Ročník V Číslo 3 březen 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník V Číslo 3 březen 2004"

Transkript

1 Ročník V Číslo 3 březen ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín 2004 V letošním roce budeme moci již podvanácté přivítat v kojetínské Sokolovně, na prknech jež znamenají svět, divadelní soubory z celé Moravy. Po celý týden od 16. do se budete moci bavit v sále Sokolovny při dramatech, komediích, muzikálech, prostě při dobrém amatérském divadle. Do Kojetína se sjedou divadelní soubory z Přerova, Kroměříže, Havířova, Velké Bystřice, Brodku u Přerova, Samotíšek, Vizovic, Zlína, Brna, Vsetína, Ořechova a Vřesovic. Dovolte mi, proto, prosím, všechny vás srdečně pozvat jménem Města Kojetín a MěKS Kojetín do sálu Sokolovny v Kojetíně na nádherný divadelní týden. Těšíme se na Vaši návštěvu a spolu s námi jistě i všechny divadelní soubory. Mgr. Zuzana Zifčáková foto: Hana Volfová

2 3/2004 Kojetínský zpravodaj Z jednání Rady města Dne 17. února 2004 se konalo 23. zasedání Rady města Kojetín, z jejíhož jednání přinášíme přehled nejdůležitějších usnesení. Rada: - souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p. č. 204/ 1 ost. plocha o výměře102 m 2, v k.ú. Kojetín, ul. Sladovní, na dobu neurčitou, za účelem využití jako zahrádky, - nesouhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 5754/8 ost. plocha, o výměře 91 m 2, v k.ú. Kojetín, ul. Sv. Čecha, - souhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č ost. plocha v k.ú. Kojetín, ul. M. Gardavské, o výměře cca 100 m 2 a uložila odboru majetku a investic města projednat s uživateli parcely č jejich zájem o pronájem, případně odprodej této parcely, - vzala na vědomí odstoupení RNDr. Rudolfa Kalovského od pronájmu nebytových prostor v objektu Polikliniky Kojetín, - nevyhověla žádosti p. Petra Čtvrtníčka o pronájem nebytových prostor za účelem prodeje občerstvení na koupališti v Kojetíně, - schválila s účinností od pronájem nebytových prostor v objektu Polikliniky Kojetín (sálu) Městskému kulturnímu středisku Kojetín po dobu rekonstrukce budovy sokolovny za účelem konání kurzů jógy, - schválila s účinností od minimální nájemné z garáží v majetku Města Kojetín ve výši 400,- Kč/ m 2 /rok, - schválila účetní odpisový plán jednotlivým příspěvkovým organizacím, zřízeným Městem Kojetín na rok 2004, - vzala na vědomí zprávu o činnosti Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2003 a schválila dodatek k plánu činnosti Městského kulturního střediska Kojetín na rok 2004, - vzala na vědomí zprávu o činnosti Školní jídelny Kojetín za rok 2003 a schválila kalkulaci ceny stravného ve Školní jídelně Kojetín na období březen 2004 únor Dle schválené kalkulace se současná cena stravného pro výše uvedené období nemění, - vzala na vědomí zprávu o činnosti Pečovatelské služby Města Kojetín za rok 2003, - schválila jako dodavatele investiční akce Revitalizace rybníka Jordán firmu Vasil Mádr, Lipník nad Bečvou. Byty v objektu bývalé Sladovny Cena díla včetně DPH činí ,- Kč. Realizace této akce se předpokládá ve 2. pololetí letošního roku, - vzala na vědomí žádost občanů ze Stružní ulice v Kojetíně o vybudování asfaltové cesty a schválila jako dodavatele výše uvedené akce firmu ZEMSTAV MORAVA Kroměříž, za cenu ,74 Kč včetně DPH, - vzala na vědomí žádosti pana Ivana Roemera o svěření do správy miniatur-golfu v areálu koupaliště Kojetín a o pronájem místnosti č. 12 v areálu koupaliště Kojetín pro potřeby minigolfového klubu KGB Kojetín a uložila místostarostovi Ing. Šírkovi projednat výše uvedené žádosti s jednatelem společnosti Technis Kojetín s r. o., - jmenovala, na základě žádosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, členem Rady pro kontrolu hospodaření Nemocnice Přerov, místostarostu města Kojetín Ing. Jiřího Šírka, - vzala na vědomí žádost pana Miroslava Hubeného o pronájem obecního bytu a postoupila výše uvedenou žádost k vyřízení Komisi pro bytové otázky RM, - schválila uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při likvidaci následků dopravních nehod a dalších závad ve sjízdnosti komunikací v majetku Města Kojetín, mezi Městem Kojetín a Českou republikou Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc, - souhlasila s použitím znaku města Kojetín na aktualizovaný komerční plán města Kojetín, vydávaný Českomoravskou reklamní agenturou KOMPAKT spol. s r.o., pobočka Město Libavá, - vzala na vědomí odstoupení manželů Filipkových a Kaňových od smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu I. kategorie v domě č. p v ul. Sladovní, Kojetín, - schválila pronájem parkovacích míst v objektu sladovny jednotlivým uživatelům bytů jako příslušenství bytu a to bezplatně, za předpokladu řádného hrazení nákladů spojených s údržbou a úklidem těchto prostor. V případě, že bude více parkovacích míst než je bytů, budou tato volná místa přidělena zájemcům z řad nájemců bytů ve sladovně a to za měsíční poplatek 300,- Kč/parkovací místo, - schválila měsíční nájemné za pronájem bytu v domě č.p ve Sladovní ulici, Kojetín, ve výši 40,- Kč/ m 2. Jiřina Páleníková tajemnice MěÚ Kojetín V pátek 20. února 2004 proběhla kolaudace 32 bytů v objektu bývalé Sladovny. Byla tak zakončena jedna z největších investičních akcí města v posledním období. První nájemníci se budou stěhovat od prvních dnů března. Vzhledem k tomu, že ještě nejsou obsazeny všechny byty, zveřejňuje Město Kojetín záměr pronájmu bytů v objektu bývalé Sladovny v Kojetíně. Jedná se o byty I. kategorie o velikosti 3+kk v nově zrekonstruovaném objektu č. p na ulici Sladovní v Kojetíně. Součástí každého bytu je zdarma garážové stání v suterénu. Možnost nastěhování březen Vaše žádosti jsou očekávány do ! Bližší informace podá: Městský úřad Kojetín Odbor majetku a investic města Masarykovo nám. 20, Kojetín Tel.: pí. Hönigová foto: Ing. Vít Janků - 2 -

3 Kojetínský zpravodaj 3/2004 Odjezdy vlaků z Kojetína - platí od do Na četná přání našich čtenářů uvádíme přehled odjezdů vlaků a autobusů z Kojetína podle jízdních řádů platných od prosince Za podklady děkujeme přepravcům - ČD, žst. Kojetín a firmě CONNEX Morava a.s

4 3/2004 Kojetínský zpravodaj Odjezdy autobusů z Kojetína - platí od do V přehledu odjezdů autobusů není uvedena linka Luhačovice - Praha, kterou jsme kompletně otiskli v KZ 1/2004. Z podkladů dopravců sestavil Ing. J. Šírek - 4 -

5 Kojetínský zpravodaj 3/ let Sboru dobrovolných hasičů v Kojetíně Počátky hasičů v Kojetíně Již od nepaměti lidé čelili ohni, který se vymkl kontrole a ničil plody jejich práce a snažení. Toto poznání vedlo k tomu, že lidé chtěli být na podobné případy připraveni. Také město Kojetín bylo v minulosti často stíháno požáry. Jen v období let bylo zaznamenáno 6 velkých požárů. Nebylo vlastně desetiletí, aby v Kojetíně nehořelo. První poradní schůze k založení hasičského sboru v našem městě se konala 26. listopadu 1873 v nádražní restauraci a byli na ní přítomni zástupci obecního zastupitelstva. Nedošlo však ke shodě v otázce nákupu hasičských potřeb a rozdělení majetku. Stanovy nově zřízeného hasičského sboru byly osvědčeny Moravským místodržitelstvím v Brně Ustavující schůze se konala Toto jsou tedy dvě významná data hasičů v Kojetíně. Byl to jeden z prvních sborů, založený na území dnešního okresu Přerov. Velitelem byl zvolen Julius Tronner, přednosta Severní dráhy, náměstkem Jindřich Veselý, úředník cukrovaru, pokladníkem Karel Siegel, pokladník Severní dráhy. Členy výboru dále byli Theodor Redlich, továrník, David Sterm, rolník, Šimon Rossenfeld, majitel pivovaru, JUDr. Alois Nekarda, okresní soudce, Eduard Šandera, úředník velkostatku a Jan Hauk, měšťan. Při svém založení měl sbor 72 členů přispívajících a 52 členů činných. Od roku 1880 byla nově zavedena funkce předsedy a dále se výbor skládal z funkce náčelníka (velitel), náměstka a tří členů výboru z řad přispívajících a tří z řad činných. Na valné hromadě byl náčelníkem sboru zvolen Rudolf Kalovský, který tuto funkci zastával až do r. 1912, kdy byl zvolen předsedou sboru a tímto byl až do svého úmrtí v r V roce 1888 přičiněním starosty Eduarda Dudíka, který byl také předsedou hasičského sboru, bylo hasičské skladiště zřízeno v rozsáhlé a upravené budově v tehdejší Židovské ulici (dnešní Husova ulice). V roce 1885 se konala ustavující schůze Župní jednoty střední Moravy č. III - později nazvanou Župou Kalovského - Rudolf Kalovský zastával od r až do své smrti funkci předsedy Župní hasičské jednoty. Po jeho smrti tuto funkci zastával Josef Jančík. Z roku 1911 se zachovala první zpráva o zásahu sboru při povodni. Po skončení první světové války se vznikem Československé republiky došlo k dalšímu rozvoji dobrovolné požární ochrany. V červnu 1921 se konala v Kojetíně Hasičská škola Župní hasičské jednoty střední Moravy č. III se sídlem v Kojetíně. Přednášky byly o hasičské strategii a taktice, o sanitární službě, požární technice a o vedení administrativy zemřel dlouholetý náčelník sboru, jeho starosta a čestný člen, Rudolf Kalovský. Pro myšlenku hasičské vzájemnosti a rozvoje dobrovolné požární ochrany pracoval plných 44 let. Pohřbu tohoto významného člena hasičského sboru se zúčastnilo na 600 hasičů ve stejnokrojích. A jaká je současnost V současné době má SDH Kojetín 40 členů, z toho 5 žen. Naši hasiči se věnují důsledně také práci s mládeží, celkem 21 dětem v kategorii do 12 let a 12-15tiletým. Hlavním posláním je samozřejmě příprava všech členů, z nichž je sestavena jednotka SDH města Kojetín na požární zásah, z toho vyplývá výcvik a údržba techniky. Doplňkovou činností jsou asistenční služby a pomoc při různých akcích, např. Kojetínských hodech. Je důležité si uvědomit, že na území našeho města působí odděleně profesionální hasiči, v rámci Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, a dobrovolníci v rámci SDH. Tyto dvě skupiny spolupracují při některých zásazích a dobrovolní hasiči jsou vyzváni k zásahu na základě požadavku profesionálů. Činnost jednotky SDH podléhá přímo starostovi města, je zařazena do skupiny označené JP3, to znamená, že musí do 10 minut po vyhlášení poplachu vyjíždět a do dalších 10 minut být na místě požáru. Dodržet tyto limity je někdy problém, protože řada členů je zaměstnána mimo Kojetín a problémy bývají také s technikou, která není nejmladší. Ke 130. výročí založení uspořádali naši hasiči několik akcí. Byl to jednak hasičský ples, po mnoha letech konaný v Kojetíně. Od do bude možné shlédnout výstavku hasičských předmětů v kojetínské hasičské zbrojnici. V sále vzdělávacího a informačního centra se uskuteční slavnostní schůze. Naši hasiči se zúčastní také tradiční pouti na Hostýn 1. května 2004 a chtějí uspořádat výstavu hasičské techniky přímo na Masarykově náměstí. Zúčastní se také výstavy hasičské techniky PYROS v Brně. V Kojetíně proběhne v červnu také mistrovství ČR družstev mladých hasičů na fotbalovém stadionu a v rámci Kojetínských hodů soutěž o hanácký koláč, opět na Masarykově náměstí, pro děti mladé hasiče z Kojetína a okolí. Ke 130. výročí založení SDH vydávají naši hasiči také almanach, který bude k dispozici již na slavnostní schůzi a je možné jej zakoupit od zástupců hasičů. To, že kojetínští hasiči mají o budoucnost postaráno je patrné z toho, že starší děti se staly v roce 2003 mistry okresu Přerov v požárním sportu. V článku jsou použity údaje z brožury vydané ke 125. výročí vzniku SDH a ústní zprávy představitelů SDH p. V. Baďury a J. Nečekala. zpracoval: Ing. J. Šírek - 5 -

6 3/2004 Kojetínský zpravodaj Zprávy z mikroregionu Rekonstrukce sokolovny v Němčicích nad Hanou Závěrem loňského roku byla po dvouleté rekonstrukci uvedena do užívání místní sokolovna. Rekonstrukce probíhala dvouetapově, a to v roce 2002 a V roce 2002 byla provedena rekonstrukce a plynofikace kotelny ve sklepních prostorách. Výstavba šaten se sociálním zázemím, jak pro sportovce, tak pro veřejnost, a to v prostorách bývalého jeviště a kluboven. Byla vybudována strojovna pro vzduchotechniku s rekuperátorem pro výše uvedené prostory. Na I. etapu bylo přiděleno ze státního rozpočtu Ministerstvem financí ,- Kč a Město Němčice nad Hanou vložilo z vlastních zdrojů ,- Kč, to je celkem ,- Kč. Druhá etapa realizovaná v roce 2003 se týkala rekonstrukce hlavní budovy s podstatně vyššími náklady. Hlavní sál tělocvičny byl zvětšen z 290 m 2 na 355 m 2, čímž splňuje parametry téměř na všechny sálové sporty. V přízemí byla dále zřízena malá tělocvična o 120 m 2, sklad nářadí, bufet se sociálním zařízením pro tělesně postižené, rekonstrukce vstupní haly včetně šatny pro veřejnost. Do prvního patra bylo z bezpečnostních důvodů zbudováno ještě jedno schodiště. Na části původního balkonu je umístěna kancelář správce sokolovny, schůzovní místnost a sociální zařízení. Nad malou tělocvičnou a bufetem jsou tři klubovny o výměře 40 m 2, které budou v budoucnu využity jako posilovna, stolní tenis, apod. V této části je rovněž ochoz pro diváky při sportovních akcích a lze je také využít jako stolové zařízení při plesech a jiných společenských akcích. Ve strojovně pak byly umístěny další dva rekuperátory vzduchotechniky. V hlavní i malé tělocvičně jsou nové, pružné parketové podlahy. Nad celou budovou je nová střešní krytina včetně krovů. Obvodové zdivo včetně stropů je tepelně izolováno. Temperování objektu je zajišťováno teplovodním ústředním topením a hlavní vytápění a ventilace pak vzduchotechnikou rekuperátorů. V tělocvičnách byla zabudována tělocvičná nářadí pevně spojená s budovou (hrazda, kruhy, koše pro košíkovou, ribstoly, šplhací tyče a lana). Před sokolovnou byla zbudována nová vozovka včetně chodníků. Objekt je také napojen na veškeré inženýrské sítě. Na druhou etapu bylo uvolněno ze státního rozpočtu Ministerstvem financí ,- Kč a vlastních zdrojů města ,50 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci tedy činily ,50 Kč. Všem, kteří se na této akci podíleli, a kteří této akci fandili srdečně děkuji. Zvláštní dík patří panu Ing. Miloslavu Vlčkovi, členu rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, bez jehož pomoci bychom peníze ze státního rozpočtu těžko získali. Přeji si, aby toto zařízení dlouho a dobře sloužilo všem vrstvám, nejen našim občanům, ale všem, kteří toto zařízení ke své činnosti budou potřebovat. Jaroslav Oulehla starosta Města Němčice nad Hanou Zimní dětský jarmark v Křenovicích Dne 5.února 2004 proběhl v KD v Křenovicích Zimní dětský jarmark, který vznikl na základě projektu Trh umělecké tvořivosti dětí a mládeže. Tento projekt se setkal s kladným ohlasem na poradě starostů mikroregionu Střední Haná, a proto bylo dobré jej uskutečnit. Akce měla tvořivý náboj a byla založena na dobrovolnosti dětí a mládeže obce Křenovice. Záštitu převzal OÚ Křenovice a organizaci si na starost vzaly výtvarně dramatický kroužek Čtyřlístek při ZŠ Křenovice a výtvarný kroužek Sedmikráska při MŠ Křenovice. Překvapení bylo velké, když se přihlásilo tolik dětí různého věku a když se do organizace dobrovolně zapojili také rodiče a pracovníci MŠ. Akce samotná se vydařila. Začátek programu uvedly čtyři múzy oboru hudebního, recitačního, tanečního a malířského. Viděli jsme krátké pásmo dětí MŠ, Hanačku v kroji, mažoretku, mladší i starší děvčata, která cvičila aerobik, děti, které mrštně uměly zacházet s kruhy. Poslechli jsme si zpěváčky, kteří přednesli písně převzaté i své vlastní, děti, které recitovaly básničky známé i nově vytvořené pro tuto příležitost. Děti, které chodí do ZUŠ v Kojetíně, nám předvedly, jak dobře ovládají své hudební nástroje. Na závěr ukázaly své umění studentky Gymnázia Kojetín. Obec Křenovice může být hrdá na to, kolik šikovných dětí zde vyrůstá a je schopných ve svých tvořivých a zájmových činnostech. Přestávku vyplnil prodej drobných dárkových předmětů, které byly vytvořeny v obou pořádajících kroužcích. Výtěžek prodeje pokryl náklady na jejich výrobu.dále mohly děti na místě kreslit obrázky na texty básní a písní vytvořených jejich vrstevníky. Hosté si mohli prohlédnout výstavku výtvarných prací. Na závěr bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu v Křenovicích za finanční podporu. Za tyto peníze byly nakoupeny drobné odměny pro všechny účastníky akce. Dále je třeba poděkovat za projevený zájem rodičům a zaměstnancům MŠ, kteří pomohli například napečením koláčů, zakoupením občerstvení pro děti, také pomocí při výzdobě sálu, při organizaci akce a podíleli se i na přípravě některých vystoupení. V neposlední řadě je třeba poděkovat divákům za zájem a příjemně vytvořenou atmosféru. Doufám, že takovéto akce budou mít i nadále zelenou. Vždyť jde o rozvoj tvořivosti a zájmové činnosti našich dětí. Anna Matějčková vedoucí kroužků Čtyřlístek a Sedmikráska Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje pro obce našeho mikroregionu Na zasedání představitelů mikroregionu Střední Haná byli starostové seznámeni s navrhovanými dotacemi z Programu obnovy venkova vyhlášeného Olomouckým krajem. Z celkové výše 29 mil. Kč připadá obcím našeho mikroregionu celkem 1,297 mil. Kč, které budou rozděleny po schválení Zastupitelstvem kraje následovně: Křenovice tis. Kč na zateplení MŠ, Obědkovice tis. Kč na opravu hasičské zbrojnice, Ivaň tis. Kč na opravu místních komunikací, Polkovice tis. Kč na budování přečerpávací stanice, Stříbrnice tis. Kč na opravu hřiště, Měrovice n. H tis. Kč na veřejné osvětlení a Uhřičice tis. Kč na rekonstrukci Sportovní ulice. předseda mikroregionu Střední Haná Ing. Jiří Šírek - 6 -

7 Kojetínský zpravodaj 3/2004 Židovská náboženská obec v Kojetíně a její rabíni - pokračování Obřadní síň (1901) Po studiích se do rodné obce nevrátili, působili jen krátce jako rabíni a věnovali se spíše pedagogické, vědecké a publikační práci, která měla ohlas ve vědeckých kruzích a překračovala hranice nejen židovské obce, ale samé Moravy. Adolf (Elchanan) se sice narodil ještě v Rousínově (Neu Raussnitz), kde byl jeho otec rabínem, často se však uvádí datum a místo narození Kojetín, poněvadž krátce po narození Adolfa se Brüllova rodina přestěhovala z Rousínova do Kojetína. Spolu se starším bratrem Nehemiasem dostali základy náboženského života a úvod do studia talmudu, jehož byl rabín Brüll vynikajícím znalcem a vyhledávaným učitelem, ve své ješivě. Po teologickém a pedagogickém studiu se stal ve Frankfurtu n. M. učitelem židovského náboženství na středních školách a zůstal jím až do své smrti. Vedle učitelských povinností se věnoval náboženským a historickým studiím, které také publikoval. Údajně napsal sedm prací o židovství. O Adolfu Brüllovi vyšel novinový článek v Notizenblatt, r. 1888, č. 45. Adolf zemřel 1908, 18. září ve Frankfurtu n. M., kde je také pohřben. Nehemias (Nahum) Brüll, starší bratr Adolfa, se narodil v Rousínově. Podobně jako Adolf dostal první výuku talmudu od svého učeného otce. Odešel do Prahy, kde pokračoval v teologickém studiu u Šeloma Jehudy Lejb Raporta ( ), který byl 25 let vrchním pražským rabínem a patřil k zakladatelům židovské vědy. Jeho hlavní dílo je soubor biografií starých rabínských autorit, který vycházel ve Vídni v letech V jeho pracích psaných v hebrejštině se objevuje také téma moravských Židů, které přichází do Prahy s Eleazarem Flekelesem. Nehemias absolvoval vyšší teologické studium na Rabínském semináři ve Vratislavi (Breslau), kde studoval v té době také zmíněný rabín David Kaufmann. Po ukončení teologického studia pokračoval ve studiu na Vídeňské univerzitě, kde také promoval jako doktor filozofie. První rabínské místo po ordinaci byl Bzenec (Bisenz). Nehemias tam pobyl čtyři roky, načež byl povolán na uvolněné místo rabína ve Frankfurtu n.m., kde již působil jeho bratr Adolf jako středoškolský profesor židovského náboženství. Pro své reformní názory a snahu je realizovat dostával se Nehemias do názorových rozporů s frankfurtským rabínem Hirschem, pro něhož byl Nehemias příliš liberální. Hrubé útoky nakonec vedly k tomu, že Nehemias podal demisi a odešel z Frankfurtu do Vídně, kde se věnoval výhradně literární činnosti. V roce 1874 založil časopis Jahrbücher für jüdische Geschichte und Literatur (Ročenky k židovským dějinám a literatuře), kde se věnoval všem oblastem židovského vědění. Byl také stálým spolupracovníkem časopisu Ben Chananja, kde uveřejnil (5.ročník, str ) Geschichte der jüdischen Gemeinde in Kojetein (Dějiny židovské obce v Kojetíně), které však zachycují pouze časový úsek do příchodu rabína Jakoba Brülla do Kojetína. V roce 1867 vyšly ve Vídni Nehemiasovy Dějiny Židů na Moravě Zur Geschichte der Juden in Mähren, a to jako ročenka Jahrbücher für Israeliten (Ročenky pro Izraelity). Nehemias byl sběratelem knih a to zvláště filozofických a orientálních. Jeho knihovna čítala kolem svazků, které jako soubor vdova postoupila odkoupením frankfurtské obci. Nehemias Brüll zemřel ve Frankfurtu n.m. 5.února Z rabínů, kteří se v Kojetíně narodili, dosáhl největší proslulosti svými širokými znalostmi a aktivitou David Kaufmann. Pocházel ze staré kojetínské rodiny, která měla čtyři familiantská čísla a incolat. Zde se David narodil Byl žákem ješivy rabína Jakoba Brülla, kde získal základy teologického studia, které rozšířil a prohloubil studiem na Rabínském semináři ve Vratislavi a na Univerzitě v Lipsku, kde se zaměřil zvláště na filozofii, přírodní vědy a orientalistiku. Svá studia uzavřel doktorátem filozofie. Když byl v roce 1877 zřízen v Budapešti Landes Rabbinerseminar, byl Dr. David Kaufmann povolán jako profesor. V učitelském sboru je uváděn jako Religionsphilosoph. Svou pedagogickou činnost zaměřil na dějepis, filozofii náboženství a homiletiku. Vedle pedagogické a vědecké činnosti byla významná Kaufmannova činnost publikační a shromažďování literatury k danému tématu (pramenné literatury), jejíž sbírku dnes vlastní Maďarská akademie věd v Budapešti. Jeho rozsáhlá publikační činnost zahrnovala práce psané v němčině a hebrejštině. Od roku 1892 byl spoluvydavatelem časopisu Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums (Měsíčník pro židovskou historii a vědu). Kaufmannovým záměrem patrně bylo vytvořit podmínky pro publikační možnosti. Uvádí se, že Kaufmann vydal 30 vědeckých děl a několik set vědeckých pojednání. To dokládá Kaufmannovu tvůrčí sílu a údiv vzbuzující rozvoj vědecké a literární produktivity, a to v řadě oborů. Že byl Dr. Kaufmann v odborných kruzích významným a váženým vědcem, svědčí i to, že jej uvádí Ottův slovník naučný, r. 1899, sv. 14, s. 94 čtvrtsloupcovým textem.soupis Kaufmannových prací podává Gedenkbuch Kaufmann (Památník Kaufmann) z roku Je zajímavé, že Kaufmann vydal pouze jedinou knihu beletristického rázu: Die letzte Vertreibung der Juden aus Wien und Niederösterreich (Poslední vyhnání Židů z Vídně a Dolních Rakous) vydanou ve Vídni Z vědeckých publikací jsou nejvýznamnější Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie von Saadja bis Maimonides (Dějiny nauky o příznacích v židovské filosofii od Saadiho až k Maimonidesovi). Byly vydány v letech v Gothě. Důležitá je jeho práce Jehuda Halevi. Versuch einer Charakteristik. (Jehuda Halevi. Pokus o charakteristiku), kde se zabývá židovským španělským básníkem, znalcem různých vědních oborů a jeho sionidy náboženskými písněmi. Jak široký byl okruh jeho témat, ukazuje pojednání Die Siine. Beiträge zur Geschichte der Physiologie und Psychologie im Mittelalter. (Smysly. Příspěvky k dějinám fysiologie a psychologie ve středověku) z roku Kaufmann se zabýval i českými dějinami, jak ukazuje spis Die Familien Prags nach den Epitaphien des alten jüdischen Friedhofs in Prag (Pražské rodiny podle starých náhrobních nápisů starého židovského hřbitova v Praze). Během pobytu v Karlových Varech v roce 1899 utrpěl Dr. Kaufmann úraz, na jehož následky 7. července zemřel. Židovská obec dala postavit k uctění památky slavného kojetínského rodáka novou obřadní síň, kterou projektoval architekt W. Stiassny v secesním slohu. Přes značné finanční potíže a stále se snižující počet členů obce se podařilo záměr realizovat v roce Dnes již obřadní síň neexistuje. Podlehla nepřízni času a zanedbané péči. Dušan Riegl dokončení příště - 7 -

8 3/2004 Kojetínský zpravodaj Nový kamenný oltář v kojetínském kostele 13. března 2004 prožijeme u nás v Kojetíně, slavnost posvěcení (konsekrace) nového oltáře. Náš nový oltář posvětí otec arcibiskup; program je na jiném místě zpravodaje. Proto alespoň krátce k významu oltáře v našich kostelech. Všechna náboženství vnímají oltář jako střed obětní bohoslužby a jako místo boží přítomnosti, kde bůh - božstvo přebývá, je člověku blízko. První oltáře stavěl člověk na místě, kde se setkal s Bohem. Tam byl postaven kámen, který byl zasvěcen politím oleje. Byly to památníky Boží přízně, ale také místa úliteb a obětí vonných mastí. Zpočátku stačil více či méně otesaný balvan, kus skály, ale záhy se začaly stavět oltáře z udusané hlíny nebo z kamenů. V životě patriarchů to nebyly jen místa vzpomínek, ale poutní místa, kde se setkávali s Hospodinem, s živým Bohem. Pro pohanské národy byly oltáře nebo posvátná návrší místem, odkud božstvo skrze oběti získávalo životodárné látky, nejvíce skrze čerstvou krev. Později, když začala víra v nebeská božstva, začaly i oběti kadidlové, protože dým kadidla stoupal do nebe k božstvu. I izraelský národ v postupném dobývání nového území se setkával s pohanskými oltáři, zvl. kult boha Baala, které bořili, aby je neodváděly od pravého Boha, od pravé bohoslužby. V Bibli máme první zmínku o oltáři v Genezi, kde se vypráví o potopě. Noe na poděkování za záchranu vystavěl oltář a Hospodin s ním uzavřel smlouvu (Gn 8, 20 22). Když se kult Izraele soustředil do Jeruzaléma, tak se oltář uprostřed chrámu stává ohniskem náboženského života celého národa. O tom nám svědčí mnohé Žalmy, např. Ž 26, 6; 43, 4; 84, 4; 118, 27. Tento oltář měl veliký význam v životě jednotlivých věřících a byl oporou jejich zbožnosti, např. velikonoční poutě do Jeruzaléma. Postupně se vyvíjejí přesné a podrobné předpisy, které se vztahují k oltáři, který pro Izrael je svatým místem, místem symbolizujícím Hospodinovu přítomnost. Tak vidíme oltář ve Starém zákoně. V tomto prostředí žije i Ježíš. Nepopírá svatost oltáře, ale objasňuje pravý smysl. Objasňuje smysl starozákonní bohoslužby a uzavírá ji. Kdo se přibližuje k oltáři, přibližuje se k Bohu, to však nejde se srdcem plným zášti (Mt 5, 23 n). V novém chrámě, kterým bude Kristus sám, je oltářem On sám (Žid 13, 10). Kniha Zjevení mluví o zlatém oltáři, pod nímž jsou mučedníci, a z něhož šlehají plameny k Bohu s mohutným kouřem a s libou vůní, a tak spojuje modlitby svatých a Kristem, který sám tímto oltářem je. Naše kamenné oltáře jsou předobrazem tohoto oltáře nebeského. Církevní Otcové na základě úvah o Božím slově neváhali tvrdit, že Kristus je zároveň oběť, kněz i oltář oběti sebe samého. V knize Zjevení se náš Vykupitel představuje jako zabitý Beránek, kterého přenáší anděl na nebeský oltář jako obětní dar. Protože Kristus, Hlava a Učitel, je skutečným oltářem, i jeho učedníci jsou duchovními oltáři, na kterých se Bohu přináší oběť svatě prožitého života. Sv. Řehoř říká: Co jiného je Božím oltářem než duše těch, co žijí správně? Právem se tedy srdce spravedlivých nazývají Božím oltářem. Protože Kristus památku oběti, kterou měl přinést Otci na oltáři kříže, ustanovil jako obětní hostinu, učinil posvátným i stůl, ke kterému se věřící mají scházet ke slavení jeho Veliké noci. A tak oltář je stolem oběti i hostiny, když na něm kněz, zpřítomňující Krista, koná totéž, co konal sám Pán a co přikázal svým učedníkům konat na jeho památku. Eucharistickému tajemství odpovídá, aby věřící křesťané ke slavení Pánovy večeře používali pevný oltář; tak se to praktikuje od nejstarších dob. Křesťanský oltář zvláštním způsobem plní úlohu obětního stolu i stolu velikonoční hostiny. Je oltářem, na kterém se bude stále tajemně zpřítomňovat oběť kříže, dokud Kristus nepřijde ve slávě. Je stolem, u kterého se shromažďují děti církve, aby Bohu vzdávaly díky a přijímaly Kristovo tělo a krev. Ve všech kostelech je tedy oltář středem díkuvzdání, kterým je Eucharistie, okolo oltáře se v určitém smyslu řadí všechny obřady církve. Proto můžeme říci: Oltář je Kristus. P. Vladimír Mrázek foto: Ing. J. Šírek Římskokatolická farnost Kojetín si Vás dovoluje pozvat na slavnost SVĚCENÍ OLTÁŘE v sobotu 13. března 2004 v 9.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně Mši svatou celebruje otec arcibiskup Jan Graubner pátek hod. POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY 18 hod. MŠE SVATÁ celebruje P. Norbert Žuška, O. Carm. 19 hod. PŘEDNÁŠKA O MŠI SVATÉ P. Norbert Žuška, O. Carm. sobota hod. MŠE SVATÁ celebruje P. Jaroslav Knichal, vojenský kaplan neděle :30 hod. PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ CIZÍ ZPOVĚDNÍK PROGRAM SPOJENÝ SE SVĚCENÍM 9 hod. MŠE SVATÁ celebruje P. Alfréd Volný, ředitel teologického konviktu v Olomouci hod. PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ pátek ADORAČNÍ DEN FARNOSTI hod. ADORACE A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ 17 hod. POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY hod. PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 18 hod. MŠE SVATÁ - 8 -

9 Kojetínský zpravodaj 3/2004 Zápis dětí do Mateřské školy Kojetín Voláme další kamarády! Chcete si s námi hrát, zpívat, povídat, prožívat zajímavé dny mezi námi? Přijďte se zapsat všichni, kteří chcete nastoupit od , nebo v průběhu školního roku 2004/2005 ve dnech do budovy MŠ Hanusíkova 10, Kojetín, od hodin. Zápis je společný i pro děti, které budou navštěvovat MŠ na Masarykově náměstí. Mateřská škola dětem nabízí: ozdravný a sportovní program - výcházky do přírody a okolí města, účast na tělovýchovné olympiádě MŠ, cvičíme v tělocvičně Sokolovny, navštěvujeme saunu - děti jsou rozděleny do dvou skupin, zatímco jedna skupina cvičí, druhá se saunuje. Speciální cvičební program je zaměřen na správné držení těla za pomocí nové cvičební pomůcky - gymball, navštěvujeme kulturní pořady MěKS Kojetín, olomoucké divadlo, pravidelně hrajeme maňáskové divadlo, využíváme keramickou dílnu v MěDDM Kojetín, spolupracujeme s oběma ZŠ, městskou knihovou, s dětmi pravidelně pracuje odborně školený logoped, nejstarší děti se seznamují se základy angličtiny, hudebnost se rozvíjí v pěveckém kroužku, tvořivé činnosti ve výtvarném kroužku. Snažíme se, aby děti měly ze všech činností radost a aby byly v dobré náladě a pohodě. Mgr. Ivana Krčmařová Základní škola Kojetín, náměstí Míru Zápis do prvních tříd Tak jako v každém roce, tak i letos koncem ledna se otevřely dveře našich prvních tříd budoucím žáčkům základní školy. Ve čtvrtek 22. a v pátek 23. ledna 2004 se rodiče se svými ratolestmi přišli zapsat do prvních tříd na školní rok Vyzdobené třídy, průvodci z řad našich nejstarších žáků a velice příjemná atmosféra vytvořená kolektivem našich vyučujících z I. stupně zájemcům se zasloužili o výborný výsledek zápisu v příštím školním roce budou na naší škole otevřeny dvě první třídy. Děkujeme všem, co se zasloužili o pěkný zážitek pro naše nejmladší, za pečlivou přípravu a těšíme se na další vzájemnou spolupráci. Mgr. Zdeněk Šípek Pár řádků o aktivitách dětí Každé fungující soukolí má mít správně promazaná i ta nejmenší kolečka. My učitelé, dbající na vzdělanost a výchovu dětí, si přejeme, aby se i ony aktivně zapojily do mimoškolní činnosti, vyjadřovaly své názory, a vůbec si byly vědomy, že škola není jen budova, ve které se učí a poslouchá, ale místo k společnému setkávání, utváření vztahů a třeba i vymýšlení aktivit, které v nás zase probudí pocit, že patříme k sobě. A náš hlas lidu - dětský parlament letos přímo srší nápady. Volili jsme oblíbeného učitele, žáka, chystáme bohatý program na Den dětí a připravujeme novinku vydávání školního časopisu. Je třeba dát nejdřív hlavy dohromady, jako vždy, když vzniká něco nového, poděkovat panu řediteli za podporu a popřát malým novinářům a členům parlamentu hodně štěstí. Jen tak dál! Mgr. Denisa Füllová Fotoseriál z lyžařského výcvikového kurzu ZŠ nám. Míru v Kunčicích ZŠ nám. Míru děkuje všem, za sponzorské dary (starší lyžáky, lyže a hole), které našim dětem umožňují absolvovat lyžařský výcvik. Pokud uvažujete o výměně své lyžařské výzbroje a nevíte, kam se starší, budeme rádi, když nás oslovíte a další postup s vámi dohodneme. SPORTOVCI, POZOR! Nabízíme k pronajmutí tělocvičnu. Cena 150 Kč za hodinu. Termín: Úterý Středa

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

Z historie Městské knihovny v Kojetíně

Z historie Městské knihovny v Kojetíně Ročník VI Číslo 10 říjen 2005 Z historie Městské knihovny v Kojetíně Navzdory všem proměnám vědy a techniky považuji stále knížky za nejpohotovější, nejúčinnější a také nejsličnější zdroj informací, humoru,

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Ročník VII Číslo 9 září 2006. Oprava Základní školy Svatopluka Čecha Kojetín

Ročník VII Číslo 9 září 2006. Oprava Základní školy Svatopluka Čecha Kojetín Ročník VII Číslo 9 září 2006 Oprava Základní školy Svatopluka Čecha Kojetín talo se již téměř tradicí, že během prázdninových měsíců probíhají S v našem městě opravy škol a školských zařízení. Po přestěhování

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA ÚNOR 2011 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...6 LIDÉ KOLEM NÁS Michal Jančík...7

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA č. 2 1. duben 2015 ročník 25 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 CO SE NEVEŠLO

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Kojetínské hody již posedmé

Kojetínské hody již posedmé Ročník VI Číslo 7 8 červenec srpen 2005 Kojetínské hody již posedmé Hody bývaly vždy příležitostí ke společnému veselí a vzájemnému setkávání. Souvisí s oslavou svátku svatého nebo svatých, kterým je zasvěcen

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

zpravodaje, Vambereckého

zpravodaje, Vambereckého Vamberecký zpravodaj 7-8 2015 52. ročník Vážené čtenářky a čtenáři Vambereckého zpravodaje, léto je v pl né síle a vám se do- stává do rukou prázdni ninon vé dvojčíslo, ve kter ém věř ěřím e, že najdete

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV ČERVEN 2012 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Návštěva v Podbranči Dne 26. května 2012 byl naplánován zájezd do Podbranče na přednášku o historii Rousínova a Podbranče, na výstavu a na kácení máje. Sobotní

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Supermarket štěpí Skuteč

Supermarket štěpí Skuteč Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ZÁŘÍ 2007 CENA Babí léto VIKTOR DYK Poletuješ v zářijový den, dálka kdy nás víc než jindy vábí. Ještě záře v očích, v srdci sen.

Více