Tichavský zpravodaj č. 1/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tichavský zpravodaj č. 1/2007"

Transkript

1 Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Usnesení č. 3/ zasedání zastupitelstva obce Tichá ze dne 12. března 2007: 3/31: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 12. března /32: 1) volí předsedu návrhové komise: p. Miroslava Hoppa 2) volí členy návrhové komise: ing. Lubomíra Nowaka, Josefa Jurajdu 3/33: 1) určuje ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: p. Aloise Kupčíka, MUDr. Miluši Adamcovou 3/34: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 2/2007 zasedání zastupitelstva obce 3/35: 1) bere na vědomí výsledek hospodaření obce Tichá za r /36: 1),2) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2007: 3/37: 1) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tichá a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, na pozemek parc. č. 2224/1 ostatní plocha v k.ú. Tichá za účelem umístění přípojky NN, její provozování, provádění oprav a rekonstrukce, vstupu a vjezdu na pozemek, za jednorázovou úhradu ve výši 500,00 Kč 3/38: 1) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tichá a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, na pozemcích parc. č. 48/11 zahrada a 49/2 ostatní plocha v k.ú. Tichá za účelem umístění přípojky NN, její provozování, provádění oprav a rekonstrukce, vstupu a vjezdu na pozemek, za jednorázovou úhradu ve výši 500,00 Kč 3/39: 1) schvaluje bezúplatnou směnu pozemku parc. č. 1210/1 ve vlastnictví Obce Tichá o výměře 81 m2 za pozemek parc. č. 1223/2 ve vlastnictví p. Zdeňky Štefkové, T 294 3/40: 1) schvaluje prodej pozemků parc. č. EK 1307/ m2, PK m2, m2, m2, m2, m2, m2, m2, m2, o celkové výměře m2, v ceně 20,00 Kč p. Františku Žáčkovi, Tichá č. 111, včetně úhrady nákladů spojených s převodem 3/41: 1) schvaluje prodej pozemků parc. č. PK 458/2 o výměře 113 m2 a parc., č. PK 464 o výměře 806 m2 manželům Heleně Tomancové, Tichá č. 10, a Stanislavu Tomancovi, Frenštát p. R., Podkopčí 469, v ceně 60,00 Kč za 1 m2 + náklady za převod 3/42: 1) výkup pozemků parc. č. 202/3 ost. komunikace 228 m2, 203/1 les 649 m2, 203/2 les 830 m2, 203/3 les 101 m2, 1651/7 orná půda 999 m2, 1650/2 trávní plocha 6536 m2, 65/4 sport. plocha 782 m2, tj. celkem m2, od p. Vlasty Kovářové, Tichá č. 108, v ceně 60,00 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů spojených s převodem, dřevní hmota bude nahrazena z těžby v obecních lesích 3/43: 1) schvaluje výkup pozemků parc. č. PK 125/ m2, PK 126/ m2, KN 63/2 17 m, tj. celkem m2, od p. Stanislava Tomance, Frenštát pod Radhoštěm, Podkopčí 469, v ceně 60,00 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 3/44: 1) schvaluje výkup pozemků parc. č. 675/2 o výměře 2 m2 od p. Jana Jurka, Tichá č. 403, v ceně 20,00 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 3/45: 1) schvaluje výkup pozemku parc.č. 1147/2 o výměře 206 m2 od p. Marty Genzerové, Frenštát p. R., Bohumíra Četyny 1534, v ceně 20,00 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 3/46: 1) schvaluje výkup pozemku parc. č. 292/1 o výměře 229 m2 od manž. Ivany a Milana Bartošových, Tichá 438, v ceně 20,00 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 3/47: 1) schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1698/2 p. Milanu Bukovskému, Ostrava Mor. Ostrava, Varšavská 20, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce a nájemné ve výši 5,00 Kč / 1 m2 a rok 3/48: 1) schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tichá č. 1/2007 požární řád 3/49: 1) stanoví výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce s platností od /50: 1) schvaluje Smlouvu o využití systému obce Tichá o nakládání s komunálním odpadem s Ústavem sociální péče pro mládež s týdenním a denním pobytem, příspěvkovou organizací, Tichá č. 295, IČO /51: 1) schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo s fa Miroslava Strnadla, Frenštát p. R., Nádražní 138, DIČ CZ , kterým se stanoví cena za vývoz 1 popelnice ve výši 47,21 + DPH s platností od /52: 1) schvaluje uzavření smlouvy č. 2007/0066 s fa PROXIMA lesnická a dřevařská a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí, Za Drahou 1405, na výkup kulatiny z obecním lesů v I. až IV. čtvrtletí /53: 1) schvaluje uzavření smlouvy s fa PVC okna s.r.o., Frenštát p. R., Školská čtvrť 354, DIČ CZ , na zhotovení plastových oken v základní škole v cenové nabídce ,00 Kč + DPH 3/54: 1) schvaluje uzavření smlouvy s fa Jiřího Novotného, Frenštát p. R., Potoční 1719, IČO , na provedení nátěru střechy tělocvičny ZŠ v Tiché v cenové nabídce ,00 Kč

2 3/55: 1) souhlasí s dalším pronájmem kuchyně, přípravny a přiléhajícího skladu budovy pohostinství Fojtství v Tiché p. Heleně Skorupkové, Trojanovice 854 3/56: 1) ZO schvaluje uzavření smlouvy a fa Richarda Kuly, Frenštát p. R., Školská čtvrť 1390, IČO , na výměnu osvětlení v učebnách horního patra + ředitelny ZŠ v Tiché v celkovém rozsahu dle cenové nabídky ,00 Kč včetně DPH 3/57: 1) zamítá poskytnutí sponzorského daru MěÚ Frenštát p. R., na pořádání 7. hudebního festivalu cimbálových muzik 3/58: 1) zamítá žádost p. Jiřího Krpce na snížení nebo zrušení místního poplatku za provoz, třídění a likvidaci odpadu na r /59: 1) souhlasí s převodem hospodářského výsledku Základní a mateřské školy v Tiché, příspěvkové organizace, za r ve výši ,73 Kč do rezervního fondu této organizace 3/60: 1) deleguje tímto v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ , IČ , konanou dne , v níž má obec majetkovou účast, pana Luboše Žabku, bytem Tichá č. 326, a zmocňuje ho k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a v zastoupení obce Tichá jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu jednání, jak jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy a protinávrhy a vykonával na valné hromadě bez omezení všechny práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze zákona 3/61: 1) souhlasí s prodejem plastových kontejnerů : 5 ks na sklo za 7 700,00 Kč, 3 ks na papír za 8 700,00 Kč 3/62: 1) pověřuje výkonem likvidační komise pro vyřazování majetku ve správě obce kontrolní výbor Ing. L. Nowaka, A. Kupčíka, P. Šmajstrlu, v období /63: 1) bere na vědomí protokol z ústního jednání a místního ohledání dle 18, 49, 54 zákona č. 500,2004 Sb., správního řádu, č.j. 49/OOL/ /07/VPK, provedené dne ČIŽP, oblastním inspektorátem Ostrava 3/64: 1) bere na vědomí akce v ZŠ Tichá ve školním roce 2006/2007 k výročí 100 let od založení školy v Tiché 3/65: 1) bere na vědomí výsledek protokolu č. 386/07 o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění provedené dne /66: 1) schvaluje přidělení jednopokojového bytu v Tiché na č.p. 261 p. Miluši Klímové, Tichá č. 1 3/67: 1) bere na vědomí informaci o využití finančního příspěvku ve výši 5 000,00 Kč pro MS Hubert Tichá na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 3/68: 1) bere na vědomí informaci o přípravě sběru velkoobjemového odpadu, a to v termínu Finanční úřad v Kopřivnici - ZMĚNA U DANĚ Z NEMOVITOSTÍ!!!!!!! Finanční úřad v Kopřivnici oznamuje změnu v systému předání složenek na úhradu daně z nemovitostí. Nebudete si je vyzvedávat na obecním úřadě, ale budou doručeny přímo na adresu poplatníka. Platbu můžete provést tedy doručenou složenkou, anebo hotově na Finančním úřadě v Kopřivnici, a to v termínu do 31. května ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY: Znovu upozorňujeme občany, držitele řidičských průkazů, že do je potřeba vyměnit řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince Výměna řidičského průkazu je bezplatná, pokud nedošlo ke změně údajů evidovaných v řidičském průkaze proti skutečnému stavu (např. změna příjmení, bydliště, apod.). Pokud k nějaké změně údajů došlo, výměna je provedena za poplatek 50,00 Kč. Žádost musí žadatel podat osobně na odboru dopravy Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm v úřední dny a k žádosti musí předložit: - občanský průkaz, řidičský průkaz, průkazovou fotografii (rozměry 35 x 45 mm), osoby starší 60 let pak posudek praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nový řidičský průkaz si žadatel vyzvedne opět osobně na odboru dopravy za 21 dní od podání žádosti a současně vrátí stávající řidičský průkaz, jehož výměnu požadoval. Obracíme se na všechny držitele řidičských průkazů, kterým končí platnost , aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínovaného období při výměně řidičského průkazu. Místní poplatky dle OZV č. 1/2003 hrazené v r. 2007: Žádáme ještě majitelů psů, kteří opomněli uhradit místní poplatek za psa v termínu do 31. března 2007, aby tak učinili v nejbližší době do poklady obecního úřadu. Oddíl VII poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: sazba 300,00 Kč na 1 poplatníka splatnost: do 30. června 2007

3 Termíny vývozu popelnic ve II. čtvrtletí 2007: - provádí fa Miroslava Strnadla Frenštát p. R: duben vždy středa 4. 4., květen 2.5., 16.5., červen 13.6., DOPLNĚNÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD BÍLÉ SKLO!!! Možná jste již zaregistrovali rozšíření počtu kontejnerů na tříděný odpad, a to o kontejnery na bílé sklo, které jsou umístěny na těchto sběrných místech: u Adamce, parkoviště ve středu obce, u ČOV a v dolní části obce pod prodejnou. Proto Vás prosíme, abyste prováděli na těchto místech třídění skla dle určených nádob, napomůžete tím lepšímu využití odpadového skla a nám všech se to vrátí formou zvýšené odměny za tříděný odpad od EKO-KOMu. Děkujeme!!! SBĚRNÉ ŽLUTÉ PYTLE NA PLAST: Začátkem měsíce dubna vám při svozu komunálního odpadu budou opět přiloženy k popelnicím žluté pytle na plast. Zavázané pytle pak můžete donést ke kontejnerům na tříděný odpad na známá sběrová místa. Odtud budou pytle vyvezeny při odvozu kontejnerů - žlutých s plasty. V nadcházejícím čtvrtletí budou plasty vyváženy v těchto termínech: duben 6.4., květen 4. 5., červen 1. 6., , V případě potřeby si můžete vyzvednout další žluté pytle na obecním úřadě!!! OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ: Ve čtvrtek 19. dubna 2007 proběhne očkování psů proti vzteklině na těchto místech: 10,00 hodin u Vašíčkova mostu 10,20 hodin zastávka U Adamce 10,40 hodin u budovy obecního úřadu 11,00 hodin u Genzerova mostu 11,20 hodin zastávka U Šťastné 15,00 hodin Žuchov u domu p. Petra, T ,15 hodin Žuchov AUTOPLECHY Zátopek 15,30 hodin u budovy obecního úřadu Majitelé psů budou hradit poplatek za očkování ve výši 70,00 Kč veterinárnímu lékaři. POŠTA TICHÁ PROVOZNÍ DOBA OD : pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8 9, hodin středa 8 9, hodin STUDNY - POVOLENÍ K ODBĚRU VODY ODPADNÍ VODY V poslední době je toto často diskutovaným tématem a pro mnohé vlastníky nemovitostí vyvstává mnoho otázek, co musí udělat, aby jejich odběr vody ze studní byl legální a zda splňují veškeré zákonné normy dle platných zákonů. V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky. STUDNY: Předně bychom si měli uvědomit, že každá studna potřebuje stavební povolení, ale velmi důležitým je také povolení k nakládání s vodami. Zde je ale rozhodující, kdy byla vaše studna postavena. Studna vznikla před rokem 1955: stačí vám opatřit si důkaz, například nějakou listinu ( mapa se zakreslenou studnou, kupní nebo darovací smlouva k nemovitosti, kde je uvedena v soupisu nemovitosti dotčená studna) případně svědeckou výpověď o existenci studny před tímto rokem Nemusíte to však nyní dokládat na vodoprávním úřadě, stačí to pouze v případě, že vás k tomu tento vyzve. Pokud se týká povolení k odběru vody z těchto studní vzniklých před rokem 1955, tak tyto nevyžadují vyřízení povolení odběru z nich, ale ty jsou povoleny automaticky. V případě, že odběr podzemní vody slouží pouze k individuálnímu zásobování domácností pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla apod.), považuje se odběr vody za povolený i po a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydliště nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy. Prodloužení povolení k používání studny však potřebují podnikatelé a drobní živnostníci, kteří vodu ze studny používají pro podnikání a jejich povolení nabylo platnosti před 1. lednem Zažádat musí do 1. července 2007 na vodoprávním úřadě. Studna vznikla po roce 1955: - studna byla zbudována legálně, ale dokumenty se nedochovaly opatříte si hydrogeologický posudek a zjednodušenou dokumentaci, takzvaný pasport stavby, pak zažádáte o povolení k odběru podzemní vody a o stavební povolení.

4 - studna byla zbudována nelegálně a majitel to přizná vodoprávnímu úřadu ten musí zahájit řízení o odstranění studny a majiteli hrozí pokuta až 50 tis. Kč. Pokud však studna vyhovuje podmínkám povolení a majitel doloží všechny potřebné doklady, úřad pokutu zřejmě odpustí a studnu dodatečně povolí. V případě, že chcete zbudovat novou studnu, budete kromě povolení k nakládání s vodami potřebovat také stavební povolení. Vydává ho také vodoprávní úřad, pro naší obec je to tedy Městském úřadě ve Frenštátě pod Radhoštěm, odbor životního prostředí. Tiskopis žádosti k povolení k nakládání s vodami uvedený jako žádost o povolení k odběru podzemních vod si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Tiché, obdržíte jej také na Městském úřadě ve Frenštátě pod Radhoštěm, odboru životního prostředí, který je příslušným vodoprávním úřadem, nebo si jej můžete stáhnout přímo z webových stránek Povolení má i svou světlou stránku možnost dovolání v případech, kdy o vodu ve studni přijdete cizím zaviněním. Pokud budete mít studnu řádně povolenou a někdo v okolí vám takzvaně strhne pramen, máte nárok na náhradní zdroj vody nebo na jednorázovou kompenzaci. ODBĚR POVRCHOVÉ VODY: Každý, kdo odebírá povrchovou vodu např. z rybníka nebo potoka a používá k tomu nějaké technické zařízení, potřebuje povolení k nakládání s vodami, tzn. při použití čerpadla nebo trkače, což je jednoduché zařízení využívající k čerpání přímo energii vodního toku. Pokud však budete například chodit s konví nebo či s vědrem k potoku nebo budete k zalévání používat dešťovou vodu svedenou z okapů do nádrže, povolení není třeba. ODPADNÍ VODY: Podle již zmiňovaného zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č.l 254/2001 Sb., o vodách, zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do , tzn. povolení vydaná podle dříve platných právních předpisů vodní zákona č. 138/1973 Sb., či zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství. Ze zákona zaniká platnost existujících povolení, tzn. pokud občané či dokonce podnikatelské subjekty vypouštějí odpadní vody do vod povrchových či podzemních, aniž by k tomu měli vydané povolení, nemůže toto povolení (jakožto správní akt) zaniknout. Je třeba zdůraznit, že vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez povolení vodoprávního úřadu je a bylo nelegální. Povinnost mít k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních povolení není nově zavedenou povinností, ale tuto povinnost ukládal už zákon č. 11/1955 Sb. Proto lze pouze doporučit, aby si ti, kdož bez povolení vypouští ze svých nemovitostí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, o toto povolení požádali. Náležitosti žádosti o povolení i vzor žádosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a lze je získat i na internetových stránkách Povolení pro občany vydává obecní úřad obce s rozšířenou působnosti, kterým je, jak jsme již uvedli, Městský úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm, odbor životního prostředí. Pokud již máte vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, lze toto podle ustanovení vodního zákona na návrh oprávněného (což je majitel nemovitosti) prodloužit, a to v případě, že se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno. Je tedy možné podat na vodoprávní úřad žádost o prodloužení dosud platného povolení. Pokud vodoprávní úřad povolení neprodlouží, je třeba žádat o nové povolení podle požadavků vyhlášky č. 432/2001 Sb. Povolení nelze prodloužit v případě, že vodní zákon vydání povolení pro danou činnost vůbec neumožňuje tzn. nelze prodloužit povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z jiných nemovitostí než jsou rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci. Pro žádost o prodloužení povolení není vydán žádný formulář žádost musí splňovat obecné náležitosti stanovené v 37 a 45 správního řádu (zejména z ní musí být patrno, kdo ji podává a co žádá). Žadatel je také povinen označit další jemu známé účastníky řízení. Podrobnější informace k jednotlivým způsobům vypouštění odpadních vod: VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ZE SEPTIKU 1) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny přímo do vod povrchových Toto vypouštění podléhá povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Bylo-li povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydáno podle předchozích předpisů, resp. nabylo-li právní moci do 31. prosince 2001, zaniká toto nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, je-li tato doba kratší. U povolení, která dnem 1. ledna 2008 zanikají, lze požádat do 1. července 2007 o jejich prodloužení, jinak je třeba v dostatečném předstihu požádat o vydání nového povolení. 2) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny do vod podzemních O vypouštění odpadních vod do vod podzemních se jedná v případě, že odpadní vody mohou znečistit nebo ohrozit podzemní vody ( v pochybnostech je potřeba zpracování hydrogeologického posudku). V naprosté většině případů se o nepřímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních jedná a toto vypouštění proto podléhá povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Podle vodního zákona lze vypouštění odpadních vod do vod podzemních povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. Přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních (např. trubka zaústěna přímo do zvodně) je zákonem zakázáno a je tedy nelegální.

5 Bylo-li povolení vydáno podle předchozích předpisů (zákon č. 138/1973 Sb., o vodách), resp. nabylo-li toto povolení právní moci do 31. prosince 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, je-li tato doba kratší. U povolení, která dnem zanikají, lze požádat do o jejich prodloužení, jinak je třeba v dostatečném předstihu požádat o vydání nového povolení. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze ovšem prodloužit jen v případech výslovně uvedených v 38 odst. 4 vodního zákona (tj. z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci). 3) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny do sběrného systému zaústěného do vod povrchových K vypouštění odpadních vod ze septiků do sběrného systému zásadně není třeba povolení vodoprávního úřadu. Pro zařízení určená k individuálnímu čištění odpadních vod (tj. i septiky), ze kterých vyčištěná odpadní voda odtéká do sběrného systému, platí emisní limity dané kanalizačním řádem tohoto systému (smlouva s provozovatelem). Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je třeba až v místě zaústění sběrného systému do vod povrchových. Snad se nám podařilo podat základní informace k dané problematice. Pokud potřebujete ještě bližší vysvětlení, je možno se obrátit přímo na odbor životního prostředí při Městském úřadě ve Frenštátě pod Radhoštěm. JARNÍ SBĚR ODPADŮ Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 21. dubna 2007 mobilním způsobem na stanovištích v obci : - pěstitelská pálenice hodin - střed obce parkoviště hodin - dolní prodejna hodin Upozorňujeme, že tento sběr nebezpečného odpadu není určen k odevzdávání odpadu vzniklého podnikatelskou činností občanů. Zároveň se nebudou odebírat pneumatiky z traktorů a nákladních aut. Sběr objemného odpadu se uskuteční v pátek 20. dubna a v sobotu 21. dubna 2007 do přistavených kontejnerů na stanovištích v následujícím časovém rozvrhu: pátek ,00 15,30 Žuchov p. Petr, T ,30 16,00 Žuchov AUTOPLECHY Zátopek 16,15 16,30 Niva p. Dědic, T ,30 16,30 Pružiny p. Reček, T 283 sobota ,00 12,00 u Vašíčkova mostu 10,15 12,15 u pěstitelské pálenice 10,30 12,30 střed obce parkoviště 13,00 15,00 u střediska ZD Tichá 13,15 15,15 u čističky odpadních vod 13,30 15,30 u dolní prodejny 13,45 15,45 u domu p. Janče, T 33 Sběr železného šrotu bude také proveden v sobotu členy místního Sboru dobrovolných hasičů. Železný šrot připravte k hlavní silnici až v sobotu ráno. Pokud budete chtít odevzdat větší množství šrotu, oznamte tuto skutečnost na obecní úřad aby mohl být odvezen přímo od vašeho domu. Do částí Žuchov, Pružiny a Niva nebudou hasiči zajíždět, pouze na základě předem avizovaného telefonického požadavku. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ TICHÁ Zápis dětí do Mateřské školy Tichá proběhne v týdnu Děti budou k pravidelné docházce umísťovány podle těchto kritérií: - děti, jejich rodiče mají trvalé bydliště v obci Tichá - děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky - děti, které dovršily věk 3 let - děti s celodenní docházkou od do vždy od 8 do 14 hodin. Rodiče přijdou s dítětem k zápisu do MŠ, vyzvednou si všechny potřebné formuláře a během 30 dnů budou ve správním řízení informování o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

6 Druhé nahlédnutí do zajímavostí hasičské kroniky. Ve Zpravodaji č. 1/2006 jsme poprvé otevřeli hasičskou kroniku, a to na jeho první stránky, popisující rok založení Dnes se podíváme na 3 následující desetiletí. Založení hasičského sboru se hned v dalším roce ukázalo jako velmi prozřetelné. Dřevěné chalupy, střechy kryté doškami či šindelem, svícení s otevřeným ohněm a také přírodní kalamity měly za následek mnoho požárů. Hned v roce 1891 vypukl oheň v domě č. 59, v roce 1893 v č. 51, v roce 1897 vyhořel celý dům krytý šindelem a tak bychom mohli pokračovat dále. Nutno dodat, že tento hasičský sbor vypomáhal při likvidaci požárů ve Vlčovicích, Lichnově, Kunčicích p.o., Kozlovicích a často také ve Frenštátě p/r, zvlášť v roce 1895, kdy tam hořely 3 budovy najednou. Hasiči se stejně jako dnes museli také vzdělávat. K tomu sloužila např. župní hasičská škola ve Sviadnově, okrsková župní škola ve Frenštátě p/r, v roce 1913 byla dokonce jednodenní okrsková hasičská škola uspořádaná v Tiché pro celé Frenštátsko, zúčastnilo se jí na 70 hasičů. Ve sboru vládla také přísná kázeň. Činní hasiči, kteří neplnili své povinnosti byli ze sboru vyloučeni. Až do roku 1920 míval sbor průměrně 30 až 35 členů činných, několik přispívajících a několik čestných členů. Finanční podpora sboru byla kromě členských příspěvků posílena výtěžkem z různých veřejných akcí, dotací od moravského zemského výboru, od místního továrníka L. Parmy, od obce apod. Činnost hasičského sboru byla také vyplněna kulturními událostmi. Pořádali cvičení spojené s výletem pro veřejnost, hasičské plesy, oslavy patrona hasičů sv. Floriána, oslavovali různá výročí, např. jubileum 50ti letého panování J.V. císaře a krále Františka Josefa I., 25ti letého starostování obce Leopolda Parmy, který byl zároveň čestným členem sboru, odebírali časopis Ochrana hasičská a Užitečný rádce, zúčastňovali se také oslav výročí založení sboru ve Frenštátě, byli u založení hasičského sboru v Kozlovicích, zúčastňovali se sjezdů, např. sjezdu moravského hasičstva v Kroměříži atd. Nejsmutnějším obdobím tohoto období bylo vypuknutí první světové války v roce Mezi prvními členy sboru, kteří odešli za povinnosti hájit císaře a vlast byli : Holub Val., Fojtík Frant., Čulák Josef, Čajánek Fr., Kašpárek Jan, Petr Jan a Frant., Vaněk Karel, Vašinek Jos., Zirek St., Jan a Karel Adamcovijan a Ferdinand Genzerovi, Grygar Hynek, Janák Aug. Mičulek Hynek, Šrámek Frant., Štefek Isidor. V následujícím roce odešli : Čulák Jan, Genzer Arnošt, Petr Frant. A Kovář Jan. V roce 1916 se museli na pole válečná odebrati i Čulák Fr., Kahánek Frant., Mičulek Jan, Konvička Frant., Fojtík Josef a Žáček Jan. Kolik se jich z této války nevrátilo nám připomíná pomníček padlých, který stojí vedle hasičárny. A na závěr citace z kroniky roku 1918 : Rok tento v prvopočátcích byl bojem na život a na smrt. Bída a hlad rozprostírala svá křídla. Však nadešel okamžik znovuzrození, 28. říjen. Ten bude hluboko zapsán v srdcích českého hasičstva. Dávna tužba českého lidu se stála skutkem. Máme svůj vlastní český stát. Bjačková Marie, kronikářka TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007 Od 2. ledna do 15. ledna probíhala celostátní Tříkrálová sbírka. Trojice dětí v doprovodu dospělé osoby mohly v těchtodnech zaklepat i u vašich dveří s žádostí o přispění do sbírky. Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto sbírku. Díky obětavým koledníkům se podařilo ve Frenštátě p.r., Příboře, Lichnově, Bordoviccíh, Vlčovicích, Mniším, Tiché, Trojanovicích, Kunčicích p. O., Kozlovicích a Myslíku celkem vybrat: ,50 Kč. Jen v naší obci bylo vybráno ,50 Kč. Statistické ohlédnutí k roku 2006 Ke dni měla naše obec obyvatel, z toho bylo 802 mužů a 837 žen. V našem matričním obvodu bylo uzavřeno celkem 19 sňatků, z toho 1 sňatek byl uzavřen v místním kostele. V následující tabulce je přehled pohybu obyvatel v průběhu roku 2006: Celkem Z toho muži ženy K narozeno zemřelo přistěhováno odstěhováno K

7

8 TJ Sokol Tichá - zápas Dne 3. března 2007 uspořádal TJ Sokol Olomouc XIX. ročník memoriálu Josefa Musila v zápase mladších a starších žáků. Tohoto turnaje se zúčastnilo 95 závodníků z 10 oddílů. Mladší žáci volný styl Celkově družstva mladších a starších žáků 27 kg Šrámek Ondřej 4. místo 1. místo Čechovice 130 bodů 30 kg Šrámek Stanislav 4. místo 2. místo L. Krnov 83 bodů 33 kg Šoukal Martin 2. místo 3. místo S. Hodonín 79 bodů 36 kg Kvarda David 6. místo 4. místo S. Vítkovice 66 bodů 36 kg Krutil Ondřej 9. místo 5. místo S. Tichá 64 bodů Starší žáci řecko-římský styl 6. místo S. Olomouc 52 bodů 38 kg Kahánek Marek 2. místo 7. místo TŽ Třinec 48 bodů 42 kg Zdarsa Petr 6. místo 8. místo S Prostějov 46 bodů 53 kg Jurek Jakub 8. místo 9. místo Bučovice 36 bodů 73 kg Zýrek Jan 3. místo 10. místo Jihlava 11 bodů Z pověření Svazu zápasu ČR uspořádal TJ Sokol Hradec Králové dne 17. a mistrovství ČR kadetů a seniorů v zápase ve volném stylu. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 143 závodníků ze 24 oddílů. Z tichavských borců si nejlépe vedl kadet Jiří Zátopek, váha 100 kg, který si vybojoval stříbrnou medaili. Postupně porazil všechny své soupeře, nestačil pouze na Kieswettera z Teplic, se kterým prohrál na body. Na devátém místě se v kadetech umístil Jan Zýrek, váha 76 kg. Na pěkném 6. místě skončil v seniorské kategorii Tomáš Pustka, váha 66 kg. Do desítky nejúspěšnějších sportovců okresu byl vybrán již podruhé okresním svazem České tělesné výchovy za výsledky roku 2006 zápasník našeho oddílu Jan Zátopek. Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu Základní škola Frenštát p. R. Záhuní 408 Rodičům žáků 5. třídy!!! Vážení rodiče, blíží se doba, kdy se budete rozhodovat, na kterou školu přihlásíte své dítě do 6. třídy. Záleží pouze na Vás, kterou školu vyberete. Nabízíme Vám základní informace o naší škole. ZŠ Záhuní patří mezi školy s velkou sportovní tradicí. Naše sportovní třídy navštěvovalo mnoho zdejších známých sportovců, našimi absolventy jsou také skokani na lyžích Jakub Janda a Jan Mazoch. Naši žáci pravidelně vítězí v mnoha sportovních soutěžích. Pro sportovně nadané žáky, kteří se chtějí všestranně rozvíjet, jsou založeny sportovní třídy. Žáci těchto tříd mají 5 hodin tělesné výchovy, rozvíjejí všestrannost (atletika, míč. hry, plavání, gymnastika, bruslení, tenis, lyžování, horská turistika, horská kola, vodní turistika). Děti, které nejsou v žádném oddíle, mají možnost zapojit se do lyžařského (skoky, běžky), gymnastického či volejbalového oddílu. Pokud již dítě navštěvuje jiný oddíl, není nutné sportovní zaměření měnit. Když Vaše dítě nemá vyhraněný zájem o sport, může se stát naším žákem v běžné 6. třídě. Všem našim žákům nabízíme kromě běžné nabídky (výuka dle švp, anglický nebo německý jazyk, dvě nově vybavené počítačové učebny apod.) školu "zdravého životního stylu", bezplatné zapůjčení lyžařského vybavení (moderní lyže i boty) a zdokonalovací lyžařské výjezdy. Pokud se rozhodnete Vaše dítě přihlásit na naši školu, zašlete prosím poštou nebo em vyplněnou předběžnou přihlášku, případné dotazy volejte na tel Mgr. Ivo Fišer, zástupce ředitele školy pro 2. st., nebo pište na adresu školy : ZŠ a MŠ Frenštát p.r. Záhuní 408, nebo na Vedení školy

9 ****************************************************** Srdečné blahopřání patří všem jubilantům dožívajícím se významných životních jubileí ve II.. čtvrtletí let Alois K u p č í k Alenka L i p k o v á 75 let Jiřina P e t r o v á Jana S l a n i n o v á Anna N o v á k o v á 80 let Jiřina M e r t o v á 85 let Anastazie F i l i p o v á 86 let Jan P a r m a 87 let Štěpánka J u r k o v á 92 let Josef K r p e c Bohuslava A d a m c o v á ******************************************************* PLÁNOVANÉ AKCE KULTURNÍ KOMISE PŘI OÚ TICHÁ: PŘEDŠMIGRUSTOVÁ DISCO DEN DĚTÍ Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci se sociální komisí při Obecním úřadě v Tiché VYHLAŠUJE H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek dne: 26. dubna 2007 VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí. Sbírka se uskuteční v naší obci čas: místo: hodin v místnosti klubu důchodců na OÚ Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem!!! Děkujeme za Vaši pomoc.

Výše denní sazby podle druhu vozidla

Výše denní sazby podle druhu vozidla č. 2/2008 Usnesení zastupitelstva obce Tichá konané dne 16. června 2008: 8/161: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 16. června 2008 8/162: 1) volí předsedu návrhové komise:

Více

12/272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a. silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá

12/272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a. silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá č.2/2009 Usnesení č. 12 zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 8. června 2009: 12/264:1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 8. června 2009 12/265:1) volí předsedu návrhové

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Proslov starosty města

Proslov starosty města V TOMTO VYDÁNÍ: Únor 2011/01 Přehled místních poplatků na území města Sezimova Ústí v roce 2011 Sčítání lidu 2011 krok za krokem Informace ze Správy Města Sezimovo Ústí Informace o vyúčtování služeb spojených

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007 MOTTO I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i nejvyšší schodiště má první schod. STOJÍ ZA ZAPSÁNÍ 28.2. Diskusní pořad Horizont.. strana 11 1.3. Proužkovaný den... strana 11 13.3. Setkání

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 96 vyšel 25. 2. 2009 ZASTUPITELSTVO OBCE 12. zasedání zastupitelstva obce se konalo 8. prosince 2008 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o kontrole

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou

Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou VIII.ročník, číslo 1 březen 2007 čtvrtletník Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou Zajímavosti z okolí kaple Panny Marie Pomocné v Kostomlatech. O tomto místě jsem se již zmínil v

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

Z obsahu: Vítovští rekruti odvedenci, VÝZVA. PROGRAM OSLAV 610. výročí první písemné zmínky obce Vítová

Z obsahu: Vítovští rekruti odvedenci, VÝZVA. PROGRAM OSLAV 610. výročí první písemné zmínky obce Vítová 9 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 9 září 2008 cena 10 Kč Vítovští rekruti odvedenci, roku 1932 v čele se starostou Josefem Fuksou PROGRAM OSLAV 610. výročí první písemné zmínky obce Vítová Sobota

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Vážení spoluobčané, Březen 2015/číslo 3 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Březen 2015/číslo 3 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Březen 2015/číslo 3 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, ve svém příspěvku do březnového čísla Králického zpravodaje bych se ráda věnovala dvěma věcem, které v uplynulých týdnech

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok MIMOŇSK 306 DUBEN 2013 Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok Z obsahu Harmonogram jarního čištění komunikací Další informace

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald.

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald. 2 únor 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu 12. února od 16 hod. jednání zastupitelů

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více