Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/ Projekt Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků středních škol inovativní formy spolupráce s využitím moderních technologií (CZ. 1.07/1.1.32/ ) je realizován v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 1

2 Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Vydal: Česká zemědělská univerzita v Praze Autoři: Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Na přípravě spolupracovali: Mgr. Hynek Kohout, Ph.D., RNDr. Jiří Mencl, PhDr. Eva Morawská, Ing. Jana Paseková, Ing. František Pazdera, Mgr. Marie Velflová Tisk: Grafies line s.r.o. Náklad: 100 výtisků Vydání: první, 2014 Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., 2014 ISBN METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

3 Obsah 1 Úvod Oficiální materiály, které se uplatňují ve školství, ve statistikách ČSÚ, v projektech Hospodářské komory či v inzertních serverech Rámcové vzdělávací programy Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) Národní soustava povolání (NSP) Volba oboru vzdělání ve vztahu k problematice nezaměstnanosti Možnost uplatnění v oblasti ICT (názvy pracovních pozic, příklady pracovní náplně) Znalostní profily pracovních pozic v oblasti ICT Heterogenní kariérový růst celoživotní vzdělávání v ICT Národní soustava kvalifikací Jaké certifikace mohou žáci (studenti) získat? Výsledky vlastního dotazování - požadavky zaměstnavatelů na absolventy škol Databáze vzdělavatelů a zaměstnavatelů v oblasti ICT Závěr Literatura Seznam tabulek a seznam obrázků METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 3

4 4 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

5 1 Úvod Budoucí potřeby v oblasti znalostí a dovedností představují jedno z hlavních témat agendy evropské politiky. Revidovaná Lisabonská strategie a další politické dokumenty zdůrazňují větší aktivitu Evropy v předvídání měnících se kvalifikačních potřeb. Tato otázka je chápána jako priorita nadcházejícího desetiletí [1]. Rada pro vzdělávání přijala v listopadu 2007 usnesení nazvané Novými dovednostmi k novým povoláním. Toto usnesení zdůrazňuje potřebu zvýšit celkovou úroveň dovedností a předvídat objevující se kvalifikační potřeby a dovednostní deficity na evropských trzích práce. Zároveň vyzývá k lepšímu propojování znalostí, dovedností a kompetencí se sociálními a ekonomickými potřebami. Usnesení se zaměřuje na posílení identifikace nových typů pracovních míst a kvalifikačních požadavků na evropské úrovni. Dokument navrhuje pravidelně vypracovávat střednědobé předpovědi kvalifikačních požadavků a identifikovat dovednostní mezery. V únoru 2008 publikoval CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) střednědobou prognózu kvalifikačních požadavků pro zaměstnání v Evropě na období Tato prognóza byla následně rozšířena na období Prognózy jsou založeny na výsledcích shromážděných na evropské úrovni z 25 členských států EU a Norska a Švýcarska (EU-25+). Zahrnují šest základních ekonomických sektorů (NACE), devět skupin zaměstnání (ISCO) a tři úrovně formálních kvalifikací (ISCED). Z publikace jsme vybrali několik ukázek. Z obrázku č.1 je patrné, že Evropa zaznamenává obecný posun od primárního sektoru (zejména zemědělství) a tradičních výrobních odvětví směrem ke službám a ke znalostně intenzivní ekonomice. Výsledky prognózy potvrzují, že tento trend bude jako ústřední rys pokračovat v nadcházejícím desetiletí jak na národních úrovních, tak v celé Evropě. Agregaci 41 průmyslových odvětví do 6 odvětví znázorňuje obrázek 2. Zkratka NACE, použitá na obrázku, je akronym pro statistickou klasifikaci ekonomických činností Evropských METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 5

6 společenství (fr. Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes). Předpokládané změny v jednotlivých hospodářských sektorech budou mít podstatný dopad na pracovní dovednosti vyžadované v budoucnosti, což bude navíc dále posilováno změnami v organizaci práce a ve výkonu zaměstnání v rámci jednotlivých odvětví. V současnosti je téměř 40 % lidí zaměstnáno na pozicích vyšší úrovně, jako je management a odborná či technická zaměstnání. Nárůst pracovních míst vyšší a střední úrovně bude pokračovat i v následujících deseti letech a s velkou pravděpodobností poroste rovněž poptávka po pracovnících s vysokoškolským a středoškolským vzděláním, jak ukazuje analýza budoucích kvalifikačních požadavků. Nárůst je také předpovídán u některých pracovních míst, která nevyžadují žádné vzdělání nebo vyžadují jen nízké úrovně dovedností, jako je Obrázek 1 - Minulé a pravděpodobné budoucí trendy v zaměstnanosti podle základních hospodářských sektorů, EU-25+ (zdroj: CEDEFOP) 6 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

7 Obrázek 2 - Agregace 41 průmyslových odvětví do 6 odvetví (zdroj: CEDEFOP) tomu u nekvalifikovaných a pomocných zaměstnání. Naproti tomu klesne počet pracovních míst pro kvalifikované pracovníky v zemědělství, úředníky, řemeslníky a pracovníky v příbuzných oborech (viz obr. 3). METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 7

8 I tam, kde je očekáván pokles zaměstnanosti, odhady náhradní poptávky 1 podle typu zaměstnání jasně ukazují na značný počet volných pracovních míst a na poptávku po pracovnících s adekvátní kvalifikací. U všech kategorií zaměstnání, ve kterých je předpovídán pokles pracovních míst, kompenzuje tyto ztráty více než dostatečně předpokládaná potřeba nahrazování pracovníků, kteří opouštějí pracovní trh. To znamená, že značné počty volných pracovních míst budou také v primárním a výrobním sektoru. Je důležité, aby si tvůrci politiky, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, poradenské služby i občané byli vědomi toho, že mnohá z těchto zaměstnání zůstanou i nadále klíčovými složkami ekonomiky a životaschopnými zdroji pracovních míst. Je však také nutno vzít v úvahu, že povaha těchto zaměstnání a požadavky na kvalifikaci či vzdělání potřebné pro tato povolání se budou měnit [1]. Obrázek 3 - Poptávka podle základních skupin zaměstnání, odhadovaná změna v letech v milionech pracovních míst, EU-25+, (zdroj: CEDEFOP, převedeno podle české klasifikace KZAM - klasifikace ČSÚ) 1 expanzní poptávka - rozdíl mezi zaměstnaností na konci a na začátku odhadovaného období, náhradní poptávka - dána počtem uvolněných pracovních míst pro specificky vzdělané či zaměstnané. Důvody uvolnění pracovního místa mohou být: odchod do důchodu, změna zaměstnání a jiné. 8 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

9 2 Oficiální materiály, které se uplatňují ve školství, ve statistikách ČSÚ, v projektech Hospodářské komory či v inzertních serverech Problematika znalostních profilů, ať už se jedná o žáky, studenty, zaměstnance či uchazeče o zaměstnání se promítá do mnoha oborů lidské činnosti. V resortu školství je jedinec připravován na svou profesní dráhu, nabývá kompetencí, vytváří si základ svého znalostního profilu. V průběhu svého profesního působení si své znalosti doplňuje a praxí dovednosti získává. A v případě změny či hledání nového či jiného profesního uplatnění jsou po něm kompetence (znalosti, dovednosti, znalostní profily) požadovány. 2.1 Rámcové vzdělávací programy Resort školství pracuje s Rámcovými vzdělávacími programy (RVP), které vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. RVP vycházejí z koncepce celoživotního učení; formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání; podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. V Rámcových vzdělávacích programech jsou pro jednotlivé vzdělávací oblasti definovány cíle vzdělávání i kompetence žáka (studenta, absolventa školy), které studiem získá. Např. pro gymnázia je určeno 8 vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk); Matematika a její aplikace; Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, Geologie); Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ, Dějepis; Geografie); Člověk a svět METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 9

10 práce (Člověk a svět práce); Umění a kultura (Hudební obor, Výtvarný obor); Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova); Informatika a informační a komunikační technologie. Pojem kompetence je chápán nejen jako osvojení poznatků a dovedností, ale i vytváření způsobilostí potřebných pro život nebo výkon povolání. Kompetence jsou tedy schopnosti a znalosti jednotlivce (žáka, studenta, zaměstnance, uchazeče o zaměstnání) a s nimi související dovednosti, postoje a hodnotové orientace, které jsou předpokladem pro výkon jednotlivce ve vymezené činnosti. V RVP se kompetence formálně dělí na klíčové a odborné. Obě tyto skupiny kompetencí se prolínají. Klíčové kompetence: soubor požadavků na vzdělání, zahrnující vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění. Jsou univerzálně použitelné v různých situacích. Ve výuce se neváží na konkrétní vyučovací předměty, lze je rozvíjet prostřednictvím všeobecného i odborného vzdělávání, v teoretickém i praktickém vyučování, ale i prostřednictvím různých dalších aktivit doplňujících výuku, kterých se žáci sami aktivně účastní. Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností a vyjadřují profesní profil absolventa oboru vzdělání, jeho způsobilosti pro výkon povolání. Odvíjejí se od kvalifikačních požadavků na výkon konkrétního povolání a charakterizují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon pracovních činností daného povolání nebo skupiny příbuzných povolání. Pro gymnázia jsou definovány tyto klíčové kompetence, které by si měl žák osvojit: kompetenci k učení, kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a personální, kompetenci občanskou, kompetenci k podnikavosti. 10 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

11 Např. pro klíčovou kompetenci k řešení problémů se očekává, že žák: rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části; vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy; uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice; kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry; je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran; zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků. Pro RVP 6341M01 Ekonomika a podnikání jsou např. pro vzdělávací oblast Obchodní činnost, učivo Prodejní činnost podniku plánovány tyto výsledky vzdělávání (odborné kompetence): Žák: na příkladu ukáže průběh obchodního jednání, na příkladu charakterizuje postup při realizacidodávky, pracuje s příslušnými doklady, na příkladu vysvětlí druhy prodeje a jejich použití v závislosti na prodávané komoditě nebo službě, na příkladu ukáže rozdíly mezi obchodováním s členskými a nečlenskýmizeměmi EU, ovládá zásady obchodního styku přes internet. METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 11

12 Pro RVP 4141M01 Agropodnikání jsou např. pro vzdělávací oblast Informačních a komunikačních technologií, učivo Práce se standardním aplikačním programovým vybavením plánovány tyto výsledky vzdělávání (odborné kompetence): Žák: vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty (ovládá typografická pravidla, formátování, práce se šablonami, styly, objekty, hromadnou korespondenci, tvoří tabulky, grafy, makra), ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem (editace, matematické operace, vestavěné a vlastní funkce, vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba grafu, databáze, kontingenční tabulky a grafy, příprava pro tisk, tisk), ovládá základní práce v databázovém procesoru (editace, vyhledávání, filtrování, třídění, relace, tvorba sestav, příprava pro tisk, tisk), zná základní typy grafických formátů, volí odpovídající programové vybavení pro práci s nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a upravuje. Získané klíčové a odborné kompetence jsou výchozím materiálem pro tvorbu charakteristik a popisu činností jednotlivých pracovních pozic (znalostních profilů). 2.2 Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) Tato klasifikace byla zavedena s účinností od 1. ledna 2011 Českým statistickým úřadem podle 19 odst. 2 zákona č.89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Klasifikace CZ-ISCO vychází z metodických principů mezinárodní klasifikace ISCO-08. Je založena na dvou hlavních principech, kterými jsou druh vykonávané práce (pracovní místo) a úroveň dovedností [2]. Základními pojmy této klasifikace jsou: pracovní místo, zaměstnání a dovednosti. 12 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

13 Pro účely klasifikace jsou pro uspořádání zaměstnání do skupin používány dva rozměry dovedností: specializace dovedností (specializace dovedností odráží požadované znalosti, používané nástroje a zařízení, zpracovávaný nebo používaný materiál a charakter produkovaného zboží a služeb), úroveň dovedností (úroveň dovedností je dána obtížností a rozsahem úkolů a povinností, vykonávaných v určitém zaměstnání. Jsou definovány 4 úrovně dovedností. Každá z definic zahrnuje příklady specifických úkolů, požadovaných dovedností a typických zaměstnání a popisuje také předpokládanou úroveň vzdělání podle klasifikace ISCED 97. První úroveň dovedností (úroveň 1) - zaměstnání na této úrovni dovedností zahrnují obvykle vykonávání fyzické a manuální práce. Pracovní činnosti mají jednoduchý a rutinní charakter. Druhá úroveň dovedností (úroveň 2) - zaměstnání na této úrovni dovedností zahrnují obvykle výkon úkolů, jako jsou obsluha strojů a elektronických zařízení, řízení automobilů, údržba a opravy elektrických a mechanických zařízení a zpracování, uspořádání a uchovávání informací. Třetí úroveň dovedností (úroveň 3) - zaměstnání na této úrovni dovedností obvykle zahrnují složité technické a praktické úkoly, které vyžadují rozsáhlé využití přesných, technických a procesních znalostí příslušného oboru. Čtvrtá úroveň dovedností (úroveň 4) - zaměstnání na této úrovni dovedností obvykle zahrnují vykonávání úkolů, které vyžadují řešení komplexních problémů a tvorbu rozhodnutí na základě rozsáhlých teoretických a praktických dovedností v příslušném oboru. METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 13

14 Pro 3. úroveň dovedností předkládáme ucelený popis této kategorie: zaměstnání na této úrovni dovedností obvykle zahrnují složité technické a praktické úkoly, které vyžadují rozsáhlé využití přesných, technických a procesních znalostí příslušného oboru, na této úrovni se předpokládá vysoká míra gramotnosti a početních schopností, spolu s velmi dobrými komunikačními dovednostmi. Mohou být také vyžadovány schopnosti porozumět složitým psaným materiálům, připravit přesné zápisy a umět jednat s lidmi v obtížných situacích, znalosti a dovednosti potřebné pro kvalitní vykonávání zaměstnání na této úrovni dovedností jsou zpravidla získávány prostřednictvím dalšího studia po ukončení sekundárního vzdělání po dobu 1-3 let, v některých případech může být náhradou za formální vzdělání rozsáhlá relevantní praxe nebo dlouhodobé pracovní školení, mezi zaměstnání na této úrovni dovedností patří např. řídící pracovníci v supermarketech, odborní laboranti v oblasti zdravotnictví, odborní administrativní pracovníci v právní oblasti, obchodní zástupci, zdravotničtí záchranáři, technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií, technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů. Vztah mezi hlavními třídami a úrovněmi dovedností popisuje Tabulka 1. Co se týče zaměstnání v rámci první hlavní třídy, jsou téměř všechna na čtvrté úrovni dovedností. Výjimku tvoří třída 14 - Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci, ve které jsou zaměstnání na třetí úrovni dovedností. Jsou-li pro určení úrovně dovedností použity jako kritérium požadavky na formální vzdělání, používá se Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED 97). Vztah mezi úrovněmi dovedností v klasifikaci ISCO-08 a úrovněmi vzdělání podle klasifikace ISCED 97 popisuje Tabulka 2. Tato klasifikace je zaměstnavateli využívána např. při tvorbě pracovních smluv či výběru nových pracovníků. 14 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

15 Tabulka 1 - Hlavní třídy klasifikace CZ ISCO (zdroj: ČSÚ) Hlavní třídy klasifikace CZ-ISCO Úrovně dovedností 1 Zákonodárci a řídící pracovníci Specialisté 4 3 Techničtí a odborní pracovníci 3 4 Úředníci 5 Pracovníci ve službách a prodeji 6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 7 Řemeslníci a opraváři 2 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 1 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách Tabulka 2 Stupně vzdělání podle klasifikace ISCED 97 (zdroj: ČSÚ) Stupně vzdělání podle klasifikace ISCED 97 6 terciární vzdělání - druhý stupeň (vedoucí k vědecké kvalifikaci) 5A terciární vzdělání - první stupeň, bakalářský/magisterský titul Úrovně dovedností 4 5B terciární vzdělání - první stupeň 3 4 postsekundární neterciární vzdělání 3 vyšší sekundární vzdělání 2 nižší sekundární vzdělání 2 1 primární vzdělání 1 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 15

16 2.3 Národní soustava povolání (NSP) Dynamický vývoj na trhu práce se promítá do nových požadavků zaměstnavatelů na jednotlivé pracovní pozice. Národní soustava povolání (NSP) prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce. Vzniká tak otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která reálně odráží situaci na trhu práce a přináší důležité informace o kvalifikačních požadavcích. NSP se stává významným zdrojem informací pro oblasti lidských zdrojů a profesního vzdělávání ve všech jeho stupních, významně posiluje roli zaměstnavatelů v těchto oblastech a stává se základnou pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce v kontextu celé Evropské unie [3]. Národní soustava povolání byla realizována v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizátorem veřejné zakázky je konsorcium, jehož členy jsou Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Hospodářská komora České republiky,trexima, spol. s r. o.. Na internetových stránkách Národní soustavy povolání je veřejně přístupný Katalog, který obsahuje popis podrobných požadavků na jednotlivé pracovní činnosti ve formě obecných a odborných kompetencí. V Katalogu jsou pracovní činnosti (pracovní pozice, povolání) sdruženy do tzv. Odborných směrů viz. obr. č. 4. Po volbě odborného směru se zobrazí jednotlivá povolání a typové pozice řazené podle kvalifikačních úrovní NSP viz obr. č. 5. Pro jednotlivá povolání (typové pozice) se v další úrovni uvádí, co které povolání zajišťuje, řeší, či jakou činnost vykonává, jaké jsou pro výkon povolání stanoveny pracovní podmínky, jaké jsou pro toto povolání stanoveny kvalifikační požadavky, a další informace o požadovaných kompetencích a dalších znalostech a dovednostech. V neposlední řadě jsou uvedeny i zdravotní podmínky pro výkon povolání viz. obr. č METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

17 Obrázek 4 Odborné směry Národní soustavy povolání METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 17

18 Obrázek 5 NSP - Povolání a typové pozice pro odborný směr Informační technologie 18 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

19 Obrázek 6 - NSP - podrobný popis pracovní pozice (pouze část popisu) Z obrázku č.5 je zřejmé, že u každého povolání (typové pozice) je uvedena i kvalifikační úroveň. Pro projekt NSP byla sestavena vlastní stupnice v rozmězí 1 až 8 (podrobně v kapitole č. 5). Nejvyšší kvalifikační úroveň 8 je znázorněna na obrázku č. 7. METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 19

20 Obrázek 7 - NSP - Nejvyšší kvalifikační úroveň 8 20 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

21 3 Volba oboru vzdělání ve vztahu k problematice nezaměstnanosti Národní ústav pro vzdělávání vydává každoročně analýzu inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu. Poslední data byla publikována v roce 2013 a představují přehledy platné pro rok 2012 [4]. Analýza inzerce v denním tisku Analýza byla zaměřena na strukturu poptávky po povoláních a hledaných kvalifikacích a kompetencích. Jde o kvantitativní šetření s cílem shromáždit relevantní informace o struktuře nejčastěji se vyskytujících požadovaných typů profesí a o hledaných kvalifikacích a kompetencích uchazečů zahrnujících nároky na vzdělání, jazykové vybavení, praxi a další vlastnosti, schopnosti a dovednosti adeptů na daná povolání. Zaměření na nabídku inzerovaných volných pracovních míst představuje další úhel pohledu na širokou problematiku trhu práce, a to z hlediska potřeb deklarovaných zaměstnavateli, tedy těmi, kteří značnou měrou určují podobu trhu práce a jeho další vývoj. Šetření proběhlo v termínech a byly do něj zahrnuty následující celostátní a regionální deníky: Mladá fronta DNES včetně regionálních mutací a přílohy, Hospodářské noviny, Pražský deník, Benešovský deník, Plzeňský deník, Sokolovský deník, Ústecký deník, Liberecký deník, Hradecký deník, Pardubický deník, Jihlavský deník, Olomoucký deník, Zlínský deník, Moravskoslezský deník, Brněnský deník, Annonce, Avízo. Ze zjišťovaných znaků jmenujme: datum, deník, velikost inzerátu (dle počtu řádků, velikost dle nadefinované stupnice), žádaná profese následné kódování podle KZAM (novější klasifikace známa podle označením CZ-ISCO viz kap.2.2), třetí úroveň specifikace, obor činnosti firmy, druh pracovního poměru: hlavní, vedlejší pracovní poměr, brigáda, název firmy, druh vlastnictví firmy: zahraniční, či domácí; popř. je-li inzerát podán v cizím jazyce, METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 21

22 věkové omezení, pohlaví, požadavky na výši vzdělání: vyučen, SŠ, SOŠ, VOŠ, VŠ, požadavky na obor vzdělání kódování dle standardního číselníku oborů vzdělání, požadavky na jazykovou vybavenost uchazečů: aktivní znalost jazyka, popř. více jazyků, podání inzerátu v cizím jazyce je bráno jako požadavek na aktivní znalost daného jazyka, požadavky na schopnost práce s PC: běžná znalost, odborná znalost (programovací jazyky), grafické programy, ostatní požadavky: osobnostní vlastnosti (dynamika, flexibilita, komunikativnost ), vlastní ŘP, požadavky na praxi, popř. její délku, nabízené finanční ohodnocení, region, pro který je pracovník hledán: v krajském členění, resp. zahraničí; region, oblast musejí být přímo uvedeny inzeráty v regionálních denících bez uvedení místa nebyly do regionální analýzy zahrnuty. Pro charakteristiku požadavky na obor vzdělání kódování dle standardního číselníku oborů vzdělání byly použity tyto obory: přírodní vědy, technické obory (zvláštní kategorie: strojírenství, elektrotechnika, chemie, stavebnictví, doprava, textil, oděvnictví), zem., les. a vet. vědy, lékařství, ekonomie, obchod, společenské vědy, gastronomie, hotelnictví, knihovnictví, právo, učitelství, umělecké obory. Celkem bylo zaznamenáno inzerátů v denním tisku. Analýza inzerce na internetu Šetření proběhlo v termínech Monitorovány byly servery prace.cz a sprace.cz. Celkem bylo zaznamenáno inzerátů. Celkem tedy bylo ve sledovaném období zachyceno inzerátů nabízejících pracovní místo. Z analýz komentujeme výsledky pro 3, 4 a 5 klasifikační třídu. Zaměstnanci z hlavní klasifikační třídy 3 (techničtí pracovníci) patřili k nejhledanějším (19,1 %, 816 inzerátů), v žebříčku četností jim patří druhé místo. Je zřejmé, že po pracovnících z této třídy je na trhu práce poptávka. Pokud jde o strukturu zaměstnaných, tak platí, že tato klasifikační třída nejvíce vyčerpává celkový podíl zaměstnanců na trhu práce, kdy podíl zaměstnanců náležejících do METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

23 klasifikační třídy činí 24,7 % ze všech pracujících, což v absolutním vyjádření představuje tisíc pracujících. Do této třídy patří například technici včetně bezpečnostních techniků, zdravotní sestry, obchodní zástupci, pojišťovací agenti, účetní a odborní referenti. V klasifikaci CZ-ISCO se zaměstnanci klasifikační třídy 3 člení takto: 3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech 31 Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech 32 Techničtí pracovníci v oblasti biologie, zdravotničtí a zemědělští pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech 33 Pedagogičtí pracovníci 34 Jiní pomocní odborní pracovníci Profese hlavní třídy 4 (úředníci a administrativní pracovníci) byly hledány v 6,4 % (274 případů). Do této profesní třídy patří např. sekretářky, recepční, telefonisté, nižší úředníci apod.) a třída patří k těm hledanějším, v roce 2012 jí patří šesté místo. Podíl zaměstnanců náležejících do této třídy na celkovém počtu zaměstnanců je spíše nižší, kdy její zástupci tvoří 7,9 % všech zaměstnaných. Do této klasifikační třídy tak náleží 385 tisíc pracujících. V klasifikaci CZ-ISCO se zaměstnanci klasifikační třídy 4 člení takto: 4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci) 41 Nižší administrativní pracovníci (kromě úředníků ve službách a obchodě) 42 Úředníci ve službách a obchodě Hlavní třída 5 (provozní pracovníci ve službách) byla v inzerátech nabízejících zaměstnání zastoupena v 19,4 % (826 případů), a dostala se tak na pomyslnou první příčku četnosti poptávky. K typickým zástupcům této profese patří prodavači, kadeřníci, kuchaři, číšníci, METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 23

24 pečovatelé, pracovníci ostrahy. U této třídy lze říci, že poptávka po jejích zástupcích v inzertní nabídce zaměstnání příliš neodpovídá jejímu podílu na celkovém počtu zaměstnanců, který představuje 12,4 % ze všech zaměstnaných, tedy 605 tisíc pracujících. V klasifikaci CZ-ISCO se zaměstnanci klasifikační třídy 5 člení takto: 5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě 51 Obsluhující pracovníci 52 Prodavači, manekýni a předváděči zboží Obrázek 8 - Struktura hledaných profesí a skutečná struktura zaměstnaných podle hlavních klasifikačních tříd CZ-ISCO (dříve KZAM) v inzerci v denním tisku v roce 2012 (zdroj: NUV, upraveno) 24 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

25 4 Možnost uplatnění v oblasti ICT (názvy pracovních pozic, příklady pracovní náplně) V kapitole 2.2 jsme popsali klasifikaci zaměstnání (povolání) CZ ISCO, která je používaná ČSÚ a inzertními servery. Klasifikace CZ ISCO pracuje se s těmito základními pojmy - pracovní místo, zaměstnání a dovednosti. Dělí pracovníky do 10 tříd a 4 úrovní dovedností. V oblasti poskytování zboží a služeb spojených s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) jsou definováy následující třídy a popsány činnosti v těchto kategoriích: 25 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií 35 Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zaměstnání v oblasti informačních a komunikačních technologií jsou však zahrnuta i v podskupinách jiných tříd, např.: 2356 Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách 7422 Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií 25 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií provádějí výzkum, plánují, navrhují, píší, testují, poskytují poradenství a zlepšují systémy informačních technologií, hardwaru, softwaru a příbuzných koncepcí pro konkrétní aplikace; zpracovávají související dokumentaci včetně zásad, politik a postupů; navrhují, vyvíjejí, kontrolují, poskytují údržbu a podporu databází a dalších informačních systémů s cílem zajistit optimální výkon, integritu a bezpečnost dat. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností. METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 25

26 Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výzkum využití informačních technologií v podnikových funkcích a hledání oblastí pro zlepšování a výzkum teoretických aspektů a operačních metod pro používání počítačů; hodnocení, plánování a navrhování konfigurací hardwaru a softwaru pro konkrétní aplikace včetně internetu, intranetu a multimediálních systémů; vývoj, tvorbu, testování a údržbu počítačových programů; výzkum a vývoj architektury databází a řídicích systémů databází; vývoj a realizaci plánů bezpečnosti a politiky správy dat a správu počítačových sítí a příbuzných počítačových prostředí; analýzu, vývoj, interpretaci a hodnocení parametrů návrhů a architektury komplexních systémů, datových modelů a diagramů při vývoji, konfiguraci a integraci počítačových systémů. Zaměstnání této kategorie jsou rozdělena na následující skupiny: 251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací 252 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí Obrázek 9 - Ukázka z Katalogu CZ ISCO pro část pozic z oboru Informačních a komunikačních technolgií, třída METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

27 251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací provádějí výzkumy, plánují, navrhují, vytvářejí, testují, poskytují poradenství a zlepšují systémy informačních technologií, jako jsou hardware, software a další aplikace pro splnění konkrétních požadavků. Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výzkum využití informačních technologií v činnostech organizací a hledání oblastí pro zlepšení s ohledem na maximální efektivnost a účinnost; výzkum v oblasti teoretických aspektů a operačních metod pro využití počítačů; hodnocení, plánování a navrhování konfigurací hardwaru a softwaru pro konkrétní aplikace; navrhování, tvorbu, testování a údržbu počítačových programů pro konkrétní požadavky; hodnocení, plánování a navrhování internetových, intranetových a multimediálních systémů. Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny: 2511 Systémoví analytici 2512 Vývojáři softwaru 2513 Vývojáři webu a multimédií 2514 Programátoři počítačových aplikací 2519 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci 2511 Systémoví analytici Systémoví analytici provádějí výzkumy, analyzují a hodnotí požadavky klientů na informační technologie, postupy a problémy a zpracovávají a realizují návrhy, doporučení a plány na zlepšení současných a budoucích informačních systémů. METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 27

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO 600015483 IČ 00055107 Adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ 688 01 Ředitel Ing. Jiří Polanský

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více