Tichavský zpravodaj č. 1/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tichavský zpravodaj č. 1/2007"

Transkript

1 Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Usnesení č. 3/ zasedání zastupitelstva obce Tichá ze dne 12. března 2007: 3/31: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 12. března /32: 1) volí předsedu návrhové komise: p. Miroslava Hoppa 2) volí členy návrhové komise: ing. Lubomíra Nowaka, Josefa Jurajdu 3/33: 1) určuje ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: p. Aloise Kupčíka, MUDr. Miluši Adamcovou 3/34: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 2/2007 zasedání zastupitelstva obce 3/35: 1) bere na vědomí výsledek hospodaření obce Tichá za r /36: 1),2) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2007: 3/37: 1) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tichá a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, na pozemek parc. č. 2224/1 ostatní plocha v k.ú. Tichá za účelem umístění přípojky NN, její provozování, provádění oprav a rekonstrukce, vstupu a vjezdu na pozemek, za jednorázovou úhradu ve výši 500,00 Kč 3/38: 1) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tichá a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, na pozemcích parc. č. 48/11 zahrada a 49/2 ostatní plocha v k.ú. Tichá za účelem umístění přípojky NN, její provozování, provádění oprav a rekonstrukce, vstupu a vjezdu na pozemek, za jednorázovou úhradu ve výši 500,00 Kč 3/39: 1) schvaluje bezúplatnou směnu pozemku parc. č. 1210/1 ve vlastnictví Obce Tichá o výměře 81 m2 za pozemek parc. č. 1223/2 ve vlastnictví p. Zdeňky Štefkové, T 294 3/40: 1) schvaluje prodej pozemků parc. č. EK 1307/ m2, PK m2, m2, m2, m2, m2, m2, m2, m2, o celkové výměře m2, v ceně 20,00 Kč p. Františku Žáčkovi, Tichá č. 111, včetně úhrady nákladů spojených s převodem 3/41: 1) schvaluje prodej pozemků parc. č. PK 458/2 o výměře 113 m2 a parc., č. PK 464 o výměře 806 m2 manželům Heleně Tomancové, Tichá č. 10, a Stanislavu Tomancovi, Frenštát p. R., Podkopčí 469, v ceně 60,00 Kč za 1 m2 + náklady za převod 3/42: 1) výkup pozemků parc. č. 202/3 ost. komunikace 228 m2, 203/1 les 649 m2, 203/2 les 830 m2, 203/3 les 101 m2, 1651/7 orná půda 999 m2, 1650/2 trávní plocha 6536 m2, 65/4 sport. plocha 782 m2, tj. celkem m2, od p. Vlasty Kovářové, Tichá č. 108, v ceně 60,00 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů spojených s převodem, dřevní hmota bude nahrazena z těžby v obecních lesích 3/43: 1) schvaluje výkup pozemků parc. č. PK 125/ m2, PK 126/ m2, KN 63/2 17 m, tj. celkem m2, od p. Stanislava Tomance, Frenštát pod Radhoštěm, Podkopčí 469, v ceně 60,00 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 3/44: 1) schvaluje výkup pozemků parc. č. 675/2 o výměře 2 m2 od p. Jana Jurka, Tichá č. 403, v ceně 20,00 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 3/45: 1) schvaluje výkup pozemku parc.č. 1147/2 o výměře 206 m2 od p. Marty Genzerové, Frenštát p. R., Bohumíra Četyny 1534, v ceně 20,00 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 3/46: 1) schvaluje výkup pozemku parc. č. 292/1 o výměře 229 m2 od manž. Ivany a Milana Bartošových, Tichá 438, v ceně 20,00 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 3/47: 1) schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1698/2 p. Milanu Bukovskému, Ostrava Mor. Ostrava, Varšavská 20, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce a nájemné ve výši 5,00 Kč / 1 m2 a rok 3/48: 1) schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tichá č. 1/2007 požární řád 3/49: 1) stanoví výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce s platností od /50: 1) schvaluje Smlouvu o využití systému obce Tichá o nakládání s komunálním odpadem s Ústavem sociální péče pro mládež s týdenním a denním pobytem, příspěvkovou organizací, Tichá č. 295, IČO /51: 1) schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo s fa Miroslava Strnadla, Frenštát p. R., Nádražní 138, DIČ CZ , kterým se stanoví cena za vývoz 1 popelnice ve výši 47,21 + DPH s platností od /52: 1) schvaluje uzavření smlouvy č. 2007/0066 s fa PROXIMA lesnická a dřevařská a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí, Za Drahou 1405, na výkup kulatiny z obecním lesů v I. až IV. čtvrtletí /53: 1) schvaluje uzavření smlouvy s fa PVC okna s.r.o., Frenštát p. R., Školská čtvrť 354, DIČ CZ , na zhotovení plastových oken v základní škole v cenové nabídce ,00 Kč + DPH 3/54: 1) schvaluje uzavření smlouvy s fa Jiřího Novotného, Frenštát p. R., Potoční 1719, IČO , na provedení nátěru střechy tělocvičny ZŠ v Tiché v cenové nabídce ,00 Kč

2 3/55: 1) souhlasí s dalším pronájmem kuchyně, přípravny a přiléhajícího skladu budovy pohostinství Fojtství v Tiché p. Heleně Skorupkové, Trojanovice 854 3/56: 1) ZO schvaluje uzavření smlouvy a fa Richarda Kuly, Frenštát p. R., Školská čtvrť 1390, IČO , na výměnu osvětlení v učebnách horního patra + ředitelny ZŠ v Tiché v celkovém rozsahu dle cenové nabídky ,00 Kč včetně DPH 3/57: 1) zamítá poskytnutí sponzorského daru MěÚ Frenštát p. R., na pořádání 7. hudebního festivalu cimbálových muzik 3/58: 1) zamítá žádost p. Jiřího Krpce na snížení nebo zrušení místního poplatku za provoz, třídění a likvidaci odpadu na r /59: 1) souhlasí s převodem hospodářského výsledku Základní a mateřské školy v Tiché, příspěvkové organizace, za r ve výši ,73 Kč do rezervního fondu této organizace 3/60: 1) deleguje tímto v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ , IČ , konanou dne , v níž má obec majetkovou účast, pana Luboše Žabku, bytem Tichá č. 326, a zmocňuje ho k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a v zastoupení obce Tichá jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu jednání, jak jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy a protinávrhy a vykonával na valné hromadě bez omezení všechny práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze zákona 3/61: 1) souhlasí s prodejem plastových kontejnerů : 5 ks na sklo za 7 700,00 Kč, 3 ks na papír za 8 700,00 Kč 3/62: 1) pověřuje výkonem likvidační komise pro vyřazování majetku ve správě obce kontrolní výbor Ing. L. Nowaka, A. Kupčíka, P. Šmajstrlu, v období /63: 1) bere na vědomí protokol z ústního jednání a místního ohledání dle 18, 49, 54 zákona č. 500,2004 Sb., správního řádu, č.j. 49/OOL/ /07/VPK, provedené dne ČIŽP, oblastním inspektorátem Ostrava 3/64: 1) bere na vědomí akce v ZŠ Tichá ve školním roce 2006/2007 k výročí 100 let od založení školy v Tiché 3/65: 1) bere na vědomí výsledek protokolu č. 386/07 o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění provedené dne /66: 1) schvaluje přidělení jednopokojového bytu v Tiché na č.p. 261 p. Miluši Klímové, Tichá č. 1 3/67: 1) bere na vědomí informaci o využití finančního příspěvku ve výši 5 000,00 Kč pro MS Hubert Tichá na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 3/68: 1) bere na vědomí informaci o přípravě sběru velkoobjemového odpadu, a to v termínu Finanční úřad v Kopřivnici - ZMĚNA U DANĚ Z NEMOVITOSTÍ!!!!!!! Finanční úřad v Kopřivnici oznamuje změnu v systému předání složenek na úhradu daně z nemovitostí. Nebudete si je vyzvedávat na obecním úřadě, ale budou doručeny přímo na adresu poplatníka. Platbu můžete provést tedy doručenou složenkou, anebo hotově na Finančním úřadě v Kopřivnici, a to v termínu do 31. května ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY: Znovu upozorňujeme občany, držitele řidičských průkazů, že do je potřeba vyměnit řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince Výměna řidičského průkazu je bezplatná, pokud nedošlo ke změně údajů evidovaných v řidičském průkaze proti skutečnému stavu (např. změna příjmení, bydliště, apod.). Pokud k nějaké změně údajů došlo, výměna je provedena za poplatek 50,00 Kč. Žádost musí žadatel podat osobně na odboru dopravy Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm v úřední dny a k žádosti musí předložit: - občanský průkaz, řidičský průkaz, průkazovou fotografii (rozměry 35 x 45 mm), osoby starší 60 let pak posudek praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nový řidičský průkaz si žadatel vyzvedne opět osobně na odboru dopravy za 21 dní od podání žádosti a současně vrátí stávající řidičský průkaz, jehož výměnu požadoval. Obracíme se na všechny držitele řidičských průkazů, kterým končí platnost , aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínovaného období při výměně řidičského průkazu. Místní poplatky dle OZV č. 1/2003 hrazené v r. 2007: Žádáme ještě majitelů psů, kteří opomněli uhradit místní poplatek za psa v termínu do 31. března 2007, aby tak učinili v nejbližší době do poklady obecního úřadu. Oddíl VII poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: sazba 300,00 Kč na 1 poplatníka splatnost: do 30. června 2007

3 Termíny vývozu popelnic ve II. čtvrtletí 2007: - provádí fa Miroslava Strnadla Frenštát p. R: duben vždy středa 4. 4., květen 2.5., 16.5., červen 13.6., DOPLNĚNÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD BÍLÉ SKLO!!! Možná jste již zaregistrovali rozšíření počtu kontejnerů na tříděný odpad, a to o kontejnery na bílé sklo, které jsou umístěny na těchto sběrných místech: u Adamce, parkoviště ve středu obce, u ČOV a v dolní části obce pod prodejnou. Proto Vás prosíme, abyste prováděli na těchto místech třídění skla dle určených nádob, napomůžete tím lepšímu využití odpadového skla a nám všech se to vrátí formou zvýšené odměny za tříděný odpad od EKO-KOMu. Děkujeme!!! SBĚRNÉ ŽLUTÉ PYTLE NA PLAST: Začátkem měsíce dubna vám při svozu komunálního odpadu budou opět přiloženy k popelnicím žluté pytle na plast. Zavázané pytle pak můžete donést ke kontejnerům na tříděný odpad na známá sběrová místa. Odtud budou pytle vyvezeny při odvozu kontejnerů - žlutých s plasty. V nadcházejícím čtvrtletí budou plasty vyváženy v těchto termínech: duben 6.4., květen 4. 5., červen 1. 6., , V případě potřeby si můžete vyzvednout další žluté pytle na obecním úřadě!!! OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ: Ve čtvrtek 19. dubna 2007 proběhne očkování psů proti vzteklině na těchto místech: 10,00 hodin u Vašíčkova mostu 10,20 hodin zastávka U Adamce 10,40 hodin u budovy obecního úřadu 11,00 hodin u Genzerova mostu 11,20 hodin zastávka U Šťastné 15,00 hodin Žuchov u domu p. Petra, T ,15 hodin Žuchov AUTOPLECHY Zátopek 15,30 hodin u budovy obecního úřadu Majitelé psů budou hradit poplatek za očkování ve výši 70,00 Kč veterinárnímu lékaři. POŠTA TICHÁ PROVOZNÍ DOBA OD : pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8 9, hodin středa 8 9, hodin STUDNY - POVOLENÍ K ODBĚRU VODY ODPADNÍ VODY V poslední době je toto často diskutovaným tématem a pro mnohé vlastníky nemovitostí vyvstává mnoho otázek, co musí udělat, aby jejich odběr vody ze studní byl legální a zda splňují veškeré zákonné normy dle platných zákonů. V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky. STUDNY: Předně bychom si měli uvědomit, že každá studna potřebuje stavební povolení, ale velmi důležitým je také povolení k nakládání s vodami. Zde je ale rozhodující, kdy byla vaše studna postavena. Studna vznikla před rokem 1955: stačí vám opatřit si důkaz, například nějakou listinu ( mapa se zakreslenou studnou, kupní nebo darovací smlouva k nemovitosti, kde je uvedena v soupisu nemovitosti dotčená studna) případně svědeckou výpověď o existenci studny před tímto rokem Nemusíte to však nyní dokládat na vodoprávním úřadě, stačí to pouze v případě, že vás k tomu tento vyzve. Pokud se týká povolení k odběru vody z těchto studní vzniklých před rokem 1955, tak tyto nevyžadují vyřízení povolení odběru z nich, ale ty jsou povoleny automaticky. V případě, že odběr podzemní vody slouží pouze k individuálnímu zásobování domácností pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla apod.), považuje se odběr vody za povolený i po a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydliště nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy. Prodloužení povolení k používání studny však potřebují podnikatelé a drobní živnostníci, kteří vodu ze studny používají pro podnikání a jejich povolení nabylo platnosti před 1. lednem Zažádat musí do 1. července 2007 na vodoprávním úřadě. Studna vznikla po roce 1955: - studna byla zbudována legálně, ale dokumenty se nedochovaly opatříte si hydrogeologický posudek a zjednodušenou dokumentaci, takzvaný pasport stavby, pak zažádáte o povolení k odběru podzemní vody a o stavební povolení.

4 - studna byla zbudována nelegálně a majitel to přizná vodoprávnímu úřadu ten musí zahájit řízení o odstranění studny a majiteli hrozí pokuta až 50 tis. Kč. Pokud však studna vyhovuje podmínkám povolení a majitel doloží všechny potřebné doklady, úřad pokutu zřejmě odpustí a studnu dodatečně povolí. V případě, že chcete zbudovat novou studnu, budete kromě povolení k nakládání s vodami potřebovat také stavební povolení. Vydává ho také vodoprávní úřad, pro naší obec je to tedy Městském úřadě ve Frenštátě pod Radhoštěm, odbor životního prostředí. Tiskopis žádosti k povolení k nakládání s vodami uvedený jako žádost o povolení k odběru podzemních vod si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Tiché, obdržíte jej také na Městském úřadě ve Frenštátě pod Radhoštěm, odboru životního prostředí, který je příslušným vodoprávním úřadem, nebo si jej můžete stáhnout přímo z webových stránek Povolení má i svou světlou stránku možnost dovolání v případech, kdy o vodu ve studni přijdete cizím zaviněním. Pokud budete mít studnu řádně povolenou a někdo v okolí vám takzvaně strhne pramen, máte nárok na náhradní zdroj vody nebo na jednorázovou kompenzaci. ODBĚR POVRCHOVÉ VODY: Každý, kdo odebírá povrchovou vodu např. z rybníka nebo potoka a používá k tomu nějaké technické zařízení, potřebuje povolení k nakládání s vodami, tzn. při použití čerpadla nebo trkače, což je jednoduché zařízení využívající k čerpání přímo energii vodního toku. Pokud však budete například chodit s konví nebo či s vědrem k potoku nebo budete k zalévání používat dešťovou vodu svedenou z okapů do nádrže, povolení není třeba. ODPADNÍ VODY: Podle již zmiňovaného zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č.l 254/2001 Sb., o vodách, zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do , tzn. povolení vydaná podle dříve platných právních předpisů vodní zákona č. 138/1973 Sb., či zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství. Ze zákona zaniká platnost existujících povolení, tzn. pokud občané či dokonce podnikatelské subjekty vypouštějí odpadní vody do vod povrchových či podzemních, aniž by k tomu měli vydané povolení, nemůže toto povolení (jakožto správní akt) zaniknout. Je třeba zdůraznit, že vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez povolení vodoprávního úřadu je a bylo nelegální. Povinnost mít k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních povolení není nově zavedenou povinností, ale tuto povinnost ukládal už zákon č. 11/1955 Sb. Proto lze pouze doporučit, aby si ti, kdož bez povolení vypouští ze svých nemovitostí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, o toto povolení požádali. Náležitosti žádosti o povolení i vzor žádosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a lze je získat i na internetových stránkách Povolení pro občany vydává obecní úřad obce s rozšířenou působnosti, kterým je, jak jsme již uvedli, Městský úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm, odbor životního prostředí. Pokud již máte vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, lze toto podle ustanovení vodního zákona na návrh oprávněného (což je majitel nemovitosti) prodloužit, a to v případě, že se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno. Je tedy možné podat na vodoprávní úřad žádost o prodloužení dosud platného povolení. Pokud vodoprávní úřad povolení neprodlouží, je třeba žádat o nové povolení podle požadavků vyhlášky č. 432/2001 Sb. Povolení nelze prodloužit v případě, že vodní zákon vydání povolení pro danou činnost vůbec neumožňuje tzn. nelze prodloužit povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z jiných nemovitostí než jsou rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci. Pro žádost o prodloužení povolení není vydán žádný formulář žádost musí splňovat obecné náležitosti stanovené v 37 a 45 správního řádu (zejména z ní musí být patrno, kdo ji podává a co žádá). Žadatel je také povinen označit další jemu známé účastníky řízení. Podrobnější informace k jednotlivým způsobům vypouštění odpadních vod: VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ZE SEPTIKU 1) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny přímo do vod povrchových Toto vypouštění podléhá povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Bylo-li povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydáno podle předchozích předpisů, resp. nabylo-li právní moci do 31. prosince 2001, zaniká toto nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, je-li tato doba kratší. U povolení, která dnem 1. ledna 2008 zanikají, lze požádat do 1. července 2007 o jejich prodloužení, jinak je třeba v dostatečném předstihu požádat o vydání nového povolení. 2) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny do vod podzemních O vypouštění odpadních vod do vod podzemních se jedná v případě, že odpadní vody mohou znečistit nebo ohrozit podzemní vody ( v pochybnostech je potřeba zpracování hydrogeologického posudku). V naprosté většině případů se o nepřímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních jedná a toto vypouštění proto podléhá povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Podle vodního zákona lze vypouštění odpadních vod do vod podzemních povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. Přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních (např. trubka zaústěna přímo do zvodně) je zákonem zakázáno a je tedy nelegální.

5 Bylo-li povolení vydáno podle předchozích předpisů (zákon č. 138/1973 Sb., o vodách), resp. nabylo-li toto povolení právní moci do 31. prosince 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, je-li tato doba kratší. U povolení, která dnem zanikají, lze požádat do o jejich prodloužení, jinak je třeba v dostatečném předstihu požádat o vydání nového povolení. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze ovšem prodloužit jen v případech výslovně uvedených v 38 odst. 4 vodního zákona (tj. z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci). 3) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny do sběrného systému zaústěného do vod povrchových K vypouštění odpadních vod ze septiků do sběrného systému zásadně není třeba povolení vodoprávního úřadu. Pro zařízení určená k individuálnímu čištění odpadních vod (tj. i septiky), ze kterých vyčištěná odpadní voda odtéká do sběrného systému, platí emisní limity dané kanalizačním řádem tohoto systému (smlouva s provozovatelem). Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je třeba až v místě zaústění sběrného systému do vod povrchových. Snad se nám podařilo podat základní informace k dané problematice. Pokud potřebujete ještě bližší vysvětlení, je možno se obrátit přímo na odbor životního prostředí při Městském úřadě ve Frenštátě pod Radhoštěm. JARNÍ SBĚR ODPADŮ Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 21. dubna 2007 mobilním způsobem na stanovištích v obci : - pěstitelská pálenice hodin - střed obce parkoviště hodin - dolní prodejna hodin Upozorňujeme, že tento sběr nebezpečného odpadu není určen k odevzdávání odpadu vzniklého podnikatelskou činností občanů. Zároveň se nebudou odebírat pneumatiky z traktorů a nákladních aut. Sběr objemného odpadu se uskuteční v pátek 20. dubna a v sobotu 21. dubna 2007 do přistavených kontejnerů na stanovištích v následujícím časovém rozvrhu: pátek ,00 15,30 Žuchov p. Petr, T ,30 16,00 Žuchov AUTOPLECHY Zátopek 16,15 16,30 Niva p. Dědic, T ,30 16,30 Pružiny p. Reček, T 283 sobota ,00 12,00 u Vašíčkova mostu 10,15 12,15 u pěstitelské pálenice 10,30 12,30 střed obce parkoviště 13,00 15,00 u střediska ZD Tichá 13,15 15,15 u čističky odpadních vod 13,30 15,30 u dolní prodejny 13,45 15,45 u domu p. Janče, T 33 Sběr železného šrotu bude také proveden v sobotu členy místního Sboru dobrovolných hasičů. Železný šrot připravte k hlavní silnici až v sobotu ráno. Pokud budete chtít odevzdat větší množství šrotu, oznamte tuto skutečnost na obecní úřad aby mohl být odvezen přímo od vašeho domu. Do částí Žuchov, Pružiny a Niva nebudou hasiči zajíždět, pouze na základě předem avizovaného telefonického požadavku. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ TICHÁ Zápis dětí do Mateřské školy Tichá proběhne v týdnu Děti budou k pravidelné docházce umísťovány podle těchto kritérií: - děti, jejich rodiče mají trvalé bydliště v obci Tichá - děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky - děti, které dovršily věk 3 let - děti s celodenní docházkou od do vždy od 8 do 14 hodin. Rodiče přijdou s dítětem k zápisu do MŠ, vyzvednou si všechny potřebné formuláře a během 30 dnů budou ve správním řízení informování o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

6 Druhé nahlédnutí do zajímavostí hasičské kroniky. Ve Zpravodaji č. 1/2006 jsme poprvé otevřeli hasičskou kroniku, a to na jeho první stránky, popisující rok založení Dnes se podíváme na 3 následující desetiletí. Založení hasičského sboru se hned v dalším roce ukázalo jako velmi prozřetelné. Dřevěné chalupy, střechy kryté doškami či šindelem, svícení s otevřeným ohněm a také přírodní kalamity měly za následek mnoho požárů. Hned v roce 1891 vypukl oheň v domě č. 59, v roce 1893 v č. 51, v roce 1897 vyhořel celý dům krytý šindelem a tak bychom mohli pokračovat dále. Nutno dodat, že tento hasičský sbor vypomáhal při likvidaci požárů ve Vlčovicích, Lichnově, Kunčicích p.o., Kozlovicích a často také ve Frenštátě p/r, zvlášť v roce 1895, kdy tam hořely 3 budovy najednou. Hasiči se stejně jako dnes museli také vzdělávat. K tomu sloužila např. župní hasičská škola ve Sviadnově, okrsková župní škola ve Frenštátě p/r, v roce 1913 byla dokonce jednodenní okrsková hasičská škola uspořádaná v Tiché pro celé Frenštátsko, zúčastnilo se jí na 70 hasičů. Ve sboru vládla také přísná kázeň. Činní hasiči, kteří neplnili své povinnosti byli ze sboru vyloučeni. Až do roku 1920 míval sbor průměrně 30 až 35 členů činných, několik přispívajících a několik čestných členů. Finanční podpora sboru byla kromě členských příspěvků posílena výtěžkem z různých veřejných akcí, dotací od moravského zemského výboru, od místního továrníka L. Parmy, od obce apod. Činnost hasičského sboru byla také vyplněna kulturními událostmi. Pořádali cvičení spojené s výletem pro veřejnost, hasičské plesy, oslavy patrona hasičů sv. Floriána, oslavovali různá výročí, např. jubileum 50ti letého panování J.V. císaře a krále Františka Josefa I., 25ti letého starostování obce Leopolda Parmy, který byl zároveň čestným členem sboru, odebírali časopis Ochrana hasičská a Užitečný rádce, zúčastňovali se také oslav výročí založení sboru ve Frenštátě, byli u založení hasičského sboru v Kozlovicích, zúčastňovali se sjezdů, např. sjezdu moravského hasičstva v Kroměříži atd. Nejsmutnějším obdobím tohoto období bylo vypuknutí první světové války v roce Mezi prvními členy sboru, kteří odešli za povinnosti hájit císaře a vlast byli : Holub Val., Fojtík Frant., Čulák Josef, Čajánek Fr., Kašpárek Jan, Petr Jan a Frant., Vaněk Karel, Vašinek Jos., Zirek St., Jan a Karel Adamcovijan a Ferdinand Genzerovi, Grygar Hynek, Janák Aug. Mičulek Hynek, Šrámek Frant., Štefek Isidor. V následujícím roce odešli : Čulák Jan, Genzer Arnošt, Petr Frant. A Kovář Jan. V roce 1916 se museli na pole válečná odebrati i Čulák Fr., Kahánek Frant., Mičulek Jan, Konvička Frant., Fojtík Josef a Žáček Jan. Kolik se jich z této války nevrátilo nám připomíná pomníček padlých, který stojí vedle hasičárny. A na závěr citace z kroniky roku 1918 : Rok tento v prvopočátcích byl bojem na život a na smrt. Bída a hlad rozprostírala svá křídla. Však nadešel okamžik znovuzrození, 28. říjen. Ten bude hluboko zapsán v srdcích českého hasičstva. Dávna tužba českého lidu se stála skutkem. Máme svůj vlastní český stát. Bjačková Marie, kronikářka TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007 Od 2. ledna do 15. ledna probíhala celostátní Tříkrálová sbírka. Trojice dětí v doprovodu dospělé osoby mohly v těchtodnech zaklepat i u vašich dveří s žádostí o přispění do sbírky. Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto sbírku. Díky obětavým koledníkům se podařilo ve Frenštátě p.r., Příboře, Lichnově, Bordoviccíh, Vlčovicích, Mniším, Tiché, Trojanovicích, Kunčicích p. O., Kozlovicích a Myslíku celkem vybrat: ,50 Kč. Jen v naší obci bylo vybráno ,50 Kč. Statistické ohlédnutí k roku 2006 Ke dni měla naše obec obyvatel, z toho bylo 802 mužů a 837 žen. V našem matričním obvodu bylo uzavřeno celkem 19 sňatků, z toho 1 sňatek byl uzavřen v místním kostele. V následující tabulce je přehled pohybu obyvatel v průběhu roku 2006: Celkem Z toho muži ženy K narozeno zemřelo přistěhováno odstěhováno K

7

8 TJ Sokol Tichá - zápas Dne 3. března 2007 uspořádal TJ Sokol Olomouc XIX. ročník memoriálu Josefa Musila v zápase mladších a starších žáků. Tohoto turnaje se zúčastnilo 95 závodníků z 10 oddílů. Mladší žáci volný styl Celkově družstva mladších a starších žáků 27 kg Šrámek Ondřej 4. místo 1. místo Čechovice 130 bodů 30 kg Šrámek Stanislav 4. místo 2. místo L. Krnov 83 bodů 33 kg Šoukal Martin 2. místo 3. místo S. Hodonín 79 bodů 36 kg Kvarda David 6. místo 4. místo S. Vítkovice 66 bodů 36 kg Krutil Ondřej 9. místo 5. místo S. Tichá 64 bodů Starší žáci řecko-římský styl 6. místo S. Olomouc 52 bodů 38 kg Kahánek Marek 2. místo 7. místo TŽ Třinec 48 bodů 42 kg Zdarsa Petr 6. místo 8. místo S Prostějov 46 bodů 53 kg Jurek Jakub 8. místo 9. místo Bučovice 36 bodů 73 kg Zýrek Jan 3. místo 10. místo Jihlava 11 bodů Z pověření Svazu zápasu ČR uspořádal TJ Sokol Hradec Králové dne 17. a mistrovství ČR kadetů a seniorů v zápase ve volném stylu. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 143 závodníků ze 24 oddílů. Z tichavských borců si nejlépe vedl kadet Jiří Zátopek, váha 100 kg, který si vybojoval stříbrnou medaili. Postupně porazil všechny své soupeře, nestačil pouze na Kieswettera z Teplic, se kterým prohrál na body. Na devátém místě se v kadetech umístil Jan Zýrek, váha 76 kg. Na pěkném 6. místě skončil v seniorské kategorii Tomáš Pustka, váha 66 kg. Do desítky nejúspěšnějších sportovců okresu byl vybrán již podruhé okresním svazem České tělesné výchovy za výsledky roku 2006 zápasník našeho oddílu Jan Zátopek. Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu Základní škola Frenštát p. R. Záhuní 408 Rodičům žáků 5. třídy!!! Vážení rodiče, blíží se doba, kdy se budete rozhodovat, na kterou školu přihlásíte své dítě do 6. třídy. Záleží pouze na Vás, kterou školu vyberete. Nabízíme Vám základní informace o naší škole. ZŠ Záhuní patří mezi školy s velkou sportovní tradicí. Naše sportovní třídy navštěvovalo mnoho zdejších známých sportovců, našimi absolventy jsou také skokani na lyžích Jakub Janda a Jan Mazoch. Naši žáci pravidelně vítězí v mnoha sportovních soutěžích. Pro sportovně nadané žáky, kteří se chtějí všestranně rozvíjet, jsou založeny sportovní třídy. Žáci těchto tříd mají 5 hodin tělesné výchovy, rozvíjejí všestrannost (atletika, míč. hry, plavání, gymnastika, bruslení, tenis, lyžování, horská turistika, horská kola, vodní turistika). Děti, které nejsou v žádném oddíle, mají možnost zapojit se do lyžařského (skoky, běžky), gymnastického či volejbalového oddílu. Pokud již dítě navštěvuje jiný oddíl, není nutné sportovní zaměření měnit. Když Vaše dítě nemá vyhraněný zájem o sport, může se stát naším žákem v běžné 6. třídě. Všem našim žákům nabízíme kromě běžné nabídky (výuka dle švp, anglický nebo německý jazyk, dvě nově vybavené počítačové učebny apod.) školu "zdravého životního stylu", bezplatné zapůjčení lyžařského vybavení (moderní lyže i boty) a zdokonalovací lyžařské výjezdy. Pokud se rozhodnete Vaše dítě přihlásit na naši školu, zašlete prosím poštou nebo em vyplněnou předběžnou přihlášku, případné dotazy volejte na tel Mgr. Ivo Fišer, zástupce ředitele školy pro 2. st., nebo pište na adresu školy : ZŠ a MŠ Frenštát p.r. Záhuní 408, nebo na Vedení školy

9 ****************************************************** Srdečné blahopřání patří všem jubilantům dožívajícím se významných životních jubileí ve II.. čtvrtletí let Alois K u p č í k Alenka L i p k o v á 75 let Jiřina P e t r o v á Jana S l a n i n o v á Anna N o v á k o v á 80 let Jiřina M e r t o v á 85 let Anastazie F i l i p o v á 86 let Jan P a r m a 87 let Štěpánka J u r k o v á 92 let Josef K r p e c Bohuslava A d a m c o v á ******************************************************* PLÁNOVANÉ AKCE KULTURNÍ KOMISE PŘI OÚ TICHÁ: PŘEDŠMIGRUSTOVÁ DISCO DEN DĚTÍ Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci se sociální komisí při Obecním úřadě v Tiché VYHLAŠUJE H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek dne: 26. dubna 2007 VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí. Sbírka se uskuteční v naší obci čas: místo: hodin v místnosti klubu důchodců na OÚ Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem!!! Děkujeme za Vaši pomoc.

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

U S N E S E N Í z 59. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 59/ /1084)

U S N E S E N Í z 59. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 59/ /1084) U S N E S E N Í z 59. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 22. 10. 2013. (Usnesení č. 59/1065 59/1084) Č. j. ST/2608 /2013/51.2 Rada města Štramberka po projednání: 59/1065 Bere na vědomí Zprávu

Více

Obec Jindřichov. Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S

Obec Jindřichov. Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S Obec Jindřichov Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S z 5. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov konaného dne 16. března 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní členové ZO: J. Chromek, D.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Majitelé nevyhovujících septiků riskují pokutu

Majitelé nevyhovujících septiků riskují pokutu Majitelé nevyhovujících septiků riskují pokutu Až padesátitisícovou pokutu může dostat ten, kdo do 1. ledna 2008 neuvede svůj septik do souladu s požadavky vodního zákona. Se začátkem roku totiž zanikají

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Mokrá-Horákov č. 2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Obec Vinary Smidary

Obec Vinary Smidary Obec Vinary 503 53 Smidary --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 obce Vinary, kterou se

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) č. 344 se zpětnou účinností od 23. 9. 2009 do 31. 12. 2009 uzavření dohody o provedení práce s XXX, kdy sjednaným pracovním úkolem

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 2.11.2015 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl

Více

Obec Lovčice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

Obec Lovčice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad Obec Lovčice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 11. 5. 2011 usnesením č. 10/6/11 usneslo vydat na základě

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

U S N E S E N Í z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného 30.3.2005 v budově obecního úřadu Dobrá obřadní síň.

U S N E S E N Í z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného 30.3.2005 v budově obecního úřadu Dobrá obřadní síň. U S N E S E N Í z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného 30.3.2005 v budově obecního úřadu Dobrá obřadní síň. 1. Zahájení. 1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení : Ing. Ladislav Březina ( SNK

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 7/2003 ze dne

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 7/2003 ze dne Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 7/2003 ze dne 9.12.2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 28.2.2013 usnesením č. Z-2013/1/29

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Křtěnov Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křtěnov se na

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 20.1.2016 16/2/RM/2016 Výpověď z nájemní smlouvy č. 72/2020 o ukončení nájemní smlouvy

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami. 04. Základní informace k životní situaci Agenda týkající se povolení k nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. července 2012

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. července 2012 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. července 2012 č. 255 u p r a v e n á v e r z e se stavbou na pozemku žadatele: a) oplocení části pozemku p.č. 1246/3 v k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

RaM po projednání schválila:

RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 30.05.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města!!!upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 222/16: RaM schválila program jednání

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis RM ze dne

Zápis RM ze dne Z Á P I S z 12. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 27. 8. 2014 Návrh programu: 1. Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí 2. Výroční zpráva Lomnické klubíčko 3. Zápis do kroniky

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 1.2.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více