Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Anglický jazyk Ročník : 7.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Anglický jazyk Ročník : 7."

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Anglický jazyk Ročník : 7. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně seznámí se s anglickou výslovností opakuje pozdravy, pozdraví se se spolužáky a učitelem užívá správné pozdravy v urč. situacích rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům pojmenuje místa a předměty ve škole Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem tematické okruhy - škola DAJ7, OSV sociální rozvoj komunikace MKV mezilidské vztahy Čj komunikace se spolužáky Hv poslechové činnosti označí jednotlivé barvy barvy Vv paleta barev počítá anglicky od 1 do 12 číslice M matematické hry rozumí krátkému jednoduchému textu kalendářní rok - svátky zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci čte o svátcích a zvycích v anglicky mluvících zemích seznamuje se s tematickou slovní zásobou OSV osobnostní rozvoj poznávání Vv vnímání a poznávání vlastností objektů a různých tvarů MKV mezilidské vztahy EGS objevujeme Evropu a svět Vv halloweenská maska stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení určuje hodiny reaguje na otázku What time is it? kalendářní rok - hodiny OSV osobnostní rozvoj poznávání sdělí jednoduchým způsobem základní rodina OSV sociální rozvoj mezilidské vztahy 1

2 DAJ7 informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat jednoduchým způsobem hovoří o své rodině, vyjmenuje členy své rodiny rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům pojmenuje základní druhy sportů a zájmů sestaví týdenní rozvrh s určením zájmů rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu opakuje slova a fráze související se tematickým okruhem popíše vlastní i spolužákovo oblečení volný čas oblékání, OSV sociální rozvoj kooperace a konkurence Čj popis osoby, oblíbené oblečení pojmenuje jednotlivé části těla lidské tělo OSV osobnostní rozvoj sebepoznání rozumí základním informacím v krátkých kalendářní rok - dny v týdnu poslechových textech týkajících se každodenních témat vyjmenuje dny v týdnu označí dny v týdnu v poslechovém textu se zapojí do jednoduchých rozhovorů vytvoří krátký rozhovor na téma jídlo vyjádří oblíbenost různých jídel napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy volného času a dalších osvojovaných témat napíše krátký jednoduchý text o svém domácím mazlíčkovi jídlo zvířata ENV vztah člověk a prostředí Čj oblíbené jídlo ENV člověka a příroda Čj popis domácího mazlíčka vyplní základní údaje o sobě ve formuláři uvede svou adresu domov VDO občanská společnost a škola Čj můj domov 2

3 DAJ7, popíše svůj domov, pojmenuje pokoje Vv plánek domu přeříká abecedu, hláskuje jména a slova abeceda Čj hláskování, rozdíly mezi českou a anglickou abecedou odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a mluvnice základní gramatické struktury a typy vět OSV osobnostní rozvoj poznávání Čj věta oznamovací a tázací podobné otázky pokládá členy, množné číslo Čj předložky a spojky sestaví jednoduché věty oznamovací i tázací, SOME, ANY reaguje na otázky týkající se jeho samotného a předložky a spojky základních témat Projektové vyučování doplní správné členy k podstatným jménům Lidské tělo stavba lidského těla, vytvoří množné číslo podst. jmen a doplní jednotlivé části SOME nebo ANY OSV osobnostní rozvoj sebepoznání užívá vhodně základní předložky a spojky Domov můj byt/dům, rodina VDO občanská společnost a škola OSV - osobnostní rozvoj sebepoznání OSV sociální rozvoj mezilidské vztahy 3

4 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Anglický jazyk Ročník : 8. čte slova, slovní spojení i jednoduché věty v rozsahu probrané slovní zásoby zapíše slova podle poslechu přečte krátký text v rozsahu slovní zásoby se správnou výslovností rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně reaguje na pokyny učitele odpovídá na otázky učitele i spolužáků sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat hovoří o sobě, členech rodiny, vzájemných vztazích a o svých zájmech popíše svůj domov vyplní osobní údaje do formuláře uvede adresu, orientuje se v mapě nejbližšího okolí rozumí krátkým jednoduchým textům z běžného života, zejména pokud má vizuální oporu vyjmenuje dopr. prostředky, přiřadí názvy k obrázkům označí názvy dopravních prostředků v textu rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem tematické okruhy domov rodina volný čas bydliště dopravní prostředky svátky jídlo hodiny DAJ8, OSV sociální rozvoj komunikace MKV mezilidské vztahy Čj komunikace se spolužáky Hv poslechové činnosti OSV - osobnostní rozvoj poznávání OV - využití volného času; mezilidské vztahy, pravidla slušného chování OSV sociální rozvoj komunikace ENV - vztah člověka a prostředí MKV mezilidské vztahy EGS objevujeme Evropu a svět Hv- anglické koledy a jiné písně Vv- Halloween, Easter 1

5 dokáže na základě poslechového materiálu reprodukovat text, píseň určí den, čas vyjmenuje vybrané druhy potravin pojmenuje jednotlivá jídla označí základní chutě jídel vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům opakuje danou slovní zásobu vyhledá vybranou slovní zásobu v textu vyhledá informaci v textu bez znalosti všech slov vyjmenuje základní paletu barev a přidá další možné varianty napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života napočítá od 1 do 100 rozluští číselný kód hláskuje své jméno a příjmení hraje hláskovací hry odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá časuje sloveso být a používá ho v jednoduchých slovních spojeních a krátkých větách doplní správné členy k podstatným jménům vytvoří množné číslo podst. jmen a doplní SOME nebo ANY seznamuje se s využitím přivlastňovacího pádu a vyjádřením 2.pádu s OF používá zájmena osobní i přivlastňovací zvířata příroda DAJ8, M - jednotky času, hmotnosti a objemu ENV - Vztah člověka a prostředí Př- rostliny a živočichové Př- člověk a příroda barvy Vv- paleta barev číslovky do 100 M - hry s čísly abeceda mluvnice základní gramatické struktury a typy vět sloveso to be členy, množné číslo some, any předložky a spojky přivlastňovací pád 2.pád s předložkou OF zájmena osobní a přivlastňovací Čj hláskování, rozdíly mezi českou a anglickou abecedou OSV osobnostní rozvoj poznávání Čj podst. jména, příd.jména, zájmena Čj - časování Čj předložky a spojky 2

6 určí počitatelnost a nepočitatelnost u podstatných jmen užívá vhodně základní předložky a spojky seznamuje se s použitím nových předložek DAJ8, 3

7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Anglický jazyk Ročník : 9. rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu komunikuje s učitelem i spolužáky v rámci probrané slovní zásoby a znalosti komunikačních frází vyjmenuje základní paletu barev a přidá další možné varianty napočítá od 1 do 100 rozluští číselný kód napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života samostatně popíše domov, rodinu, označí povolání členů rodiny vyjádří volnočasové aktivity pojmenuje školní pomůcky, prostory a vybavení vyplní osobní údaje do formuláře zapíše adresu do formuláře vyplní adresu na obálku sdělí své telefonní číslo zeptá se na adresu Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem barvy Vv- paleta barev číslovky do 100 M - hry s čísly tematické okruhy domov rodina povolání škola volný čas 1 DAJ9, OSV sociální rozvoj komunikace MKV mezilidské vztahy Čj komunikace se spolužáky Hv poslechové činnosti OSV - sociální rozvoj - mezilidské vztahy Ov- soužití a chování lidí bydliště MKV - Lidské vztahy Čj- adresa sdělí jednoduchým způsobem základní oblékání OSV - osobnostní rozvoj seberegulace

8 informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat sestaví nákupní seznam vyjádří potřebu určitého obchodního sortimentu z vybraného okruhu vyjádří množství vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům vyhledá informace o zvycích v jiných zemích vyhledá, na který den připadnou nejznámější svátky (den v týdnu, datum) vyhledá a shrne informace o anglicky mluvících zemích (Velká Británie a USA) rozumí krátkým jednoduchým textům z běžného života, zejména pokud má vizuální oporu orientuje se v textu vyjmenuje zvířata pojmenuje části těla vyjádří, které zvíře by rád měl vysvětlí důvod zapojí se do jednoduchých rozhovorů pojmenuje aktuální počasí vyjádří teplotu ve všeobecném rámci vyjádří různou míru libosti a nelibosti v souvislosti s počasím jídlo nákupy kalendářní rok svátky, měsíce, dny v týdnu, hodiny DAJ9, Ov - formy vlastnictví, peníze MEDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení OSV sociální rozvoj kooperace a kompetice Ov st. Svátky a významné dny Hv-písně v Aj anglicky mluvící země EGS Evropa a svět nás zajímá Z Evropa, Severní Amerika zvířata ENV vztah člověka a prostředí příroda Př naše tělo a zdraví, člověk, lidské tělo lidské tělo Vv výtvarné umění a životní prostředí počasí ENV základní podmínky života Př - počasí 2

9 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá sestaví jednoduché věty oznamovací i tázací, reaguje na otázky týkající se jeho samotného a základních témat doplní správné členy k podstatným jménům vytvoří množné číslo podst. jmen a doplní SOME nebo ANY využívá vazbu THERE IS/ARE používá CAN, NEED a MUST užívá vhodně základní předložky a spojky používá gerundium po slovesech LOVE, LIKE, MIND, HATE rozeznává různá tázací zájmena (WHAT, WHERE, WHY..) rozlišuje a odpovídá na otázku v daném slovesném čase (přítomný čas prostý, průběhový, minulý čas prostý, budoucí čas) na pokyn učitele tvoří věty s 2. či 3. stupněm příd.jmen používá řadové číslovky, časové předložky, osobní zájmena v 1. i ostatních pádech mluvnice základní gramatické struktury a typy vět have got, to be can, need, must there is/are členy, množné číslo a, an, some, any a lot of I d like because předložky a spojky míra libosti a nelibosti zájmena osobní a přivlastňovací tázací zájmena stupňování přídavných jmen přítomný čas prostý, průběhový minulý čas prostý budoucí čas dvojí zápor ve větě DAJ9, OSV osobnostní rozvoj poznávání Čj věta oznamovací a tázací Čj předložky a spojky Čj zájmena Čj přídavná jména Čj časování sloves 3

10 DNJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně seznámí se s německou abecedou a hláskuje slova opakuje pozdravy a zdraví se se spolužáky srovnává slova v němčině, češtině a angličtině zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky fonetický úvod, abeceda, pozdravy, jazykolamy, mezinárodní slova Průřezová témata, projektové vyučování MEDV formování základů správného verbálního projevu Čj jazykolamy srovnání D písmo Cyril a Metoděj Čj, Aj mezinárodní slova shodná v Nj, Aj, Čj vyplní základní údaje o sobě ve formuláři sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě zvuková a grafická podoba jazyka vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov tematické okruhy já domov OSV mezilidské vztahy Projektové vyučování Ich (OSV)

11 DNJ7 Průřezová témata, projektové vyučování sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat představí se, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí představí členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci pojmenuje předměty, školní potřeby jednoduše popisuje věci, osoby, zvířata slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem tematické okruhy rodina volný čas přátelé mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) tematické okruhy škola volný čas OSV rozvoj schopnosti sebepoznávání kreativita rozvoj dovednosti pro kooperaci vzájemné poznávání lidí Vz moje rodina Čj rodina Tv druhy sportů Projektové vyučování Meine Familie (OSV) OSV mezilidské vztahy komunikace v různých situacích D povinná školní docházka MEDV práce s médii počítače Vt o sobě

12 DNJ7 pohovoří o svých koníčcích a koníčcích svých kamarádů porozumí tématu krátkého textu Průřezová témata, projektové vyučování

13 DNJ8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 8. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat napíše krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá použije základní zdvořilostní obraty, (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) napíše dopis o sobě zvuková a grafická podoba jazyka základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov tematické okruhy zvířata domov (bydlení) volný čas reálie zemí příslušných jazykových oblastí Průřezová témata, projektové vyučování MEDV počítač/ internet zdroj informací Vt části počítače ENV vztah člověka k prostředí, k okolí EGS objevujeme Evropu a svět Z Rakousko Vídeň rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům popíše, kde se nachází tematické okruhy kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, OSV vzájemné poznávání lidí rozvoj dovednosti pro kooperaci Aj srovnání názvů měsíců Aj Nj

14 DNJ8 zeptá se na přesný čas a dokáže odpovědět napíše jednoduchou pozvánku určí roční období a měsíce seznámí se se zajímavostmi Mnichova rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům vyjádří cíl cesty dokáže si koupit jízdenku zajistí si ubytování napíše jednoduchý pozdrav z dovolené sdělí údaje o sobě rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat jednoduše se orientuje ve městě podá informaci, poděkuje, vyjádří souhlas, odmítne hodiny) slovní zásoba práce se slovníkem tematické okruhy reálie zemí příslušných jazykových oblastí cestování názvy zemí EU slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů tematické okruhy obec město Průřezová témata, projektové vyučování MEDV využití médií za účelem výběru důležité informace EGS objevujeme Evropu a svět Z země EU Vv zážitky z prázdnin MEDV vnímání mediálního sdělení EGS objevujeme Evropu a svět Z Rakousko

15 DNJ8 tvoří rozhovory s reakcí na popis cesty zapojí se do jednoduchých rozhovorů vypráví o průběhu svého dne, povinnostech, koníčcích mluví o svém jídelníčku tvoří rozhovory nakupování, v obchodě poznává aktivity dětí u nás a v jiných zemích (Německo, Rakousko) reálie zemí příslušných jazykových oblastí mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) tematické okruhy jídlo nákupy režim dne Průřezová témata, projektové vyučování Projektové vyučování Mein Tag (OSV) OSV rozvoj schopnosti sebepoznávání komunikace MKV seznamování žáků s různými kulturami

16 DNJ9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 9. Průřezová témata, projektové vyučování odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá podá informace týkající se jeho školy pracuje s rozvrhem hodin vypráví o možnostech trávení volného času domluví si schůzku popíše, co se ve škole smí a co ne získá informace pro ostatní rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky tematické okruhy škola volný čas zvuková a grafická podoba jazyka vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov tematické okruhy lidské tělo OSV rozvoj schopnosti sebepoznávání organizace vlastního času Vz denní a týdenní rezim Ov volný čas MEDV tvorba mediálních sdělení rozhovor OSV řešení různých situací problémů pomoc druhým kooperace Př lidské tělo

17 DNJ9 vizuální oporu dokáže popsat bolest v cizím jazyce popíše problém domluví se u lékaře dá někomu pokyn, příkaz zapojí se do jednoduchých rozhovorů řeší situace a tvoří rozhovory v obchodě, na poště, na nádraží, ve vlaku požádá o informaci poděkuje za ni seznámí se s hlavním městem SRN Berlínem rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm pozdraví slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů tematické okruhy dopravní prostředky povolání reálie zemí příslušných jazykových oblastí mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl Průřezová témata, projektové vyučování MKV seznamování žáků s různými kulturami život v Německu OSV vzájemné poznávání lidí komunikace v různých situacích Ov volba povolání EGS objevujeme Evropu Z Německo ENV vztah člověka k prostředí Z popis počasí a ročních období MKV srovnání s ostatními kultu-

18 DNJ9 žadovanou informaci mluví o počasí, přírodě popisuje svoje oblečení jednoduše popíše událost popřeje ústně i písemně stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení pohovoří o plánech na dovolenou, na prázdniny vyjádří, co se mu líbí či nelíbí, co ho baví stručně popíše událost v minulém čase sdělení a porozumění) tematické okruhy počasí příroda oblékání svátky slovní zásoba práce se slovníkem tematické okruhy cestování reálie zemí příslušných jazykových oblastí Průřezová témata, projektové vyučování rami Vv blahopřání k Vánocům Ov tradice a svátky EGS objevujeme Evropu a svět Z země EU Projektové vyučování Já a cizí jazyky (OSV) OSV rozvoj schopnosti sebepoznávání komunikace

19 DRJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk ruský jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně seznámí se s azbukou, čte jednoduchá slova porovnává písmena azbuky a latinky srovnává slova v ruštině a v češtině zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky fonetický úvod, azbuka, pozdravy MEDV formování základů správného verbálního projevu D písmo Cyril a Metoděj Čj slova shodná v Rj a Čj Z slovanské státy rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu seznámí se s novou osobou mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) tematické okruhy domov zvířata OSV mezilidské vztahy sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat sdělí ústně základní údaje o sobě a o své rodině, sourozencích, vyjádří svůj a jejich věk porovnává názvy profesí v českém slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem tematické okruhy rodina povolání OSV rozvoj schopnosti sebepoznávání kreativita rozvoj dovednosti pro kooperaci vzájemné poznávání lidí Vz moje rodina Čj rodina Projektové vyučování Наша семья (OSV)

20 DRJ7 a v ruském jazyce vyplní základní údaje o sobě ve formuláři sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě rozlišuje tykání a vykání zvuková a grafická podoba jazyka vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov OSV mezilidské vztahy komunikace v různých situacích

21 DRJ8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk ruský jazyk Ročník: 8. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá použije základní zdvořilostní obraty, (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) napíše dopis o sobě sestaví rozvrh hodin rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům zeptá se na přesný čas a dokáže odpovědět napíše jednoduchou pozvánku určí roční období a měsíce zvuková a grafická podoba jazyka základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov tematické okruhy povolání volný čas škola slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem tematické okruhy kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny) MEDV počítač/ internet zdroj informací ENV vztah člověka k prostředí, k okolí Projektové vyučování Свободное время Ov volba povolání Tv druhy sportů OSV vzájemné poznávání lidí rozvoj dovednosti pro kooperaci Aj srovnání názvů měsíců Aj Rj se zapojí do jednoduchých rozhovorů vypráví o průběhu svého dne, mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, OSV rozvoj schopnosti sebepoznvání Čj literatura A. S. Puškin

22 DRJ8 povinnostech, koníčcích jednoduchým způsobem reprodukuje krátký text, přednese báseň odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá podá informace týkající se jeho školy pracuje s rozvrhem hodin vypráví o možnostech trávení volného času které nenarušují smysl sdělení a porozumění) tematické okruhy povolání volný čas škola zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky tematické okruhy škola volný čas Projektové vyučování На занятиях OSV rozvoj schopnosti sebepoznávání organizace vlastního času Vz denní a týdenní režim Ov volný čas MEDV tvorba mediálních sdělení rozhovor

23 DRJ9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk ruský jazyk Ročník: 9. rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům vyjádří cíl cesty využívá svou slovní zásobu k získávání informací rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat jednoduše se orientuje ve městě popíše zajímavá místa Prahy a Moskvy sestaví pozvánku kamarádovi na návštěvu Prahy rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu dokáže popsat bolest v cizím jazyce popíše problém domluví se u lékaře se zapojí do jednoduchých rozhovorů slovní zásoba práce se slovníkem tematické okruhy reálie zemí příslušných jazykových oblastí dopravní prostředky slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů tematické okruhy obec reálie zemí příslušných jazykových oblastí zvuková a grafická podoba jazyka vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov tematické okruhy lidské tělo zdraví tematické okruhy jídlo MEDV využití médií za účelem výběru důležité informace EGS objevujeme Evropu a svět Z orientace na mapě MEDV vnímání mediálního sdělení EGS objevujeme Evropu a svět Z Rusko Projektové vyučování Две столицы MKV seznamování žáků s různými kulturami OSV řešení různých situací problémů pomoc druhým kooperace Př lidské tělo OSV vzájemné poznávání lidí

24 DRJ9 řeší situace a tvoří rozhovory v obchodě, na poště, na nádraží, ve vlaku požádá o informaci a poděkuje za ni tvoří rozhovory nakupování, v obchodě mluví o svém jídelníčku rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci mluví o počasí, přírodě popisuje svoje oblečení jednoduše popíše událost popřeje ústně i písemně stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení pohovoří o plánech na dovolenou, na prázdniny vyjádří, co ho baví oblékání nákupy mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) tematické okruhy počasí příroda oblékání svátky slovní zásoba práce se slovníkem tematické okruhy cestování reálie zemí příslušných jazykových oblastí komunikace v různých situacích Dramatická výchova ENV vztah člověka k prostředí Z popis počasí a ročních období MKV srovnání s ostatními kulturami Vv blahopřání k Vánocům Ov tradice a svátky EGS objevujeme Evropu a svět Z země EU OSV rozvoj schopnosti sebepoznávání komunikace

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. DNJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností

Více

zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky fonetický úvod, azbuka, pozdravy

zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky fonetický úvod, azbuka, pozdravy DRJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk ruský jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk AJ3 3. přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení čte slova a slovní spojení v rozsahu probrané slovní zásoby se správnou výslovností označí napsané slovo podle diktátu zvuková a

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Ročník: 6. NJ6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Ročník: 6. mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech sestaví vypravování o sobě,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se doplňují: 1. stupeň Ročník: pátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky.

Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se doplňují: 1. stupeň Ročník: pátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky. Poslech s porozuměním - porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a spolužáka souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností - rozpozná známá slova a slovní

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 10 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 5. ročník Poslech s porozuměním tematické okruhy: informace o sobě a druhých pozdravy, přivítání, rozloučení (využití Dash & Dot) představí sebe

Více

Francouzský jazyk. 7. ročník. Poslech s porozuměním

Francouzský jazyk. 7. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 6 Fj časová dotace: 2 hod / týden Francouzský jazyk 7. ročník (DCJ 9 1 01) (DCJ 9 1 01.1) (DCJ 9 1 01.2) (DCJ 9 1 02) (DCJ 9 1 02.1) rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům

Více

Francouzský jazyk. 8. ročník. Poslech s porozuměním

Francouzský jazyk. 8. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 7 Fj časová dotace: 2 hod / týden Francouzský jazyk 8. ročník Poslech s porozuměním (DCJ 9 1 01) (DCJ 9 1 01.1) (DCJ 9 1 01.2) (DCJ 9 1 02) rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: 1. 2. třída Oblast: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Období: 1. a 2. třída Očekávané výstupy Učivo

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Německý jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické OSV - Poznávání lidí. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Průřezová témata. Očekávané výstupy. Školní výstupy. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Žák: Žák:

Průřezová témata. Očekávané výstupy. Školní výstupy. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Žák: Žák: NJ3 3. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně opakuje pozdravy a německá jména oslovuje spolužáky jmény

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Výuka obvykle probíhá v běžných třídách, v jazykové učebně, v multimediální učebně, v učebně s interaktivní tabulí nebo na jiném vhodném místě.

Výuka obvykle probíhá v běžných třídách, v jazykové učebně, v multimediální učebně, v učebně s interaktivní tabulí nebo na jiném vhodném místě. 7.1.2 Anglický jazyk (AJ BVJ, AJ - RVJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 2. ročníku 2 disponibilní hodiny týdně, ve 3., 4. a 5. ročníku po 3 hodinách týdně. Ve 4.

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

ŠKOLA. - pozdrav - začínáme s angličtinou - čísla pokyny učitele - školní potřeby - barvy - moje třída slovesa To je.., Já mám DOMÁCÍ ZVÍŘATA

ŠKOLA. - pozdrav - začínáme s angličtinou - čísla pokyny učitele - školní potřeby - barvy - moje třída slovesa To je.., Já mám DOMÁCÍ ZVÍŘATA Anglický jazyk 3. ročník ŠKOLA pozdraví a představí se kamarádovi, vyjádří souhlas a nesouhlas, záliby používá slovesný tvar Já jsem / I am /, čísla 0-12 reaguje na jednoduché pokyny učitele čte jednoduchá

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Poslech s porozuměním - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání

Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně, rozumí obsahu

Více

Anglický jazyk. 4. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 4. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 5 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 4. ročník Poslech s porozuměním (CJ 5 1 01) (CJ 5 1 01.1) s pomocí učitele rozumí jednoduchým pokynům a otázkám, které jsou sdělovány pomalu a

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Němčina druhý jazyk

Němčina druhý jazyk 5.1.3 5.1.3 Němčina druhý jazyk DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK 7. ročník 5.1.3/01 RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozumí významu výuky cizích jazyků v současnosti MKV 25., GM 16. rozumí otázkám a pokynů,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.1.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v jazykové učebně, multimediální učebně, odborné učebně s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v jazykové učebně, multimediální učebně, odborné učebně s interaktivní tabulí. 7.1.4 Německý jazyk Německý jazyk (NJ - RVJ) Charakteristika předmětu 2. stupně Německý jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. až 9. ročníku 3

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyučovací předmět: Španělský jazyk (Šj) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva Návrhy učiva

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury. Lekce 1 Setkání, pozdravy

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

jazyková skupina, 8. - nejazyková skupina. Mezipředmětové vztahy

jazyková skupina, 8. - nejazyková skupina. Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: Ruský jazyk - druhý cizí 2. 6. - jazyková skupina, 8. - nejazyková skupina čekávané výstupy omp e t e n c e čivo zná správnou výslovnost jevů odlišných od češtiny PEDAZBVÉ BDBÍ

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 2. období 5. ročník Project 1 / 3.edice, pracovní sešit Project 1 / 3.edice Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.období žák : POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

I. 2 AJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ)

I. 2 AJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ) I. 2 AJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Výuka anglického jazyka je zaměřena na komunikační

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce.

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce. 1. 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1. 1. 5 Další cizí jazyk Časová dotace 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Předmět je zaměřen

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti PT MV - multikulturalita

Více

Anglický jazyk

Anglický jazyk 5.1.2. Anglický jazyk Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk směřuje: - k objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřských jazykem, - k utváření schopností žáka dorozumět

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Úvod do anglické konverzace -

Úvod do anglické konverzace - Úvod do anglické konverzace - UAK67 Charakteristika vyučovacího předmětu Konverzace v anglickém jazyce umožňuje žákům dokonalejší osvojení již studovaného cizího jazyka,a to zejména při poslechu s porozuměním

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš.

NĚMECKÝ JAZYK. Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš. NĚMECKÝ JAZYK Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš. Charakteristika vzdělávacího oboru Německý jazyk Vzdělávací obsah předmětu poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa snižuje

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Anglický jazyk. 6. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 6. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 5 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 6. ročník (CJ 9 1 01) (CJ 9 1 01.1) (CJ 9 1 02) (CJ 9 1 02.1) s pomocí učitele rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou li pronášeny

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se, zeptá se na jméno a místo původu, tytéž otázky zodpoví; - rozumí názvům některých významných zemí; - zeptá se na telefonní číslo a tutéž otázku zodpoví; - počítá do sta; - identifikuje

Více

Základní škola, Učební osnovy I. I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

Základní škola, Učební osnovy I. I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Pojmenuje místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku. Složené

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

RUSKÝ JAZYK. Čím více člověk zná, tím je větší. Maxim Gorkij

RUSKÝ JAZYK. Čím více člověk zná, tím je větší. Maxim Gorkij RUSKÝ JAZYK Čím více člověk zná, tím je větší. Maxim Gorkij Charakteristika vzdělávacího oboru Ruský jazyk Vzdělávací obsah předmětu poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více