Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 1"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava Špilerová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Olga Kožená Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán a schválen pedagogickou radou dne a zapsán pod č.j. ZSG 272/2013 a projednán školskou radou dne Ve Stříbře dne Mgr. Květoslava Špilerová, ředitelka školy razítko školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program Základní školy Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace ve znění platných dodatků od takto: 1) V celém textu ŠVP ZV je pojem rodič nahrazen pojmem zákonný zástupce. 2) V učebním plánu 2. stupně se snižuje počet vyučovacích hodin nejazykových volitelných ů v u o 2 hodiny. 3) V učebním plánu 2. stupně se snižuje počet vyučovacích hodin nejazykových volitelných ů v a u na 0 hodin. 4) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazují vyučovací y anglický a německý jazyk v, a u v hodinové dotaci 2 hodiny. 5) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazují ve školním roce 2013/2014 vyučovací y anglický a německý jazyk v u v hodinové dotaci 3 hodiny a ve školním roce 2014/2015 y anglický a německý jazyk v u v hodinové dotaci 3 hodiny. 6) V poznámkách k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: Žáci si od u povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích ů: anglický jazyk, německý jazyk, aby byl odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí. 1

2 7) V poznámkách k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: Povinnost vybrat si jeden z nabízených cizích jazyků se ve školním roce 2013/14 netýká žáků ů. 8) V učebním plánu 2. stupně ve školním roce 2013/14 se snižuje počet vyučovacích hodin u český jazyk a literatura v u na 4 hodiny týdně. 9) V u jsou žákům nabízeny volitelné y v časové dotaci 1 hodina týdně. Žáci si vyberou z nabídky dva volitelné y. 10) Ve školním roce 2013/2014 jsou žákům u nabízeny volitelné y v časové dotaci 2 hodiny týdně. Žáci si vyberou z nabídky dva volitelné y. 11) Učební plán se mění takto: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 6. Vzdělávací i Jazyk a jazyková komunikace Informační a komunikační technologie Matematika a její aplikace Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Informační a komunikační technologie Matematika a její aplikace Člověk a společnost Člověk a příroda Hudební Vyučovací y Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Německý jazyk 6. roč. roč. roč roč. celkem DČD Informatika Matematika Dějepis Občanská Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební

3 Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné y Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Celková povinná časová dotace Disponobilní časová dotace ) Pro devátý ve školním roce 2013/2014 platí následující učební plán: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeń,, školní rok 2013/2014 Vzdělávací i Vzdělávací obory Vyučovací y 6. roč. roč. roč roč. celkem DČD Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Další cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Informační a komunikační technologie Matematika a její aplikace Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Informační a komunikační technologie Matematika a její aplikace Člověk a společnost Člověk a příroda Hudební Informatika Matematika Dějepis Občanská Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební

4 Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné y Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Celková povinná časová dotace Disponobilní časová dotace ) Pro osmý ve školním roce 2013/2014 platí následující učební plán: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, - školní rok 2013/2014, školní rok 2014/2015 Vzdělávací i Vzdělávací obory Vyučovací y 6. roč. roč. roč roč. celkem DČD Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Další cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Informační a komunikační technologie Matematika a její aplikace Člověk a společnost Člověk a příroda Informační a komunikační technologie Matematika a její aplikace Člověk a společnost Člověk a příroda Informatika Matematika Dějepis Občanská Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis

5 Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné y Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Celková povinná časová dotace Disponobilní časová dotace ) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích ů se ruší, mění nebo doplňují takto: Učební osnovy vyučovacího u anglický jazyk se mění takto: 1. stupeň Ročník: třetí Cizí jazyk - anglický jazyk Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu Zvuková a grafická podoba jazyka: - základní výslovnostní návyky - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - pravopis slov osvojované slovní zásoby pozdravy,barvy, čísla 1-20, abeceda, školní potřeby, zvířata, rodina, části těla, oblečení, jídlo, zařízení - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci vztahující se k probíraným tématickým okruhům a komunikačním situacím - práce s obrázkovými slovníky Jazykové prostředky - mluvnice - rozvíjení používaných gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka - jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a OSV 1 e MKV 4 b,4d 5

6 3. 3. Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy porozumění - význam slov v kontextu,souhlas a nesouhlas sdělení, reakce na pokyny - jednoduchá sdělení - základní komunikační fráze Ročník: čtvrtý Cizí jazyk - anglický jazyk Snaží se porozumět jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností Snaží se porozumět slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Snaží se porozumět jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Začíná se zapojovat do jednoduchých rozhovorů. Sdělí velmi jednoduchým způsobem na základě osvojené slovní zásoby a jednoduchých frází základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Odpovídá na jednoduché otázky učitele a spolužáků týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a to zejména s použitím základních frází Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Napíše krátký text na základě textové předlohy Zvuková a grafická podoba jazyka: - rozvíjení výslovnostních návyků - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - pravopis slov osvojované slovní zásoby - základní fonetické znaky čísla 1-100, třída, rodina, domov, hračky, nábytek, přátelé, zvířata, hobby, jídlo, nemoci, nápoje, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci vztahující se k probíraným tématickým okruhům a komunikačním situacím - práce s abecedním slovníkem učebnice Jazykové prostředky - mluvnice - rozvíjení používaných gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka - jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění - význam slov v kontextu - jednoduchá sdělení - základní gramatické struktury a typy vět - přítomný čas průběhový v 1. a 3. osobě č.j. - rozkazovací způsob - přítomný čas prostý v 1. a 3. osobě č.j. - předložky místa OSV 1 c EGS 2 a MKV 4 b,4d 6

7 Ročník: pátý Cizí jazyk - anglický jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat pokud má k dispozici vizuální oporu Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Zapojí se do jednoduchých rozhovorů Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Napíše krátký text, s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z i svých zájmů a každodenního života Zvuková a grafická podoba jazyka: -zdokonalování výslovnostní návyků - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - pravopis slov osvojované slovní zásoby - základní fonetické znaky pozdravy, státy, části těla, rodina, zvířata, škola, dny v týdnu, hodiny, volný čas, dům, zařízení, budovy, oblečení, nakupování, město, popis osoby - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci vztahující se k probíraným tématickým okruhům a komunikačním situacím - práce s dvojjazyčným slovníkem Jazykové prostředky - mluvnice - rozvíjení používaných gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka - jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění - sestavení jednoduchých sdělení v základních komunikačních situacích - množné číslo podstatných jmen - předložky místa - přítomný čas prostý - přivlastňovací zájmena - formuláře: vyplňování osobních údajů - sloveso can, must -členy podstatných jmen - porovnávání přítomných časů OSV 1 c MKV 4 b, 4 d OSV 2 c MKV 4 d EGS 1a,2a Vyplní osobní údaje do formuláře 7

8 2. stupeň Ročník: šestý Cizí jazyk - anglický jazyk rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně, zejména s vizuální oporou snaží se porozumět obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích s pomocí učitele mluví v jednoduchých větách o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech snaží se o popis osoby, místa a věci ze svého každodenního života s použitím osvojené gramatiky a slovní zásoby vyhledá požadované informace v jednoduchých materiálech dle osvojované slovní zásoby a gramatiky rozumí textům obsahující zejména osvojenou slovní zásobu, vyhledá v nich požadované informace za pomoci učitele napíše velmi krátké sdělení týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat začíná reagovat na jednoduché písemné sdělení s použitím osvojené gramatiky a slovní zásoby Zvuková a grafická podoba jazyka: - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka - slovní a větný přízvuk - intonace - pravopis slov osvojované slovní zásoby domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví, pocity a nálady, jídlo, příroda, nákupy, média, cestování, reálie anglicky mluvících zemí - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci vztahující se k probíraným tématickým okruhům a komunikačním situacím - práce s abecedním slovníkem učebnice a dvojjazyčným slovníkem Jazykové prostředky - mluvnice - rozvíjení používaných gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka - jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění - přítomný čas prostý a průběhový - minulý čas prostý - budoucí čas - going to - počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen - stupňování přídavných jmen - osobní zájmena - příslovce - základní použití členů OSV 1a OSV 1e MDV 2a MKV 4b MKV 4d EGS 1a EGS 2a 8

9 Ročník: sedmý Cizí jazyk - anglický jazyk začíná rozumět informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně snaží se porozumět obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat položí otázku a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích snaží se mluvit o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech s pomocí učitele popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života s použitím osvojené gramatiky a slovní zásoby vyhledá požadované informace v každodenních autentických materiálech dle osvojované slovní zásoby a gramatiky rozumí textům obsahující zejména osvojenou slovní zásobu, vyhledá v nich požadované informace snaží se psát jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat snaží se reagovat na jednoduché písemné sdělení s použitím osvojené gramatiky a slovní zásoby Zvuková a grafická podoba jazyka: - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka - slovní a větný přízvuk - intonace - pravopis slov osvojované slovní zásoby domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, pocity a nálady, média, město, cestování, reálie anglicky mluvících zemí - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci vztahující se k probíraným tématickým okruhům a komunikačním situacím - práce s abecedním slovníkem učebnice a dvojjazyčným slovníkem Jazykové prostředky - mluvnice - rozvíjení používaných gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka - jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění - porovnání přítomných časů - minulý čas průběhový - budoucí čas - will - rozšířené použití členů OSV 1a OSV 1e MDV 2a MKV 4b MKV 4d EGS 1a EGS 2a 9

10 Ročník: osmý Cizí jazyk - anglický jazyk snaží se rozumět informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně porozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat položí otázku a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích snaží se mluvit o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života vyhledá požadované informace v každodenních autentických materiálech dle osvojované slovní zásoby a gramatiky porozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace vyplní základní údaje o sobě ve formuláři píše texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Zvuková a grafická podoba jazyka: - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka - slovní a větný přízvuk - intonace - pravopis slov osvojované slovní zásoby domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, tělo, péče o zdraví, jídlo, pocity a nálady, příroda, volba povolání, nákupy, oblečení, média, cestování, reálie anglicky mluvících zemí - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci vztahující se k probíraným tématickým okruhům a komunikačním situacím - práce s abecedním slovníkem učebnice a dvojjazyčným slovníkem - práce s výkladovým slovníkem Jazykové prostředky - mluvnice - rozvíjení používaných gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka - jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění - stavová slovesa - porovnání minulých časů - předpřítomný čas prostý - základní modální slovesa v přítomném čase - modální slovesa can, must v budoucím a minulém čase - neurčitá zájmena OSV 1a OSV 1e MDV 2a MDV 5b MKV 4b MKV 4d reaguje na jednoduché písemné sdělení s použitím osvojené gramatiky a slovní zásoby 10

11 Ročník: devátý rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Zvuková a grafická podoba jazyka: - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka - slovní a větný přízvuk - intonace - pravopis slov osvojované slovní zásoby OSV 1a OSV 1e zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, příroda, společnost a její problémy, média, povolání, cestování, reálie anglicky mluvících zemí MDV 2a Cizí jazyk - anglický jazyk mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci MKV 4b vztahující se k probíraným tématickým okruhům a komunikačním situacím - práce s abecedním slovníkem učebnice a dvojjazyčným slovníkem MKV 4d - práce s výkladovým slovníkem Jazykové prostředky - mluvnice - rozvíjení používaných gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka - jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění - porovnání minulého času prostého a předpřítomného času prostého - 1. a 2. podmínková věta - trpný rod v přítomném, minulém a budoucím čase - zvratná zájmena EGS 1a EGS 2a reaguje na jednoduché písemné sdělení 11

12 Učební osnovy vyučovacího u německý jazyk se doplňují takto: 1. stupeň Ročník: třetí Cizí jazyk - německý jazyk Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Zvuková a grafická podoba jazyka: - fonetické znaky ( pasivně ) - základní výslovnostní návyky - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích - práce se slovníkem Tematické okruhy: domov, rodina, škola, bydliště, volný čas, kalendářní rok ( dny v týdnu, měsíce, roční období, hodiny) Mluvnice: - základní gramatické struktury a typy vět ( jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění ) : - slovosled ve větě oznamovací, tvoření otázek - časování sloves bez změny kmenové samohlásky v přít. času - časování sloves sein, haben - pod. jména se členem určitým a neurčitým - příd. jména v přísudku - vazba von - zápor nicht, kein - pád pod. jmen se členy - časové údaje s předložkami - zájmena ich, du, er, sie, Sie, mein, dein - množné číslo některých pod. jmen OSV 1 e MKV 4 b,4d 12

13 Ročník: čtvrtý Cizí jazyk - německý jazyk Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností Snaží se porozumět slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Snaží se porozumět jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Začíná se zapojovat do jednoduchých rozhovorů. Sdělí velmi jednoduchým způsobem na základě osvojené slovní zásoby a jednoduchých frází základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Odpovídá na jednoduché otázky učitele a spolužáků týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a to zejména s použitím základních frází Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Napíše krátký text na základě textové předlohy Zvuková a grafická podoba jazyka: - fonetické znaky ( pasivně ) - základní výslovnostní návyky - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích - práce se slovníkem Tematické okruhy: domov, rodina, škola, bydliště, jídlo, nákupy, zvířata, kalendářní rok ( hodiny ) Mluvnice: - základní gramatické struktury a typy vět ( jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění ) : - nepravidelná slovesa - sloveso sein v min. času - předložka in ve 3. a pádě - sloveso können - čísla OSV 1 c EGS 2 a MKV 4 b,4d 13

14 Ročník: pátý Cizí jazyk - německý jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat a pokud má k dispozici vizuální oporu Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Zapojí se do jednoduchých rozhovorů Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Napíše krátký text, s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z i svých zájmů a každodenního života Zvuková a grafická podoba jazyka: - fonetické znaky ( pasivně ) - základní výslovnostní návyky - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích - práce se slovníkem Tematické okruhy: povolání, lidské tělo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok - svátky, příroda a počasí Mluvnice: - základní gramatické struktury a typy vět ( jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění ) : - nepravidelná slovesa - předložky nach, in se zeměpisnými údaji - předložky von, bis - vazba -... tut weh - sloveso müssen - přivlastňovací zájmena OSV 1 c MKV 4 b, 4 d OSV 2 c MKV 4 d EGS 1a,2a Vyplní osobní údaje do formuláře 14

15 Ročník: šestý Cizí jazyk - německý jazyk začíná rozumět informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích s pomocí učitele mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech za pomoci učitele začíná s popisem osoby, místa a věci ze svého každodenního života začíná vyhledávat požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech dle osvojované slovní zásoby a gramatiky snaží se porozumět krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat dle jednoduché osnovy Zvuková a grafická podoba jazyka: - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka - slovní a větný přízvuk - intonace - pravopis slov osvojované slovní zásoby domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví, pocity a nálady, jídlo, příroda, nákupy, média, cestování, reálie německy mluvících zemí - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci vztahující se k probíraným tématickým okruhům a komunikačním situacím - práce s abecedním slovníkem učebnice a dvojjazyčným slovníkem Jazykové prostředky - mluvnice - rozvíjení používaných gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka - jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění - slovesa se změnou kmenové samohlásky - způsobová slovesa - slovesa s odlučitelnými předponami - předložky se 3. a pádem - přivlastňovací zájmena - osobní zájmena OSV 1a OSV 1e MDV 2a MKV 4b MKV 4d EGS 1a EGS 2a 6. začíná reagovat na jednoduché písemné sdělení 15

16 Ročník: sedmý Cizí jazyk - německý jazyk snaží se rozumět informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně porozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat snaží se zeptat na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech pomocí návodných otázek snaží se o popis osoby, místa a věci ze svého každodenního života snaží se vyhledávat požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech dle osvojované slovní zásoby a gramatiky snaží se rozumět krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat s pomocí učitele snaží se bez pomoci učitele reagovat na jednoduché písemné sdělení Zvuková a grafická podoba jazyka: - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka - slovní a větný přízvuk - intonace - pravopis slov osvojované slovní zásoby domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, pocity a nálady, média, město, cestování, reálie německy mluvících zemí - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci vztahující se k probíraným tématickým okruhům a komunikačním situacím - práce s abecedním slovníkem učebnice a dvojjazyčným slovníkem Jazykové prostředky - mluvnice - rozvíjení používaných gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka - jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění - slovesa s odlučitelnými předponami - minulý čas sein, haben - perfektum pravidelných sloves - věty s podmětem man - předložky se 3. a pádem - nepravidelná slovesa se změnou kmenové samohlásky OSV 1a OSV 1e OSV 2c MDV 2a MKV 4b MKV 4d EGS 1a EGS 2a 16

17 Ročník: osmý Cizí jazyk - německý jazyk snaží se rozumět informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích s pomocí učitele snaží se mluvit o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech snaží se vyprávět jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech dle osvojované slovní zásoby a gramatiky porozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace vyplní základní údaje o sobě ve formuláři snaží se napsat jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Zvuková a grafická podoba jazyka: - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka - slovní a větný přízvuk - intonace - pravopis slov osvojované slovní zásoby domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, tělo, péče o zdraví, jídlo, pocity a nálady, příroda, volba povolání, nákupy, oblečení, média, cestování, reálie německy mluvících zemí - rozvíjení dostačujíc í slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci vztahující se k probíraným tématickým okruhům a komunikačním situacím - práce s abecedním slovníkem učebnice a dvojjazyčným slovníkem - práce s výkladovým slovníkem Jazykové prostředky - mluvnice - rozvíjení používaní gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka - jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění - nepravidelná slovesa se změnou kmen. samohlásky - způsobová slovesa - min. čas nepravidelných - silnýchsloves - pod. jména v mn. čísle - zápor niemand -příd. jména po neurčitém členu OSV 1a OSV 1e OSV 2e MDV 2a MDV5b MKV 4b MKV 4d zareaguje na jednoduché písemné sdělení 17

18 Ročník: devátý rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích Zvuková a grafická podoba jazyka: - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka - slovní a větný přízvuk - intonace - pravopis slov osvojované slovní zásoby bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, příroda, společnost a její problémy, média, povolání, cestování, reálie německy mluvících zemí OSV 1a OSV 1e OSV 2e MDV 2a MDV5b MKV 4b MKV 4d Cizí jazyk - německý jazyk mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci vztahující se k probíraným tématickým okruhům a komunikačním situacím - práce s abecedním slovníkem učebnice a dvojjazyčným slovníkem - práce s výkladovým slovníkem Jazykové prostředky - mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka - jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění - perfektum nepravidelných - silných - sloves - skloňování přídavných jmen po členu určitém - datum, letopočet, řadové číslovky - věty se spojkou weil, dass - zvratná slovesa se 3. a pádem - slovesné vazby - perfektum smíšených sloves - préteritum pravidelných/ slabých / a způsobových sloves - 2. pád vlastních osobních jmen reaguje na jednoduché písemné sdělení 18

19 Učební osnovy vyučovacího u další cizí jazyk anglický jazyk se mění takto: 2. stupeň Ročník: sedmý (časová dotace 2 hodiny) Další cizí jazyk - anglický jazyk snaží se porozumět jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně porozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má vizuální oporu začíná rozumět základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat zapojí se do jednoduchých rozhovorů dle osvojovaných témat a gramatických celků s pomocí učitele začíná sdělovat jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny,školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá rozumí jednoduchým slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům začíná rozumět krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci začíná psát krátké, jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení dle osvojovaných témat a gramatických celků Zvuková a grafická podoba slova: - pasivní znalost fonetických znaků - základní výslovnostní návyky - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov já, domov, rodina, lidské tělo, oblékání, jídlo, nábytek, jídlo, zvířata, příroda, reálie příslušných jazykových í, kalendářní rok - svátky - slovní zásoba podle probíraných tématických okruhů, kterou žáci používají v komunikačních situacích - abecední slovník učebnice - dvojjazyčný slovník Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) - slovesa to be, have got, can - vazba there is, there are - předložky místa (on, in,under, at, to) - osobní a přivlastňovací zájmena - tázací zájmena - přivlastňovací pád OSV 1a OSV 1e OSV 2e MDV 2a MDV 5b MKV 4b MKV 4d 19

20 Ročník: osmý (časová dotace 2 hodiny) Další cizí jazyk - anglický jazyk porozumí jednoduchým pokynům a Zvuková a grafická podoba otázkám učitele, které jsou pronášeny slova: pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje - pasivní znalost fonetických znaků na ně - základní výslovnostní návyky - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov začíná rozumět slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má vizuální oporu porozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat snaží se zapojit do jednoduchých rozhovorů dle osvojovaných témat a gramatických celků snaží se sdělit jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, volného času, školy a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších probíraných témat a podobné otázky pokládá s pomocí učitele vyplní základní údaje o sobě ve formuláři rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k osvojovaným tématům a gramatických celků tématům snaží se napsat jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat snaží se reagovat na jednoduché písemné sdělení dle osvojovaných témat a gramatických celků porozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci já, domov, rodina, škola, volný čas, nákupy, obec, dopravní prostředky, zvířata, příroda, kalendářní rok - svátky, dny v týdnu, hodiny, počasí, reálie příslušných jazykových í - slovní zásoba podle probíraných tématických okruhů, kterou žáci používají v komunikačních situacích - abecední slovník učebnice - dvojjazyčný slovník Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) - přítomný čas prostý - přítomný čas průběhový - předložky času (on, in, at) - základní použití členů OSV 1a OSV 1e OSV 2e MDV 2a MDV 5b MKV 4b MKV 4d 20

Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry

Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry Škola: Základní škola a Mateřská škola Habry Ředitelka školy: Mgr. Eva Doležalová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní

Více

11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV

11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV 11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 Ředitel školy: Mgr. Petr Kapounek

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07 Škola: Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice,

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Dodatek č. 2 ke ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Škola:Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy:paeddr.

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Ředitel školy: Mgr.

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Klobouky u Brna, okres Břeclav Ředitelka školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč Koordinátor

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10628 00 Brno-Vinohrady 29. srpna 2013 info@zscejkovicka.cz www.zscejkovicka.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Brána jazyků otevřená Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Dodatek č. 4 k ŠVP ZV Otevřená škola Základní školy a Mateřské školy Kanice

Dodatek č. 4 k ŠVP ZV Otevřená škola Základní školy a Mateřské školy Kanice Dodatek č. 4 k ŠVP ZV Otevřená škola Základní školy a Mateřské školy Kanice Tento dodatek je zpracován na základě vydání Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více