STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK."

Transkript

1 STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Tomáš Bayer cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

2 MAPOVÉ DÍLO, STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Mapové dílo: Představováno mapami jednotného měřítka, jednotného kartografického zobrazení s jednotným znakovým klíčem. Mapované území pokryto souvisle mapovými listy stejného rozměru. Disponuje nomenklaturou, tj. jednotným systémem značení mapových listů. Státní mapové dílo: Budované a vyhotovované ve státním zájmu, státní zeměměřickou sluţbou (civilní či vojenskou). Dělení na civilní a vojenské. Definováno nařízením vlády 430/2006.

3 STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO A GEODETICKÉ SYSTÉMY Nařízení vlády 430/2006 stanovuje: 1. Závazné geodetické referenční systémy. 2. Závazné státní mapová díla na území ČR. 3. Zásady jejich pouţívání. Elektronická verze dokumentu: /sb pdf

4 3. ZÁVAZNÉ GEODETICKÉ REFERENČNÍ SYSTÉMY světový geodetický referenční systém 1984 (závazná zkratka "WGS84"), evropský terestrický referenční systém (závazná zkratka "ETRS"), souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (závazná zkratka "S-JTSK"), souřadnicový systém gusterberský, souřadnicový systém svatoštěpánský, výškový systém baltský - po vyrovnání (závazná zkratka "Bpv"), tíhový systém 1995 (závazná zkratka "S-Gr95"), souřadnicový systém 1942 (závazná zkratka "S-42").

5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁVAZNÝCH SYSTÉMŮ (1/2) WGS-84 (World Geodetic System) Definován na elipsoidu WGS-84 (zemský elipsoid). Pouţívá zobrazení UTM (Mercatorovo zobrazení v transverzální poloze se 6-ti stupňovými pásy). Geografické souřadnice [φ,λ,h] nebo geocentrické souřadnice [X, Y, Z]. Síť nultého řádu určená GPS. ETRS 89 (European Terrestrial Reference System) Definován na elipsoidu GRS 80. Parametry navrţeny pro Evropu. Vybrané body systému JTSK, souřadnice vypočteny v systému ETRS 89. S-JTSK (Systém trigonometrické sítě katastrální) Definován na Besselově zobrazení. Křovákovo kuţelové konformní zobrazení v obecné poloze. Bodové pole trigonometrických sítí.

6 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁVAZNÝCH SYSTÉMŮ (2/2) S-42 (Souřadnicový systém 1942) Definován na Krasovského elipsoidu. Gauss-Krugerovo zobrazení (transverzální válcové zobrazení v 6-ti stupňových pásech). Bodové pole astronomicko geodetické sítě. BpV (Výškový systém baltský po vyrovnání) Základní výškový bod: stupnice nula vodočtu v Kronštadtu. Bodové pole normálních výšek z mezinárodního vyrovnání. S-Gr95 (Tíhový systém 1995) Odvozen z měření v mezinárodní gravimetrické síti. Bodové pole s hodnotami tíhového zrychlení z mezinárodního vyrovnání.

7 STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO V ČR Závazné civilní státní mapové dílo: A) Katastrální mapy (1:1000, 1:2000, 1:2880, ). B) Státní mapa 1:5000 (dříve SMO-5). C) Základní mapa ČR (ZM 10, ZM 25, ZM 50, ZM 100, ZM 200). D) Mapa České republiky v měřítku 1: E) Tematická mapová díla vytvořená na podkladě Základní mapy. Závazné vojenské státní mapové dílo A) Topografická mapa ČR (TM 10, TM 25, TM 50, TM 200). B) Tematická mapová díla vytvořená na podkladě Topografické mapy.

8 TOPOGRAFICKÉ MAPY Státní mapové dílo pro potřeby obrany státu. Jednotné mapové dílo pro státy Varšavské smlouvy. Vznik v roce Základní měřítko 1: Zobrazují území ČR + příhraničí. Tehdy zpracovával Vojenský zeměpisný ústav (Praha), Vojenský topografický ústav (Dobruška), Vojenský kartografický ústav (Harmanec). Nyní je zpracovává Geografická sluţba Armády České republiky v Dobrušce. Vydavatelem Generální štáb Armády České republiky.

9 GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ ZÁKLADY Mapovací práce probíhaly v letech v měřítku 1: Mapovací metoda: letecká fotogrammetrie. Odvozená měřítka: 1:50 000, 1: Celkem vyhotoveno 1736 mapových listů. Gauss-Krugerovo zobrazení, Krasovského elipsoid. Výchozí souřadnicový systém S-52, později zpřesněn a označen jako S-42. Kilometrová síť v systému S-42, dotištěna kilometrová síť v systému WGS-84. Výškový systém BpV.

10 GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ ZÁKLADY

11 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ TOPOGRAFICKÝCH MAP Vychází z mezinárodní mapy světa v měřítku 1: Mapový list této mapy: 6 zeměpisné šířky a 4 zeměpisné délky. Vrstvy číslovány od rovníku A-V, sloupce od poledníku 180 označovány čísly. Poledník 180 neprochází pevninou (na rozdíl od Grenwiche). ČSSR padlo do listů L-33, 34 a M-33, 34.

12 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ TOPOGRAFICKÝCH MAP (1: : ) Mapa 1: Čtvrcení. A,B,C,D Mapa 1: Dělení na 6 řad a sloupců. Římská čísla I XXXVI. Mapa 1: Dělení na 12 řad a 12 sloupců. Číslování arabsky,

13 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ TOPOGRAFICKÝCH MAP (1: :10 000) Mapa 1: Čtvrcením mapy 1: Písmena A, B, C, D. Mapa 1: Čtvrcením mapy 1: Písmena a, b, c, d. Mapa 1: Čtvrcením mapy 1: Číslice 1, 2, 3, 4.

14 ROZMĚRY A OZNAČOVÁNÍMAPOVÝCH LISTŮ Měřítko 1: Výchozí mapa Dělení Počet listů Rozsah mapy Příklad označení mapy o 4 o M IMW 2 na o 2 o M-33-A IMW 6 na o 40 M-33-XXXVI IMW 12 na M TM100 2 na M A TM50 2 na M A-b TM25 2 na M A-b-3

15 MĚŘÍTKOVÁ ŘADA TOPOGRAFICKÝCH MAP Mapa 1: Mapování v letech Metoda letecké fotogrammetrie a tachymetrie. Interval vrstevnic 2m. Celkem 6432 listů na území ČSSR. Mapa 1: Mapování v letech Metoda letecké fotogrammetrie. Interval vrstgevnic 5m. Celkem 1736 listů na území ČSSR.

16 UKÁZKA TM25

17 UKÁZKA TM50

18 UKÁZKA TM100

19 MĚŘÍTKOVÁ ŘADA TOPOGRAFICKÝCH MAP Mapa 1: Odvozena z mapy 1: Interval vrstevnic 10m. Kilometrová síť. Upravená verze TM50 pouţívána pro turistické mapy. Mapa 1: Generalizací 1: km síť. Mapy 1: a 1: TM 500 obsahuje přehled kladů všech měřítek. TM 200 není pouţívána v NATO!

20 TEMATICKÉ VOJENSKÉ MAPY Vydávány pro potřeby Armády České republiky. Low Flying Chart (TM 500), letecká mapa. Mapa průchodnosti terénu, MPT (TM 50, TM 100). Mapa geodetických údajů, MGÚ (TM 50). Fotomapy měst, FMM 10. Mapa vojenských výcvikových prostorů, MVVP (TM 25, TM 50). Joint Operations Graphic JOG 250 (1 : ) Určena k plánování operací NATO. Zobrazení UTM, WGS 84 Znázornění celého světa. Z ní odvozena Mapa České republiky 1: Kartograficky ceněné dílo.

21 UKÁZKA JOG 250 G

22 MAPA ČESKÉ REPUBLIKA 1:

23 DIGITÁLNÍ VOJENSKÉ MAPY DMR 1: Digitální model reliéfu. Rastrová firma, velkost pixelu 100m. Přesnost ve výškách +-5m. DMR 2: Dtto. Velikost pixelu 1km. DMÚ 200 Digitální model území v měřítku 1: Vektorová forma. Doplněna polohopisem ve stejném měřítku. DMÚ 50: Rastrová forma TM 50. DMÚ 25 Vychází z TM 25.

24 ZÁKLADNÍ MAPA STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA Vznik v roce 1968 po okupaci ČR vojsky Varšavské smlouvy (utajování). Nevzniká novým mapováním, odvozená mapa. Civilní státní mapové dílo. Souřadnicový systém S-JTSK. Výškový systém BpV. Besselův elipsoid. Měřítková řada: 1:200, 1: , 1: , 1:25 000, 1: Mapové listy mají lichoběţníkový tvar.

25 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ ZÁKLADNÍCH MAP ZM 200 Mapové listy pokrývaly ČSSR v 5 vrstvách a 8 sloupcích. Označení čísly

26 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ ZÁKLADNÍCH MAP ZM 100 ZM 25 Vznikaly čtvrcením mapy ZM 200. ZM 10 vznikla z mapy ZM 50 dělením na 5 řad a 5 sloupců. Číslování arabskými číslicemi od

27 ROZMĚRY A OZNAČOVÁNÍMAPOVÝCH LISTŮ Měřítko 1: Výchozí mapa Dělení Počet listů Příklad označení mapy ZM200 2 na ZM100 2 na ZM50 2 na ZM50 5 na

28 MĚŘÍTKOVÁ ŘADA ZÁKLADNÍCH MAP Mapa 1: Vydávána v letech Odvozena z TM 10. Interval vrstevnic 2m. Interval obnovy 7 let. Mapa 1: Odvozena ze ZM 10. K dispozici pouze v ČR. Mapa 1: Zmenšenina ZM 50. Mapa 1: Odvozena z TM 200, totoţný značkový klíč. Interval vrstevnic 25 m.

29 UKÁZKA ZM 10

30 UKÁZKA ZM 50

31 TEMATICKÉ VERZE ZÁKLADNÍ MAPY Mapy územních celků Mapa okresů (1:50 000), mapa krajů (1: ), mapa ČR (1: ). Klad listů základních map Přehled kladů v měřítku 1: Klad listů SMO Klad listů státní mapy odvozené (SMO-5) v měřítku 1: Česká státní nivelační síť Síť I.-III. řádu v měřítku 1: Přehled výškové (nivelační) sítě Mapa ZM 50. Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů. Mapa ZM 50.

32 UKÁZKA MAPY ÚZEMNÍCH CELKŮ (KRAJE, OKRESY)

33 UKÁZKA MAPY ÚZEMNÍCH CELKŮ (KRAJE, OKRESY, OBCE)

34 KLAD LISTŮ ZM 500

35 KLAD LISTŮ ZM 100

36 KLAD LISTŮ ZM 50

37 KLAD LISTŮ ZM 10

38 KLAD LISTŮ ZM

39 MAPA POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE

40 MAPA VÝŠKOVÉHO BODOVÉHO POLE

41 DIGITÁLNÍ VERZE ZÁKLADNÍCH MAP -ZABAGED ZÁkladní BÁze GEografických Dat. Digitální geografický model České republiky. Převod základní mapy ZM 10 do digitální formy + doplnění dalšími objekty. Obsah ZABAGED tvoří celkem 106 typů objektů. Realizuje Zeměměřický úřad ve spolu s katastrálními úřady. Práce začaly v roce Aktualizace v tříletých cyklech. Významné kartografické dílo středního měřítka dostupné široké veřejnosti.

42 VÝVOJ ZABAGED Rastrová verze ZABAGED ( ) Skenováním listů ZM 10 a jejich transformace. Bezešvá rastrová verze ZABAGED v letech Přidání popisných identifikátorů ve vektorové formě. Aktualizace ZABAGED ( ) Přidání dalších geografických objektů nad rámec obsahu TM 10. Revize a aktualizace obsahu: fotogrammetrická měření + topografická šetření. Doplnění atributové sloţky sloţky -> databáze objektů. Převod do vektorového tvaru. Centrální databáze ( ) Přechod od souborového řešení k databázovému, vznik centrální databáze. Pravidelná údrţba fotogrammetricky. Kaţdý rok zpracována 1/3 území České republiky -> tříletý cyklus. Některé významné objekty aktualizovány s kratší periodou (komunikace): 1 x ročně. Výškopisná sloţka ( ) Kontrola a aktualizace DMT fotogrammetricky. Generování 3D vrstevnic. Vytvoření modelu reliéfu ČR s ve formě rastru 10 x 10m.

43 PLÁN AKTUALIZACE ZABAGED, 2010

44 KARTOGRAFICKÉ ZÁKLADY A DATA Podpora více souřadnicových sytémů: S-JTSK, S-42, WGS-84. Výškový systém BpV. Původní data získána pouze vektorizací ZM 10 včetně výškopisu (digitalizace vrstevnic s intervalem 2m, mezery). Později fotogrammetrické doplnění dat. Vytvoření databáze GEONAMES s kartograf. názvoslovím. Data organizována po mapových listech ZM 10 či krajích. K datům lze přistupovat s pomocí WMS sluţby. Orgánům státní správy data poskytována bezplatně, ostatním za poplatek. K dispozici následující typy dat: rastrová data (skeny ZM 10) ve formátu TIFF, vektorová data ve formátech DGN, SHP, atributová data ve formátech MDB.

45 OBSAH ZABAGED Definován katalogem objektů, objekty děleny do 8 kategorií, 160 objektů a 60 vrstev: Sídla. Komunikace. Rozvodné sítě. Vodstvo. Územní jednotky + chráněná území. Vegetace a povrch. Terénní reliéf. Geodetické body. 3 typy poskytovaných výstupů: ZABAGED polohopis. ZABAGED 3D vrstevnice. ZABAGED grid 10 x 10 m.

46 UKÁZKA ZABAGED

47 GEOMETRICKÁ PŘESNOST 5 úrovní přesnosti označených písmeny A,B,C,D,E. A: body geodetických bodových polí. B: objekty snadno identifikovatelné v terénu, přesnost do 5m (budovy). C: objekty hůře identifikovatelné v terénu, přesnost 15 m (hranice kultur). D: objekty obtíţně identifikovatelné v terénu, přesnost 30 m (baţiny). E: objekty neidentifikovatelné v terénu či objekty převzaté. Objekty ZABAGED mají různou přesnost.

48 UKÁZKA ZABAGED - VÝŠKOPIS

49 UKÁZKA ZABAGED VÝŠKOPIS, DETAIL Nevýhodou vynechávání částí vrstevnic.

50 UKÁZKA ZABAGED-VÝŠKOPIS + ORTOFOTO

51 DIGITÁLNÍ VERZE ZÁKLADNÍCH MAP -RZM Tzv. rastrová základní mapa ČR. Vytvářena v souvislosti s databází ZABAGED, představuje rastrový obraz území ZM 10. Měřítková řada RZM 10, RZM 25, RZM 50, RZM 200 Pokrývá celé území ČR. Aktualizována 1 x za 3 roky. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový BpV. Formát TIFF. Organizace dat po čtvercích 2 x 2 km či po vrstvách 18 x 18 km (list ZM 10) 10 vrstev.

52 PŘEHLED VRSTEV RZM

53 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ RZM

54 UKÁZKA RZM 10

55 STÁTNÍ MAPA ODVOZENÁ 1: 5000 (SMO-5) Mapa velkého měřítka 1:5000. Vznikala v letech pro mapování průmyslu (závody). Pokrývala celé území ČSSR na 6417 mapových listech, ČR mapových listů. Odvozená mapa, výškopisná sloţka méně přesná neţ polohopisná. Polohopis odvozen generalizací z katastrálních map (1:2880). Výškopis odvozen z TM 25, v současné době ze ZABAGED. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém BpV. Obsahuje polohopis, výškopis, body bodových polí (polohové, výškové). Velikost mapového listu 2.5 x 2 km. Polohopis černou barvou, výškopis hnědou barvou.

56 STÁTNÍ MAPA ODVOZENÁ V současné době více typů podkladů pro polohopis a výškopis. Polohopis: ZM 10, ortofoto, plány staveb, účelové mapy velkých měřítek. Výškopis: ZM 10, TM 10, ortofoto, účelové mapy velkých měřítek. Kaţdoročně aktualizováno cca 1500 listů, pomalá aktualizace (pouze 10% celkového počtu). Digitální verze SMO-5: Státní mapa 1:5000.

57 UKÁZKA SMO-5 (POLOHOPIS)

58 UKÁZKA SMO-5 (POLOHOPIS + VÝŠKOPIS)

59 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ STÁTNÍ MAPY ODVOZENÉ Fiktivní mapa 1: Rovnoběţky s osou y S-JTSK ve vzdálenosti 25km a s osou x S-JTSK ve vzdálenosti 20 km tvoří mapový list mapy 1: Velikost listu fiktivní mapy 25 x 20 km. Označení mapového listu názvem významného sídla. Přehledka kladů v měřítku 1: Státní mapa odvozená 1:5000 Rovnoběţky s osou y S-JTSK ve vzdálenosti 2.5 km a s osou x S-JTSK tvoří mapový list. Velikost mapového listu 2,5 x 2 km. Označení názvem sídla, řadou a sloupcem.

60 UKÁZKA KLADU LISTŮ SMO-5

61 DETAIL KLADU MAPOVÝCH LISTŮ SMO-5

62 UKÁZKA STÁTNÍ MAPY 1:5000

63 KATASTRÁLNÍ MAPY Státní mapové dílo největšího měřítka. Vytvářeny za účelem evidence nemovitostí od 18. stol. Grafický, technicko právní podklad pro evidování právních vztahů k nemovitostem. Na území ČR katastrální mapy různých měřítek (dekadická, nedekadická). 3 funkce katastrálních map: právní: vymezení rozsahu věcného práva k nemovitosti. evidenční: evidence údajů k nemovitostem (katastrální území, polohové zaměření, tvar, velikost). technická: vyuţití pro jiné potřeby neţ KN. 4 soubory katastrálních map: Mapy stabilního katastru (sáhové), Mapy pozemkového katastru, Technicko-hospodářské mapy. Základní mapy velkého měřítka.

64 MAPY STABILNÍHO KATASTRU Stabilní katastr: vznik 1817 na základě patentu Josefa I. Dodnes v ČR pouţíváno 70% katastrálních map v tomto systému! Původní mapy vytvářené metodou měřického stolu (graficky), později trigonometrická měření (číselná forma). Z originálu vytvářeny otisky, jeden zasílán císaři, tzv. císařský otisk. Zobrazení Cassini-Soldnerovo (transverzální válec). Celkem 11 souřadnicových systémů z důvodu růstu zkreslení (kvadraticky se vzdáleností od středního poledníku). Čechy: Gusterberg, Morava: Svatý Štěpán, Slovensko: Gellerthegy. Geodetické základy: triangulace budovaná v rámci vojenského mapování ( ) dokončená civilními geodety v roce Mapy v sáhovém měřítku: 1:2880, od roku 1887 v dekadickém měřítku 1:2500.

65 UKÁZKA KOLOROVANÉHO CÍSAŘSKÉHO OTISKU

66 SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY, UKÁZKA

67 KLADY MAP STABILNÍHO KATASTRU Fundamentální list: Rovnoběţky s osami X,Y ve vzdálenosti 4000 sáhů vytvářely FL v měřítku 1: Sloupce číslovány římskými číslicemi na východ, řady arabskými číslicemi na jih.

68 KLADY MAP STABILNÍHO KATASTRU Mapový list: Dělením fundamentálního listu na 4 sloupce a 5 vrstev. Označení písmeny a d (sloupce), e-i (řady). Velikost 1000 x 800 sáhů ( x m.

69 KATASTRÁLNÍ MAPA V MĚŘÍTKU 1:2880

70 MAPY POZEMKOVÉHO KATASTRU Budován od roku Důvodem různorodost souřadnicových systémů pro Čechy, Moravu, Slovensko a neexistence mapových podkladů na Zakarpatské Rusi. Provedena reambulace (převzetí a doplnění) Stabilního katastru. Geodetickým podkladem Jednotná trigonometrická síť katastrální. JTSK budována v letech Křovákovo konformní kuţelové zobrazení. Mapy měly dekadická měřítka.

71 UKÁZKA MAPY POZEMKOVÉHO KATASTRU, 1:2000

72 KLADY MAP POZEMKOVÉHO KATASTRU Základní triangulační list (ZTL) Rovnoběţky s osami X,Y ve vzdálenosti 50 km. Měřítko 1: Souřadnice označovány římskými číslicemi. Triangulační list (TL) Dělením ZTL na 5 řad a 5 sloupců. Plocha 10 x 10 km, měřítko 1: Souřadnice římskými číslicemi. Mapový list (ML) Dělení na 8 sloupců a 10 vrstev. Celkem 80 mapových listů. Měřítko 1: Souřadnice dekadickými číslicemi na 2 des. místa. Souřadnice ve všech třech případech vztaţeny k JZ rohu.

73 ROZMĚRY MAPOVÝCH LISTŮ Měřítko Rozměr v cm Zobrazené území v km Označení 1: x x 50 DCCL-MC 1: x x : x x , : x x : x x ,2500

74 TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉ MAPY Státní mapové dílo velkého měřítka: 1:1000, 1:2000, 1:5000. Mapy pro hospodářské účely, projektování. Mapy původní, vznikly mapováním v letech Zobrazení Gauss Krugerovo, souřadnicový systém S-42. Výškopis Jadran i BpV. Na rozdíl od katastrálních map obsahovaly podrobný výškopis a inţenýrské sítě. Dělení map do dvou kategorií: Základní mapy: Technická mapa města (TMM), Základní mapa dálnic (ZMD), základní mapa letiště (ZML), Jednotná ţelezniční mapa stanic a tratí (JŢMST) Účelové mapy: Lesnické, vodohospodářské, dokumentace staveb. Klad jako u topografických map.

75 UKÁZKA JEDNOTNÉ DIGITÁLNÍ MAPY PRAHY

76 KATASTRÁLNÍ MAPY PO ROCE 1993 Společenské změny po roce 1989 spolu s rozvojem techniky vedly ke změnám v systému evidence práv k nemovitostem. Katastrální mapy společně evidencí právních vztahů převáděny do elektronické formy (tj. digitalizovány). Proces označován jako přepracování. Výsledkem vznik katastrální mapy v digitální formě. Právní předpisy související s katastrem nemovitostí (z. 265/1992, z. 344/1992, v. 26/2007, v. 162/2001). Dvě varianty katastrálních map v digitální formě: Digitální katastrální mapa (DKM): Vznik novým měřením nebo přepracováním dekadických katastrálních map. Katastrální mapa digitalizovaná (KM-D): Vznik přepracováním nedekadických katastrálních map. Meziprodukt. Proces digitalizace stále trvá, v současné době DKM pouze na 20% území ČR. Mapy přístupné on-line na geoportálu CUZK.

77 RASTROVÁ VERZE KATASTRÁLNÍ MAPY 1:1000

78 SPOLEČNÉ VLASTNOSTI/ROZDÍLY DKM A KM-D Společné vlastnosti DKM a KM-D: Mají vektorový charakter. Vedena a uspořádána po katastrálních území. Mají bezchybnou topologii. Vedena tak, aby umoţňovala jednoznačnou evidenci právních vztahů k nemovitostem. Rozdíly mezi DKM a KM-D: Přesnost : DKM přesnější neţ KMD (10 cm vs 2m). Vztaţným měřítkem: DKM (1:1000), KM-D (1:2000). Souřadnicovým systémem: DKM (S-JTSK), KM-D i jiný. Vedením: DKM (ISKN), KM-D (MicroGEOS).

79 SGI = soubor geodetických informací. Tvořen grafickým zákresem mapy ve vektorovém tvaru a databází bodů. Databáze bodů obsahuje prostorové souřadnice v JTSK, číslo bodu, třídu přesnosti, číslo ZPMZ, pořadové číslo KÚ.

80 SPI = soubor popisných informací. V praxi je realizován databázovými soubory /souborem. Obsahuje údaje důleţité pro geometrické a polohové určení nemovitosti či uchování právních vztahů Vybrané údaje SPI Souřadnice lomových bodů parcely, údaje o vlastníkovi, výměry parcel, kód katastrálního území, kód obce, kód BPEJ. DKM/KMD = SPI + SGI (mapa obsahuje grafickou a databázovou část). DKM a její formát: DKM ukládána v tzv. výměnném formátu KN, jeho struktura je zveřejněna (databáze). Změny zapisovány formou tzv. změnových vět. Aktualizace probíhá kaţdý den.

81 OBSAH DKM/KMD Povinné vrstvy: Hranice parcel. Parcelní čísla. Značky druhu pozemků. Vnitřní kresba. Značky budov. Další prvky polohopisu. Popis. Body bodových polí. Rámy mapových listů. BPEJ.

82 UKÁZKA KM-D

83 ON-LINE PŘÍSTUP DO MAP KN 2 verze on-line přístupu do katastru nemovitostí: Nahlíţení do katastru: Informace o budově parcele, stavebním řízení. SPI i SGI. Zdarma. Dálkový přístup do KN. Dtto + výpis z katastru nemovitostí. Formálně i věcně shodný s výpisem získaným na katastrálním úřadě. Placený. Přístup do KN dostupný z geoportal.cuzk.cz

84 NAHLÍŽENÍ DO KN

85 DÁLKOVÝ PŘÍSTUP DO KN

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy Závazné referenční systémy dle 430/2006 Sb. Souřadnicov adnicové systémy na území Nařízen zení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státn tních mapových děl d l závazných z na území státu

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrammetrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

KARTOGRAFIE. Druhá kapitola: TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Ing. Hana Lebedová

KARTOGRAFIE. Druhá kapitola: TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Ing. Hana Lebedová KARTOGRAFIE Druhá kapitola: TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH Ing. Hana Lebedová POČÁTKY TOPOGRAFICKÉHO MAPOVÁNÍ počátek 18. století další vývojová etapa kartografie vzájemné propojování geodézie

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Kartografie přednáška 2 Mapy a jejich měřítka, plán výsledkem většiny mapovacích prací je mapa nebo plán Mapa zmenšený generalizovaný

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy SRS (Spatial reference system) CRS (Coordinate Reference system) Kapitola 1: Základní pojmy Základní prostorové pojmy Geografický prostor Prostorové vztahy (geometrie,

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu RNDr. Eva Kubátová, MV, odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Ing. Petr Dvořáček, ZÚ, vedoucí odboru správy a užití geoinformací Porada MV

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 KAREL BRÁZDIL CACIO fórum 2015, PRAHA 3. ČERVNA 2015 ÚVOD Zeměměřický úřad (ZÚ) je správní úřad s celostátní působností podřízený Českému

Více

23.9.2013 CO SE DOZVÍTE ČÚZK - ZÁKLADNÍ STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA. ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška

23.9.2013 CO SE DOZVÍTE ČÚZK - ZÁKLADNÍ STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA. ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška CO SE DOZVÍTE ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška představeni hlavní poskytovatelé prostorových dat veřejná i soukromá sféra představeny základní produkty obsah souřadnicový systém cena Ing. Igor Ivan, Ph.D.

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 1 O B S A H P R E Z E N T A C E 1. Projekt nového mapování výškopisu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MAPOVÁNÍ II PRŮVODCE 01 PRŮVODCE PŘEDMĚTEM MAPOVÁNÍ II

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MAPOVÁNÍ II PRŮVODCE 01 PRŮVODCE PŘEDMĚTEM MAPOVÁNÍ II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ZDENĚK FIŠER A JIŘÍ VONDRÁK MAPOVÁNÍ II PRŮVODCE 01 PRŮVODCE PŘEDMĚTEM MAPOVÁNÍ II STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Mapování

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

GEODÉZIE. Co je vlastně geodézie?

GEODÉZIE. Co je vlastně geodézie? Co je vlastně geodézie? Doslovný význam řeckého slova GEODESIE je dělení půdy, země. Geodesie se zabývá měřením, výpočtem a zobrazením částí povrchu zemského, určením tvaru a velikosti země. Základní úlohou

Více

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Tematické mapy na podkladě státního mapového díla Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 14. 11.

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

CASSINI SOLDNEROVO ZOBRAZENÍ

CASSINI SOLDNEROVO ZOBRAZENÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví Ing. Hana Staňková, Ph.D. ZÁKLADY GEODÉZIE Souřadnicov adnicové systémy Geodetické základy

Více

Zdroje mapových podkladů

Zdroje mapových podkladů 1 Zdroje mapových podkladů Jan Langr Teoretická průprava Zdroje podkladových dat Získání mapových podkladů Ceny podkladových dat Georeference OCD souboru a podkladů Podpora WMS v OCAD 11 Professional a

Více

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Spuštěna v roce 2004 Volně přístupná, bez registrace Umožňuje bezúplatné

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Digitalizace SPI 1994-1998 Digitalizace SGI 2008-2017 Způsoby obnovy KO 40 zákona 256/2013 Sb. novým mapováním, přepracováním SGI, na podkladě výsledků PÚ Úkol na digitalizaci

Více

CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad P. O. Box 21, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 IČ: 60458500 CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ze dne 11. 8. 2015 Schválil ředitel úřadu Ing. Karel Brázdil, CSc., č j. ZÚ-

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015 ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH AŽ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015 ÚVOD Zákon 35ř/1řř2 Sb., o zem m ických a katastrálních orgánech Zákon 200/1řř4 Sb., zákon

Více

Program UNITRANS transformace souřadnic. verze 11.02. Uživatelská příručka

Program UNITRANS transformace souřadnic. verze 11.02. Uživatelská příručka Program UNITRANS transformace souřadnic verze 11.02 Uživatelská příručka Ladislav Bečvář, březen 2015 OBSAH 1. Úvod... 13 2. Instalace programu, technické požadavky... 13 3. Stručný přehled základních

Více

4.3 Topografické objekty... 32 4.4 Hranice a ohrady... 32 4.5 Komunikace... 33 4.5.1 Pozemní komunikace... 33 4.5.2 Mosty, křížení a křižovatky

4.3 Topografické objekty... 32 4.4 Hranice a ohrady... 32 4.5 Komunikace... 33 4.5.1 Pozemní komunikace... 33 4.5.2 Mosty, křížení a křižovatky OBSAH PŘEDMLUVA...6 1. KARTOGRAFIE (NAUKA O MAPÁCH)...7 1.1. Úvod...7 1.2 Struktura kartografie...9 1.2.1. Mapová díla na území České republiky...9 1.2.2. Mapa a její obsahové prvky... 11 1.2.3. Třídění

Více

Obnova katastrálních map podle nových předpisů

Obnova katastrálních map podle nových předpisů Acta Montanistica Slovaca Ročník 14 (2009), mimoriadne číslo 1, 12-18 Obnova katastrálních map podle nových předpisů Alena Berková 1 Cadastral map supersession acording new instructions Digital form o

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Milan Talich 12. konference Archivy, knihovny, muzea

Více

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a rozvoje IS zeměměřictví 4. 5. 2015 Zeměměřický úřad - formy publikace produktů Tištěné mapy Data

Více

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Obsah Práce s mapou... 2 Zobrazení mapy... 2 Mapové okno... 3 Přehledka... 4 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 6 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Definiční

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

Geodetické základy Bodová pole a sítě Stabilizace a signalizace

Geodetické základy Bodová pole a sítě Stabilizace a signalizace Geodézie přednáška 3 Geodetické základy Bodová pole a sítě Stabilizace a signalizace Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Geodetické základy každé

Více

Ing. arch. Zuzana Syrová. Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče

Ing. arch. Zuzana Syrová. Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče Ing. arch. Zuzana Syrová Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy

Více

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, ČR jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz 2 Katedra

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů - 1 - Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu

Více

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Filip Antoš, Milan Talich Seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví 11. června 2015, Praha Jak digitalizovat staré mapy a

Více

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální 2 Nahlížení do KN (novinky) Veřejný dálkový přístup (RÚIAN) Poskytování dat dle INSPIRE Téma CP (parcely) Témata AD (adresy), AU (správní jednotky) Závěr

Více

VÝVOJ SOFTWARE PRO LOKALIZACI MAP II. A III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ

VÝVOJ SOFTWARE PRO LOKALIZACI MAP II. A III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Bohuslav Veverka VÝVOJ SOFTWARE PRO LOKALIZACI MAP II. A III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ

Více

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR Vlastimil Kratochvíl * Příspěvek obsahuje popis vlastností některých postupů, využitelných pro transformaci souřadnic mezi geodetickými systémy

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO ZAJIŠTĚNÍ TRANSFORMAČNÍ SLUŽBY SŽDC

METODICKÝ NÁVOD PRO ZAJIŠTĚNÍ TRANSFORMAČNÍ SLUŽBY SŽDC Příloha č.2 OŘ37 METODICKÝ NÁVOD PRO ZAJIŠTĚNÍ TRANSFORMAČNÍ SLUŽBY SŽDC PŘEHLED POJMŮ A ZKRATEK Zkratka Popis Zkratka Popis ČSTS Česká státní trigonometrická Souřadnicový systém Jednotné S-JTSK síť trigonometrické

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Tvorba a reprodukce map SMO-5 a SM 5 Soustavy měr a jejich převody

Tvorba a reprodukce map SMO-5 a SM 5 Soustavy měr a jejich převody Tvorba a reprodukce map SMO-5 a SM 5 Soustavy měr a jejich převody Kartografie přednáška 3 Tvorba a reprodukce map tvorbou map rozumíme: jejich projekční přípravu vypracování mapových originálů jako podklad

Více

Datové zdroje a informační registry pro podporu péče o ŽP v ČR

Datové zdroje a informační registry pro podporu péče o ŽP v ČR Datové zdroje a informační registry pro podporu péče o ŽP v ČR Vilém Pechanec vilem.pechanec@upol.cz Data» dle charakteru: prostorová (GIS data) x (ne)prostorová (informační registry)» dle formátu dat:

Více

Technická zpráva Akce: Lokalita: Datum zpracování: Zpracovatel projektu: Použitý software: Pracovní postup:

Technická zpráva Akce: Lokalita: Datum zpracování: Zpracovatel projektu: Použitý software: Pracovní postup: Technická zpráva Akce: Záborový elaborát pro akci Benešov, dopravní řešení Mendelova - Dukelská Lokalita: k.ú. Benešov u Prahy Datum zpracování: 4/2013 Zpracovatel projektu: Pontex spol. s r.o. Použitý

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček Nové služby nad údaji KN JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné a nové formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Eva Semotanová

Více

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Obsah Základní ovládání mapy... 2 Zobrazení mapy... 2 Rozložení mapového okna... 3 Přehledka... 4 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 6 Druhy map... 6 Vrstvy

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

Digitální geografická databáze 1 : 500 000. ArcČR 500. Verze 3.0. Popis dat. ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2012

Digitální geografická databáze 1 : 500 000. ArcČR 500. Verze 3.0. Popis dat. ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2012 Digitální geografická databáze 1 : 500 000 ArcČR 500 Verze 3.0 ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2012 říjen 2012 Obsah ÚVOD... 4 1... 5 1.1 Zdroje dat... 5 1.2 Formát dat a přesnost... 5 1.3 Souřadnicové

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007,

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, 26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.,

Více

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů.

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12.1 Katastr nemovitostí. 12.1.1 Historie KN na území ČR. 12.1.2 Současně platné právní předpisy pro KN. 12.1.3

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Legislativa Přehled služeb Datové toky Digitalizace katastrálních map 9.6.2015 seminář na krajském úřadě v Hradci Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZÚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD www.cuzk.cz ZÚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Praha, leden 2013 www.cuzk.cz OBSAH 1 Úvod... 1 2 Správa geodetických základů České republiky... 4 3 Zeměměřické

Více

Section 1. Současné možnosti převodu S-JTSK a ETRS89 Systém S-JTSK/05 S-JTSK v EPSG Úloha - transformace S-JTSK a ETRS89

Section 1. Současné možnosti převodu S-JTSK a ETRS89 Systém S-JTSK/05 S-JTSK v EPSG Úloha - transformace S-JTSK a ETRS89 Definice transformace S-JTSK - ETRS89 před 1.1.2011 Definice transformace S-JTSK - ETRS89 po 1.1.2011 Section 1 Současné možnosti převodu S-JTSK a ETRS89 Rozdíly Současné možnosti převodu S-JTSK a ETRS89

Více

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek Stávající a připravované služby ČÚZK Jiří Poláček Jiří Formánek Úvod Obsah prezentace Milníky při poskytování služeb Toky dat v informačních systémech ČÚZK Přehled a ukázky služeb, jejich využití Změny

Více

Pracovní list 1 Základy práce v programu MISYS

Pracovní list 1 Základy práce v programu MISYS Pracovní list 1 Základy práce MISYS městský informační systém je geografický informační systém zaměřený především na oblast evidence a inventarizace a určený například pro potřeby správy majetku obcí,

Více

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service)

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service) MAPOVÝ SERVER Mapové služby se vytvářejí a zveřejňují pomocí internetového mapového serveru ArcIMS 1). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tímto způsobem poskytuje dva formáty mapových služeb IMS 2)

Více

Geografické informační systémy Říčany

Geografické informační systémy Říčany Téma aktivity: GIS v oblastním městě republiky Předmět: Vazba na ŠVP: GIS 4., 5. ročník, seminář ze zeměpisu Tematický celek: GIS, ČR Doporučený věk žáků: 16-19 let Doba trvání: 28 minut Specifické cíle:

Více

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 ČÚZK Ing. Milan Vaněček, Ing. Jitka Rubešová, Ing. Ivana Valdová Obsah Rozší šíření spolupráce

Více

Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení

Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení Aktualizace: říjen 2006 Souřadný systém S-JTSK Zájmové zemí Liberecký kraj O data je možné zažádat prostřednictvím žádosti, kterou lze nalézt na http://www.gis.kraj-lbc.cz.

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

DĚJINY ZEMĚMĚŘICTVÍ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV V ČECHÁCH A NA MORAVĚ V KONTEXTU SVĚTOVÉHO VÝVOJE MAGDALENA MARŠÍKOVÁ ZBYNĚK MARŠÍK

DĚJINY ZEMĚMĚŘICTVÍ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV V ČECHÁCH A NA MORAVĚ V KONTEXTU SVĚTOVÉHO VÝVOJE MAGDALENA MARŠÍKOVÁ ZBYNĚK MARŠÍK DĚJINY ZEMĚMĚŘICTVÍ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV V ČECHÁCH A NA MORAVĚ V KONTEXTU SVĚTOVÉHO VÝVOJE MAGDALENA MARŠÍKOVÁ ZBYNĚK MARŠÍK NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2007 Ing. Magdalena Maršíková, Prof. Ing. Zbyněk Maršík,

Více

Potřeba poskytování přeshraničních referenčních dat v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko

Potřeba poskytování přeshraničních referenčních dat v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko Potřeba poskytování přeshraničních referenčních dat v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko Oldřich Holešinský, Správa Národního parku České Švýcarsko Autor: V. Sojka, NP ČŠ 2. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ

Více

Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly:

Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: 1. Soubor 2. Úpravy 3. Projekt Otevřít projekt Zavřít projekt Založit nový projekt Editovat projekt

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služeb Zkušenosti s nově zavedenými službami Provozní statistiky Připravované novinky Stránka 2 On-line Geoportál

Více

GEPRO řešení pro GNSS Leica

GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO spol. s r. o. Ing. Jan Procházka GEPRO řešení pro GNSS Leica GNSS rover» odolný PC tablet s Win 7» GNSS anténa přes bluetooth» až 1 cm přesnost» KOKEŠ, MISYS, PROLAND

Více

SOUŘADNICOVÉ TRANSFORMACE V GEINFORMATICE

SOUŘADNICOVÉ TRANSFORMACE V GEINFORMATICE Souřadnicové transformace v geoinfomatice GEOS 2006 SOUŘADNICOVÉ TRANSFORMACE V GEINFORMATICE Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie 166 29 Praha

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje Technická specifikace - příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dosažení plynulé návaznosti a souvislého zobrazení konsolidovaných mapových dat

Více

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Vážení přítomní, dámy a pánové, dovolte mně, jako jednomu ze spoluautorů

Více

Využití GIS a DPZ pro krajinné inženýrství přednáška č.5

Využití GIS a DPZ pro krajinné inženýrství přednáška č.5 2013, Brno Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. přednáška č.5 Geografické informační systémy, prostorová data, datové modely, přehled zdrojů dat pro území ČR Prezentace vznikla za podpory projektu reg. č. CZ 1.07/2.2.00/15.0080

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Přehled mapových podkladů dostupných online

Přehled mapových podkladů dostupných online Krajinářský workshop Lednice na Moravě 23.4. 11.5. 2012 Přehled mapových podkladů dostupných online Ing. Jozef Sedláček, Ústav plánování krajiny, ZF, lednice Tento workshop je pořádán v rámci projektu

Více

Vývoj zobrazování polohopisu na našem území

Vývoj zobrazování polohopisu na našem území Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studijní program: Studijní obor: Zadávající katedra: Vedoucí katedry: B4106 Zemědělská specializace Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Více

Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky

Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Monika KORBELOVÁ Olomouc, 2010

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více