Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva. z vlastního hodnocení školy"

Transkript

1 Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO Identifikátor právnické osoby: Termín hodnocení:

2 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období dvou školních roků, 2005/2006 a 2006/2007. Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán s pedagogickou radou v září Vlastní hodnocení školy bylo projednáno v pedagogické radě dne Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům,spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Ředitelem školy byl sestaven tým pro získání podkladů a vypracování hodnotící zprávy: Pracovní zařazení Jméno Sledovaná oblast hodnocení (kompetence) Ředitel školy Jaroslav Hruška DVPP Podmínky ke vzdělávání Personální podmínky Zástupce ředitele školy Gabriela Kaislerová SWOT analýza Srovnávací prověrky, testy Průběh vzdělávání Výchovný poradce Jana Ženíšková Úspěšnost žáků na středních školách Spolupráce s rodiči Člen školské rady Jan Faflík Školská rada Spolupráce se zřizovatelem Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů: a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) a dokumentace žáků b) ankety a dotazníky, které byly předány učitelům a rodičům,žákům c) rozhovory d) výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, hospitací, pozorování e) písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zpráva, záznamy z kontrol, f) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost přechodu žáků na vyšší stupeň školy apod.) g) SVOT analýza

3 1. Příprava hodnocení Na pedagogické radě zaměstnanců školy v roce 2006 byla projednána podstata vlastního hodnocení a jeho cíle a návrh struktury vlastního hodnocení školy.na hodnocení se budou podílet všichni pedagogičtí pracovníci. Pro zpracování zprávy byl vytvořen užší pracovní tým a byl dohodnut harmonogram vlastního hodnocení školy: Sběr a třídění informací Jako zdroje informací byly využity: a) pedagogická dokumentace, učební plány, osnovy, školní vzdělávací program b) ankety a dotazníky žákům, učitelům, rodičům c) rozhovory s žáky, učiteli a rodiči, také širší veřejností d) písemné podklady, zejména inspekční zprávy, záznamy kontrol, návštěv, vyhodnocení projektů školy e) vnitřní statistické ukazatele, tj. počty uchazečů o studium a úspěšnost v přijímacím řízení, studijní výsledky žáků, výsledky testů Cermat pro 5.a 9.ročník f) vnější statistické ukazatele, zejména demografické faktory. Rodiče byli požádáni o vyjádření co se jim na škole líbí či nelíbí. Získali jsme tak velké množství údajů, po odstranění subjektivních a neopodstatněných vyjádření jsme získali řadu podkladů pro úpravu školního řádu, klasifikačního řádu, organizace stravování.v následujícím roce byl rodičům předložen vedením školy zpracovaný jednoduchý dotazník jehož rozbor posloužil při orientaci na jakou problematiku je třeba se soustředit v dalším období. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy posuzovány z pohledu cílů, které si škola stanovila, jak se daří je plnit, oblasti, kde škola dosahuje úspěchy a také v čem má rezervy. 2. Podmínky ke vzdělávání Škola je větší ze dvou základních škol v obci.v osmdesátých letech došlo ke zvýšení počtu žáků školy především tím, že v obci byla postavena betonárka pro Temelín a spolu s ní řada náborových bytů.po útlumovém programu betonárky se také postupně s celostátním vývojem snižoval počet žáků. Z původních 3-4 tříd v ročníku (škola měla přes 800žáků) jsme v posledních šesti letech ustálili počet tříd na dvě v ročníku.z tohoto faktu vyplynul i každoroční problém snižování počtu tříd ( o 1) ale i snižování počtu pedagogů.úzce s tím i souvisí problematika aprobovanosti, kdy nám začínají aprobace některých předmětů chybět. Celkem pět pracovníků se v poslední době rozhodlo k dálkovému studiu na PF. tak aby našli uplatnění na škole.šlo o posílení předmětů Aj, Nj,Ch, Vých.poradenství. Na druhé straně úbytek žáků má i svá pozitiva kdy uvolněný prostor tříd je možno upravit a používat jako odborné učebny,zájmové kluby žáků 1. i 2. stupně ale i např. promítací místnost ve které je dostatek prostoru i pro celoročníkové akce školy.velkým přínosem pro zlepšení výuky Tv ale i pro zájmovou činnost dětí bylo vybudování vlastní tělocvičny a posléze i nového víceúčelového hřiště pro míčové hry s umělohmotným povrchem. To vše v bezprostřední blízkosti školy.částečným problémem souvisejícím s rozvrhem se jeví i dopravní obslužnost neboť do školy dojíždí ze spádových obcí asi 15% žáků. Tato otázka však za pomoci MU je v posledním období úspěšně řešena.bylo tak možno posunout výuku volitelných předmětů do 8. vyučovací hodiny aniž by byla výuka narušována nutností dosažení spoje.velkým přínosem pro vybavení školy VT bylo rozjetí projektu SIPVZ kdy jsme stávající zařízení nejen obnovili ale i doplnili a rozšířili na více jak 60 počítačů spojených do sítě. Bohužel pouze ve dvou letech existence této podpory.v současné době je již velmi znát nedostatek finančních prostředků pro zajištění této problematiky.věc řešíme pomocí především sponzorských prostředků a pochopením MU při zajišťování prostředků na provoz..dostatek (nebo lépe řečeno nedostatek) finančních prostředků je i limitujícím faktorem při zlepšování materiálního zabezpečení výuky.v současné době jsme postupným nákupem v několika letech dosáhli na vybavení tříd 2.st odpovídajícím sedacím nábytkem a v této obnově pokračujeme u tříd 1.stupně.S minimálními náklady, vlastními silami, jsme vybudovali klubovnu pro žáky 2. stupně, rozpracována je klubovna pro 1.stupeň. Dokončena byla učebna promítání a dvě učebny VT. Do budoucna chceme,

4 s přibývajícím volným prostorem, zaměřit pozornost na odborné učebny jazyků, fyziky, chemie,hudební výchovy,výtvarné výchovy a matematiky. Demografické podmínky Porodnost. Podle údajů z matriky počty dětí mírně narůstají.přesto i v dalších letech očekáváme otevření stejného počtu prvních tříd jako nyní tj.dvou.zatímco odcházet budou ještě po dobu tří let ročníky tři. Měl by se však zvýšit průměrný počet dětí ve třídách, takže by se měl také zastavit pokles počtu žáků, kdy odcházely ze školy silné deváté ročníky a přicházely početně slabé první třídy. Legislativa. Do práce školy se výrazně promítl nový školský zákon, zavedení školských rad, nový zákoník práce a zejména Rámcový vzdělávací program jako zdroj pro vypracování školního vzdělávacího programu. Školský zákon přinesl velmi podstatné změny a výrazně ovlivnil práci školy, bohužel i v nárustu administrativy,zejména v oblasti správních řízení. V posledních dvou letech započaly práce na školním vzdělávacím programu.tato společná práce klade velmi vysoké nároky na čas všech pedagogických pracovníků. Větší pozornost věnovala škola ochraně osobních údajů žáků i zaměstnanců podle zákona č. 101/2000 Sb.Škola si vypracovala vlastní směrnici a důsledně kontrolovala informace odcházející ze školy. Nový zákoník práce přinesl některé podstatné změny v pracovně právních vztazích, které škole jako zaměstnavateli zkomplikovaly práci, zejména v oblasti zvýšených platových nároků. Někteří zaměstnanci nejsou podle zákona č. 563/2004 Sb. odborně kvalifikovaní a mohou být na škole zaměstnáni jen do , pokud do této doby nezahájí studium. Problém je v malé kapacitě příslušných škol a je zřejmé, že řada zaměstnanců tuto podmínku nesplní. Není však za ně kvalifikovaná náhrada.to platí především o učitelích Aj. Konkurenční prostředí školy Období, které se nejvýrazněji projevilo v přístupu školy samotné k procesu změn, je období posledních čtyř let. K tomu, abychom cíleně usilovali o zcela konkrétní změny v práci školy, nás vedlo - Škola se dostává do velmi úzké vazby škola- zřizovatel. - Snižuje se počet dětí ve věku povinné školní docházky,. - Postupně se mění přístup rodičů ke škole již jim není jedno, jakou školu jejich dítě navštěvuje, učí se hodnotit školy, kladou stále větší požadavky. - Objevuje se stále více pedagogů, kteří chtějí pracovat tvůrčím způsobem, kteří objevují, že otevřenost školy vůči rodičům přináší škole užitek. Z hlediska ČŠI patříme dlouhodobě mezi skupinu lépe hodnocených škol. Orientujeme se na přání a potřeby našich zákazníků rodičů a jejich žáků. Snažíme se vytvářet bezstresové, pohodové prostředí bez snížení nároků na kvalitu práce. Výrazně se profilujeme v péči o žáky s různým postižením. V současné době je na škole integrovaných žáků z toho u tří žáků pracují asistentky pedagoga.. Absolventi školy (žáci odcházející z a 9. ročníku) jsou na středních školách vesměs úspěšní, všichni vyšší stupeň vzdělávání úspěšně dokončí. Podle informací z jednotlivých středních škol naši žáci nemají problémy s adaptací na výuku na středních školách a jejich vědomosti ze základní školy jim v naprosté většině umožňují úspěšně zvládnout učivo. Postupně ve stále větší míře se škola otevírá rodičům. Některé akce pořádáme pro děti společně s jejich rodiči(např.soutěže pro žáky rodiče i pedagogy pod názvem Nocování na Hruštejně). Také divadelní vystoupení žáků pro rodiče,nebo ukázky prací žáků v různých projektech neformálně přibližují školní práci rodičům.tyto neformální akce dokáží podstatně změnit vztah rodičů ke škole. Změny ale nejsou jednoduché stále je a bude nutno překonávat bariéry jak ze strany rodičů, tak i pedagogů. Řádnými volbami je již třetím rokem volen školní parlament ze zástupců tříd. Ten spolupracuje s různými sekcemi. Jde o sekci tiskovou, propagační a výstavnickou,sportovní,rozhlasového vysílání,školního časopisu,výpočetní techniky,dopisovatelů a ekologickou, Již několikrát jsme rozjeli vydávání školních novin. Občasník který se zatím nestal pravidlem vždy záleží na skupině žáků kteří se chtějí této práci věnovat a učiteli který jim s tím pomáhá. Dbáme na zásobování místních novin pravidelnými příspěvky a snažíme se o větší poměr příspěvků žáků oproti vyučujícím.osvědčilo se pořádání školních sportovních soutěží kde žáci jsou nejen aktery ale i organizátory. Také propagační a

5 výstavnická sekce,která spravuje svou malou galerii je úspěšná ve své práci.úspěšně zpracovává výsledky a fotodokumentaci z akcí sekce VT i když i tady je třeba postupně předávat více samostatnosti do rukou žáků samotných.ekologická sekce již několik let zpracovává výsledky sběrů PET lahví a starého papíru. Za získané prostředky jsou pak odměňováni nejlepší jednotlivci i třídní kolektivy.ve své činnosti zatím neprojevuje iniciativu sekce technická, která by měla být iniciátorem oprav,úprav a zlepšení ve škole i okolí. Důraz také klademe na grafické a estetické zpracování všech materiálů, které odcházejí ze školy dopisy, maily, výroční zprávy, pozvánky. Při propagaci se zaměřujeme na různé cílové skupiny například mateřské školy v okolí, rodiče dětí ve školní družině. Změna stále probíhá nemáme problém s tím, aby pedagogové něco zorganizovali, zajistili. Spíše s dotažením akce právě v oblasti propagace popř. vyhodnocení a následného využití získaných poznatků z akcí. 3.Průběh vzdělávání 1. stupeň Práce v ročníku je zaměřena na pomoc dětem začlenit se do kolektivu, učit je základním dovednostem ( příprava na vyučování, osobní hygiena, pořádek v lavici, v aktovce, ve třídě, práce při hodinách, chování o přestávkách ), dát jim základní znalosti z Čj, M, Prv, prohlubovat jejich výtvarné, pracovní, hudební a pohybové dovednosti.v Čj je kladen důraz na čtení - čtení a porozumění textu, přivést děti k zájmu o čtení a literaturu, což se ne u všech daří ( četba pohádek a příběhů o dětech, dramatizace, vyprávění o vlastní přečtené knize, vyhledávání v textu, dokončování děje, přednes básní, ), při psaní se učí správně sedět a držet tužku, pero, vytváří si svůj rukopis. Seznamují se s pravidly pravopisu. V matematice se učí používat základní početní operace, používat je při řešení slovních úloh.v prvouce se blíže seznamují se světem, který je obklopuje (příroda, společnost ), rozvíjí se mravní, estetické a ekologické cítění. Rozvíjí myšlení, rozumové, řečové i vyjadřovací schopnosti žáků. Vyučující se zaměřil na zavádění nových forem a metod do výuky - skupinové práce, kooperativní učení, činnostní tvořivé učení ( běžecké diktáty, skupinové hry, skupinové práce, projekty, dramatizace pohádek, práce ve dvojicích ). Kladli důraz na propojení témat do více předmětů. Účastnili se na školení Činnostní učení ve výuce matematiky 1. a 2. ročník, semináře k projektovému vyučování,dvoudenního semináři Nové metody práce ve výuce - další podnětné nápady pro využití ve výuce.1. až 5. ročník pracoval na projektu Den Země - děti pracovaly s nadšením na přípravě výrobků k danému tématu. Třídní učitelé se snaží o stmelování kolektivu třídy, kladou důraz na slušné chování mezi spolužáky i ve vztahu k okolí ( školní výlety,sportovní akce, exkurze, výukové programy, kulturní představení, vystupování žáků na veřejnosti, sběr odpad. surovin, )Neustále zdůrazňují bezpečnostní pokyny o přestávkách a před akcemi školy a třídy. Snaží se o prohlubování spolupráce s rodinou. Učivo 2. a 3. ročníku bylo obohaceno o program dopravní výchovy. Program byl především zařazován do Prvouky formou práce s Ajaxovým zápisníkem. Žáci se postupně seznamují, učí a snaží chápat, s čím se v běžném životě mohou setkat. Ať už to je seznámení s policií, znalost některých pravidel silničního provozu, pravidla chování z hlediska vlastní bezpečnosti nebo různé životní nástrahy v podobě špatného kamaráda nebo návykové látky. Během školního roku se vyučující 4. a 5. ročníků navzájem informovali o nových poznatcích, týkajících se obsahu a systému výuky v jednotlivých třídách. Rozšířili / na základě různých školení/ výuku o nové metody práce s dětmi v hodinách a též poznávání dětí z jiné strany, než je ta přímo výuková. Probírali a procvičovali učivo ve svých ročnících ve skupinách, dvojicích, řadách, soutěžích, kvízech a křížovkách. Byli v souladu se svými tematickými plány. V každé třídě proběhli různé činnosti práce a žáci se svými výsledky ukázali svým spolužákům v ostatních třídách. /pásma písniček,dramatizace pohádek apod./ Aktivně jsme se společně s dětmi účastnili Dne Země, kulturních akcí ve městě. Úspěšná byla účast na sportovních akcích nejen v rámci naší školy, ale i v rámci okresu Tábor. 2. stupeň Vyučující na 2. stupni v návaznosti na 1. stupeň pomáhali žákům získat vědomosti, dovednosti, schopnosti, návyky, postoje a hodnoty, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie.

6 Vyučující se snažili vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima, tvůrčí a podnětné školní prostředí, založené na účinné motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání a podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každý žák vyvíjel optimálně v souladu s vlastními předpoklady a byl tak připraven na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Vyučující dbali, aby si žáci osvojovali potřebné strategie učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat ve skupině a podílet se na vytváření pravidel práce v týmu, aby byli ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám. Vyučující dávali žákům příležitost získat podněty k uplatnění pocitů a prožitků a možnosti a způsoby, jak získané dovednosti využít v dalším životě. Žáci byli vedeni k využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci. Všichni pracovníci školy se snažili o co nejširší uplatňování účinných moderních pedagogických metod a přístupů. Stále více i když ne vždy a u všech vyučujících jsou uplatňovány metody, které počítají s větší spoluúčastí žáků, s jejich samostatností a aktivní rolí při výuce. Vytváření podmínek k tomu, aby se žáci chtěli učit, aby byli motivováni pro učení a aktivně se zapojovali do procesu se u většiny vyučujících stává samozřejmostí. Žáci mohou při výuce uplatnit své individuální předpoklady a realizovat je v příjemném a podnětném prostředí. Dobré výsledky byly dosahovány především tam, kde studijní předpoklady žáků byly podporovány dobrou prací vyučujících, vhodnou motivací, zájmem a spoluprací rodiny se školou. Výsledky vzdělávání jsou ovlivněny zájmem jednotlivých žáků, přístupem k plnění úkolů, složením třídy. Výsledky vzdělávání jsou samozřejmě závislé i na přístupu, schopnostech, úsilí a zájmu žáků, se kterým se žáci na předmět připravují. Naší snahou v průběhu celého školního roku bylo, abychom v žácích uložili základ pro rozvoj vědění, vnímání, ale i vystupování a chování vůbec. Cílem je naučit žáky samostatnosti a tvořivosti. Stávající klasické formy a metody výuky jsme se pokoušeli obohatit tak, aby žáci sami aktivně vystupovali a na vyučovací jednotce se podíleli. Všichni se snažíme dát žákům prostor k diskusi o problému, prostor pro vlastní realizaci. Žáci pracují i s informacemi z publikací a internetu. Zatím ještě tápeme v problematice výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných žáků, při stimulaci a vytváření vhodných podmínek pro další rozvoj nadání těchto žáků a při naplňování jejich specifických vzdělávacích potřeb. Řada žáků naší školy dosahovala výborných výsledků nejen ve školním prospěchu, ale i v reprezentaci školy v různých soutěžích a olympiádách. Velkou prioritou v naší práci zůstává pomoc handicapovaným dětem. Nejen individuální práce s integrovanými žáky, ale i dobrá práce doučovacích, dyslektických a logopedických kroužků, především pak usilovná a trvalá spolupráce s rodiči těchto žáků, přináší sice pomalá, ale přesto určitá zlepšení. Vytvořeny byly dobré podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Více bychom se chtěli zaměřit na osobnostní a sociální výchovu, a to především začleněním do třídnických hodin. Hlavní úkoly Na základě pozorování při kontrolách a hospitacích zůstává trvalým úkolem vyučujících promyšlená příprava vyučovací jednotky se zřetelem k podpoře aktivity a samostatné činnosti žáků, střídáním postupů a aktivizujících metod výuky a účinné motivaci. Zatím jen postupně se daří uplatňovat v pedagogickém procesu poznatky ze školení k moderním metodám výuky. Převážná většina vyučujících včleňuje do vyučovacích hodin multimediální techniku, při přípravě na hodiny i při jejich realizaci více využívá výpočetní techniku. Při vyučování byly často využívány promítací místnost a nová učebna výpočetní techniky. Naším úkolem nadále zůstává kvalitní příprava na vyučovací jednotky, ale i na jednání se žáky, rodiči a veřejností, jakož i postupný přechod k formám výuky, kdy pracuje především žák a učitel je koordinátorem předem připravených činností.

7 Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci. Integrovaným žákům jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto žáky menší nároky než na ostatní žáky, například místo diktátů jsou těmto žákům zadávána doplňovací cvičení a opisy textu, a v jejich zadávání je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. V průběhu vzdělávání je využíváno běžné slovní hodnocení i klasifikace známkou. V případě žádosti zákonných zástupců jsou žáci se SPU hodnoceni slovně. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou se neomezuje jen na odborné vyšetření žáků doporučených školou, psychologové pracují i přímo na škole. Pravidelně vždy první středu v měsíci poskytují konzultace vyučujícím, žákům i rodičům. Některá vyšetření probíhají na základě souhlasu zákonných zástupců ve vyhrazené místnosti přímo ve škole. Odborné posudky jsou zpracovány kvalitně a velmi konkrétně a jsou proto pro vyučující přínosem pro další práci s integrovanými žáky. Výhodná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů, konzultace směrem ke vhodnému a účelnému využívání speciálně-pedagogických metod a pomůcek přímo ve výuce. Poradenství Celoroční plán výchovného poradce (dále jen VP) zahrnuje řešení výchovně-vzdělávacích a vztahových problémů žáků, problematiku volby povolání, evidenci a spoluúčast při tvorbě individuálních učebních programů integrovaných žáků, pomoc při řešení osobních problémů žáků a adaptačních potíží žáků prvních tříd. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci je zajištěn především v konzultačních hodinách. Informace předává VP žákům prostřednictví třídních učitelů a na nástěnce. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány. VP spolupracuje se školní metodičkou prevence sociálně patologických jevů. Její činnost je systematická a koncepční, řídí se koncepcí metodika prevence pro školní rok, která zahrnuje aktivity dlouhodobé i jednorázové. K řešení problematiky prevence slouží mj. pravidelné třídnické hodiny, které jsou zařazeny do rozvrhu samotnými tř. učiteli všech tříd Dále výchovný poradce řeší ve spolupráci s třídními učiteli přijímací řízení a koordinuje zápis žáků do 1. tříd s učiteli 1. stupně a vychovatelkami školní družiny. Zápis žáků do 1. tříd probíhá takovou formou činností a her, aby mohla být diagnostikována připravenost předškoláka a zároveň, aby byly činnosti hravé a zábavné. Už při zápisu se snažíme s rodiči navazovat užší vzájemný kontakt. Výchovný poradce řeší s rodiči mimo jiné i případné otázky odkladu školní docházky, informuje je o činnosti PPP, o možnosti logopedické péče. Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Učební plán ZŠ je zpracován v souladu s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka v ZŠ je v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tematických plánů, které jsou schváleny vedením školy.vedení školy má v elektronické podobě tyto plány stále k dispozici. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitacích vedením školy. Žáci se spolupodílí na vytváření pravidel chování, která většinou bezproblémově respektují. Velmi aktivně se podílejí na estetickém vzhledu učebního prostředí. Velký důraz je kladen na psychohygienu učení, tvůrčí jednání žáků, udržování partnerských vztahů, otevřenou komunikaci, řešení problémových situací a vyjadřování osobních postojů k probíraným tématům. Našim cílem je aby výuka co možná nejčastěji probíhala

8 s využitím kooperativních technik s navozením prožitku. Zvládáním obtížných situací prohlubovala u žáků schopnost sebepoznání a empatie. Tím se dařilo důsledně rozvíjet osobnostní a sociální cítění žáků. Praktické řešení navozených problémových situací účinně působilo na myšlení žáků, evokovalo jejich pružné jednání i uvědomění si významu týmové spolupráce. Žáci cíleně získávali praktické zkušenosti za účelem prevence sociálně patologických jevů, všestranného rozvoje jejich individuality a vzájemného respektu. Vše by pak mělo přispět ke zdravému sociálnímu klimatu i efektivní výuce, a to na úrovni příkladů dobré praxe. Většina žáků pracuje individuálně i ve skupinách, pohotově reaguje na podněty učitelů, otevřeně komunikuje a průběžně si upevňuje dosavadní mezipředmětové znalosti. Stávající materiálně-technické podmínky školy učitelé umí využívat. 4. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Mimoškolní aktivity žáků K vyplnění volného času žáků škola nabízí zájmové kroužky. Nabídka je širší především pro žáky 1. stupně. Ve škole má velmi dobrou tradici hudebně-dramatický kroužek, který svou činností reprezentuje školu svou produkcí i na veřejnosti. Tento kroužek spolupracuje s kroužkem hry na flétnu. Spolupráce těchto kroužků přispívá k širšímu zapojení dětí do vystoupení a vyšší kvalitou připravovaných programů. Žáci 1. stupně mají možnost také pracovat ve výtvarném kroužku. I ten se svou činností podílí na některých aktivitách výše zmiňovaných kroužků např. přípravou kulis či rekvizit. Tato vzájemná spolupráce je ukázkou týmové práce vedoucích těchto aktivit, ke které se potažmo vedou i jejich účastníci naši žáci. V rámci výchovně vzdělávací práce školní družiny fungují kroužky nejenom pro žáky přihlášené do ŠD. Velký zájem je o kroužek mažoretek, který je naplněn do dvou skupin pro začínající a pokročilé. Mažoretky jsou zvány na nejrůznější akce jako vyplnění kulturního programu, jsou zárukou reprezentace a dobré pověsti mimoškolní aktivity naší školy. Naše škola má dobré podmínky pro sportovní aktivity. Kroužek pohybových her při ŠD a kroužek minifotbalu je u mladších žáků oblíben. Myslím, že máme rezervy v nabídce sportovních aktivit pro žáky 2. stupně. Je pravda, že starší žactvo se pro mimoškolní aktivity pořádané školou těžko získává. Je třeba nabídnout opravdu atraktivní program blízký tomuto věkovému složení. Na rozvoj komunikačních a informačních technologií reagujeme kromě běžné výuky také náplní zájmové činnosti. Kroužek počítače pro začátečníky a pokročilé běží pro žáky 1. stupně pod hlavičkou ŠD. V turistickém a cyklistickém kroužku se žáci realizují při občasných výletech, které vedoucí kroužků organizují o sobotách. Turistický kroužek je zaměřen především pro žáky 1. stupně, cyklistický je pro žáky 2. stupně. Smysluplné naplnění volného času dětí chápeme jako nejlepší prostředek prevence sociálně patologických jevů. Proto mu věnujeme zvýšenou pozornost Služby žákům Žáci se stravují ve školní jídelně, která je prostorově součástí školní budovy, ale je samostatným právním subjektem. Vyučující zajišťují v době oběda našich žáků dozory. Snažíme se o zajištění určité kultury při stolování. Nevhodné návyky z domova překonáváme jen těžko. Vysoký hluk a nevhodné chování strávníků je trvalým problémem školní jídelny. Během velké přestávky mají žáci možnost navštívit prodejnu potravin AD-market, která je v přízemních prostorech školy, případně využít prodeje drobného občerstvení ve cvičné kuchyňce. K dispozici mají žáci dva automaty. Jeden na nápoje a druhý na sušenky. Domníváme se, že možnost zajištění svačiny během přestávek je nadstandartní. Tyto možnosti jsou využívány především žáky 2.stupně a jsou žáky velmi kladně hodnoceny.

9 Volný přístup k výpočetní technice mají žáci 2. stupně během přestávek na chodbě v 1. patře a ve školním klubu pro 2.stupeň. Celkem se jedná o 4 PC s připojením na internet. V klubovně 1.stupně je též počítáno s umístěním 1 PC. Žákům je k dispozici školní knihovna se stanovenou výpůjční dobou. Ve výpůjční době mají žáci kromě výpůjčky knih i možnost přístupu na internet. Žáci a řízení školy Ve škole pracuje Školní parlament. Cílem práce Školního parlamentu je aktivní zapojení žáků do chodu školy. Hlavní a nejdůležitější skutečností v činnosti parlamentu byly tzv. parlamentní volby. Žáci tříd ze své třídy vybírali vždy 4 kandidáty, kteří se chtěli ucházet nebo měli zájem podílet se na práci školy. Z těchto čtyř pak žáci celého druhého stupně zvolili dva zástupce z každé třídy, kteří vytvořili dětský parlament. Zodpovědnost zvolených členů parlamentu je neustále malá. Při výběru čtyř zástupců by se měl projevit větší zájem třídních učitelů ve třídě zvolit takové žáky, kteří mají zájem pracovat (nejdříve před školními volbami provést jednoduché volby v třídním kolektivu sebehodnocení žáků). Parlament pracoval v sekcích (sportovní, rozhlasového vysílání, školního časopisu, výpočetní techniky a fotografické, dopisovatelské, prezentační a výstavnické, ekologické, technické). Práce v sekcích však ještě ve větší míře závisela na jednotlivých patronech z řad učitelů. Svou práci dobře plnila sekce výtvarnická, fotografická, rozhlasového vysílání. Schůzky probíhaly jedenkrát za měsíc. Snahou na těchto setkáních bylo připravovat pro ostatní žáky různé soutěže, zábavy, oslavy, podílet se na zajímavějším a pestřejším životě školy. Ne vždy se vše dařilo. Zatím práce parlamentu spočívá na pasivním přijímání informací, případně splněním zadaného úkolu, který musí někdo vymyslet. Podařila se organizace Mikulášské nadílky ve škole i na veřejnosti a charitativní sbírky. Ještě stále chybí aktivní přístup žáků (vymýšlení vlastních aktivit a jejich realizace) a spolupráce s třídním učitelem. Dalším úkolem pak zůstává větší informovanost o práci školního parlamentu na nižším stupni (patronáty tříd). Nebylo by od věci i setkání s vedením školy (cca 1x za 2 měsíce). Spolupráce s rodiči Škola vydává pro rodiče na začátku školního roku Bullettin, který lze nazvat takovým průvodcem školního roku.v Bullettinu rodiče najdou nejdůležitější informace pro příslušný školní rok skladbu pedagogického sboru, učební plány, organizaci školního roku, termíny třídních schůzek, nabídku zájmových kroužků, způsob omlouvání žáků, termín zápisu do 1. třídy a celou řadu dalších informací, týkajících se každodenního života školy. Škola vypisuje 4 třídní schůzky za školní rok. Během třídních schůzek jsou vyučující rodičům k dispozici. Třídní schůzky probíhají formou indiviuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími. Formu společné třídní schůzky využívají učitelé především v 1.třídách. Potřebují rodičům sdělit velké množství informací a zároveň je to příležitost pro rodiče se navzájem seznámit. V 1. třídách si třídní učitelé svolávají informativní třídní schůzku hned na začátku roku během měsíce září. Každý rodič má možnost si sjednat s vyučujícím idndividuální konzultaci. Naší snahou je zapojení rodičů do dění školy a vzájemná úzká spolupráce. Samozřejmě, že důvěra rodičů v učitele se odvíjí od přístupu učitelů jak k žákům, tak k rodičům. Někteří vyučující si drží příliš velký odstup, což příliš důvěry nevzbuzuje. Snažíme se takto naladěné kolegy přesvědčovat, že rodič není protivník, ale spolutvůrce společného zájmu na výchově žáka. K bourání těchto bariér pomáhají některé akce školy, které do činnosti zapojí učitele, žáky a rodiče současně. Vánoční atmosféru naladíme při tradiční vánoční akci Zpívání u stromečku, kde se sejdou nejen žáci, učitelé a rodiče, ale i široká veřejnost. Nově zapsané budoucí prvňáčky zveme spolu s rodiči na zábavné odpoledne a konec školního roku uzavíráme soutěžním kláním žáků, učitelů a rodičů na pohádkové akci Noc na Hruštejně. Při naší škole pracuje Rada rodičů. Ta se svou činností zaměřuje především na finanční podporu akcí uskutečňovaných ve škole. Zajišťuje pitný režim pro první stupeň, přispívá na plavecký a lyžařský výcvik, zajišťuje vánoční setkání u stromečku s odměnami za sběry pro jednotlivce a třídní kolektivy, připravuje mikulášskou nadílku, přispívá na sportovní a jiné soutěže, na projekty školy, zajišťuje odměny pro žáky

10 devátých tříd.výbor RR by uvítal větší angažovanost rodičů na dění ve škole. Rodiče případné připomínky ke škole přes RR neřeší, což je škoda, protože by mohlo dojít k vyjasnění možná i pouhých nedorozumění. Rodiče jsou přes třídní důvěrníky ke spolupráci vyzýváni. Rodičům byl předložen velmi jednoduchý dotazník - aby se vyjádřili k práci školy, co se jim líbí a nelíbí. Třídní učitelé si zpracovali výsledky dotazníků a připravili si podklady pro SWOT analýzu. SWOT analýza S pedagogickým týmem byla v období přípravného týdne v roce 2005 provedena SWOT analýza. Pedagogům byl na předchozích poradách vysvětlen smysl analýzy. Na ní byla účastníkům již jen připomenuta technická stránka provedení. SWOT analýzy byli přítomni všichni pracovníci školy. Účastníci byli rozděleni do skupin. Každá skupina pracovala samostatně. Účastníci byli vyzváni k zapisování názorů, bez polemizování o jejich významu. Co se jednomu zdá pozitivní, jiný účastník může brát jak zápor. Výsledky byly pak i ze strany vedení školy ponechány bez komentáře, byly po dobu několika týdnů vyvěšeny ve sborovně, aby se o nich mohlo diskutovat. Závěry byly pak postupně probírány na dalších poradách. SWOT analýza je především zdrojem podnětů pro rozbor současného postavení školy. Stručněji formulované závěry SWOT analýzy Jako silné stránky se nám jeví - dostatečné prostory pro výuku i zájmovou činnost - chuť a vůle po zlepšení a sebezdokonalování Jako slabé stránky vidíme - nestmelený 1. a 2.stupeň - určitá konzervativnost 2.stupně - nízká úroveň spolupráce mezi učiteli - velký počet zaměstnanců a z toho plynoucí ztížená komunikace Své příležitosti spatřujeme - v přátelské atmosféře školy - v dobrém počítačovém vybavení - v aktivitách reagujících na humanitární akce - v ochotě a obětavosti větší části učitelů a zaměstnanců - v ochotě podílet se na dalším sebevzdělávání Jako ohrožení vnímáme - úbytek žáků - úbytek financí vázaných na počty žáků - organizačně i finančně nezajištěné chystané reformy školství - obecný vztah veřejnosti ke školství a škole vůbec - stále narůstající administrativa v práci vedení i učitelů Cíle školy vyplývající z analýzy 1. morální i finanční podpora aktivním a iniciativním pracovníkům školy 2. trpělivá práce na vybudování efektivně spolupracujícího kolektivu a na odstranění bariér mezi 1. a 2.stupněm 3. budeme se nadále vzdělávat se zaměřením na společné semináře 4. budeme podporovat aktivitu a iniciativu žáků samých v programech školy 5. nadále zlepšovat prostředí i vybavení školy

11 5. Výsledky vzdělávání žáků a studentů, Pro hodnocení žáků získávají učitelé podklady ústním a písemným zkoušením. Pro zjišťování výsledků vzdělávání zadávají vyučující čtvrtletní písemné práce. Rozbor zjištěných skutečností provádí s žáky po vyhodnocení. V rámci předmětových komisí a metodických sdružení se výsledky analyzují. Další poznatky získává vedení také z výsledků žáků na soutěžích a při přijímacím řízení ke studiu ve středních školách. Vedení školy využívá komerční testy. Žáci 5. a 9. ročníků byli testováni testy CERMAT. Výsledky hodnocení žáků 5. tříd Hodnoceny byly matematické dovednosti, dovednosti v českém jazyce a obecné dovednosti. Výsledky našich žáků byly pod průměrem kraje i pod celorepublikovým průměrem. Ze sledovaných dovedností vyšly nejlépe dovednosti v českém jazyce, pak dovednosti v matematice a nejslabší byly obecné dovednosti. Celkově podprůměrný výsledek nás musí vést k zamyšlení, jak s žáky dosáhnout úspěšnějšího rozvoje sledovaných dovedností. Celorepublikové prvenství dosáhl náš zák v matematických dovednostech. Výsledky hodnocení žáků 9. tříd Procentuálně největší úspěšnost měly obecné dovednosti, které ale byly pod celorepublikovým průměrem. Nad celorepublikovým průměrem vyšly dovednosti v matematice a pod průměrem dovednosti z českého jazyka. Na pedagogické radě byli vyučující seznámeni s výsledky testů. Výsledky musí být podrobně analyzovány a zohledněny v další pedagogické práci. Závěr Sjednotili jsme se, že se musíme zaměřit především na práci s textem ( porozumění, vyhledávání důležitých informací, zobecňování informací), na rozvoj komunikativních dovedností, na podporu dětské tvořivosti, na rozvoj logického myšlení vycházejícího z praktických situací a v neposlední řadě na samostatnost v rozhodování. 6. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, Ředitel koordinuje práci jednotlivých útvarů jednak prostřednictvím porad vedení školy,společných schůzek rozšířeného vedení, pedagogických rad,organizačních porad a systémem vnitřních předpisů, které stanovují jednoznačná pravidla činnosti školy. Ředitel se spolupodílí na tvorbě školního vzdělávacího programu (dále ŠVP). Provádí osvětovou činnost týkající se kurikulární reformy zejména ve vztahu ke školské a rodičovské veřejnosti. Komunikační systém má jasná pravidla. Aktuální zprávy potřebné pro větší počet pracovníků jsou zveřejněny na nástěnce vedení školy společně s měsíčním plánem.individuální úkoly a informace jsou předávány pracovníkům do jejich osobních boxů popřípadě přeposílány elektronickou poštou přímo na osobní adresy.. Metodické vedení a kontrolní činnost učitelů 1.i 2. stupně zajišťují zástupci ředitele pro 1 a z. 2.st. Důležité, charakteristické rysy pedagogického týmu - V pedagogickém sboru jsou nedostatečně zastoupeni muži,( tvoří pouhých 13% ). - Většina pedagogických pracovníků má požadovanou odbornou kvalifikaci. Někteří nekvalifikovaní pracovníci zahájili potřebné studium, s dalšími je tato otázka projednávána. Snahou je, aby od roku 2010 byli na škole všichni pedagogové odborně kvalifikováni, při zachování rozumného poměru dálkově studujících kolegů s přihlédnutím k zabezpečení chodu školy

12 - Aktivita pedagogů je na velmi rozdílné úrovni. Počet aktivních jedinců ve sboru tvoří asi 40% sboru.tento poměrně nepříznivý stav se snažíme změnit především společným školením sboru v oblasti nových metod a forem výuky. Společně jsme tak absolvovali konkrétní ukázky kooperativní výuky v předmětech na 1.st pod vedením Mgr. Kotena a naposledy pak dvoudenní školení netradičních metod ve vyučování Čtením a psaním ke kritickému myšlení PhDr. Libora Kyncla. V současné době je zajišťován dvoudenní seminář OSV se zaměřením na práci v třídnických hodinách zajišťovaný manželi Haisovými.Přestože si uvědomujeme důležitost toho, že v této práci je třeba trpělivosti a nutnosti nic neuspěchat, bylo nutno některým kolegům naznačit i možnosti řešení otázky přístupu pomocí personálních změn. Náročnost spočívá v nutnosti stmelit konzervativní a progresivní části sboru do jednoto pedagogického týmu, občas brzdit až příliš nadšené experimenty členů tvůrčí skupiny a naopak trpělivě řídit nesmělé pokusy konzervativní váhající skupiny, která se díky příkladům tvůrčí skupiny přece jen odhodlává k mírným pokusům o změnu. - Stávající systém uvádění nových pedagogů do praxe je založen na předávání zkušeností pedagogem, kterého určuje ředitel. Ředitel školy provedl personální audit s následným popisem všech potřebných pracovních pozic. Z 30 pedagogických pracovníků zde vyučují 4muži. Průměrný věk všech je 44,3 let. Z celkového počtu 44 zaměstnanců ve škole je 8 nepedagogických pracovníků, tři vychovatelky ŠD a čtyři asistentky. Podmínky odborné kvalifikace splňuje z celkového počtu 29 pedagogických pracovníků, což je 97 %. Ve škole pracuje výchovný poradce, ICT koordinátor,školní psycholog( jedno odpoledne v měsíci) čtyři osobní asistentky a učitelé, kteří vykonávají specializované funkce: metodik školní prevence, dva koordinátoři pro tvorbu ŠVP, speciální pedagog se zaměřením na logopedickou péči. Uvedení pedagogičtí pracovníci absolvovali studium k výkonu příslušné specializované činnosti. Kvalita pedagogického sboru Při zjišťování kvality práce zaměstnanců školy jsme se zaměřili na tyto charakteristiky a) Hodnocení pracovní týmové role. U každého pracovníka bylo snahou najít jeho silné stránky a jak je využít v práci pro tým.. b) Chování v průběhu pracovního procesu. V každém kolektivu dochází v průběhu školního roku k tzv. ponorkové nemoci, zhoršování osobních vztahů a k napětí. Proto jsme se zaměřili na preventivní opatření v oblasti zlepšování pracovního prostředí, pořádání akcí rehabilitačního typu. Sledovali jsme v rámci hospitační a kontrolní činnosti i osobní a charakterové rysy pracovníků, jejich přínos pro tým a jeho vytváření. c) Školní vzdělávací program vyžaduje komplexní vzdělání pedagogických pracovníků, přesahující jejich odbornou aprobaci. Škola motivovala pracovníky k rozšiřování jejich vzdělání,jednak směrem odpovídajícímu zájmu kolegů samých, dále k nabídkám které pomáhaly zejména při tvorbě vlastního ŠVP a společně pak zejména směrem k osobnostně sociální výchově. To se pak projevilo v rozšiřující se nabídce volitelných a nepovinných předmětů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Posíleny byly formy společného vzdělávání celého pedagogického týmu přímo na škole, jak již bylo řečeno. Současně bylo využito poznatků z ročního kurzu TOŠ kterého se zúčastnil ř.š a jeho zástupce. Ti pak iniciovali několik společných seminářů které se týkaly především osobnostní a sociální výchovy, činnostního učení a projektového vyučování. Společně byla provedena SWOT analýza, zabývali jsme se typologií osobnosti žáka i učitele ale i týmovou prací. Škola se zapojila do projektu Kruhu spolupracujících škol a využívá nabídek společných seminářů i projektových dnů k rozvoji a poznání práce na jiných školách Tato změna vedla k lepší spolupráci pedagogů a kladně se projevila v sestavování týmu pro práci na školním vzdělávacím programu. Celkové řízení školy lze charakterizovat jako demokratické, direktivní v oblasti rozpočtu, naopak jako liberální v oblasti vývoje školy, alternativních vzdělávacích aktivit. Kombinace obou způsobů je uplatňována v oblasti DVPP a personalistice - vytváření pedagogického týmu.

13 Personalistika Ve sledovaném období školních let 2005/2006 a 2006/2007 se většina učitelů vzdělávala v práci s počítačem.ředitel a jeho zástupce absolvovali roční kurz Trvalá obnova školy. Dvě učitelky studují v rámci programu celoživotního vzdělávání. Dálkově na PF aprobace chybějící na škole. Pro splnění dalších kvalifikačních předpokladů se zapojil do vzdělávání zástupce ředitele Personální strategie školy. Délka praxe většiny pedagogů na této škole je velmi vysoká a to zvyšuje riziko výskytu syndromu vyhořelosti, poklesu psychických sil a rezerv a ztráty motivace. Škola se proto zaměřila na prevenci, zejména ve vyhledávání oblastí, ve kterých by se mohli jednotliví pracovníci angažovat vlastní podíl na úpravě prostředí školy,získávání sponzorů, zpracování projektů, rozšiřování odborné kvalifikace dalším studiem. Styl jednání vedoucích pracovníků je podřízenými označován jako vstřícný, s podílem naslouchání diskutovaným problémům, tvořivost a iniciativa je podporována. Mezilidské vztahy ve škole jsou většinou pedagogickými pracovníky označovány jako nadprůměrné. Operativní řízení je účinné, dostatečně flexibilní a přirozeně navazuje na plánování a kontrolu. Kontrolní systém Při kontrole úrovně práce zaměstnanců školy v oblasti hodnocení školy se ověřuje, zda dostatečně propagují svoji práci a práci celé školy, reagují na potřeby rodičů a chápou je, zda dovedou navodit u rodičů pocit, že jejich dětem je věnována maximální péče, že učitel má zájem a dost času věnovat se rodičům. Snažíme se více zveřejňovat a projednávat úspěchy jednotlivých vyučujících, jejich pokusy a projekty.kladně se projevilo i společné vzdělávání. Změna vedla k tomu, že učitelé si pozvolna více předávají své zkušenosti, případně přebírají úspěšné a osvědčené způsoby práce od svých kolegů. V kontrolní činnosti vycházelo vedení školy z poznatků ČŠI z posledních inspekčních návštěv a zaměřilo se na sledování plnění učebních plánů, dodržování osnov a vedení předepsané dokumentace pedagogickými pracovníky, dodržování směrnic školy. V práci třídních učitelů byl sledován jejich podíl na snižování absence žáků, u kterých je předpoklad, že rodiče svojí benevolencí přispívají k absenci žáků. Přísněji bylo postupováno při hodnocení přestupků žáků, sjednocovala se činnost vyučujících v tomto směru. Byl kladen důraz na prevenci a řešení projevů šikanování, návykových látek, jiných negativních jevů. Kontrolní systém postihuje celou řízenou organizační strukturu a jeho funkčnost zajišťují účelným rozdělením pravomocí všichni vedoucí pracovníci. Totéž platí i o kontrolní činnosti pedagogického procesu. Hospitační záznamy jsou účelně strukturovány v souladu s kriterii ČŠI a umožňují dostatečně kvalitní analýzu pedagogické činnosti. S výsledky hodnocení jsou učitelé vždy seznámeni. Ředitel školy má podrobný a všestranný plán kontrolní a hospitační činnosti.. Ze záznamů o výsledcích kontrol vyplývá, že jejich zaměření i četnost poskytuje vedení školy ucelenou zpětnou vazbu o kvalitě průběhu výchovy a vzdělávání, plnění učebních osnov, dosahovaných výsledcích a postupném naplňování koncepčních záměrů školy. Ředitel se zabývá personálními otázkami a přirozeným odchodem zaměstnanců do starobního důchodu dává příležitost k uplatnění mladým absolventům s příslušnou odbornou kvalifikací. Všem umožňuje odborný růst prostřednictvím aktivit dalšího vzdělávání. Hodnocení výsledků práce provádí v souladu s vnitřním předpisem, který je doplněn kritérii pro přiznání osobních příplatků pedagogických pracovníků. Koncepční záměry školy V práci naší školy se osvědčil důraz na:

14 a) Seznamování rodičů s nabídkou školy, její srozumitelnost, bohatost, možnost. Zjistili jsme, že ve stále větší míře vyhledávají rodiče nejrůznější zdroje informací. Nejdůležitější pro ně zůstává kladná osobní zkušenost jiných rodičů, ale běžné je i vyhledávání informací na webových stránkách škol, nebo účast na propagačních akcích školy. b) Vstřícnost vůči rodičům po celou dobu školní docházky jejich dítěte. Jde v podstatě o potvrzování prvního příznivého dojmu, potvrzování, že poskytovaná služba je na stále stejně dobré úrovni, že reakce školy na požadavky rodičů je stále pozitivní, vstřícná. c) Škola neuplatňuje alternativní vzdělávací programy, takže výuka byla klasická d) Problémem( zejména starších )pedagogů bývá neschopnost domluvit se s dětmi na principu partnerských vztahů, zejména žáky v pubertě. Učitelé mívají zvýšené potíže se zvládáním nekázně žáků, žáci odmítají jejich způsoby přístupu. Proto jsme se cíleně zaměřili na seznamování učitelů s principy osobnostně sociální výchovy ve které spatřujeme základ pro komunikaci s žáky i mezi sebou. Domníváme se totiž, že výchovně vzdělávací proces bude tato problematika čím dál výrazněji ovlivňovat ve všech směrech. Koncepce rozvoje školy má formu písemného dokumentu, jehož obsah vychází ze společné analýzy počátečního stavu, akceptuje spolupráci s rodiči a veřejností v obci, zdůrazňuje nutnost existence pozitivních vztahů v pedagogickém sboru a respektuje osobnost dítěte. Zřizovatel je o koncepčních záměrech informován prostřednictvím školské rady. Koncepce rozvoje školy je otevřeným dokumentem, jehož doplňování se předpokládá v závislosti na finančním potenciálu zainteresovaných stran. Na začátku každého školního roku předkládá vedení školy pedagogům celoroční plán činnosti školy, který vychází z dlouhodobé koncepce. Cíle jsou reálné a v rámci stanovených priorit se plní. Vizí naší školy i mottem našeho ŠVP je Škola pro život, ve kterém chceme obstát jako lidé Pro žáky to znamená to, že se pro ně snažíme vytvářet psychicky příjemné klima, bez stresů, ve kterém se děti daleko více naučí a současně je vedeme k respektování a dodržování stanovených pravidel společného soužití, bez kterého se v životě neobejdou. Pro pedagogy pohodové prostředí spočívá v tom, že mohou uplatňovat, zkoušet své projekty, způsoby práce, zažívat úspěchy i neúspěchy, volit nové metody nebo se vrátit k původnímu způsobu. Neznamená to snížení náročnosti na kvalitu jejich práce a plnění povinností. Škola založila svoji propagaci na tradiční podobě školy, kdy se snažíme zachovávat a propagovat kladné tradiční hodnoty dobrá kázeň žáků, rozsáhlý obsah učiva, spolupráce s rodiči, otevřenost veřejnosti, pravidelné získávání údajů od rodičů, jejich názorů na kvalitu školy, při předávání informací rodičům preferujeme osobní jednání, návštěvy rodičů na škole. Přitom se nebráníme změnám a modernizaci intenzivně jsme se zapojili do náročného projektu Dokážu to?. Při kontrolní činnosti se vedení školy zaměřilo na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Zda usiluje o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. 6. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Rozpočet Rozpočet (pravděpodobně tak jako na většině škol) nedosahuje takové výše aby umožňoval plánovitý rozvoj materiálních podmínek. Po dohodě s městským úřadem škola kromě rozpočtu hospodaří s 50% výnosů z vedlejší hospodářské činnosti školy (jde především o dlouhodobé pronájmy ).Tyto prostředky měly být využívány především na jakési nadstandardní vybavení pomůckami.to se nám však podařilo pouze jedenkrát při zakoupení datavideoprojektoru. Situace a nedostatek provozních prostředků nás vedl k tomu, že jsme za tyto peníze opravovali dlažby na chodbách, renovovali sociální zařízení a pod. V posledních třech letech jsme

15 tyto prostředky pomocí fondu rezerv šetřili pro zajištění podílu ( a tím urychlení) vybudování umělohmotného povrchu školního víceúčelového hřiště. Škola se snaží získávat prostředky i z jiných zdrojů. Jde především o sponzoring a grantové projekty. Pomocí sponzorů se nám v posledních dvou letech podařilo získat 120 tis Kč především na nákup učebních pomůcek a VT. Dva úspěšné granty pak přinesly 230 tis. Kč na nákup nářadí do tělocvičny a na realizaci povrchu šk. hřiště. V blízké budoucnosti bychom rádi části těchto prostředků využili pro zajištění výuky předmětů o které mají žáci zájem a na které se z rozpočtu nedostává. V současné době o této problematice diskutujeme s MU.Velkou pomocí pro zajišťování především VT byl program ICT, který je však v současné době zastaven Školská rada Školská rada( dále jen ŠR) má celkem 6 členů. Funkční období členů školské rady je tři roky. Podklady pro zasedání školské rady zajišťovali její členové v rozsahu,vymezeném zákonem. V úvodu zasedání vždy projednala kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů ŠR, v jednom případě ředitele školy(ředitel školy seznámil členy s jednacím řádem a se školským zákonem). V diskusi byly probrány jednotlivé oblasti působnosti ŠR, členové ŠR byli seznámeni s hlavními změnami probíhajícími v současné době ve školství a s problémy, které nás čekají. V dalším průběhu byly projednávány nové návrhy a připomínky jednotlivých členů ŠR. ŠR se na svých zasedáních vyjádřila k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Schválila výroční zprávu o činnosti školy,( taktéž bude projednávat zprávu z vlastního hodnocení školy),projednala a schválila školní řád, schválila pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednala návrh rozpočtu vyjádřila se k rozboru hospodaření, projednala inspekční zprávu České školní inspekce. Ředitel školy umožňuje ŠR přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Do budoucna se bude ŠR podílet na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. O jednáních školské rady se pořizuje zápis. S přijatými opatřeními je vždy seznámen ředitel školy. Jednou ročně školská rada informovala zákonné zástupce, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. 8.Závěr Pro vytvoření dokumentu byla škole nabízena řada materiálů z mnoha převážně komerčních zdrojů. Základem pro tvorbu se nakonec stalo školení ř.š. na semináři Vlastní hodnocení školy autorů Mgr.Miroslava Hanzelky a Paeddr.. Zdeňka Součka jehož výstupem bylo i metodické CD. Zpracované kroky se staly vodítkem pro společně zpracovávané hodnocení situace na škole. Mnohé, především dotazníkové materiály byly přizpůsobeny našim vlastním podmínkám. Obsáhlost jednotlivých šetření prováděných žáky, rodiči,vyučujícími, vedením i výchovným poradcem mělo odpovědět především nato jak si vedeme,jak to víme a co uděláme pro to abychom zlepšili to co se nám nedaří.s realizací mnohých věcí jsme samozřejmě nečekali až do závěrů tohoto dokumentu. Prvé kroky změn byly provedeny již před dvěma lety na základě SWOT analýzy,některé další pak průběžně v roce.tak tomu bylo např. i po rozboru dotazníků vyučujících, kdy se nám jevily výsledky poněkud jinak než zkušenosti z rozborů a hospitací. I tady jsme si vysvětlili různé pohledy, určili priority řešení a stanovili posloupnost jednotlivých kroků.drobné úkoly převážně organizačního charakteru jsme řešili operativně a hned.celkové závěry hodnocení jsou pak součástí strategického plánu rozvoje na období Již před dvěma lety zpracovaná vize školy (na základě závěrečné práce v programu TOŠ) je samozřejmě nadále platná a je nejdále rozvíjena. Nutno však podotknout, že rychlost postupu naplnění této vize je prakticky neodhadnutelná, protože vize je vizí pouze tehdy je-li sdílená všemi vyučujícími (ne toliko vedením, nebo několika jednotlivci). Přesvědčení a pochopení změn je během na dlouhou trať, kdy se nedá nic uspěchat, pracovníci musí věci plnit z vlastního přesvědčení ne proto že jim to bylo nařízeno. Za oblasti ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků považujeme především:

16 -dostatečné prostory pro výuku i zájmovou činnost a dobré počítačové vybavení -chuť a vůli po zlepšení a sebezdokonalení spojenou s ochotou a obětavostí většiny pracovníků -přátelská a otevřená atmosféra ve vztazích -dobré nastartování, i užití rozvíjejících se nových metod a přístupů většinou ped,prac. - aktivní podíl pracovníků na stále se zlepšujícím prostředí školy a okolí -trvalý rozvoj podmínek pro zájmovou činnost žáků -nastartování práce školního parlamentu a jeho sekcí -pěkné výsledky celostátních testů žáků 9.ročníků zejména v matematice a českém j. - Za oblasti ve kterých je třeba výsledky zlepšit považujeme: -Úroveň spolupráce a komunikace širokého kolektivu zejména pak ve vztahu 1.a 2.st -Stmelení a jednotnost v působení celého kolektivu všech zaměstnanců -Působení na vedení žáků k uvědomělé kázni a zodpovědnosti za sebe samé jakož i k adekvátnosti vystupování a chování v závislosti na situacích i prostředí ve kterém se nacházejí -Vedení žáků k vyšší úrovni samostatnosti,vzájemné spolupráce a komunikace - Úroveň čtení s porozuměním jako základu pro pochopení souvislostí a studium vůbec -U roveň výsledků celostátních testů žáků 5.ročníků Návrh opatření ke zlepšení současného stavu - Absolvování společného dvoudenního semináře na téma osobnostní a sociální výchovy a její využití v praxi -Pravidelné testy čtení na 1.st ale i čtení s porozuměním na 2.st -Kontrolní a hospitační činnost zaměřující se na rozvoj spolupráce, komunikace, samostatnosti žáků při práci -Další etapa společného proškolení všech pracovníků v efektivních metodách výuky -Uskutečnění ukázkových s užitím kooperativní metody výuky -Ukázka projektového vyučování každým vyučujícím -Podíl všech pracovníků na celoškolním projektu -Přenesení závěrů do koncepčního rozvoje školy Datum vyhodnocení zprávy: Ředitel Jaroslav Hruška.. Zpráva projednána v pedagogické radě dne:

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola v Kroměříži Velké náměstí 49, 767 01 Kroměříž Identifikátor školy: 600 118 592 Termín

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Škola do života, život do školy.

Škola do života, život do školy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola do života, život do školy. Předkladatel: Základní škola Sokolov Běžecká 55 Sokolov 356 IČ: 6945994 Ředitelka školy: Koordinátor : Mgr. Hana Peterová

Více