Tichavský zpravodaj č. 1/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tichavský zpravodaj č. 1/2007"

Transkript

1 Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Usnesení č. 3/ zasedání zastupitelstva obce Tichá ze dne 12. března 2007: 3/31: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 12. března /32: 1) volí předsedu návrhové komise: p. Miroslava Hoppa 2) volí členy návrhové komise: ing. Lubomíra Nowaka, Josefa Jurajdu 3/33: 1) určuje ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: p. Aloise Kupčíka, MUDr. Miluši Adamcovou 3/34: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 2/2007 zasedání zastupitelstva obce 3/35: 1) bere na vědomí výsledek hospodaření obce Tichá za r /36: 1),2) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2007: 3/37: 1) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tichá a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, na pozemek parc. č. 2224/1 ostatní plocha v k.ú. Tichá za účelem umístění přípojky NN, její provozování, provádění oprav a rekonstrukce, vstupu a vjezdu na pozemek, za jednorázovou úhradu ve výši 500,00 Kč 3/38: 1) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tichá a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, na pozemcích parc. č. 48/11 zahrada a 49/2 ostatní plocha v k.ú. Tichá za účelem umístění přípojky NN, její provozování, provádění oprav a rekonstrukce, vstupu a vjezdu na pozemek, za jednorázovou úhradu ve výši 500,00 Kč 3/39: 1) schvaluje bezúplatnou směnu pozemku parc. č. 1210/1 ve vlastnictví Obce Tichá o výměře 81 m2 za pozemek parc. č. 1223/2 ve vlastnictví p. Zdeňky Štefkové, T 294 3/40: 1) schvaluje prodej pozemků parc. č. EK 1307/ m2, PK m2, m2, m2, m2, m2, m2, m2, m2, o celkové výměře m2, v ceně 20,00 Kč p. Františku Žáčkovi, Tichá č. 111, včetně úhrady nákladů spojených s převodem 3/41: 1) schvaluje prodej pozemků parc. č. PK 458/2 o výměře 113 m2 a parc., č. PK 464 o výměře 806 m2 manželům Heleně Tomancové, Tichá č. 10, a Stanislavu Tomancovi, Frenštát p. R., Podkopčí 469, v ceně 60,00 Kč za 1 m2 + náklady za převod 3/42: 1) výkup pozemků parc. č. 202/3 ost. komunikace 228 m2, 203/1 les 649 m2, 203/2 les 830 m2, 203/3 les 101 m2, 1651/7 orná půda 999 m2, 1650/2 trávní plocha 6536 m2, 65/4 sport. plocha 782 m2, tj. celkem m2, od p. Vlasty Kovářové, Tichá č. 108, v ceně 60,00 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů spojených s převodem, dřevní hmota bude nahrazena z těžby v obecních lesích 3/43: 1) schvaluje výkup pozemků parc. č. PK 125/ m2, PK 126/ m2, KN 63/2 17 m, tj. celkem m2, od p. Stanislava Tomance, Frenštát pod Radhoštěm, Podkopčí 469, v ceně 60,00 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 3/44: 1) schvaluje výkup pozemků parc. č. 675/2 o výměře 2 m2 od p. Jana Jurka, Tichá č. 403, v ceně 20,00 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 3/45: 1) schvaluje výkup pozemku parc.č. 1147/2 o výměře 206 m2 od p. Marty Genzerové, Frenštát p. R., Bohumíra Četyny 1534, v ceně 20,00 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 3/46: 1) schvaluje výkup pozemku parc. č. 292/1 o výměře 229 m2 od manž. Ivany a Milana Bartošových, Tichá 438, v ceně 20,00 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 3/47: 1) schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1698/2 p. Milanu Bukovskému, Ostrava Mor. Ostrava, Varšavská 20, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce a nájemné ve výši 5,00 Kč / 1 m2 a rok 3/48: 1) schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tichá č. 1/2007 požární řád 3/49: 1) stanoví výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce s platností od /50: 1) schvaluje Smlouvu o využití systému obce Tichá o nakládání s komunálním odpadem s Ústavem sociální péče pro mládež s týdenním a denním pobytem, příspěvkovou organizací, Tichá č. 295, IČO /51: 1) schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo s fa Miroslava Strnadla, Frenštát p. R., Nádražní 138, DIČ CZ , kterým se stanoví cena za vývoz 1 popelnice ve výši 47,21 + DPH s platností od /52: 1) schvaluje uzavření smlouvy č. 2007/0066 s fa PROXIMA lesnická a dřevařská a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí, Za Drahou 1405, na výkup kulatiny z obecním lesů v I. až IV. čtvrtletí /53: 1) schvaluje uzavření smlouvy s fa PVC okna s.r.o., Frenštát p. R., Školská čtvrť 354, DIČ CZ , na zhotovení plastových oken v základní škole v cenové nabídce ,00 Kč + DPH 3/54: 1) schvaluje uzavření smlouvy s fa Jiřího Novotného, Frenštát p. R., Potoční 1719, IČO , na provedení nátěru střechy tělocvičny ZŠ v Tiché v cenové nabídce ,00 Kč

2 3/55: 1) souhlasí s dalším pronájmem kuchyně, přípravny a přiléhajícího skladu budovy pohostinství Fojtství v Tiché p. Heleně Skorupkové, Trojanovice 854 3/56: 1) ZO schvaluje uzavření smlouvy a fa Richarda Kuly, Frenštát p. R., Školská čtvrť 1390, IČO , na výměnu osvětlení v učebnách horního patra + ředitelny ZŠ v Tiché v celkovém rozsahu dle cenové nabídky ,00 Kč včetně DPH 3/57: 1) zamítá poskytnutí sponzorského daru MěÚ Frenštát p. R., na pořádání 7. hudebního festivalu cimbálových muzik 3/58: 1) zamítá žádost p. Jiřího Krpce na snížení nebo zrušení místního poplatku za provoz, třídění a likvidaci odpadu na r /59: 1) souhlasí s převodem hospodářského výsledku Základní a mateřské školy v Tiché, příspěvkové organizace, za r ve výši ,73 Kč do rezervního fondu této organizace 3/60: 1) deleguje tímto v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ , IČ , konanou dne , v níž má obec majetkovou účast, pana Luboše Žabku, bytem Tichá č. 326, a zmocňuje ho k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a v zastoupení obce Tichá jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu jednání, jak jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy a protinávrhy a vykonával na valné hromadě bez omezení všechny práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze zákona 3/61: 1) souhlasí s prodejem plastových kontejnerů : 5 ks na sklo za 7 700,00 Kč, 3 ks na papír za 8 700,00 Kč 3/62: 1) pověřuje výkonem likvidační komise pro vyřazování majetku ve správě obce kontrolní výbor Ing. L. Nowaka, A. Kupčíka, P. Šmajstrlu, v období /63: 1) bere na vědomí protokol z ústního jednání a místního ohledání dle 18, 49, 54 zákona č. 500,2004 Sb., správního řádu, č.j. 49/OOL/ /07/VPK, provedené dne ČIŽP, oblastním inspektorátem Ostrava 3/64: 1) bere na vědomí akce v ZŠ Tichá ve školním roce 2006/2007 k výročí 100 let od založení školy v Tiché 3/65: 1) bere na vědomí výsledek protokolu č. 386/07 o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění provedené dne /66: 1) schvaluje přidělení jednopokojového bytu v Tiché na č.p. 261 p. Miluši Klímové, Tichá č. 1 3/67: 1) bere na vědomí informaci o využití finančního příspěvku ve výši 5 000,00 Kč pro MS Hubert Tichá na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 3/68: 1) bere na vědomí informaci o přípravě sběru velkoobjemového odpadu, a to v termínu Finanční úřad v Kopřivnici - ZMĚNA U DANĚ Z NEMOVITOSTÍ!!!!!!! Finanční úřad v Kopřivnici oznamuje změnu v systému předání složenek na úhradu daně z nemovitostí. Nebudete si je vyzvedávat na obecním úřadě, ale budou doručeny přímo na adresu poplatníka. Platbu můžete provést tedy doručenou složenkou, anebo hotově na Finančním úřadě v Kopřivnici, a to v termínu do 31. května ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY: Znovu upozorňujeme občany, držitele řidičských průkazů, že do je potřeba vyměnit řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince Výměna řidičského průkazu je bezplatná, pokud nedošlo ke změně údajů evidovaných v řidičském průkaze proti skutečnému stavu (např. změna příjmení, bydliště, apod.). Pokud k nějaké změně údajů došlo, výměna je provedena za poplatek 50,00 Kč. Žádost musí žadatel podat osobně na odboru dopravy Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm v úřední dny a k žádosti musí předložit: - občanský průkaz, řidičský průkaz, průkazovou fotografii (rozměry 35 x 45 mm), osoby starší 60 let pak posudek praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nový řidičský průkaz si žadatel vyzvedne opět osobně na odboru dopravy za 21 dní od podání žádosti a současně vrátí stávající řidičský průkaz, jehož výměnu požadoval. Obracíme se na všechny držitele řidičských průkazů, kterým končí platnost , aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínovaného období při výměně řidičského průkazu. Místní poplatky dle OZV č. 1/2003 hrazené v r. 2007: Žádáme ještě majitelů psů, kteří opomněli uhradit místní poplatek za psa v termínu do 31. března 2007, aby tak učinili v nejbližší době do poklady obecního úřadu. Oddíl VII poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: sazba 300,00 Kč na 1 poplatníka splatnost: do 30. června 2007

3 Termíny vývozu popelnic ve II. čtvrtletí 2007: - provádí fa Miroslava Strnadla Frenštát p. R: duben vždy středa 4. 4., květen 2.5., 16.5., červen 13.6., DOPLNĚNÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD BÍLÉ SKLO!!! Možná jste již zaregistrovali rozšíření počtu kontejnerů na tříděný odpad, a to o kontejnery na bílé sklo, které jsou umístěny na těchto sběrných místech: u Adamce, parkoviště ve středu obce, u ČOV a v dolní části obce pod prodejnou. Proto Vás prosíme, abyste prováděli na těchto místech třídění skla dle určených nádob, napomůžete tím lepšímu využití odpadového skla a nám všech se to vrátí formou zvýšené odměny za tříděný odpad od EKO-KOMu. Děkujeme!!! SBĚRNÉ ŽLUTÉ PYTLE NA PLAST: Začátkem měsíce dubna vám při svozu komunálního odpadu budou opět přiloženy k popelnicím žluté pytle na plast. Zavázané pytle pak můžete donést ke kontejnerům na tříděný odpad na známá sběrová místa. Odtud budou pytle vyvezeny při odvozu kontejnerů - žlutých s plasty. V nadcházejícím čtvrtletí budou plasty vyváženy v těchto termínech: duben 6.4., květen 4. 5., červen 1. 6., , V případě potřeby si můžete vyzvednout další žluté pytle na obecním úřadě!!! OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ: Ve čtvrtek 19. dubna 2007 proběhne očkování psů proti vzteklině na těchto místech: 10,00 hodin u Vašíčkova mostu 10,20 hodin zastávka U Adamce 10,40 hodin u budovy obecního úřadu 11,00 hodin u Genzerova mostu 11,20 hodin zastávka U Šťastné 15,00 hodin Žuchov u domu p. Petra, T ,15 hodin Žuchov AUTOPLECHY Zátopek 15,30 hodin u budovy obecního úřadu Majitelé psů budou hradit poplatek za očkování ve výši 70,00 Kč veterinárnímu lékaři. POŠTA TICHÁ PROVOZNÍ DOBA OD : pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8 9, hodin středa 8 9, hodin STUDNY - POVOLENÍ K ODBĚRU VODY ODPADNÍ VODY V poslední době je toto často diskutovaným tématem a pro mnohé vlastníky nemovitostí vyvstává mnoho otázek, co musí udělat, aby jejich odběr vody ze studní byl legální a zda splňují veškeré zákonné normy dle platných zákonů. V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky. STUDNY: Předně bychom si měli uvědomit, že každá studna potřebuje stavební povolení, ale velmi důležitým je také povolení k nakládání s vodami. Zde je ale rozhodující, kdy byla vaše studna postavena. Studna vznikla před rokem 1955: stačí vám opatřit si důkaz, například nějakou listinu ( mapa se zakreslenou studnou, kupní nebo darovací smlouva k nemovitosti, kde je uvedena v soupisu nemovitosti dotčená studna) případně svědeckou výpověď o existenci studny před tímto rokem Nemusíte to však nyní dokládat na vodoprávním úřadě, stačí to pouze v případě, že vás k tomu tento vyzve. Pokud se týká povolení k odběru vody z těchto studní vzniklých před rokem 1955, tak tyto nevyžadují vyřízení povolení odběru z nich, ale ty jsou povoleny automaticky. V případě, že odběr podzemní vody slouží pouze k individuálnímu zásobování domácností pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla apod.), považuje se odběr vody za povolený i po a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydliště nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy. Prodloužení povolení k používání studny však potřebují podnikatelé a drobní živnostníci, kteří vodu ze studny používají pro podnikání a jejich povolení nabylo platnosti před 1. lednem Zažádat musí do 1. července 2007 na vodoprávním úřadě. Studna vznikla po roce 1955: - studna byla zbudována legálně, ale dokumenty se nedochovaly opatříte si hydrogeologický posudek a zjednodušenou dokumentaci, takzvaný pasport stavby, pak zažádáte o povolení k odběru podzemní vody a o stavební povolení.

4 - studna byla zbudována nelegálně a majitel to přizná vodoprávnímu úřadu ten musí zahájit řízení o odstranění studny a majiteli hrozí pokuta až 50 tis. Kč. Pokud však studna vyhovuje podmínkám povolení a majitel doloží všechny potřebné doklady, úřad pokutu zřejmě odpustí a studnu dodatečně povolí. V případě, že chcete zbudovat novou studnu, budete kromě povolení k nakládání s vodami potřebovat také stavební povolení. Vydává ho také vodoprávní úřad, pro naší obec je to tedy Městském úřadě ve Frenštátě pod Radhoštěm, odbor životního prostředí. Tiskopis žádosti k povolení k nakládání s vodami uvedený jako žádost o povolení k odběru podzemních vod si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Tiché, obdržíte jej také na Městském úřadě ve Frenštátě pod Radhoštěm, odboru životního prostředí, který je příslušným vodoprávním úřadem, nebo si jej můžete stáhnout přímo z webových stránek Povolení má i svou světlou stránku možnost dovolání v případech, kdy o vodu ve studni přijdete cizím zaviněním. Pokud budete mít studnu řádně povolenou a někdo v okolí vám takzvaně strhne pramen, máte nárok na náhradní zdroj vody nebo na jednorázovou kompenzaci. ODBĚR POVRCHOVÉ VODY: Každý, kdo odebírá povrchovou vodu např. z rybníka nebo potoka a používá k tomu nějaké technické zařízení, potřebuje povolení k nakládání s vodami, tzn. při použití čerpadla nebo trkače, což je jednoduché zařízení využívající k čerpání přímo energii vodního toku. Pokud však budete například chodit s konví nebo či s vědrem k potoku nebo budete k zalévání používat dešťovou vodu svedenou z okapů do nádrže, povolení není třeba. ODPADNÍ VODY: Podle již zmiňovaného zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č.l 254/2001 Sb., o vodách, zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do , tzn. povolení vydaná podle dříve platných právních předpisů vodní zákona č. 138/1973 Sb., či zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství. Ze zákona zaniká platnost existujících povolení, tzn. pokud občané či dokonce podnikatelské subjekty vypouštějí odpadní vody do vod povrchových či podzemních, aniž by k tomu měli vydané povolení, nemůže toto povolení (jakožto správní akt) zaniknout. Je třeba zdůraznit, že vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez povolení vodoprávního úřadu je a bylo nelegální. Povinnost mít k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních povolení není nově zavedenou povinností, ale tuto povinnost ukládal už zákon č. 11/1955 Sb. Proto lze pouze doporučit, aby si ti, kdož bez povolení vypouští ze svých nemovitostí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, o toto povolení požádali. Náležitosti žádosti o povolení i vzor žádosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a lze je získat i na internetových stránkách Povolení pro občany vydává obecní úřad obce s rozšířenou působnosti, kterým je, jak jsme již uvedli, Městský úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm, odbor životního prostředí. Pokud již máte vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, lze toto podle ustanovení vodního zákona na návrh oprávněného (což je majitel nemovitosti) prodloužit, a to v případě, že se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno. Je tedy možné podat na vodoprávní úřad žádost o prodloužení dosud platného povolení. Pokud vodoprávní úřad povolení neprodlouží, je třeba žádat o nové povolení podle požadavků vyhlášky č. 432/2001 Sb. Povolení nelze prodloužit v případě, že vodní zákon vydání povolení pro danou činnost vůbec neumožňuje tzn. nelze prodloužit povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z jiných nemovitostí než jsou rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci. Pro žádost o prodloužení povolení není vydán žádný formulář žádost musí splňovat obecné náležitosti stanovené v 37 a 45 správního řádu (zejména z ní musí být patrno, kdo ji podává a co žádá). Žadatel je také povinen označit další jemu známé účastníky řízení. Podrobnější informace k jednotlivým způsobům vypouštění odpadních vod: VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ZE SEPTIKU 1) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny přímo do vod povrchových Toto vypouštění podléhá povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Bylo-li povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydáno podle předchozích předpisů, resp. nabylo-li právní moci do 31. prosince 2001, zaniká toto nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, je-li tato doba kratší. U povolení, která dnem 1. ledna 2008 zanikají, lze požádat do 1. července 2007 o jejich prodloužení, jinak je třeba v dostatečném předstihu požádat o vydání nového povolení. 2) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny do vod podzemních O vypouštění odpadních vod do vod podzemních se jedná v případě, že odpadní vody mohou znečistit nebo ohrozit podzemní vody ( v pochybnostech je potřeba zpracování hydrogeologického posudku). V naprosté většině případů se o nepřímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních jedná a toto vypouštění proto podléhá povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Podle vodního zákona lze vypouštění odpadních vod do vod podzemních povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. Přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních (např. trubka zaústěna přímo do zvodně) je zákonem zakázáno a je tedy nelegální.

5 Bylo-li povolení vydáno podle předchozích předpisů (zákon č. 138/1973 Sb., o vodách), resp. nabylo-li toto povolení právní moci do 31. prosince 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, je-li tato doba kratší. U povolení, která dnem zanikají, lze požádat do o jejich prodloužení, jinak je třeba v dostatečném předstihu požádat o vydání nového povolení. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze ovšem prodloužit jen v případech výslovně uvedených v 38 odst. 4 vodního zákona (tj. z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci). 3) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny do sběrného systému zaústěného do vod povrchových K vypouštění odpadních vod ze septiků do sběrného systému zásadně není třeba povolení vodoprávního úřadu. Pro zařízení určená k individuálnímu čištění odpadních vod (tj. i septiky), ze kterých vyčištěná odpadní voda odtéká do sběrného systému, platí emisní limity dané kanalizačním řádem tohoto systému (smlouva s provozovatelem). Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je třeba až v místě zaústění sběrného systému do vod povrchových. Snad se nám podařilo podat základní informace k dané problematice. Pokud potřebujete ještě bližší vysvětlení, je možno se obrátit přímo na odbor životního prostředí při Městském úřadě ve Frenštátě pod Radhoštěm. JARNÍ SBĚR ODPADŮ Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 21. dubna 2007 mobilním způsobem na stanovištích v obci : - pěstitelská pálenice hodin - střed obce parkoviště hodin - dolní prodejna hodin Upozorňujeme, že tento sběr nebezpečného odpadu není určen k odevzdávání odpadu vzniklého podnikatelskou činností občanů. Zároveň se nebudou odebírat pneumatiky z traktorů a nákladních aut. Sběr objemného odpadu se uskuteční v pátek 20. dubna a v sobotu 21. dubna 2007 do přistavených kontejnerů na stanovištích v následujícím časovém rozvrhu: pátek ,00 15,30 Žuchov p. Petr, T ,30 16,00 Žuchov AUTOPLECHY Zátopek 16,15 16,30 Niva p. Dědic, T ,30 16,30 Pružiny p. Reček, T 283 sobota ,00 12,00 u Vašíčkova mostu 10,15 12,15 u pěstitelské pálenice 10,30 12,30 střed obce parkoviště 13,00 15,00 u střediska ZD Tichá 13,15 15,15 u čističky odpadních vod 13,30 15,30 u dolní prodejny 13,45 15,45 u domu p. Janče, T 33 Sběr železného šrotu bude také proveden v sobotu členy místního Sboru dobrovolných hasičů. Železný šrot připravte k hlavní silnici až v sobotu ráno. Pokud budete chtít odevzdat větší množství šrotu, oznamte tuto skutečnost na obecní úřad aby mohl být odvezen přímo od vašeho domu. Do částí Žuchov, Pružiny a Niva nebudou hasiči zajíždět, pouze na základě předem avizovaného telefonického požadavku. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ TICHÁ Zápis dětí do Mateřské školy Tichá proběhne v týdnu Děti budou k pravidelné docházce umísťovány podle těchto kritérií: - děti, jejich rodiče mají trvalé bydliště v obci Tichá - děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky - děti, které dovršily věk 3 let - děti s celodenní docházkou od do vždy od 8 do 14 hodin. Rodiče přijdou s dítětem k zápisu do MŠ, vyzvednou si všechny potřebné formuláře a během 30 dnů budou ve správním řízení informování o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

6 Druhé nahlédnutí do zajímavostí hasičské kroniky. Ve Zpravodaji č. 1/2006 jsme poprvé otevřeli hasičskou kroniku, a to na jeho první stránky, popisující rok založení Dnes se podíváme na 3 následující desetiletí. Založení hasičského sboru se hned v dalším roce ukázalo jako velmi prozřetelné. Dřevěné chalupy, střechy kryté doškami či šindelem, svícení s otevřeným ohněm a také přírodní kalamity měly za následek mnoho požárů. Hned v roce 1891 vypukl oheň v domě č. 59, v roce 1893 v č. 51, v roce 1897 vyhořel celý dům krytý šindelem a tak bychom mohli pokračovat dále. Nutno dodat, že tento hasičský sbor vypomáhal při likvidaci požárů ve Vlčovicích, Lichnově, Kunčicích p.o., Kozlovicích a často také ve Frenštátě p/r, zvlášť v roce 1895, kdy tam hořely 3 budovy najednou. Hasiči se stejně jako dnes museli také vzdělávat. K tomu sloužila např. župní hasičská škola ve Sviadnově, okrsková župní škola ve Frenštátě p/r, v roce 1913 byla dokonce jednodenní okrsková hasičská škola uspořádaná v Tiché pro celé Frenštátsko, zúčastnilo se jí na 70 hasičů. Ve sboru vládla také přísná kázeň. Činní hasiči, kteří neplnili své povinnosti byli ze sboru vyloučeni. Až do roku 1920 míval sbor průměrně 30 až 35 členů činných, několik přispívajících a několik čestných členů. Finanční podpora sboru byla kromě členských příspěvků posílena výtěžkem z různých veřejných akcí, dotací od moravského zemského výboru, od místního továrníka L. Parmy, od obce apod. Činnost hasičského sboru byla také vyplněna kulturními událostmi. Pořádali cvičení spojené s výletem pro veřejnost, hasičské plesy, oslavy patrona hasičů sv. Floriána, oslavovali různá výročí, např. jubileum 50ti letého panování J.V. císaře a krále Františka Josefa I., 25ti letého starostování obce Leopolda Parmy, který byl zároveň čestným členem sboru, odebírali časopis Ochrana hasičská a Užitečný rádce, zúčastňovali se také oslav výročí založení sboru ve Frenštátě, byli u založení hasičského sboru v Kozlovicích, zúčastňovali se sjezdů, např. sjezdu moravského hasičstva v Kroměříži atd. Nejsmutnějším obdobím tohoto období bylo vypuknutí první světové války v roce Mezi prvními členy sboru, kteří odešli za povinnosti hájit císaře a vlast byli : Holub Val., Fojtík Frant., Čulák Josef, Čajánek Fr., Kašpárek Jan, Petr Jan a Frant., Vaněk Karel, Vašinek Jos., Zirek St., Jan a Karel Adamcovijan a Ferdinand Genzerovi, Grygar Hynek, Janák Aug. Mičulek Hynek, Šrámek Frant., Štefek Isidor. V následujícím roce odešli : Čulák Jan, Genzer Arnošt, Petr Frant. A Kovář Jan. V roce 1916 se museli na pole válečná odebrati i Čulák Fr., Kahánek Frant., Mičulek Jan, Konvička Frant., Fojtík Josef a Žáček Jan. Kolik se jich z této války nevrátilo nám připomíná pomníček padlých, který stojí vedle hasičárny. A na závěr citace z kroniky roku 1918 : Rok tento v prvopočátcích byl bojem na život a na smrt. Bída a hlad rozprostírala svá křídla. Však nadešel okamžik znovuzrození, 28. říjen. Ten bude hluboko zapsán v srdcích českého hasičstva. Dávna tužba českého lidu se stála skutkem. Máme svůj vlastní český stát. Bjačková Marie, kronikářka TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007 Od 2. ledna do 15. ledna probíhala celostátní Tříkrálová sbírka. Trojice dětí v doprovodu dospělé osoby mohly v těchtodnech zaklepat i u vašich dveří s žádostí o přispění do sbírky. Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto sbírku. Díky obětavým koledníkům se podařilo ve Frenštátě p.r., Příboře, Lichnově, Bordoviccíh, Vlčovicích, Mniším, Tiché, Trojanovicích, Kunčicích p. O., Kozlovicích a Myslíku celkem vybrat: ,50 Kč. Jen v naší obci bylo vybráno ,50 Kč. Statistické ohlédnutí k roku 2006 Ke dni měla naše obec obyvatel, z toho bylo 802 mužů a 837 žen. V našem matričním obvodu bylo uzavřeno celkem 19 sňatků, z toho 1 sňatek byl uzavřen v místním kostele. V následující tabulce je přehled pohybu obyvatel v průběhu roku 2006: Celkem Z toho muži ženy K narozeno zemřelo přistěhováno odstěhováno K

7

8 TJ Sokol Tichá - zápas Dne 3. března 2007 uspořádal TJ Sokol Olomouc XIX. ročník memoriálu Josefa Musila v zápase mladších a starších žáků. Tohoto turnaje se zúčastnilo 95 závodníků z 10 oddílů. Mladší žáci volný styl Celkově družstva mladších a starších žáků 27 kg Šrámek Ondřej 4. místo 1. místo Čechovice 130 bodů 30 kg Šrámek Stanislav 4. místo 2. místo L. Krnov 83 bodů 33 kg Šoukal Martin 2. místo 3. místo S. Hodonín 79 bodů 36 kg Kvarda David 6. místo 4. místo S. Vítkovice 66 bodů 36 kg Krutil Ondřej 9. místo 5. místo S. Tichá 64 bodů Starší žáci řecko-římský styl 6. místo S. Olomouc 52 bodů 38 kg Kahánek Marek 2. místo 7. místo TŽ Třinec 48 bodů 42 kg Zdarsa Petr 6. místo 8. místo S Prostějov 46 bodů 53 kg Jurek Jakub 8. místo 9. místo Bučovice 36 bodů 73 kg Zýrek Jan 3. místo 10. místo Jihlava 11 bodů Z pověření Svazu zápasu ČR uspořádal TJ Sokol Hradec Králové dne 17. a mistrovství ČR kadetů a seniorů v zápase ve volném stylu. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 143 závodníků ze 24 oddílů. Z tichavských borců si nejlépe vedl kadet Jiří Zátopek, váha 100 kg, který si vybojoval stříbrnou medaili. Postupně porazil všechny své soupeře, nestačil pouze na Kieswettera z Teplic, se kterým prohrál na body. Na devátém místě se v kadetech umístil Jan Zýrek, váha 76 kg. Na pěkném 6. místě skončil v seniorské kategorii Tomáš Pustka, váha 66 kg. Do desítky nejúspěšnějších sportovců okresu byl vybrán již podruhé okresním svazem České tělesné výchovy za výsledky roku 2006 zápasník našeho oddílu Jan Zátopek. Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu Základní škola Frenštát p. R. Záhuní 408 Rodičům žáků 5. třídy!!! Vážení rodiče, blíží se doba, kdy se budete rozhodovat, na kterou školu přihlásíte své dítě do 6. třídy. Záleží pouze na Vás, kterou školu vyberete. Nabízíme Vám základní informace o naší škole. ZŠ Záhuní patří mezi školy s velkou sportovní tradicí. Naše sportovní třídy navštěvovalo mnoho zdejších známých sportovců, našimi absolventy jsou také skokani na lyžích Jakub Janda a Jan Mazoch. Naši žáci pravidelně vítězí v mnoha sportovních soutěžích. Pro sportovně nadané žáky, kteří se chtějí všestranně rozvíjet, jsou založeny sportovní třídy. Žáci těchto tříd mají 5 hodin tělesné výchovy, rozvíjejí všestrannost (atletika, míč. hry, plavání, gymnastika, bruslení, tenis, lyžování, horská turistika, horská kola, vodní turistika). Děti, které nejsou v žádném oddíle, mají možnost zapojit se do lyžařského (skoky, běžky), gymnastického či volejbalového oddílu. Pokud již dítě navštěvuje jiný oddíl, není nutné sportovní zaměření měnit. Když Vaše dítě nemá vyhraněný zájem o sport, může se stát naším žákem v běžné 6. třídě. Všem našim žákům nabízíme kromě běžné nabídky (výuka dle švp, anglický nebo německý jazyk, dvě nově vybavené počítačové učebny apod.) školu "zdravého životního stylu", bezplatné zapůjčení lyžařského vybavení (moderní lyže i boty) a zdokonalovací lyžařské výjezdy. Pokud se rozhodnete Vaše dítě přihlásit na naši školu, zašlete prosím poštou nebo em vyplněnou předběžnou přihlášku, případné dotazy volejte na tel Mgr. Ivo Fišer, zástupce ředitele školy pro 2. st., nebo pište na adresu školy : ZŠ a MŠ Frenštát p.r. Záhuní 408, nebo na Vedení školy

9 ****************************************************** Srdečné blahopřání patří všem jubilantům dožívajícím se významných životních jubileí ve II.. čtvrtletí let Alois K u p č í k Alenka L i p k o v á 75 let Jiřina P e t r o v á Jana S l a n i n o v á Anna N o v á k o v á 80 let Jiřina M e r t o v á 85 let Anastazie F i l i p o v á 86 let Jan P a r m a 87 let Štěpánka J u r k o v á 92 let Josef K r p e c Bohuslava A d a m c o v á ******************************************************* PLÁNOVANÉ AKCE KULTURNÍ KOMISE PŘI OÚ TICHÁ: PŘEDŠMIGRUSTOVÁ DISCO DEN DĚTÍ Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci se sociální komisí při Obecním úřadě v Tiché VYHLAŠUJE H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek dne: 26. dubna 2007 VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí. Sbírka se uskuteční v naší obci čas: místo: hodin v místnosti klubu důchodců na OÚ Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem!!! Děkujeme za Vaši pomoc.

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 28.2.2013 usnesením č. Z-2013/1/29

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Majitelé nevyhovujících septiků riskují pokutu

Majitelé nevyhovujících septiků riskují pokutu Majitelé nevyhovujících septiků riskují pokutu Až padesátitisícovou pokutu může dostat ten, kdo do 1. ledna 2008 neuvede svůj septik do souladu s požadavky vodního zákona. Se začátkem roku totiž zanikají

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného 30.3.2005 v budově obecního úřadu Dobrá obřadní síň.

U S N E S E N Í z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného 30.3.2005 v budově obecního úřadu Dobrá obřadní síň. U S N E S E N Í z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného 30.3.2005 v budově obecního úřadu Dobrá obřadní síň. 1. Zahájení. 1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení : Ing. Ladislav Březina ( SNK

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

MĚSTO SMIŘICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SMIŘICE č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

MĚSTO SMIŘICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SMIŘICE č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad MĚSTO SMIŘICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SMIŘICE č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad Zastupitelstvo města Smiřice se dne 09.12.2013 usneslo vydat usnesením č. 10/22/13 na základě

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému V Y H L Á Š K A č. 2/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Čebín. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011 Zastupitelstvo obce Semčice I. Bere na vědomí USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011 1. Důvodové zprávy k: a) rozpočtovému opatření č. 2/2011, b) úpravě vnitřní směrnice č. 1/2010

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 3. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více