ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program"

Transkript

1 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět pro 5. až 9. ročník s týdenní dotací 1 hodiny. Organizační vymezení: - skupiny max. 16 žáků - počet je daný kapacitou učebny informatiky - každý žák pracuje na samostatném počítači. Formy realizace vzdělávacího obsahu: - výuka vedená učitelem - samostatná práce žáků podle zadání - zpracování individuálních a skupinových projektů na zadaná témata (mezipředmětové ) - prezentace prací žáků Výchovně vzdělávací strategie: Vedeme žáka k osvojení následujících kompetencí Kompetence k učení - Vyhledává zdroje informací na internetu, třídí a zpracovává získané informace - Hodnotí a rozlišuje kvalitu a spolehlivost zdroje informací Kompetence k řešení problémů - Zdokonaluje se v ovládání programů softwarových nástrojů různých výrobců - Řeší běžné provozní problémy práce s PC Kompetence komunikativní - Presentuje a obhajuje výsledky vlastní práce - Využívá moderních komunikační technologie a dodržuje zásady bezpečné komunikace Kompetence sociální a personální - Spolupracuje s ostatními při řešení projektových úloh Kompetence občanské - Orientuje se ve zdrojích informací o společnosti a jejím řízení, vyhledává informace o místních úřadech a státní správě Kompetence pracovní - Dodržuje základních pravidla hygieny a bezpečnosti práce s výpočetní technikou - Ovládá základní postupy údržby výpočetní techniky, ochrany dat a antivirové ochrany - Zná a respektuje autorská práva - K 43, str. 1 -

2 Obsah výuky 5. ročník okruh Základy práce s počítačem Očekávané výstupy Využívá základní funkce počítače Respektuje pravidla bezpečné práce s PC Postupuje poučeně v případě běžných provozních problémů Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím Ovládá pracovní postupy výukových programů pro všeobecně vzdělávací předměty Učivo Základy práce s PC Základní pojmy a souvislosti: informace, informační zdroje, informační instituce PC a PC sítě: neustále důležitější prostředek práce s informacemi, organické spojení hardwaru a softwaru Hardware: běžná sestava PC, charakteristika jeho součástí a periferií Software: operační systémy, uživatelské programy, programovací jazyky Typy souborů dat Ukládání dat na médiích vnější paměti a jejich zpracovávání ve vnitřní (operační) paměti Zásady hygieny práce s PC Viry aj. škodlivý software, základy bezpečné práce s PC Uplatňování znalostí a dovedností při samostatné práci s výukovými programy na PC v jiných předmětech výuky Nosný tematický okruh ročníku - K 43, str. 2 -

3 okruh Očekávané výstupy Učivo Operační systém Objekty pracovního prostředí Windows Spouštění programů a otevírání dokumentů Práce s okny Základní operace se složkami a soubory Práce s výukovými programy Nabídka výukových programů z fondů školy Technika práce s nejpoužívanějšími programy, možnosti jejich využití - K 43, str. 3 -

4 okruh Očekávané výstupy Učivo Software z příslušenství Windows Malování: Nástroje programu, možnosti jejich použití Vytváření, ukládání a editace obrázků Kalkulačka: Nástroje programu, možnosti jejich použití Základní výpočetní operace Psaní: Nastavení a ovládací prvky klávesnice Český pravopis a základní typografická pravidla Nadpisy, odstavce a řádky textu, jejich formátování Obrázky a výsledky z kalkulačky v textu Vytváření, ukládání a editace dokumentů Praktická cvičení s tematikou z výuky Čj, M, příp. jiných všeobecně vzdělávacích předmětů Náměty především z výuky Čj. a M - K 43, str. 4 -

5 okruh Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Očekávané výstupy Používá vhodné cesty vyhledávání informací na internetu Vyhledává informace na internetových portálech Využívá nástroje internetu ke komunikaci Pracuje s textem a obrázky v textovém editoru Učivo Lokální PC síť Podmínky pro využití běžných síťových služeb Sdílení informačních zdrojů Běžné operace s úložišti a soubory dat v síti Informační systém školy Internet Informační zdroje internetu Služba www na internetu Elektronická pošta Další formy komunikace po internetu Textový editor Základní typografická a estetická pravidla zpracování textu Formátování písma, odstavců textu Obrázky aj. objekty v textu Uplatnění zdrojů z internetu v textových dokumentech Vyhledávání a ověřování informací ze školního intrawebu Vyhledávání informací pro průřezová témata projekty všeobecně vzdělávacích předmětů Uplatňování pravidel českého pravopisu v textových dokumentech Vytváření dokumentů pro všeobecně vzdělávací předměty Podle zadání z jednotlivých předmětů výuky Zejména v projektové výuce a průřezových tématech - K 43, str. 5 -

6 Pro 6. ročník Vyhledávání informací a komunikace Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost Vývojové trendy informačních technologií trendy v oblasti hardwaru a softwaru trendy informačních služeb na internetových portálech trendy komunikačních služeb na internetu: el. pošty, on-line komunikačních nástrojů Internet Využívání služeb informačních portálů El. pošta prostřednictvím lokálních i webových klientů Nástroje pro on-line komunikaci na internetu Referáty aj. dokumenty do jiných předmětů výuky - K 43, str. 6 -

7 Zpracování a využití informací Ovládá základní nástroje a postupy práce s počítačovou grafikou Uplatňuje základní typografická a estetická pravidla zpracování textových dokumentů Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví Vyhodnocuje a používá informace z internetu aj. informačních zdrojů Zpracovává a presentuje svoje grafické a textové dokumenty Počítačová grafika Grafické nástroje integrované v textovém editoru Úprava obrázků pomocí grafického editoru Digitální fotografie významné informační médium Pořizování digitální fotografie Použití skeneru pro zpracování fotografie i textu Zpracování digitální fotografie pomocí grafického editoru Uplatnění digitální fotografie v dokumentování školní i mimoškolní činnosti Nosný tematický okruh ročníku - K 43, str. 7 -

8 Zpracování získaných informací pomocí textového editoru Upevnění znalostí a dovedností z předcházející výuky, zejména základních typografických a estetických pravidel zpracování textových dokumentů Páce se styly odtstavců a další nástroje ke zpracování vícestránkových dokumentů (záhlaví, zápatí, obsah) Tabulky a grafy v textových dokumentech Uplatnění automatických tvarů v textových dokumentech Začlenění obrázků, fotografií (skenovaného textu) do textových dokumentů Začlenění textů, obrázků, fotografií aj. objektů z internetu do textového dokumentu Respektování zákonů o duševním vlastnictví při zpracování textových aj. dokumentů - Protokoly z laboratorních prací - Příspěvky do školního časopisu - Třídní časopisy - Projekty jiných předmětů výuky - K 43, str. 8 -

9 Pro 7. ročník Vyhledávání informací a komunikace Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost Vývojové trendy informačních technologií trendy v oblasti hardwaru a softwaru trendy informačních služeb na internetových portálech trendy komunikačních služeb na internetu: el. pošty, on-line komunikačních nástrojů Internet Využívání služeb informačních portálů El. pošta prostřednictvím lokálních i webových klientů Nástroje pro on-line komunikaci na internetu Materiály pro projekty jiných předmětů výuky, osobní weby, weby předmětových skupin - K 43, str. 9 -

10 Zpracování a využití informací Pro tvorbu webu využívá znalosti jazyka HTML i možnosti HMTL editorů Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví Vyhodnocuje a používá informace z internetu aj. informačních zdrojů Výsledky své práce presentuje formou webu ve školním intranetu i na internetu Tvorba webu v jazyce HTML Konstrukce a základní prvky webové stránky a webového sídla Práce s textem Práce s obrázky a barvami Práce s tabulkami Hypertextové odkazy Konstrukce a navigace webu Uplatnění java-scriptu a prvků jiných programovacích jazyků na webu Publikace webu na freeserverech HTML editory Možnosti využití free editorů a publikačních systémů Práce s textem, obrázky a barvami, hypertextovými odkazy Publikace webu na freeserverech - Školní projekty na intranetu - Podpora projektů jiných všeobecně vzdělávacích předmětů výuky Nosný tematický okruh ročníku - K 43, str. 10 -

11 Uplatnění a samostatný rozvoj znalostí a dovedností - Podpora školních projektů na internetu - Využití zdrojů internetu pro samostatné studium o tvorbě a využití webu - K 43, str. 11 -

12 Pro 8. ročník Vyhledávání informací a komunikace Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost Vývojové trendy informačních technologií trendy v oblasti hardwaru a softwaru trendy informačních služeb na internetových portálech trendy komunikačních služeb na internetu: el. pošty, on-line komunikačních nástrojů Internet Využívání služeb informačních portálů El. pošta prostřednictvím lokálních i webových klientů Nástroje pro on-line komunikaci na internetu Materiály pro školní projekty jiných předmětů výuky, osobní weby, weby předmětových skupin - K 43, str. 12 -

13 Zpracování a Své znalosti a dovednosti z tvorby Tvorba a praktické využití využití webu dále zdokonaluje a dokáže je webu informací prakticky uplatnit - Osobní webové stránky žáků - Weby předmětových skupin - Informační, vzdělávací a komunikační systémy na internetu, jejich praktické využití (i-škola apod.) Ke zpracování a presentaci získaných informací využívá možnosti tabulkového procesoru Tabulkový procesor Pracovní prostředí, základní operace s buňkami, tabulkami, listy a sešity Presentace dat formou grafů Základní matematické funkce Další matematické statistické, logické aj. funkce Automatický filtr a další nástroje pro práci s daty Základy vytváření a praktického uplatnění maker Podpora projektů jiných předmětů výuky Výpočty a zpracování grafů v matematice, fyzice a dalších přírodovědných předmětech výuky (protokoly z laboratorních prací apod.) - Možnosti uplatnění v administrativní práci učitelů i dalších zaměstnanců školy Nosný tematický okruh ročníku - K 43, str. 13 -

14 Pro 9. ročník Vyhledávání informací a komunikace Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost Vývojové trendy informačních technologií trendy v oblasti hardwaru a softwaru trendy informačních služeb na internetových portálech trendy komunikačních služeb na internetu: el. pošty, on-line komunikačních nástrojů Internet Využívání služeb informačních portálů El. pošta prostřednictvím lokálních i webových klientů Nástroje pro on-line komunikaci na internetu Materiály pro výuku informatiky, projekty jiných předmětů výuky - K 43, str. 14 -

15 Zpracování a Své znalosti a dovednosti z tvorby Tvorba a praktické využití využití webu dále zdokonaluje a dokáže je webu informací prakticky uplatnit - Osobní webové stránky žáků - Weby předmětových skupin - Informační, vzdělávací a komunikační systémy na internetu, jejich praktické využití (i-škola apod.) Získané informace a výsledky své práce presentuje prostřednictvím programů typu PowerPoint Presentační programy typu PowerPoint Pracovní prostředí, základní operace s textem Práce s nástroji ke změně vzhledu presentace Vytváření grafických objektů a určování jejich vlastnosti Animace textu i jiných objektů Realizace presentace prostřednictvím lokálního PC a dataprojektoru i PC sítě Podpora projektů jiných předmětů výuky Presentace jako didaktická pomůcka pro předměty výuky Presentace jako prostředek propagace výsledků práce školy Nosný tematický okruh ročníku - K 43, str. 15 -

16 Ke zpracování informací umí Práce s databází v programu využít databázové programy typu MS Access typu MS Access Návrh, vytvoření a editace datové tabulky Definování klíčů, tabulkové relace, formuláře Výběr záznamů podle zadaných kriterií za použití filtrů Zpracování výstupních sestav Seznamy žáků a pracovníků školy Hodnocení žáků školy Fondy školního informačního centra - K 43, str. 16 -

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Programování (PRO) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 258 (8 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více