STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK."

Transkript

1 STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Tomáš Bayer cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

2 MAPOVÉ DÍLO, STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Mapové dílo: Představováno mapami jednotného měřítka, jednotného kartografického zobrazení s jednotným znakovým klíčem. Mapované území pokryto souvisle mapovými listy stejného rozměru. Disponuje nomenklaturou, tj. jednotným systémem značení mapových listů. Státní mapové dílo: Budované a vyhotovované ve státním zájmu, státní zeměměřickou sluţbou (civilní či vojenskou). Dělení na civilní a vojenské. Definováno nařízením vlády 430/2006.

3 STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO A GEODETICKÉ SYSTÉMY Nařízení vlády 430/2006 stanovuje: 1. Závazné geodetické referenční systémy. 2. Závazné státní mapová díla na území ČR. 3. Zásady jejich pouţívání. Elektronická verze dokumentu: /sb pdf

4 3. ZÁVAZNÉ GEODETICKÉ REFERENČNÍ SYSTÉMY světový geodetický referenční systém 1984 (závazná zkratka "WGS84"), evropský terestrický referenční systém (závazná zkratka "ETRS"), souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (závazná zkratka "S-JTSK"), souřadnicový systém gusterberský, souřadnicový systém svatoštěpánský, výškový systém baltský - po vyrovnání (závazná zkratka "Bpv"), tíhový systém 1995 (závazná zkratka "S-Gr95"), souřadnicový systém 1942 (závazná zkratka "S-42").

5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁVAZNÝCH SYSTÉMŮ (1/2) WGS-84 (World Geodetic System) Definován na elipsoidu WGS-84 (zemský elipsoid). Pouţívá zobrazení UTM (Mercatorovo zobrazení v transverzální poloze se 6-ti stupňovými pásy). Geografické souřadnice [φ,λ,h] nebo geocentrické souřadnice [X, Y, Z]. Síť nultého řádu určená GPS. ETRS 89 (European Terrestrial Reference System) Definován na elipsoidu GRS 80. Parametry navrţeny pro Evropu. Vybrané body systému JTSK, souřadnice vypočteny v systému ETRS 89. S-JTSK (Systém trigonometrické sítě katastrální) Definován na Besselově zobrazení. Křovákovo kuţelové konformní zobrazení v obecné poloze. Bodové pole trigonometrických sítí.

6 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁVAZNÝCH SYSTÉMŮ (2/2) S-42 (Souřadnicový systém 1942) Definován na Krasovského elipsoidu. Gauss-Krugerovo zobrazení (transverzální válcové zobrazení v 6-ti stupňových pásech). Bodové pole astronomicko geodetické sítě. BpV (Výškový systém baltský po vyrovnání) Základní výškový bod: stupnice nula vodočtu v Kronštadtu. Bodové pole normálních výšek z mezinárodního vyrovnání. S-Gr95 (Tíhový systém 1995) Odvozen z měření v mezinárodní gravimetrické síti. Bodové pole s hodnotami tíhového zrychlení z mezinárodního vyrovnání.

7 STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO V ČR Závazné civilní státní mapové dílo: A) Katastrální mapy (1:1000, 1:2000, 1:2880, ). B) Státní mapa 1:5000 (dříve SMO-5). C) Základní mapa ČR (ZM 10, ZM 25, ZM 50, ZM 100, ZM 200). D) Mapa České republiky v měřítku 1: E) Tematická mapová díla vytvořená na podkladě Základní mapy. Závazné vojenské státní mapové dílo A) Topografická mapa ČR (TM 10, TM 25, TM 50, TM 200). B) Tematická mapová díla vytvořená na podkladě Topografické mapy.

8 TOPOGRAFICKÉ MAPY Státní mapové dílo pro potřeby obrany státu. Jednotné mapové dílo pro státy Varšavské smlouvy. Vznik v roce Základní měřítko 1: Zobrazují území ČR + příhraničí. Tehdy zpracovával Vojenský zeměpisný ústav (Praha), Vojenský topografický ústav (Dobruška), Vojenský kartografický ústav (Harmanec). Nyní je zpracovává Geografická sluţba Armády České republiky v Dobrušce. Vydavatelem Generální štáb Armády České republiky.

9 GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ ZÁKLADY Mapovací práce probíhaly v letech v měřítku 1: Mapovací metoda: letecká fotogrammetrie. Odvozená měřítka: 1:50 000, 1: Celkem vyhotoveno 1736 mapových listů. Gauss-Krugerovo zobrazení, Krasovského elipsoid. Výchozí souřadnicový systém S-52, později zpřesněn a označen jako S-42. Kilometrová síť v systému S-42, dotištěna kilometrová síť v systému WGS-84. Výškový systém BpV.

10 GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ ZÁKLADY

11 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ TOPOGRAFICKÝCH MAP Vychází z mezinárodní mapy světa v měřítku 1: Mapový list této mapy: 6 zeměpisné šířky a 4 zeměpisné délky. Vrstvy číslovány od rovníku A-V, sloupce od poledníku 180 označovány čísly. Poledník 180 neprochází pevninou (na rozdíl od Grenwiche). ČSSR padlo do listů L-33, 34 a M-33, 34.

12 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ TOPOGRAFICKÝCH MAP (1: : ) Mapa 1: Čtvrcení. A,B,C,D Mapa 1: Dělení na 6 řad a sloupců. Římská čísla I XXXVI. Mapa 1: Dělení na 12 řad a 12 sloupců. Číslování arabsky,

13 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ TOPOGRAFICKÝCH MAP (1: :10 000) Mapa 1: Čtvrcením mapy 1: Písmena A, B, C, D. Mapa 1: Čtvrcením mapy 1: Písmena a, b, c, d. Mapa 1: Čtvrcením mapy 1: Číslice 1, 2, 3, 4.

14 ROZMĚRY A OZNAČOVÁNÍMAPOVÝCH LISTŮ Měřítko 1: Výchozí mapa Dělení Počet listů Rozsah mapy Příklad označení mapy o 4 o M IMW 2 na o 2 o M-33-A IMW 6 na o 40 M-33-XXXVI IMW 12 na M TM100 2 na M A TM50 2 na M A-b TM25 2 na M A-b-3

15 MĚŘÍTKOVÁ ŘADA TOPOGRAFICKÝCH MAP Mapa 1: Mapování v letech Metoda letecké fotogrammetrie a tachymetrie. Interval vrstevnic 2m. Celkem 6432 listů na území ČSSR. Mapa 1: Mapování v letech Metoda letecké fotogrammetrie. Interval vrstgevnic 5m. Celkem 1736 listů na území ČSSR.

16 UKÁZKA TM25

17 UKÁZKA TM50

18 UKÁZKA TM100

19 MĚŘÍTKOVÁ ŘADA TOPOGRAFICKÝCH MAP Mapa 1: Odvozena z mapy 1: Interval vrstevnic 10m. Kilometrová síť. Upravená verze TM50 pouţívána pro turistické mapy. Mapa 1: Generalizací 1: km síť. Mapy 1: a 1: TM 500 obsahuje přehled kladů všech měřítek. TM 200 není pouţívána v NATO!

20 TEMATICKÉ VOJENSKÉ MAPY Vydávány pro potřeby Armády České republiky. Low Flying Chart (TM 500), letecká mapa. Mapa průchodnosti terénu, MPT (TM 50, TM 100). Mapa geodetických údajů, MGÚ (TM 50). Fotomapy měst, FMM 10. Mapa vojenských výcvikových prostorů, MVVP (TM 25, TM 50). Joint Operations Graphic JOG 250 (1 : ) Určena k plánování operací NATO. Zobrazení UTM, WGS 84 Znázornění celého světa. Z ní odvozena Mapa České republiky 1: Kartograficky ceněné dílo.

21 UKÁZKA JOG 250 G

22 MAPA ČESKÉ REPUBLIKA 1:

23 DIGITÁLNÍ VOJENSKÉ MAPY DMR 1: Digitální model reliéfu. Rastrová firma, velkost pixelu 100m. Přesnost ve výškách +-5m. DMR 2: Dtto. Velikost pixelu 1km. DMÚ 200 Digitální model území v měřítku 1: Vektorová forma. Doplněna polohopisem ve stejném měřítku. DMÚ 50: Rastrová forma TM 50. DMÚ 25 Vychází z TM 25.

24 ZÁKLADNÍ MAPA STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA Vznik v roce 1968 po okupaci ČR vojsky Varšavské smlouvy (utajování). Nevzniká novým mapováním, odvozená mapa. Civilní státní mapové dílo. Souřadnicový systém S-JTSK. Výškový systém BpV. Besselův elipsoid. Měřítková řada: 1:200, 1: , 1: , 1:25 000, 1: Mapové listy mají lichoběţníkový tvar.

25 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ ZÁKLADNÍCH MAP ZM 200 Mapové listy pokrývaly ČSSR v 5 vrstvách a 8 sloupcích. Označení čísly

26 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ ZÁKLADNÍCH MAP ZM 100 ZM 25 Vznikaly čtvrcením mapy ZM 200. ZM 10 vznikla z mapy ZM 50 dělením na 5 řad a 5 sloupců. Číslování arabskými číslicemi od

27 ROZMĚRY A OZNAČOVÁNÍMAPOVÝCH LISTŮ Měřítko 1: Výchozí mapa Dělení Počet listů Příklad označení mapy ZM200 2 na ZM100 2 na ZM50 2 na ZM50 5 na

28 MĚŘÍTKOVÁ ŘADA ZÁKLADNÍCH MAP Mapa 1: Vydávána v letech Odvozena z TM 10. Interval vrstevnic 2m. Interval obnovy 7 let. Mapa 1: Odvozena ze ZM 10. K dispozici pouze v ČR. Mapa 1: Zmenšenina ZM 50. Mapa 1: Odvozena z TM 200, totoţný značkový klíč. Interval vrstevnic 25 m.

29 UKÁZKA ZM 10

30 UKÁZKA ZM 50

31 TEMATICKÉ VERZE ZÁKLADNÍ MAPY Mapy územních celků Mapa okresů (1:50 000), mapa krajů (1: ), mapa ČR (1: ). Klad listů základních map Přehled kladů v měřítku 1: Klad listů SMO Klad listů státní mapy odvozené (SMO-5) v měřítku 1: Česká státní nivelační síť Síť I.-III. řádu v měřítku 1: Přehled výškové (nivelační) sítě Mapa ZM 50. Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů. Mapa ZM 50.

32 UKÁZKA MAPY ÚZEMNÍCH CELKŮ (KRAJE, OKRESY)

33 UKÁZKA MAPY ÚZEMNÍCH CELKŮ (KRAJE, OKRESY, OBCE)

34 KLAD LISTŮ ZM 500

35 KLAD LISTŮ ZM 100

36 KLAD LISTŮ ZM 50

37 KLAD LISTŮ ZM 10

38 KLAD LISTŮ ZM

39 MAPA POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE

40 MAPA VÝŠKOVÉHO BODOVÉHO POLE

41 DIGITÁLNÍ VERZE ZÁKLADNÍCH MAP -ZABAGED ZÁkladní BÁze GEografických Dat. Digitální geografický model České republiky. Převod základní mapy ZM 10 do digitální formy + doplnění dalšími objekty. Obsah ZABAGED tvoří celkem 106 typů objektů. Realizuje Zeměměřický úřad ve spolu s katastrálními úřady. Práce začaly v roce Aktualizace v tříletých cyklech. Významné kartografické dílo středního měřítka dostupné široké veřejnosti.

42 VÝVOJ ZABAGED Rastrová verze ZABAGED ( ) Skenováním listů ZM 10 a jejich transformace. Bezešvá rastrová verze ZABAGED v letech Přidání popisných identifikátorů ve vektorové formě. Aktualizace ZABAGED ( ) Přidání dalších geografických objektů nad rámec obsahu TM 10. Revize a aktualizace obsahu: fotogrammetrická měření + topografická šetření. Doplnění atributové sloţky sloţky -> databáze objektů. Převod do vektorového tvaru. Centrální databáze ( ) Přechod od souborového řešení k databázovému, vznik centrální databáze. Pravidelná údrţba fotogrammetricky. Kaţdý rok zpracována 1/3 území České republiky -> tříletý cyklus. Některé významné objekty aktualizovány s kratší periodou (komunikace): 1 x ročně. Výškopisná sloţka ( ) Kontrola a aktualizace DMT fotogrammetricky. Generování 3D vrstevnic. Vytvoření modelu reliéfu ČR s ve formě rastru 10 x 10m.

43 PLÁN AKTUALIZACE ZABAGED, 2010

44 KARTOGRAFICKÉ ZÁKLADY A DATA Podpora více souřadnicových sytémů: S-JTSK, S-42, WGS-84. Výškový systém BpV. Původní data získána pouze vektorizací ZM 10 včetně výškopisu (digitalizace vrstevnic s intervalem 2m, mezery). Později fotogrammetrické doplnění dat. Vytvoření databáze GEONAMES s kartograf. názvoslovím. Data organizována po mapových listech ZM 10 či krajích. K datům lze přistupovat s pomocí WMS sluţby. Orgánům státní správy data poskytována bezplatně, ostatním za poplatek. K dispozici následující typy dat: rastrová data (skeny ZM 10) ve formátu TIFF, vektorová data ve formátech DGN, SHP, atributová data ve formátech MDB.

45 OBSAH ZABAGED Definován katalogem objektů, objekty děleny do 8 kategorií, 160 objektů a 60 vrstev: Sídla. Komunikace. Rozvodné sítě. Vodstvo. Územní jednotky + chráněná území. Vegetace a povrch. Terénní reliéf. Geodetické body. 3 typy poskytovaných výstupů: ZABAGED polohopis. ZABAGED 3D vrstevnice. ZABAGED grid 10 x 10 m.

46 UKÁZKA ZABAGED

47 GEOMETRICKÁ PŘESNOST 5 úrovní přesnosti označených písmeny A,B,C,D,E. A: body geodetických bodových polí. B: objekty snadno identifikovatelné v terénu, přesnost do 5m (budovy). C: objekty hůře identifikovatelné v terénu, přesnost 15 m (hranice kultur). D: objekty obtíţně identifikovatelné v terénu, přesnost 30 m (baţiny). E: objekty neidentifikovatelné v terénu či objekty převzaté. Objekty ZABAGED mají různou přesnost.

48 UKÁZKA ZABAGED - VÝŠKOPIS

49 UKÁZKA ZABAGED VÝŠKOPIS, DETAIL Nevýhodou vynechávání částí vrstevnic.

50 UKÁZKA ZABAGED-VÝŠKOPIS + ORTOFOTO

51 DIGITÁLNÍ VERZE ZÁKLADNÍCH MAP -RZM Tzv. rastrová základní mapa ČR. Vytvářena v souvislosti s databází ZABAGED, představuje rastrový obraz území ZM 10. Měřítková řada RZM 10, RZM 25, RZM 50, RZM 200 Pokrývá celé území ČR. Aktualizována 1 x za 3 roky. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový BpV. Formát TIFF. Organizace dat po čtvercích 2 x 2 km či po vrstvách 18 x 18 km (list ZM 10) 10 vrstev.

52 PŘEHLED VRSTEV RZM

53 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ RZM

54 UKÁZKA RZM 10

55 STÁTNÍ MAPA ODVOZENÁ 1: 5000 (SMO-5) Mapa velkého měřítka 1:5000. Vznikala v letech pro mapování průmyslu (závody). Pokrývala celé území ČSSR na 6417 mapových listech, ČR mapových listů. Odvozená mapa, výškopisná sloţka méně přesná neţ polohopisná. Polohopis odvozen generalizací z katastrálních map (1:2880). Výškopis odvozen z TM 25, v současné době ze ZABAGED. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém BpV. Obsahuje polohopis, výškopis, body bodových polí (polohové, výškové). Velikost mapového listu 2.5 x 2 km. Polohopis černou barvou, výškopis hnědou barvou.

56 STÁTNÍ MAPA ODVOZENÁ V současné době více typů podkladů pro polohopis a výškopis. Polohopis: ZM 10, ortofoto, plány staveb, účelové mapy velkých měřítek. Výškopis: ZM 10, TM 10, ortofoto, účelové mapy velkých měřítek. Kaţdoročně aktualizováno cca 1500 listů, pomalá aktualizace (pouze 10% celkového počtu). Digitální verze SMO-5: Státní mapa 1:5000.

57 UKÁZKA SMO-5 (POLOHOPIS)

58 UKÁZKA SMO-5 (POLOHOPIS + VÝŠKOPIS)

59 KLAD MAPOVÝCH LISTŮ STÁTNÍ MAPY ODVOZENÉ Fiktivní mapa 1: Rovnoběţky s osou y S-JTSK ve vzdálenosti 25km a s osou x S-JTSK ve vzdálenosti 20 km tvoří mapový list mapy 1: Velikost listu fiktivní mapy 25 x 20 km. Označení mapového listu názvem významného sídla. Přehledka kladů v měřítku 1: Státní mapa odvozená 1:5000 Rovnoběţky s osou y S-JTSK ve vzdálenosti 2.5 km a s osou x S-JTSK tvoří mapový list. Velikost mapového listu 2,5 x 2 km. Označení názvem sídla, řadou a sloupcem.

60 UKÁZKA KLADU LISTŮ SMO-5

61 DETAIL KLADU MAPOVÝCH LISTŮ SMO-5

62 UKÁZKA STÁTNÍ MAPY 1:5000

63 KATASTRÁLNÍ MAPY Státní mapové dílo největšího měřítka. Vytvářeny za účelem evidence nemovitostí od 18. stol. Grafický, technicko právní podklad pro evidování právních vztahů k nemovitostem. Na území ČR katastrální mapy různých měřítek (dekadická, nedekadická). 3 funkce katastrálních map: právní: vymezení rozsahu věcného práva k nemovitosti. evidenční: evidence údajů k nemovitostem (katastrální území, polohové zaměření, tvar, velikost). technická: vyuţití pro jiné potřeby neţ KN. 4 soubory katastrálních map: Mapy stabilního katastru (sáhové), Mapy pozemkového katastru, Technicko-hospodářské mapy. Základní mapy velkého měřítka.

64 MAPY STABILNÍHO KATASTRU Stabilní katastr: vznik 1817 na základě patentu Josefa I. Dodnes v ČR pouţíváno 70% katastrálních map v tomto systému! Původní mapy vytvářené metodou měřického stolu (graficky), později trigonometrická měření (číselná forma). Z originálu vytvářeny otisky, jeden zasílán císaři, tzv. císařský otisk. Zobrazení Cassini-Soldnerovo (transverzální válec). Celkem 11 souřadnicových systémů z důvodu růstu zkreslení (kvadraticky se vzdáleností od středního poledníku). Čechy: Gusterberg, Morava: Svatý Štěpán, Slovensko: Gellerthegy. Geodetické základy: triangulace budovaná v rámci vojenského mapování ( ) dokončená civilními geodety v roce Mapy v sáhovém měřítku: 1:2880, od roku 1887 v dekadickém měřítku 1:2500.

65 UKÁZKA KOLOROVANÉHO CÍSAŘSKÉHO OTISKU

66 SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY, UKÁZKA

67 KLADY MAP STABILNÍHO KATASTRU Fundamentální list: Rovnoběţky s osami X,Y ve vzdálenosti 4000 sáhů vytvářely FL v měřítku 1: Sloupce číslovány římskými číslicemi na východ, řady arabskými číslicemi na jih.

68 KLADY MAP STABILNÍHO KATASTRU Mapový list: Dělením fundamentálního listu na 4 sloupce a 5 vrstev. Označení písmeny a d (sloupce), e-i (řady). Velikost 1000 x 800 sáhů ( x m.

69 KATASTRÁLNÍ MAPA V MĚŘÍTKU 1:2880

70 MAPY POZEMKOVÉHO KATASTRU Budován od roku Důvodem různorodost souřadnicových systémů pro Čechy, Moravu, Slovensko a neexistence mapových podkladů na Zakarpatské Rusi. Provedena reambulace (převzetí a doplnění) Stabilního katastru. Geodetickým podkladem Jednotná trigonometrická síť katastrální. JTSK budována v letech Křovákovo konformní kuţelové zobrazení. Mapy měly dekadická měřítka.

71 UKÁZKA MAPY POZEMKOVÉHO KATASTRU, 1:2000

72 KLADY MAP POZEMKOVÉHO KATASTRU Základní triangulační list (ZTL) Rovnoběţky s osami X,Y ve vzdálenosti 50 km. Měřítko 1: Souřadnice označovány římskými číslicemi. Triangulační list (TL) Dělením ZTL na 5 řad a 5 sloupců. Plocha 10 x 10 km, měřítko 1: Souřadnice římskými číslicemi. Mapový list (ML) Dělení na 8 sloupců a 10 vrstev. Celkem 80 mapových listů. Měřítko 1: Souřadnice dekadickými číslicemi na 2 des. místa. Souřadnice ve všech třech případech vztaţeny k JZ rohu.

73 ROZMĚRY MAPOVÝCH LISTŮ Měřítko Rozměr v cm Zobrazené území v km Označení 1: x x 50 DCCL-MC 1: x x : x x , : x x : x x ,2500

74 TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉ MAPY Státní mapové dílo velkého měřítka: 1:1000, 1:2000, 1:5000. Mapy pro hospodářské účely, projektování. Mapy původní, vznikly mapováním v letech Zobrazení Gauss Krugerovo, souřadnicový systém S-42. Výškopis Jadran i BpV. Na rozdíl od katastrálních map obsahovaly podrobný výškopis a inţenýrské sítě. Dělení map do dvou kategorií: Základní mapy: Technická mapa města (TMM), Základní mapa dálnic (ZMD), základní mapa letiště (ZML), Jednotná ţelezniční mapa stanic a tratí (JŢMST) Účelové mapy: Lesnické, vodohospodářské, dokumentace staveb. Klad jako u topografických map.

75 UKÁZKA JEDNOTNÉ DIGITÁLNÍ MAPY PRAHY

76 KATASTRÁLNÍ MAPY PO ROCE 1993 Společenské změny po roce 1989 spolu s rozvojem techniky vedly ke změnám v systému evidence práv k nemovitostem. Katastrální mapy společně evidencí právních vztahů převáděny do elektronické formy (tj. digitalizovány). Proces označován jako přepracování. Výsledkem vznik katastrální mapy v digitální formě. Právní předpisy související s katastrem nemovitostí (z. 265/1992, z. 344/1992, v. 26/2007, v. 162/2001). Dvě varianty katastrálních map v digitální formě: Digitální katastrální mapa (DKM): Vznik novým měřením nebo přepracováním dekadických katastrálních map. Katastrální mapa digitalizovaná (KM-D): Vznik přepracováním nedekadických katastrálních map. Meziprodukt. Proces digitalizace stále trvá, v současné době DKM pouze na 20% území ČR. Mapy přístupné on-line na geoportálu CUZK.

77 RASTROVÁ VERZE KATASTRÁLNÍ MAPY 1:1000

78 SPOLEČNÉ VLASTNOSTI/ROZDÍLY DKM A KM-D Společné vlastnosti DKM a KM-D: Mají vektorový charakter. Vedena a uspořádána po katastrálních území. Mají bezchybnou topologii. Vedena tak, aby umoţňovala jednoznačnou evidenci právních vztahů k nemovitostem. Rozdíly mezi DKM a KM-D: Přesnost : DKM přesnější neţ KMD (10 cm vs 2m). Vztaţným měřítkem: DKM (1:1000), KM-D (1:2000). Souřadnicovým systémem: DKM (S-JTSK), KM-D i jiný. Vedením: DKM (ISKN), KM-D (MicroGEOS).

79 SGI = soubor geodetických informací. Tvořen grafickým zákresem mapy ve vektorovém tvaru a databází bodů. Databáze bodů obsahuje prostorové souřadnice v JTSK, číslo bodu, třídu přesnosti, číslo ZPMZ, pořadové číslo KÚ.

80 SPI = soubor popisných informací. V praxi je realizován databázovými soubory /souborem. Obsahuje údaje důleţité pro geometrické a polohové určení nemovitosti či uchování právních vztahů Vybrané údaje SPI Souřadnice lomových bodů parcely, údaje o vlastníkovi, výměry parcel, kód katastrálního území, kód obce, kód BPEJ. DKM/KMD = SPI + SGI (mapa obsahuje grafickou a databázovou část). DKM a její formát: DKM ukládána v tzv. výměnném formátu KN, jeho struktura je zveřejněna (databáze). Změny zapisovány formou tzv. změnových vět. Aktualizace probíhá kaţdý den.

81 OBSAH DKM/KMD Povinné vrstvy: Hranice parcel. Parcelní čísla. Značky druhu pozemků. Vnitřní kresba. Značky budov. Další prvky polohopisu. Popis. Body bodových polí. Rámy mapových listů. BPEJ.

82 UKÁZKA KM-D

83 ON-LINE PŘÍSTUP DO MAP KN 2 verze on-line přístupu do katastru nemovitostí: Nahlíţení do katastru: Informace o budově parcele, stavebním řízení. SPI i SGI. Zdarma. Dálkový přístup do KN. Dtto + výpis z katastru nemovitostí. Formálně i věcně shodný s výpisem získaným na katastrálním úřadě. Placený. Přístup do KN dostupný z geoportal.cuzk.cz

84 NAHLÍŽENÍ DO KN

85 DÁLKOVÝ PŘÍSTUP DO KN

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, ČR jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz 2 Katedra

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů.

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12.1 Katastr nemovitostí. 12.1.1 Historie KN na území ČR. 12.1.2 Současně platné právní předpisy pro KN. 12.1.3

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Vojenský zeměpisný ústav v letech

Vojenský zeměpisný ústav v letech Vojenský zeměpisný ústav v letech Koncem roku 1925 byla dokončena a Vojenskému zeměpisnému ústavu předána do užívání novostavba budovy v Praze XIX-Bubenči, Bučkova ulice 620 (nyní Praha 6-Dejvice, Rooseveltova

Více

Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru a Vojenském geografickém obzoru

Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru a Vojenském geografickém obzoru Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru a Vojenském geografickém obzoru Soupis je řazen chronologicky od prvního do posledního ročníku, v rámci ročníku pak dle čísel periodika.

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015 ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH AŽ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015 ÚVOD Zákon 35ř/1řř2 Sb., o zem m ických a katastrálních orgánech Zákon 200/1řř4 Sb., zákon

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS

Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS RNDr. Josef Glos, RNDr. Jiří Kocián AGERIS. s.r.o. Jeřábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545 241 842-3, E-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část

( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část 1. Úvod Cenová mapa je zpracována podle 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých

Více

Změny území obce. září 2013 strana 1/8

Změny území obce. září 2013 strana 1/8 Změny území obce září 2013 strana 1/8 Obsah 1. Úvod... 3 2. Formy změn území obce... 3 3. Technické dopracování změn území obcí v ISKN a ISÚI... 5 3.1. Sloučení obcí... 5 3.2. Připojení obce... 5 3.3.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více