Vlastnosti středních destilátů z hydrokrakování ropné suroviny obsahující přídavek řepkového oleje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastnosti středních destilátů z hydrokrakování ropné suroviny obsahující přídavek řepkového oleje"

Transkript

1 6 Vlastnosti středních destilátů z hydrokrakování ropné suroviny obsahující přídavek řepkového oleje Ing. Pavel Šimáček, Ph.D., Ing. David Kubička, Ph.D. *), Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, Praha 6, tel.: 2236, fax: 2321, ) * Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Úsek rafinérského a petrochemického výzkumu, Litvínov Záluží 1, tel.: , fax: , Úvod Hydrogenační zpracování rostlinných olejů je jednou z možností výroby uhlovodíků z obnovitelných zdrojů. Vyrobené uhlovodíky lze uplatnit jako alternativní bionaftu se všemi výhodami vyplývajícími z uhlovodíkové povahy takového paliva v porovnání s klasickou bionaftou typu metylesterů mastných kyselin. Uhlovodíkový produkt hydrogenační transformace rostlinných olejů představuje také kvalitní surovinu pro petrochemický průmysl. Složení produktu hydrokrakování rostlinných olejů závisí do jisté míry na reakčních podmínkách a na typu použitého katalyzátoru. Hydrogenační transformace rostlinných olejů na uhlovodíky se provádí většinou při reakčních teplotách C a za tlaku 5 MPa [1]. Jako katalyzátory nacházejí nejčastěji uplatnění tradiční hydrorafinační typy jako je Ni/Al2O3, NiMo/Al2O3, CoMo/Al2O3 a Ni/SiO2 [13], ale lze se setkat i s jinými druhy katalyzátorů []. Produkt hydrokrakování představuje směs nasycených, převážně alifatických uhlovodíků, které mají nejčastěji 15 až 18 atomů uhlíku v molekule, přičemž největší zastoupení mají zpravidla nalkany. Je běžné, že nheptadekan společně s noktadekanem tvoří více než 50 % produktu. Vedle nalkanů a ialkanů obsahuje produkt ještě cykloalkany, nicméně jejich zastoupení je minoritní. Aromatické uhlovodíky jsou zpravidla přítomny jen ve stopovém množství. Díky vysokému obsahu vysokocetanových komponent (nalkanů) se produkt někdy označuje jako super cetane diesel [5]. Vysoký obsah nalkanů je na druhou stranu zodpovědný za horší nízkoteplotní vlastnosti produktu. Existuje několik možností, jak vylepšit nízkoteplotní vlastnosti výše diskutovaného produktu. Rutinní aditivace standardně používanými depresanty se zdá být neefektivní [3]. Další možností zlepšení nízkoteplotních vlastností je dvoustupňové zpracování rostlinných olejů. V prvním stupni probíhá vlastní transformace oleje na uhlovodíkový produkt s vysokým obsahem nalkanů, ve druhém stupni pak probíhá izomerace produktu. Hanszók a kol. [6] použil pro izomeraci produktu hydrokrakování slunečnicového oleje katalyzátor typu Pt/HZSM22/Al2O3. Finální produkt izomerace vykazoval příznivé hodnoty CFPP (< 15) při zachování vysokého cetanového čísla (> 80). Dvoustupňová transformace rostlinného oleje na uhlovodíkovou bionaftu v současné době probíhá i v průmyslovém měřítku. Finská společnost Neste Oil vyrábí takovou bionaftu pod obchodním označením NExBTL [7]. Další možností výroby výše uvedeného typu bionafty (jako součásti směsné nafty) je společné hydrogenační zpracování rostlinných olejů a ropné suroviny. Výhoda tohoto řešení spočívá ve využití existujících rafinérských technologií, především hydrokrakování a hydrorafinace. Hydrogenační zpracování minerální motorové nafty s přídavkem % bavlníkového oleje provedl Sebos a kol. [8]. Proces probíhal za běžných hydrorafinačních 6

2 podmínek a získaný produkt vykazoval stejnou teplotu vylučování parafínů jako použitá čistá minerální motorová nafta letního typu (0 C). Příkladem společného hydrokrakování rostlinného oleje a ropné suroviny můžou být experimenty provedené Huberem a kol. [9], při kterých byl za tlaku 5 MPa v širokém teplotním intervalu ( C) hydrokrakován těžký vakuový destilát obsahující 5 50 % hm. slunečnicového oleje. Úplná transformace slunečnicového oleje na uhlovodíky byla v tomto případě zaznamenána při teplotách vyšších než 350 C. V následujícím příspěvku jsou prezentovány výsledky hodnocení palivářských vlastností středních destilátů získaných z hydrokrakování ropného vakuového destilátu obsahujícího 5 % hm. řepkového oleje. Experimentální část Hydrokrakování Jako surovina pro hydrokrakování byl použit nerafinovaný vakuový střední destilát, jehož destilační charakteristika je spolu s dalšími základními parametry uvedena na obr. 1. Čistý vakuový destilát byl použit jako nástřik pro referenční experimenty a jako dominantní komponenta pro přípravu směsného nástřiku obsahujícího vakuový destilát (95 % hm.) a řepkový olej (5 % hm.). Použitý řepkový olej měl potravinářskou kvalitu a byl z cca 90 % složen z C18 nenasycených mastných kyselin. Obsah kovů a dalších heteroatomů v oleji byl následující: S: 7 mg kg1; N: 15 mg kg1, P: <1 mg kg1; Na: < 1 mg kg1; K: < 1 mg kg1; Ca: 2 mg kg1; Mg: 3 mg kg1. Hydrokrakovací experimenty byly provedeny s využitím laboratorní průtočné jednotky vybavené solnou lázní a reaktorem o délce 900 mm a vnitřním průměru 0 mm. Pro hydrokrakování byl použit komerční hydrorafinační katalyzátor typu NiMo na alumině. Celkové množství katalyzátoru umístěného v katalytickém loži reaktoru činilo g. Hydrokrakování výše uvedených surovin bylo provedeno za tlaku 18 MPa při teplotě 00 a C. Při WHSV=1 byl hmotnostní poměr vodíku a kapalného nástřiku 0: Teplota ( C) 600 Hustota při 15 C (kg m3): 93 Obsah síry (% hm.): 1, Obsah dusíku (% hm.): 0, Předestilované množství (% hm.) Obr. 1: Destilační křivka simulované destilace vakuového destilátu použitého hydrokrakovací experimenty spolu s jeho dalšími vybranými parametry 7 pro

3 Analýza produktů Produkty hydrokrakování byly destilačně rozděleny na 3 frakce, 2 destiláty a destilační zbytek. Frakční složení všech získaných destilátů bylo hodnoceno s využitím techniky simulované destilace. Střední destiláty odpovídající svým frakčním složením plynovému oleji byly navíc analyzovány další plynověchromatografickou metodou s větší separační účinností za účelem orientačního stanovení obsahu nalkanů. Všechny fyzikálněchemické vlastnosti produktů hydrokrakování byly stanoveny v souladu s příslušnými normovanými postupy předepsanými pro motorové nafty resp. ropné výrobky. Výsledky a diskuse Petrolejové frakce Produkty hydrokrakování byly destilačně zpracovány s cílem oddělit frakce vhodné pro výrobu motorové nafty od benzínové frakce a vysokovroucích uhlovodíkových podílů (destilační zbytek). Surové produkty hydrokrakování však obsahovali velice malé množství těkavých uhlovodíkových podílů, jejichž majoritní část lze navíc zahrnout do ztrát při destilaci (ztráty při destilaci se pohybovaly v rozmezí 0, až 1,6 % hm.). První získaný destilát je tedy možné označit spíše jako petrolej než jako benzínovou frakci (viz obr. 2). Podle očekávání, nebyl profil destilační křivky příliš ovlivněn přítomností řepkového oleje v nástřiku. Teplota hydrokrakování ovlivnila destilační charakteristiku získaných petrolejů mnohem významněji. Fyzikálněchemické vlastnosti petrolejových destilátů (tab. 1) byly typické pro produkty pocházející z procesu hydrokrakování vysoce kvalitní bezsirné nízkoaromatické frakce. 300 ( C) 9' ě2 & ( C) 9' ě2 & Teplota ( C) Předestilované množství (% hm.) Obr. 2: Destilační křivky simulované destilace petrolejových frakcí získaných z hydrokrakování čistého vakuového destilátu () a téhož destilátu obsahujícího 5 % hm. řepkového oleje (ŘO) 8

4 Tab. 1: Fyzikálněchemické vlastnosti petrolejových frakcí získaných z hydrokrakování čistého vakuového destilátu () a téhož destilátu obsahujícího 5 % hm. řepkového oleje (ŘO) Surovina pro hydrokrakování (reakční teplota) Parametr (00 C) +ŘO (00 C) ( C) +ŘO ( C) Hustota při 15 C (kg m3) Kin. viskozita při 0 C (mm 2s1) 1,15 1,1 1,02 0,98 začátek destilace ( C) % hm. předestiluje při ( C) % hm. předestiluje při ( C) % hm. předestiluje při ( C) konec destilace ( C) nasycené uhlovodíky 97, 98,1 98,0 98,6 monoaromáty 2,6 1,9 2,0 1, diaromáty polyaromáty (3+) Destilace * Obsah síry (mg kg1) 1 Obsah dusíku (mg kg ) Skupinové složení (% hm.) *) Data pocházejí ze simulované destilace Plynové oleje Hlavní destiláty získané ze separace produktů hydrokrakování představují typické střední ropné destiláty. Svou destilační charakteristikou tyto frakce odpovídají plynovým olejům (viz obr. 3). I v tomto případě měla na frakční složení plynových olejů teplota hydrokrakování mnohem větší vliv než přítomnost řepkového oleje v nástřiku. Přesto je možné pozorovat mírný posun směrem k vyšším bodům varu u produktů pocházejících ze směsné suroviny. Přítomnost produktů transformace řepkového oleje je daleko lépe patrná v tab. 2. Značná část řepkového oleje se transformuje na nheptadekan a noktadekan. Nárůst obsahu těchto klíčových nalkanů je poměrně významný, zvláště pak u plynového oleje pocházejícího ze směsné suroviny zpracované při teplotě 00 C. Nárůst obsahu klíčových nalkanů v plynovém oleji pocházejícím ze směsné suroviny zpracované při teplotě C je stále dobře patrný, avšak jednoznačně menšího rozsahu než tomu bylo při reakční teplotě 00 C. Při vyšší teplotě hydrokrakování se zřejmě ve větší míře uplatňují štěpné a izomerační reakce. Nižší obsah nalkanů je přitom žádoucí pro příznivé nízkoteplotní vlastnosti produktu. Obsah nezreagovaného řepkového oleje a jeho reakčních meziproduktů (glyceridy, alkoholy, volné mastné kyseliny) nemohl být stanoven dříve vypracovanými analytickými metodami z důvodu překryvu píků těchto látek s píky uhlovodíků. Z předchozích experimentů však vyplývá, že poslední reaktanty a meziprodukty, které je možné identifikovat v produktu před jeho úplnou konverzí, jsou triglyceridy a volné mastné kyseliny []. Tyto sloučeniny se 9

5 však při reakčních teplotách vyšších než cca 360 C již v produktu nevyskytují. Přítomnost vysokovroucích triacylglyceridů je navíc v destilačním řezu plynového oleje, jako destilátu, nepravděpodobná. O tom, že volné mastné kyseliny nejsou ve frakci plynového oleje přítomny, pak nepřímo svědčí nízké hodnoty čísla kyselosti (< 0,05 mg KOH g1). Pouze v jediném případě byla stanovena mírně zvýšená hodnota čísla kyselosti (0,1 mg KOH g1). Tento produkt však pocházel ze zpracování suroviny neobsahující řepkový olej (tab. 3), takže zvýšená hodnota čísla kyselosti nemá v tomto případě souvislost s volnými mastnými kyselinami vznikajícími během přeměny řepkového oleje. Teplota ( C) 50 ( C) 9' ě2 & ( C) 9' ě2 & Předestilované množství (% hm.) Obr. 3: Destilační křivky simulované destilace plynových olejů získaných z hydrokrakování čistého vakuového destilátu () a téhož destilátu obsahujícího 5 % hm. řepkového oleje (ŘO) Tab. 2: Orientační obsah nalkanů v plynových olejích získaných z hydrokrakování čistého vakuového destilátu () a téhož destilátu obsahujícího 5 % hm. řepkového oleje (ŘO) nalkan nc15 nc16 (00 C) +ŘO (00 C) ( C) +ŘO ( C) 0,7 0,7 0,8 0,7 * 2,8 1,5 nc18 * nc19 3,7 1,6 0, nc 0,2 nc17 * Surovina pro hydrokrakování (reakční teplota) Hlavní produkty hydrokrakování řepkového oleje 1

6 Přehled fyzikálněchemických vlastností připravených plynových olejů je uveden v tab. 3. Téměř všechny parametry splňují požadavky normy EN 590 pro motorové nafty. Výjimku představuje nepatrná odchylka v hustotě u produktu získaného ze směsné suroviny zpracované při teplotě C a mírně vyšší obsah síry v produktech zpracovaných při teplotě 00 C. Všechny plynové oleje měli cetanový index větší než 60 jednotek, přičemž plynové oleje pocházející ze směsné suroviny měli cetanový index v průměru o 3 jednotky vyšší než produkty získané z čistého vakuového destilátu. Tab. 3: Fyzikálněchemické vlastnosti plynových olejů získaných z hydrokrakování čistého vakuového destilátu () a téhož destilátu obsahujícího 5 % hm. řepkového oleje (ŘO) Surovina pro hydrokrakování (reakční teplota) Požadavek EN 590 +ŘO +ŘO (00 C) (00 C) ( C) ( C) Parametr Hustota při 15 C (kg m3) Kin. viskozita při 0 C (mm 2s1) 3,62 3,85 2,9 2,78 2,00,50 do 250 C předestiluje (% obj.) < 65 do 350 C předestiluje (% obj.) 98,5 98,5 99,0 99,0 > % obj. předestiluje při ( C) < 360 Bod vzplanutí ( C) > 55 Cetanový index 6 63,9 61,2 63,6 > < < 0 0,15 0,02 0,01 0,01 nasycené uhlovodíky 93,8 96,0 9,6 95,7 monoaromáty 5,5 3,5,8 3,9 diaromáty 0, teplota vylučování parafinů < 8* CFPP ** Teplota tekutosti Destilace Obsah síry (mg kg1) 1 Obsah dusíku (mg kg ) 1 Obsah vody (mg kg ) 1 Číslo kyselosti (mg KOH g ) Koroze na mědi Skupinové složení (% hm.) polyaromáty (3+) < 11 Nízkoteplotní vlastnosti ( C) *) **) Hodnota pro naftu třídy F Max. hodnoty pro mírné klima: +5, 0, 5,, 15 resp. (nafta třídy A, B, C, D, E a F) 111

7 Přítomnost řepkového oleje v nástřiku nejvíce ovlivnila nízkoteplotní vlastnosti připravených plynových olejů. Plynové oleje získané ze směsné suroviny měli tyto parametry v obou případech výrazně horší, než produkty získané z čistě ropné suroviny. Při vyšší reakční teplotě hydrokrakování ( C) však byly nízkoteplotní vlastnosti produktu pocházejících ze směsné suroviny výrazně příznivější (rozdíl 9 až 13 C), než při teplotě 00 C. Tato skutečnost zřejmě souvisí s nižším obsahem nalkanů v produktu získaném při vyšší reakční teplotě. Reakční teplota se naopak příliš neprojevila na nízkoteplotních vlastnostech plynových olejů získaných z čisté ropné suroviny (rozdíl 1 až 6 C). Závěr Při hydrokrakování ropného vakuového destilátu obsahujícího 5 % hm. řepkového oleje byly připraveny kvalitní střední destiláty vhodné pro výrobu motorové nafty. Tyto střední destiláty obsahovaly větší množství nheptadekanu a noktadekanu než podobné produkty získané hydrokrakováním stejné suroviny neobsahující řepkový olej. Přestože vyšší obsah nalkanů v produktech měl nepříznivý vliv na jejich nízkoteplotní vlastnosti, hydrokrakováním směsné suroviny při teplotě C byl získán plynový olej s uspokojivými klíčovými nízkoteplotními parametry (teplota vylučování parafinů: 23 C, CFPP: 2). Společné hydrokrakování ropné suroviny a rostlinného oleje tedy může být vhodnou cestou pro výrobu nafty s obsahem uhlovodíkové bioložky. K takové výrobě se přitom dají využít stávající rafinérská zařízení. Poděkování Tato práce byla realizována za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu č. MSM Literatura J. Gusmao, D. Brodzki, G. DjégaMariadassou, R. Frety, Cat. Today, 5 (1989) 5335 G.N. da Rocha Filho, D. Brodzki, G. DjégaMariadassou, Fuel, 72 (1993) 539. P. Šimáček, D. Kubička, G. Šebor, M. Pospíšil, 17. konference APROCHEM 08, Milovy, , sborník přednášek (1. díl) s I. Kubičková, M. Snåre, K. Eränen, P. MäkiArvela, D.Yu. Murzin, Cat. Today, 6 (05) s M. Stumborg, A. Wong, E. Hogan, Bioresource Technology, 56 (1996) J. Hancsók, M. Krár, S. Magyar, L. Boda, A. Holló, D. Kalló, Microporous and Mesoporous Materials, 1 (07) s NesteOil, 8. I. Sebos, A. Matsoukas, V. Apostolopoulos, N. Papayannakos, Fuel 88 (09) s G.W. Huber, P. O Connor, A. Corma, Applied Catalysis A: General 329 (07) s P. Šimáček, D. Kubička, G. Šebor, M. Pospíšil, 16. konference APROCHEM 07, Milovy, , sborník přednášek (1. díl) s

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

Využití hydrokrakování rostlinných olej pro výrobu komponenty do motorové nafty

Využití hydrokrakování rostlinných olej pro výrobu komponenty do motorové nafty 157 Využití hydrokrakování rostlinných olej pro výrobu komponenty do motorové nafty Ing. Pavel Šimá ek, Ph.D., Ing. David Kubi ka, Ph.D. * ), Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing Milan Pospíšil, CSc.

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška Vlastnosti a výroba minerálních olejů ZÁKLADOVÉ OLEJE Oleje:

Více

bilanci středn Hugo KITTEL,, Pavel PELANT rská a.s., Wichterleho 809, Kralupy nad Vltavou

bilanci středn Hugo KITTEL,, Pavel PELANT rská a.s., Wichterleho 809, Kralupy nad Vltavou Modelování dopadu mísenm sení MEŘO O na bilanci středn edních destilátů v ČeR a.s., s využit itím m lineárn rního programování Hugo KITTEL,, Pavel PELANT Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho 809, 278

Více

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů 185 Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů doc. Ing. Josef Laurin, CSc., doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., Ing. Radek Holubec Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška Vlastnosti a použití petrolejů, motorových naft, topných

Více

Neste Exhibit 1064. Page 1 of 7

Neste Exhibit 1064. Page 1 of 7 Page 1 of 7 Neste Exhibit 1064 pfeménu navrhuji Gusmao a spol. [3] tfi moiné reakce redukci karboxylové skupiny. 0 li CH2-0-C-CH2 R dekarboxylaci, dekarbonylaci a 0 o 0 II / / CH-0 C--CH2-R -)2R CH2-C

Více

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008)

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) Ing. Ivan Souček, Ph.D. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 15. prosince 2008, Praha Důvody pro nové kvalitativní/ekologické

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA PALIV

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA PALIV VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních ativních paliv DESTILAČNÍ ZKOUŠKA PALIV Laboratorní cvičení ÚVOD Destilační zkouška

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ Aktuální SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ platný od 1.1.2018 Kód a název položky kombinované nomenklatury 1) -------------------------------------------------------------- Doplňkový

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 1-1 P Nafta motorová pro celoroční použití NATO Code: F-54 Odpovídá normě: ČSN EN 590, třída

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška Termické a katalytické krakování a hydrokrakování těžkých

Více

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 PARAMO Pardubice Vypracoval: Mgr. Radek Matuška Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace PARAMO,

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. ODBONÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PO VÝKON STÁTNÍ SPÁVY OCHANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ EPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 2. přednáška Složení ropy, základní schémata zpracování ropy, odsolování a

Více

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry. VY_52_INOVACE_03_08_CH_KA 1. ROPA ZDROJE UHLOVODÍKŮ Doplň do textu chybějící pojmy: a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku

Více

Distribuce síry v současných rafinériích ropy z pohledu lineárního modelu

Distribuce síry v současných rafinériích ropy z pohledu lineárního modelu Distribuce síry v současných rafinériích ropy z pohledu lineárního modelu Josef Sváta, Hugo Kittel ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Konference CHISA 2013 Srní 14. 17. října 2013 Obsah q Úvod q Analýza problému q

Více

Kvalita paliv v ČR a v okolních státech EU Brno 10.6.2009 Autosalon

Kvalita paliv v ČR a v okolních státech EU Brno 10.6.2009 Autosalon Brno 10.6.2009 Autosalon Ing.Vladimír Třebický Ústav paliv a maziv,a.s. člen skupiny SGS Současná kvalita a sortiment paliv v ČR Automobilový benzin ČSN EN 228 Přídavek bioethanolu přímo nebo jako ETBE

Více

Předmět daně z minerálních olejů dle 45 odst. 1 písm. a) ZSpD

Předmět daně z minerálních olejů dle 45 odst. 1 písm. a) ZSpD Předmět daně z minerálních olejů dle 45 odst. 1 písm. a) ZSpD 2710 12 11 lehké oleje a přípravky pro specifické procesy 2710 11 11 lehké oleje a přípravky pro specifické procesy 2710 12 15 lehké oleje

Více

Kvalita motorových paliv na bázi obnovitelných zdrojů energie 28.11.2013

Kvalita motorových paliv na bázi obnovitelných zdrojů energie 28.11.2013 Kvalita motorových paliv na bázi obnovitelných zdrojů energie 28.11.2013 Ing.Vladimír Třebický OSNOVA Sortiment paliv na bázi obnovitelných zdrojů energie zážehové motory E-10, E10+, E-85 vznětové motory

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test k ověření znalostí o ropě 2. verze

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test k ověření znalostí o ropě 2. verze Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Suroviny organické technologie, vy_32_inovace_ma_09_32

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška Spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků

Více

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA POKYNY Prostuduj si teoretické úvody k jednotlivým částím listu a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly tyto a další informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné

Více

KATEDRA VOZIDEL A MOTORŮ. Paliva pro PSM #3/14. Karel Páv

KATEDRA VOZIDEL A MOTORŮ. Paliva pro PSM #3/14. Karel Páv KATEDRA OZIDEL A MOTORŮ Paliva pro PSM #3/14 Karel Páv Obecné požadavky na paliva PSM 2 / 9 ysoká výhřevnost na jednotku hmotnosti, resp. objemu (včetně obalu) Nízká cena o nejnižší zdravotní závadnost

Více

Revamp hydrokrakové jednotky České

Revamp hydrokrakové jednotky České Revamp hydrokrakové jednotky České rafinérské Ing. Milan Vitvar ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Obsah Hydrogenace Jednotka PSP Společné milníky rafinérie a jednotky PSP, I. revamp Synergie rafinerií a ethylenové

Více

proces pro výrobu moderních paliv

proces pro výrobu moderních paliv Hydrokrakování proces pro výrobu moderních paliv Ing. Milan Vitvar ČESKÁ RAFInĚRSKÁ, a.s. Předneseno 6. června 2008, Litvínov Obsah Historie hydrokrakování, původní jednotky Výstavba jednotky PSP v Záluží

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška Rafinace pohonných hmot, zpracování sulfanu, výroba vodíku

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT- PZC 2/11 Zdroje uhlovodíků Střední

Více

NA BIOPALIVA. Alternativní paliva Kongresové centrum 12.prosince 2006. Ústav paliv a maziv,a.s.

NA BIOPALIVA. Alternativní paliva Kongresové centrum 12.prosince 2006. Ústav paliv a maziv,a.s. Alternativní paliva Kongresové centrum 12.prosince 2006 Vladimír Třebický Ústav paliv a maziv,a.s. Druhy biopaliv Bioetanol Přímý přídavekp Bio-ETBE Metylestery (etylestery( etylestery) ) mastných kyselin

Více

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. Bilance vodíku v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. APROCHEM 2010 Kouty nad Desnou 19 21.4.2010 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA www.ceskarafinerska.cz 1 Obsah Úvod do problému Zdroje vodíku pro rafinérie Využití vodíku

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška Emise ze zpracování ropy, BREF, komplexita rafinérií Emise

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování 1 Rozdělení: Přírodní zdroje org. látek fosilní - zemní plyn, ropa, uhlí (vznikají geochemickými procesy miliony let) recentní (současné) - dřevo, rostlinné

Více

Vývoj a vzájemn. jemná konkurence automobilového. automobily. 57. sjezd chemických společnost. ností 2005

Vývoj a vzájemn. jemná konkurence automobilového. automobily. 57. sjezd chemických společnost. ností 2005 Vývoj a vzájemn jemná konkurence automobilového benzínu nu a motorové nafty jako rozhodujících ch paliv pro automobily Ing.Josef SVÁTA, Ing.Hugo KITTEL,, CSc., MBA Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho

Více

Fyzikálně-chemické vlastnoti butanol-benzínových směsí

Fyzikálně-chemické vlastnoti butanol-benzínových směsí 24 Fyzikálně-chemické vlastnoti butanol-benzínových směsí Ing. Zlata Mužíková, Ing. Jaroslav Káňa, Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Ústav technologie ropy a petrochemie, Vysoká

Více

Simulovaná destilace ropných frakcí

Simulovaná destilace ropných frakcí Středisko analytické chemie pracoviště Litvínov Návod na laboratorní práci Simulovaná destilace ropných frakcí Simulovaná destilace středních destilátů a vakuových destilátů pomocí plynové chromatografie,

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů

Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů Ing.Jiří Plitz, PARAMO a.s. seminář ČAPPO, 28.11.2013 Aktuální stav biopaliv Mísení biosložek z potravinářských plodin kolem 6 % objemu

Více

Zemědělství je na jedné straně spotřebitelem energií, na druhé

Zemědělství je na jedné straně spotřebitelem energií, na druhé Zemědělství je na jedné straně spotřebitelem energií, na druhé zajišťuje transformaci sluneční i dodatkové energie na biologickou hmotu, která poskytuje energii k výživě lidí, pro zajištění jejich činností,

Více

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva)

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) M Ý T Y A F A K T A O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, Ve spolupráci s Českou rafinérskou, a.

Více

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014 Ing.Vladimír Třebický Vývoj tržního sortimentu paliv Současná kvalita a nejbližší vývoj tržního sortimentu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Některé aspekty hydrogenace rostlinných olejů

Některé aspekty hydrogenace rostlinných olejů ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE U Trati 42 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: +420 274 817 404 E-mail: cappo@cappo.cz Některé aspekty hydrogenace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Fosilní zdroje

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka)

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k hlubokému zpracování ropy Ing. Ivan Souček generáln lní ředitel (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho 809, 278 52 Kralupy

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny Energie a alternativní zdroje

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny Energie a alternativní zdroje TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny Energie a alternativní zdroje 1 SVA skupiny Energie a alternativní zdroje Ing. Miloš Podrazil, vedoucí skupiny, ČAPPO Mgr Jiří Bakeš,, Ateliér r ekologie

Více

Ropa, zpracování ropy

Ropa, zpracování ropy VY_52_Inovace_246 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ropa, zpracování ropy prezentace Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

VAKUOVÁ DESTILAČNÍ ZKOUŠKA A SIMULOVANÁ DESTILACE ÚVOD

VAKUOVÁ DESTILAČNÍ ZKOUŠKA A SIMULOVANÁ DESTILACE ÚVOD 215.1.8 VAKUOVÁ DESTILAČNÍ ZKOUŠKA A SIMULOVANÁ DESTILACE ÚVOD Vakuová destilační zkouška (dle normy ASTM D 1160) je metoda poskytující informace o frakčním složení vysokovroucích ropných vzorků, které

Více

1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů (platí od 61. 11. 2011 s výjimkou do 5. 6. 2017) 133/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. května 2010 o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich

Více

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA BENZIN je směs kapalných uhlovodíků s pěti až jedenácti atomy uhlíku v řetězci (C 5 - C 11 ). Jeho složení je proměnlivé podle druhu a zpracování ropy, ze které pochází. 60-65%

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK

PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK POPIS PRODUKTU MES 15 Procesní olej s označením MES 15 je olej určený jako změkčovadlo pro výrobu SBR kaučuků a jejich směsí používaných pro výrobu moderních pneumatik.

Více

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 GTL (Gas-to-Liquid) představuje obecný pojem používaný pro technologie konverze plynu na kapalné produkty

Více

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí:

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí: Emisní vlastnosti automobilů a automobilových motorů Ochrana životního prostředí: podíl automobilové dopravy na celkovém znečištění ovzduší Emisní předpisy: CARB, EPA, ECE (EHK), národní legislativa Emisní

Více

A Teploty varu n-alkanů [57]

A Teploty varu n-alkanů [57] A Teploty varu n-alkanů [57] Počet atomů uhlíku Teplota varu Počet atomů uhlíku Teplota varu Počet atomů uhlíku Teplota varu Počet atomů uhlíku Teplota varu - C - C - C - C 2-89 13 235 24 391 35 489 3-42

Více

Lipidy Ch_049_Přírodní látky_lipidy Autor: Ing. Mariana Mrázková

Lipidy Ch_049_Přírodní látky_lipidy Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Transformace rostlinných olej na alternativní suroviny pro ethylenovou jednotku

Transformace rostlinných olej na alternativní suroviny pro ethylenovou jednotku 141 Transformace rostlinných olej na alternativní suroviny pro ethylenovou jednotku Ing. David Kubi ka, Ph.D. a), Ing. Pavel Šimá ek, Ph.D. b), Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. a), Prof. Ing. Zden k B lohlav,

Více

CHEMIE - Úvod do organické chemie

CHEMIE - Úvod do organické chemie Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911

Více

215.1.4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ

215.1.4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ 5..4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ ÚVOD Hustota je jednou ze základních veličin, které charakterizují ropu a její produkty. Z její hodnoty lze usuzovat také na frakční chemické složení ropných produktů. Hustota

Více

OXIDAČNÍ STABILITA MOTOROVÝCH NAFT. Laboratorní cvičení

OXIDAČNÍ STABILITA MOTOROVÝCH NAFT. Laboratorní cvičení OXIDAČNÍ STABILITA MOTOROVÝCH NAFT Laboratorní cvičení 1 ÚVOD Motorová nafta se používá pro pohon vznětových (Dieselových) motorů. Vyrábí se mísením odsířených petrolejů a plynových olejů z destilace ropy

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

DUM VY_52_INOVACE_12CH27 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH27 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE. Název školy. Zpracování ropy. Ročník 2.

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE. Název školy. Zpracování ropy. Ročník 2. Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Klasické energie Zpracování

Více

DEZA, a.s. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

DEZA, a.s. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 DEZA, a.s. Vypracovala: Bc. et Bc. Monika Janoušková Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace DEZA,

Více

CÍL. 20 % motorových paliv nahradit alternativními palivy

CÍL. 20 % motorových paliv nahradit alternativními palivy BIOPALIVA BIOFUELS Situace kolem ropy 1 barel ropy = 159 litrů Denní těžba ropy na světě : asi 75 milionů barelů Roční těžba ropy na světě : asi 27 miliard barelů Ropa pokrývá asi 40 % primární spotřeby

Více

Motorová nafta. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Motorová nafta. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Motorová nafta Začátek používání středních ropných destilátů (motorové nafty) jako motorového paliva spadá do počátku dvacátého století. Patent na princip vznětového spalovacího motoru byl německému konstruktéru

Více

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali. Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliva Grada Publishing, spol. s r. o., 2004 Názvy

Více

Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU

Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU Ing. Václav Pražák Česká rafinérská, a.s., Litvínov; ČAPPO, Praha, Pracovní skupina pro rozvoj petrolejářského průmyslu Všichni považujeme za

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Chemické procesy v ochraně životního prostředí

Chemické procesy v ochraně životního prostředí Chemické procesy v ochraně životního prostředí 1. Vliv výroby energie na životní prostředí 2. Zpracování výfukových plynů ze spalovacích motorů 3. Zachycování oxidů síry ve spalinách 4. Výroba paliv pro

Více

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji Nakládání s upotřebenými odpadními oleji 1.11.2012 Ing. Martin Holek, Bc. Lada Rozlílková množství v t 210 000 180 000 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaefghqqe)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaefghqqe) Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/1ornaefghqqe) Platné znění vyhlášky č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti

Více

N Á V R H VYHLÁŠKY. ze dne , kterou se stanoví seznam znečišťujících látek vypouštěných z lodí

N Á V R H VYHLÁŠKY. ze dne , kterou se stanoví seznam znečišťujících látek vypouštěných z lodí VII/1 N Á V R H VYHLÁŠKY ze dne.. 2007, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek vypouštěných z lodí Ministerstvo dopravy stanoví podle 85 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona

Více

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH PRINCIPY POUŽÍVANÝCH TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ VELKOKAPACITNÍ REALIZACE TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ

Více

edí Gustav ŠEBOR Ústav technologie ropy a petrochemie technologická v Praze

edí Gustav ŠEBOR Ústav technologie ropy a petrochemie technologická v Praze Alternativní paliva v dopravě a jejich vliv na životní prostřed edí Gustav ŠEBOR Ústav technologie ropy a petrochemie Vysoká škola chemicko-technologick technologická v Praze Souhrn Důvody pro použití

Více

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Ústecký kraj hlavní podnikatelské obory Uhlíková energetika Chemie (uhlíková)

Více

Konstrukce motorů pro alternativní paliva

Konstrukce motorů pro alternativní paliva Souhrn Konstrukce motorů pro alternativní paliva Příspěvek obsahuje úvahy o využití alternativních paliv k pohonu spalovacích motorů u silničních vozidel zejména z hlediska zdrojů jednotlivých druhů paliv

Více

Uhlovodíky Ch_026_Uhlovodíky_Uhlovodíky Autor: Ing. Mariana Mrázková

Uhlovodíky Ch_026_Uhlovodíky_Uhlovodíky Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Automotive fuels High FAME diesel fuel (B20 and B30) Requirements and test methods

Automotive fuels High FAME diesel fuel (B20 and B30) Requirements and test methods ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.20 Duben 2016 Motorová paliva Motorová nafta s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) Technické požadavky a metody zkoušení ČSN EN 16709 65 6510 Automotive fuels High FAME diesel

Více

spalné teplo h spal = kj/kg složení: % C, % H, 2 3 % O, N,S hustota ρ (20 C) = kg/m 3

spalné teplo h spal = kj/kg složení: % C, % H, 2 3 % O, N,S hustota ρ (20 C) = kg/m 3 4. Zpracování ropy 4.1 Ropa směs uhlovodíků (parafíny, nafteny, aromáty) kapalina hnědé až černé barvy složení: 84 87 % C, 11 14 % H, 2 3 % O, N,S hustota ρ (20 C) = 800 1000 kg/m 3 spalné teplo h spal

Více

Solane technické benzíny lehká frakce

Solane technické benzíny lehká frakce 4 Alifatická uhlovodíková rozpouštědla Solane technické benzíny lehká frakce PENTANE 15 PENTANE 22 HUSTOTA PŘI 15 C kg/m 3 EN ISO 12185 630 630 659 669 669 693 BARVA DLE SAYBOLTA - ASTM D 156 +30 +30 +30

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

SGS Czech Republic, s.r.o. Zkušební laboratoř U Trati 42, 100 00, Praha 10

SGS Czech Republic, s.r.o. Zkušební laboratoř U Trati 42, 100 00, Praha 10 Příloha je nedílnou součástí Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Praha U Trati 42, Praha 10, 100 00 2. Laboratoř Kolín Ovčárecká 314, Kolín V, 280 00 3. Mobilní laboratoř U Trati 42, Praha 10,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ

TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ Martin Hrádel 5. ročník Školitel: Doc. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. Obsah Úvod Mechanismus vzniku a vlastnosti uhlíkatých produktů Provozního sledování

Více

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014 PALIVA Bc. Petra Váňová 2014 Znáte odpověď? Která průmyslová paliva znáte? koks benzín líh svítiplyn nafta Znáte odpověď? Jaké jsou výhody plynných paliv oproti pevným? snadný transport nízká teplota vzplanutí

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_C.3.01 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Zpracování a využití ropy

Zpracování a využití ropy Zpracování a využití ropy Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma

Více

Průmyslová kapalná maziva na bázi rostlinných olejů

Průmyslová kapalná maziva na bázi rostlinných olejů Téma přehledového článku Průmyslová kapalná maziva na bázi rostlinných olejů Zadavatel práce: prof. Ing. Martin Hartl, Ph. D. Autor práce: Bc. Petr Kohoutek Struktura článku 1. Úvod 2. Situace na trhu

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

kapitola 15 - tabulková část

kapitola 15 - tabulková část 1500 00 00 00/80 ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY 1501 00 00 00/80 Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk,

Více

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace Nízkoteplotní katalytická depolymerizace Katalytická termodegradace bez přístupu kyslíku Výroba energie nebo paliva z odpadních plastů, pneumatik a odpadních olejů Témata prezentace Profil společnosti

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více