STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK."

Transkript

1 STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Tomáš Bayer cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

2 MAPOVÉ DÍLO, STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Mapové dílo: Představováno mapami jednotného měřítka, jednotného kartografického zobrazení s jednotným znakovým klíčem. Mapované území pokryto souvisle mapovými listy stejného rozměru. Disponuje nomenklaturou, tj. jednotným systémem značení mapových listů. Státní mapové dílo: Budované a vyhotovované ve státním zájmu, státní zeměměřickou sluţbou (civilní či vojenskou). Dělení na civilní a vojenské. Definováno nařízením vlády 430/2006.

3 STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO A GEODETICKÉ SYSTÉMY Nařízení vlády 430/2006 stanovuje: 1. Závazné geodetické referenční systémy. 2. Závazné státní mapová díla na území ČR. 3. Zásady jejich pouţívání. Elektronická verze dokumentu: /sb pdf

4 3. ZÁVAZNÉ GEODETICKÉ REFERENČNÍ SYSTÉMY světový geodetický referenční systém 1984 (závazná zkratka "WGS84"), evropský terestrický referenční systém (závazná zkratka "ETRS"), souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (závazná zkratka "S-JTSK"), souřadnicový systém gusterberský, souřadnicový systém svatoštěpánský, výškový systém baltský - po vyrovnání (závazná zkratka "Bpv"), tíhový systém 1995 (závazná zkratka "S-Gr95"), souřadnicový systém 1942 (závazná zkratka "S-42").

5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁVAZNÝCH SYSTÉMŮ (1/2) WGS-84 (World Geodetic System) Definován na elipsoidu WGS-84 (zemský elipsoid). Pouţívá zobrazení UTM (Mercatorovo zobrazení v transverzální poloze se 6-ti stupňovými pásy). Geografické souřadnice [φ,λ,h] nebo geocentrické souřadnice [X, Y, Z]. Síť nultého řádu určená GPS. ETRS 89 (European Terrestrial Reference System) Definován na elipsoidu GRS 80. Parametry navrţeny pro Evropu. Vybrané body systému JTSK, souřadnice vypočteny v systému ETRS 89. S-JTSK (Systém trigonometrické sítě katastrální) Definován na Besselově zobrazení. Křovákovo kuţelové konformní zobrazení v obecné poloze. Bodové pole trigonometrických sítí.

6 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁVAZNÝCH SYSTÉMŮ (2/2) S-42 (Souřadnicový systém 1942) Definován na Krasovského elipsoidu. Gauss-Krugerovo zobrazení (transverzální válcové zobrazení v 6-ti stupňových pásech). Bodové pole astronomicko geodetické sítě. BpV (Výškový systém baltský po vyrovnání) Základní výškový bod: stupnice nula vodočtu v Kronštadtu. Bodové pole normálních výšek z mezinárodního vyrovnání. S-Gr95 (Tíhový systém 1995) Odvozen z měření v mezinárodní gravimetrické síti. Bodové pole s hodnotami tíhového zrychlení z mezinárodního vyrovnání.

7 STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO V ČR Závazné civilní státní mapové dílo: A) Katastrální mapy (1:1000, 1:2000, 1:2880, ). B) Státní mapa 1:5000 (dříve SMO-5). C) Základní mapa ČR (ZM 10, ZM 25, ZM 50, ZM 100, ZM 200). D) Mapa České republiky v měřítku 1: E) Tematická mapová díla vytvořená na podkladě Základní mapy. Závazné vojenské státní mapové dílo A) Topografická mapa ČR (TM 10, TM 25, TM 50, TM 200). B) Tematická mapová díla vytvořená na podkladě Topografické mapy.

8 TOPOGRAFICKÉ MAPY Státní mapové dílo pro potřeby obrany státu. Jednotné mapové dílo pro státy Varšavské smlouvy. Vznik v roce Základní měřítko 1: Zobrazují území ČR + příhraničí. Tehdy zpracovával Vojenský zeměpisný ústav (Praha), Vojenský topografický ústav (Dobruška), Vojenský kartografický ústav (Harmanec). Nyní je zpracovává Geografická sluţba Armády České republiky v Dobrušce. Vydavatelem Generální štáb Armády České republiky.

9 GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ ZÁKLADY Mapovací práce probíhaly v letech v měřítku 1: Mapovací metoda: letecká fotogrammetrie. Odvozená měřítka: 1:50 000, 1: Celkem vyhotoveno 1736 mapových listů. Gauss-Krugerovo zobrazení, Krasovského elipsoid. Výchozí souřadnicový systém S-52, později zpřesněn a označen jako S-42. Kilometrová síť v systému S-42, dotištěna kilometrová síť v systému WGS-84. Výškový systém BpV.

10 GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ ZÁKLADY

11 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ TOPOGRAFICKÝCH MAP Vychází z mezinárodní mapy světa v měřítku 1: Mapový list této mapy: 6 zeměpisné šířky a 4 zeměpisné délky. Vrstvy číslovány od rovníku A-V, sloupce od poledníku 180 označovány čísly. Poledník 180 neprochází pevninou (na rozdíl od Grenwiche). ČSSR padlo do listů L-33, 34 a M-33, 34.

12 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ TOPOGRAFICKÝCH MAP (1: : ) Mapa 1: Čtvrcení. A,B,C,D Mapa 1: Dělení na 6 řad a sloupců. Římská čísla I XXXVI. Mapa 1: Dělení na 12 řad a 12 sloupců. Číslování arabsky,

13 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ TOPOGRAFICKÝCH MAP (1: :10 000) Mapa 1: Čtvrcením mapy 1: Písmena A, B, C, D. Mapa 1: Čtvrcením mapy 1: Písmena a, b, c, d. Mapa 1: Čtvrcením mapy 1: Číslice 1, 2, 3, 4.

14 ROZMĚRY A OZNAČOVÁNÍMAPOVÝCH LISTŮ Měřítko 1: Výchozí mapa Dělení Počet listů Rozsah mapy Příklad označení mapy o 4 o M IMW 2 na o 2 o M-33-A IMW 6 na o 40 M-33-XXXVI IMW 12 na M TM100 2 na M A TM50 2 na M A-b TM25 2 na M A-b-3

15 MĚŘÍTKOVÁ ŘADA TOPOGRAFICKÝCH MAP Mapa 1: Mapování v letech Metoda letecké fotogrammetrie a tachymetrie. Interval vrstevnic 2m. Celkem 6432 listů na území ČSSR. Mapa 1: Mapování v letech Metoda letecké fotogrammetrie. Interval vrstgevnic 5m. Celkem 1736 listů na území ČSSR.

16 UKÁZKA TM25

17 UKÁZKA TM50

18 UKÁZKA TM100

19 MĚŘÍTKOVÁ ŘADA TOPOGRAFICKÝCH MAP Mapa 1: Odvozena z mapy 1: Interval vrstevnic 10m. Kilometrová síť. Upravená verze TM50 pouţívána pro turistické mapy. Mapa 1: Generalizací 1: km síť. Mapy 1: a 1: TM 500 obsahuje přehled kladů všech měřítek. TM 200 není pouţívána v NATO!

20 TEMATICKÉ VOJENSKÉ MAPY Vydávány pro potřeby Armády České republiky. Low Flying Chart (TM 500), letecká mapa. Mapa průchodnosti terénu, MPT (TM 50, TM 100). Mapa geodetických údajů, MGÚ (TM 50). Fotomapy měst, FMM 10. Mapa vojenských výcvikových prostorů, MVVP (TM 25, TM 50). Joint Operations Graphic JOG 250 (1 : ) Určena k plánování operací NATO. Zobrazení UTM, WGS 84 Znázornění celého světa. Z ní odvozena Mapa České republiky 1: Kartograficky ceněné dílo.

21 UKÁZKA JOG 250 G

22 MAPA ČESKÉ REPUBLIKA 1:

23 DIGITÁLNÍ VOJENSKÉ MAPY DMR 1: Digitální model reliéfu. Rastrová firma, velkost pixelu 100m. Přesnost ve výškách +-5m. DMR 2: Dtto. Velikost pixelu 1km. DMÚ 200 Digitální model území v měřítku 1: Vektorová forma. Doplněna polohopisem ve stejném měřítku. DMÚ 50: Rastrová forma TM 50. DMÚ 25 Vychází z TM 25.

24 ZÁKLADNÍ MAPA STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA Vznik v roce 1968 po okupaci ČR vojsky Varšavské smlouvy (utajování). Nevzniká novým mapováním, odvozená mapa. Civilní státní mapové dílo. Souřadnicový systém S-JTSK. Výškový systém BpV. Besselův elipsoid. Měřítková řada: 1:200, 1: , 1: , 1:25 000, 1: Mapové listy mají lichoběţníkový tvar.

25 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ ZÁKLADNÍCH MAP ZM 200 Mapové listy pokrývaly ČSSR v 5 vrstvách a 8 sloupcích. Označení čísly

26 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ ZÁKLADNÍCH MAP ZM 100 ZM 25 Vznikaly čtvrcením mapy ZM 200. ZM 10 vznikla z mapy ZM 50 dělením na 5 řad a 5 sloupců. Číslování arabskými číslicemi od

27 ROZMĚRY A OZNAČOVÁNÍMAPOVÝCH LISTŮ Měřítko 1: Výchozí mapa Dělení Počet listů Příklad označení mapy ZM200 2 na ZM100 2 na ZM50 2 na ZM50 5 na

28 MĚŘÍTKOVÁ ŘADA ZÁKLADNÍCH MAP Mapa 1: Vydávána v letech Odvozena z TM 10. Interval vrstevnic 2m. Interval obnovy 7 let. Mapa 1: Odvozena ze ZM 10. K dispozici pouze v ČR. Mapa 1: Zmenšenina ZM 50. Mapa 1: Odvozena z TM 200, totoţný značkový klíč. Interval vrstevnic 25 m.

29 UKÁZKA ZM 10

30 UKÁZKA ZM 50

31 TEMATICKÉ VERZE ZÁKLADNÍ MAPY Mapy územních celků Mapa okresů (1:50 000), mapa krajů (1: ), mapa ČR (1: ). Klad listů základních map Přehled kladů v měřítku 1: Klad listů SMO Klad listů státní mapy odvozené (SMO-5) v měřítku 1: Česká státní nivelační síť Síť I.-III. řádu v měřítku 1: Přehled výškové (nivelační) sítě Mapa ZM 50. Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů. Mapa ZM 50.

32 UKÁZKA MAPY ÚZEMNÍCH CELKŮ (KRAJE, OKRESY)

33 UKÁZKA MAPY ÚZEMNÍCH CELKŮ (KRAJE, OKRESY, OBCE)

34 KLAD LISTŮ ZM 500

35 KLAD LISTŮ ZM 100

36 KLAD LISTŮ ZM 50

37 KLAD LISTŮ ZM 10

38 KLAD LISTŮ ZM

39 MAPA POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE

40 MAPA VÝŠKOVÉHO BODOVÉHO POLE

41 DIGITÁLNÍ VERZE ZÁKLADNÍCH MAP -ZABAGED ZÁkladní BÁze GEografických Dat. Digitální geografický model České republiky. Převod základní mapy ZM 10 do digitální formy + doplnění dalšími objekty. Obsah ZABAGED tvoří celkem 106 typů objektů. Realizuje Zeměměřický úřad ve spolu s katastrálními úřady. Práce začaly v roce Aktualizace v tříletých cyklech. Významné kartografické dílo středního měřítka dostupné široké veřejnosti.

42 VÝVOJ ZABAGED Rastrová verze ZABAGED ( ) Skenováním listů ZM 10 a jejich transformace. Bezešvá rastrová verze ZABAGED v letech Přidání popisných identifikátorů ve vektorové formě. Aktualizace ZABAGED ( ) Přidání dalších geografických objektů nad rámec obsahu TM 10. Revize a aktualizace obsahu: fotogrammetrická měření + topografická šetření. Doplnění atributové sloţky sloţky -> databáze objektů. Převod do vektorového tvaru. Centrální databáze ( ) Přechod od souborového řešení k databázovému, vznik centrální databáze. Pravidelná údrţba fotogrammetricky. Kaţdý rok zpracována 1/3 území České republiky -> tříletý cyklus. Některé významné objekty aktualizovány s kratší periodou (komunikace): 1 x ročně. Výškopisná sloţka ( ) Kontrola a aktualizace DMT fotogrammetricky. Generování 3D vrstevnic. Vytvoření modelu reliéfu ČR s ve formě rastru 10 x 10m.

43 PLÁN AKTUALIZACE ZABAGED, 2010

44 KARTOGRAFICKÉ ZÁKLADY A DATA Podpora více souřadnicových sytémů: S-JTSK, S-42, WGS-84. Výškový systém BpV. Původní data získána pouze vektorizací ZM 10 včetně výškopisu (digitalizace vrstevnic s intervalem 2m, mezery). Později fotogrammetrické doplnění dat. Vytvoření databáze GEONAMES s kartograf. názvoslovím. Data organizována po mapových listech ZM 10 či krajích. K datům lze přistupovat s pomocí WMS sluţby. Orgánům státní správy data poskytována bezplatně, ostatním za poplatek. K dispozici následující typy dat: rastrová data (skeny ZM 10) ve formátu TIFF, vektorová data ve formátech DGN, SHP, atributová data ve formátech MDB.

45 OBSAH ZABAGED Definován katalogem objektů, objekty děleny do 8 kategorií, 160 objektů a 60 vrstev: Sídla. Komunikace. Rozvodné sítě. Vodstvo. Územní jednotky + chráněná území. Vegetace a povrch. Terénní reliéf. Geodetické body. 3 typy poskytovaných výstupů: ZABAGED polohopis. ZABAGED 3D vrstevnice. ZABAGED grid 10 x 10 m.

46 UKÁZKA ZABAGED

47 GEOMETRICKÁ PŘESNOST 5 úrovní přesnosti označených písmeny A,B,C,D,E. A: body geodetických bodových polí. B: objekty snadno identifikovatelné v terénu, přesnost do 5m (budovy). C: objekty hůře identifikovatelné v terénu, přesnost 15 m (hranice kultur). D: objekty obtíţně identifikovatelné v terénu, přesnost 30 m (baţiny). E: objekty neidentifikovatelné v terénu či objekty převzaté. Objekty ZABAGED mají různou přesnost.

48 UKÁZKA ZABAGED - VÝŠKOPIS

49 UKÁZKA ZABAGED VÝŠKOPIS, DETAIL Nevýhodou vynechávání částí vrstevnic.

50 UKÁZKA ZABAGED-VÝŠKOPIS + ORTOFOTO

51 DIGITÁLNÍ VERZE ZÁKLADNÍCH MAP -RZM Tzv. rastrová základní mapa ČR. Vytvářena v souvislosti s databází ZABAGED, představuje rastrový obraz území ZM 10. Měřítková řada RZM 10, RZM 25, RZM 50, RZM 200 Pokrývá celé území ČR. Aktualizována 1 x za 3 roky. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový BpV. Formát TIFF. Organizace dat po čtvercích 2 x 2 km či po vrstvách 18 x 18 km (list ZM 10) 10 vrstev.

52 PŘEHLED VRSTEV RZM

53 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ RZM

54 UKÁZKA RZM 10

55 STÁTNÍ MAPA ODVOZENÁ 1: 5000 (SMO-5) Mapa velkého měřítka 1:5000. Vznikala v letech pro mapování průmyslu (závody). Pokrývala celé území ČSSR na 6417 mapových listech, ČR mapových listů. Odvozená mapa, výškopisná sloţka méně přesná neţ polohopisná. Polohopis odvozen generalizací z katastrálních map (1:2880). Výškopis odvozen z TM 25, v současné době ze ZABAGED. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém BpV. Obsahuje polohopis, výškopis, body bodových polí (polohové, výškové). Velikost mapového listu 2.5 x 2 km. Polohopis černou barvou, výškopis hnědou barvou.

56 STÁTNÍ MAPA ODVOZENÁ V současné době více typů podkladů pro polohopis a výškopis. Polohopis: ZM 10, ortofoto, plány staveb, účelové mapy velkých měřítek. Výškopis: ZM 10, TM 10, ortofoto, účelové mapy velkých měřítek. Kaţdoročně aktualizováno cca 1500 listů, pomalá aktualizace (pouze 10% celkového počtu). Digitální verze SMO-5: Státní mapa 1:5000.

57 UKÁZKA SMO-5 (POLOHOPIS)

58 UKÁZKA SMO-5 (POLOHOPIS + VÝŠKOPIS)

59 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ STÁTNÍ MAPY ODVOZENÉ Fiktivní mapa 1: Rovnoběţky s osou y S-JTSK ve vzdálenosti 25km a s osou x S-JTSK ve vzdálenosti 20 km tvoří mapový list mapy 1: Velikost listu fiktivní mapy 25 x 20 km. Označení mapového listu názvem významného sídla. Přehledka kladů v měřítku 1: Státní mapa odvozená 1:5000 Rovnoběţky s osou y S-JTSK ve vzdálenosti 2.5 km a s osou x S-JTSK tvoří mapový list. Velikost mapového listu 2,5 x 2 km. Označení názvem sídla, řadou a sloupcem.

60 UKÁZKA KLADU LISTŮ SMO-5

61 DETAIL KLADU MAPOVÝCH LISTŮ SMO-5

62 UKÁZKA STÁTNÍ MAPY 1:5000

63 KATASTRÁLNÍ MAPY Státní mapové dílo největšího měřítka. Vytvářeny za účelem evidence nemovitostí od 18. stol. Grafický, technicko právní podklad pro evidování právních vztahů k nemovitostem. Na území ČR katastrální mapy různých měřítek (dekadická, nedekadická). 3 funkce katastrálních map: právní: vymezení rozsahu věcného práva k nemovitosti. evidenční: evidence údajů k nemovitostem (katastrální území, polohové zaměření, tvar, velikost). technická: vyuţití pro jiné potřeby neţ KN. 4 soubory katastrálních map: Mapy stabilního katastru (sáhové), Mapy pozemkového katastru, Technicko-hospodářské mapy. Základní mapy velkého měřítka.

64 MAPY STABILNÍHO KATASTRU Stabilní katastr: vznik 1817 na základě patentu Josefa I. Dodnes v ČR pouţíváno 70% katastrálních map v tomto systému! Původní mapy vytvářené metodou měřického stolu (graficky), později trigonometrická měření (číselná forma). Z originálu vytvářeny otisky, jeden zasílán císaři, tzv. císařský otisk. Zobrazení Cassini-Soldnerovo (transverzální válec). Celkem 11 souřadnicových systémů z důvodu růstu zkreslení (kvadraticky se vzdáleností od středního poledníku). Čechy: Gusterberg, Morava: Svatý Štěpán, Slovensko: Gellerthegy. Geodetické základy: triangulace budovaná v rámci vojenského mapování ( ) dokončená civilními geodety v roce Mapy v sáhovém měřítku: 1:2880, od roku 1887 v dekadickém měřítku 1:2500.

65 UKÁZKA KOLOROVANÉHO CÍSAŘSKÉHO OTISKU

66 SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY, UKÁZKA

67 KLADY MAP STABILNÍHO KATASTRU Fundamentální list: Rovnoběţky s osami X,Y ve vzdálenosti 4000 sáhů vytvářely FL v měřítku 1: Sloupce číslovány římskými číslicemi na východ, řady arabskými číslicemi na jih.

68 KLADY MAP STABILNÍHO KATASTRU Mapový list: Dělením fundamentálního listu na 4 sloupce a 5 vrstev. Označení písmeny a d (sloupce), e-i (řady). Velikost 1000 x 800 sáhů ( x m.

69 KATASTRÁLNÍ MAPA V MĚŘÍTKU 1:2880

70 MAPY POZEMKOVÉHO KATASTRU Budován od roku Důvodem různorodost souřadnicových systémů pro Čechy, Moravu, Slovensko a neexistence mapových podkladů na Zakarpatské Rusi. Provedena reambulace (převzetí a doplnění) Stabilního katastru. Geodetickým podkladem Jednotná trigonometrická síť katastrální. JTSK budována v letech Křovákovo konformní kuţelové zobrazení. Mapy měly dekadická měřítka.

71 UKÁZKA MAPY POZEMKOVÉHO KATASTRU, 1:2000

72 KLADY MAP POZEMKOVÉHO KATASTRU Základní triangulační list (ZTL) Rovnoběţky s osami X,Y ve vzdálenosti 50 km. Měřítko 1: Souřadnice označovány římskými číslicemi. Triangulační list (TL) Dělením ZTL na 5 řad a 5 sloupců. Plocha 10 x 10 km, měřítko 1: Souřadnice římskými číslicemi. Mapový list (ML) Dělení na 8 sloupců a 10 vrstev. Celkem 80 mapových listů. Měřítko 1: Souřadnice dekadickými číslicemi na 2 des. místa. Souřadnice ve všech třech případech vztaţeny k JZ rohu.

73 ROZMĚRY MAPOVÝCH LISTŮ Měřítko Rozměr v cm Zobrazené území v km Označení 1: x x 50 DCCL-MC 1: x x : x x , : x x : x x ,2500

74 TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉ MAPY Státní mapové dílo velkého měřítka: 1:1000, 1:2000, 1:5000. Mapy pro hospodářské účely, projektování. Mapy původní, vznikly mapováním v letech Zobrazení Gauss Krugerovo, souřadnicový systém S-42. Výškopis Jadran i BpV. Na rozdíl od katastrálních map obsahovaly podrobný výškopis a inţenýrské sítě. Dělení map do dvou kategorií: Základní mapy: Technická mapa města (TMM), Základní mapa dálnic (ZMD), základní mapa letiště (ZML), Jednotná ţelezniční mapa stanic a tratí (JŢMST) Účelové mapy: Lesnické, vodohospodářské, dokumentace staveb. Klad jako u topografických map.

75 UKÁZKA JEDNOTNÉ DIGITÁLNÍ MAPY PRAHY

76 KATASTRÁLNÍ MAPY PO ROCE 1993 Společenské změny po roce 1989 spolu s rozvojem techniky vedly ke změnám v systému evidence práv k nemovitostem. Katastrální mapy společně evidencí právních vztahů převáděny do elektronické formy (tj. digitalizovány). Proces označován jako přepracování. Výsledkem vznik katastrální mapy v digitální formě. Právní předpisy související s katastrem nemovitostí (z. 265/1992, z. 344/1992, v. 26/2007, v. 162/2001). Dvě varianty katastrálních map v digitální formě: Digitální katastrální mapa (DKM): Vznik novým měřením nebo přepracováním dekadických katastrálních map. Katastrální mapa digitalizovaná (KM-D): Vznik přepracováním nedekadických katastrálních map. Meziprodukt. Proces digitalizace stále trvá, v současné době DKM pouze na 20% území ČR. Mapy přístupné on-line na geoportálu CUZK.

77 RASTROVÁ VERZE KATASTRÁLNÍ MAPY 1:1000

78 SPOLEČNÉ VLASTNOSTI/ROZDÍLY DKM A KM-D Společné vlastnosti DKM a KM-D: Mají vektorový charakter. Vedena a uspořádána po katastrálních území. Mají bezchybnou topologii. Vedena tak, aby umoţňovala jednoznačnou evidenci právních vztahů k nemovitostem. Rozdíly mezi DKM a KM-D: Přesnost : DKM přesnější neţ KMD (10 cm vs 2m). Vztaţným měřítkem: DKM (1:1000), KM-D (1:2000). Souřadnicovým systémem: DKM (S-JTSK), KM-D i jiný. Vedením: DKM (ISKN), KM-D (MicroGEOS).

79 SGI = soubor geodetických informací. Tvořen grafickým zákresem mapy ve vektorovém tvaru a databází bodů. Databáze bodů obsahuje prostorové souřadnice v JTSK, číslo bodu, třídu přesnosti, číslo ZPMZ, pořadové číslo KÚ.

80 SPI = soubor popisných informací. V praxi je realizován databázovými soubory /souborem. Obsahuje údaje důleţité pro geometrické a polohové určení nemovitosti či uchování právních vztahů Vybrané údaje SPI Souřadnice lomových bodů parcely, údaje o vlastníkovi, výměry parcel, kód katastrálního území, kód obce, kód BPEJ. DKM/KMD = SPI + SGI (mapa obsahuje grafickou a databázovou část). DKM a její formát: DKM ukládána v tzv. výměnném formátu KN, jeho struktura je zveřejněna (databáze). Změny zapisovány formou tzv. změnových vět. Aktualizace probíhá kaţdý den.

81 OBSAH DKM/KMD Povinné vrstvy: Hranice parcel. Parcelní čísla. Značky druhu pozemků. Vnitřní kresba. Značky budov. Další prvky polohopisu. Popis. Body bodových polí. Rámy mapových listů. BPEJ.

82 UKÁZKA KM-D

83 ON-LINE PŘÍSTUP DO MAP KN 2 verze on-line přístupu do katastru nemovitostí: Nahlíţení do katastru: Informace o budově parcele, stavebním řízení. SPI i SGI. Zdarma. Dálkový přístup do KN. Dtto + výpis z katastru nemovitostí. Formálně i věcně shodný s výpisem získaným na katastrálním úřadě. Placený. Přístup do KN dostupný z geoportal.cuzk.cz

84 NAHLÍŽENÍ DO KN

85 DÁLKOVÝ PŘÍSTUP DO KN

Nová topografická mapování období 1952 až 1968

Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Miroslav Mikšovský 1. Topografické mapování v měřítku 1:25 000 V souladu s usnesením vlády ČSR č.35/1953 Sb. bylo v roce 1952 zahájeno nové topografické mapování

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 1 Mapové podklady

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

poválečná situace, jednotná evidence půdy

poválečná situace, jednotná evidence půdy Katastrální mapování poválečná situace, jednotná evidence půdy Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Obsah přednášky Poválečná

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Ing. Danuše Svobodová 6. září 2013, Plzeň Obsah prezentace O státním mapovém díle Státní mapové dílo = tisíce mapových listů Klady mapových listů Obsah

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 Jednotná trigonometrická

Více

Mapové produkty Zeměměřického úřadu

Mapové produkty Zeměměřického úřadu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Mapové produkty Zeměměřického úřadu semestrální práce Lucie Brejníková Darina Řičařová editor:

Více

Základy geodézie a kartografie. Státní mapová díla

Základy geodézie a kartografie. Státní mapová díla Základy geodézie a kartografie Státní mapová díla Státní mapová díla Mapy velkých měřítek Základní mapy středních měřítek Mapy územních celků Mapy správního rozložení Tématická státní mapová díla Digitální

Více

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy Závazné referenční systémy dle 430/2006 Sb. Souřadnicov adnicové systémy na území Nařízen zení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státn tních mapových děl d l závazných z na území státu

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

10. SOUDOBÉ TOPOGRAFICKÉ MAPY

10. SOUDOBÉ TOPOGRAFICKÉ MAPY 102 10. Soudobé topografické mapy 10. SOUDOBÉ TOPOGRAFICKÉ MAPY V této kapitole se seznámíme se dvěmi soudobými státními mapovými díly topografické povahy. Bude se jednat o vojenskou topografickou mapu

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrammetrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Mapové produkty Zeměměřického úřadu

Mapové produkty Zeměměřického úřadu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Mapové produkty Zeměměřického úřadu semestrální práce Lucie Brejníková Darina Řičařová editor:

Více

Pojmy. Přednáška č. 4. (mapování a katastr nemovitostí) výklad pojmů. PUG 14/15 předn Karel Benda 1.

Pojmy. Přednáška č. 4. (mapování a katastr nemovitostí) výklad pojmů. PUG 14/15 předn Karel Benda 1. Pozemkové úpravy Přednáška č. 4 Pojmy (mapování a katastr nemovitostí) 11.3.2015 Karel Benda výklad pojmů oborový slovník http://www.vugtk.cz/slovnik/ Karel Benda 1 operát PK souhrn měřického a písemného

Více

MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD

MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD Abstrakt Petr Dvořáček 27 Důležitými vstupními daty pro analýzu dopravních nehod jsou i vhodné mapové podklady. Ty umožňují zasadit řešenou událost

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

KARTOGRAFIE. Druhá kapitola: TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Ing. Hana Lebedová

KARTOGRAFIE. Druhá kapitola: TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Ing. Hana Lebedová KARTOGRAFIE Druhá kapitola: TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH Ing. Hana Lebedová POČÁTKY TOPOGRAFICKÉHO MAPOVÁNÍ počátek 18. století další vývojová etapa kartografie vzájemné propojování geodézie

Více

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů".

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů. Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů". KVALITA, PŘESNOST A ROZSAH DAT STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL VE VZTAHU K POTŘEBÁM INFORMAČNÍCH

Více

Mapová provizoria po roce 1945

Mapová provizoria po roce 1945 Mapová provizoria po roce 1945 Miroslav Mikšovský 1. Úvod Po ukončení 2.světové války v r.1945 bylo území Československa pokryto ve středních měřítkách pouze reambulovanými mapami ze III.vojenského mapování

Více

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Zeměměřický úřad ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. dubna 2013, Hradec Králové http://geoportal.cuzk.cz ČÚZK - jaké geografické informace poskytuje Informace z katastru

Více

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Zeměměřický úřad PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 15. května 2014, Praha http://geoportal.cuzk.cz Prostorová data z produkce ZÚ Data z databáze

Více

SYLABUS 10. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu)

SYLABUS 10. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu) SYLABUS 10. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. květen 2016 1 Geodézie

Více

Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů:

Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů: SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů: 1. SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY STABILNÍHO KATASTRU V první polovině 19. století bylo na našem území mapováno

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Petr Dvořáček Odborný seminář pracovníků stavebních úřadů Královéhradeckého kraje Hradec Králové 30. 6. 2016 Přehled základních

Více

ZABAGED Mgr. Petr Neckář

ZABAGED Mgr. Petr Neckář ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Mgr. Petr Neckář Zeměměřický úřad 27. 4. 2017, Pardubice ZABAGED ZÁKLADNÍ BÁZE GEOGRAFICKÝCH DAT digitální geografický model území České republiky, který je spravován Zeměměřickým

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy SRS (Spatial reference system) CRS (Coordinate Reference system) Kapitola 1: Základní pojmy Základní prostorové pojmy Geografický prostor Prostorové vztahy (geometrie,

Více

Zeměměřický úřad v roce Ing. Danuše Svobodová

Zeměměřický úřad v roce Ing. Danuše Svobodová Zeměměřický úřad v roce 2011 Ing. Danuše Svobodová 11. listopad 2011 Věcná působnost Zeměměřického úřadu o správa geodetických základů ČR; o zeměměřické činnosti na státních hranicích; o správa ZABAGED

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Kartografie přednáška 2 Mapy a jejich měřítka, plán výsledkem většiny mapovacích prací je mapa nebo plán Mapa zmenšený generalizovaný

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

Digitální forma státních mapových děl středních měřítek díla ČÚZK. Státní mapová díla (7)

Digitální forma státních mapových děl středních měřítek díla ČÚZK. Státní mapová díla (7) Digitální forma státních mapových děl středních měřítek díla ČÚZK Státní mapová díla (7) rastr X topologickovektorový model ZABAGED/2 dnes se takto neoznačuje ZABAGED/1 dnes se takto neoznačuje DATA 200

Více

povinnosti ČÚZK Další Sídlo

povinnosti ČÚZK Další Sídlo ČÚZK DATA ČÚZK RNDr. Tomáš ŘEZNÍK, Ph.D. Mapové zdroje, podzim 2008 Český úřad zeměměřický a katastrální Ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze Zřízen

Více

Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů

Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů Příloha k č.j. ČÚZK 6495/2009-22 Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů 1. Geometrické a polohové určení 1.1. Katastrální území a nemovitosti evidované

Více

Terminologie pro oblast mapování

Terminologie pro oblast mapování Terminologie pro oblast mapování Doc. Ing. Václav Čada, CSc. cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Vznik materiálu byl podpořen z projektu FRVŠ

Více

GIS a pozemkové úpravy. Data pro využití území (DPZ)

GIS a pozemkové úpravy. Data pro využití území (DPZ) GIS a pozemkové úpravy Data pro využití území (DPZ) Josef Krása Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Papírová mapa Nevymizela v době GIS systémů (Stále základní

Více

Nová realizace ETRS89 v ČR Digitalizace katastrálních map

Nová realizace ETRS89 v ČR Digitalizace katastrálních map Nová realizace ETRS89 v ČR Digitalizace katastrálních map Karel Štencel Konference Implementácia JTSK-03 do katastra nehnuteľností a digitalizácia máp KN v praxi 15. 2. 2013 Obsah Nová realizace ETRS 89

Více

GIS Geografické informační systémy. Daniela Ďuráková, Jan Gaura Katedra informatiky, FEI

GIS Geografické informační systémy. Daniela Ďuráková, Jan Gaura Katedra informatiky, FEI GIS Geografické informační systémy Daniela Ďuráková, Jan Gaura Katedra informatiky, FEI jan.gaura@vsb.cz http://mrl.cs.vsb.cz/people/gaura Kartografie Stojí na pomezí geografie a geodezie. Poskytuje vizualizaci

Více

Existující zdroje dat pro GIS

Existující zdroje dat pro GIS Co je dobré vědět Existující zdroje dat pro GIS Přednáška 6. Jaká data existují a kdo je jejich majitelem (správcem) Mít přehled o existujícím GIS, popř. CAD programovém vybavení a formátech dat Vektor

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 KAREL BRÁZDIL NEMOFORUM 2015 16. ŘÍJNA 2015 1. SPRÁVA GEODETICKÝCH ZÁKLADŮ ČR 74 800 trigonometrických a zhušťovacích bodů 35 600 přidružených

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. RNDr. Jana Pressová

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. RNDr. Jana Pressová ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Základní báze geografických dat RNDr. Jana Pressová Zeměměřický úřad Ústí nad Labem, 25. 10. 2016 ZABAGED - definice ZABAGED je digitální geografický model území České republiky,

Více

Vojenské topografické mapy bývalé koncepce (do konce roku 2005)

Vojenské topografické mapy bývalé koncepce (do konce roku 2005) Vojenské topografické mapy bývalé koncepce (do konce roku 2005) Státní mapová díla (8) produkt, který zachovává vývojovou linii již několik století (od r. 1763) původní měřítková řada 25, 50, 100, 200,

Více

Geodetické základy ČR. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

Geodetické základy ČR. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Geodetické základy ČR Ing. Hana Staňková, Ph.D. 1 Geodetické základy ČR polohopisné výškopisné tíhové Geodetické základy Bodová pole Polohové Výškové Tíhové 2 Polohové bodové pole Množina pevných bodů

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Seminář z geoinformatiky

Seminář z geoinformatiky Seminář z geoinformatiky Úvod Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Úvod - Přednášející: Ing. Miroslav Čábelka, - rozsah hodin:

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR Petr Dvořáček Ústí nad Labem 25. 10. 2016 VÝŠKOPIS ČESKÉ REPUBLIKY (1957-1971) www.cuzk.cz 2 VÝCHODISKA - STAV VÝŠKOPISNÝCH DATABÁZÍ V ČR Stručný

Více

GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÝ GEOGRAFICKÝ A HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚŘAD Popis a zásady používání světového geodetického referenčního systému 1984 v AČR POPIS A ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ V AČR

Více

Katastr Nemovitostí a související témata

Katastr Nemovitostí a související témata Katastr Nemovitostí a související témata (KMA/TGI) Karel Jedlička (UN 627) smrcek@kma.zcu.cz Pouze podkladové texty k přednáškám Obsah Výsledky vstupního dotazníku Katastr nemovitostí a související témata

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, Plzeň Č.j /2008

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, Plzeň Č.j /2008 Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, Plzeň Č.j. 40001001-40-134/2008 Podmínky využití výsledků pozemkových úprav k obnově katastrálního operátu (2. aktualizované vydání) 1) Úvod Zpracovatel

Více

Mapové podklady a jejich využití pro zpracování komplexní pozemkové úpravy

Mapové podklady a jejich využití pro zpracování komplexní pozemkové úpravy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4106 Zemědělská specializace Studijní obor: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Katedra: Katedra krajinného managementu

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT. Ing. Karel Brázdil, CSc

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT. Ing. Karel Brázdil, CSc ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 21.10.2009 1 OBSAH PREZENTACE 1. Něco málo historie o leteckém měřickém snímkování 2.

Více

Vyhotovování geometrických plánů v Česku

Vyhotovování geometrických plánů v Česku Vyhotovování geometrických plánů v Česku Karel Štencel karel.stencel@cuzk.cz 24. slovenské geodetické dni Trnava, 10. listopadu 2016 Obsah prezentace Právní úprava Digitalizace katastrálních map Poskytování

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 KAREL BRÁZDIL CACIO fórum 2015, PRAHA 3. ČERVNA 2015 ÚVOD Zeměměřický úřad (ZÚ) je správní úřad s celostátní působností podřízený Českému

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Základní báze geografických dat Hanka Olešovská Zeměměřický úřad Praha, 9. 6. 2015 ZABAGED - definice Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED ) je digitální geografický

Více

Sada 1 Geodezie I. 15. Podrobné měření polohopisné

Sada 1 Geodezie I. 15. Podrobné měření polohopisné S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Geodezie I 15. Podrobné měření polohopisné Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně

Více

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán Geometrický plán (1) GEOMETRICKÝ PLÁN Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) č. 357/2013 Sb. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti

Více

pro převody nemovitostí (1)

pro převody nemovitostí (1) pro převody nemovitostí (1) Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR Petr Dvořáček Hradec Králové 9. 6. 2015 VÝŠKOPIS ČESKÉ REPUBLIKY (1957-1971) www.cuzk.cz 2 VÝCHODISKA - STAV VÝŠKOPISNÝCH DATABÁZÍ V ČR Stručný

Více

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Seminář z geoinformatiky Úvod do geodézie Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Úvod do geodézie

Více

Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011)

Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011) Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011) Struktura a obsah mapové sbírky zahraničních topografických map při katedře mapování a kartografie ČVUT autoři Prof.ing. Bohuslav Veverka, DrSc. ČVUT

Více

Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU.

Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU. Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU www.cuzk.cz Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU 2017/2018 http://geoportal.cuzk.cz ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD (ZÚ), který byl zřízen s účinností od 1. 6. 1994 zák. č. 107/1994

Více

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu RNDr. Eva Kubátová, MV, odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Ing. Petr Dvořáček, ZÚ, vedoucí odboru správy a užití geoinformací Porada MV

Více

METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH

METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH Václav Čada, cada@kma.zcu.cz Západo padočesk eská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky, oddělen lení Geomatiky Digitalizace

Více

23.9.2013 CO SE DOZVÍTE ČÚZK - ZÁKLADNÍ STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA. ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška

23.9.2013 CO SE DOZVÍTE ČÚZK - ZÁKLADNÍ STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA. ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška CO SE DOZVÍTE ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška představeni hlavní poskytovatelé prostorových dat veřejná i soukromá sféra představeny základní produkty obsah souřadnicový systém cena Ing. Igor Ivan, Ph.D.

Více

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Ing. Petr Dvořáček Konference Praha 19. listopadu 2008 internet interní síť databázové úložiště ZABAGED Geoportál ZÚ migrace GEONAMES SM-5

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

Tactical Pilotage Chart 1 : 500 000

Tactical Pilotage Chart 1 : 500 000 Tactical Pilotage Chart 1 : 500 000 Účel: Mapa je určena k plánování a řízení letového provozu, dále k předletové přípravě osádek a ke srovnávací orientaci a radionavigaci během letu. Poskytuje informace

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 1 O B S A H P R E Z E N T A C E 1. Projekt nového mapování výškopisu

Více

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015 Kartografie 1 - přednáška 6 Jiří Cajthaml ČVUT v Praze, katedra geomatiky zimní semestr 2014/2015 Kartografická zobrazení použitá na našem území důležitá jsou zejména zobrazení pro státní mapová díla v

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA Přednáška č.8 Mapy, rozdělení map, státní mapové dílo Mapa výsledkem většiny mapovacích prací je mapa, plán případně mapové dílo zmenšený generalizovaný

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ Seznam a doporučené odborné literatury ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností /1/ Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho

Více

Historie. Jednotná trigonometrická síť katastrální I. řádu z roku 1936. BODOVÁ POLE Polohové BP Výškové BP Tíhové BP

Historie. Jednotná trigonometrická síť katastrální I. řádu z roku 1936. BODOVÁ POLE Polohové BP Výškové BP Tíhové BP BODOVÁ POLE Polohové BP Výškové BP Tíhové BP Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen

Více

Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU.

Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU. Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU www.cuzk.cz Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU 2016/2017 http://geoportal.cuzk.cz ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD (ZÚ), který byl zřízen s účinností od 1. 6. 1994 zák. č. 107/1994

Více

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK pro oceňování zeměměřických výkonů, platný od 1.1. 1996 a aktualizovaný dne 1.1. 25 Ceník byl sestaven za použití

Více

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální Katastr nemovitostí (katastrální mapa) Stav digitalizace Poskytování ZPMZ geodetům RÚIAN Reklamační formuláře Zavádění účelových územních prvků (ÚÚP) Poskytování

Více

Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu.

Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu. Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu. Jedná se o digitalizovanou katastrální mapu v místech,

Více

Souřadnicové systémy na území ČR. Státní mapové dílo ČR

Souřadnicové systémy na území ČR. Státní mapové dílo ČR Souřadnicové systémy na území ČR Státní mapové dílo ČR 1 Závazné referenční systémy dle 430/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území

Více

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED Martin Sovadina ZABAGED Základní báze geografických dat Digitální geografický model území České republiky Úroveň přesnosti a podrobnosti Základní mapy

Více

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Zpráva o řešení úkolu za I. pololetí 2011 Výzkum uplatnění dat laserového skenování v katastru nemovitostí Červen 2011 Výzkumný ústav geodetický,

Více

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÉ DIGITÁLNÍ MODELY TERÉNU (DMT) P. Kovářík, M. Šatánek ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor geodézie a kartografie petr.kovarik@fsv.cvut.cz, martin.satanek@fsv.cvut.cz Klíčová slova: digitální

Více

Geodézie pro architekty. Úvod do geodézie

Geodézie pro architekty. Úvod do geodézie Geodézie pro architekty Úvod do geodézie Geodézie pro architekty Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. B905 http://k154.fsv.cvut.cz/~kremen/ tomas.kremen@fsv.cvut.cz Doporučená literatura: Hánek, P. a kol.: Stavební

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.17. Mapování - MAP Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 6 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu a)

Více

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED RNDr. Jana Pressová 15. 16.5. 2014, GIVS Praha Legislativní východisko Základním legislativním východiskem pro tvorbu a správu ZABAGED je

Více

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

Transformace dat mezi různými datovými zdroji Transformace dat mezi různými datovými zdroji Zpracovali: Datum prezentace: BUČKOVÁ Dagmar, BUC061 MINÁŘ Lukáš, MIN075 09. 04. 2008 Obsah Základní pojmy Souřadnicové systémy Co to jsou transformace Transformace

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Směrnice obsahuje základní údaje o

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MAPOVÁNÍ II PRŮVODCE 01 PRŮVODCE PŘEDMĚTEM MAPOVÁNÍ II

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MAPOVÁNÍ II PRŮVODCE 01 PRŮVODCE PŘEDMĚTEM MAPOVÁNÍ II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ZDENĚK FIŠER A JIŘÍ VONDRÁK MAPOVÁNÍ II PRŮVODCE 01 PRŮVODCE PŘEDMĚTEM MAPOVÁNÍ II STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Mapování

Více

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK DMVS aktualizace a poskytování ÚKM Jan Kmínek ČÚZK Přehled digitalizace katastrálních map (stav k 31.10.2013) Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány

Více

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Geportál ČÚZK stručný přehled možností, jež

Více

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 9.4.2009 1 VÝŠKOPIS ČESKÉ REPUBLIKY -v některých lokalitách

Více

ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI

ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI Milan Pachta, Drahomíra Zedníčková Krajský rok informatiky, Olomouc 11.-12.10.2007 ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI HISTORIE:

Více