BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 22, 4, s. 1. ISSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 22, 4, s. 1. ISSN 1210-3004"

Transkript

1 GR Ostrovy BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 22, 4, s. 1. ISSN JEDRUSIK, M. (2013): Je Madagaskar ostrov? Úvahy o pojmu ostrov a ostrovní povaha. Geografické rozhledy, 22, 4, s ISSN Abstrakt: Článek se zabývá nedostatečnou přesností definice a významu pojmů ostrov a kontinent. Většina odborníků se shoduje na tom, že podstatnými atributy ostrova jsou izolace a významné spojení ekonomiky a života obyvatel s mořem. Také geografické uspořádání prostoru má své charakteristické rysy, především koncentraci sídel a transportních sítí podél pobřeží. Madagaskar, který je z pohledu všech klasifikací považován za ostrov, splňuje jen některé ze zmiňovaných kritérií. V přírodní sféře jsou důsledky prostorové izolace viditelné, a to zejména dominancí endemických a reliktních druhů fauny a flory. V ekonomické a sociální sféře převažují rysy charakteristické pro kontinenty. Je tedy Madagaskar právem pokládán za ostrov? Klíčová slova: ostrov, ostrovní povaha, kontinent, kontinentální povaha, Madagaskar Abstract: Is Madagascar an Island? Reflections on the Term Island. This article deals with the lack of an exact definition for the terms island and continent. Most experts agree that isolation and significant connections between the sea and the life and economy of its inhabitants are defining attributes of an island. The geographical organization of space also has its characteristic forms on an island; particularly in the concentration of settlement and transportation networks along the coastline. Madagascar, which by all means of current classification is considered an island, only fulfils some of the mentioned criteria. In terms of local flora and fauna, the effects of Madagascar s spatial isolation are quite evident in the dominance of endemic and relict species. In terms of economic and social factors, however, Madagascar exhibits characteristics more typical of a continent. Is it proper, then, to consider Madagascar an island? Key Words: island, nature of islands, kontinent, nature of continents, Madagascar BÁČOVÁ, R., JAKUBÍNSKÝ, J. (2013): Solovecké ostrovy souostroví Gulag. Geografické rozhledy, 22, 4, s. 5. ISSN Abstrakt: Nedaleko polárního kruhu leží Solovecké ostrovy, známé jako souostroví Gulag. V současnosti je souostroví vyhledávaným místem pro temnou turistiku návštěvníky z celého světa. Ale jejich historický a společenský význam je zakořeněn v mnohem dávnější době. Autoři v článku popisují roli ostrovů během tohoto vývoje. Podrobněji se zaměřují na rozvoj náboženského vlivu Soloveckých ostrovů a na vznik komunistického pracovního tábora, gulagu. Klíčová slova: Solovecké ostrovy, Gulag, poutní místo, UNESCO, temná turistika Abstract: The Solovetsky Islands: Archipelago of the Gulag. Located near the Arctic Circle, the Solovetsky Islands are known as the historic location of a Gulag (labour camp for political prisoners). At present, the archipelago is a popular

2 destination for dark tourism and welcomes visitors from all over the world. The islands historical and societal significance, however, is rooted in a much earlier era. The authors describe the islands role over the course of history, focusing on development of the religious influence of the Solovetsky Islands and the later establishment of a communist labour camp. Key Words: Solovetsky Islands, Gulag, pilgrimage site, UNESCO, dark tourism LYSÁK, J. (2013): Ostrovy v Česku. Geografické rozhledy, 22, 4, s ISSN Abstrakt: Článek přináší základní informace o ostrovech v Česku malých kouscích země uprostřed řek a vodních nádrží. Diskutovány jsou přesná definice ostrova vhodná pro naše podmínky, statistika založená na analýzách v GIS, geografické názvosloví ostrovů, jejich klasifikace a význam. Obecné vlastnosti jsou ilustrovány na příkladech konkrétních ostrovů. Klíčová slova: ostrovy, řeky, vodní nádrže, Česko, geografické vzdělávání Abstract: Islands in Czechia. This article presents basic information about the islands of Czechia small pieces of land in reservoirs and rivers. It discusses the formulation of an exact definition of island that is appropriate for Czech conditions as well as GIS-based statistics, official geographic names, classification and the importance of local islands. These general rules are then illustrated using specific examples of Czech islands. Key Words: islands, rivers, reservoirs, Czechia, geographical education NOVÁČEK, A. (2013): Jáva jádrová oblast Indonésie. Geografické rozhledy, 22, 4, s ISSN Abstrakt: Článek se věnuje postavení ostrovů v globální ekonomice a systému osídlení. Za příklad si zvolil Jávu, ostrov s nejvyšším počtem obyvatel na světě. První pohled je soustředěn na její srovnání s dalšími nejlidnatějšími ostrovy světa. V druhé části se článek zabývá vnitřní diferenciací Jávy a jejím jádrovým postavením v rámci Indonésie. Klíčová slova: Jáva, ostrovy, srovnání, jádrové postavení Abstract: Java: Core of Indonesia. This article deals with the position of islands within the global economy and settlement systems. Java was selected as an example, because it is the island with the highest population in the world. Initially, the article focuses on comparison Java with other highly-populated islands throughout the world. The second section of the article examines internal differences within Java and its position as a core area within Indonesia. Key Words: Java, islands, comparison, core

3 SVOBODA, P. (2013): Grónsko jiný svět. Geografické rozhledy, 22, 4, s ISSN Abstrakt: Grónsko pokrývá druhý největší ledovec světa, který výrazně reaguje na současné změny klimatu v Arktidě. Článek prezentuje souhrn poznatků o Grónském ledovcovém štítu. Grónsko zažívá také výrazné socioekonomické změny. Jako příkladová lokalita charakterizující život Inuitů v 21. století slouží vesnice Kulusuk na východním pobřeží tohoto největšího ostrova světa. Klíčová slova: Grónsko, ledovec, vesnice Kulusuk, Arktida, geografické vzdělávání Abstract: Greenland: A Different World Greenland is covered by the world s second largest glacier, which is currently reacting to significant climate change in the Arctic region. This paper summarizes current knowledge of the Greenland ice sheet. Significant socio-economic changes are underway in Greenland. Kulusuk village, located on the east coast, provides a good example of Inuit life in the 21 st century. Key Words: Greenland, continental glacier, Kulusuk village, Arctic, geographical education BLÁHA, J. D. (2013): Tvorba map ve věku geoinformačních systémů (4. část): Znakový klíč. Geografické rozhledy, 22, 4, s ISSN Abstrakt: Článek popisuje výhody a nevýhody tvorby map v GIS a to na příkladu znakového klíče mapy. Čtenářům je poskytnut návod, jak vytvořit v GIS znakový klíč s možností jeho další implikace v jiných mapách. Dále je v článku popsán rozdíl mezi znakovým klíčem a legendou. Klíčová slova: GIS, tvorba map, znakový klíč, legenda Abstract: Map Creation in the Age of GIS: Map Key. This article describes certain advantages and disadvantages of creating maps with traditional GIS software, considering the map key. Readers are provided with instructions on how to create a map key in GIS software that can be used in other maps. The article also describes the difference between map key and map legend. Key Words: GIS, map creation, map key, map legend MARADA, M. (2013): Geografická poloha jako klíčový pojem ve výuce. Geografické rozhledy, 22, 4, s ISSN Abstrakt: Článek se zabývá významem pojmu geografická poloha ve vzdělávání. V první části je rozveden obsah pojmu a jeho členění na absolutní, relativní, vertikální a horizontální polohu. V druhé části je komentováno postavení pojmu v českém kurikulu a jsou diskutovány možnosti jeho zařazení do výuky geografie. Klíčová slova: geografická poloha, geografické vzdělávání, kurikulární dokumenty Abstract: Geographical Location as a Key Concept in Education. This article deals with the importance of the concept of geographical location in education. Initially, it discusses the concept s meaning and common divisions (absolute, relative, horizontal and vertical location). The second part explores the position of the location

4 concept in geography curriculum as well as its incorporation into geographical instruction. Key words: geographical location, geographical education, curriculum MATĚKOVÁ, V. (2013): Suburbanizace téma pro školní projekt. Geografické rozhledy, 22, 4, s ISSN Abstrakt: Suburbanizace je vhodné téma pro školní geografický projekt. V článku je navrženo, co by měli studenti zkoumat a na co by se měli soustředit, aby odhalili výhody a nevýhody tohoto procesu a jeho vliv na život lidí. Klíčová slova: suburbanizace, projekt, suburbium, využití ploch, sociální prostředí, geografické vzdělávání Abstract: Suburbanization as a Theme for a School Project. Suburbanization is a suitable topic for a geographical project. This article suggests a number of topics that students should students investigate and concentrate on to discover advantages and disadvantages of suburbanization and its impact on people s lives. Key Words: suburbanization, project, suburbium, land use, social environment, geographical education KUČEROVÁ, S., KOPP, J., ČECHUROVÁ, M., KULHÁNEK, M. (2013): Mezipředmětové vazby geografie/zeměpisu. Geografické rozhledy, 22, 4, s ISSN Abstrakt: Článek diskutuje téma mezipředmětových vazeb geografie/zeměpisu. Přináší argumenty pro spolupráci zeměpisu s ostatními výukovými předměty a poskytuje náměty propojení s předměty, které nebývá zcela obvyklé. Klíčová slova: mezipředmětové vazby, geografické vzdělávání, matematika, dějepis, výtvarná výchova Abstract: The Inter-Subject Relations of Geography. This article discusses the topic of geography s inter-subject relations with other school subjects. It argues for cooperation between geography and other subjects and provides suggestions for linking subjects that are somewhat beyond the ordinary. Key Words: inter-subject relations, geographical education, mathematics, history, creative education BARTOŠ, J. (2013): Ostrovy odpadků. Geografické rozhledy, 22, 4, s ISSN Abstrakt: Příspěvek je zaměřený na problém znečišťování oceánů především plastovým odpadem. Poukazuje na oblasti, kde vlivem oběhu mořských proudů dochází k akumulaci tohoto odpadu. Popisuje, jak je odpad do těchto oblastí transportován. Dále poukazuje na problémy, které odpad způsobuje. Klíčová slova: oceán, mořský proud, znečištění, plastový odpad

5 Abstract: Islands of Waste. This paper focuses on the problem of ocean pollution, particularly the issue of plastic waste. The paper points out areas where the influence of ocean current cycles leads to accumulations of waste. Then it describes how waste is transported to these areas. It also discusses problems caused by the accumulation of waste in the oceans. Key Words: ocean, current, pollution, plastic waste ŠÍDLO, L., ŠPROCHA, B., BURCÍN, B. (2013): Proměny porodnosti a úmrtnosti v největších českých a slovenských městech. Geografické rozhledy, 22, 4, s ISSN Abstrakt: Reprodukční chování obyvatelstva Česka a Slovenska, velká města jako centra šíření tohoto chování nevyjímaje, se v uplynulém čtvrtstoletí výrazně proměnilo. Na jedné straně se snižuje intenzita úmrtnosti především ve středním a vyšším věku; na straně druhé klesá intenzita plodnosti, a to hluboko pod záchovnou míru. Výsledkem těchto trendů je prohlubující se proces demografického stárnutí se všemi jeho důsledky. Klíčová slova: plodnost, úmrtnost, demografické stárnutí, největší města, Česko, Slovensko Abstract: Changes in Fertility and Death Rates in the Largest Czech and Slovak Cities. The reproductive behavior of the Czech and Slovak populations, including the largest cities as centers for the diffusion of this behavior, has changed significantly in the last quarter century. On the one hand, we see declining intensity of mortality especially in middle and old age; on the other hand, the intensity of fertility is decreasing below the replacement level. These trends are resulting in increasing processes of demographic aging with all of its consequences. Key words: fertility, mortality, demographic aging, largest cites, Czechia, Slovakia VRTIŠKA, T, J. (2013): Melanésie oblast střetu ekonomických pojetí. Geografické rozhledy, 22, 4, s ISSN Abstrakt: Cílem článku je seznámit čtenáře s oblastí Melanésie, která v českém prostředí působí exotickým dojmem. Jedná se o relativně malou oblast, která je však po mnohých stránkách jednou s nejdiverzifikovanějších. Podíváme se na místní pojetí ekonomiky založeném na specifickém pojetí držby půdy a pokusíme se analyzovat reálnou životní úroveň pomocí alternativních hodnotících konceptů. Klíčová slova: Melanésie, ekonomika, těžba, Papua-Nová Guinea, Vanuatu, HDP, HDI, Happy Planet Index, Satisfaction with life index Abstract: Melanesia: An Area of Conflicting Economies. This article aims to introduce readers to the area of Melanesia, which gives a rather exotic impression in a Czech environment. Although it is a relatively small area, it is in many ways one of the most diverse regions in the world. Specifically, this article explores conflicting notions of local economy, based on unique customary forms of land tenure and tries to analyze the real standard of living through an evaluation of alternative economic indexes.

6 Key Words: Melanesia, economy, mining, Papua New Guinea, Vanuatu, GDP, HDI, Happy Planet Index, Satisfaction with life index ŽÍLA, O. (2013): Poválečná Bosna a Hercegovina: země v začarovaném kruhu. Geografické rozhledy, 22, 4, s ISSN Abstrakt: Článek shrnuje politický a společenský vývoj Bosny a Hercegoviny od uzavření daytonských mírových dohod, které ukončily v roce 1995 vleklou občanskou válku. Stať rozebírá důvody, proč v této zemi společnost zůstává etnicky parcelovaná a také zkoumá obtíže, které z této rozdělenosti vyplývají. Cílem článku je zdůvodnit, proč klíčový prvek válečné obnovy (tj. rekonstrukce etnicky heterogenního společenství a obnovení vzájemné důvěry), zcela zjevně neuspěl. Klíčová slova: Bosna a Hercegovina, daytonské uspořádání, návrat uprchlíků, Bosňáci, Srbové, Chorvaté, etnicky rozdělená společnost Abstract: Post-War Bosnia and Herzegovina: A Country in a Downward Spiral. This article summarizes the political and societal development of Bosnia and Herzegovina after the Dayton Agreement ended a lengthy period of civil war in It analyses reasons why the country remains ethnically divided and explores some of the complications that arise out of these divisions. The article seeks to understand why a key element of post-war renewal (i.e. the reconstruction of an ethnically heterogeneous society and the renewal of mutual trust) has, by all accounts, entirely failed. Key Words: Bosnia and Hercegovina, Dayton arrangement, return of refugees, Bosniaks, Serbs, Croats, ethnically divided society KABRDA, J., JELEN, L. (2013): De facto státy neviditelné ostrovy na politické mapě.geografické rozhledy, 22, 4, s ISSN Abstrakt: Příspěvek se zabývá de facto státy entitami, fungujícími a chovajícími se jako nezávislé státy, postrádajícími ovšem mezinárodní uznání. Autoři nejdříve přinášejí definici de facto státu, a dále rozebírají příčiny jejich vzniku (především národnostní a politické) a faktory, které jim umožňují dlouhodobější přežívání (zejména geopolitické a ekonomické). Jednotlivá tvrzení jsou doložena konkrétními příklady, a to na všech 11 entitách, které v současnosti odpovídají definici de facto státu. Klíčová slova: de facto stát, geopolitika, globalizace, nacionalismus, separatismus, zhroucený stát Abstract: De Facto States: Invisible Islands on the Political Map. This article focuses on de facto states entities that function and behave as independent countries but lack international recognition. The authors define a de facto state and then discuss causes for the emergence of such states (e.g. nationalism or politics) and factors enabling them to survive in the long term (e.g. geopolitics or economy). The arguments are supported by evidence from all eleven entities that currently correspond to the definition of a de facto state. Key Words: de facto state, geopolitics, globalisation, nationalism, separatism, failed state

7 NOVOTNÝ, J., KUBELKOVÁ, J. (2013): Představy o indickém venkově. Geografické rozhledy, 22, 4, s ISSN Abstrakt: Článek diskutuje některé představy o indickém venkovu a konfrontuje je s vybranými celoindickými charakteristikami a konkrétními příklady z venkovského Tamilnádu. Klíčová slova: Indie, Tamilnádu, život na venkově Abstract: Notions of Rural India. This article focuses on certain representations of rural India, confronting them with select general characteristics of rural India and specific examples from rural Tamil Nadu. Key Words: India, Tamil Nadu, rural life FIALOVÁ, D. (2012): Vltavské ostrovy v Praze. Příloha. Geografické rozhledy, 22, 4, s ISSN Abstrakt: Příspěvek představuje existující i zaniklé vltavské ostrovy na území současné Prahy. Klasifikuje je podle jejich vzniku, funkčního využití a významu a stručně seznamuje s významnými stavbami a událostmi. Text a tabulky jsou doplněny mapami, historickými a soudobými fotografiemi. Vnitřní část příspěvku je graficky upravena tak, aby ji bylo možné využít jako plakát. Klíčová slova: říční ostrov, zaniklý ostrov, Vltava, Praha Abstract: Islands on the Vltava in Prague. This article discusses existing and historic islands in the Vltava within the current boundaries of Prague. It classifies islands by their formation, functional use and significance and briefly details significant island structures and events. In addition to text and tables, the article includes maps and historic and present-day photographs. The center section of the article has been prepared in such a manner that it can be used as a poster. Key Words: river islands, historic islands, Vltava, Prague

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004 GR 2013-2014-23-1-Kvartér BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004 KADLEC, J. (2013): Stratigrafie čtvrtohor. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 2 3. ISSN 1210-3004 Abstrakt:

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Institute of Geonics AS CR, Brno. GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS

Institute of Geonics AS CR, Brno. GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS Institute of Geonics AS CR, Brno GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS Brno, September 3, 2012 Organizační výbor Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. RNDr. Karel Kirchner,

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Audy, Lukáš Bakalářská práce: Nabídka turistického potenciálu zemí střední Evropy pro čínského touroperátora/ The offer of the potential in Central

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Bambas, Václav Bakalářská práce: Právní regulace podnikání v oblasti cestovního ruchu/ Legal regulation of business in the tourism industry Vedoucí

Více

VOLNÝ ČAS A SOCIÁLNÍ KAPITÁL: PROSTOROVÁ DIFERENCIACE SPOLKOVÉ AKTIVITY V ČESKU

VOLNÝ ČAS A SOCIÁLNÍ KAPITÁL: PROSTOROVÁ DIFERENCIACE SPOLKOVÉ AKTIVITY V ČESKU GEOGRAFIE ROK 2013 ČÍSLO 4 ROČNÍK 118 TEREZA KŮSOVÁ 1 VOLNÝ ČAS A SOCIÁLNÍ KAPITÁL: PROSTOROVÁ DIFERENCIACE SPOLKOVÉ AKTIVITY V ČESKU KŮSOVÁ, T. (2013): Leisure and social capital: spatial differentiation

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

KONCEPT SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU: POKUS O PŘEHLED TEORETICKÝCH A METODICKÝCH VÝCHODISEK A APLIKAČNÍCH PŘÍSTUPŮ JEHO STUDIA

KONCEPT SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU: POKUS O PŘEHLED TEORETICKÝCH A METODICKÝCH VÝCHODISEK A APLIKAČNÍCH PŘÍSTUPŮ JEHO STUDIA GEOGRAFIE ROK 2010 ČÍSLO 1 ROČNÍK 115 JAN PILEČEK KONCEPT SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU: POKUS O PŘEHLED TEORETICKÝCH A METODICKÝCH VÝCHODISEK A APLIKAČNÍCH PŘÍSTUPŮ JEHO STUDIA PILEČEK, J. (2010): The concept of

Více

ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA

ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 ZDENĚK ČERMÁK, EVA JANSKÁ ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E. (2011): Distribution and migration

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H.

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H. Obsah Plenární přednášky...3 Slezáčková, A.: Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi...3 Slezáčková, A., Havigerová, J.M.: Vybrané souvislosti prožívaného štěstí u vzorku české populace...3

Více

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha.. ročník 3/4 Media4u Magazine ISSN 4-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 27 (2/2013) Vol. XX SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE

INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ COLLEGE OF BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ A APLIKOVANÉ GEOGRAFIE LABORATORY ON EXPERIMENTAL AND APPLIED GEOGRAPHY INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 3 ROČNÍK 116 SILVIE KUČEROVÁ, TOMÁŠ MATTERN, PŘEMYSL ŠTYCH, ZDENĚK KUČERA ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT KUČEROVÁ, S., MATTERN,

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 3/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Journal for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT

ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT 2011 2 Economics and Management - p. 2-2011 Brno 31 Aug 2011 Published by University

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica 2/2007. Nakladatelství Quentin Company. Opera Collegii Karel Engliš

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica 2/2007. Nakladatelství Quentin Company. Opera Collegii Karel Engliš Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše Periodica Academica 2/2007 Nakladatelství Quentin Company Opera Collegii Karel Engliš VYBRANÉ ASPEKTY INTEGRACE DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE A JEJICH DŮSLEDKY NA VÝKONNOST

Více

Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011

Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011 Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011 soutěž název projektu číslo projektu Klíčové slova Anotace CZ Anotace EN Cyrilometodějská teologická fakulta 2011 Vybrané otázky metafyziky a etiky The

Více

SOUČASNÉ TENDENCE VÝVOJE OBYVATELSTVA METROPOLITNÍCH AREÁLŮ V ČESKU: DOCHÁZÍ K VÝZNAMNÉMU OBRATU?

SOUČASNÉ TENDENCE VÝVOJE OBYVATELSTVA METROPOLITNÍCH AREÁLŮ V ČESKU: DOCHÁZÍ K VÝZNAMNÉMU OBRATU? GEOGRAFIE SBORNÍK ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ROK 2009 ČÍSLO 1 ROČNÍK 114 ZDENĚK ČERMÁK, MARTIN HAMPL, JAN MÜLLER SOUČASNÉ TENDENCE VÝVOJE OBYVATELSTVA METROPOLITNÍCH AREÁLŮ V ČESKU: DOCHÁZÍ K VÝZNAMNÉMU

Více

INTERPRETATION OF LOCAL POLITICAL CONFLICTS

INTERPRETATION OF LOCAL POLITICAL CONFLICTS INTERPRETATION OF LOCAL POLITICAL CONFLICTS Václav Bubeníček, Assistant Professor, Department of Humanities, Faculty of Economics, Czech University of Life Sciences, Kamýcká 129, 165 21 Prague 6 Suchdol,

Více

Systémové přístupy 10

Systémové přístupy 10 Katedra systémové analýzy Vysoká škola ekonomická v Praze Systémové přístupy 10 KNOWLEDGE is justified true BELIEF Konference s mezinárodní účastí Praha, Listopad 2010 Sborník příspěvků z konference Systémové

Více

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE 13. 5. 2015 Ostrava THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF PhD CANDIDATES THE CREATIVE CITY http://conferenceuo.naproti.en http://conferenceuo.naproti.cz Abstrakty

Více

Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011

Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011 Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce Ekonomická fakulta, VŃB TU Ostrava EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Englińe Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011

Více