Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí"

Transkript

1 ANALÝZA MIIKROREGIIONU STŘEDNÍÍ HANÁ A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1

2 OBSAH OBSAH ÚVOD MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA OBCE MIKROREGIONU OBYVATELSTVO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PODNIKÁNÍ OBČANSKÁ VYBAVENOST CESTOVNÍ RUCH PROJEKTY FOTODOKUMENTACE OBCÍ MIKROREGIONU BM region o.p.s. 2

3 1. ÚVOD Zpracování Strategie rozvoje mikroregionu Střední Haná by mělo především přispět k nalezení a správnému formulování hlavních cílů rozvoje a předpokladů jejich naplnění, navržení společných aktivit, vytipování vhodných projektů. Předkládaná analýza stávající situace stručně představuje základní ekonomickou, sociální a demografickou situaci a další faktory ovlivňující život v mikroregionu. Analýza současně s přehledem plánovaných akcí je výchozím podkladem pro návrhovou, projekční část. Za nejdůležitější a nejnáročnější fázi zpracovávání strategie je všeobecně považováno dosažení konsensu, tj. konkrétní shody představitelů všech zainteresovaných subjektů z nejrůznějších sfér života mikroregionu (veřejné správy, podnikatelů, škol, spolků, neziskových organizací apod.) na tom, jaké cíle pro další rozvoj svého mikroregionu budou společně považovat za rozhodující, jaké cesty zvolí k jejich realizaci, aby došlo k co nejefektivnějšímu naplnění poznaných rozvojových šancí mikroregionu. Aktualizovaná strategie navazuje na původní materiál Strategie rozvoje mikroregionu Střední Haná zpracovaný v roce 2004 Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy. Nová podoba vychází z veřejně dostupných informací, vlastních šetření, diskuzí a podnětů od subjektů z celého regionu. Ačkoliv jsme uprostřed programovacího období , pomalu ale jistě se pozornost všech zaměřuje i za horizont roku Evropská komise zveřejnila v listopadu 2010 tzv. Pátou kohezní zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, kterou představila jako jeden z hlavních podkladů pro další fázi debat o budoucnosti kohezní politiky (politiky soudržnosti) po roce Připomeňme, že kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7 % z celkového rozpočtu EU). Jejím obecným cílem je snižovat rozdíly mezi úrovní rozvoje různých regionů a posilovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Cílem nejnovější strategie EU je pomoct zúčastněným státům čelit společným problémům, např. v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí, a zefektivnit a zintenzívnit jejich vzájemnou spolupráci. Přípravy ČR na čerpání evropských dotací v období budou rozděleny do dvou fází. V první fázi proběhne jednání s nezávislými experty, zaměstnavateli, politiky a představiteli státní správy a samosprávy. Druhá fáze bude zaměřena na konkrétní podobu a počet programů, pomocí kterých se budou dotace čerpat. Cílem v novém dotačním období bude snížení počtu operačních programů a srozumitelnost pravidel pro žadatele o dotace. V následujícím období je třeba se zamyslet nad řešením následujících typů projektů, jedná se zejména o infrastrukturní projekty, které řeší veřejnou, občanskou vybavenost a dále například využití areálů průmyslového a podnikatelského charakteru. 20 uplynulých let i přes většinové období prosperity sice dokázalo zásadně proměnit tvář městských i obecních center, nedokázalo však stále uspokojivým způsobem zajistit komplexní vybavenost měst a obcí. To se týká i základních prostředků veřejné a občanské vybavenosti a její následné údržby (odpovídajících chodníků, osvětlení, cyklostezek, upravených parků a veřejných prostor). Jedná se však i o podnikatelskou infrastrukturu (a v ní především problematiky brownfields, nevyužívaných továrních objektů). Nová strategie rozvoje mikroregionu Střední Haná je formulována i na plánovací období BM region o.p.s. 3

4 2. MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ Mikroregion Střední Haná vznikl seskupením 15-ti spádových měst a obcí Chropyně, Ivaň,, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad, Němčice nad, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky, Uhřičice a Záříčí. Obce mikroregionu administrativně - správně přísluší až do tří bývalých okresů Přerov, Prostějov a Kroměříž a tedy krajů Olomouckého i Zlínského a leží zhruba uprostřed mezi centry Střední Moravy Olomoucí, Přerovem, Prostějovem a Kroměříží. Mikroregion Střední Haná patří s cca 23 tisíci obyvateli a patnácti obcemi mezi větší existující mikroregiony kraje i regionu Střední Moravy. Přesto vhledem k tomu, že se jedná spíše o venkovský region kde výrazně nedominuje jediné město, je aktivním a přirozeným mikroregionem. Mezi logické souvislosti, proč mikroregion vznikl, patří nejen geografická blízkost, ale i spojení s kulturními, historickými tradicemi a také společnými problémy. Právě možnost operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu i z fondů Evropské unie, byly hlavními impulsy k založení. Přirozenými spádovými centry mikroregionu Střední Haná jsou města a částečně i Tovačov, Chropyně a Němčice nad, a to jak z pohledu pracovních příležitostí, podnikání, tak i z pohledu sociálního vybavení, služeb, školství, zdravotní a sociální péče nebo nabídky sportovních a kulturních příležitostí. Hlavní oblasti společné pro členy svazku Mikroregion Střední Haná: rozvoje samosprávy obcí hospodářského, sociálního a kulturního a společenského života obcí vztahu k orgánům krajské správy a státní správy rozvoj technické infrastruktury v obcích vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí rozvoj cestovního ruchu a venkovské turistiky marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče podpora řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví obcí, společná společná příprava mikroregionálních projektů další společné aktivity BM region o.p.s 4

5 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA Tabulka č. 1 Základní informace o MAS Střední Haná Místní akční skupina Střední Haná, o.p.s. Právní forma místní akční skupiny Obecně prospěšná společnost Statutární zástupce Ing. Jiří Šírek, předseda správní rady společnosti Sídlo Masarykovo náměstí 20, Kraj Olomoucký, NUTS 2: Střední Morava IČ Rozloha v km2 141,05 km 2 Počet obyvatel celkem * Zdroj dat: Český statistický úřad , *Stav k Místní akční skupina (MAS) Zkratka MAS znamená spojení slov místní akční skupina. Jedná se o překlad z anglického local action group (LAG). To je v terminologii Evropské unie pojmenování pro skupiny tzv. místního partnerství, které se zapojují do programů typu LEADER s cílem realizovat na daném území pilotní projekty s finanční podporou EU, případně rozpočtu národního. Jedná se o sdružení s právní subjektivitou, které je tvořeno obcemi, neziskovými organizacemi a podnikateli. Místní akční skupina Střední Haná vychází z obcí mikroregionu Střední Haná. Pouze města Chropyně a Němčice nad nejsou členy MAS Střední Haná. Představení a členové MAS Region Střední Haná v současnosti zahrnuje území o ploše 141,05 km 2 v rovinaté oblasti Hané jižně od měst Olomouce, Přerova i Prostějova. V podstatě téměř kopíruje území aktivního Mikroregionu Střední Haná (obce Ivaň, Křenovice, Lobodice, Měrovice na Hané, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky, Uhřičice, Záříčí a města a Tovačov). Všechny obce regionu (s výjimkou Záříčí) jsou součástí správního obvodu obce III. stupně Přerov. Region spadá pod NUTS II Střední Morava. Projekty MAS Na následující stránce jsou v tabulce uvedeny projekty realizované MAS Střední Haná. BM region o.p.s 5

6 Tabulka č. 2 Příklady realizovaných projektů MAS Střední Haná Žadatel Projekt Obec Lobodice Obnova veřejného prostranství v obci Lobodice Obec Stříbrnice Obnova veřejného prostranství v obci Stříbrnice Obec Polkovice Projekt krajinné výsadby v části obce Polkovice Obec Měrovice nad Zeleň v obci Měrovice nad Obec Oplocany Obnova zeleně o mobiliáře v obci Oplocany Obec Záříčí Okrasná výsadba v části obce Záříčí Obec Uhřičice Obnova veřejného prostranství v obci Uhřičice Obec Ivaň Obnova veřejného prostranství v obci Ivaň Obec Troubky Obnova prostranství před poštou v obci Troubky Obec Křenovice Obnova zeleně v obci Křenovice Český zahrádkářský svaz základní ZO ČZS Tovačov - vybavení klubovny organizace Tovačov Sbor dobrovolných hasičů Oplocany Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Oplocanech Město Projekt okrasné výsadby druhé části ulice Sv. Čecha v ě Tělovýchovná jednota Sokol Tovačov Stavební úpravy šaten na hřišti kopané TJ Sokol Agro-družstvo Morava Rekonstrukce stáje pro výkrm prasat farma Obec Lobodice Celková obnova zastávky autobusové dopravy Obec Oplocany Obec Oplocany - vybavení kulturního centra obce TJ Slavoj Zkvalitnění zázemí sportovního areálu TJ Slavoj Tělocvičná jednota Sokol Obědkovice Rekonstrukce budovy sokolovny v Obědkovicích Zdroj dat: MAS Střední Haná V roce 2009 byly schváleny projekty s celkovou dotací ve výši Kč. Projekty byly podávány do FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury. V roce 2010 byly vyhlášeny celkem 3. výzvy, projekty byly podávány do FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků, FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury a FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura. Celkem byly v roce 2010 schváleny projekty s celkovou dotací ve výši Kč. V roce 2011 budou vyhlášeny celkem 2 výzvy s celkovou výší dotace Kč. Akce MAS Seznam akcí pod záštitou mikroregionu Střední Haná ve spolupráci s MAS Střední Haná: V roce 2009 proběhlo 8 společenských, sportovních či poznávacích akcí v režii mikroregionu a MAS: 1. Cyklistická poznávací jízda po mikroregionu 2. Společný mikroregionální vzdělávací a poznavací seminář, společná účast mikroregionů Střední Haná, Němčicko a Prostějov venkov 3. Propagace mikroregionu na Regintouru v Brně 4. Běh proti drogám 5. Fotbalový zápas mikregionu výběr ČSSD Olomouckého kraje 6. Přátelský fotbalový zápas proti mikroregionu Lipensko 7. Návštěva mikroregionu delegací z polských Polkowic 8. Indiánské léto na tábořišti v Záříčí pro děti MŠ regionu V roce 2010 proběhly 3 společenské, sportovní či poznávací akce v režii mikroregionu a MAS: 1. Každoroční hasičská soutěž O pohár předsedy mikroregionu 2. Cyklistická jízda mikroregionem 3. Seminář o střetu zájmů pro pracovníky OÚ a zastupitele obcí V regionu BM region o.p.s 6

7 4. OBCE MIKROREGIONU Tabulka č. 3 Členové mikroregionu Stření Haná Obec Starosta Telefon Chropyně Ing. Jaroslav Hloušek Ivaň Petr Cetkovský Ing. Jiří Šírek Křenovice Zdenek Vrána Lobodice Ing.Stanislav Hlavinka Měrovice nad Ladislav Bařina Němčice nad Ivana Dvořáková Obědkovice Rostislav Němec Oplocany Hana Skřépková Polkovice Ing. Drahomír Novák Stříbrnice Mgr.Václav Dvořáček Tovačov Mgr. Bc. Leon Bouchal Troubky Mgr. Radek Brázda Uhřičice Mgr. Jannis Isakidis Záříčí Marcela Joklíková Zdroj dat: Dotazníky obcí Tabulka č. 4 Obce mikroregionu a jejich části Obec Pověřený úřad Počet katastrů Chropyně Chropyně 2 Ivaň Prostějov 1 3 Křenovice 1 Lobodice 1 Měrovice nad 1 Němčice nad Prostějov 1 Obědkovice Prostějov 1 Oplocany 1 Polkovice 1 Stříbrnice 1 Tovačov 1 Troubky Přerov 1 Uhřičice 1 Záříčí Chropyně 1 Zdroj dat: Obce Olomouckého kraje: ČSÚ BM region o.p.s 7

8 Tabulka č.5 Obce mikroregionu Střední Haná (stav k ) Obec Počet obyvatel První zmínka z roku Nadmořská výška m. n. m. Katastrální výměra v ha Chropyně Ivaň Křenovice Lobodice Měrovice nad Němčice nad Obědkovice Oplocany Polkovice Stříbrnice Tovačov Troubky Uhřičice Záříčí STŘEDNÍ HANÁ X X Zdroj dat: Dotazníky obcí, ČSÚ BM region o.p.s 8

9 5. OBYVATELSTVO Trvalý pobyt v mikroregionu Střední Haná má nahlášeno celkem obyvatel v celkem patnácti obcích. Nejvíce obyvatel žije ve městě obyvatel. Další nejlidnatější obcí je město Chropyně s obyvateli. Naopak mezi obce s nejnižším počtem obyvatel v mikroregionu patří Obědkovice a Oplocany, ve kterých žije 272 a 304 obyvatel. Obcí s vůbec nejnižším počtem obyvatel je obec Stříbrnice, kde žije pouhých 244 obyvatel. Ostatní obce nedosahují v celkovém počtu přes a pod 400 obyvatel Tabulka č. 6 Velikostní struktura obcí mikroregionu Střední Haná (stav k ) Velikost obce (počet obyvatel) Počet obcí Podíl obcí Počet obyvatel Podíl obyvatel < ,33% 516 2,22% ,67% ,04% ,67% 751 3,23% ,00% ,91% > ,33% ,61% Zdroj dat: Český statistický úřad Věková struktura mikroregionu Střední Haná, není ve výhledu do budoucna příliš dobrá. Ve srovnání s věkovou strukturou v ostatních mikroregionech, krajích, či v celé ČR je na tom mikroregion stále uspokojivě, neboť počet občanů v předproduktivním věku je jen o málo nižší, než počet občanů ve věku poproduktivním. Z tabulky je patrné, že v celém mikroregionu Střední Haná je celkově o cca 180 lidí v předproduktivním věku méně, než lidí ve věku poproduktivním. Obce, kde počet obyvatel ve věku poproduktivním převyšuje počet obyvatel ve věku předproduktivní, jsou obce Křenovice, Lobodice, Oplocany, Stříbrnice, Tovačov, Troubky a Záříčí. Celkově žije v mikroregionu Střední Haná lidí v produktivním věku, což je 70,39% všech obyvatel. Tabulka č. 7 Věková struktura obyvatel obcí mikroregionu Střední Haná (stav k ) Obec 0-14 let let 65 a více let Počet % Počet % Počet % Celkový počet obyvatel Chropyně ,45% ,33% ,22% Ivaň 80 15,69% ,80% 74 14,51% ,12% ,13% ,75% Křenovice 56 13,18% ,24% 62 14,59% 425 Lobodice 85 12,45% ,86% ,69% 683 Měrovice nad ,37% ,91% 93 13,72% 678 Němčice nad ,30% ,26% ,44% Obědkovice 52 19,12% ,18% 40 14,71% 272 Oplocany 35 11,51% ,08% 59 19,41% 304 Polkovice 82 16,02% ,16% 81 15,82% 512 Stříbrnice 36 14,75% ,75% 50 20,49% 244 Tovačov ,82% ,62% ,56% Troubky ,84% ,30% ,86% Uhřičice ,08% ,88% ,04% 622 Záříčí 87 11,58% ,44% ,98% 751 STŘEDNÍ HANÁ ,42% ,39% ,19% Zdroj dat: Český statistický úřad BM region o.p.s 9

10 Následující tabulka nám vypovídá o pohybu obyvatel v obcích mikroregionu Střední Haná. Údaje jsou pouze za rok 2009 ve srovnání s rokem 2008, neboť Český statistický úřad doposud nemá aktuálnější informace. V roce 2009 byla dle statistik v mikroregionu Střední Haná větší natalita, než mortalita. Také díky tomu je celkový přírůstek obyvatel kladný. Jak už je z minulých let zvykem i hodnoty migračního salda v obcích jsou kladné (zejména díky městu ). Z obcí Chropyně, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad, Němčice nad, Polkovicea Uhřičice se více lidí vystěhovalo, než přistěhovalo. Tabulka č. 8 Bilance obyvatelstva za rok 2009 Obec Stav k Živě narození Zemřelý Migrační saldo Celkový přírůstek Chropyně Ivaň Křenovice Lobodice Měrovice nad Němčice nad Obědkovice Oplocany Polkovice Stříbrnice Tovačov Troubky Uhřičice Záříčí STŘEDNÍ HANÁ Zdroj dat: Český statistický úřad BM region o.p.s 10

11 6. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Všechny obce mikroregionu Střední Haná mají zpracovanou územně plánovací dokumentaci. Většina obcí má zpracován územní plán, nebo v některých případech jen dostačující urbanistickou studii. Tyto územně plánovací dokumentace si všechny obce dle svých potřeb a budoucích plánů s využíváním území aktualizují. Tabulka č. 9 Přehled územně plánovací dokumentace Obec Stav Chropyně V současné době zpracováváme nový, aktualizovaný. Ivaň Ano. Probíhá tvorba nového ÚP. Křenovice Územní plán je pro obec zpracován. Lobodice Ano. Měrovice nad Územní plán je zpracován, ale není ještě podrobně prostudován. Němčice nad Územní plán schválen v roce Nově schválen v r I. změna. Obědkovice Územní plán zpracován v roce Oplocany Vyhotoveno zadání. Polkovice Obec má zpracovaný platný územní plán, do roku 2015 musí proběhnout jeho aktualizace nebo bude muset být zpracovaný územní plán nový, tak jak to vyplývá ze zákona o územním plánování a stavebním řádu. Stříbrnice KPÚ dokončena, podána žádost o Změnu č. 1 změna v umístění ČOV. Tovačov Město má nový Územní plán Tovačov, který byl schválen v roce Troubky Do konce roku 2015 musí obec pořídit buď zcela nový územní plán nebo jej aktualizovat dle požadavků zákona. Uhřičice Vypracovaný Návrh územního plánu. Záříčí V loňském roce byl dokončen. Zdroj dat: Dotazníky obcí BM region o.p.s 11

12 7. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Technická infrastruktura obcí mikroregionu Střední Haná je na relativně dobré úrovni. V případě plynofikací lze konstatovat, že všechny obce již tuto otázku vyřešily. Problematika zásobování vodou je rovněž vesměs vyřešena. Vetší obce jsou technickou a dopravní infrastrukturou vybaveny dobře. V menších obcích je situace o něco horší. Problémem však u většiny obcí zůstávají finance. Jednotnou kanalizaci již má každá obec. Kanalizací odpadních vod a čistírnou odpadních vod je dnes vybavena většina obcí a některé z obcí se snaží rozšířit tyto kapacity, nebo plánují napojení k blízkým ČOVkám. V případě nakládání s odpady je situace v mikroregionu na dobré úrovni, protože obce mají tuto problematiku vyřešenou ve vlastní režii. Tabulka č. 10 Přehled technické infrastruktury Kanalizace a ČOV, Vodovod Obec Kanalizace a ČOV Vodovod Chropyně Kanalizace a ČOV nejsou majetkem obce, Dtto. v letošním probíhá velká rekonstrukce ČOV, kterou dělá VaK Kroměříž. Ivaň Ne, pouze dešťová kanalizace. Ano. Kompletně vybudovaná, poslední části realizovány Ano. v roce Křenovice Není. Ano. Lobodice Kanalizace - ANO, ČOV NE. Ano. Měrovice nad V obci funguje třetím rokem ČOV která je ve Vodovod vybudován v roce 1995, rozveden po celé vlastnictví obce,část kanalizace v obci je obci, současně ve vlastnictví VAK Přerov. nová,zbytek bude postupně podle finančních možností dodělán. Němčice nad Kanalizace ano, v roce 2010 zahájena výstavba Ano. nové ČOV. Obědkovice Splašková kanalizace, ČOV není. Ano. Oplocany Obec je před projektováním odkanalizování obce, Ano. Polkovice Stříbrnice ČOV není. V obci je jen dešťová kanalizace, chybí kanalizace odpadních vod a ČOV. Obec Polkovice se společně s okolními obcemi (Uhřičice, Lobodice a Oplocany) připravuje na vybudování splaškové kanalizace včetně ČOV (buď společná ČOV pro tyto 4 obce nebo napojení odpadních vod z těchto obcí na ČOV v ě). Odkanalizovaná je jen část obce kanalizace (betonové roury) je vybudovaná v 50. a 70. létech minulého století. Tovačov Město má hotovou kanalizaci i ČOV. Většina kanalizační sítě včetně ČOV je ve vlastnictví společnosti VaK Přerov a.s. Město je akcionářem. Troubky Uhřičice ČOV byla v obci vybudována po roce 2000 a je provozována místní vodárenskou společností. Stav je dobrý. Co se týká kanalizace, tak rozšíření kanalizace je plánováno v lokalitě Přerovská, kde je připravena studie zástavby až pro 50 rodinných domků. Kanalizace je v obci smíšená splašková i dešťová bez napojení na ČOV s odváděním této vody systémem kanalizačních příkop do řeky Moravy. Záříčí V současné době probíhá akce doplnění kanalizace v naší obci a výstavba nové ČOV. Zdroj dat: Dotazníky obcí 2011 V celé obci je vybudovaný vodovod, je v majetku VaK Přerov. Problémem se však stává jeho stáří na některých úsecích dochází i několikrát v roce k poruchám (praskání potrubí). Je nutné začít uvažovat o obnově, alespoň těch kritických řadů. Ano spravuje VaK Přerov. Stejná situace jako u kanalizace. Rozšíření vodovodu je plánováno v lokalitě Přerovská, kde je připravena studie zástavby až pro 50 rodinných domků. Obec je vybavena vodovodem. V obci je vybudován, chybí v místní části Plučisko. BM region o.p.s 12

13 Tabulka č. 11 Přehled technické infrastruktury Komunikace vyšších tříd, místní komunikace, cyklostezky Obec Komunikace vyšších tříd Místní komunikace Cyklostezky Chropyně V celku bez problémů, jsou majetkem ŘSZK. Špatný stav některých chodníků, který řešíme průběžně pomocí dotací v rámci regenerace, drobné opravy řešíme svépomocí. Ivaň Jsou. Cyklostezka Plešovec- Chropyně vybudována v uplynulém období, počítáme s pokračováním směrem na a Kroměříž. Jsou. Chybí vybudovaná cyklostezka směr Tovačov a napojení na Zlínský kraj. Křenovice D1, silnice E 47. Ve špatném stavu. Není. Lobodice Jsou. Je. Hlavní cesty které prochází přes obec jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje a jsou všechny zhotoveny nové. Měrovice nad Němčice nad Obědkovice Oplocany Polkovice Stříbrnice Tovačov Místní komunikace jsou částečně nové, ale větší část cest v obci je ve špatném stavu, jejich oprava bude prováděna v budoucnu podle finančních možností. Stejná situace je i s chodníky v obci. Dálnice Brno - KM. Jsou. Vybudovaná cyklostezka: Němčice n.h. Mořice Vrchoslavice. Silnice II/367. Asfaltová komunikace, rekonstrukce začátek 90. let. Komunikace II. třídy Havarijní stav. v havarijním stavu, schází přechody, osvětlení příp. retardéry, měřiče rychlosti. Obec protínají dvě komunikace II. třídy. Silnice II/367 byla v úseku -Bedihošť opravena v letech , silnice II/435 Polkovice Tovačov je ve špatném technickém stavu, byla by více než žádoucí její oprava ze strany Správy silnic Olomouckého kraje. Jižním okrajem vesnice probíhá dálnice D1, silnice Kroměříž - Brno opravena při budování dálnice, další komunikace jsou ve velmi špatném stavu, který zapříčinilo časté směrování asfaltovou drtí a za studena zaválcovány. Objížděk po těchto komunikacích. Městem prochází dvě komunikace II. třídy krajské. Komunikace v úseku Troubky Bedihošť prošla rekonstrukcí Místní komunikace v obci jsou z větší části v dobrém stavu, je potřeba provést rekonstrukci cca 500m místních komunikací, chodníků na místním pohřebišti, u obecního úřadu a vybudovat nové chodníky v některých částech obce. Z důvodů odlehčení silniční dopravy přes obec vybudování obchvatu obce využitím místní komunikace spojující silnice II/367 a II/435 za obcí. Místní komunikace jsou z části v dobrém stavu, z části jsou zasypány asfaltovou drtí a zaválcovány za studena. Ve městě jsou ve velmi špatném stavu místní komunikace v ulicích Podvalí, Smetanova a Jiráskova. Na Není. Záměr zbudovat cyklostezku směr Polkovice a směr Annín. Vzhledem k neustále narůstající hustotě již tak frekventované silniční dopravy by bylo žádoucí uvažovat o vybudování cyklostezek směr Uhřičice (), směr Oplocany (Tovačov) a směr Obědkovice (Klenovice na Hané, Prostějov). Městem prochází dálková cyklotrasa Moravská stezka (Olomouc Kroměříž) a v letošním roce bude BM region o.p.s 13

14 v letech jejich rekonstrukci má město Komunikace na úseku Dub vypracovanou kompletní Tovačov je ve velmi špatném stavu. Její rekonstrukce by měla být zahájena v roce projektovou dokumentaci. Město Tovačov neúspěšně žádalo o dotaci z programu ROP SM. Ve velmi špatném stavu je také většina stávajících chodníků. Jejich postupná rekonstrukce se průběžně realizuje. dokončeno značení další dálkové cyklotrasy s názvem Cyklostezka Bečva, která vede od pramene řeky Bečvy až k soutoku s řekou Moravou. V této souvislosti by město Tovačov výhledově realizovalo dva úseky cyklostezek s asfaltovým povrchem. Komplikovaná je však situace v oblasti vlastnictví pozemků a rovněž tak předpokládaná finanční náročnost realizace. Troubky Uhřičice Záříčí V loňském roce byla provedena oprava povrchu vozovky komunikace II/434 na průtahu obcí. Obec ovšem tíží značný počet vozidel projíždějící obcí, a proto chce aby byl vybudován obchvat obce. Při stavbě dálnice Kroměříž Říkovice došlo ke značnému zhoršení stavu vozovky krajské komunikace III. třídy do obce Vlkoš, která by si vyžadovala opravu. Silnice II. třídy Prostějov. Zdroj dat: Dotazníky obcí 2011 Zásadní rekonstrukce místních komunikací se týkají asi 3 km těchto cest (síť místních komunikací v obci měří asi 11 km). Mimo to je nutné také dobudovat některé chodníky v centru obce podél průtahu obcí a podél komunikace do Vlkoše. Systém místních komunikací, část asfaltová, část zpevněná, větší část nezpevněná. Místní komunikace ve špatném stavu, chybí finan. prostředky. Cyklostezkou by bylo dobré propojit obec s Henčlovem, který je součástí Přerova a pak také do Tovačova. Cyklostezka vede po polních cestách. BM region o.p.s 14

15 8. PODNIKÁNÍ Struktura hospodářství mikroregionu Střední Haná je dána historickým vývojem i zdejšími přírodními podmínkami. Pro mikroregion je typické zastoupení poměrně velkého počtu firem, jedná se však zejména o podniky řazené do kategorie malých, případně středních. Toto může být hodnoceno jako pozitivní skutečnost, kdy neexistuje silná závislost na jediném zaměstnavateli a mikroregion pravděpodobně nabízí uspokojivý počet pracovních příležitostí, zejména pro lidi se střední kvalifikací. Tabulka č. 12 Přehled podnikatelských subjektů v mikroregionu Střední Haná (stav k ) Obec Podnik. subjekty celkem* Zeměděl ství Průmysl Stavebni ctví Doprava Obchod Veřejná správa Školství a zdravotn ictví Chropyně Ivaň Křenovice Lobodice Měrovice nad Němčice nad Obědkovice Oplocany Polkovice Stříbrnice Tovačov Troubky Uhřičice Záříčí STŘEDNÍ HANÁ Zdroj dat: Český statistický úřad *Stav k Tabulka č. 13 Využití ploch (v ha) v obcích mikroregionu Střední Haná Obec Celková výměra Orná půda Zahrady Zeměd. půda Lesní půda Vodní plochy Zastav. plochy Ostatní plochy Chropyně Ivaň Křenovice Lobodice Měrovice nad BM region o.p.s 15

16 Němčice nad Obědkovice Oplocany Polkovice Stříbrnice Tovačov Troubky Uhřičice Záříčí STŘEDNÍ HANÁ Zdroj dat: Český statistický úřad Zaměstnanost V mikroregionu Střední Haná bylo na počátku roku 2011 evidováno úřadem práce žadatelů o práci. Při celkovém počtu (stav k ) obyvatel, z nichž je v produktivním věku asi 70,39% je možné vymezit odhadovanou míru nezaměstnanosti na 7% z celkového počtu obyvatel. Z pohledu ekonomicky aktivních obyvatel dosahuje průměrná nezaměstnanost mikroregionu 15,68 %, což je neuspokojivá situace. Hlavním problémem mikroregionu Střední Haná z pohledu zaměstnanosti je zejména malý počet pracovních příležitostí v místních obcích. Obyvatelé musí pracovní příležitosti hledat mimo mikroregion, což přináší řadu negativ. Většina obcí se však nachází v blízkosti okresních měst, kde je možnost najít pracovní místo mnohem vyšší. Tabulka č. 14 Počet žadatelů o práci v obcích mikroregionu k Obec Počet uchazečá o práci Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Míra nezaměstnanosti v % Chropyně ,0 Ivaň , ,4 Křenovice ,5 Lobodice ,1 Měrovice nad ,5 Němčice nad ,1 Obědkovice ,4 Oplocany ,7 Polkovice ,0 Stříbrnice ,3 Tovačov ,2 Troubky ,4 Uhřičice ,7 Záříčí ,6 STŘEDNÍ HANÁ ,68 Zdroj dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí BM region o.p.s 16

17 Tabulka č. 15 Přehled největších a nejvýznamnějších firem v obcích mikroregionu Chropyně Firma Stručný předmět podnikání SoftPlast, a.s Softwarové a hardwarové služby pro výpočetní techniku. EUROFORM, a.s. Technická příprava strojírenské a plastikářské výroby. Chropyňská strojírenská, Klempířství a oprava karoserií, galvanizérství, smaltéřství, zámečnictví, montáž, opravy, a.s. revize a zkoušky zdvihacích zařízení. Firma Ivaň Stručný předmět podnikání Firma MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN, a.s. KOVO TOPIČ a.s. UNO-REALITY a.s. Firma Stručný předmět podnikání Výroba a úprava kvasného lihu. Kovoobráběčství, zámečnictví. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Křenovice Stručný předmět podnikání Firma INLOBO s.r.o. BETONIKA spol. s.r.o. Drůbež trade s.r.o. Lobodice Stručný předmět podnikání Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů. Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků. Řeznictví a uzenářství. Firma MAPETO podlahy s.r.o. Hénik Interiér, spol. s.r.o. J.R.J KOVOMONT Měrkovice nad s.r.o. Podlahářství. Truhlářství. Kovoobráběčství. Měrovice nad Stručný předmět podnikání Firma EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Haná Recykling spol. s.r.o. Němčická akciová společnost Němčice nad Stručný předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v plném rozsahu). Zpracování pryže a plastů na ekologické výrobky. Zemědělství. BM region o.p.s 17

18 Obědkovice Firma Stručný předmět podnikání Firma TEP SERVICE s.r.o. Oplocany Stručný předmět podnikání Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující. Firma RICOLLE team a.s. GADGESIMO a.s. FARPOL s.r.o. Firma Mikulec interiér s.r.o. NÁPLAVA s.r.o. Polkovice Stručný předmět podnikání Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb. Stříbrnice Stručný předmět podnikání Truhlářství Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Firma TOPOS PREFA Tovačov a.s. JE Holding s.r.o. COMWORLD s.r.o. Tovačov Stručný předmět podnikání Kovoobráběčství, zámečnictví, výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, tesařství, reklamní činost. Výroba oděvů a oděvnických doplňků. Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, velkoobchod. Firma ZELTR AGRO a.s. KBF GELD KAPITAL a.s. PARAMAT CZ s.r.o. Firma LUMINA Přerov s.r.o. Tormato, s.r.o. Troubky Stručný předmět podnikání Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Pneuservis, truhlářství, zámečnictví. Uhřičice Stručný předmět podnikání Stavební firma. Pěstování okrasných rostlin, úklidové práce. Firma DAROCA s.r.o. Different Fashion Style s.r.o. Záříčí Stručný předmět podnikání Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Zdroj dat: Administrativní registr ekonomických subjektů BM region o.p.s 18

19 9. OBČANSKÁ VYBAVENOST Školství V mikroregionu Střední Haná se v současné době projevuje nedostačující kapacita mateřských, ale v některých obcích i základních škol, která je způsobena skokovým nárůstem počtu dětí v posledních letech. Tento jev se projevuje v celé republice V katastru mikroregionu Střední Haná není vysoká škola. Možnost získání tradičního humanitního vzdělání nabízí v Olomouci Univerzita Palackého, technické, ekonomické, zemědělské aj. odborné universitní vzdělání získávají místní lidé mimo region Střední Moravy. Jako další možnost se nabízí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která díky poloze mikroregionu je v dostupné vzdálenosti. Tabulka č. 16 Školní a vzdělávací zařízení Obec Školní a vzdělávací zařízení Chropyně V současné době máme 2 budovy ZŠ- na ulici Fučíkova je z větší části zateplena a zrekonstruována, je třeba vybavit zahradu novými herními prvky, na ulici Komenského je třeba opravit střešní krytinu a plánujeme přestavbu nevyužívané části budovy na sídlo knihovny a jiných volnočasových aktivit. U mateřské školy plánujeme zateplení budovy a dokončení výměny oken, také je třeba vybavit zahradu novými herními prvky. Ivaň Mateřská škola, obecní knihovna. MŠ, 2 ZŠ, 1 speciální ZŠ, ZUŠ, ŠJ, Gymnázium, DDM. Nově opravené, nutno dokončit opravy na budovách MŠ fasáda, okna, zateplení. Jinak situace v tomto směru dobrá. Křenovice MŠ, ZŠ 1 5 ročník. Lobodice Je. Měrovice nad V obci je Základní škola a Mateřská školka, v Základní škole jsou nutné stavební úpravy, Mateřská školka je ve špatném stavu, do budoucna bude nutné postavit novou budovu. Němčice nad ZŠ, MŠ, DDM. ZUŠ 11 poboček vč. Němčic, 580 žáků, Dechový orchestr mladých při ZUŠ dirigent Novák Jindřich. Obědkovice Oplocany Není MŠ, ZŠ. V obci je v provozu MŠ, ZŠ (1.-5. ročník), školní družina a školní jídelna. Zřizovatelem této příspěvkové organizace je obec Polkovice. Do obou budov jsou nutné rozsáhlejší investice. Budova Polkovice ZŠ oprava střechy, oprava sociálního zařízení, odstranění vlhkosti, fasáda. Budova MŠ výměna oken a dveří, rekonstrukce vytápění, el rozvodů. Stříbrnice Město je zřizovatelem ZŠ a MŠ Tovačov, která sídlí v několika budovách. Budovy základní školy v ulicích Förchtgottova a Podvalí nutně potřebují rekonstrukci. Jejich postupná GO byla zahájena v roce Byla modernizována tělocvična, vyměněna okna do ulice Förchtgottova, zateplen jeden štít a kompletně rekonstruována čelní fasáda včetně výměny okapů a okapových svodů. Tovačov Dokončit zbývá výměna oken, zateplení zbývající části budov a oprava střech. Projektová dokumentace oprav je zpracovaná. Jednopatrová budova mateřské školy s rovnou střechou byla postavena v 80. letech 20. stol. v akci Z. V uplynulých letech byly vyměněny všechna okna. Je třeba vypracovat projekt zateplení budovy a následně tuto akci realizovat. V obci funguje devítiletá základní škola, jejíž součástí je mateřská škola se 3 odděleními pro celkem 75 dětí, školní družina, školní jídelna a součástí základní školy je také speciální třída pro postižené Troubky děti s maximální kapacitou 5 dětí. V areálu školy se mimo vzdělávacích aktivit odehrává také množství volnočasových aktivit, a to jak pro děti a žáky, tak i pro dospělé zájemce, například jazykové kursy, kursy keramického tvoření apod. Uhřičice Mateřská škola nově opravená a vybavená s novou školní zahradou. Záříčí MŠ Zdroj dat: Dotazníky obcí 2011 BM region o.p.s 19

20 Zdravotnictví a sociální péče Zdravotní a sociální péče je v mikroregionu Střední Haná na úrovni odpovídající potřebám místních obyvatel a hlavně možnostem obcí. V rámci zdravotnictví se zde projevuje spádovost na krajské město. V obcích mikroregionu se jedná o samostatné ordinace, zdravotní péče je poskytována ambulantně. Jedná se zejména o praktické lékaře, dětské lékaře, zubní lékaře, ale v některých obcích můžeme najít také masáže, rehabilitace a lékárnu. Bohužel v některých obcích mikroregionu zdravotní a sociální zařízení úplně chybí. Tabulka č. 17 Zdravotní a sociální péče na území mikroregionu Obec Zdravotní a sociální zařízení Zdravotní zařízení nemáme v majetku obce, ze sociálních zařízení jsou v majetku obce 3 budovy DPS Chropyně (domu s pečovatelskou službou). Musíme provést výměnu části oken, kompletní rekonstrukci rozvodů el. energie, rádi bychom uskutečnili nákup vybavení zahrady těchto domů (lavičky, posezení). Ivaň Nájemní dům poliklinika vyžaduje postupné opravy interiéru okna, fasáda, interiéru soc. zařízení, rozvody, el. Instalace, atd. V budově sídlí jak odborní, tak praktičtí lékaři a pojišťovny. Ve městě jsou 2 lékárny a následující ordinace: neurologická, kožní, interní, oční, gynekologická, chirurgická, urologie, psychiatrická, ortopedie, alergologie, logopedie, cévní chirurgie, 2 dětské, 4 praktičtí lékaři, 3 zubní, biochemická laboratoř, rentgen, ultrazvuk, rehabilitace, optik. Některé odborné lékaře se však nedaří do a dostat a to především díky politice VZP. V oblasti sociálních služeb má město 4 domy s pečovatelskou službou, ve kterých je celkem 96 malometrážních bytů. Dvě budovy jsou v dobrém stavebně technickém stavu, u dvou budov byly nutné opravy. V roce 2009 byla vyměněna okna a vchodové dveře na DPS J.Peštuky, v roce 2011 bude realizována výměna oken a zateplení budovy DPS D.E.Beneše. Sociální služby jsou poskytovány především prostřednictvím Centra sociálních služeb ( pečovatelská služba) a Charity ( denní stacionář pro seniory, azylový dům pro matky s dětmi v tísni, charitní ošetřovatelská péče, rodinný klub Mária se zaměřením na terénní práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením). Významnou roli hraje na úseku sociálně-právní ochrany dětí Odbor sociálních věcí MěÚ, na úseku prevence drogové závislosti Kappa-Help. Město má zpracován komunitní plán sociálních služeb, který v roce 2011 aktualizuje. Křenovice Lobodice Je. Měrovice nad Do obce dojíždí jednou týdně praktický lékař,částečně zde funguje pedikůra. Ordinace dětská, zubní, neurologická, interní, oční, gynekologická, chirurgická. Lékárna. Péče o staré Němčice nad občany o výstavbě další DPS se zatím neuvažuje. Obědkovice Oplocany Polkovice Stříbrnice 1x týdně ordinuje ve vybavené ordinaci na KD MUDr. J.Palmašová (nebo provádí návštěvy nemocných). Město Tovačov je vlastníkem budovy zdravotního střediska a domu se službami pro seniory. 1. Zdravotní středisko Jednopatrová budova ZS s rovnou střechou byla postavena v 80. letech 20. stol. v akci Z. V roce 2010 byla kompletně plynofikovaná a v 1/3 budovy byla vyměněna okna. V postupné výměně oken bude město pokračovat také v letech 2011 a 2012.Předpokládá se zpracování projektu na zateplení budovy Tovačov s následnou realizací. 2. Dům se službami pro seniory Jedná se o jednopatrovou budovu se sedlovou střechou, ve které se nachází 6 malometrážních bytů pro seniory. V roce 2008 byla na budově vyměněna střešní krytina. Předpokládá se postupná výměna všech oken. V obci fungují 2 praktičtí lékaři, dohodnutých termínech obvodní dětská a dorostová lékařka. Dále se Troubky v obci nachází zubní lékařka. V obci se nenacházejí žádná sociální zařízení. Zčásti je možné k nim řadit obecní bytové domy, kde nemalou část nájemníků tvoří obyvatelé seniorského věku Uhřičice Záříčí Zdroj dat: Dotazníky obcí 2011 BM region o.p.s 20

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ (ISRÚ) MAS Střední Haná, o.p.s.

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ (ISRÚ) MAS Střední Haná, o.p.s. INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ (ISRÚ) MAS Střední Haná, o.p.s. Právní forma místní akční skupiny: Statutární zástupce: obecně prospěšná společnost Mgr. Radek Brázda, ředitel společnosti Sídlo: Městský

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Zpracoval: GaREP, spol. s r.o. Brno 2015 Pořizovatel dokumentu: Město Zábřeh Odbor rozvoje a územního plánování Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku

Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro období 2014 2020 1 REALIZAČNÍ TÝM SCLLD: Ing. Pavel Rada (MAS Východní

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Strategie území správního obvodu ORP Konice

Strategie území správního obvodu ORP Konice Strategie území správního obvodu ORP Konice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a neziskového sektor na venkově Dokument je zpracován na období

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020 0 Obsah 1 ÚVOD... 2 1.1 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU... 3 1.1.1 Základní informace o MAS... 3 1.1.2

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Program rozvoje města Rožďalovice

Program rozvoje města Rožďalovice Program rozvoje města Rožďalovice Květen 2014 Úvod Program rozvoje obce je základním strategickým dokumentem budoucího rozvoje obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Cílem tohoto programu

Více