Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/ Projekt Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků středních škol inovativní formy spolupráce s využitím moderních technologií (CZ. 1.07/1.1.32/ ) je realizován v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 1

2 Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Vydal: Česká zemědělská univerzita v Praze Autoři: Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Na přípravě spolupracovali: Mgr. Hynek Kohout, Ph.D., RNDr. Jiří Mencl, PhDr. Eva Morawská, Ing. Jana Paseková, Ing. František Pazdera, Mgr. Marie Velflová Tisk: Grafies line s.r.o. Náklad: 100 výtisků Vydání: první, 2014 Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., 2014 ISBN METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

3 Obsah 1 Úvod Oficiální materiály, které se uplatňují ve školství, ve statistikách ČSÚ, v projektech Hospodářské komory či v inzertních serverech Rámcové vzdělávací programy Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) Národní soustava povolání (NSP) Volba oboru vzdělání ve vztahu k problematice nezaměstnanosti Možnost uplatnění v oblasti ICT (názvy pracovních pozic, příklady pracovní náplně) Znalostní profily pracovních pozic v oblasti ICT Heterogenní kariérový růst celoživotní vzdělávání v ICT Národní soustava kvalifikací Jaké certifikace mohou žáci (studenti) získat? Výsledky vlastního dotazování - požadavky zaměstnavatelů na absolventy škol Databáze vzdělavatelů a zaměstnavatelů v oblasti ICT Závěr Literatura Seznam tabulek a seznam obrázků METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 3

4 4 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

5 1 Úvod Budoucí potřeby v oblasti znalostí a dovedností představují jedno z hlavních témat agendy evropské politiky. Revidovaná Lisabonská strategie a další politické dokumenty zdůrazňují větší aktivitu Evropy v předvídání měnících se kvalifikačních potřeb. Tato otázka je chápána jako priorita nadcházejícího desetiletí [1]. Rada pro vzdělávání přijala v listopadu 2007 usnesení nazvané Novými dovednostmi k novým povoláním. Toto usnesení zdůrazňuje potřebu zvýšit celkovou úroveň dovedností a předvídat objevující se kvalifikační potřeby a dovednostní deficity na evropských trzích práce. Zároveň vyzývá k lepšímu propojování znalostí, dovedností a kompetencí se sociálními a ekonomickými potřebami. Usnesení se zaměřuje na posílení identifikace nových typů pracovních míst a kvalifikačních požadavků na evropské úrovni. Dokument navrhuje pravidelně vypracovávat střednědobé předpovědi kvalifikačních požadavků a identifikovat dovednostní mezery. V únoru 2008 publikoval CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) střednědobou prognózu kvalifikačních požadavků pro zaměstnání v Evropě na období Tato prognóza byla následně rozšířena na období Prognózy jsou založeny na výsledcích shromážděných na evropské úrovni z 25 členských států EU a Norska a Švýcarska (EU-25+). Zahrnují šest základních ekonomických sektorů (NACE), devět skupin zaměstnání (ISCO) a tři úrovně formálních kvalifikací (ISCED). Z publikace jsme vybrali několik ukázek. Z obrázku č.1 je patrné, že Evropa zaznamenává obecný posun od primárního sektoru (zejména zemědělství) a tradičních výrobních odvětví směrem ke službám a ke znalostně intenzivní ekonomice. Výsledky prognózy potvrzují, že tento trend bude jako ústřední rys pokračovat v nadcházejícím desetiletí jak na národních úrovních, tak v celé Evropě. Agregaci 41 průmyslových odvětví do 6 odvětví znázorňuje obrázek 2. Zkratka NACE, použitá na obrázku, je akronym pro statistickou klasifikaci ekonomických činností Evropských METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 5

6 společenství (fr. Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes). Předpokládané změny v jednotlivých hospodářských sektorech budou mít podstatný dopad na pracovní dovednosti vyžadované v budoucnosti, což bude navíc dále posilováno změnami v organizaci práce a ve výkonu zaměstnání v rámci jednotlivých odvětví. V současnosti je téměř 40 % lidí zaměstnáno na pozicích vyšší úrovně, jako je management a odborná či technická zaměstnání. Nárůst pracovních míst vyšší a střední úrovně bude pokračovat i v následujících deseti letech a s velkou pravděpodobností poroste rovněž poptávka po pracovnících s vysokoškolským a středoškolským vzděláním, jak ukazuje analýza budoucích kvalifikačních požadavků. Nárůst je také předpovídán u některých pracovních míst, která nevyžadují žádné vzdělání nebo vyžadují jen nízké úrovně dovedností, jako je Obrázek 1 - Minulé a pravděpodobné budoucí trendy v zaměstnanosti podle základních hospodářských sektorů, EU-25+ (zdroj: CEDEFOP) 6 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

7 Obrázek 2 - Agregace 41 průmyslových odvětví do 6 odvetví (zdroj: CEDEFOP) tomu u nekvalifikovaných a pomocných zaměstnání. Naproti tomu klesne počet pracovních míst pro kvalifikované pracovníky v zemědělství, úředníky, řemeslníky a pracovníky v příbuzných oborech (viz obr. 3). METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 7

8 I tam, kde je očekáván pokles zaměstnanosti, odhady náhradní poptávky 1 podle typu zaměstnání jasně ukazují na značný počet volných pracovních míst a na poptávku po pracovnících s adekvátní kvalifikací. U všech kategorií zaměstnání, ve kterých je předpovídán pokles pracovních míst, kompenzuje tyto ztráty více než dostatečně předpokládaná potřeba nahrazování pracovníků, kteří opouštějí pracovní trh. To znamená, že značné počty volných pracovních míst budou také v primárním a výrobním sektoru. Je důležité, aby si tvůrci politiky, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, poradenské služby i občané byli vědomi toho, že mnohá z těchto zaměstnání zůstanou i nadále klíčovými složkami ekonomiky a životaschopnými zdroji pracovních míst. Je však také nutno vzít v úvahu, že povaha těchto zaměstnání a požadavky na kvalifikaci či vzdělání potřebné pro tato povolání se budou měnit [1]. Obrázek 3 - Poptávka podle základních skupin zaměstnání, odhadovaná změna v letech v milionech pracovních míst, EU-25+, (zdroj: CEDEFOP, převedeno podle české klasifikace KZAM - klasifikace ČSÚ) 1 expanzní poptávka - rozdíl mezi zaměstnaností na konci a na začátku odhadovaného období, náhradní poptávka - dána počtem uvolněných pracovních míst pro specificky vzdělané či zaměstnané. Důvody uvolnění pracovního místa mohou být: odchod do důchodu, změna zaměstnání a jiné. 8 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

9 2 Oficiální materiály, které se uplatňují ve školství, ve statistikách ČSÚ, v projektech Hospodářské komory či v inzertních serverech Problematika znalostních profilů, ať už se jedná o žáky, studenty, zaměstnance či uchazeče o zaměstnání se promítá do mnoha oborů lidské činnosti. V resortu školství je jedinec připravován na svou profesní dráhu, nabývá kompetencí, vytváří si základ svého znalostního profilu. V průběhu svého profesního působení si své znalosti doplňuje a praxí dovednosti získává. A v případě změny či hledání nového či jiného profesního uplatnění jsou po něm kompetence (znalosti, dovednosti, znalostní profily) požadovány. 2.1 Rámcové vzdělávací programy Resort školství pracuje s Rámcovými vzdělávacími programy (RVP), které vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. RVP vycházejí z koncepce celoživotního učení; formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání; podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. V Rámcových vzdělávacích programech jsou pro jednotlivé vzdělávací oblasti definovány cíle vzdělávání i kompetence žáka (studenta, absolventa školy), které studiem získá. Např. pro gymnázia je určeno 8 vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk); Matematika a její aplikace; Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, Geologie); Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ, Dějepis; Geografie); Člověk a svět METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 9

10 práce (Člověk a svět práce); Umění a kultura (Hudební obor, Výtvarný obor); Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova); Informatika a informační a komunikační technologie. Pojem kompetence je chápán nejen jako osvojení poznatků a dovedností, ale i vytváření způsobilostí potřebných pro život nebo výkon povolání. Kompetence jsou tedy schopnosti a znalosti jednotlivce (žáka, studenta, zaměstnance, uchazeče o zaměstnání) a s nimi související dovednosti, postoje a hodnotové orientace, které jsou předpokladem pro výkon jednotlivce ve vymezené činnosti. V RVP se kompetence formálně dělí na klíčové a odborné. Obě tyto skupiny kompetencí se prolínají. Klíčové kompetence: soubor požadavků na vzdělání, zahrnující vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění. Jsou univerzálně použitelné v různých situacích. Ve výuce se neváží na konkrétní vyučovací předměty, lze je rozvíjet prostřednictvím všeobecného i odborného vzdělávání, v teoretickém i praktickém vyučování, ale i prostřednictvím různých dalších aktivit doplňujících výuku, kterých se žáci sami aktivně účastní. Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností a vyjadřují profesní profil absolventa oboru vzdělání, jeho způsobilosti pro výkon povolání. Odvíjejí se od kvalifikačních požadavků na výkon konkrétního povolání a charakterizují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon pracovních činností daného povolání nebo skupiny příbuzných povolání. Pro gymnázia jsou definovány tyto klíčové kompetence, které by si měl žák osvojit: kompetenci k učení, kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a personální, kompetenci občanskou, kompetenci k podnikavosti. 10 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

11 Např. pro klíčovou kompetenci k řešení problémů se očekává, že žák: rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části; vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy; uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice; kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry; je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran; zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků. Pro RVP 6341M01 Ekonomika a podnikání jsou např. pro vzdělávací oblast Obchodní činnost, učivo Prodejní činnost podniku plánovány tyto výsledky vzdělávání (odborné kompetence): Žák: na příkladu ukáže průběh obchodního jednání, na příkladu charakterizuje postup při realizacidodávky, pracuje s příslušnými doklady, na příkladu vysvětlí druhy prodeje a jejich použití v závislosti na prodávané komoditě nebo službě, na příkladu ukáže rozdíly mezi obchodováním s členskými a nečlenskýmizeměmi EU, ovládá zásady obchodního styku přes internet. METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 11

12 Pro RVP 4141M01 Agropodnikání jsou např. pro vzdělávací oblast Informačních a komunikačních technologií, učivo Práce se standardním aplikačním programovým vybavením plánovány tyto výsledky vzdělávání (odborné kompetence): Žák: vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty (ovládá typografická pravidla, formátování, práce se šablonami, styly, objekty, hromadnou korespondenci, tvoří tabulky, grafy, makra), ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem (editace, matematické operace, vestavěné a vlastní funkce, vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba grafu, databáze, kontingenční tabulky a grafy, příprava pro tisk, tisk), ovládá základní práce v databázovém procesoru (editace, vyhledávání, filtrování, třídění, relace, tvorba sestav, příprava pro tisk, tisk), zná základní typy grafických formátů, volí odpovídající programové vybavení pro práci s nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a upravuje. Získané klíčové a odborné kompetence jsou výchozím materiálem pro tvorbu charakteristik a popisu činností jednotlivých pracovních pozic (znalostních profilů). 2.2 Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) Tato klasifikace byla zavedena s účinností od 1. ledna 2011 Českým statistickým úřadem podle 19 odst. 2 zákona č.89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Klasifikace CZ-ISCO vychází z metodických principů mezinárodní klasifikace ISCO-08. Je založena na dvou hlavních principech, kterými jsou druh vykonávané práce (pracovní místo) a úroveň dovedností [2]. Základními pojmy této klasifikace jsou: pracovní místo, zaměstnání a dovednosti. 12 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

13 Pro účely klasifikace jsou pro uspořádání zaměstnání do skupin používány dva rozměry dovedností: specializace dovedností (specializace dovedností odráží požadované znalosti, používané nástroje a zařízení, zpracovávaný nebo používaný materiál a charakter produkovaného zboží a služeb), úroveň dovedností (úroveň dovedností je dána obtížností a rozsahem úkolů a povinností, vykonávaných v určitém zaměstnání. Jsou definovány 4 úrovně dovedností. Každá z definic zahrnuje příklady specifických úkolů, požadovaných dovedností a typických zaměstnání a popisuje také předpokládanou úroveň vzdělání podle klasifikace ISCED 97. První úroveň dovedností (úroveň 1) - zaměstnání na této úrovni dovedností zahrnují obvykle vykonávání fyzické a manuální práce. Pracovní činnosti mají jednoduchý a rutinní charakter. Druhá úroveň dovedností (úroveň 2) - zaměstnání na této úrovni dovedností zahrnují obvykle výkon úkolů, jako jsou obsluha strojů a elektronických zařízení, řízení automobilů, údržba a opravy elektrických a mechanických zařízení a zpracování, uspořádání a uchovávání informací. Třetí úroveň dovedností (úroveň 3) - zaměstnání na této úrovni dovedností obvykle zahrnují složité technické a praktické úkoly, které vyžadují rozsáhlé využití přesných, technických a procesních znalostí příslušného oboru. Čtvrtá úroveň dovedností (úroveň 4) - zaměstnání na této úrovni dovedností obvykle zahrnují vykonávání úkolů, které vyžadují řešení komplexních problémů a tvorbu rozhodnutí na základě rozsáhlých teoretických a praktických dovedností v příslušném oboru. METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 13

14 Pro 3. úroveň dovedností předkládáme ucelený popis této kategorie: zaměstnání na této úrovni dovedností obvykle zahrnují složité technické a praktické úkoly, které vyžadují rozsáhlé využití přesných, technických a procesních znalostí příslušného oboru, na této úrovni se předpokládá vysoká míra gramotnosti a početních schopností, spolu s velmi dobrými komunikačními dovednostmi. Mohou být také vyžadovány schopnosti porozumět složitým psaným materiálům, připravit přesné zápisy a umět jednat s lidmi v obtížných situacích, znalosti a dovednosti potřebné pro kvalitní vykonávání zaměstnání na této úrovni dovedností jsou zpravidla získávány prostřednictvím dalšího studia po ukončení sekundárního vzdělání po dobu 1-3 let, v některých případech může být náhradou za formální vzdělání rozsáhlá relevantní praxe nebo dlouhodobé pracovní školení, mezi zaměstnání na této úrovni dovedností patří např. řídící pracovníci v supermarketech, odborní laboranti v oblasti zdravotnictví, odborní administrativní pracovníci v právní oblasti, obchodní zástupci, zdravotničtí záchranáři, technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií, technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů. Vztah mezi hlavními třídami a úrovněmi dovedností popisuje Tabulka 1. Co se týče zaměstnání v rámci první hlavní třídy, jsou téměř všechna na čtvrté úrovni dovedností. Výjimku tvoří třída 14 - Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci, ve které jsou zaměstnání na třetí úrovni dovedností. Jsou-li pro určení úrovně dovedností použity jako kritérium požadavky na formální vzdělání, používá se Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED 97). Vztah mezi úrovněmi dovedností v klasifikaci ISCO-08 a úrovněmi vzdělání podle klasifikace ISCED 97 popisuje Tabulka 2. Tato klasifikace je zaměstnavateli využívána např. při tvorbě pracovních smluv či výběru nových pracovníků. 14 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

15 Tabulka 1 - Hlavní třídy klasifikace CZ ISCO (zdroj: ČSÚ) Hlavní třídy klasifikace CZ-ISCO Úrovně dovedností 1 Zákonodárci a řídící pracovníci Specialisté 4 3 Techničtí a odborní pracovníci 3 4 Úředníci 5 Pracovníci ve službách a prodeji 6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 7 Řemeslníci a opraváři 2 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 1 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách Tabulka 2 Stupně vzdělání podle klasifikace ISCED 97 (zdroj: ČSÚ) Stupně vzdělání podle klasifikace ISCED 97 6 terciární vzdělání - druhý stupeň (vedoucí k vědecké kvalifikaci) 5A terciární vzdělání - první stupeň, bakalářský/magisterský titul Úrovně dovedností 4 5B terciární vzdělání - první stupeň 3 4 postsekundární neterciární vzdělání 3 vyšší sekundární vzdělání 2 nižší sekundární vzdělání 2 1 primární vzdělání 1 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 15

16 2.3 Národní soustava povolání (NSP) Dynamický vývoj na trhu práce se promítá do nových požadavků zaměstnavatelů na jednotlivé pracovní pozice. Národní soustava povolání (NSP) prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce. Vzniká tak otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která reálně odráží situaci na trhu práce a přináší důležité informace o kvalifikačních požadavcích. NSP se stává významným zdrojem informací pro oblasti lidských zdrojů a profesního vzdělávání ve všech jeho stupních, významně posiluje roli zaměstnavatelů v těchto oblastech a stává se základnou pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce v kontextu celé Evropské unie [3]. Národní soustava povolání byla realizována v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizátorem veřejné zakázky je konsorcium, jehož členy jsou Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Hospodářská komora České republiky,trexima, spol. s r. o.. Na internetových stránkách Národní soustavy povolání je veřejně přístupný Katalog, který obsahuje popis podrobných požadavků na jednotlivé pracovní činnosti ve formě obecných a odborných kompetencí. V Katalogu jsou pracovní činnosti (pracovní pozice, povolání) sdruženy do tzv. Odborných směrů viz. obr. č. 4. Po volbě odborného směru se zobrazí jednotlivá povolání a typové pozice řazené podle kvalifikačních úrovní NSP viz obr. č. 5. Pro jednotlivá povolání (typové pozice) se v další úrovni uvádí, co které povolání zajišťuje, řeší, či jakou činnost vykonává, jaké jsou pro výkon povolání stanoveny pracovní podmínky, jaké jsou pro toto povolání stanoveny kvalifikační požadavky, a další informace o požadovaných kompetencích a dalších znalostech a dovednostech. V neposlední řadě jsou uvedeny i zdravotní podmínky pro výkon povolání viz. obr. č METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

17 Obrázek 4 Odborné směry Národní soustavy povolání METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 17

18 Obrázek 5 NSP - Povolání a typové pozice pro odborný směr Informační technologie 18 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

19 Obrázek 6 - NSP - podrobný popis pracovní pozice (pouze část popisu) Z obrázku č.5 je zřejmé, že u každého povolání (typové pozice) je uvedena i kvalifikační úroveň. Pro projekt NSP byla sestavena vlastní stupnice v rozmězí 1 až 8 (podrobně v kapitole č. 5). Nejvyšší kvalifikační úroveň 8 je znázorněna na obrázku č. 7. METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 19

20 Obrázek 7 - NSP - Nejvyšší kvalifikační úroveň 8 20 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

21 3 Volba oboru vzdělání ve vztahu k problematice nezaměstnanosti Národní ústav pro vzdělávání vydává každoročně analýzu inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu. Poslední data byla publikována v roce 2013 a představují přehledy platné pro rok 2012 [4]. Analýza inzerce v denním tisku Analýza byla zaměřena na strukturu poptávky po povoláních a hledaných kvalifikacích a kompetencích. Jde o kvantitativní šetření s cílem shromáždit relevantní informace o struktuře nejčastěji se vyskytujících požadovaných typů profesí a o hledaných kvalifikacích a kompetencích uchazečů zahrnujících nároky na vzdělání, jazykové vybavení, praxi a další vlastnosti, schopnosti a dovednosti adeptů na daná povolání. Zaměření na nabídku inzerovaných volných pracovních míst představuje další úhel pohledu na širokou problematiku trhu práce, a to z hlediska potřeb deklarovaných zaměstnavateli, tedy těmi, kteří značnou měrou určují podobu trhu práce a jeho další vývoj. Šetření proběhlo v termínech a byly do něj zahrnuty následující celostátní a regionální deníky: Mladá fronta DNES včetně regionálních mutací a přílohy, Hospodářské noviny, Pražský deník, Benešovský deník, Plzeňský deník, Sokolovský deník, Ústecký deník, Liberecký deník, Hradecký deník, Pardubický deník, Jihlavský deník, Olomoucký deník, Zlínský deník, Moravskoslezský deník, Brněnský deník, Annonce, Avízo. Ze zjišťovaných znaků jmenujme: datum, deník, velikost inzerátu (dle počtu řádků, velikost dle nadefinované stupnice), žádaná profese následné kódování podle KZAM (novější klasifikace známa podle označením CZ-ISCO viz kap.2.2), třetí úroveň specifikace, obor činnosti firmy, druh pracovního poměru: hlavní, vedlejší pracovní poměr, brigáda, název firmy, druh vlastnictví firmy: zahraniční, či domácí; popř. je-li inzerát podán v cizím jazyce, METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 21

22 věkové omezení, pohlaví, požadavky na výši vzdělání: vyučen, SŠ, SOŠ, VOŠ, VŠ, požadavky na obor vzdělání kódování dle standardního číselníku oborů vzdělání, požadavky na jazykovou vybavenost uchazečů: aktivní znalost jazyka, popř. více jazyků, podání inzerátu v cizím jazyce je bráno jako požadavek na aktivní znalost daného jazyka, požadavky na schopnost práce s PC: běžná znalost, odborná znalost (programovací jazyky), grafické programy, ostatní požadavky: osobnostní vlastnosti (dynamika, flexibilita, komunikativnost ), vlastní ŘP, požadavky na praxi, popř. její délku, nabízené finanční ohodnocení, region, pro který je pracovník hledán: v krajském členění, resp. zahraničí; region, oblast musejí být přímo uvedeny inzeráty v regionálních denících bez uvedení místa nebyly do regionální analýzy zahrnuty. Pro charakteristiku požadavky na obor vzdělání kódování dle standardního číselníku oborů vzdělání byly použity tyto obory: přírodní vědy, technické obory (zvláštní kategorie: strojírenství, elektrotechnika, chemie, stavebnictví, doprava, textil, oděvnictví), zem., les. a vet. vědy, lékařství, ekonomie, obchod, společenské vědy, gastronomie, hotelnictví, knihovnictví, právo, učitelství, umělecké obory. Celkem bylo zaznamenáno inzerátů v denním tisku. Analýza inzerce na internetu Šetření proběhlo v termínech Monitorovány byly servery prace.cz a sprace.cz. Celkem bylo zaznamenáno inzerátů. Celkem tedy bylo ve sledovaném období zachyceno inzerátů nabízejících pracovní místo. Z analýz komentujeme výsledky pro 3, 4 a 5 klasifikační třídu. Zaměstnanci z hlavní klasifikační třídy 3 (techničtí pracovníci) patřili k nejhledanějším (19,1 %, 816 inzerátů), v žebříčku četností jim patří druhé místo. Je zřejmé, že po pracovnících z této třídy je na trhu práce poptávka. Pokud jde o strukturu zaměstnaných, tak platí, že tato klasifikační třída nejvíce vyčerpává celkový podíl zaměstnanců na trhu práce, kdy podíl zaměstnanců náležejících do METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

23 klasifikační třídy činí 24,7 % ze všech pracujících, což v absolutním vyjádření představuje tisíc pracujících. Do této třídy patří například technici včetně bezpečnostních techniků, zdravotní sestry, obchodní zástupci, pojišťovací agenti, účetní a odborní referenti. V klasifikaci CZ-ISCO se zaměstnanci klasifikační třídy 3 člení takto: 3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech 31 Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech 32 Techničtí pracovníci v oblasti biologie, zdravotničtí a zemědělští pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech 33 Pedagogičtí pracovníci 34 Jiní pomocní odborní pracovníci Profese hlavní třídy 4 (úředníci a administrativní pracovníci) byly hledány v 6,4 % (274 případů). Do této profesní třídy patří např. sekretářky, recepční, telefonisté, nižší úředníci apod.) a třída patří k těm hledanějším, v roce 2012 jí patří šesté místo. Podíl zaměstnanců náležejících do této třídy na celkovém počtu zaměstnanců je spíše nižší, kdy její zástupci tvoří 7,9 % všech zaměstnaných. Do této klasifikační třídy tak náleží 385 tisíc pracujících. V klasifikaci CZ-ISCO se zaměstnanci klasifikační třídy 4 člení takto: 4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci) 41 Nižší administrativní pracovníci (kromě úředníků ve službách a obchodě) 42 Úředníci ve službách a obchodě Hlavní třída 5 (provozní pracovníci ve službách) byla v inzerátech nabízejících zaměstnání zastoupena v 19,4 % (826 případů), a dostala se tak na pomyslnou první příčku četnosti poptávky. K typickým zástupcům této profese patří prodavači, kadeřníci, kuchaři, číšníci, METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 23

24 pečovatelé, pracovníci ostrahy. U této třídy lze říci, že poptávka po jejích zástupcích v inzertní nabídce zaměstnání příliš neodpovídá jejímu podílu na celkovém počtu zaměstnanců, který představuje 12,4 % ze všech zaměstnaných, tedy 605 tisíc pracujících. V klasifikaci CZ-ISCO se zaměstnanci klasifikační třídy 5 člení takto: 5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě 51 Obsluhující pracovníci 52 Prodavači, manekýni a předváděči zboží Obrázek 8 - Struktura hledaných profesí a skutečná struktura zaměstnaných podle hlavních klasifikačních tříd CZ-ISCO (dříve KZAM) v inzerci v denním tisku v roce 2012 (zdroj: NUV, upraveno) 24 METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

25 4 Možnost uplatnění v oblasti ICT (názvy pracovních pozic, příklady pracovní náplně) V kapitole 2.2 jsme popsali klasifikaci zaměstnání (povolání) CZ ISCO, která je používaná ČSÚ a inzertními servery. Klasifikace CZ ISCO pracuje se s těmito základními pojmy - pracovní místo, zaměstnání a dovednosti. Dělí pracovníky do 10 tříd a 4 úrovní dovedností. V oblasti poskytování zboží a služeb spojených s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) jsou definováy následující třídy a popsány činnosti v těchto kategoriích: 25 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií 35 Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zaměstnání v oblasti informačních a komunikačních technologií jsou však zahrnuta i v podskupinách jiných tříd, např.: 2356 Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách 7422 Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií 25 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií provádějí výzkum, plánují, navrhují, píší, testují, poskytují poradenství a zlepšují systémy informačních technologií, hardwaru, softwaru a příbuzných koncepcí pro konkrétní aplikace; zpracovávají související dokumentaci včetně zásad, politik a postupů; navrhují, vyvíjejí, kontrolují, poskytují údržbu a podporu databází a dalších informačních systémů s cílem zajistit optimální výkon, integritu a bezpečnost dat. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností. METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 25

26 Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výzkum využití informačních technologií v podnikových funkcích a hledání oblastí pro zlepšování a výzkum teoretických aspektů a operačních metod pro používání počítačů; hodnocení, plánování a navrhování konfigurací hardwaru a softwaru pro konkrétní aplikace včetně internetu, intranetu a multimediálních systémů; vývoj, tvorbu, testování a údržbu počítačových programů; výzkum a vývoj architektury databází a řídicích systémů databází; vývoj a realizaci plánů bezpečnosti a politiky správy dat a správu počítačových sítí a příbuzných počítačových prostředí; analýzu, vývoj, interpretaci a hodnocení parametrů návrhů a architektury komplexních systémů, datových modelů a diagramů při vývoji, konfiguraci a integraci počítačových systémů. Zaměstnání této kategorie jsou rozdělena na následující skupiny: 251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací 252 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí Obrázek 9 - Ukázka z Katalogu CZ ISCO pro část pozic z oboru Informačních a komunikačních technolgií, třída METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT

27 251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací provádějí výzkumy, plánují, navrhují, vytvářejí, testují, poskytují poradenství a zlepšují systémy informačních technologií, jako jsou hardware, software a další aplikace pro splnění konkrétních požadavků. Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výzkum využití informačních technologií v činnostech organizací a hledání oblastí pro zlepšení s ohledem na maximální efektivnost a účinnost; výzkum v oblasti teoretických aspektů a operačních metod pro využití počítačů; hodnocení, plánování a navrhování konfigurací hardwaru a softwaru pro konkrétní aplikace; navrhování, tvorbu, testování a údržbu počítačových programů pro konkrétní požadavky; hodnocení, plánování a navrhování internetových, intranetových a multimediálních systémů. Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny: 2511 Systémoví analytici 2512 Vývojáři softwaru 2513 Vývojáři webu a multimédií 2514 Programátoři počítačových aplikací 2519 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci 2511 Systémoví analytici Systémoví analytici provádějí výzkumy, analyzují a hodnotí požadavky klientů na informační technologie, postupy a problémy a zpracovávají a realizují návrhy, doporučení a plány na zlepšení současných a budoucích informačních systémů. METODIKA PRO ZÁJEMCE O UPLATNĚNÍ V OBLASTI ICT 27

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Knihovnické profese v NSP České Budějovice, 3. 11. 2014 Zlata Houšková Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur

Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur Mgr. Pavlína Štastnová Ing. Mgr. Pavla Kalousková PhDr. Helena Úlovcová Ing. Jiří Vojtěch Potřeby

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 PhDr. Daniela Novotná 13. 4. 2011 Hradec Králové Cíl projektu

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program Název vyučovacího předmětu: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22305/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU Dílčí výstup k syntetické publikaci Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU Martin Lepič, Jan Koucký

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

6.17 Informatika a výpočetní technika

6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávací oblasti Informatika

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-RAM

Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-RAM Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-RAM Metodika pro psaní výstupů z učení Popis oboru a dalších studijních povinností Souvislost s popisem a deskriptory oblastí vzdělávání Jiří Hnilica

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více