ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015"

Transkript

1 ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH AŽ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015

2 ÚVOD Zákon 35ř/1řř2 Sb., o zem m ických a katastrálních orgánech Zákon 200/1řř4 Sb., zákon o zem m ictví Vyhláška č. 31/1řř5 Sb., kterou se provádí zákon o zem m ictví Na ízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových d l závazných na území státu a zásadách jejich používání Zákon č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu Zákon č. 123/2010 Sb., o právu na informace o životním prost edí 2

3 . SPRÁVA GEODETICKÝCH ZÁKLADŮ ČR 74 Ř00 trigonometrických a zhušťovacích bodů p idružených bodů 11ř 400 nivelačních bodů ČSNS 460 tíhových bodů stabilizovat údržbu základních geodetických bodových polí udržet hustotu 1bod/5 km 2 do konce roku Ň017 zp esnit transformační vztahy mezi S-JTSK a ETRS 89 a ETRS-TMzn definovat a za adit mezi závazné referenční systémy v ČR ETRS-TMzn (NV 430/2006 Sb.) v rámci mezinárodní spolupráce pokračovat na projektech EUREF a EUPOS s cílem napojení, vyrovnání a homogenizace evropského referenčního rámce včetn zp esn ní vazeb a transformací na S-JTSK 3

4 . SPRÁVA A ROZVOJ CZEPOS zajistit správu CZEPOS včetn postupného zp es ování, v návaznosti na vývoji GůLILEO zajistit implementaci v CZEPOS pokračovat v permanentním monitoringu CZEPOS 4

5 . SPRÁVA STÁTNÍCH HRANIC pokračovat ve spolupráci s MV ČR na údržb a stabilizaci českých státních hranic Ěperiodické p ezkušování stabilityě zajistit určení pr b h státních hranic v sou adnicovém referenčním systému ETRS Řř zajistit vložení údaj o státních hranicích ČR do SBE ĚState Boundaries of Europe) 5

6 . LETECKÉ MĚŘICKÉ SNÍMKOVÁNÍ A ORTOFOTO ČR stabilizovat dvouletou periodu LMS a tvorby Ortofota ČR, udržet vysokou aktuálnost LMS pokračovat ve vydávání Ortofota ČR v ukládacích jednotkách dle SM 5 ĚS-JTSK) od roku 2015 transformovat a publikovat Ortofoto ČR dle specifikace INSPIRE (INSPIRE GRID, ETRS89/TMZn) ve spolupráci s MO vybudovat Národní archiv LMS a LMS publikovat ve ejnosti cestou Geoportálu ČÚZK 6

7 . SPRÁVA ZÁKLADNÍCH VÝŠKOPISNÝCH DATABÁZÍ ČR ve spolupráci s MO zajistit pr b žnou aktualizaci DMR 5G jako základní výškopisné databáze ČR ve spolupráci s MO a ÚHÚL zajistit pr b žnou aktualizaci DMP 1G vytvo it nový vrstevnicový Ěvektorovýě model ČR ve výškové ekvidistanci 1m základní vrstevnicový model ČR vytvo it standardizovaný stínovaný model reliéfu ČR a tento publikovat v ukládacích jednotkách a gridech SM 5/S-JTSK a INSPIRE GRID/ ETRS89/TMZn 7

8 . SPRÁVA ZABAGED udržet ZůBůGED jako harmonizovanou geografickou databázi primárn určenou pro tvorbu základních SMD zvýšení absolutní polohové p esnosti Ěm xy < 0,75 m) pro dob e identifikovatelné a vymezené objekty harmonizace budov s RUIAN nastavení systému akt. harmonizace ZABAGED s adekvátními DB okolních stát usilovat o navázání vazeb na jiné ISVS, a to na bázi bilaterálních vztah nebo na bázi Geoinfostrategie 8

9 . SPRÁVA GEOGRAFICKÝCH JMEN stabilizovat správu databáze Geonames ČR ve spolupráci se ZůBůGED, ISKN a RUIAN vytvo it sadu a aplikaci pro publikaci Geografická jména ČR pokračovat v činnosti názvoslovné komise pro standardizací názv mimo intravilány obcí 9

10 . SPRÁVA ZÁKLADNÍCH SMD dokončit produkci a udržet životnost Ěaktuálnostě současného souboru základních map do koce roku Ň0ŇŇ p ipravit projekt nového souboru Základních topografických map ČR v m ítkové ad 1 : 5000, 1 : , 1 : Ň5 000, 1 : , 1 : a 1 : v letech Ň015 až Ň01Ř zajistit veškeré projekční práce a automatizované technologie tvorby topografických map v letech Ň015 až Ň01Ř zajistit zp esn ní a denzifikaci ZůBůGED v letech Ň01ř až Ň0ŇŇ zajistit tvorbu nových soubor Základních topografických map ČR, a to ve dvou verzích S-JTSK a ETRS89/TMZn oba soubory Základních topografických map ČR uvést do užívání k ke stejnému dat p epracovat mapy kraj a ORP p edpokládá se vydávání ve standardizované digitální rastrové form v kladu list SM S-JTSK Ěgridech ETRSŘř/TMZně, p ípadn v bezešvé form, v souborové form a web službami. 10

11 . SPRÁVA A ROZVOJ ISZ A GEOPORTÁLU ČÚZK 11

12 . SPRÁVA A ROZVOJ ISZ A GEOPORTÁLU ČÚZK PROHLÍŽECÍ SLUŽBY STůHOVůCÍ SLUŽBY PROCESSINGOVÉ SLUŽBY Transformační služby Modernizace Geoprohlížeče M ické úlohy ve ňd Vývoj Geoprohlížeče s prvky ňd

13 REKAPITULACE ČR SI UDRŽÍ VYSOKOU ÚROVE GEODETICKÝCH ZÁKLůD ZCELů VYHOVUJÍCÍCH SOUČůSNÝM I PERSPEKTIVNÍM POT EBÁM ČESKÉ SPOLEČNOSTI I EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ V ROCE 201ř BUDE MÍT ČR HARMONIZOVANOU GEOGRAFICKOU DATABÁZI CELÉHO ÚZEMÍ ČR S POLOHOVOU P ESNOSTÍ LEPŠÍ NEŽ 1 M S VYSOKÝM PODÍLEM INFORMACÍ VE 3. T ÍD P ESNOSTI VHODNOU PRO PRODUKCI ZÁKLADNÍCH TOPOGRAFICKÝCH MAP OD M 1: 5000 V ROCE Ň0Ň0 BUDE ZůHÁJENů TVORBů NOVÉHO SOUBORU SMD V M ÍTKOVÉ ůd 1 : 5 000, , Ň5 000, , ů Ň V ROCE 2023 BUDE SMD PRODUKOVÁNO VE DVOU VERZÍCH ĚJTSK, ETRS/TMzn, A TO VÝRAZN AUTOMATIZOVANÝMI POSTUPY PODSTůTNÝM ZPUSOBEM BUDOU ZLEPŠENY VůZBY Nů JINÉ ISVS, COŽ ZJEDNODUŠÍ ů ZEFEKTIVNÍ SPRÁVU DB ISZ VEDLE DATOVÝCH SLUŽEB BUDOU ROZVINUTY PROCESSINGOVÉ GEOPORTÁLU ČÚZK SLUŽBY BUDOU TEDY ZůJIŠT NY ZÁKLůDNÍ GEODETICKÉ ů KůRTOGRůFICKÉ P EDPOKLůDY PRO VÝSTůVBU ů ROZVOJ JINÝCH TÉMůTICKÝCH ÚZEMN ORIENTOVůNÝCH INFORMůČNÍCH SYSTÉM VE EJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY 13

14 Děkuji za pozor ost I g. Karel Brázdil, CSc. ředitel úřadu Ze ě ěřický úřad Pod sídliště Praha 8 - Kobylisy DS: 6yvadsa Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm, Praha

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, ČR jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz 2 Katedra

Více

Změny území obce. září 2013 strana 1/8

Změny území obce. září 2013 strana 1/8 Změny území obce září 2013 strana 1/8 Obsah 1. Úvod... 3 2. Formy změn území obce... 3 3. Technické dopracování změn území obcí v ISKN a ISÚI... 5 3.1. Sloučení obcí... 5 3.2. Připojení obce... 5 3.3.

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu Přílohy: dle textu; podle seznamu

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu Přílohy: dle textu; podle seznamu Městský soud v Praze Spálená 6/2 112 16 Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Český úřad zeměměřický a katastrální Pod sídlištěm 1800/9 182 00 Praha 8 ID DS: uuaaatg Správní žaloba proti rozhodnutí

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

Závazný plán činností CENIA pro rok 2012

Závazný plán činností CENIA pro rok 2012 Závazný plán činností CENIA pro rok 2012 Úkol č. 6110/2012 SUDPLAN - Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation Vladimíra Vajsejtlová Jiří Hradec 1.14 - zabezpečovat v rámci předmětu

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

S námi vždy trefíte cíl

S námi vždy trefíte cíl S námi vždy trefíte cíl Digitální mapa Prahy Popis projektu krok GISel Novinky v roce 2008 ÚAP / ÚPD Zkušenosti z projektů za krokem (str. 8 až 11) GISelIZS AE roste (str. 24 + 26) Výdejní modul ÚAP (str.

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů.

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12.1 Katastr nemovitostí. 12.1.1 Historie KN na území ČR. 12.1.2 Současně platné právní předpisy pro KN. 12.1.3

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více