Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/ Projekt Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků středních škol inovativní formy spolupráce s využitím moderních technologií (CZ. 1.07/1.1.32/ ) je realizován v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 1

2 Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Vydal: Česká zemědělská univerzita v Praze Autoři: Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Na přípravě spolupracovali: Mgr. Hynek Kohout, Ph.D., RNDr. Jiří Mencl, PhDr. Eva Morawská, Ing. Jana Paseková, Ing. František Pazdera, Mgr. Marie Velflová Tisk: Grafies line s.r.o. Náklad: 100 výtisků Vydání: první, 2014 Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., 2014 ISBN METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

3 Obsah 1 Úvod Oficiální materiály, které se uplatňují ve školství, ve statistikách ČSÚ, v projektech Hospodářské komory či v inzertních serverech Rámcové vzdělávací programy Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) Národní soustava povolání (NSP) Volba oboru vzdělání ve vztahu k problematice nezaměstnanosti Možnost uplatnění v oblasti ICT (názvy pracovních pozic, příklady pracovní náplně) Znalostní profily pracovních pozic v oblasti ICT Heterogenní kariérový růst celoživotní vzdělávání v ICT Národní soustava kvalifikací Jaké certifikace mohou žáci (studenti) získat? Výsledky vlastního dotazování - požadavky zaměstnavatelů na absolventy škol Databáze vzdělavatelů a zaměstnavatelů v oblasti ICT Závěr Literatura Seznam tabulek a seznam obrázků METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 3

4 4 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

5 1 Úvod Budoucí potřeby v oblasti znalostí a dovedností představují jedno z hlavních témat agendy evropské politiky. Revidovaná Lisabonská strategie a další politické dokumenty zdůrazňují větší aktivitu Evropy v předvídání měnících se kvalifikačních potřeb. Tato otázka je chápána jako priorita nadcházejícího desetiletí [1]. Rada pro vzdělávání přijala v listopadu 2007 usnesení nazvané Novými dovednostmi k novým povoláním. Toto usnesení zdůrazňuje potřebu zvýšit celkovou úroveň dovedností a předvídat objevující se kvalifikační potřeby a dovednostní deficity na evropských trzích práce. Zároveň vyzývá k lepšímu propojování znalostí, dovedností a kompetencí se sociálními a ekonomickými potřebami. Usnesení se zaměřuje na posílení identifikace nových typů pracovních míst a kvalifikačních požadavků na evropské úrovni. Dokument navrhuje pravidelně vypracovávat střednědobé předpovědi kvalifikačních požadavků a identifikovat dovednostní mezery. V únoru 2008 publikoval CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) střednědobou prognózu kvalifikačních požadavků pro zaměstnání v Evropě na období Tato prognóza byla následně rozšířena na období Prognózy jsou založeny na výsledcích shromážděných na evropské úrovni z 25 členských států EU a Norska a Švýcarska (EU-25+). Zahrnují šest základních ekonomických sektorů (NACE), devět skupin zaměstnání (ISCO) a tři úrovně formálních kvalifikací (ISCED). Z publikace jsme vybrali několik ukázek. Z obrázku č.1 je patrné, že Evropa zaznamenává obecný posun od primárního sektoru (zejména zemědělství) a tradičních výrobních odvětví směrem ke službám a ke znalostně intenzivní ekonomice. Výsledky prognózy potvrzují, že tento trend bude jako ústřední rys pokračovat v nadcházejícím desetiletí jak na národních úrovních, tak v celé Evropě. Agregaci 41 průmyslových odvětví do 6 odvětví znázorňuje obrázek 2. Zkratka NACE, použitá na obrázku, je akronym pro statistickou klasifikaci ekonomických činností Evropských METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 5

6 společenství (fr. Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes). Předpokládané změny v jednotlivých hospodářských sektorech budou mít podstatný dopad na pracovní dovednosti vyžadované v budoucnosti, což bude navíc dále posilováno změnami v organizaci práce a ve výkonu zaměstnání v rámci jednotlivých odvětví. V současnosti je téměř 40 % lidí zaměstnáno na pozicích vyšší úrovně, jako je management a odborná či technická zaměstnání. Nárůst pracovních míst vyšší a střední úrovně bude pokračovat i v následujících deseti letech a s velkou pravděpodobností poroste rovněž poptávka po pracovnících s vysokoškolským a středoškolským vzděláním, jak ukazuje analýza budoucích kvalifikačních požadavků. Nárůst je také předpovídán u některých pracovních míst, která nevyžadují žádné vzdělání nebo vyžadují jen nízké úrovně dovedností, jako je Obrázek 1 - Minulé a pravděpodobné budoucí trendy v zaměstnanosti podle základních hospodářských sektorů, EU-25+ (zdroj: CEDEFOP) 6 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

7 Obrázek 2 - Agregace 41 průmyslových odvětví do 6 odvetví (zdroj: CEDEFOP) tomu u nekvalifikovaných a pomocných zaměstnání. Naproti tomu klesne počet pracovních míst pro kvalifikované pracovníky v zemědělství, úředníky, řemeslníky a pracovníky v příbuzných oborech (viz obr. 3). METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 7

8 I tam, kde je očekáván pokles zaměstnanosti, odhady náhradní poptávky 1 podle typu zaměstnání jasně ukazují na značný počet volných pracovních míst a na poptávku po pracovnících s adekvátní kvalifikací. U všech kategorií zaměstnání, ve kterých je předpovídán pokles pracovních míst, kompenzuje tyto ztráty více než dostatečně předpokládaná potřeba nahrazování pracovníků, kteří opouštějí pracovní trh. To znamená, že značné počty volných pracovních míst budou také v primárním a výrobním sektoru. Je důležité, aby si tvůrci politiky, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, poradenské služby i občané byli vědomi toho, že mnohá z těchto zaměstnání zůstanou i nadále klíčovými složkami ekonomiky a životaschopnými zdroji pracovních míst. Je však také nutno vzít v úvahu, že povaha těchto zaměstnání a požadavky na kvalifikaci či vzdělání potřebné pro tato povolání se budou měnit [1]. Obrázek 3 - Poptávka podle základních skupin zaměstnání, odhadovaná změna v letech v milionech pracovních míst, EU-25+, (zdroj: CEDEFOP, převedeno podle české klasifikace KZAM - klasifikace ČSÚ) 1 expanzní poptávka - rozdíl mezi zaměstnaností na konci a na začátku odhadovaného období, náhradní poptávka - dána počtem uvolněných pracovních míst pro specificky vzdělané či zaměstnané. Důvody uvolnění pracovního místa mohou být: odchod do důchodu, změna zaměstnání a jiné. 8 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

9 2 Oficiální materiály, které se uplatňují ve školství, ve statistikách ČSÚ, v projektech Hospodářské komory či v inzertních serverech Problematika znalostních profilů, ať už se jedná o žáky, studenty, zaměstnance či uchazeče o zaměstnání se promítá do mnoha oborů lidské činnosti. V resortu školství je jedinec připravován na svou profesní dráhu, nabývá kompetencí, vytváří si základ svého znalostního profilu. V průběhu svého profesního působení si své znalosti doplňuje a praxí dovednosti získává. A v případě změny či hledání nového či jiného profesního uplatnění jsou po něm kompetence (znalosti, dovednosti, znalostní profily) požadovány. 2.1 Rámcové vzdělávací programy Resort školství pracuje s Rámcovými vzdělávacími programy (RVP), které vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. RVP vycházejí z koncepce celoživotního učení; formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání; podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. V Rámcových vzdělávacích programech jsou pro jednotlivé vzdělávací oblasti definovány cíle vzdělávání i kompetence žáka (studenta, absolventa školy), které studiem získá. Např. pro gymnázia je určeno 8 vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk); Matematika a její aplikace; Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, Geologie); Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ, Dějepis; Geografie); Člověk a svět METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 9

10 práce (Člověk a svět práce); Umění a kultura (Hudební obor, Výtvarný obor); Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova); Informatika a informační a komunikační technologie. Pojem kompetence je chápán nejen jako osvojení poznatků a dovedností, ale i vytváření způsobilostí potřebných pro život nebo výkon povolání. Kompetence jsou tedy schopnosti a znalosti jednotlivce (žáka, studenta, zaměstnance, uchazeče o zaměstnání) a s nimi související dovednosti, postoje a hodnotové orientace, které jsou předpokladem pro výkon jednotlivce ve vymezené činnosti. V RVP se kompetence formálně dělí na klíčové a odborné. Obě tyto skupiny kompetencí se prolínají. Klíčové kompetence: soubor požadavků na vzdělání, zahrnující vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění. Jsou univerzálně použitelné v různých situacích. Ve výuce se neváží na konkrétní vyučovací předměty, lze je rozvíjet prostřednictvím všeobecného i odborného vzdělávání, v teoretickém i praktickém vyučování, ale i prostřednictvím různých dalších aktivit doplňujících výuku, kterých se žáci sami aktivně účastní. Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností a vyjadřují profesní profil absolventa oboru vzdělání, jeho způsobilosti pro výkon povolání. Odvíjejí se od kvalifikačních požadavků na výkon konkrétního povolání a charakterizují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon pracovních činností daného povolání nebo skupiny příbuzných povolání. Pro gymnázia jsou definovány tyto klíčové kompetence, které by si měl žák osvojit: kompetenci k učení, kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a personální, kompetenci občanskou, kompetenci k podnikavosti. 10 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

11 Např. pro klíčovou kompetenci k řešení problémů se očekává, že žák: rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části; vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy; uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice; kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry; je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran; zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků. Pro RVP 6341M01 Ekonomika a podnikání jsou např. pro vzdělávací oblast Obchodní činnost, učivo Prodejní činnost podniku plánovány tyto výsledky vzdělávání (odborné kompetence): Žák: na příkladu ukáže průběh obchodního jednání, na příkladu charakterizuje postup při realizacidodávky, pracuje s příslušnými doklady, na příkladu vysvětlí druhy prodeje a jejich použití v závislosti na prodávané komoditě nebo službě, na příkladu ukáže rozdíly mezi obchodováním s členskými a nečlenskýmizeměmi EU, ovládá zásady obchodního styku přes internet. METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 11

12 Pro RVP 4141M01 Agropodnikání jsou např. pro vzdělávací oblast Informačních a komunikačních technologií, učivo Práce se standardním aplikačním programovým vybavením plánovány tyto výsledky vzdělávání (odborné kompetence): Žák: vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty (ovládá typografická pravidla, formátování, práce se šablonami, styly, objekty, hromadnou korespondenci, tvoří tabulky, grafy, makra), ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem (editace, matematické operace, vestavěné a vlastní funkce, vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba grafu, databáze, kontingenční tabulky a grafy, příprava pro tisk, tisk), ovládá základní práce v databázovém procesoru (editace, vyhledávání, filtrování, třídění, relace, tvorba sestav, příprava pro tisk, tisk), zná základní typy grafických formátů, volí odpovídající programové vybavení pro práci s nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a upravuje. Získané klíčové a odborné kompetence jsou výchozím materiálem pro tvorbu charakteristik a popisu činností jednotlivých pracovních pozic (znalostních profilů). 2.2 Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) Tato klasifikace byla zavedena s účinností od 1. ledna 2011 Českým statistickým úřadem podle 19 odst. 2 zákona č.89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Klasifikace CZ-ISCO vychází z metodických principů mezinárodní klasifikace ISCO-08. Je založena na dvou hlavních principech, kterými jsou druh vykonávané práce (pracovní místo) a úroveň dovedností [2]. Základními pojmy této klasifikace jsou: pracovní místo, zaměstnání a dovednosti. 12 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

13 Pro účely klasifikace jsou pro uspořádání zaměstnání do skupin používány dva rozměry dovedností: specializace dovedností (specializace dovedností odráží požadované znalosti, používané nástroje a zařízení, zpracovávaný nebo používaný materiál a charakter produkovaného zboží a služeb), úroveň dovedností (úroveň dovedností je dána obtížností a rozsahem úkolů a povinností, vykonávaných v určitém zaměstnání. Jsou definovány 4 úrovně dovedností. Každá z definic zahrnuje příklady specifických úkolů, požadovaných dovedností a typických zaměstnání a popisuje také předpokládanou úroveň vzdělání podle klasifikace ISCED 97. První úroveň dovedností (úroveň 1) - zaměstnání na této úrovni dovedností zahrnují obvykle vykonávání fyzické a manuální práce. Pracovní činnosti mají jednoduchý a rutinní charakter. Druhá úroveň dovedností (úroveň 2) - zaměstnání na této úrovni dovedností zahrnují obvykle výkon úkolů, jako jsou obsluha strojů a elektronických zařízení, řízení automobilů, údržba a opravy elektrických a mechanických zařízení a zpracování, uspořádání a uchovávání informací. Třetí úroveň dovedností (úroveň 3) - zaměstnání na této úrovni dovedností obvykle zahrnují složité technické a praktické úkoly, které vyžadují rozsáhlé využití přesných, technických a procesních znalostí příslušného oboru. Čtvrtá úroveň dovedností (úroveň 4) - zaměstnání na této úrovni dovedností obvykle zahrnují vykonávání úkolů, které vyžadují řešení komplexních problémů a tvorbu rozhodnutí na základě rozsáhlých teoretických a praktických dovedností v příslušném oboru. METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 13

14 Pro 3. úroveň dovedností předkládáme ucelený popis této kategorie: zaměstnání na této úrovni dovedností obvykle zahrnují složité technické a praktické úkoly, které vyžadují rozsáhlé využití přesných, technických a procesních znalostí příslušného oboru, na této úrovni se předpokládá vysoká míra gramotnosti a početních schopností, spolu s velmi dobrými komunikačními dovednostmi. Mohou být také vyžadovány schopnosti porozumět složitým psaným materiálům, připravit přesné zápisy a umět jednat s lidmi v obtížných situacích, znalosti a dovednosti potřebné pro kvalitní vykonávání zaměstnání na této úrovni dovedností jsou zpravidla získávány prostřednictvím dalšího studia po ukončení sekundárního vzdělání po dobu 1-3 let, v některých případech může být náhradou za formální vzdělání rozsáhlá relevantní praxe nebo dlouhodobé pracovní školení, mezi zaměstnání na této úrovni dovedností patří např. řídící pracovníci v supermarketech, odborní laboranti v oblasti zdravotnictví, odborní administrativní pracovníci v právní oblasti, obchodní zástupci, zdravotničtí záchranáři, technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií, technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů. Vztah mezi hlavními třídami a úrovněmi dovedností popisuje Tabulka 1. Co se týče zaměstnání v rámci první hlavní třídy, jsou téměř všechna na čtvrté úrovni dovedností. Výjimku tvoří třída 14 - Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci, ve které jsou zaměstnání na třetí úrovni dovedností. Jsou-li pro určení úrovně dovedností použity jako kritérium požadavky na formální vzdělání, používá se Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED 97). Vztah mezi úrovněmi dovedností v klasifikaci ISCO-08 a úrovněmi vzdělání podle klasifikace ISCED 97 popisuje Tabulka 2. Tato klasifikace je zaměstnavateli využívána např. při tvorbě pracovních smluv či výběru nových pracovníků. 14 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

15 Tabulka 1 - Hlavní třídy klasifikace CZ ISCO (zdroj: ČSÚ) Hlavní třídy klasifikace CZ-ISCO Úrovně dovedností 1 Zákonodárci a řídící pracovníci Specialisté 4 3 Techničtí a odborní pracovníci 3 4 Úředníci 5 Pracovníci ve službách a prodeji 6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 7 Řemeslníci a opraváři 2 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 1 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách Tabulka 2 Stupně vzdělání podle klasifikace ISCED 97 (zdroj: ČSÚ) Stupně vzdělání podle klasifikace ISCED 97 6 terciární vzdělání - druhý stupeň (vedoucí k vědecké kvalifikaci) 5A terciární vzdělání - první stupeň, bakalářský/magisterský titul Úrovně dovedností 4 5B terciární vzdělání - první stupeň 3 4 postsekundární neterciární vzdělání 3 vyšší sekundární vzdělání 2 nižší sekundární vzdělání 2 1 primární vzdělání 1 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 15

16 2.3 Národní soustava povolání (NSP) Dynamický vývoj na trhu práce se promítá do nových požadavků zaměstnavatelů na jednotlivé pracovní pozice. Národní soustava povolání (NSP) prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce. Vzniká tak otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která reálně odráží situaci na trhu práce a přináší důležité informace o kvalifikačních požadavcích. NSP se stává významným zdrojem informací pro oblasti lidských zdrojů a profesního vzdělávání ve všech jeho stupních, významně posiluje roli zaměstnavatelů v těchto oblastech a stává se základnou pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce v kontextu celé Evropské unie [3]. Národní soustava povolání byla realizována v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizátorem veřejné zakázky je konsorcium, jehož členy jsou Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Hospodářská komora České republiky,trexima, spol. s r. o.. Na internetových stránkách Národní soustavy povolání je veřejně přístupný Katalog, který obsahuje popis podrobných požadavků na jednotlivé pracovní činnosti ve formě obecných a odborných kompetencí. V Katalogu jsou pracovní činnosti (pracovní pozice, povolání) sdruženy do tzv. Odborných směrů viz. obr. č. 4. Po volbě odborného směru se zobrazí jednotlivá povolání a typové pozice řazené podle kvalifikačních úrovní NSP viz obr. č. 5. Pro jednotlivá povolání (typové pozice) se v další úrovni uvádí, co které povolání zajišťuje, řeší, či jakou činnost vykonává, jaké jsou pro výkon povolání stanoveny pracovní podmínky, jaké jsou pro toto povolání stanoveny kvalifikační požadavky, a další informace o požadovaných kompetencích a dalších znalostech a dovednostech. V neposlední řadě jsou uvedeny i zdravotní podmínky pro výkon povolání viz. obr. č METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

17 Obrázek 4 Odborné směry Národní soustavy povolání METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 17

18 Obrázek 5 NSP - Povolání a typové pozice pro odborný směr Informační technologie 18 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

19 Obrázek 6 - NSP - podrobný popis pracovní pozice (pouze část popisu) Z obrázku č.5 je zřejmé, že u každého povolání (typové pozice) je uvedena i kvalifikační úroveň. Pro projekt NSP byla sestavena vlastní stupnice v rozmězí 1 až 8 (podrobně v kapitole č. 5). Nejvyšší kvalifikační úroveň 8 je znázorněna na obrázku č. 7. METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 19

20 Obrázek 7 - NSP - Nejvyšší kvalifikační úroveň 8 20 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

21 3 Volba oboru vzdělání ve vztahu k problematice nezaměstnanosti Národní ústav pro vzdělávání vydává každoročně analýzu inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu. Poslední data byla publikována v roce 2013 a představují přehledy platné pro rok 2012 [4]. Analýza inzerce v denním tisku Analýza byla zaměřena na strukturu poptávky po povoláních a hledaných kvalifikacích a kompetencích. Jde o kvantitativní šetření s cílem shromáždit relevantní informace o struktuře nejčastěji se vyskytujících požadovaných typů profesí a o hledaných kvalifikacích a kompetencích uchazečů zahrnujících nároky na vzdělání, jazykové vybavení, praxi a další vlastnosti, schopnosti a dovednosti adeptů na daná povolání. Zaměření na nabídku inzerovaných volných pracovních míst představuje další úhel pohledu na širokou problematiku trhu práce, a to z hlediska potřeb deklarovaných zaměstnavateli, tedy těmi, kteří značnou měrou určují podobu trhu práce a jeho další vývoj. Šetření proběhlo v termínech a byly do něj zahrnuty následující celostátní a regionální deníky: Mladá fronta DNES včetně regionálních mutací a přílohy, Hospodářské noviny, Pražský deník, Benešovský deník, Plzeňský deník, Sokolovský deník, Ústecký deník, Liberecký deník, Hradecký deník, Pardubický deník, Jihlavský deník, Olomoucký deník, Zlínský deník, Moravskoslezský deník, Brněnský deník, Annonce, Avízo. Ze zjišťovaných znaků jmenujme: datum, deník, velikost inzerátu (dle počtu řádků, velikost dle nadefinované stupnice), žádaná profese následné kódování podle KZAM (novější klasifikace známa podle označením CZ-ISCO viz kap.2.2), třetí úroveň specifikace, obor činnosti firmy, druh pracovního poměru: hlavní, vedlejší pracovní poměr, brigáda, název firmy, druh vlastnictví firmy: zahraniční, či domácí; popř. je-li inzerát podán v cizím jazyce, METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 21

22 věkové omezení, pohlaví, požadavky na výši vzdělání: vyučen, SŠ, SOŠ, VOŠ, VŠ, požadavky na obor vzdělání kódování dle standardního číselníku oborů vzdělání, požadavky na jazykovou vybavenost uchazečů: aktivní znalost jazyka, popř. více jazyků, podání inzerátu v cizím jazyce je bráno jako požadavek na aktivní znalost daného jazyka, požadavky na schopnost práce s PC: běžná znalost, odborná znalost (programovací jazyky), grafické programy, ostatní požadavky: osobnostní vlastnosti (dynamika, flexibilita, komunikativnost ), vlastní ŘP, požadavky na praxi, popř. její délku, nabízené finanční ohodnocení, region, pro který je pracovník hledán: v krajském členění, resp. zahraničí; region, oblast musejí být přímo uvedeny inzeráty v regionálních denících bez uvedení místa nebyly do regionální analýzy zahrnuty. Pro charakteristiku požadavky na obor vzdělání kódování dle standardního číselníku oborů vzdělání byly použity tyto obory: přírodní vědy, technické obory (zvláštní kategorie: strojírenství, elektrotechnika, chemie, stavebnictví, doprava, textil, oděvnictví), zem., les. a vet. vědy, lékařství, ekonomie, obchod, společenské vědy, gastronomie, hotelnictví, knihovnictví, právo, učitelství, umělecké obory. Celkem bylo zaznamenáno inzerátů v denním tisku. Analýza inzerce na internetu Šetření proběhlo v termínech Monitorovány byly servery prace.cz a sprace.cz. Celkem bylo zaznamenáno inzerátů. Celkem tedy bylo ve sledovaném období zachyceno inzerátů nabízejících pracovní místo. Z analýz komentujeme výsledky pro 3, 4 a 5 klasifikační třídu. Zaměstnanci z hlavní klasifikační třídy 3 (techničtí pracovníci) patřili k nejhledanějším (19,1 %, 816 inzerátů), v žebříčku četností jim patří druhé místo. Je zřejmé, že po pracovnících z této třídy je na trhu práce poptávka. Pokud jde o strukturu zaměstnaných, tak platí, že tato klasifikační třída nejvíce vyčerpává celkový podíl zaměstnanců na trhu práce, kdy podíl zaměstnanců náležejících do METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

23 klasifikační třídy činí 24,7 % ze všech pracujících, což v absolutním vyjádření představuje tisíc pracujících. Do této třídy patří například technici včetně bezpečnostních techniků, zdravotní sestry, obchodní zástupci, pojišťovací agenti, účetní a odborní referenti. V klasifikaci CZ-ISCO se zaměstnanci klasifikační třídy 3 člení takto: 3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech 31 Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech 32 Techničtí pracovníci v oblasti biologie, zdravotničtí a zemědělští pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech 33 Pedagogičtí pracovníci 34 Jiní pomocní odborní pracovníci Profese hlavní třídy 4 (úředníci a administrativní pracovníci) byly hledány v 6,4 % (274 případů). Do této profesní třídy patří např. sekretářky, recepční, telefonisté, nižší úředníci apod.) a třída patří k těm hledanějším, v roce 2012 jí patří šesté místo. Podíl zaměstnanců náležejících do této třídy na celkovém počtu zaměstnanců je spíše nižší, kdy její zástupci tvoří 7,9 % všech zaměstnaných. Do této klasifikační třídy tak náleží 385 tisíc pracujících. V klasifikaci CZ-ISCO se zaměstnanci klasifikační třídy 4 člení takto: 4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci) 41 Nižší administrativní pracovníci (kromě úředníků ve službách a obchodě) 42 Úředníci ve službách a obchodě Hlavní třída 5 (provozní pracovníci ve službách) byla v inzerátech nabízejících zaměstnání zastoupena v 19,4 % (826 případů), a dostala se tak na pomyslnou první příčku četnosti poptávky. K typickým zástupcům této profese patří prodavači, kadeřníci, kuchaři, číšníci, METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 23

24 pečovatelé, pracovníci ostrahy. U této třídy lze říci, že poptávka po jejích zástupcích v inzertní nabídce zaměstnání příliš neodpovídá jejímu podílu na celkovém počtu zaměstnanců, který představuje 12,4 % ze všech zaměstnaných, tedy 605 tisíc pracujících. V klasifikaci CZ-ISCO se zaměstnanci klasifikační třídy 5 člení takto: 5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě 51 Obsluhující pracovníci 52 Prodavači, manekýni a předváděči zboží Obrázek 8 - Struktura hledaných profesí a skutečná struktura zaměstnaných podle hlavních klasifikačních tříd CZ-ISCO (dříve KZAM) v inzerci v denním tisku v roce 2012 (zdroj: NUV, upraveno) 24 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

25 4 Možnost uplatnění v oblasti ICT (názvy pracovních pozic, příklady pracovní náplně) V kapitole 2.2 jsme popsali klasifikaci zaměstnání (povolání) CZ ISCO, která je používaná ČSÚ a inzertními servery. Klasifikace CZ ISCO pracuje se s těmito základními pojmy - pracovní místo, zaměstnání a dovednosti. Dělí pracovníky do 10 tříd a 4 úrovní dovedností. V oblasti poskytování zboží a služeb spojených s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) jsou definováy následující třídy a popsány činnosti v těchto kategoriích: 25 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií 35 Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zaměstnání v oblasti informačních a komunikačních technologií jsou však zahrnuta i v podskupinách jiných tříd, např.: 2356 Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách 7422 Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií 25 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií provádějí výzkum, plánují, navrhují, píší, testují, poskytují poradenství a zlepšují systémy informačních technologií, hardwaru, softwaru a příbuzných koncepcí pro konkrétní aplikace; zpracovávají související dokumentaci včetně zásad, politik a postupů; navrhují, vyvíjejí, kontrolují, poskytují údržbu a podporu databází a dalších informačních systémů s cílem zajistit optimální výkon, integritu a bezpečnost dat. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností. METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 25

26 Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výzkum využití informačních technologií v podnikových funkcích a hledání oblastí pro zlepšování a výzkum teoretických aspektů a operačních metod pro používání počítačů; hodnocení, plánování a navrhování konfigurací hardwaru a softwaru pro konkrétní aplikace včetně internetu, intranetu a multimediálních systémů; vývoj, tvorbu, testování a údržbu počítačových programů; výzkum a vývoj architektury databází a řídicích systémů databází; vývoj a realizaci plánů bezpečnosti a politiky správy dat a správu počítačových sítí a příbuzných počítačových prostředí; analýzu, vývoj, interpretaci a hodnocení parametrů návrhů a architektury komplexních systémů, datových modelů a diagramů při vývoji, konfiguraci a integraci počítačových systémů. Zaměstnání této kategorie jsou rozdělena na následující skupiny: 251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací 252 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí Obrázek 9 - Ukázka z Katalogu CZ ISCO pro část pozic z oboru Informačních a komunikačních technolgií, třída METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

27 251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací provádějí výzkumy, plánují, navrhují, vytvářejí, testují, poskytují poradenství a zlepšují systémy informačních technologií, jako jsou hardware, software a další aplikace pro splnění konkrétních požadavků. Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výzkum využití informačních technologií v činnostech organizací a hledání oblastí pro zlepšení s ohledem na maximální efektivnost a účinnost; výzkum v oblasti teoretických aspektů a operačních metod pro využití počítačů; hodnocení, plánování a navrhování konfigurací hardwaru a softwaru pro konkrétní aplikace; navrhování, tvorbu, testování a údržbu počítačových programů pro konkrétní požadavky; hodnocení, plánování a navrhování internetových, intranetových a multimediálních systémů. Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny: 2511 Systémoví analytici 2512 Vývojáři softwaru 2513 Vývojáři webu a multimédií 2514 Programátoři počítačových aplikací 2519 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci 2511 Systémoví analytici Systémoví analytici provádějí výzkumy, analyzují a hodnotí požadavky klientů na informační technologie, postupy a problémy a zpracovávají a realizují návrhy, doporučení a plány na zlepšení současných a budoucích informačních systémů. METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 27

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 PhDr. Daniela Novotná 13. 4. 2011 Hradec Králové Cíl projektu

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Knihovnické profese v NSP České Budějovice, 3. 11. 2014 Zlata Houšková Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Mgr. Martin Sycha, Ph.D. oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT Závěrečná konference projektu KRUH 14. 3. 2013 Snižující

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-RAM

Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-RAM Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-RAM Metodika pro psaní výstupů z učení Popis oboru a dalších studijních povinností Souvislost s popisem a deskriptory oblastí vzdělávání Jiří Hnilica

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více