Masarykovo náměstí 20, Kojetín. Usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykovo náměstí 20, Kojetín. Usnesení"

Transkript

1 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Usnesení z 66. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. srpna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám Plnění usnesení RM 3. Plnění usnesení zastupitelstva města 4. Hospodaření Města Kojetín za I. pololetí Zpráva o stavu pohledávek Města Kojetín k Nakládání s majetkem města 7. Stanovení ekonomicky oprávněného nájemného z bytů v objektu bývalé sladovny vzhledem k délce odpisů domu, předplacení nájemného 8. Obnovení nájmu nebytových prostor 9. Pronájem obecního bytu 10. Smlouva o nájmu nebytových prostor 11. Reforma veřejné správy v podmínkách MěÚ Kojetín 12. Hodnocení úrovně výkonu státní správy za I. pololetí roku Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kojetín a obcemi správního obvodu; změna přílohy č. 7 organizačního řádu MěÚ Kojetín 14. Hodnocení hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje Města Kojetín za volební období Nabídka služeb makléřské společnosti FIXUM a. s., v oblasti pojištění a leasingu 16. Příprava voleb do Zastupitelstva města Kojetín 17. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy Kojetín, příspěvková organizace 18. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 19. Stanovení platu vedoucí odboru MIM 20. Návrh na použití finančních prostředků získaných za zprostředkování propagačních služeb - zveřejnění reklamy při kulturní akci Kojetínské hody Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 21/A. Usnesení komisí RM, které jednaly v průběhu měsíce července /B. Návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce MěDDM Kojetín 21/C. Návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce MěKS Kojetín 21/D. Zápisné do zájmových kroužků MěDDM Kojetín na školní rok 2002/ /E. Žádost fy Technis spol. s r. o. Kojetín o projednání návrhu na zakoupení vozidla zajišťující likvidaci odpadu - Pres L 110 od fy CSAO spol. s.r.o. Kroměříž 21/F. Souhlas vlastníka honebních pozemků s členstvím v honebním společenstvu ( podle 19, odst. 5, písmena c) zákona č. 449/2001 Sb.) 21/G. Oprava pojížděného chodníku v Kojetíně 21/H. Žádost starosty obce Oplocany a JUDr. Krempla o poskytnutí finančního příspěvku na vydání knihy z prostředí regionu 21/CH. Návrh smlouvy o dílo na opravu ordinace v budově HS Poliklinika Kojetín 21/I. Poskytnutí humanitární pomoci obcím postiženým povodněmi 21/J. Různé

2 2. Plnění usnesení RM (ústně) R 1247/08-02 bere na vědomí plnění usnesení rady města. 3. Plnění usnesení zastupitelstva města (tisk R/720) R 1248/08-02 bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ze dne , , a , předloží plnění usnesení k projednání ZM. 4. Hospodaření Města Kojetín za I. pololetí 2002 (tisk R/721) R1249 /08-02 bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření Města Kojetín za I. pololetí 2002, předloží zprávu o hospodaření Města Kojetín za I. pololetí 2002 k projednání ZM. 5. Zpráva o stavu pohledávek Města Kojetín k (tisk R/722) R 1250/08-02 bere na vědomí zprávu o stavu pohledávek Města Kojetín k , předloží zprávu o stavu pohledávek města k projednání ZM. 6. Nakládání s majetkem města (tisk R/723) R1251 /08-02

3 1. souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č ostatní plocha v k.ú. Kojetín o výměře cca 136 m2 panu Romanovi Jedličkovi, Kojetín, Stružní 324, za účelem zřízení zahrádky na dobu neurčitou, za cenu 0,85 Kč/m2 /rok 2. nesouhlasí se záměrem zveřejnit prodej části pozemku parc. č. 212/2 -ostatní plocha v k.ú. Kovalovice u Kojetína, schvaluje záměr zpracovat geometrický plán a rozdělit parcelu č. 212/2 -ostatní plocha v k.ú. Kovalovice u Kojetína za účelem nabídnutí jednotlivých částí pozemku k prodeji, ukládá odboru MIM vyrozumět žadatele o rozhodnutí RM a zabezpečit vypracování geometrického plánu 3. souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 211/7 - ostatní plocha a části pozemku p.č. 211/9 - ostatní plocha v k.ú. Kojetín panu Miloslavu Plevovi, Prostějov, Mojmírova 10, dle důvodové zprávy tisku R/723, za cenu 150,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, předloží výše uvedené ZM k projednání a schválení 4. nesouhlasí se záměrem zveřejnit prodej části pozemku parc. č. st stavební plocha a části parc. č zahrada v k.ú. Kojetín, 5. souhlasí se záměrem zveřejnit prodej části pozemku parc. č. 5770/7 - ostatní plocha v k.ú. Kojetín, ukládá odboru MIM předložit nabídky RM 09/02 6. souhlasí s prodejem pozemku parc. č. st. 516/8 - stavební plocha s garáží ( ocelokolnou) a prodejem části pozemku parc. č. st. 516/2 - st. plocha s budovou ( chlévy) v k.ú Kojetín, ul. Kroměřížská, za celkovou cenu ,-Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí: - panu Svatopluku Horákovi, Křenovice č. 81, předloží výše uvedené ZM k projednání a schválení souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 516/7 st. plocha a 7047 ostatní plocha v k.ú. Kojetín, ukládá odboru MIM zapracovat do kupní smlouvy připomínky vzešlé z jednání RM. 7. bere na vědomí ukončení nájmu pozemků parc. č. 658/1 a 658/31 - zahrada v k.ú. Kojetín, užívané na základě Nájemních smluv vlastníky bytových jednotek domu čp. 907 a 908 ul. Nádražní, za účelem pěstování zeleniny a květin 8. souhlasí s prodejem domu čp. 898, včetně pozemku parc. č. st zast. plocha a pozemku par. č. 673/9 - zahrada Paní Evě Prázdné, ul. Rumunská, Kojetín I - Město, id. polovinu, za 10 tis. Kč Manželům Milanu a Marcele Balážovým, ul. Rumunská, Kojetín I - Město, id. polovinu za 10 tis.kč s prodejem domu čp. 899 včetně pozemku par. č. st zast. plocha a pozemku parc. č. 673/8 - zahrada Manželům Ondrejovi a Vlastě Žigovým, ul. Rumunská, Kojetín I - Město, id. polovinu, za 10 tis.kč Manželům Jozefu a Jiřině Čipčalovým, ul. Rumunská, Kojetín I - Město, id. polovinu, za 10 tis.kč s prodejem domu čp. 900 včetně pozemku parc. č. st. 115/1 - zast. plocha a pozemku parc. č. 673/7 - zahrada Panu Vladimírovi Miklášovi, ul. Rumunská, Kojetín I - Město, id. polovinu, za 10

4 tis. Kč Panu Josefovi Dočkalíkovi, ul. Rumunská, Kojetín I - Město, id. polovinu, za 10 tis.kč a úhradou nákladů spojených s převodem nemovitosti, předloží výše uvedené ZM k projednání a schválení, ukládá odboru MIM zveřejnění záměru prodeje pozemků - zahrad a předložit nabídky 09/ souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemku par. č. 204/1 - ostatní plocha, v k.ú. Kojetín, ul. Sladovní, o výměře 65 m2, 32,5 m2, za účelem pěstování zeleniny a květin, ukládá odboru MIM předložit došlé nabídky k posouzení RM 09/02, ukládá odboru MIM ukončit stávající nájemní smlouvu s pí Prášilovou Pavlou, bytem Kojetín, Kojetín I - Město, Sladovní 1185, a uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku. Nájemní smlouva bude obnovována vždy na dobu 1 roku v případě dodržování smluvních podmínek ze strany nájemce pí Prášilové. 10. nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 658/3 - zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Kojetín, ul. Kuzníkova za účelem zřízení zahrádky, souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č.658/3 - zahrada o výměře 100 m2 za účelem zřízení zahrádky. ukládá odboru MIM zveřejnit záměr prodeje a předložit došlé nabídky RM 09/02. Úhrada nákladů na odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v Kojetíně, Kroměřížské ulici a v Husově ulici Úhrada nákladů za vypracování projektové dokumentace stavby "PLYNOFIKACE BUDOVY č.p.62 v KOVALOVICÍCH (restaurace) a PLYNOFIKACE BUDOVY č.p.22 v KOVALOVICÍCH (požární zbrojnice) Úhrada nákladů na odstranění havarijního stavu střechy smuteční obřadní síně v Kojetíně (tisk R/723A) R1252 /08-02 souhlasí s úhradou nákladů na odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v Kojetíně, Kroměřížské ulici u domů č.p.160 a 161 ve výši cca 40 tis. Kč a v Husově ulici u domu č.p. 772 a 755 v předpokládané výši 15 tis. Kč s úhradou nákladů za vypracování projektové dokumentace stavby "Plynofikace budovy č.p.62 v Kovalovicích (restaurace) a Plynofikace budovy č.p.22 v Kovalovicích (požární zbrojnice) ve výši Kč s úhradou nákladů na odstranění havarijního stavu střechy smuteční obřadní síně v Kojetíně ve výši Kč s přesunem finančních prostředků ve výši 15 tis. Kč v rámci schváleného rozpočtu města z oddílu 2310 (pitná voda), položka 5171 na oddíl 2321 položka 5171 /oprava kanalizace Husova ulice/ ukládá vedoucí FO zapracovat částky: 40 tis.kč na opravu kanalizace (Kroměřížská ul.),8190 Kč na vyprac. projektové dokumentace a 4515 Kč na střechu smuteční obřadní síně, do návrhu rozpočtového opatření, které bude následně předloženo ZM.

5 7. Stanovení ekonomicky oprávněného nájemného z bytů v objektu bývalé sladovny vzhledem k délce odpisů domu, předplacení nájemného (tisk R/724) R1253 /08-02 souhlasí s variantou F/10 pro stanovení ekonomicky oprávněného nájemného z bytů v objektu bývalé sladovny, na jejichž financování se podílejí veřejné prostředky, dle předlohy tisku R/724 s tím, že záloha na předplacené nájemné se zaokrouhlí na desetitisíce nahoru, ukládá starostovi a odboru MIM informovat uchazeče o pronájem bytů v objektu bývalé sladovny o podmínkách pronájmu bytů a stanovení nájemného včetně výše zálohy na předplacené nájemné odboru MIM předložit RM 09/02 návrhy na pronájem bytů konkrétním zájemcům včetně výše zálohy na předplacené nájemné. 8. Obnovení nájmu nebytových prostor (tisk R/725) R 1254/08-02 schvaluje obnovení nájmu nebytových prostor v domě č.p. 34 na Masarykově náměstí, Kojetín, Kojetín I - Město, nájemci Ivo Piskovi - Železářství, od na dobu neurčitou za stávajících smluvních podmínek, ukládá správci nemovitosti, Technis Kojetín spol. s r. o., řešit obnovení nájmu nebytových prostor formou dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor. 9. Pronájem obecního bytu (tisk R/726) R1255 /08-02 schvaluje ukončení nájmu obecního bytu č. 7, I. kat. 2+1, Jana Peštuky 1320, Kojetín, Kojetín I- Město, nájemce pí Helena Zaoralová, dohodou ke dni přesouvá projednání pronájmu obecního bytu č. 7, I. kat.. 2+1, Jana Peštuky 1320, Kojetín, Kojetín I-Město na jednání RM 09/2002 schvaluje ukončení nájmu obecního bytu č1 Padlých hrdinů 932 pí. Šarlotě Gogové ke dni předání bytu č. 5, 1+1, IV. kategorie, Padlých hrdinů 975, Kojetín, Kojetín I-Město, z důvodu demolice domu čp. 932

6 schvaluje pronájem obecního bytu č. 5, 1+1, IV. kategorie, Padlých hrdinů 975, Kojetín, Kojetín I- Město jako bytu náhradního - bez kauce pí. Šarlotě Gogové, bytem Kojetín, Kojetín I-město, Padlých hrdinů 932. schvaluje pronájem obecního bytu č. 15, I. kat. 1+0, v DPS Dr.E.Beneše 3, Kojetín, Kojetín I- Město, kauce 10000,-Kč pí. Miladě Kakalejčíkové, bytem Kojetín, Kojetín I-Město, Tržní Smlouva o nájmu nebytových prostor (tisk R/727) R 1256/08-02 schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor, sálu o výměře 100 m2 ve III. poschodí budovy Polikliniky Kojetín, Kojetín I - Město, ul. 6. května 1373, mezi Městem Kojetín jako pronajímatelem a Městským domem dětí a mládeže Kojetín jako nájemcem, na dobu určitou od do , dle podmínek uvedených v tisku R/ Reforma veřejné správy v podmínkách MěÚ Kojetín (tisk R/728) R 1257/08-02 bere na vědomí informace o II. etapě reformy veřejné správy v podmínkách Městského úřadu Kojetín, předloží výše uvedené ZM k projednání, schvaluje s účinností od změnu Organizačního řádu MěÚ Kojetín- přílohy č. 2 a Hodnocení úrovně výkonu státní správy za I. pololetí roku 2002 (tisk R/729) R 1258/08-02 bere na vědomí vyhodnocení úrovně výkonu státní správy Městského úřadu Kojetín za I. pololetí roku 2002, vyslovuje poděkování zaměstnancům Města za velmi dobrý výkon státní správy za I.pol Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kojetín a obcemi správního obvodu; změna přílohy č.7 organizačního řádu MěÚ Kojetín (tisk R/730) R 1259/08-02

7 schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv mezi Městem Kojetín a obcemi Křenovice, Měrovice nad Hanou, Polkovice, Stříbrnice a Uhřičice, na jejichž základě bude Městský úřad Kojetín vykonávat ve správním obvodu u výše jmenovaných obcí přenesenou působnost na úseku přestupkové agendy, zmocňuje Ing. Mojmíra Haupta, starostu města, k podpisu výše uvedených veřejnoprávních smluv, schvaluje změnu přílohy č. 7 Organizačního řádu MěÚ Kojetín s účinností od Hodnocení hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje Města Kojetín za volební období (tisk R/731) R 1260/08-02 bere na vědomí Hodnocení hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje Města Kojetín za volební období , ukládá starostovi města doplnit materiál dle diskuse předloží výše uvedené ZM k projednání. 15. Nabídka služeb makléřské společnosti FIXUM a. s., v oblasti pojištění a leasingu (tisk R/732) R 1261/08-02 bere na vědomí nabídku služeb v oblasti pojištění a leasingu akciové společnosti FIXUM, Vejvanovského 384, Kroměříž. 16. Příprava voleb do Zastupitelstva města Kojetín (tisk R/733) R 1262/08-02 schvaluje stanovení podmínek ze strany Města Kojetín pro volební kampaň pro volby do zastupitelstva města, které se uskuteční ve dnech dle dle důvodové zprávy tisku R Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy Kojetín, příspěvková organizace (tisk R/734) R 1263/08-02

8 v souladu s 4 Vyhlášky MŠMT ČR č. 35/1992 Sb., o mateřských školách povoluje výjimku z počtu dětí ve třídě Mateřské školy Kojetín, příspěvková organizace - ve školním roce 2002/2003 může být v každé třídě maximální počet dětí Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města (tisk R/735) R 1264/08-02 schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne , schvaluje změnu termínu posledního zasedání ZM z na Stanovení platu vedoucí odboru MIM (tisk R/736) R 1265/08-02 stanoví s ohledem na změnu pracovní náplně s účinností od plat vedoucí odboru majetku a investic města, paní Lence Kořínkové, dle předlohy tisku R/ Návrh na použití finančních prostředků získaných za zprostředkování propagačních služeb - zveřejnění reklamy při kulturní akci Kojetínské hody 2002 (tisk R/737) R 1266/08-02 souhlasí s navýšením účelového příspěvku příspěvkové organizaci města Městskému kulturnímu středisku Kojetín o částku ,-- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním kulturní akce - Kojetínské hody 2002 předloží ke schválení navýšení účelového příspěvku Městskému kulturnímu středisku o částku ,-- Kč zastupitelstvu města dne 10. září 2002 ukládá vedoucí FO zahrnout do rozpočtového opatření navýšení příjmů města o ,-- Kč a po schválení zastupitelstvem města navýšení účelového příspěvku Městskému kulturnímu středisku Kojetín ve výši ,-- Kč. 21. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 21/A. Usnesení komisí RM, které jednaly v průběhu měsíce července 2002 R 1267/08-02 bere na vědomí usnesení komisí RM, které jednaly v průběhu měsíce července 2002,

9 bere na vědomí vzdání se funkce členky komise školství a kultury RM Kojetín, Mgr. Aleny Veselé, jmenuje Mgr. Rudolfa Pavlíčka, ředitele ZŠ nám. Míru Kojetín, členem komise školství a kultury RM Kojetín. 21/B. Návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce MěDDM Kojetín R 1268/08-02 schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce MěDDM Kojetín dle předloženého návrhu. 21/C. Návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce MěKS Kojetín R 1269/08-02 schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce MěKS Kojetín dle předloženého návrhu. 21/D. Zápisné do zájmových kroužků MěDDM Kojetín na školní rok 2002/2003 R 1270/08-02 schvaluje výši zápisného do zájmových kroužků MěDDM na školní rok 2002/2003 dle přílohy č. 1, schvaluje oprávnění pro ředitelku MěDDM Kojetín pro řešení výjimečných případů u přihlašování dětí do zájmových kroužků MěDDM dle přílohy č /E. Žádost fy Technis spol. s r. o. Kojetín o projednání návrhu na zakoupení vozidla zajišťující likvidaci odpadu - Pres L 110 od fy CSAO spol. s.r.o. Kroměříž R 1271/08-02 schvaluje záměr fy Technis spol. s r.o. Kojetín - nákup vozidla Pres L 110 zajišťující likvidaci odpadu od fy CSAO spol. s r.o. Kroměříž ukládá jednateli fy Technis spol. s r.o. Kojetín předložit RM 09/2002 způsob financování při koupi vozidla a návrh kupní smlouvy. 21/F. Souhlas vlastníka honebních pozemků s členstvím v honebním společenstvu ( podle 19, odst. 5, písmena c) zákona č. 449/2001 Sb.) R 1272/08-02

10 souhlasí s návrhem členství Města Kojetín v honebním společenstvu Morava Kojetín podle 19, odst. 5, písm. C) zákona č. 449/2001 Sb., předloží návrh na členství Města Kojetínv honebním společenstvu Morava Kojetín ZM 09/ /G. Oprava pojížděného chodníku v Kojetíně R 1273/08-02 schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 098/NBAA-12/2002 mezi Městem Kojetín a a.s. STRABAG, Na Bělidle 198/21, Praha 5 na opravu pojížděného chodníku v Kojetíně v celkové ceně ,50 Kč, uvedená částka bude zahrnuta do rozpočtu Města Kojetín na r /H. Žádost starosty obce Oplocany a JUDr. Krempla o poskytnutí finančního příspěvku na vydání knihy z prostředí regionu R 1274/08-02 neschvaluje poskytnutí příspěvku Karlu Šálkovi, starostovi obce Oplocany a JUDr. Jaroslavu Kremplovi,garantovi díla na vydání knihy z prostředí regionu. 21/CH. Návrh smlouvy o dílo na opravu ordinace v budově HS Poliklinika Kojetín R 1275/08-02 schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 19/2002 mezi Městem Kojetín a firmou PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629,Kojetín, Kojetín I-Město na opravu ordinace v budově HS Polikliniky Kojetín v ceně ,75 Kč. 21/I. Poskytnutí humanitární pomoci obcím postiženým povodněmi R 1276/08-02 souhlasí s uvolněním částky ,-Kč z rozpočtu Města pro oblasti postižené záplavami, předloží návrh na poskytnutí částky ,-Kč z rozpočtu Města pro oblasti postižené povodněmi ZM 09/2002 (zdroje financování budou upřesněny), schvaluje vyslání Jednotky SDH Kojetín do oblastí JČ kraje postižených povodněmi, dle pokynů hejtmana Olomouckého kraje a potřeb postižených obcí.

11 21/J. Různé R 1277/08-02 ukládá odboru VŽPD opětovně překontrolovat stav místních komunikací po překopech a o výsledku informovat RM 09/2002.) Ing. Mojmír Haupt starosta města Ing. Jiří Šírek místostarosta Zápis provedla: Jana Nakládalová V Kojetíně dne

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477)

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477) 1 U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. července 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 17. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 9. listopadu 1999 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. Přítomni:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 8. února 2000 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A)

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A) U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Kojetína, ze dne 24. června 2008 v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Pronájem nebytových prostor parkovací místa

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 4. října 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. srpna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 28. listopadu 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 82. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. října 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í R 865/08-08

U S N E S E N Í R 865/08-08 U S N E S E N Í z 41. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. srpna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183) U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Kojetína, konané dne 19. srpna 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. září 2007 v 15:00 hodin v sále Hotelu Pivovar Kojetín, nám. Dr. E. Beneše 61, Kojetín 3. Zpráva o činnosti RM (ústně) Usn.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 474/11-07 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 474/11-07 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne U S N E S E N Í z 23. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 20. listopadu 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 1. Plnění usnesení RM (tisk

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. srpna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 1742/04-10

U S N E S E N Í R 1742/04-10 U S N E S E N Í ze 77. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. dubna 2010 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 20. března 2007 ve 13:00 hodin v z

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 20. března 2007 ve 13:00 hodin v z Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 20. března 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. financování o částku 73 tis. Kč

U S N E S E N Í. financování o částku 73 tis. Kč U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. července 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797)

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797) U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. října 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

U S N E S E N Í R 831/07-08

U S N E S E N Í R 831/07-08 U S N E S E N Í z 39. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. července 2008 v 18:00 hodin v prostorách Hotelu Pivovar v Kojetíně, náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín 1. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 1. Plnění usnesení RM (tisk R/199) 2. Rozpracování usnesení ZM (tisk R/200)

U S N E S E N Í. 1. Plnění usnesení RM (tisk R/199) 2. Rozpracování usnesení ZM (tisk R/200) U S N E S E N Í z 21. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. října 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 1. Plnění usnesení RM (tisk R/199)

Více

U S N E S E N Í R 1222/04-09

U S N E S E N Í R 1222/04-09 U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 29. dubna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s.r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 1. Výsledky posouzení

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

schvaluje 1. rozpočtové opatření ve výši 11 tis. Kč na úhradu faktury za zhotovení žaluzií pro Vzdělávací a informační centrum Kojetín knihovna (kap.

schvaluje 1. rozpočtové opatření ve výši 11 tis. Kč na úhradu faktury za zhotovení žaluzií pro Vzdělávací a informační centrum Kojetín knihovna (kap. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 12. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 8. července 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty, Městský úřad Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 58. schůze Rady města Kojetína, konané 14. června 2017, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 581/01-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 581/01-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. ledna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 52. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. července 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í R 918/10-08

U S N E S E N Í R 918/10-08 U S N E S E N Í z 45. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 7. října 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 1. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 68. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 21. března 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 66. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 21. února 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 53. schůze Rady města Kojetína, konané 28. března 2017, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně) U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 22. června 2010 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Poděkování za

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1531/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1531/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne a U S N E S E N Í ze 72. schůze Rady města Kojetína, konané dne 28. srpna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/762)

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 80. schůze Rady města Kojetína, konané 18. července 2018, ve 13:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í R 751/05-08

U S N E S E N Í R 751/05-08 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2008 ve 13:00 hodin v prostorách Hotelu Pivovar v Kojetíně, náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku 2008 - rozpočtové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 4. dubna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/167) 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/168)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/167) 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/168) U S N E S E N Í z 18. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 28. srpna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/167)

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Kojetína, konané dne 2. prosince 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 72. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 23. května 2006 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 44. schůze Rady města Kojetína, konané 12. října 2016 v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í ze 71. schůze Rady města Kojetína, konané dne 7. srpna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/752)

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. schůze Rady města Kojetína, konané 17. ledna 2018, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/539)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/539) U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. října 2012, ve 14:00 hodin, v Centru sociálních služeb Kojetín, náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

U S N E S E N Í R 1791/05-10

U S N E S E N Í R 1791/05-10 U S N E S E N Í z 80. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. května 2010 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 18. září 2018, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í. 3. Stanovení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím na rok 2008 (tisk R/300)

U S N E S E N Í. 3. Stanovení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím na rok 2008 (tisk R/300) U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. února 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 1. Plnění usnesení RM Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1155/11-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2012.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1155/11-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2012. U S N E S E N Í z 52. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 28. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 871/09-16 Rada města po projednání schvaluje obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 871/09-16 Rada města po projednání schvaluje obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne U S N E S E N Í z 42. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. září 2016, v 13:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 12. prosince 2006 ve 14:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané 15. května 2018, ve 14:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í R 1962/09-10

U S N E S E N Í R 1962/09-10 U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. září 2010, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, se zahájením ve 13:00 hodin v budově Mateřské

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 2. Souhlas s pořízením konvektomatu pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. (tisk R/369)

U S N E S E N Í. 2. Souhlas s pořízením konvektomatu pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. (tisk R/369) U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Kojetína, konané dne 28. června 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s pořízením konvektomatu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

3500/ /00/01-001/00/R,

3500/ /00/01-001/00/R, U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. června 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 59. schůze Rady města Kojetína, konané 27. června 2017, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 2. Prezentace bezpečnostní služby D. I. SEVEN za účasti Policie ČR a Městské policie Kojetín

U S N E S E N Í. 2. Prezentace bezpečnostní služby D. I. SEVEN za účasti Policie ČR a Městské policie Kojetín U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 29. dubna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 1. Plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/101) R 181/03-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/101) R 181/03-11 U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. března 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 7. září 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2.Kontrola

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 46. schůze Rady města Kojetína, konané 30. listopadu 2016 v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více