Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí"

Transkript

1 ANALÝZA MIIKROREGIIONU STŘEDNÍÍ HANÁ A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1

2 OBSAH OBSAH ÚVOD MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA OBCE MIKROREGIONU OBYVATELSTVO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PODNIKÁNÍ OBČANSKÁ VYBAVENOST CESTOVNÍ RUCH PROJEKTY FOTODOKUMENTACE OBCÍ MIKROREGIONU BM region o.p.s. 2

3 1. ÚVOD Zpracování Strategie rozvoje mikroregionu Střední Haná by mělo především přispět k nalezení a správnému formulování hlavních cílů rozvoje a předpokladů jejich naplnění, navržení společných aktivit, vytipování vhodných projektů. Předkládaná analýza stávající situace stručně představuje základní ekonomickou, sociální a demografickou situaci a další faktory ovlivňující život v mikroregionu. Analýza současně s přehledem plánovaných akcí je výchozím podkladem pro návrhovou, projekční část. Za nejdůležitější a nejnáročnější fázi zpracovávání strategie je všeobecně považováno dosažení konsensu, tj. konkrétní shody představitelů všech zainteresovaných subjektů z nejrůznějších sfér života mikroregionu (veřejné správy, podnikatelů, škol, spolků, neziskových organizací apod.) na tom, jaké cíle pro další rozvoj svého mikroregionu budou společně považovat za rozhodující, jaké cesty zvolí k jejich realizaci, aby došlo k co nejefektivnějšímu naplnění poznaných rozvojových šancí mikroregionu. Aktualizovaná strategie navazuje na původní materiál Strategie rozvoje mikroregionu Střední Haná zpracovaný v roce 2004 Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy. Nová podoba vychází z veřejně dostupných informací, vlastních šetření, diskuzí a podnětů od subjektů z celého regionu. Ačkoliv jsme uprostřed programovacího období , pomalu ale jistě se pozornost všech zaměřuje i za horizont roku Evropská komise zveřejnila v listopadu 2010 tzv. Pátou kohezní zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, kterou představila jako jeden z hlavních podkladů pro další fázi debat o budoucnosti kohezní politiky (politiky soudržnosti) po roce Připomeňme, že kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7 % z celkového rozpočtu EU). Jejím obecným cílem je snižovat rozdíly mezi úrovní rozvoje různých regionů a posilovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Cílem nejnovější strategie EU je pomoct zúčastněným státům čelit společným problémům, např. v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí, a zefektivnit a zintenzívnit jejich vzájemnou spolupráci. Přípravy ČR na čerpání evropských dotací v období budou rozděleny do dvou fází. V první fázi proběhne jednání s nezávislými experty, zaměstnavateli, politiky a představiteli státní správy a samosprávy. Druhá fáze bude zaměřena na konkrétní podobu a počet programů, pomocí kterých se budou dotace čerpat. Cílem v novém dotačním období bude snížení počtu operačních programů a srozumitelnost pravidel pro žadatele o dotace. V následujícím období je třeba se zamyslet nad řešením následujících typů projektů, jedná se zejména o infrastrukturní projekty, které řeší veřejnou, občanskou vybavenost a dále například využití areálů průmyslového a podnikatelského charakteru. 20 uplynulých let i přes většinové období prosperity sice dokázalo zásadně proměnit tvář městských i obecních center, nedokázalo však stále uspokojivým způsobem zajistit komplexní vybavenost měst a obcí. To se týká i základních prostředků veřejné a občanské vybavenosti a její následné údržby (odpovídajících chodníků, osvětlení, cyklostezek, upravených parků a veřejných prostor). Jedná se však i o podnikatelskou infrastrukturu (a v ní především problematiky brownfields, nevyužívaných továrních objektů). Nová strategie rozvoje mikroregionu Střední Haná je formulována i na plánovací období BM region o.p.s. 3

4 2. MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ Mikroregion Střední Haná vznikl seskupením 15-ti spádových měst a obcí Chropyně, Ivaň,, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad, Němčice nad, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky, Uhřičice a Záříčí. Obce mikroregionu administrativně - správně přísluší až do tří bývalých okresů Přerov, Prostějov a Kroměříž a tedy krajů Olomouckého i Zlínského a leží zhruba uprostřed mezi centry Střední Moravy Olomoucí, Přerovem, Prostějovem a Kroměříží. Mikroregion Střední Haná patří s cca 23 tisíci obyvateli a patnácti obcemi mezi větší existující mikroregiony kraje i regionu Střední Moravy. Přesto vhledem k tomu, že se jedná spíše o venkovský region kde výrazně nedominuje jediné město, je aktivním a přirozeným mikroregionem. Mezi logické souvislosti, proč mikroregion vznikl, patří nejen geografická blízkost, ale i spojení s kulturními, historickými tradicemi a také společnými problémy. Právě možnost operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu i z fondů Evropské unie, byly hlavními impulsy k založení. Přirozenými spádovými centry mikroregionu Střední Haná jsou města a částečně i Tovačov, Chropyně a Němčice nad, a to jak z pohledu pracovních příležitostí, podnikání, tak i z pohledu sociálního vybavení, služeb, školství, zdravotní a sociální péče nebo nabídky sportovních a kulturních příležitostí. Hlavní oblasti společné pro členy svazku Mikroregion Střední Haná: rozvoje samosprávy obcí hospodářského, sociálního a kulturního a společenského života obcí vztahu k orgánům krajské správy a státní správy rozvoj technické infrastruktury v obcích vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí rozvoj cestovního ruchu a venkovské turistiky marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče podpora řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví obcí, společná společná příprava mikroregionálních projektů další společné aktivity BM region o.p.s 4

5 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA Tabulka č. 1 Základní informace o MAS Střední Haná Místní akční skupina Střední Haná, o.p.s. Právní forma místní akční skupiny Obecně prospěšná společnost Statutární zástupce Ing. Jiří Šírek, předseda správní rady společnosti Sídlo Masarykovo náměstí 20, Kraj Olomoucký, NUTS 2: Střední Morava IČ Rozloha v km2 141,05 km 2 Počet obyvatel celkem * Zdroj dat: Český statistický úřad , *Stav k Místní akční skupina (MAS) Zkratka MAS znamená spojení slov místní akční skupina. Jedná se o překlad z anglického local action group (LAG). To je v terminologii Evropské unie pojmenování pro skupiny tzv. místního partnerství, které se zapojují do programů typu LEADER s cílem realizovat na daném území pilotní projekty s finanční podporou EU, případně rozpočtu národního. Jedná se o sdružení s právní subjektivitou, které je tvořeno obcemi, neziskovými organizacemi a podnikateli. Místní akční skupina Střední Haná vychází z obcí mikroregionu Střední Haná. Pouze města Chropyně a Němčice nad nejsou členy MAS Střední Haná. Představení a členové MAS Region Střední Haná v současnosti zahrnuje území o ploše 141,05 km 2 v rovinaté oblasti Hané jižně od měst Olomouce, Přerova i Prostějova. V podstatě téměř kopíruje území aktivního Mikroregionu Střední Haná (obce Ivaň, Křenovice, Lobodice, Měrovice na Hané, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky, Uhřičice, Záříčí a města a Tovačov). Všechny obce regionu (s výjimkou Záříčí) jsou součástí správního obvodu obce III. stupně Přerov. Region spadá pod NUTS II Střední Morava. Projekty MAS Na následující stránce jsou v tabulce uvedeny projekty realizované MAS Střední Haná. BM region o.p.s 5

6 Tabulka č. 2 Příklady realizovaných projektů MAS Střední Haná Žadatel Projekt Obec Lobodice Obnova veřejného prostranství v obci Lobodice Obec Stříbrnice Obnova veřejného prostranství v obci Stříbrnice Obec Polkovice Projekt krajinné výsadby v části obce Polkovice Obec Měrovice nad Zeleň v obci Měrovice nad Obec Oplocany Obnova zeleně o mobiliáře v obci Oplocany Obec Záříčí Okrasná výsadba v části obce Záříčí Obec Uhřičice Obnova veřejného prostranství v obci Uhřičice Obec Ivaň Obnova veřejného prostranství v obci Ivaň Obec Troubky Obnova prostranství před poštou v obci Troubky Obec Křenovice Obnova zeleně v obci Křenovice Český zahrádkářský svaz základní ZO ČZS Tovačov - vybavení klubovny organizace Tovačov Sbor dobrovolných hasičů Oplocany Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Oplocanech Město Projekt okrasné výsadby druhé části ulice Sv. Čecha v ě Tělovýchovná jednota Sokol Tovačov Stavební úpravy šaten na hřišti kopané TJ Sokol Agro-družstvo Morava Rekonstrukce stáje pro výkrm prasat farma Obec Lobodice Celková obnova zastávky autobusové dopravy Obec Oplocany Obec Oplocany - vybavení kulturního centra obce TJ Slavoj Zkvalitnění zázemí sportovního areálu TJ Slavoj Tělocvičná jednota Sokol Obědkovice Rekonstrukce budovy sokolovny v Obědkovicích Zdroj dat: MAS Střední Haná V roce 2009 byly schváleny projekty s celkovou dotací ve výši Kč. Projekty byly podávány do FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury. V roce 2010 byly vyhlášeny celkem 3. výzvy, projekty byly podávány do FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků, FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury a FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura. Celkem byly v roce 2010 schváleny projekty s celkovou dotací ve výši Kč. V roce 2011 budou vyhlášeny celkem 2 výzvy s celkovou výší dotace Kč. Akce MAS Seznam akcí pod záštitou mikroregionu Střední Haná ve spolupráci s MAS Střední Haná: V roce 2009 proběhlo 8 společenských, sportovních či poznávacích akcí v režii mikroregionu a MAS: 1. Cyklistická poznávací jízda po mikroregionu 2. Společný mikroregionální vzdělávací a poznavací seminář, společná účast mikroregionů Střední Haná, Němčicko a Prostějov venkov 3. Propagace mikroregionu na Regintouru v Brně 4. Běh proti drogám 5. Fotbalový zápas mikregionu výběr ČSSD Olomouckého kraje 6. Přátelský fotbalový zápas proti mikroregionu Lipensko 7. Návštěva mikroregionu delegací z polských Polkowic 8. Indiánské léto na tábořišti v Záříčí pro děti MŠ regionu V roce 2010 proběhly 3 společenské, sportovní či poznávací akce v režii mikroregionu a MAS: 1. Každoroční hasičská soutěž O pohár předsedy mikroregionu 2. Cyklistická jízda mikroregionem 3. Seminář o střetu zájmů pro pracovníky OÚ a zastupitele obcí V regionu BM region o.p.s 6

7 4. OBCE MIKROREGIONU Tabulka č. 3 Členové mikroregionu Stření Haná Obec Starosta Telefon Chropyně Ing. Jaroslav Hloušek Ivaň Petr Cetkovský Ing. Jiří Šírek Křenovice Zdenek Vrána Lobodice Ing.Stanislav Hlavinka Měrovice nad Ladislav Bařina Němčice nad Ivana Dvořáková Obědkovice Rostislav Němec Oplocany Hana Skřépková Polkovice Ing. Drahomír Novák Stříbrnice Mgr.Václav Dvořáček Tovačov Mgr. Bc. Leon Bouchal Troubky Mgr. Radek Brázda Uhřičice Mgr. Jannis Isakidis Záříčí Marcela Joklíková Zdroj dat: Dotazníky obcí Tabulka č. 4 Obce mikroregionu a jejich části Obec Pověřený úřad Počet katastrů Chropyně Chropyně 2 Ivaň Prostějov 1 3 Křenovice 1 Lobodice 1 Měrovice nad 1 Němčice nad Prostějov 1 Obědkovice Prostějov 1 Oplocany 1 Polkovice 1 Stříbrnice 1 Tovačov 1 Troubky Přerov 1 Uhřičice 1 Záříčí Chropyně 1 Zdroj dat: Obce Olomouckého kraje: ČSÚ BM region o.p.s 7

8 Tabulka č.5 Obce mikroregionu Střední Haná (stav k ) Obec Počet obyvatel První zmínka z roku Nadmořská výška m. n. m. Katastrální výměra v ha Chropyně Ivaň Křenovice Lobodice Měrovice nad Němčice nad Obědkovice Oplocany Polkovice Stříbrnice Tovačov Troubky Uhřičice Záříčí STŘEDNÍ HANÁ X X Zdroj dat: Dotazníky obcí, ČSÚ BM region o.p.s 8

9 5. OBYVATELSTVO Trvalý pobyt v mikroregionu Střední Haná má nahlášeno celkem obyvatel v celkem patnácti obcích. Nejvíce obyvatel žije ve městě obyvatel. Další nejlidnatější obcí je město Chropyně s obyvateli. Naopak mezi obce s nejnižším počtem obyvatel v mikroregionu patří Obědkovice a Oplocany, ve kterých žije 272 a 304 obyvatel. Obcí s vůbec nejnižším počtem obyvatel je obec Stříbrnice, kde žije pouhých 244 obyvatel. Ostatní obce nedosahují v celkovém počtu přes a pod 400 obyvatel Tabulka č. 6 Velikostní struktura obcí mikroregionu Střední Haná (stav k ) Velikost obce (počet obyvatel) Počet obcí Podíl obcí Počet obyvatel Podíl obyvatel < ,33% 516 2,22% ,67% ,04% ,67% 751 3,23% ,00% ,91% > ,33% ,61% Zdroj dat: Český statistický úřad Věková struktura mikroregionu Střední Haná, není ve výhledu do budoucna příliš dobrá. Ve srovnání s věkovou strukturou v ostatních mikroregionech, krajích, či v celé ČR je na tom mikroregion stále uspokojivě, neboť počet občanů v předproduktivním věku je jen o málo nižší, než počet občanů ve věku poproduktivním. Z tabulky je patrné, že v celém mikroregionu Střední Haná je celkově o cca 180 lidí v předproduktivním věku méně, než lidí ve věku poproduktivním. Obce, kde počet obyvatel ve věku poproduktivním převyšuje počet obyvatel ve věku předproduktivní, jsou obce Křenovice, Lobodice, Oplocany, Stříbrnice, Tovačov, Troubky a Záříčí. Celkově žije v mikroregionu Střední Haná lidí v produktivním věku, což je 70,39% všech obyvatel. Tabulka č. 7 Věková struktura obyvatel obcí mikroregionu Střední Haná (stav k ) Obec 0-14 let let 65 a více let Počet % Počet % Počet % Celkový počet obyvatel Chropyně ,45% ,33% ,22% Ivaň 80 15,69% ,80% 74 14,51% ,12% ,13% ,75% Křenovice 56 13,18% ,24% 62 14,59% 425 Lobodice 85 12,45% ,86% ,69% 683 Měrovice nad ,37% ,91% 93 13,72% 678 Němčice nad ,30% ,26% ,44% Obědkovice 52 19,12% ,18% 40 14,71% 272 Oplocany 35 11,51% ,08% 59 19,41% 304 Polkovice 82 16,02% ,16% 81 15,82% 512 Stříbrnice 36 14,75% ,75% 50 20,49% 244 Tovačov ,82% ,62% ,56% Troubky ,84% ,30% ,86% Uhřičice ,08% ,88% ,04% 622 Záříčí 87 11,58% ,44% ,98% 751 STŘEDNÍ HANÁ ,42% ,39% ,19% Zdroj dat: Český statistický úřad BM region o.p.s 9

10 Následující tabulka nám vypovídá o pohybu obyvatel v obcích mikroregionu Střední Haná. Údaje jsou pouze za rok 2009 ve srovnání s rokem 2008, neboť Český statistický úřad doposud nemá aktuálnější informace. V roce 2009 byla dle statistik v mikroregionu Střední Haná větší natalita, než mortalita. Také díky tomu je celkový přírůstek obyvatel kladný. Jak už je z minulých let zvykem i hodnoty migračního salda v obcích jsou kladné (zejména díky městu ). Z obcí Chropyně, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad, Němčice nad, Polkovicea Uhřičice se více lidí vystěhovalo, než přistěhovalo. Tabulka č. 8 Bilance obyvatelstva za rok 2009 Obec Stav k Živě narození Zemřelý Migrační saldo Celkový přírůstek Chropyně Ivaň Křenovice Lobodice Měrovice nad Němčice nad Obědkovice Oplocany Polkovice Stříbrnice Tovačov Troubky Uhřičice Záříčí STŘEDNÍ HANÁ Zdroj dat: Český statistický úřad BM region o.p.s 10

11 6. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Všechny obce mikroregionu Střední Haná mají zpracovanou územně plánovací dokumentaci. Většina obcí má zpracován územní plán, nebo v některých případech jen dostačující urbanistickou studii. Tyto územně plánovací dokumentace si všechny obce dle svých potřeb a budoucích plánů s využíváním území aktualizují. Tabulka č. 9 Přehled územně plánovací dokumentace Obec Stav Chropyně V současné době zpracováváme nový, aktualizovaný. Ivaň Ano. Probíhá tvorba nového ÚP. Křenovice Územní plán je pro obec zpracován. Lobodice Ano. Měrovice nad Územní plán je zpracován, ale není ještě podrobně prostudován. Němčice nad Územní plán schválen v roce Nově schválen v r I. změna. Obědkovice Územní plán zpracován v roce Oplocany Vyhotoveno zadání. Polkovice Obec má zpracovaný platný územní plán, do roku 2015 musí proběhnout jeho aktualizace nebo bude muset být zpracovaný územní plán nový, tak jak to vyplývá ze zákona o územním plánování a stavebním řádu. Stříbrnice KPÚ dokončena, podána žádost o Změnu č. 1 změna v umístění ČOV. Tovačov Město má nový Územní plán Tovačov, který byl schválen v roce Troubky Do konce roku 2015 musí obec pořídit buď zcela nový územní plán nebo jej aktualizovat dle požadavků zákona. Uhřičice Vypracovaný Návrh územního plánu. Záříčí V loňském roce byl dokončen. Zdroj dat: Dotazníky obcí BM region o.p.s 11

12 7. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Technická infrastruktura obcí mikroregionu Střední Haná je na relativně dobré úrovni. V případě plynofikací lze konstatovat, že všechny obce již tuto otázku vyřešily. Problematika zásobování vodou je rovněž vesměs vyřešena. Vetší obce jsou technickou a dopravní infrastrukturou vybaveny dobře. V menších obcích je situace o něco horší. Problémem však u většiny obcí zůstávají finance. Jednotnou kanalizaci již má každá obec. Kanalizací odpadních vod a čistírnou odpadních vod je dnes vybavena většina obcí a některé z obcí se snaží rozšířit tyto kapacity, nebo plánují napojení k blízkým ČOVkám. V případě nakládání s odpady je situace v mikroregionu na dobré úrovni, protože obce mají tuto problematiku vyřešenou ve vlastní režii. Tabulka č. 10 Přehled technické infrastruktury Kanalizace a ČOV, Vodovod Obec Kanalizace a ČOV Vodovod Chropyně Kanalizace a ČOV nejsou majetkem obce, Dtto. v letošním probíhá velká rekonstrukce ČOV, kterou dělá VaK Kroměříž. Ivaň Ne, pouze dešťová kanalizace. Ano. Kompletně vybudovaná, poslední části realizovány Ano. v roce Křenovice Není. Ano. Lobodice Kanalizace - ANO, ČOV NE. Ano. Měrovice nad V obci funguje třetím rokem ČOV která je ve Vodovod vybudován v roce 1995, rozveden po celé vlastnictví obce,část kanalizace v obci je obci, současně ve vlastnictví VAK Přerov. nová,zbytek bude postupně podle finančních možností dodělán. Němčice nad Kanalizace ano, v roce 2010 zahájena výstavba Ano. nové ČOV. Obědkovice Splašková kanalizace, ČOV není. Ano. Oplocany Obec je před projektováním odkanalizování obce, Ano. Polkovice Stříbrnice ČOV není. V obci je jen dešťová kanalizace, chybí kanalizace odpadních vod a ČOV. Obec Polkovice se společně s okolními obcemi (Uhřičice, Lobodice a Oplocany) připravuje na vybudování splaškové kanalizace včetně ČOV (buď společná ČOV pro tyto 4 obce nebo napojení odpadních vod z těchto obcí na ČOV v ě). Odkanalizovaná je jen část obce kanalizace (betonové roury) je vybudovaná v 50. a 70. létech minulého století. Tovačov Město má hotovou kanalizaci i ČOV. Většina kanalizační sítě včetně ČOV je ve vlastnictví společnosti VaK Přerov a.s. Město je akcionářem. Troubky Uhřičice ČOV byla v obci vybudována po roce 2000 a je provozována místní vodárenskou společností. Stav je dobrý. Co se týká kanalizace, tak rozšíření kanalizace je plánováno v lokalitě Přerovská, kde je připravena studie zástavby až pro 50 rodinných domků. Kanalizace je v obci smíšená splašková i dešťová bez napojení na ČOV s odváděním této vody systémem kanalizačních příkop do řeky Moravy. Záříčí V současné době probíhá akce doplnění kanalizace v naší obci a výstavba nové ČOV. Zdroj dat: Dotazníky obcí 2011 V celé obci je vybudovaný vodovod, je v majetku VaK Přerov. Problémem se však stává jeho stáří na některých úsecích dochází i několikrát v roce k poruchám (praskání potrubí). Je nutné začít uvažovat o obnově, alespoň těch kritických řadů. Ano spravuje VaK Přerov. Stejná situace jako u kanalizace. Rozšíření vodovodu je plánováno v lokalitě Přerovská, kde je připravena studie zástavby až pro 50 rodinných domků. Obec je vybavena vodovodem. V obci je vybudován, chybí v místní části Plučisko. BM region o.p.s 12

13 Tabulka č. 11 Přehled technické infrastruktury Komunikace vyšších tříd, místní komunikace, cyklostezky Obec Komunikace vyšších tříd Místní komunikace Cyklostezky Chropyně V celku bez problémů, jsou majetkem ŘSZK. Špatný stav některých chodníků, který řešíme průběžně pomocí dotací v rámci regenerace, drobné opravy řešíme svépomocí. Ivaň Jsou. Cyklostezka Plešovec- Chropyně vybudována v uplynulém období, počítáme s pokračováním směrem na a Kroměříž. Jsou. Chybí vybudovaná cyklostezka směr Tovačov a napojení na Zlínský kraj. Křenovice D1, silnice E 47. Ve špatném stavu. Není. Lobodice Jsou. Je. Hlavní cesty které prochází přes obec jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje a jsou všechny zhotoveny nové. Měrovice nad Němčice nad Obědkovice Oplocany Polkovice Stříbrnice Tovačov Místní komunikace jsou částečně nové, ale větší část cest v obci je ve špatném stavu, jejich oprava bude prováděna v budoucnu podle finančních možností. Stejná situace je i s chodníky v obci. Dálnice Brno - KM. Jsou. Vybudovaná cyklostezka: Němčice n.h. Mořice Vrchoslavice. Silnice II/367. Asfaltová komunikace, rekonstrukce začátek 90. let. Komunikace II. třídy Havarijní stav. v havarijním stavu, schází přechody, osvětlení příp. retardéry, měřiče rychlosti. Obec protínají dvě komunikace II. třídy. Silnice II/367 byla v úseku -Bedihošť opravena v letech , silnice II/435 Polkovice Tovačov je ve špatném technickém stavu, byla by více než žádoucí její oprava ze strany Správy silnic Olomouckého kraje. Jižním okrajem vesnice probíhá dálnice D1, silnice Kroměříž - Brno opravena při budování dálnice, další komunikace jsou ve velmi špatném stavu, který zapříčinilo časté směrování asfaltovou drtí a za studena zaválcovány. Objížděk po těchto komunikacích. Městem prochází dvě komunikace II. třídy krajské. Komunikace v úseku Troubky Bedihošť prošla rekonstrukcí Místní komunikace v obci jsou z větší části v dobrém stavu, je potřeba provést rekonstrukci cca 500m místních komunikací, chodníků na místním pohřebišti, u obecního úřadu a vybudovat nové chodníky v některých částech obce. Z důvodů odlehčení silniční dopravy přes obec vybudování obchvatu obce využitím místní komunikace spojující silnice II/367 a II/435 za obcí. Místní komunikace jsou z části v dobrém stavu, z části jsou zasypány asfaltovou drtí a zaválcovány za studena. Ve městě jsou ve velmi špatném stavu místní komunikace v ulicích Podvalí, Smetanova a Jiráskova. Na Není. Záměr zbudovat cyklostezku směr Polkovice a směr Annín. Vzhledem k neustále narůstající hustotě již tak frekventované silniční dopravy by bylo žádoucí uvažovat o vybudování cyklostezek směr Uhřičice (), směr Oplocany (Tovačov) a směr Obědkovice (Klenovice na Hané, Prostějov). Městem prochází dálková cyklotrasa Moravská stezka (Olomouc Kroměříž) a v letošním roce bude BM region o.p.s 13

14 v letech jejich rekonstrukci má město Komunikace na úseku Dub vypracovanou kompletní Tovačov je ve velmi špatném stavu. Její rekonstrukce by měla být zahájena v roce projektovou dokumentaci. Město Tovačov neúspěšně žádalo o dotaci z programu ROP SM. Ve velmi špatném stavu je také většina stávajících chodníků. Jejich postupná rekonstrukce se průběžně realizuje. dokončeno značení další dálkové cyklotrasy s názvem Cyklostezka Bečva, která vede od pramene řeky Bečvy až k soutoku s řekou Moravou. V této souvislosti by město Tovačov výhledově realizovalo dva úseky cyklostezek s asfaltovým povrchem. Komplikovaná je však situace v oblasti vlastnictví pozemků a rovněž tak předpokládaná finanční náročnost realizace. Troubky Uhřičice Záříčí V loňském roce byla provedena oprava povrchu vozovky komunikace II/434 na průtahu obcí. Obec ovšem tíží značný počet vozidel projíždějící obcí, a proto chce aby byl vybudován obchvat obce. Při stavbě dálnice Kroměříž Říkovice došlo ke značnému zhoršení stavu vozovky krajské komunikace III. třídy do obce Vlkoš, která by si vyžadovala opravu. Silnice II. třídy Prostějov. Zdroj dat: Dotazníky obcí 2011 Zásadní rekonstrukce místních komunikací se týkají asi 3 km těchto cest (síť místních komunikací v obci měří asi 11 km). Mimo to je nutné také dobudovat některé chodníky v centru obce podél průtahu obcí a podél komunikace do Vlkoše. Systém místních komunikací, část asfaltová, část zpevněná, větší část nezpevněná. Místní komunikace ve špatném stavu, chybí finan. prostředky. Cyklostezkou by bylo dobré propojit obec s Henčlovem, který je součástí Přerova a pak také do Tovačova. Cyklostezka vede po polních cestách. BM region o.p.s 14

15 8. PODNIKÁNÍ Struktura hospodářství mikroregionu Střední Haná je dána historickým vývojem i zdejšími přírodními podmínkami. Pro mikroregion je typické zastoupení poměrně velkého počtu firem, jedná se však zejména o podniky řazené do kategorie malých, případně středních. Toto může být hodnoceno jako pozitivní skutečnost, kdy neexistuje silná závislost na jediném zaměstnavateli a mikroregion pravděpodobně nabízí uspokojivý počet pracovních příležitostí, zejména pro lidi se střední kvalifikací. Tabulka č. 12 Přehled podnikatelských subjektů v mikroregionu Střední Haná (stav k ) Obec Podnik. subjekty celkem* Zeměděl ství Průmysl Stavebni ctví Doprava Obchod Veřejná správa Školství a zdravotn ictví Chropyně Ivaň Křenovice Lobodice Měrovice nad Němčice nad Obědkovice Oplocany Polkovice Stříbrnice Tovačov Troubky Uhřičice Záříčí STŘEDNÍ HANÁ Zdroj dat: Český statistický úřad *Stav k Tabulka č. 13 Využití ploch (v ha) v obcích mikroregionu Střední Haná Obec Celková výměra Orná půda Zahrady Zeměd. půda Lesní půda Vodní plochy Zastav. plochy Ostatní plochy Chropyně Ivaň Křenovice Lobodice Měrovice nad BM region o.p.s 15

16 Němčice nad Obědkovice Oplocany Polkovice Stříbrnice Tovačov Troubky Uhřičice Záříčí STŘEDNÍ HANÁ Zdroj dat: Český statistický úřad Zaměstnanost V mikroregionu Střední Haná bylo na počátku roku 2011 evidováno úřadem práce žadatelů o práci. Při celkovém počtu (stav k ) obyvatel, z nichž je v produktivním věku asi 70,39% je možné vymezit odhadovanou míru nezaměstnanosti na 7% z celkového počtu obyvatel. Z pohledu ekonomicky aktivních obyvatel dosahuje průměrná nezaměstnanost mikroregionu 15,68 %, což je neuspokojivá situace. Hlavním problémem mikroregionu Střední Haná z pohledu zaměstnanosti je zejména malý počet pracovních příležitostí v místních obcích. Obyvatelé musí pracovní příležitosti hledat mimo mikroregion, což přináší řadu negativ. Většina obcí se však nachází v blízkosti okresních měst, kde je možnost najít pracovní místo mnohem vyšší. Tabulka č. 14 Počet žadatelů o práci v obcích mikroregionu k Obec Počet uchazečá o práci Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Míra nezaměstnanosti v % Chropyně ,0 Ivaň , ,4 Křenovice ,5 Lobodice ,1 Měrovice nad ,5 Němčice nad ,1 Obědkovice ,4 Oplocany ,7 Polkovice ,0 Stříbrnice ,3 Tovačov ,2 Troubky ,4 Uhřičice ,7 Záříčí ,6 STŘEDNÍ HANÁ ,68 Zdroj dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí BM region o.p.s 16

17 Tabulka č. 15 Přehled největších a nejvýznamnějších firem v obcích mikroregionu Chropyně Firma Stručný předmět podnikání SoftPlast, a.s Softwarové a hardwarové služby pro výpočetní techniku. EUROFORM, a.s. Technická příprava strojírenské a plastikářské výroby. Chropyňská strojírenská, Klempířství a oprava karoserií, galvanizérství, smaltéřství, zámečnictví, montáž, opravy, a.s. revize a zkoušky zdvihacích zařízení. Firma Ivaň Stručný předmět podnikání Firma MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN, a.s. KOVO TOPIČ a.s. UNO-REALITY a.s. Firma Stručný předmět podnikání Výroba a úprava kvasného lihu. Kovoobráběčství, zámečnictví. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Křenovice Stručný předmět podnikání Firma INLOBO s.r.o. BETONIKA spol. s.r.o. Drůbež trade s.r.o. Lobodice Stručný předmět podnikání Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů. Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků. Řeznictví a uzenářství. Firma MAPETO podlahy s.r.o. Hénik Interiér, spol. s.r.o. J.R.J KOVOMONT Měrkovice nad s.r.o. Podlahářství. Truhlářství. Kovoobráběčství. Měrovice nad Stručný předmět podnikání Firma EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Haná Recykling spol. s.r.o. Němčická akciová společnost Němčice nad Stručný předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v plném rozsahu). Zpracování pryže a plastů na ekologické výrobky. Zemědělství. BM region o.p.s 17

18 Obědkovice Firma Stručný předmět podnikání Firma TEP SERVICE s.r.o. Oplocany Stručný předmět podnikání Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující. Firma RICOLLE team a.s. GADGESIMO a.s. FARPOL s.r.o. Firma Mikulec interiér s.r.o. NÁPLAVA s.r.o. Polkovice Stručný předmět podnikání Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb. Stříbrnice Stručný předmět podnikání Truhlářství Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Firma TOPOS PREFA Tovačov a.s. JE Holding s.r.o. COMWORLD s.r.o. Tovačov Stručný předmět podnikání Kovoobráběčství, zámečnictví, výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, tesařství, reklamní činost. Výroba oděvů a oděvnických doplňků. Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, velkoobchod. Firma ZELTR AGRO a.s. KBF GELD KAPITAL a.s. PARAMAT CZ s.r.o. Firma LUMINA Přerov s.r.o. Tormato, s.r.o. Troubky Stručný předmět podnikání Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Pneuservis, truhlářství, zámečnictví. Uhřičice Stručný předmět podnikání Stavební firma. Pěstování okrasných rostlin, úklidové práce. Firma DAROCA s.r.o. Different Fashion Style s.r.o. Záříčí Stručný předmět podnikání Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Zdroj dat: Administrativní registr ekonomických subjektů BM region o.p.s 18

19 9. OBČANSKÁ VYBAVENOST Školství V mikroregionu Střední Haná se v současné době projevuje nedostačující kapacita mateřských, ale v některých obcích i základních škol, která je způsobena skokovým nárůstem počtu dětí v posledních letech. Tento jev se projevuje v celé republice V katastru mikroregionu Střední Haná není vysoká škola. Možnost získání tradičního humanitního vzdělání nabízí v Olomouci Univerzita Palackého, technické, ekonomické, zemědělské aj. odborné universitní vzdělání získávají místní lidé mimo region Střední Moravy. Jako další možnost se nabízí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která díky poloze mikroregionu je v dostupné vzdálenosti. Tabulka č. 16 Školní a vzdělávací zařízení Obec Školní a vzdělávací zařízení Chropyně V současné době máme 2 budovy ZŠ- na ulici Fučíkova je z větší části zateplena a zrekonstruována, je třeba vybavit zahradu novými herními prvky, na ulici Komenského je třeba opravit střešní krytinu a plánujeme přestavbu nevyužívané části budovy na sídlo knihovny a jiných volnočasových aktivit. U mateřské školy plánujeme zateplení budovy a dokončení výměny oken, také je třeba vybavit zahradu novými herními prvky. Ivaň Mateřská škola, obecní knihovna. MŠ, 2 ZŠ, 1 speciální ZŠ, ZUŠ, ŠJ, Gymnázium, DDM. Nově opravené, nutno dokončit opravy na budovách MŠ fasáda, okna, zateplení. Jinak situace v tomto směru dobrá. Křenovice MŠ, ZŠ 1 5 ročník. Lobodice Je. Měrovice nad V obci je Základní škola a Mateřská školka, v Základní škole jsou nutné stavební úpravy, Mateřská školka je ve špatném stavu, do budoucna bude nutné postavit novou budovu. Němčice nad ZŠ, MŠ, DDM. ZUŠ 11 poboček vč. Němčic, 580 žáků, Dechový orchestr mladých při ZUŠ dirigent Novák Jindřich. Obědkovice Oplocany Není MŠ, ZŠ. V obci je v provozu MŠ, ZŠ (1.-5. ročník), školní družina a školní jídelna. Zřizovatelem této příspěvkové organizace je obec Polkovice. Do obou budov jsou nutné rozsáhlejší investice. Budova Polkovice ZŠ oprava střechy, oprava sociálního zařízení, odstranění vlhkosti, fasáda. Budova MŠ výměna oken a dveří, rekonstrukce vytápění, el rozvodů. Stříbrnice Město je zřizovatelem ZŠ a MŠ Tovačov, která sídlí v několika budovách. Budovy základní školy v ulicích Förchtgottova a Podvalí nutně potřebují rekonstrukci. Jejich postupná GO byla zahájena v roce Byla modernizována tělocvična, vyměněna okna do ulice Förchtgottova, zateplen jeden štít a kompletně rekonstruována čelní fasáda včetně výměny okapů a okapových svodů. Tovačov Dokončit zbývá výměna oken, zateplení zbývající části budov a oprava střech. Projektová dokumentace oprav je zpracovaná. Jednopatrová budova mateřské školy s rovnou střechou byla postavena v 80. letech 20. stol. v akci Z. V uplynulých letech byly vyměněny všechna okna. Je třeba vypracovat projekt zateplení budovy a následně tuto akci realizovat. V obci funguje devítiletá základní škola, jejíž součástí je mateřská škola se 3 odděleními pro celkem 75 dětí, školní družina, školní jídelna a součástí základní školy je také speciální třída pro postižené Troubky děti s maximální kapacitou 5 dětí. V areálu školy se mimo vzdělávacích aktivit odehrává také množství volnočasových aktivit, a to jak pro děti a žáky, tak i pro dospělé zájemce, například jazykové kursy, kursy keramického tvoření apod. Uhřičice Mateřská škola nově opravená a vybavená s novou školní zahradou. Záříčí MŠ Zdroj dat: Dotazníky obcí 2011 BM region o.p.s 19

20 Zdravotnictví a sociální péče Zdravotní a sociální péče je v mikroregionu Střední Haná na úrovni odpovídající potřebám místních obyvatel a hlavně možnostem obcí. V rámci zdravotnictví se zde projevuje spádovost na krajské město. V obcích mikroregionu se jedná o samostatné ordinace, zdravotní péče je poskytována ambulantně. Jedná se zejména o praktické lékaře, dětské lékaře, zubní lékaře, ale v některých obcích můžeme najít také masáže, rehabilitace a lékárnu. Bohužel v některých obcích mikroregionu zdravotní a sociální zařízení úplně chybí. Tabulka č. 17 Zdravotní a sociální péče na území mikroregionu Obec Zdravotní a sociální zařízení Zdravotní zařízení nemáme v majetku obce, ze sociálních zařízení jsou v majetku obce 3 budovy DPS Chropyně (domu s pečovatelskou službou). Musíme provést výměnu části oken, kompletní rekonstrukci rozvodů el. energie, rádi bychom uskutečnili nákup vybavení zahrady těchto domů (lavičky, posezení). Ivaň Nájemní dům poliklinika vyžaduje postupné opravy interiéru okna, fasáda, interiéru soc. zařízení, rozvody, el. Instalace, atd. V budově sídlí jak odborní, tak praktičtí lékaři a pojišťovny. Ve městě jsou 2 lékárny a následující ordinace: neurologická, kožní, interní, oční, gynekologická, chirurgická, urologie, psychiatrická, ortopedie, alergologie, logopedie, cévní chirurgie, 2 dětské, 4 praktičtí lékaři, 3 zubní, biochemická laboratoř, rentgen, ultrazvuk, rehabilitace, optik. Některé odborné lékaře se však nedaří do a dostat a to především díky politice VZP. V oblasti sociálních služeb má město 4 domy s pečovatelskou službou, ve kterých je celkem 96 malometrážních bytů. Dvě budovy jsou v dobrém stavebně technickém stavu, u dvou budov byly nutné opravy. V roce 2009 byla vyměněna okna a vchodové dveře na DPS J.Peštuky, v roce 2011 bude realizována výměna oken a zateplení budovy DPS D.E.Beneše. Sociální služby jsou poskytovány především prostřednictvím Centra sociálních služeb ( pečovatelská služba) a Charity ( denní stacionář pro seniory, azylový dům pro matky s dětmi v tísni, charitní ošetřovatelská péče, rodinný klub Mária se zaměřením na terénní práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením). Významnou roli hraje na úseku sociálně-právní ochrany dětí Odbor sociálních věcí MěÚ, na úseku prevence drogové závislosti Kappa-Help. Město má zpracován komunitní plán sociálních služeb, který v roce 2011 aktualizuje. Křenovice Lobodice Je. Měrovice nad Do obce dojíždí jednou týdně praktický lékař,částečně zde funguje pedikůra. Ordinace dětská, zubní, neurologická, interní, oční, gynekologická, chirurgická. Lékárna. Péče o staré Němčice nad občany o výstavbě další DPS se zatím neuvažuje. Obědkovice Oplocany Polkovice Stříbrnice 1x týdně ordinuje ve vybavené ordinaci na KD MUDr. J.Palmašová (nebo provádí návštěvy nemocných). Město Tovačov je vlastníkem budovy zdravotního střediska a domu se službami pro seniory. 1. Zdravotní středisko Jednopatrová budova ZS s rovnou střechou byla postavena v 80. letech 20. stol. v akci Z. V roce 2010 byla kompletně plynofikovaná a v 1/3 budovy byla vyměněna okna. V postupné výměně oken bude město pokračovat také v letech 2011 a 2012.Předpokládá se zpracování projektu na zateplení budovy Tovačov s následnou realizací. 2. Dům se službami pro seniory Jedná se o jednopatrovou budovu se sedlovou střechou, ve které se nachází 6 malometrážních bytů pro seniory. V roce 2008 byla na budově vyměněna střešní krytina. Předpokládá se postupná výměna všech oken. V obci fungují 2 praktičtí lékaři, dohodnutých termínech obvodní dětská a dorostová lékařka. Dále se Troubky v obci nachází zubní lékařka. V obci se nenacházejí žádná sociální zařízení. Zčásti je možné k nim řadit obecní bytové domy, kde nemalou část nájemníků tvoří obyvatelé seniorského věku Uhřičice Záříčí Zdroj dat: Dotazníky obcí 2011 BM region o.p.s 20

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v PROBLÉMY, ZÁMĚRY¹ A NÁMĚTY² K ŘEŠENÍ V ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBŠTÁT ¹ - záměry obce, velkých investorů, podnikatelů a soukromých vlastníků ² - náměty kohokoliv BYDLENÍ Záměry na vymezení nových ploch,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Dotace ze Strukturálních fondů EU

Dotace ze Strukturálních fondů EU Rok realizace Referenční listina firmy ENVI Agentura Trunda s. r. o. Dotace ze Strukturálních fondů EU Název akce Žadatel Předpokládaná výše investice v mil. Kč bez DPH Dotační zdroj 2003 Kanalizace Lázně

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Přehled rozdělení dotací

Přehled rozdělení dotací MAS Partnerství venkova Přehled rozdělení dotací v rámci realizace SPL v letech 2009 až 2014 Základní údaje Na projekty SPL rozděleno celkem: 33 636 680 Kč Z toho podle typu žadatele: Podrobněji: Celkové

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020.

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Úvodem : Podkladový materiál je výhledový, je možné jej návrhy zastupitelů, z komisí a výborů do 10.12.2013 / v prosinci schválení základní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více