Ročník V Číslo 3 březen 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník V Číslo 3 březen 2004"

Transkript

1 Ročník V Číslo 3 březen ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín 2004 V letošním roce budeme moci již podvanácté přivítat v kojetínské Sokolovně, na prknech jež znamenají svět, divadelní soubory z celé Moravy. Po celý týden od 16. do se budete moci bavit v sále Sokolovny při dramatech, komediích, muzikálech, prostě při dobrém amatérském divadle. Do Kojetína se sjedou divadelní soubory z Přerova, Kroměříže, Havířova, Velké Bystřice, Brodku u Přerova, Samotíšek, Vizovic, Zlína, Brna, Vsetína, Ořechova a Vřesovic. Dovolte mi, proto, prosím, všechny vás srdečně pozvat jménem Města Kojetín a MěKS Kojetín do sálu Sokolovny v Kojetíně na nádherný divadelní týden. Těšíme se na Vaši návštěvu a spolu s námi jistě i všechny divadelní soubory. Mgr. Zuzana Zifčáková foto: Hana Volfová

2 3/2004 Kojetínský zpravodaj Z jednání Rady města Dne 17. února 2004 se konalo 23. zasedání Rady města Kojetín, z jejíhož jednání přinášíme přehled nejdůležitějších usnesení. Rada: - souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p. č. 204/ 1 ost. plocha o výměře102 m 2, v k.ú. Kojetín, ul. Sladovní, na dobu neurčitou, za účelem využití jako zahrádky, - nesouhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 5754/8 ost. plocha, o výměře 91 m 2, v k.ú. Kojetín, ul. Sv. Čecha, - souhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č ost. plocha v k.ú. Kojetín, ul. M. Gardavské, o výměře cca 100 m 2 a uložila odboru majetku a investic města projednat s uživateli parcely č jejich zájem o pronájem, případně odprodej této parcely, - vzala na vědomí odstoupení RNDr. Rudolfa Kalovského od pronájmu nebytových prostor v objektu Polikliniky Kojetín, - nevyhověla žádosti p. Petra Čtvrtníčka o pronájem nebytových prostor za účelem prodeje občerstvení na koupališti v Kojetíně, - schválila s účinností od pronájem nebytových prostor v objektu Polikliniky Kojetín (sálu) Městskému kulturnímu středisku Kojetín po dobu rekonstrukce budovy sokolovny za účelem konání kurzů jógy, - schválila s účinností od minimální nájemné z garáží v majetku Města Kojetín ve výši 400,- Kč/ m 2 /rok, - schválila účetní odpisový plán jednotlivým příspěvkovým organizacím, zřízeným Městem Kojetín na rok 2004, - vzala na vědomí zprávu o činnosti Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2003 a schválila dodatek k plánu činnosti Městského kulturního střediska Kojetín na rok 2004, - vzala na vědomí zprávu o činnosti Školní jídelny Kojetín za rok 2003 a schválila kalkulaci ceny stravného ve Školní jídelně Kojetín na období březen 2004 únor Dle schválené kalkulace se současná cena stravného pro výše uvedené období nemění, - vzala na vědomí zprávu o činnosti Pečovatelské služby Města Kojetín za rok 2003, - schválila jako dodavatele investiční akce Revitalizace rybníka Jordán firmu Vasil Mádr, Lipník nad Bečvou. Byty v objektu bývalé Sladovny Cena díla včetně DPH činí ,- Kč. Realizace této akce se předpokládá ve 2. pololetí letošního roku, - vzala na vědomí žádost občanů ze Stružní ulice v Kojetíně o vybudování asfaltové cesty a schválila jako dodavatele výše uvedené akce firmu ZEMSTAV MORAVA Kroměříž, za cenu ,74 Kč včetně DPH, - vzala na vědomí žádosti pana Ivana Roemera o svěření do správy miniatur-golfu v areálu koupaliště Kojetín a o pronájem místnosti č. 12 v areálu koupaliště Kojetín pro potřeby minigolfového klubu KGB Kojetín a uložila místostarostovi Ing. Šírkovi projednat výše uvedené žádosti s jednatelem společnosti Technis Kojetín s r. o., - jmenovala, na základě žádosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, členem Rady pro kontrolu hospodaření Nemocnice Přerov, místostarostu města Kojetín Ing. Jiřího Šírka, - vzala na vědomí žádost pana Miroslava Hubeného o pronájem obecního bytu a postoupila výše uvedenou žádost k vyřízení Komisi pro bytové otázky RM, - schválila uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při likvidaci následků dopravních nehod a dalších závad ve sjízdnosti komunikací v majetku Města Kojetín, mezi Městem Kojetín a Českou republikou Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc, - souhlasila s použitím znaku města Kojetín na aktualizovaný komerční plán města Kojetín, vydávaný Českomoravskou reklamní agenturou KOMPAKT spol. s r.o., pobočka Město Libavá, - vzala na vědomí odstoupení manželů Filipkových a Kaňových od smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu I. kategorie v domě č. p v ul. Sladovní, Kojetín, - schválila pronájem parkovacích míst v objektu sladovny jednotlivým uživatelům bytů jako příslušenství bytu a to bezplatně, za předpokladu řádného hrazení nákladů spojených s údržbou a úklidem těchto prostor. V případě, že bude více parkovacích míst než je bytů, budou tato volná místa přidělena zájemcům z řad nájemců bytů ve sladovně a to za měsíční poplatek 300,- Kč/parkovací místo, - schválila měsíční nájemné za pronájem bytu v domě č.p ve Sladovní ulici, Kojetín, ve výši 40,- Kč/ m 2. Jiřina Páleníková tajemnice MěÚ Kojetín V pátek 20. února 2004 proběhla kolaudace 32 bytů v objektu bývalé Sladovny. Byla tak zakončena jedna z největších investičních akcí města v posledním období. První nájemníci se budou stěhovat od prvních dnů března. Vzhledem k tomu, že ještě nejsou obsazeny všechny byty, zveřejňuje Město Kojetín záměr pronájmu bytů v objektu bývalé Sladovny v Kojetíně. Jedná se o byty I. kategorie o velikosti 3+kk v nově zrekonstruovaném objektu č. p na ulici Sladovní v Kojetíně. Součástí každého bytu je zdarma garážové stání v suterénu. Možnost nastěhování březen Vaše žádosti jsou očekávány do ! Bližší informace podá: Městský úřad Kojetín Odbor majetku a investic města Masarykovo nám. 20, Kojetín Tel.: pí. Hönigová foto: Ing. Vít Janků - 2 -

3 Kojetínský zpravodaj 3/2004 Odjezdy vlaků z Kojetína - platí od do Na četná přání našich čtenářů uvádíme přehled odjezdů vlaků a autobusů z Kojetína podle jízdních řádů platných od prosince Za podklady děkujeme přepravcům - ČD, žst. Kojetín a firmě CONNEX Morava a.s

4 3/2004 Kojetínský zpravodaj Odjezdy autobusů z Kojetína - platí od do V přehledu odjezdů autobusů není uvedena linka Luhačovice - Praha, kterou jsme kompletně otiskli v KZ 1/2004. Z podkladů dopravců sestavil Ing. J. Šírek - 4 -

5 Kojetínský zpravodaj 3/ let Sboru dobrovolných hasičů v Kojetíně Počátky hasičů v Kojetíně Již od nepaměti lidé čelili ohni, který se vymkl kontrole a ničil plody jejich práce a snažení. Toto poznání vedlo k tomu, že lidé chtěli být na podobné případy připraveni. Také město Kojetín bylo v minulosti často stíháno požáry. Jen v období let bylo zaznamenáno 6 velkých požárů. Nebylo vlastně desetiletí, aby v Kojetíně nehořelo. První poradní schůze k založení hasičského sboru v našem městě se konala 26. listopadu 1873 v nádražní restauraci a byli na ní přítomni zástupci obecního zastupitelstva. Nedošlo však ke shodě v otázce nákupu hasičských potřeb a rozdělení majetku. Stanovy nově zřízeného hasičského sboru byly osvědčeny Moravským místodržitelstvím v Brně Ustavující schůze se konala Toto jsou tedy dvě významná data hasičů v Kojetíně. Byl to jeden z prvních sborů, založený na území dnešního okresu Přerov. Velitelem byl zvolen Julius Tronner, přednosta Severní dráhy, náměstkem Jindřich Veselý, úředník cukrovaru, pokladníkem Karel Siegel, pokladník Severní dráhy. Členy výboru dále byli Theodor Redlich, továrník, David Sterm, rolník, Šimon Rossenfeld, majitel pivovaru, JUDr. Alois Nekarda, okresní soudce, Eduard Šandera, úředník velkostatku a Jan Hauk, měšťan. Při svém založení měl sbor 72 členů přispívajících a 52 členů činných. Od roku 1880 byla nově zavedena funkce předsedy a dále se výbor skládal z funkce náčelníka (velitel), náměstka a tří členů výboru z řad přispívajících a tří z řad činných. Na valné hromadě byl náčelníkem sboru zvolen Rudolf Kalovský, který tuto funkci zastával až do r. 1912, kdy byl zvolen předsedou sboru a tímto byl až do svého úmrtí v r V roce 1888 přičiněním starosty Eduarda Dudíka, který byl také předsedou hasičského sboru, bylo hasičské skladiště zřízeno v rozsáhlé a upravené budově v tehdejší Židovské ulici (dnešní Husova ulice). V roce 1885 se konala ustavující schůze Župní jednoty střední Moravy č. III - později nazvanou Župou Kalovského - Rudolf Kalovský zastával od r až do své smrti funkci předsedy Župní hasičské jednoty. Po jeho smrti tuto funkci zastával Josef Jančík. Z roku 1911 se zachovala první zpráva o zásahu sboru při povodni. Po skončení první světové války se vznikem Československé republiky došlo k dalšímu rozvoji dobrovolné požární ochrany. V červnu 1921 se konala v Kojetíně Hasičská škola Župní hasičské jednoty střední Moravy č. III se sídlem v Kojetíně. Přednášky byly o hasičské strategii a taktice, o sanitární službě, požární technice a o vedení administrativy zemřel dlouholetý náčelník sboru, jeho starosta a čestný člen, Rudolf Kalovský. Pro myšlenku hasičské vzájemnosti a rozvoje dobrovolné požární ochrany pracoval plných 44 let. Pohřbu tohoto významného člena hasičského sboru se zúčastnilo na 600 hasičů ve stejnokrojích. A jaká je současnost V současné době má SDH Kojetín 40 členů, z toho 5 žen. Naši hasiči se věnují důsledně také práci s mládeží, celkem 21 dětem v kategorii do 12 let a 12-15tiletým. Hlavním posláním je samozřejmě příprava všech členů, z nichž je sestavena jednotka SDH města Kojetín na požární zásah, z toho vyplývá výcvik a údržba techniky. Doplňkovou činností jsou asistenční služby a pomoc při různých akcích, např. Kojetínských hodech. Je důležité si uvědomit, že na území našeho města působí odděleně profesionální hasiči, v rámci Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, a dobrovolníci v rámci SDH. Tyto dvě skupiny spolupracují při některých zásazích a dobrovolní hasiči jsou vyzváni k zásahu na základě požadavku profesionálů. Činnost jednotky SDH podléhá přímo starostovi města, je zařazena do skupiny označené JP3, to znamená, že musí do 10 minut po vyhlášení poplachu vyjíždět a do dalších 10 minut být na místě požáru. Dodržet tyto limity je někdy problém, protože řada členů je zaměstnána mimo Kojetín a problémy bývají také s technikou, která není nejmladší. Ke 130. výročí založení uspořádali naši hasiči několik akcí. Byl to jednak hasičský ples, po mnoha letech konaný v Kojetíně. Od do bude možné shlédnout výstavku hasičských předmětů v kojetínské hasičské zbrojnici. V sále vzdělávacího a informačního centra se uskuteční slavnostní schůze. Naši hasiči se zúčastní také tradiční pouti na Hostýn 1. května 2004 a chtějí uspořádat výstavu hasičské techniky přímo na Masarykově náměstí. Zúčastní se také výstavy hasičské techniky PYROS v Brně. V Kojetíně proběhne v červnu také mistrovství ČR družstev mladých hasičů na fotbalovém stadionu a v rámci Kojetínských hodů soutěž o hanácký koláč, opět na Masarykově náměstí, pro děti mladé hasiče z Kojetína a okolí. Ke 130. výročí založení SDH vydávají naši hasiči také almanach, který bude k dispozici již na slavnostní schůzi a je možné jej zakoupit od zástupců hasičů. To, že kojetínští hasiči mají o budoucnost postaráno je patrné z toho, že starší děti se staly v roce 2003 mistry okresu Přerov v požárním sportu. V článku jsou použity údaje z brožury vydané ke 125. výročí vzniku SDH a ústní zprávy představitelů SDH p. V. Baďury a J. Nečekala. zpracoval: Ing. J. Šírek - 5 -

6 3/2004 Kojetínský zpravodaj Zprávy z mikroregionu Rekonstrukce sokolovny v Němčicích nad Hanou Závěrem loňského roku byla po dvouleté rekonstrukci uvedena do užívání místní sokolovna. Rekonstrukce probíhala dvouetapově, a to v roce 2002 a V roce 2002 byla provedena rekonstrukce a plynofikace kotelny ve sklepních prostorách. Výstavba šaten se sociálním zázemím, jak pro sportovce, tak pro veřejnost, a to v prostorách bývalého jeviště a kluboven. Byla vybudována strojovna pro vzduchotechniku s rekuperátorem pro výše uvedené prostory. Na I. etapu bylo přiděleno ze státního rozpočtu Ministerstvem financí ,- Kč a Město Němčice nad Hanou vložilo z vlastních zdrojů ,- Kč, to je celkem ,- Kč. Druhá etapa realizovaná v roce 2003 se týkala rekonstrukce hlavní budovy s podstatně vyššími náklady. Hlavní sál tělocvičny byl zvětšen z 290 m 2 na 355 m 2, čímž splňuje parametry téměř na všechny sálové sporty. V přízemí byla dále zřízena malá tělocvična o 120 m 2, sklad nářadí, bufet se sociálním zařízením pro tělesně postižené, rekonstrukce vstupní haly včetně šatny pro veřejnost. Do prvního patra bylo z bezpečnostních důvodů zbudováno ještě jedno schodiště. Na části původního balkonu je umístěna kancelář správce sokolovny, schůzovní místnost a sociální zařízení. Nad malou tělocvičnou a bufetem jsou tři klubovny o výměře 40 m 2, které budou v budoucnu využity jako posilovna, stolní tenis, apod. V této části je rovněž ochoz pro diváky při sportovních akcích a lze je také využít jako stolové zařízení při plesech a jiných společenských akcích. Ve strojovně pak byly umístěny další dva rekuperátory vzduchotechniky. V hlavní i malé tělocvičně jsou nové, pružné parketové podlahy. Nad celou budovou je nová střešní krytina včetně krovů. Obvodové zdivo včetně stropů je tepelně izolováno. Temperování objektu je zajišťováno teplovodním ústředním topením a hlavní vytápění a ventilace pak vzduchotechnikou rekuperátorů. V tělocvičnách byla zabudována tělocvičná nářadí pevně spojená s budovou (hrazda, kruhy, koše pro košíkovou, ribstoly, šplhací tyče a lana). Před sokolovnou byla zbudována nová vozovka včetně chodníků. Objekt je také napojen na veškeré inženýrské sítě. Na druhou etapu bylo uvolněno ze státního rozpočtu Ministerstvem financí ,- Kč a vlastních zdrojů města ,50 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci tedy činily ,50 Kč. Všem, kteří se na této akci podíleli, a kteří této akci fandili srdečně děkuji. Zvláštní dík patří panu Ing. Miloslavu Vlčkovi, členu rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, bez jehož pomoci bychom peníze ze státního rozpočtu těžko získali. Přeji si, aby toto zařízení dlouho a dobře sloužilo všem vrstvám, nejen našim občanům, ale všem, kteří toto zařízení ke své činnosti budou potřebovat. Jaroslav Oulehla starosta Města Němčice nad Hanou Zimní dětský jarmark v Křenovicích Dne 5.února 2004 proběhl v KD v Křenovicích Zimní dětský jarmark, který vznikl na základě projektu Trh umělecké tvořivosti dětí a mládeže. Tento projekt se setkal s kladným ohlasem na poradě starostů mikroregionu Střední Haná, a proto bylo dobré jej uskutečnit. Akce měla tvořivý náboj a byla založena na dobrovolnosti dětí a mládeže obce Křenovice. Záštitu převzal OÚ Křenovice a organizaci si na starost vzaly výtvarně dramatický kroužek Čtyřlístek při ZŠ Křenovice a výtvarný kroužek Sedmikráska při MŠ Křenovice. Překvapení bylo velké, když se přihlásilo tolik dětí různého věku a když se do organizace dobrovolně zapojili také rodiče a pracovníci MŠ. Akce samotná se vydařila. Začátek programu uvedly čtyři múzy oboru hudebního, recitačního, tanečního a malířského. Viděli jsme krátké pásmo dětí MŠ, Hanačku v kroji, mažoretku, mladší i starší děvčata, která cvičila aerobik, děti, které mrštně uměly zacházet s kruhy. Poslechli jsme si zpěváčky, kteří přednesli písně převzaté i své vlastní, děti, které recitovaly básničky známé i nově vytvořené pro tuto příležitost. Děti, které chodí do ZUŠ v Kojetíně, nám předvedly, jak dobře ovládají své hudební nástroje. Na závěr ukázaly své umění studentky Gymnázia Kojetín. Obec Křenovice může být hrdá na to, kolik šikovných dětí zde vyrůstá a je schopných ve svých tvořivých a zájmových činnostech. Přestávku vyplnil prodej drobných dárkových předmětů, které byly vytvořeny v obou pořádajících kroužcích. Výtěžek prodeje pokryl náklady na jejich výrobu.dále mohly děti na místě kreslit obrázky na texty básní a písní vytvořených jejich vrstevníky. Hosté si mohli prohlédnout výstavku výtvarných prací. Na závěr bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu v Křenovicích za finanční podporu. Za tyto peníze byly nakoupeny drobné odměny pro všechny účastníky akce. Dále je třeba poděkovat za projevený zájem rodičům a zaměstnancům MŠ, kteří pomohli například napečením koláčů, zakoupením občerstvení pro děti, také pomocí při výzdobě sálu, při organizaci akce a podíleli se i na přípravě některých vystoupení. V neposlední řadě je třeba poděkovat divákům za zájem a příjemně vytvořenou atmosféru. Doufám, že takovéto akce budou mít i nadále zelenou. Vždyť jde o rozvoj tvořivosti a zájmové činnosti našich dětí. Anna Matějčková vedoucí kroužků Čtyřlístek a Sedmikráska Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje pro obce našeho mikroregionu Na zasedání představitelů mikroregionu Střední Haná byli starostové seznámeni s navrhovanými dotacemi z Programu obnovy venkova vyhlášeného Olomouckým krajem. Z celkové výše 29 mil. Kč připadá obcím našeho mikroregionu celkem 1,297 mil. Kč, které budou rozděleny po schválení Zastupitelstvem kraje následovně: Křenovice tis. Kč na zateplení MŠ, Obědkovice tis. Kč na opravu hasičské zbrojnice, Ivaň tis. Kč na opravu místních komunikací, Polkovice tis. Kč na budování přečerpávací stanice, Stříbrnice tis. Kč na opravu hřiště, Měrovice n. H tis. Kč na veřejné osvětlení a Uhřičice tis. Kč na rekonstrukci Sportovní ulice. předseda mikroregionu Střední Haná Ing. Jiří Šírek - 6 -

7 Kojetínský zpravodaj 3/2004 Židovská náboženská obec v Kojetíně a její rabíni - pokračování Obřadní síň (1901) Po studiích se do rodné obce nevrátili, působili jen krátce jako rabíni a věnovali se spíše pedagogické, vědecké a publikační práci, která měla ohlas ve vědeckých kruzích a překračovala hranice nejen židovské obce, ale samé Moravy. Adolf (Elchanan) se sice narodil ještě v Rousínově (Neu Raussnitz), kde byl jeho otec rabínem, často se však uvádí datum a místo narození Kojetín, poněvadž krátce po narození Adolfa se Brüllova rodina přestěhovala z Rousínova do Kojetína. Spolu se starším bratrem Nehemiasem dostali základy náboženského života a úvod do studia talmudu, jehož byl rabín Brüll vynikajícím znalcem a vyhledávaným učitelem, ve své ješivě. Po teologickém a pedagogickém studiu se stal ve Frankfurtu n. M. učitelem židovského náboženství na středních školách a zůstal jím až do své smrti. Vedle učitelských povinností se věnoval náboženským a historickým studiím, které také publikoval. Údajně napsal sedm prací o židovství. O Adolfu Brüllovi vyšel novinový článek v Notizenblatt, r. 1888, č. 45. Adolf zemřel 1908, 18. září ve Frankfurtu n. M., kde je také pohřben. Nehemias (Nahum) Brüll, starší bratr Adolfa, se narodil v Rousínově. Podobně jako Adolf dostal první výuku talmudu od svého učeného otce. Odešel do Prahy, kde pokračoval v teologickém studiu u Šeloma Jehudy Lejb Raporta ( ), který byl 25 let vrchním pražským rabínem a patřil k zakladatelům židovské vědy. Jeho hlavní dílo je soubor biografií starých rabínských autorit, který vycházel ve Vídni v letech V jeho pracích psaných v hebrejštině se objevuje také téma moravských Židů, které přichází do Prahy s Eleazarem Flekelesem. Nehemias absolvoval vyšší teologické studium na Rabínském semináři ve Vratislavi (Breslau), kde studoval v té době také zmíněný rabín David Kaufmann. Po ukončení teologického studia pokračoval ve studiu na Vídeňské univerzitě, kde také promoval jako doktor filozofie. První rabínské místo po ordinaci byl Bzenec (Bisenz). Nehemias tam pobyl čtyři roky, načež byl povolán na uvolněné místo rabína ve Frankfurtu n.m., kde již působil jeho bratr Adolf jako středoškolský profesor židovského náboženství. Pro své reformní názory a snahu je realizovat dostával se Nehemias do názorových rozporů s frankfurtským rabínem Hirschem, pro něhož byl Nehemias příliš liberální. Hrubé útoky nakonec vedly k tomu, že Nehemias podal demisi a odešel z Frankfurtu do Vídně, kde se věnoval výhradně literární činnosti. V roce 1874 založil časopis Jahrbücher für jüdische Geschichte und Literatur (Ročenky k židovským dějinám a literatuře), kde se věnoval všem oblastem židovského vědění. Byl také stálým spolupracovníkem časopisu Ben Chananja, kde uveřejnil (5.ročník, str ) Geschichte der jüdischen Gemeinde in Kojetein (Dějiny židovské obce v Kojetíně), které však zachycují pouze časový úsek do příchodu rabína Jakoba Brülla do Kojetína. V roce 1867 vyšly ve Vídni Nehemiasovy Dějiny Židů na Moravě Zur Geschichte der Juden in Mähren, a to jako ročenka Jahrbücher für Israeliten (Ročenky pro Izraelity). Nehemias byl sběratelem knih a to zvláště filozofických a orientálních. Jeho knihovna čítala kolem svazků, které jako soubor vdova postoupila odkoupením frankfurtské obci. Nehemias Brüll zemřel ve Frankfurtu n.m. 5.února Z rabínů, kteří se v Kojetíně narodili, dosáhl největší proslulosti svými širokými znalostmi a aktivitou David Kaufmann. Pocházel ze staré kojetínské rodiny, která měla čtyři familiantská čísla a incolat. Zde se David narodil Byl žákem ješivy rabína Jakoba Brülla, kde získal základy teologického studia, které rozšířil a prohloubil studiem na Rabínském semináři ve Vratislavi a na Univerzitě v Lipsku, kde se zaměřil zvláště na filozofii, přírodní vědy a orientalistiku. Svá studia uzavřel doktorátem filozofie. Když byl v roce 1877 zřízen v Budapešti Landes Rabbinerseminar, byl Dr. David Kaufmann povolán jako profesor. V učitelském sboru je uváděn jako Religionsphilosoph. Svou pedagogickou činnost zaměřil na dějepis, filozofii náboženství a homiletiku. Vedle pedagogické a vědecké činnosti byla významná Kaufmannova činnost publikační a shromažďování literatury k danému tématu (pramenné literatury), jejíž sbírku dnes vlastní Maďarská akademie věd v Budapešti. Jeho rozsáhlá publikační činnost zahrnovala práce psané v němčině a hebrejštině. Od roku 1892 byl spoluvydavatelem časopisu Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums (Měsíčník pro židovskou historii a vědu). Kaufmannovým záměrem patrně bylo vytvořit podmínky pro publikační možnosti. Uvádí se, že Kaufmann vydal 30 vědeckých děl a několik set vědeckých pojednání. To dokládá Kaufmannovu tvůrčí sílu a údiv vzbuzující rozvoj vědecké a literární produktivity, a to v řadě oborů. Že byl Dr. Kaufmann v odborných kruzích významným a váženým vědcem, svědčí i to, že jej uvádí Ottův slovník naučný, r. 1899, sv. 14, s. 94 čtvrtsloupcovým textem.soupis Kaufmannových prací podává Gedenkbuch Kaufmann (Památník Kaufmann) z roku Je zajímavé, že Kaufmann vydal pouze jedinou knihu beletristického rázu: Die letzte Vertreibung der Juden aus Wien und Niederösterreich (Poslední vyhnání Židů z Vídně a Dolních Rakous) vydanou ve Vídni Z vědeckých publikací jsou nejvýznamnější Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie von Saadja bis Maimonides (Dějiny nauky o příznacích v židovské filosofii od Saadiho až k Maimonidesovi). Byly vydány v letech v Gothě. Důležitá je jeho práce Jehuda Halevi. Versuch einer Charakteristik. (Jehuda Halevi. Pokus o charakteristiku), kde se zabývá židovským španělským básníkem, znalcem různých vědních oborů a jeho sionidy náboženskými písněmi. Jak široký byl okruh jeho témat, ukazuje pojednání Die Siine. Beiträge zur Geschichte der Physiologie und Psychologie im Mittelalter. (Smysly. Příspěvky k dějinám fysiologie a psychologie ve středověku) z roku Kaufmann se zabýval i českými dějinami, jak ukazuje spis Die Familien Prags nach den Epitaphien des alten jüdischen Friedhofs in Prag (Pražské rodiny podle starých náhrobních nápisů starého židovského hřbitova v Praze). Během pobytu v Karlových Varech v roce 1899 utrpěl Dr. Kaufmann úraz, na jehož následky 7. července zemřel. Židovská obec dala postavit k uctění památky slavného kojetínského rodáka novou obřadní síň, kterou projektoval architekt W. Stiassny v secesním slohu. Přes značné finanční potíže a stále se snižující počet členů obce se podařilo záměr realizovat v roce Dnes již obřadní síň neexistuje. Podlehla nepřízni času a zanedbané péči. Dušan Riegl dokončení příště - 7 -

8 3/2004 Kojetínský zpravodaj Nový kamenný oltář v kojetínském kostele 13. března 2004 prožijeme u nás v Kojetíně, slavnost posvěcení (konsekrace) nového oltáře. Náš nový oltář posvětí otec arcibiskup; program je na jiném místě zpravodaje. Proto alespoň krátce k významu oltáře v našich kostelech. Všechna náboženství vnímají oltář jako střed obětní bohoslužby a jako místo boží přítomnosti, kde bůh - božstvo přebývá, je člověku blízko. První oltáře stavěl člověk na místě, kde se setkal s Bohem. Tam byl postaven kámen, který byl zasvěcen politím oleje. Byly to památníky Boží přízně, ale také místa úliteb a obětí vonných mastí. Zpočátku stačil více či méně otesaný balvan, kus skály, ale záhy se začaly stavět oltáře z udusané hlíny nebo z kamenů. V životě patriarchů to nebyly jen místa vzpomínek, ale poutní místa, kde se setkávali s Hospodinem, s živým Bohem. Pro pohanské národy byly oltáře nebo posvátná návrší místem, odkud božstvo skrze oběti získávalo životodárné látky, nejvíce skrze čerstvou krev. Později, když začala víra v nebeská božstva, začaly i oběti kadidlové, protože dým kadidla stoupal do nebe k božstvu. I izraelský národ v postupném dobývání nového území se setkával s pohanskými oltáři, zvl. kult boha Baala, které bořili, aby je neodváděly od pravého Boha, od pravé bohoslužby. V Bibli máme první zmínku o oltáři v Genezi, kde se vypráví o potopě. Noe na poděkování za záchranu vystavěl oltář a Hospodin s ním uzavřel smlouvu (Gn 8, 20 22). Když se kult Izraele soustředil do Jeruzaléma, tak se oltář uprostřed chrámu stává ohniskem náboženského života celého národa. O tom nám svědčí mnohé Žalmy, např. Ž 26, 6; 43, 4; 84, 4; 118, 27. Tento oltář měl veliký význam v životě jednotlivých věřících a byl oporou jejich zbožnosti, např. velikonoční poutě do Jeruzaléma. Postupně se vyvíjejí přesné a podrobné předpisy, které se vztahují k oltáři, který pro Izrael je svatým místem, místem symbolizujícím Hospodinovu přítomnost. Tak vidíme oltář ve Starém zákoně. V tomto prostředí žije i Ježíš. Nepopírá svatost oltáře, ale objasňuje pravý smysl. Objasňuje smysl starozákonní bohoslužby a uzavírá ji. Kdo se přibližuje k oltáři, přibližuje se k Bohu, to však nejde se srdcem plným zášti (Mt 5, 23 n). V novém chrámě, kterým bude Kristus sám, je oltářem On sám (Žid 13, 10). Kniha Zjevení mluví o zlatém oltáři, pod nímž jsou mučedníci, a z něhož šlehají plameny k Bohu s mohutným kouřem a s libou vůní, a tak spojuje modlitby svatých a Kristem, který sám tímto oltářem je. Naše kamenné oltáře jsou předobrazem tohoto oltáře nebeského. Církevní Otcové na základě úvah o Božím slově neváhali tvrdit, že Kristus je zároveň oběť, kněz i oltář oběti sebe samého. V knize Zjevení se náš Vykupitel představuje jako zabitý Beránek, kterého přenáší anděl na nebeský oltář jako obětní dar. Protože Kristus, Hlava a Učitel, je skutečným oltářem, i jeho učedníci jsou duchovními oltáři, na kterých se Bohu přináší oběť svatě prožitého života. Sv. Řehoř říká: Co jiného je Božím oltářem než duše těch, co žijí správně? Právem se tedy srdce spravedlivých nazývají Božím oltářem. Protože Kristus památku oběti, kterou měl přinést Otci na oltáři kříže, ustanovil jako obětní hostinu, učinil posvátným i stůl, ke kterému se věřící mají scházet ke slavení jeho Veliké noci. A tak oltář je stolem oběti i hostiny, když na něm kněz, zpřítomňující Krista, koná totéž, co konal sám Pán a co přikázal svým učedníkům konat na jeho památku. Eucharistickému tajemství odpovídá, aby věřící křesťané ke slavení Pánovy večeře používali pevný oltář; tak se to praktikuje od nejstarších dob. Křesťanský oltář zvláštním způsobem plní úlohu obětního stolu i stolu velikonoční hostiny. Je oltářem, na kterém se bude stále tajemně zpřítomňovat oběť kříže, dokud Kristus nepřijde ve slávě. Je stolem, u kterého se shromažďují děti církve, aby Bohu vzdávaly díky a přijímaly Kristovo tělo a krev. Ve všech kostelech je tedy oltář středem díkuvzdání, kterým je Eucharistie, okolo oltáře se v určitém smyslu řadí všechny obřady církve. Proto můžeme říci: Oltář je Kristus. P. Vladimír Mrázek foto: Ing. J. Šírek Římskokatolická farnost Kojetín si Vás dovoluje pozvat na slavnost SVĚCENÍ OLTÁŘE v sobotu 13. března 2004 v 9.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně Mši svatou celebruje otec arcibiskup Jan Graubner pátek hod. POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY 18 hod. MŠE SVATÁ celebruje P. Norbert Žuška, O. Carm. 19 hod. PŘEDNÁŠKA O MŠI SVATÉ P. Norbert Žuška, O. Carm. sobota hod. MŠE SVATÁ celebruje P. Jaroslav Knichal, vojenský kaplan neděle :30 hod. PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ CIZÍ ZPOVĚDNÍK PROGRAM SPOJENÝ SE SVĚCENÍM 9 hod. MŠE SVATÁ celebruje P. Alfréd Volný, ředitel teologického konviktu v Olomouci hod. PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ pátek ADORAČNÍ DEN FARNOSTI hod. ADORACE A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ 17 hod. POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY hod. PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 18 hod. MŠE SVATÁ - 8 -

9 Kojetínský zpravodaj 3/2004 Zápis dětí do Mateřské školy Kojetín Voláme další kamarády! Chcete si s námi hrát, zpívat, povídat, prožívat zajímavé dny mezi námi? Přijďte se zapsat všichni, kteří chcete nastoupit od , nebo v průběhu školního roku 2004/2005 ve dnech do budovy MŠ Hanusíkova 10, Kojetín, od hodin. Zápis je společný i pro děti, které budou navštěvovat MŠ na Masarykově náměstí. Mateřská škola dětem nabízí: ozdravný a sportovní program - výcházky do přírody a okolí města, účast na tělovýchovné olympiádě MŠ, cvičíme v tělocvičně Sokolovny, navštěvujeme saunu - děti jsou rozděleny do dvou skupin, zatímco jedna skupina cvičí, druhá se saunuje. Speciální cvičební program je zaměřen na správné držení těla za pomocí nové cvičební pomůcky - gymball, navštěvujeme kulturní pořady MěKS Kojetín, olomoucké divadlo, pravidelně hrajeme maňáskové divadlo, využíváme keramickou dílnu v MěDDM Kojetín, spolupracujeme s oběma ZŠ, městskou knihovou, s dětmi pravidelně pracuje odborně školený logoped, nejstarší děti se seznamují se základy angličtiny, hudebnost se rozvíjí v pěveckém kroužku, tvořivé činnosti ve výtvarném kroužku. Snažíme se, aby děti měly ze všech činností radost a aby byly v dobré náladě a pohodě. Mgr. Ivana Krčmařová Základní škola Kojetín, náměstí Míru Zápis do prvních tříd Tak jako v každém roce, tak i letos koncem ledna se otevřely dveře našich prvních tříd budoucím žáčkům základní školy. Ve čtvrtek 22. a v pátek 23. ledna 2004 se rodiče se svými ratolestmi přišli zapsat do prvních tříd na školní rok Vyzdobené třídy, průvodci z řad našich nejstarších žáků a velice příjemná atmosféra vytvořená kolektivem našich vyučujících z I. stupně zájemcům se zasloužili o výborný výsledek zápisu v příštím školním roce budou na naší škole otevřeny dvě první třídy. Děkujeme všem, co se zasloužili o pěkný zážitek pro naše nejmladší, za pečlivou přípravu a těšíme se na další vzájemnou spolupráci. Mgr. Zdeněk Šípek Pár řádků o aktivitách dětí Každé fungující soukolí má mít správně promazaná i ta nejmenší kolečka. My učitelé, dbající na vzdělanost a výchovu dětí, si přejeme, aby se i ony aktivně zapojily do mimoškolní činnosti, vyjadřovaly své názory, a vůbec si byly vědomy, že škola není jen budova, ve které se učí a poslouchá, ale místo k společnému setkávání, utváření vztahů a třeba i vymýšlení aktivit, které v nás zase probudí pocit, že patříme k sobě. A náš hlas lidu - dětský parlament letos přímo srší nápady. Volili jsme oblíbeného učitele, žáka, chystáme bohatý program na Den dětí a připravujeme novinku vydávání školního časopisu. Je třeba dát nejdřív hlavy dohromady, jako vždy, když vzniká něco nového, poděkovat panu řediteli za podporu a popřát malým novinářům a členům parlamentu hodně štěstí. Jen tak dál! Mgr. Denisa Füllová Fotoseriál z lyžařského výcvikového kurzu ZŠ nám. Míru v Kunčicích ZŠ nám. Míru děkuje všem, za sponzorské dary (starší lyžáky, lyže a hole), které našim dětem umožňují absolvovat lyžařský výcvik. Pokud uvažujete o výměně své lyžařské výzbroje a nevíte, kam se starší, budeme rádi, když nás oslovíte a další postup s vámi dohodneme. SPORTOVCI, POZOR! Nabízíme k pronajmutí tělocvičnu. Cena 150 Kč za hodinu. Termín: Úterý Středa

10 3/2004 Kojetínský zpravodaj ZŠ Sv. Čecha Kojetín Lyžařský výcvik Letošní sedmáci a někteří deváťáci měli možnost absolvovat týdenní lyžařský kurz v Kunčicích. Do autobusu, který nás měl dopravit na místo,usedaly tváře plné očekávání. Bude tam sníh? Naučím se lyžovat? Jaké to bude? Brzy po příjezdu se všichni dočkali odpovědí na většinu otázek. Sněhová peřina, jež připomínala všude spíše pohádkovou říši, se stala pro začátečníky i pokročilé velkou kamarádkou. Upravené svahy, výborné podmínky i obrovská snaha všech dopomohly k tomu, že celý týden na horách byl týdnem prožitým v příjemném prostředí a super partě. Lyžování přišli na chuť i ti, kteří si zpočátku moc nevěřili a své začátky již mohou považovat za minulost. A to je vlastně jeden z hlavních cílů lyžařských výcvikových kurzů, které jsou mezi žáky ve velké oblibě. Yveta Gorčíková vedoucí lyžařského kurzu Mikroregion ředitelů Střední Haná Již druhým rokem se pravidelně scházejí ředitelé školských zařízení mikroregionu Střední Haná (základní školy, mateřské školy, dům dětí a mládeže, školní jídelny). Cílem tohoto sdružení je vzájemná spolupráce, pomoc, předávání si důležitých informací, pořádání společných akcí pro žáky našich zařízení ať už školních či předškolních zařízení. Spolupráce se nám osvědčila zejména v pořádání různých sportovních turnajů našich žáků jednotlivých zařízení. Připravujeme i spolupráci, která by se týkala dalšího vzdělávání ředitelů. Na jednotlivých schůzkách poznáváme svá zařízení tak jsme již v tomto školním roce navštívili ZŠ Svat. Čecha a nám. Míru v Kojetíně, ZŠ Tovačov a ZŠ Troubky. Z každého zařízení jsme si odnesli další inspiraci k práci. Tato pravidelná setkání jsou pro nás velmi cenná, z každé schůzky si vždy odneseme něco podnětného pro další práci. Mgr. Olga Odehnalová Omluva V článku o vítězném družstvu X-boje soutěže pořádané MěDDM, vypadlo jméno jednoho z vítězů Tomáše Jury ze 2.A ze ZŠ Svatopluka Čecha, za což se mu omlouváme. Mgr. Olga Odehnalová Dodržujme zákony! V pátek 5. března 2004 se na naší škole, tj. na Základní škole Svatopluka Čecha v Kojetíně, uskuteční školní kolo postupové soutěže Paragraf 11/ 55. Jedná se o vědomostní soutěž, jejímž hlavním cílem je zvýšení právního vědomí dětí, ale také rodičů a široké veřejnosti. Asi by bylo na místě celý projekt trochu přiblížit. Proč Paragraf 11/ 55? Není to žádné právní ustanovení, jak by se na první pohled mohlo zdát. Tento název má symbolizovat, že je za pět minut dvanáct, abychom začali dodržovat zákony, aby se dodržování zákonů stalo každodenní součástí života naší společnosti. Jak už bylo řečeno, jedná se o soutěž postupovou. Po školním kole proběhne kolo okresní a pak také krajské. Pro účastníky krajských kol je připraven jako odměna dvoudenní zájezd do Prahy. V rámci tohoto výletu proběhne i nesoutěžní finále v Senátu České republiky, kde si děti budou moci porovnat své vědomosti se senátory a novináři. Iniciátorem celého projektu je Aliance zákon 18. Toto občanské sdružení si klade za cíl poukázat na zákon, který zakazuje prodej tabákových výrobků osobám mladším 18 let. O tomto omezení je jen malé povědomí a i vůle jej dodržovat není nijak silná. Tento článek je vlastně jakousi pozvánkou, pozvánkou pro všechny rodiče, zástupce města Kojetína i médií. Paragraf 11/55, který u nás 5. března proběhne se pokusí jak soutěžící, tak i publikum informovat o nutnosti dodržování zákonů. A nejen to. Pevně věřím, že se všichni zúčastnění budou také dobře bavit. Mgr. Jiří Isakidis Gymnázium Kojetín Gymnázium Kojetín pořádá V E Ř E J N O U A K A D E M I I, která se uskuteční 4. března 2004 v hodin v sále Sokolovny. Program: hudba vokální a instrumentální, moderní a klasický tanec, krasojízda na kolech, divadlo, mažoretky, dívčí rockové trio NENDE Součástí akademie bude výstava výtvarných prací studentů školy Srdečně zvou studenti a učitelé Gymnázia Kojetín Odborné učiliště a Praktická škola Křenovice z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR srdečně zve na 11. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKY ODBORNÝCH UČILIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY * čtvrtek 22. dubna 2004 v hodin, sál Sokolovny Kojetín V programu uvidíte módní kolekce soutěžních družstev z 20 měst České republiky a z kandidátek na MISS odborných učilišť zvolíte MISS SYMPATIE. Záštitu nad celou akcí převzal Ing. Pavel Sekanina, radní Olomouckého kraje KOJETíN

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 52. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. července 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 4. října 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni:. 7. zastupitelů

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í R 1791/05-10

U S N E S E N Í R 1791/05-10 U S N E S E N Í z 80. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. května 2010 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 8. února 2000 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 37. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. ledna 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více