1. Hmotná fixní aktiva v ekonomice České republiky 1. Hmotná fixní aktiva v ekonomice České republiky Pomineme-li finanční aktiva v podobě nejrůznějších typů finančních úspor, představují fixní aktiva v ekonomice nakumulované hmotné bohatství. Vzniklo

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností Údaje o příjmech a vydáních domácností byly získány z výsledků výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Výběr

Více

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů kraj z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na předběžnou sestavu ročních národních účtů zveřejněnou 3. června 216 publikoval ČSÚ k 15. prosinci 216 také předběžné údaje regionálních účtů za rok

Více

Nemocenské pojištění v roce 2007

Nemocenské pojištění v roce 2007 Nemocenské pojištění v roce 2007 statistická informace Počet pojištěnců Průměrný počet nemocensky pojištěných za období až 2007 činil 4 469 tis. osob a byl tak o 1,8 % (78 tis. osob) vyšší než ve stejném

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností Údaje o příjmech a vydáních domácností byly získány z výsledků výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Výběr

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

2.4. Cenový vývoj. Deflátor HDP

2.4. Cenový vývoj. Deflátor HDP 2.4. Cenový vývoj Deflátor HDP Rozdílné změny domácích a vnějších cen Stejný růst implicitního deflátoru produkce jako mezispotřeby Rozdílný vliv domácích a zahraničních cen na implicitní deflátor HDP

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ Jaromír Kalmus a kol. Tisková konference, ČSÚ Praha, 28. května 2014 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz ÚVOD Výběrové šetření ČSÚ odráží

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. domácností ČR v 1. čtvrtletí 2008

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. domácností ČR v 1. čtvrtletí 2008 I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2008 Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy 1. Příjmy domácností... 1 1. 1 Základní charakteristika... 1 1. 2

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

1.2. Struktura hmotných aktiv

1.2. Struktura hmotných aktiv 1.2. Struktura hmotných aktiv Druhy fixních aktiv Nehmotná aktiva netvoří ani 1 % úhrnu fixních aktiv v ekonomice Nejrychlejší růst dopravních prostředků a ostatních strojů a zařízení oproti ostatním hmotným

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 29 Státní rozpočet České republiky na rok 2006 byl schválen zákonem č. 543 ze

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Barometr 3. čtvrtletí 2014

Barometr 3. čtvrtletí 2014 Barometr 3. čtvrtletí 214 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem 3. čtvrtletí letošního roku celkový dluh ve výši 1,71 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a

Více

Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ

Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Rada seniorů České republiky, Svaz spolků Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013 Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Z podkladů Českého statistického

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost V roce bylo zaznamenáno 7 38 864 potratů, z toho bylo 13 637 samovolných potratů a 24 055 umělých přerušení těhotenství. Celkový počet potratů se již třetím rokem snižoval. Úhrnná potratovost

Více

Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013

Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013 Rada seniorů České republiky, Svaz spolků Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013 Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Z podkladů Českého statistického

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2018

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2018 9. 10. 2018 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2018 Ve 3. čtvrtletí 2018 vzrostly spotřebitelské ceny proti 2. čtvrtletí 2018 o 0,6 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Znění návrhu Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2003

Vývoj české ekonomiky v roce 2003 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2003 15. března 2004 Hlavní vývojové tendence 1. V celoročním pohledu zrychlil HDP ze 2,0 % v roce 2002 na 2,9 % v roce 2003. Vývoj se vyznačoval tendencí

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 6.5.2004 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 11. 4. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 V 1. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v

Více

1. Disponibilní důchod sektoru domácností v letech 1995 až 2003

1. Disponibilní důchod sektoru domácností v letech 1995 až 2003 1. Disponibilní důchod sektoru domácností v letech 1995 až 2003 Hlavním ukazatelem při analýze chování sektoru domácností je disponibilní důchod z hlediska tvorby a z hlediska užití. Časová řada údajů

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů kraj v roce 213 z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na mimořádnou revizi národních účtů publikovanou v říjnu 214 a na předběžnou sestavu ročních národních účtů za rok 213 publikoval ČSÚ k 15.

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 216 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 25, tisíce osob. Přibylo zejména seniorů, ale také dětí mladších 15 let. Nejvíce obyvatel se řadilo

Více

Graf 4. 1 Výměra ekologicky obhospodařované půdy v Královéhradeckém kraji podle okresů

Graf 4. 1 Výměra ekologicky obhospodařované půdy v Královéhradeckém kraji podle okresů 4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Půdní fond: Orné půdy neustále meziročně ubývá......rozšiřují se lesní pozemky. Obhospodařovaná půda tvoří 85 % zemědělské půdy. Ekologické zemědělství: Počet ekofarem se za pět let

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v čtvrtletí (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v čtvrtletí (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 10. 4. 2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 V 1. čtvrtletí 2017 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2016 o 1,4. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v 1.

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 3. Výdaje na konečnou spotřebu Poslední dvě dekády, resp. období začínající již rokem 1990, znamenalo pro české domácnosti časovou

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v čtvrtletí (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v čtvrtletí (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. 3. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203701

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku, 7 Migrace Do České republiky se v roce 2016 přistěhovalo o 20,1 tisíce více osob, než se vystěhovalo. Občanů Slovenska, Ukrajiny a Rumunska přibylo na našem území nejvíce. Objem zahraničního stěhování

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 12. 7. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 Ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2016 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra statistiky Statistická analýza struktury výdajů domácností v závislosti na vybraných faktorech Teze Vedoucí diplomové práce: Doc.

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Počet obyvatel je dlouhodobě stabilní, posledních pět let mírně klesal, tempo se v roce 215 zpomalilo obyvatelstvo ubylo ve třech okresech, trvale nejvíce ve správním obvodu ORP Broumov.

Více

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči 5. Sociální služby Uživatelé sociálních služeb Klienty vybraných sociálních služeb se v roce 216 v kraji stalo téměř 5,5 tisíce osob ve věku 18 let a méně. Nejvýznamnější roli v posledních 8 letech sehrávala

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Roční zpráva 2007

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Roční zpráva 2007 HOSPODAŘENÍ FTNsP Ing. Lubomír Vrána, MBA, ekonomický náměstek ředitele FTNsP dosáhla v roce 27 po zdanění zisku v celkové výši 16 436 tis. Kč, což představuje nejlepší hospodářský výsledek v historii

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

HOSPODAŘENÍ OBCÍ V ROCE 2017

HOSPODAŘENÍ OBCÍ V ROCE 2017 HOSPODAŘENÍ OBCÍ V ROCE 2017 17. 5. 2018 Pavel Finger Jan Cikler Věra Kameníčková Luděk Mácha Ondřej Pirohanič Analýza hospodaření obcí k 31.12.2017 OBSAH Obce v roce 2017 průměrná obec irating obcí Hospodaření

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2016 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost V roce 211 bylo zaznamenáno 18 673 živě narozených dětí. Počet živě narozených se již třetím rokem snižoval. Zatímco v letech 29-21 byl meziroční pokles 1,2 tisíce, v roce 211 se

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

Makroekonomická predikce (listopad 2018)

Makroekonomická predikce (listopad 2018) Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Makroekonomická predikce (listopad 2018) David PRUŠVIC Ministerstvo financí České republiky Praha,

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

1. Bytová výstavba v České republice

1. Bytová výstavba v České republice 1. Bytová výstavba v České republice 1.1. Dlouhodobý vývoj bytové výstavby V prvních poválečných letech byla v České republice bytová výstavba na poměrně nízké úrovni (v roce 1946 bylo dokončeno jen 4

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel v kraji nadále klesá, trvale ve správním obvodu ORP Broumov... v roce 213 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje dosáhl

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2008 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2008 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2008 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 03.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203700

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

II. Vývoj a stav státního dluhu

II. Vývoj a stav státního dluhu II. Vývoj a stav státního dluhu 1. Vývoj státního dluhu v letech 2000 až 2011 Období let 2000 až 2011 se vyznačovalo růstovým trendem státního dluhu, který byl způsoben především rozpočtovými schodky,

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2015 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Domácnosti a sociální dávky v letech (analýza statistik rodinných účtů)

Domácnosti a sociální dávky v letech (analýza statistik rodinných účtů) Domácnosti a sociální dávky v letech 2000-2001 (analýza statistik rodinných účtů) Pavel Kofroň Tomáš Sirovátka VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno březen 2003 Obsah Cíl studie 3 Část A Příjmy a sociální

Více

Postavení obyvatel Moravskoslezska a Opolského vojvodství v rámci skupiny českých a polských regionů soudržnosti

Postavení obyvatel Moravskoslezska a Opolského vojvodství v rámci skupiny českých a polských regionů soudržnosti Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Postavení obyvatel Moravskoslezska a Opolského vojvodství v rámci skupiny českých a polských regionů soudržnosti Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin

Více

Kvalita života českých důchodců měřená spotřebou

Kvalita života českých důchodců měřená spotřebou Kvalita života českých důchodců měřená spotřebou Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů a statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Brno, září 2015 Kvalita života českých

Více

Proč slábne spotřeba domácností? Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Pesimistický spotřebitel: světlo na konci tunelu

Proč slábne spotřeba domácností? Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Pesimistický spotřebitel: světlo na konci tunelu Proč slábne spotřeba domácností? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Pesimistický spotřebitel: světlo na konci tunelu 17. října 2012 Konferenční centrum U Hájků, Praha Úvodem Spotřeba domácností se

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny IV. CENY A. Spotřebitelské ceny Průměrná meziroční míra inflace v roce 2006 dosáhla 2,5 %, což je o 0,6 procentního bodu vyšší hodnota než v roce 2005. Růst administrativně ovlivňovaných cen zrychlil na

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně Ekonomický růst Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně ΔY/Y = (1 α) x ΔL/L + α x ΔK/K + ΔA/A, kde ΔY/Y.. tempo růstu

Více