Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další Pracovní verze pro jednání Reprezentativní komise Připomínky k této verzi je třeba zaslat na MŠMT nejpozději do na adresu: a Praha

2 Obsah 1. ÚVODEM 2 2. HLAVNÍ VÝCHODISKA A ZÁSADY 3 3. PŘÍSPĚVKY A DOTACE PRO VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY V ROCE ROZPOČTOVÝ OKRUH I, NORMATIVNÍ ČÁST ROZPOČTU PARAMETR A LIMITY POČTU STUDIÍ PARAMETR B2 - ABSOLVENTI PARAMETR B3 - KVALITATIVNÍ A VÝKONOVÉ UKAZATELE ROZPOČTOVÝ OKRUH II, SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ PARAMETRY BEZE ZMĚN (C, J, S, U) ROZPOČTOVÝ OKRUH III, ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL PARAMETRY BEZE ZMĚN (G) PARAMETR I - ROZVOJOVÉ PROGRAMY ROZPOČTOVÝ OKRUH IV, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A OSTATNÍ PARAMETRY BEZE ZMĚN (D, M) PARAMETR F - FOND VZDĚLÁVACÍ POLITIKY VÝHLED PRO PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ NA ROK 2013 A DÁLE PŘÍLOHY 18 1

3 1. Úvodem Předkládaná pracovní verze materiálu Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další (dále jen Zásady a pravidla 2012 ) navazuje na dokument projednaný s Reprezentativní komisí (dále jen Reprekomise ) a schválený MŠMT v červnu 2010 Zásady financování a pravidla stanovení rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2011 a další (dále jen Zásady a pravidla 2011 ). Představuje první pracovní verzi pro jednání MŠMT s Reprekomisí v závěru roku Příprava Zásad a pravidel 2012 je do jisté míry specifická, protože časově spadá do nového volebního období a působení nové české vlády. Snaha o zavedení a posilování výkonových a kvalitativních kritérií (doprovázené současně oslabováním kritérií kvantitativních) do financování vysokých škol je však v souladu s Programovým prohlášením této vlády a je tedy společná minulému i současnému vedení ministerstva. Díky tomu je možné a zároveň nezbytné toto směrování dále rozvíjet, případně i urychlit jeho zavádění, a to i za situace možného poklesu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Předkládaná pracovní verze materiálu proto mohla navázat na Zásady a pravidla 2011 a v jejich duchu pokračovat v propracování metodiky financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 s perspektivou dalšího zpřesňování a dopracovávání zásad a pravidel pro roky následující. MŠMT si současně uvědomuje, že dokončení a schválení dokumentu Zásady a pravidla 2012 se musí podřídit požadavku, aby bylo možné stanovit ještě před přijímacím řízením na vysoké školy limit počtu studií, které vstupují do výpočtu příspěvku na vzdělávací činnost jednotlivých veřejných vysokých škol. Proto MŠMT plánuje další postup jejich přípravy a projednávání s Reprekomisí tak, aby byl dokument schválen nejpozději v březnu Velmi důležitou úlohu musí ovšem sehrávat rovněž zpětná vazba jak z úrovně MŠMT, tak i z úrovně reprezentace vysokých škol, ale i z úrovně jednotlivých institucí. Proto je kromě dalšího propracovávání zásad a pravidel třeba zdůraznit i úlohu této zpětné vazby, která má mimo jiné zkoumat účinnost a efektivitu změn ve financování, vhodnost a vyváženost jejich jednotlivých ukazatelů, ale plnit i funkci kontrolní. V současné době předkládá MŠMT první pracovní verzi financování vzdělávací činnosti vysokých škol. Nic však nebrání tomu, aby financování vzdělávací činnosti bylo těsněji propojeno i s financováním vědy a výzkumu na vysokých školách. Proto MŠMT počítá v následujících krocích s jejich sblížením. Práce na zásadách a pravidlech financování vysokých škol zároveň úzce souvisejí s přípravou dalších strategických materiálů a legislativních změn ve vysokém školství. MŠMT předpokládá, že během roku 2011 bude postupně zveřejňovat a do diskuse předkládat řadu materiálů, které by samozřejmě měly být konsistentní i se zásadami a pravidly financování vysokých škol. Jeden z klíčových dokumentů vznikne v této souvislosti v průběhu přípravy nového vysokoškolského zákona, jehož věcný záměr má být předložen vládě do konce roku Předkládanou verzi materiálu připravil pracovní tým Skupiny výzkumu a vysokého školství MŠMT ve složení Jan Koucký, Václav Vinš, Lenka Pospíšilová, Jiří Dobíšek a Petr Valášek. První verze materiálu zatím prošla pouze vnitřními připomínkami ve 3. skupině ministerstva. 2

4 2. Hlavní východiska a zásady Zásady a pravidla 2012 navazují stejně jako Zásady a pravidla 2011 na Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ministerstva pro vysoké školství na období 2011 až 2015 (dále jen DZ VŠ ), schválený Poradou vedení MŠMT v únoru Mezi základní východiska definovaná v DZ VŠ i v Zásadách a pravidlech 2011 patří podpora kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání (a omezování kvantitativního rozvoje), otevřenost národnímu i mezinárodnímu prostředí a podpora efektivity financování vysokých škol. Hlavní východiska pro nadcházející vývoj z hlediska financování jsou proto následující. 1. Podíl všech poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání v ČR nemá přesáhnout 2/3 populace odpovídajícího věku. Na základě tohoto východiska bude stanoven odhad celkového počtu zapsaných (poprvé i opakovaně zapsaných do bakalářských a magisterských studijních programů) na veřejné vysoké školy. 2. Podíl absolventů bakalářských studijních programů, kteří pokračují v navazujícím magisterském studijním programu se má v souhrnu za všechny vysoké školy (avšak diferencovaně jak z hlediska jednotlivých škol, tak z hlediska studijních programů) postupně snižovat až k hodnotě 50%. 3. Vzhledem k oběma předchozím tezím a k předpokládanému demografickému vývoji dojde v následujících letech přirozeně k postupnému snižování celkového počtu nejen studentů terciárního vzdělávání, ale v rámci toho i ke snižování počtu studentů veřejných vysokých škol. 4. V pravidlech financování posilovaný význam kvalitativních a výkonových ukazatelů odrážejících priority rozvoje vysokého školství výrazně podpoří diverzifikaci vysokého školství a efektivní strukturu vysokých škol. Zároveň MŠMT určuje některé hlavní zásady financování vysokých škol. 1. Navrhované změny pro rok 2012 rozvíjejí Zásady a pravidla 2011 tak, aby prohloubily metodiku nastíněnou v DZ VŠ a zároveň příliš nerozkolísaly systém financování vysokého školství; Zásady a pravidla 2012 budou proto modelově propočteny na datech z roku 2010, tento modelový výpočet bude porovnán s výpočtem podle metodiky 2011 při užití stejných dat; v rámci přípravy se případně vyladí váhy ukazatelů tak, aby pouhá změna algoritmu výpočtu neměla větší dopad na výši normativní části rozpočtu některé VVŠ než ± 5 %. Zásady a pravidla 2012 se stanou výchozím podkladem pro zpracovávání metodiky v dalším roce. 2. Zásady a pravidla 2012 budou po projednání s reprezentativní komisí zveřejněny na webových stránkách ministerstva, včetně všech vzorců i modelového výpočtu. MŠMT zajistí v průběhu roku 2011 vytvoření webové stránky, která bude obsahovat všechny důležité dokumenty a materiály k financování vysokého školství, použité údaje i postupy výpočtů. Současně však bude obsahovat rovněž analytické materiály, hodnotící dopad i vliv různých ukazatelů, rozbory důsledků pravidel pro jednotlivé školy i celé vysoké školství. V neposlední řadě zahrne také aktuality a zkušenosti ze zahraničí a odkáže na nejdůležitější dokumenty z jiných zemí či mezinárodních organizací. 3. Koeficienty ekonomické náročnosti studijních programů / oborů v prezenční formě studia zůstávají i pro rok 2012 zachovány, avšak u neprezenčních forem studia budou pro financování roku 2012 u studentů vstupujících do prvních ročníků sníženy na 67% jejich výše oproti prezenční formě studia. Koeficienty ekonomické náročnosti studijních programů / oborů platí bez větších změn již řadu let. Nastaveny přitom byly spíše na základě obtížně dosaženého konsensu než na základě analýzy skutečných nákladů jednotlivých studijních programů / oborů. Navíc se během této doby mohla nákladovost mnohých z nich výrazně změnit. MŠMT proto připraví podkladový materiál k jednání o možné revizi koeficientů. 3

5 4. Zachování vyváženého stavu mezi jednotlivými ukazateli pravidel vyžaduje pečlivě sledovat vývoj na jednotlivých vysokých školách a zpětně vyhodnocovat dopady všech ukazatelů. Na základě toho bude MŠMT provádět úpravu kritérií plněných pouze s cílem dosáhnout jejich co nejvyššího finančního zhodnocení bez ohledu na zajištění kvality vzdělávání Vstupní údaje pro výpočet příspěvku jednotlivých vysokých škol z výstupu SIMS k roku předcházejícímu financování budou každoročně zpětně kontrolovány ve 3. čtvrtletí roku financování. Pokud ve zkoumaném období škola dodatečně provede opravy vstupních dat a vypočtený příspěvek je proto nižší než původní propočet, bude příspěvek vysoké škole v odpovídající míře krácen ještě před koncem kalendářního roku Příkladem může být snaha o získávání neúměrného počtu zahraničních studentů (za pomoci zprostředkujících agentur), kteří navíc dominantně přicházejí z některých rozvojových zemí, stejně jako zneužívání přiznaného statutu studenta vysoké školy pro pobyt v ČR. Například data ze SIMS k , která vstupovala do výpočtu příspěvku roku 2010 byla zpětně zkontrolována na podzim roku Změna počtu ovlivnila výši příspěvku u řady vysokých škol; ve všech případech se příspěvek v odpovídající míře krátil. 4

6 3. Příspěvky a dotace pro veřejné vysoké školy v roce 2012 Příspěvky a dotace rozdělované veřejným vysokým školám jsou členěny do čtyř základních okruhů rozpočtu. Tyto okruhy se dále člení na řadu ukazatelů, jež jsou níže pro přehlednost vyjmenované a dále v textu specifikované. Procentuální vyjádření jednotlivých rozpočtových okruhů je pouze předběžné a orientační, neboť vychází z členění rozpočtu v roce Skutečné hodnoty pro rok 2012 budou upřesněny až po provedení všech výpočtu v konečné verzi Zásad a pravidel rozpočtový okruh I, normativní část rozpočtu (cca 80%): parametry A, B2, B rozpočtový okruh II, sociální záležitosti studentů (cca 11%): parametry C, J, S, U 3. rozpočtový okruh III, rozvoj vysokých škol (cca 7%): parametry G, I 4. rozpočtový okruh IV, mezinárodní spolupráce a ostatní (cca 2%): parametry D, F, M 3.1. Rozpočtový okruh I, normativní část rozpočtu Pro rok 2012 je normativní část rozpočtu přidělovaná vysokým školám odvozena od následujících výkonů jednotlivých VVŠ: 1) počtu studií (studovaných ve standardní době studia plus jeden rok) modifikovaného kvalitativními a výkonovými ukazateli a násobeného koeficientem ekonomické náročnosti (75% z normativní části rozpočtu, parametr A); 2) počtu absolventů modifikovaného kvalitativními ukazateli a multiplikativním koeficientem pro různé typy studijních programů a násobeného koeficientem ekonomické náročnosti (10% z normativní části rozpočtu, parametr B2); 3) kvalitativních a výkonových ukazatelů (15% z normativní části rozpočtu, parametr B3). Současně ovšem platí zásada, že výkyv normativní části rozpočtu jednotlivých VVŠ se vlivem změn v Zásadách a pravidlech roku 2012 proti roku 2011 nezmění o více než 5% Parametr A limity počtu studií Důležitým cílem navrhovaných pravidel je zvrátit kvantitativní expanzi počtu zapsaných studentů do prvních ročníků vysokých škol. Ani samotné vysoké školy nepovažují pokračování kvantitativního růstu za systémově prospěšné. Nově přijatá pravidla financování pro rok 2011 kvantitativní růst již omezují, týkají se však pouze prvních ročníků, takže setrvačnost vývoje ve vyšších ročnících studia nadále způsobuje růst celkového počtu studentů, který bude zastaven a poté zvrácen až v následujících letech, kdy počet absolventů a dalších odcházejících z vysokých škol převýší počet studentů vstupujících do prvních ročníků. Zároveň je však MŠMT přesvědčeno (obdobné stanovisko se postupně prosadilo i mezi zástupci vysokých škol), že omezení kvantitativního rozmachu nemá být uplatňováno plošně stejným způsobem na všechny školy a že má být řešeno rozdílně pro bakalářské, magisterské a doktorské studium. Trend k diverzifikaci vysokých škol musí jít ruku v ruce s možností různé orientace jednotlivých škol i z hlediska jejich vzdělávací funkce (proto je financování vzdělávací činnosti strukturováno podle jednotlivých typů studijních programů a rozděleno na bakalářské studijní 3 Ukazatel B1 bonifikoval v minulosti vysoké školy za roční nárůst počtu studentů. Vzhledem k tomu, že se strategie vzdělávací politiky zaměřuje spíše na zastavení tohoto růstu, ztrácí sledování ukazatele B1 význam. Pro zachování kontinuity zůstávají ostatní ukazatele ve svém původním značení (B2, B3). 5

7 programy, magisterské dlouhé studijní programy, magisterské navazující studijní programy a doktorské studijní programy). Postup, kterým je jednotlivým vysokým školám v parametru A stanovený limit počtu studií zůstává pro rok 2012 zachován. Kvalitativní a další výkonové ukazatele navazují na většinu ukazatelů, které byly použity již pro rok Orientují se na oblast vědy, kvalifikaci pedagogů, kvalitu studentů i studijních programů, mezinárodní mobilitu nebo uplatnění absolventů a další. Kvalitativní a výkonové ukazatele vstupují přitom do výpočtu příspěvku v rámci parametru A pouze jako faktor ovlivňující limit počtu studií. Svojí strukturou se shodují s kvalitativními a výkonovými ukazateli v rámci parametru B3. Blíže jsou proto definovány právě v kapitole, která se parametru B3 věnuje (kapitola ). Limitem ministerstvo stanovuje nejvyšší možný počet studií, která vstupují do výpočtu příspěvku na vzdělávací činnost jednotlivých veřejných vysokých škol. Pro rok 2012 MŠMT stanovuje celkem pět limitů, přičemž struktura limitů zůstává pro rok 2012 stejná jako v roce 2011 a ministerstvo předpokládá, že obdobný postup bude přenášen i do následujících let. Limity počtu studií započtených pro financování v roce 2012 jsou následující: 1. počet studií v prvním roce bakalářských studijních programů (B1), 2. počet studií v prvním roce dlouhých magisterských studijních programů (M1), 3. počet studií v prvním roce navazujících magisterských studijních programů (N1), 4. počet studií v prvním roce doktorských studijních programů (P1), 5. souhrnný počet studií ve všech ostatních letech studia. Limity jsou propočítávány v souladu s níže uvedenými postupy. Pokud bude veřejná vysoká škola chtít změnit počty studií v jednotlivých kategoriích (B1, M1, N1, P1, další) při nenavýšení jejího celkového limitu, může o to požádat pouze při dodržení následujícího pravidla shora dolů jedním z následujících postupů: převod studií z magisterských či doktorských studijních programů do bakalářských studijních programů; převod studií z doktorských studijních programů do magisterských studijních programů; převod studií mezi dlouhými a navazujícími magisterskými programy. Opačný postup možný nebude. Ad 1. počet studií v prvním roce bakalářských studijních programů (B1) - Výchozím údajem pro rok 2012 je limit počtu studií jednotlivých vysokých škol v kategorii B1 stanovený pro rok V případě, že ve výstupu ze SIMS k bude skutečný stav přepočtených studentů přijatých v kategorii B1 nižší než byl stanovený limit pro rok 2011, bude limit automaticky snížen na tento skutečný stav. - Celkový počet limitovaných studií v kategorii B1 pro rok 2012 (zapsaných v akademickém roce 2011/2012) bude pro každou VVŠ součtem tří údajů. o První údaj bude tvořit 90% (údaj může být v příští verzi zpřesněn) limitu počtu studií v B1 stanovených pro každou veřejnou vysokou školu v roce o Dalších 5% počtu studií v B1 bude mezi VVŠ rozděleno podle jejich podílu na kvalitativních a výkonových ukazatelích bakalářských studijních programů. o Školy, u nichž dojde ke snížení limitovaného počtu studií v M1, N1 a P1 v důsledku použití kvalitativních a výkonových ukazatelů mohou navýšit kategorii B1 až do výše tohoto úbytku. o Na základě stejného zdůvodnění jako v roce 2011 si dvě neuniverzitní VVŠ a čtyři umělecké VVŠ připočtou dalších 5% studií. 6

8 Ad 2. počet studií v prvním roce dlouhých magisterských studijních programů (M1) - Výchozím údajem pro rok 2012 je limit počtu studií jednotlivých vysokých škol v kategorii M1 stanovený pro rok V případě, že ve výstupu ze SIMS k bude skutečný stav přepočtených studentů přijatých v kategorii M1 nižší než byl stanovený limit pro rok 2011, bude limit automaticky snížen na tento skutečný stav. - Celkový počet limitovaných studií v kategorii M1 pro rok 2012 (zapsaných v akademickém roce 2011/2012) bude pro každou VVŠ součtem tří údajů. o První údaj bude tvořit 85% (údaj může být v příští verzi zpřesněn) limitu počtu studií v M1 stanovených pro každou veřejnou vysokou školu v roce o Dalších 12% počtu studií v M1 bude mezi VVŠ rozděleno podle jejich podílu na kvalitativních a výkonových ukazatelích magisterských studijních programů. o Nadále platí, že u těch VVŠ, kde součet obou položek přesáhne počet studentů zapsaných do magisterského dlouhého studia (M1) k , bude navýšení počtu studentů zahrnutých do limitu sníženo na polovinu tohoto rozdílu. Ad 3. počet studií v prvním roce navazujících magisterských studijních programů (N1) - Výchozím údajem pro rok 2012 je limit počtu studií jednotlivých vysokých škol v kategorii N1 stanovený pro rok V případě, že ve výstupu ze SIMS k bude skutečný stav přepočtených studentů přijatých v kategorii N1 nižší než byl stanovený limit pro rok 2011, bude limit automaticky snížen na tento skutečný stav. - Celkový počet limitovaných studií v kategorii N1 pro rok 2012 (zapsaných v akademickém roce 2011/2012) bude pro každou VVŠ součtem tří údajů. o První údaj bude tvořit 85% (údaj může být v příští verzi zpřesněn) limitu počtu studií v N1 stanovených pro každou veřejnou vysokou školu v roce o Dalších 12% počtu studií v N1 bude mezi VVŠ rozděleno podle jejich podílu na kvalitativních a výkonových ukazatelích magisterských studijních programů. o Nadále platí, že u těch VVŠ, kde součet obou položek přesáhne počet studentů zapsaných do magisterského navazujícího studia (N1) k , bude navýšení počtu studentů zahrnutých do limitu sníženo na polovinu tohoto rozdílu. Ad 4. počet studií v prvním roce doktorských studijních programů (P1) - Výchozím údajem pro rok 2012 je limit počtu studií jednotlivých vysokých škol v kategorii (P1) stanovený pro rok V případě, že ve výstupu ze SIMS k bude skutečný stav přepočtených studentů přijatých v kategorii P1 nižší než byl stanovený limit pro rok 2011, bude limit automaticky snížen na tento skutečný stav. - Celkový počet limitovaných studií v kategorii P1 pro rok 2012 (zapsaných v akademickém roce 2011/2012) bude pro každou VVŠ součtem tří údajů. o První údaj bude tvořit 80% (údaj může být v příští verzi zpřesněn) limitu počtu studií v P1 stanovených pro každou veřejnou vysokou školu v roce o Dalších 18% počtu studií v P1 bude mezi VVŠ rozděleno podle jejich podílu na kvalitativních a výkonových ukazatelích doktorských studijních programů. o Nadále platí, že u těch VVŠ, kde součet obou položek přesáhne počet studentů zapsaných do doktorského studia (P1) k , bude navýšení počtu studentů zahrnutých do limitu sníženo na polovinu tohoto rozdílu. 7

9 Ad 5. souhrnný počet studií ve všech ostatních letech studia - Souhrnný počet studií v ostatních letech studia bude zahrnovat dva druhy údajů. o Prvním údajem bude počet studií ve druhém roce studia, tedy údaj vycházející z limitu prvních ročníků pro rok 2011 upravený průměrným koeficientem prostupnosti (průměrný koeficient prostupnosti se počítá jako průměr koeficientů prostupnosti za poslední tři roky). o Druhým údajem bude počet studií v dalších letech studia vycházející ze skutečného počtu studií k upraveného průměrným koeficientem prostupnosti (průměrný koeficient prostupnosti se počítá jako průměr koeficientů prostupnosti za poslední tři roky). - Tento postup započítávání souhrnného limitu složeného ze dvou druhů údajů bude používán pouze dočasně, do doby, kdy vstupním údajem každého roku studia bude moci být limit předchozího roku stanovený podle Zásad a pravidel. V roce 2013 bude tedy vstupním údajem pro počet studií v druhém a třetím roce studia limit předchozího roku, pro další roky studia skutečný počet studií (oba údaje budou upraveny průměrným koeficientem prostupnosti). Veřejné vysoké školy jako samostatné nestátní subjekty mohou do jednotlivých typů akreditovaných studijních programů přijmout i vyšší než limitovaný počet nově přijatých studentů. Ty však MŠMT nezahrne do výpočtu finančního příspěvku nejen v prvním roce jejich studia, ale ani v následujících letech. Pokud tedy VVŠ z vlastní vůle v daném roce zapíše určité procento nových studentů navíc, bude jí i v následujících letech o toto procento snižován počet studentů zahrnovaných do výpočtu příspěvku. Pokud škola nově zapíše méně studentů, než činí limitovaný počet, bude limit odpovídajícím způsobem snížen. Také v následujících letech se při výpočtu příspěvku bude vycházet z takto sníženého limitu Parametr B2 - absolventi V případě finančního příspěvku na vzdělávací činnost, který je odvozen od počtu absolventů vysokých škol, sleduje MŠMT obdobné cíle jako u příspěvku na studia. Snaží se pomocí finančních nástrojů zvýšit úspěšnost studia, neprodlužovat dobu studia doktorandů, zvýšit dnes velice nízký podíl absolventů bakalářských studijních programů, kteří po absolvování přecházejí úspěšně na pracovní trh a více propojit absolvované studium se zaměstnatelností absolventů. Příspěvek za absolventa bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů je v roce 2012 vypočten obdobně jako v roce předcházejícím. U bakalářských studijních programů vstupují do výpočtu čtyři dále popsané a vysvětlené ukazatele (multiplikativní koeficient podle typu studijního programu, bonus za bakaláře nepokračující ve studiu a za bakaláře pokračující ve studiu na jiné vysoké škole, zaměstnatelnost absolventů), u magisterských a doktorských studijních programů vstupují do výpočtu dva z níže uvedených ukazatelů (multiplikativní koeficient a zaměstnatelnost absolventů). Multiplikativní koeficient studijních programů Finanční příspěvek za absolventy bude mít rozdílný první multiplikativní koeficient pro různé typy studijních programů. - Koeficient pro absolventy bakalářských studijních programů má hodnotu 1. - Koeficient pro absolventy dlouhých magisterských programů má hodnotu 1,5. - Koeficient pro absolventy navazujících magisterských programů má hodnotu 0,5. - Koeficient pro absolventy doktorských programů nabývá různé hodnoty podle délky studia od 1 až do 2. Skutečná délka doktorského studia bude sledována v půlročních intervalech. Multiplikativní koeficient bude mít až do délky studia SDS+1,0 hodnotu 2; v každém dalším 8

10 půlročním období nad touto délkou klesne o 0,25; nabude tedy hodnoty 1,5 při délce studia SDS+2,0 a dále až do hodnoty 1,0 při SDS+3 a delší. Bakaláři nepokračující v navazujícím studiu nebo studující na jiné vysoké škole MŠMT bude i nadále zvýhodňovat ty vysoké školy, jejichž bakalářské studijní programy vedou přímo ke kvalifikaci dobře uplatnitelné na pracovním trhu. Škola, jejíž absolventi do dvou let po ukončení bakalářských studijních programů nepokračují v dalším studiu na vysoké škole, bude zvýhodněna tím, že pro finanční příspěvek za tyto absolventy bude mít druhý multiplikativní koeficient hodnotu 2. Zároveň však budou zvýhodňovány i ty vysoké školy, jejich absolventi do dvou let po ukončení bakalářských studijních programů pokračují v navazujícím magisterském studiu na jiné vysoké škole. Taková VVŠ bude zvýhodněna tím, že pro finanční příspěvek za tyto absolventy bude mít druhý multiplikativní koeficient hodnotu 1,5. Zaměstnatelnost absolventů Ukazatel zaměstnatelnosti absolventů se pro výpočet finančního příspěvku pro rok 2012 používá stejným způsobem jako pro rok 2011 a uplatňuje se na absolventy všech studijních programů (bakalářských, magisterských i doktorských). Údaj o počtu standardizovaných nezaměstnaných je násobkem počtu nezaměstnaných absolventů a koeficientu náročnosti trhu práce. V rámci již před několika lety vypracované metodiky (blíže viz tak jeho využití řeší jak problém krátkodobé nezaměstnanosti, tak problém zaměstnatelnosti absolventů v regionech s různou celkovou mírou nezaměstnanosti. Pro výpočet příspěvku na absolventa se přitom používá (stejně jako u jiných ukazatelů) vážený průměr počtu standardizovaných nezaměstnaných za poslední tři roky, kdy váhy činí 50 % pro údaje za rok t; 30 % pro údaje za rok t-1; 20 % pro údaje za rok t-2. Vzhledem k tomu, že nezaměstnanost čerstvých absolventů má často jen krátkodobou ( frikční ) povahu, jsou používány údaje pouze o počtech nezaměstnaných absolventů vysokých škol, kteří ukončili studium v období půl až jeden rok před termínem šetření MPSV. Součet údajů z obou šetření během roku (duben a září) pak představuje hodnotu za daný rok. Počty nezaměstnaných absolventů jsou upravené také tzv. koeficientem náročnosti trhu práce, protože absolventi jednotlivých škol nastupují na dosti rozdílné regionální trhy práce a není tedy zcela korektní srovnávat prosté počty nezaměstnaných například pražské a ostravské vysoké školy. Ukazatel počtu standardizovaných nezaměstnaných absolventů očišťuje tedy počet nezaměstnaných od vlivu různých měr nezaměstnanosti na regionálních trzích práce. Koeficient se pro jednotlivé školy počítá jako podíl váženého průměru okresních měr nezaměstnanosti, kde vahou je počet nezaměstnaných absolventů školy v odpovídajících okresech (podle místa bydliště absolventa), k celkové míře nezaměstnanosti v ČR vynásobené počtem nezaměstnaných absolventů dané školy. V případě, že je koeficient náročnosti trhu práce rovný 1, znamená to, že absolventi dané školy jsou nezaměstnaní v regionech (okresech), kde je průměrná míra nezaměstnanosti stejná jako v celé České republice. Je-li koeficient větší než 1, hledají si práci na nadprůměrně náročných trzích práce; pokud je menší než 1, je tomu naopak Parametr B3 - kvalitativní a výkonové ukazatele Parametr B3 obsahuje kvalitativní a výkonové ukazatele a jeho prostřednictvím se přerozděluje 15% normativní části rozpočtu vysokých škol. Jedná se o přímé rozdělení finančních prostředků v závislosti na výkonech jednotlivých škol (na rozdíl od parametru A, kde kvalitativní a výkonové ukazatele vstupují pouze do výpočtu limitů financovaných studií). Pro rok 2012 je navrženo 17 kvalitativních a výkonových ukazatelů. Do celkové hodnoty parametru pro rok 2012 vstupují ukazatele za každou školu jako podíly ze součtu daného údaje za všechny veřejné vysoké školy v České republice. Výpočet ukazatelů přitom nevychází pouze z údajů za poslední rok, které mohou být ovlivněny náhodnými statistickými odchylkami. Ve většině případů se používá vážený průměr ukazatele za poslední tři roky, kdy poslední rok (t) s dostupnými údaji má váhu 50%, rok předcházející (t-1) 30% a rok nejstarší (t-2) 20%. Celkový přehled ukazatelů použitých pro rok 2012 je uveden v následující tabulce. 9

11 Kvalitativní a výkonové ukazatele vysokých škol Bakalářské Magisterské Doktorské studium studium studium Celkem 100% 100% 100% Vědecký výkon vysoké školy 9% 29% 50% Započítané body RIV / RUV (korigované) 3% 7% 15% Normovaný počet citací (SCImago) 3% 7% 15% Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 3% 15% 20% Doktorská studia 7% 16% 20% Studenti doktorských programů 7% Absolventi doktorských programů 8% Vážený počet profesorů a docentů 7% 9% 12% Kvalita studijních programů 45% 30% 10% Délka akreditace studijního programu (váha: počet studentů a doba platnosti akreditace) 15% 10% 10% Hodnocení kvality vysokoškolského studia absolventy 15% 10% Uplatnění absolventů vysokých škol 15% 10% Mezinárodní mobilita 24% 20% 20% Mezinárodní spolupráce ve vědeckých výsledcích (SCImago) 4% 4% 4% Cizinci v příslušném typu studijního programu (bakalářském, magisterském, doktorském) 5% 4% 4% Samoplátci v příslušném typu studijního programu (bakalářském, magisterském, doktorském) 5% 4% 4% Vyslaní v rámci mobilitních programů 5% 4% 4% Přijatí v rámci mobilitních programů 5% 4% 4% Sociální skladba studentů 15% 5% Převis poptávky uchazečů na vysokou školu 10% Studenti pobírající sociální dávky 5% 5% Samoplátce student, který hradí plně své studium z vlastních prostředků, viz Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ, č. j. 598/ , čl. 4. Vědecký (umělecký) výkon vysoké školy Ukazatele vědeckého (uměleckého) výkonu vysoké školy zůstávají nejvýznamnějším ukazatelem také pro rok Vzhledem k řadě připomínek je však jejich využití modifikováno a navíc je zařazen nový ukazatel vycházející z mezinárodního hodnocení vědeckého výkonu výzkumných institucí na celém světě. Vědecký výkon vysoké školy je indikován třemi ukazateli a umělecký výkon jedním ukazatelem. 1. První ukazatel vědeckého výkonu vysoké školy přímo navazuje na obdobný ukazatel uvedený v Zásadách a pravidlech Jedná se o počet bodů za výsledky školy v oblasti výzkumu a vývoje, započítané podle přijaté metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Výsledky (vždy jde o součet bodů získaných za posledních 5 let předcházejících roku hodnocení) jsou zveřejňovány v Rejstříku informací o výsledcích RIV. V návrhu Zásad a pravidel 2012 však dochází ke dvěma významným změnám v použití údaje o počtu bodů, vyvolaných kritickou diskusí k metodice RVVI (tzv. kafemlejnku). Za prvé MŠMT navrhuje pro rok 2012 snížení váhy tohoto ukazatele z 25 % na 20 %, ale především navrhuje postup, kterým reaguje na oprávněnou kritiku, že body převzaté z RIV nerespektují rozdílné charakteristiky a hodnoty výstupů v různých oblastech a oborech vědy a výzkumu a navíc je mechanicky přenáší na vzdělávací činnost vysokých škol. Proto MŠMT navrhuje použít odlišný (oborově diferencovaný) výpočet ukazatele vycházejícího z počtu bodů získaných v RIV. Získaný počet bodů nebude porovnáván v celém spektru oborů, ale vždy zvlášť ve skupině příbuzných oborů. Mezi sebou tedy nebudou srovnávány všechny vysoké školy (a jejich fakulty) najednou, nýbrž pouze v příslušné skupině oborů. Vahou každé skupiny oborů jsou 10

12 přitom celkové počty studentů veřejných vysokých škol. MŠMT navrhuje vymezení skupin oborů podle jejich vzájemné příbuznosti a podle kvantitativního zastoupení mezi studenty vysokých škol (podrobněji viz Příloha č.1). 2. Vedle toho bude vytvořen speciální ukazatel pro skupinu uměleckých oborů. K porovnání výsledků v rámci této konkrétní oblasti odborného zaměření budou použity výsledky hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti, zjišťované a zveřejňované v Registru výsledků tvůrčí umělecké činnosti RUV. Metodika hodnocení výsledků umělecké činnosti je v současné době již dokončována. Pro rozpis rozpočtu určitého roku financování bude (stejně jako v případě ukazatele vědeckého výkonu z RIV) použit aktuální počet bodů zveřejněný v předchozím roce. 3. Další ukazatel vědeckého výkonu vysoké školy vychází z rozsáhlého projektu výzkumné skupiny SCImago (http://www.scimago.es/index.php), zaměřené na analýzy výsledků vědy a výzkumu. Na podzim roku 2010 publikovala SCImago v pořadí již druhou výroční zprávu zaměřenou na celosvětové hodnocení institucí vědy a výzkumu s názvem SCImago Institutional Ranking World Report 2010 (viz Analýzy SCImago Institutional Ranking (SIR) vycházejí z databáze SCOPUS (viz a zahrnují výstupy institucí za posledních pět let (v podzimním SIR World Report 2010 jsou publikovány výsledky za roky , tedy za stejné období jako výsledky RIV zveřejněné na začátku roku 2010). Pro určování dalšího ukazatele vědeckého výkonu vysoké školy jsou využity dva indikátory převzaté z databáze SIR World Report Vědecký výstup instituce vyjadřuje indikátor O (Output), který představuje počet výstupů pracovníků dané instituce zařazených do databáze SCOPUS (podmínka zařazení výstupu do databáze SCOPUS platí přirozeně i pro definice ostatních indikátorů ze SIR World Report) a publikovaných v posledních pěti letech. Indikátor NI (Normalized Impact) představuje průměrný podíl počtu citací jednotlivých výstupu dané instituce k průměrnému počtu citací všech výstupů v daném vědním oboru. Indikátor váženého normalizovaného impactu NI vychází z metodiky vytvořené ve švédském Karolinska Institutet a používané rovněž v analýzách SCImago. Výsledný ukazatel ONI je násobkem indikátoru O (Output) a NI (Normalized Impact). Ukazatel ONI tedy zjednodušeně řečeno vyjadřuje oborově normovaný počet citací všech publikací dané instituce a propojuje tak kvantitativní rozsah výstupů s jejich citovaností/kvalitou (podrobněji viz Příloha 2). 4. Posledním ukazatelem vědeckého (uměleckého) výkonu vysoké školy se stejně jako pro rok 2011 stane objem účelových neinvestičních prostředků (včetně zahraničích) na výzkum a vývoj (vážený průměr za poslední tři roky) 4. Jedná se o dotace, z nichž méně než polovina jde z MŠMT, dále jde především o dotace z jiných kapitol státního rozpočtu, menší částky přicházejí z krajů a z ciziny. Finanční prostředky šly v minulých letech například na Výzkumná centra a Centra základního výzkumu, na program Zdravý a kvalitní život, na Informační zdroje pro výzkum a vývoj, na programy INGO, Kontakt, Eureka, COST, Eupro apod. Neinvestiční prostředky na výzkum a vývoj v sobě zahrnují rovněž prostředky získané v grantových soutěžích, které jsou již řadu let sledovány zvlášť. Na všech veřejných vysokých školách dohromady se jedná zhruba o polovinu ze všech neinvestičních prostředků na výzkum a vývoj. O něco více než polovinu tvoří prostředky od GA ČR, dále prostředky od GA AV, prostředky od MPO, od MZe a další menší částky pak od MZ, MŽP, grantových agentur dalších 4 Údaje vyplňují vysoké školy ve výkazu Úč OÚPO 4-02 (údaj zpracovává MÚZO Praha s.r.o. a po zpracování předává na MŠMT a do ÚIV, které je každý rok publikuje na CD). Vysoké školy budou požádány, aby poskytly ministerstvu údaje o objemu uvedených prostředků v rozdělení podle jednotlivých součástí VVŠ. 11

13 resortů apod. Za podstatnou lze považovat skutečnost, že šlo vždy o výsledek nějaké soutěže či jiného mechanismu výběrového řízení nejlepších projektů. Vysoké školy tedy získaly tyto prostředky v soutěži s jinými školami, ale i s jinými neškolskými institucemi, jako jsou výzkumné ústavy, konzultantské firmy atd. Proto lze údaj o získaných grantových prostředcích považovat za velice vhodný ukazatel vědeckého výkonu vysoké školy. Doktorská studia a kvalifikovanost pedagogů 5. Počet všech studií doktorských studijních programů podle výstupu ze SIMS, kteří byli zapsáni k datu roku, který předchází roku financování (včetně krátkodobých studijních pobytů); ukazatel použitý pouze pro magisterské studijní programy (vážený průměr za poslední tři roky). 6. Počet všech absolventů doktorských studijních programů, kteří absolvovali v období od roku t-2 do roku t-1, kde t je rok financování; ukazatel použitý pouze pro doktorské studijní programy (vážený průměr za poslední tři roky). 7. Vážený počet profesorů a docentů přepočítaný a vážený za poslední tři roky (váha profesora je přitom stanovena na 2,5 a váha docenta na 1,5), zdrojem dat je pro rok 2012 statistika ÚIV. Kvalita studijních programů a uplatnění absolventů 8. Délka akreditace studijních programů: počet přepočtených studentů v každém studijním programu, násobený váženou délkou platných akreditací všech studijních programů (podrobněji viz Příloha č. 3). 9. Hodnocení kvality vysokoškolského studia absolventy vysokých škol na základě údajů projektu REFLEX 2010 (podrobněji viz Příloha č. 4). 10. Uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu na základě údajů projektu REFLEX 2010 (podrobněji viz Příloha č. 4). Internacionalizace a mezinárodní mobilita 11. Ukazatel mezinárodní spolupráce (ICO) vychází opět z projektu SCImago a SIR World Report. Indikátor IC (International Collaboration) vyjadřuje podíl výstupů pracovníků dané instituce zařazené v databázi SCOPUS za posledních pět let, které byly zpracovány ve spolupráci s pracovníky institucí z jiných zemí. Ukazatel ICO pak vyjadřuje počet takových výstupů za každou instituci. 12. Počet všech studentů s cizím státním občanstvím mimo těch, kteří plně hradí své studium z vlastních prostředků a těch, kteří přijeli na stáž ve studijních programech, počítáno zvlášť pro studenty magisterských studijních programů a zvlášť pro studenty doktorských studijních programů (v obou případech vážený průměr za poslední tři roky, zdrojem jsou data ze SIMS k ); 13. Počet všech studentů s cizím státním občanstvím, kteří plně hradí své studium z vlastních prostředků ( samoplátci ), počítáno zvlášť pro studenty magisterských studijních programů a studenty doktorských studijních programů (v obou případech vážený průměr za poslední tři roky, zdrojem jsou data ze SIMS k ); 14. Vážený průměr zahraničních pobytů vyjíždějících studentů ze školy v rámci mobilitních programů, které trvají alespoň 30 dní včetně dnů výjezdu a návratu, měřené ve studentoměsících, za poslední tři roky počítané od do ; výsledky takto získané budou navýšeny o 17% školám, které získaly ECTS label v předchozích dvou letech (pro financování roku 2012 se jedná o období ) a o 3% školám, které získaly DS label; 15. Vážený průměr pobytu přijíždějících studentů na školu v rámci mobilitních programů, které trvají alespoň 30 dní včetně dnů výjezdu a návratu měřené ve studentoměsících, za poslední tři roky počítané vždy od do ; výsledky takto získané budou navýšeny o 17% školám, 12

14 které získaly ECTS label v předchozích dvou letech (pro financování roku 2012 se jedná o období ) a o 3% školám, které získaly DS label. Zájem o studium a sociální skladba studentů 16. Převis poptávky uchazečů na vysokou školu vůči zapsaným studentům (zapsaným k v SIMS). 17. Počet studentů pobírající sociální dávky na základě potvrzení o sociální potřebnosti Rozpočtový okruh II, sociální záležitosti studentů Parametry beze změn (C, J, S, U) Parametry rozpočtového okruhu II se vlivem těchto Zásad a pravidel 2012 nemění, nadále platí Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kde jsou a budou tyto parametry definovány. Jedná se o následující: Parametr C - stipendia pro studenty doktorských akreditovaných studijních programů; Parametr J - dotace na ubytování a stravování studentů; Parametr S - sociální stipendia; Parametr U - ubytovací stipendia Rozpočtový okruh III, rozvoj vysokých škol Parametry beze změn (G) Vlivem těchto Zásad a pravidel 2012 se nemění: Parametr G - vzdělávací rozvojové projekty Fondu rozvoje vysokých škol Parametr I - rozvojové programy V rámci diverzifikace vysokých škol je zapotřebí vedle zaměření na různou úroveň vzdělávacích programů a orientaci na vědu a výzkum umožnit také profilaci škol na další funkce (DZ VŠ uvádí kromě funkce vzdělávací a výzkumné, které jsou podporovány přímo z rozpočtu, také funkci mezinárodní, podnikatelskou, celoživotní a regionální). Také v dalších letech budou diverzifikaci tímto směrem podporovat především ministerstvem vypisované centralizované i decentralizované rozvojové projekty vysokých škol, vyhlašované každoročně společně s aktualizací DZ VŠ. Rozvojové programy se budou i nadále dělit na rozvojové programy z úrovně MŠMT, a to tzv. centralizované a decentralizované rozvojové programy, kdy témata ve kterých lze projekty VVŠ zpracovávat, vyhlašuje ministerstvo v souladu s DZ VŠ a jeho každoročními aktualizacemi, a na rozvojové projekty v rámci Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ). Pro následující období se předpokládá jejich zachování v rozsahu roku 2010, tedy 5,3% z celkového provozního rozpočtu (v souhrnu parametry G a I představují 6,8%). Poměr mezi decentralizovanými a centralizovanými rozvojovými programy bude pro rok 2012 dále upraven ve prospěch centralizovaných rozvojových projektů, tj. 40% na centralizované projekty a 60% na decentralizované projekty. Další vývoj rozvojových programů (v rámci parametrů G a I), jejich charakter a míra financování bude záviset na výsledcích hodnocení, které proběhne v roce

15 3.4. Rozpočtový okruh IV, mezinárodní spolupráce a ostatní Parametry beze změn (D, M) Vlivem těchto Zásad a pravidel 2012 se nemění: Parametr D - zahraniční studenti přijímaní v rámci zahraniční rozvojové pomoci, mezinárodní spolupráce; Parametr M - mimořádné úkoly a aktivity Parametr F - fond vzdělávací politiky Návrh zásad financování U3V Od roku 2012 bude financování U3V řešeno mimo rozvojové programy, a to prostřednictvím parametru F rozpočtu vysokých škol. Předpokládá se zachování systému více zdrojového financování (zápisné účastníků, vlastní prostředky školy, dary a sponzoring, účast státního rozpočtu), přičemž částka poskytovaná ze státního rozpočtu na jednu studentohodinu se bude v ověřovacím roce 2012 pohybovat na úrovni cca 50 % částky, která průměrně vychází na jednu studentohodinu běžného výpočtového studenta (finanční spoluúčast školy může být nahrazena výhodnými podmínkami poskytnutými pro seniorské vzdělávání.). Financování U3V bude možné na základě žádosti příslušné VVŠ o příspěvek z parametru F. V žádosti bude uvedeno: - jmenný seznam kurzů (se stručnou anotací), - pro každý kurz počet účastníků U3V v zimním i letním semestru předchozího akademického roku, - pro každý kurz počet hodin aktivní, tj. přímé výuky, - stanovená výše zápisného pro jednotlivé kurzy. Tyto prostředky budou určeny nejen na provoz U3V, ale i na rozvoj nových programů, učebních pomůcek a další. Pro rozpočítání celkové částky U3V na jednotlivé školy se bude vycházet ze systému tzv. studentohodin, tj. počtu hodin aktivní výuky kurzu, násobeného počtem účastníků. Ve výpočtu budou uplatněny 2 koeficienty: koeficient typu výuky (K1) a koeficient velikosti výukové skupiny (K2). Ve spolupráci s AU3V byly jejich hodnoty navrženy takto: hodnota K1 je 0,8 pro přednášky, 1,0 pro výuku IT v počítačových učebnách a 1,2 pro laboratorní výuku ve specializovaných místnostech. Hodnota K2 je 0,95 pro skupiny s více než 80 účastníky, 1,0 pro skupiny od 30 do 80 posluchačů a 1.05 pro skupiny menší než 30 účastníků. Při propočítání částky na jednotlivé školy MŠMT předpokládá využít odborného stanoviska AU3V, a to především z hlediska objektivního uplatnění koeficientů K1 a K2. Jako údaje pro výpočet této části příspěvku budou použity údaje za akademický rok ukončený v roce předcházejícím roku financování. Financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými nároky (handicapovaní studenti) Zvyšování dostupnosti a zlepšování podmínek studia pro handicapované studenty MŠMT považuje za jednu ze základních priorit svého dlouhodobého záměru. Proto bude i nadále část finančních prostředků SR poskytovat jako účelově určenou finanční podporu VVŠ na úhradu vícenákladů spojených se zajišťováním specifických podmínek jejich studia. Do roku 2011 včetně je financování této oblasti činnosti VVŠ zajišťováno zejména prostřednictvím rozvojových programů. Od roku 2012 bude řešeno již mimo rozvojové programy, prostřednictvím parametru F. 14

16 Pravidla financování studia handicapovaných studentů Financování studia handicapovaných studentů se bude skládat ze dvou částí: - první část tvoří příspěvek stanovený standardní metodikou dle Zásad financování a pravidel stanovení rozpočtu veřejných vysokých škol, tj. normativ na studium * koeficient ekonomické náročnosti; - druhou část představuje finanční podpora zohledňující u jednotlivých studentů specifické nároky studia vzhledem k typu zdravotního postižení i zvolené oblasti studia. Tato podpora zahrnuje jak přímou podporu studentovi (např. asistentství ve škole, individuální výuka apod.), tak podpůrná opatření pro vzdělávání studentů (např. úprava a tvorba příslušných studijních opor, poradenské služby apod.); Financování nákladů na studium studentů se specifickými nároky bude realizováno na základě žádosti příslušné VVŠ. Žádost musí obsahovat charakteristiku a rozsah zabezpečovaných činností. Její součástí dále musí být prohlášení, že škola má vytvořeny podmínky a splňuje předpoklady k zabezpečení vzdělávací činnosti pro handicapované studenty v rozsahu definovaných standardů. Finanční prostředky budou poskytovány na základě výstupu SIMS. Vzhledem k tomu, že nelze garantovat kompletní vykrytí vícenákladů spojených se zajištěním vzdělávacích potřeb pro studenty se specifickými nároky, nebudou poskytované částky uvedeny v absolutních hodnotách ale analogicky jako u financování standardních studií bude použito vyjádření poměrové nákladovosti na zajištění jednotlivých typů handicapů ve vztahu ke konkrétním studijním oblastem. Z celkové částky, která bude na tuto oblast vyčleněna, bude zpětným odvozením spočten základní normativ vícenákladů, který bude násoben u každého jednoho studenta níže uvedenými koeficienty. Finanční prostředky na handicapované studenty budou poskytnuty za splnění dalších následujících podmínek: - údaje o handicapu a jeho druhu budou vloženy do SIMS (v tomto duchu bude upravena databázová věta v SIMS tak, aby vysoké školy měly možnost tyto údaje vkládat již v průběhu roku 2011 a následně je pouze aktualizovat) - zavedení tohoto údaje do SIMS a následné poskytnutí podpory je možné pouze na základě písemného souhlasu studenta. - uvedení druhu handicapu studenta do SIMS bude možné pouze na základě doložení lékařského osvědčení nebo osvědčení z pedagogicko-psychologické poradny nebo jiného prokazatelného a kontrolovatelného dokladu. Tento doklad škola založí v materiálech studenta. - škola musí splňovat a prokázat (musí být obsaženo v interních předpisech) základní předpoklady pro zabezpečení studia pro příslušný handicap, a to personální, technické, materiální i prostorové. Mezi těmito předpoklady musí být i zajištění odpovídajících podmínek od přijímacího řízení po celý následující průběh studia. Tyto předpoklady může vysoká škola splňovat buď sama nebo je může částečně zajistit prostřednictvím jiného subjektu. Z důvodu různé výše zvýšených nákladů u jednotlivých typů handicapů a to ve vztahu k jednotlivým skupinám studijních oborů se navrhuje zavést soubor koeficientů, který by tyto rozdíly poměrovým způsobem charakterizoval. Jedná se o analogii koeficientu ekonomické náročnosti studijních programů běžného studia. Těmito koeficienty by byl násoben základní normativ zvýšených nákladů handicapovaných studentů. Výše základního normativu by byla stanovena buď na základě analýzy rozsahu vícenákladů na studium handicapovaných studentů, případně zpětným odvozením z celkové částky, kterou bude rozpočtově možné na tuto záležitost vyčlenit. K definování typu postižení, návrhu koeficientů nákladovosti dle typu postižení a nákladovosti dle typu postižení ve vztahu ke studovanému oboru, jakož i k rozdělení studijních oborů do skupin z hlediska specifických požadavků pro jednotlivé typy postižení bude nezbytná úzká součinnost 15

17 odborníků, kteří se na vysokých školách uvedenou problematikou zabývají. MŠMT bude iniciovat vytvoření týmu, který by zpracoval podklady, na základě kterých by ministerstvo mohlo následně uvedenou oblast financování zabezpečit. Tento tým by měl rovněž pro ministerstvo nadefinovat podmínky pro poskytování a standardy poskytovaných služeb studentům se specifickými nároky. Navržené výchozí rozdělení nákladovosti specifických nároků Typ postižení Nevidomý Slabozraký Neslyšící Nedoslýchavý Tetraplegik DMO Paraplegik Psychické a kognitivní postižení Kombinace více postižení Koeficient typu postižení Koeficient 0,7 pro obory 3 pedagogika, filologie, teologie, právo, filozofie 2,17 pedagogika, filologie, teologie, právo, filozofie 5 pedagogika, filologie, teologie, právo, filozofie Koeficient 1 pro obory psychologie, sociologie, historie, ekonomie, sport psychologie, sociologie, historie, ekonomie, sport psychologie, sociologie, historie, ekonomie, sport 2,67 pedagogika, sport technické a přírodní vědy, zdravotnické obory? 4 pedagogika, filologie, teologie, právo, filozofie 2,67 pedagogika, filologie, teologie, právo, filozofie 1,5 pedagogika, filologie, teologie, právo, filozofie technické a přírodní vědy technické a přírodní vědy technické a přírodní vědy všechny obory --- součet jednotlivých normativů krát 0,75 Koeficient 1,5 pro obory technické a přírodní vědy, zdravotnické obory technické a přírodní vědy, zdravotnické obory technické a přírodní vědy, zdravotnické obory filologie, právo, sociologie, psychologie, filozofie Sport Sport Sport --- všechny obory

18 4. Výhled pro pravidla financování na rok 2013 a dále Kvalitativní a výkonové ukazatele vysokých škol se i v následujících letech budou dále vyvíjet podle toho, jak se použité ukazatele osvědčí a jaké nové budou navrženy. MŠMT uvažuje o dalších ukazatelích, jako jsou například různá domácí a mezinárodní ocenění (školám, jejich pracovištím nebo jednotlivcům na základě vytvořené a postupně doplňované metodiky, která bude zahrnovat různá prestižní umístění, mezinárodní ocenění, akreditace, výsledky soutěží apod.). Pro takové komplikovanější návrhy je však třeba nejprve připravit studie proveditelnosti a na jejich základě předložit návrhy k diskusi reprezentaci vysokých škol. Již dnes však ministerstvo připravuje několik podstatných obohacení oproti navrhovaným pravidlům pro rok Výsledky přijatých uchazečů ve společné části maturitní zkoušky. V roce 2011 se poprvé uskuteční společná část maturitní zkoušky (dále státní maturita). Zahrne dvě povinné zkoušky český jazyk a literaturu a cizí jazyk nebo matematiku, nepovinné zkoušky budou maximálně tři ze souboru předmětů: cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění. Od roku 2012 pak budou povinné zkoušky 3 český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika, a opět maximálně tři nepovinné zkoušky jako v roce Výsledné bodové skóre maturitní zkoušky z jednotlivých maturitních předmětů žáka bude převedeno na hodnotící bodovou škálu a tak budou výsledky (spolu s vahami jednotlivých předmětů) srovnatelné mezi předměty navzájem. Zároveň lze srovnávat výsledky maturitní zkoušky v základní a vyšší úrovni obtížnosti v daných předmětech. Všichni maturanti 2011 tak získají určitý počet bodů v těch předmětech, z nichž skládali státní maturitu. Dle úspěšnosti maturantů budou bonifikovány vysoké školy, na nichž tito maturanti studují. - Úspěšní řešitelé středoškolských olympiád a soutěží. MŠMT jedná s představiteli středoškolských olympiád a soutěží o možnosti vytvoření databáze jejich úspěšných řešitelů od krajských kol, přes celostátní až po mezinárodní. Tato databáze bude propojena s databází zapsaných studentů v následujícím roce a bonifikovány (diferencovaně) budou vysoké školy, na nichž tito úspěšní řešitelé studují (blíže viz Příloha 5). - MŠMT se zapojí do mezinárodního projektu Evropské komise U-Multirank, jehož součástí je i sběr údajů od studentů vysokých škol. V roce 2011 bude použita mezinárodní verze dotazníku o spokojenosti studentů se školou, který bude realizován na reprezentativním vzorku studentů vysokých škol. Vyhodnocení odpovědí studentů povede k vytvoření ukazatele hodnocení škol studenty, který bude použit v pravidlech financování VVŠ v následujícím roce. - Obdobně jako v případě studentů bude ministerstvo pravidelně ve dvouletém intervalu opakovat (příště tedy v roce 2012) také šetření absolventů vysokých škol do pěti let po ukončení studia. Na základě těchto šetření budou do pravidel financování vysokých škol opakovaně začleňovány ukazatele hodnocení kvality vysokoškolského studia absolventy vysokých škol a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu. - V roce 2011 budou analyzovány údaje z nové databáze REDOP (Registr docentů a profesorů). Na jejich základě MŠMT do pravidel pro rok 2013 navrhne další ukazatele, které bude možné díky této databáze použít (například vážený počet zahraničních profesorů). - V zásadách a pravidlech financování budou rovněž zohledněny výsledky hodnocení doktorských studijních programů Akreditační komisí během let

19 5. Přílohy 5.1. Příloha 1 - Oborové hodnocení vědeckého výkonu Cílem předkládané metodiky je popsat a vysvětlit postup, kterým MŠMT reaguje na oprávněnou kritiku počtu bodů převzatých z RIV, používaných nejen jako ukazatel výkonu ve vědě a výzkumu, ale současně jako měřítko pro jejich financování. Navíc je třeba si uvědomit, že ukazatel je součástí rozpočtu vysokých škol na jejich vzdělávací funkci a bezprostředně ovlivňuje limity přijímaných na jednotlivé vysoké školy a tudíž také v tomto smyslu musí být modifikován. Proto MŠMT nově zohledňuje hodnoty výstupů v různých oblastech a oborech vědy a výzkumu a poměřuje je s příslušnými počty studentů. Hodnocení výsledků ve vědě a výzkumu tak pro rok 2012 a další již nebude probíhat na základě porovnání celkového počtu bodů vykázaných v RIV, ale na základě upraveného počtů bodů v RIV, který bere v úvahu oborově podmíněné rozdíly v objemu získaných bodů. 5 Jinými slovy: vysoké školy se budou mezi sebou porovnávat v každé skupině oborů odděleně. Podle vzájemné příbuznosti a kvantitativního zastoupení mezi studenty vysokých škol navrhuje MŠMT vymezit 14 skupin oborů (viz tabulka). Jedná se převážně o skupiny oborů vymezené v první úrovni číselníku IS VaVaI 6 s několika drobnými posuny; rozdělena byla fyzika a matematika, naopak spojeno vojenství s průmyslem, k nimž byly zařazeny navíc obory báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí, lékařská zařízení, přístroje a vybavení a zemědělské stroje a stavby. Největší odlišností od první úrovně číselníku je tak podrobnější členění společenských oborů do celkem pěti skupin. Především vzhledem ke kvantitativnímu zastoupení studentů jsou zvlášť vymezeny skupiny oborů humanitních a uměleckých, ekonomických, právních, pedagogických a společenských, které je potřeba chápat jako ostatní (nejmenované) skupiny společenských oborů. Pro 14 navržených skupin oborů jsou přiřazeny počty studentů. Podíly studentů v jednotlivých skupinách oborů na celkovém počtu studentů pak tvoří váhu pro výpočet upravených bodů v RIV, které vstupují do Zásad a pravidel Vážen je přitom součet bodů získaných v celkovém bodovém hodnocení výsledků za období v jednotlivých skupinách oborů. Největší váhu mají vedle oborů technických také obory humanitní a umělecké a rovněž obory ekonomické. Naopak váhu nejmenší mají obory informatické, vědy o Zemi a obory zemědělské. 5 6 Dalším argumentem nepochybně je, že finanční prostředky poskytované na institucionální podporu vědy a výzkumu jsou mezi školy rozdělované striktně podle celkového počtu bodů získaných v RIV. Podrobný číselník Klasifikace oborů CEP & CEZ & RIV platný pro Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (http://www.vyzkum.cz/frontclanek. aspx?idsekce=1374). 18

20 5.2. Příloha 2 - Scopus a SCImago V současnosti jsou ve světě uznávány dvě hlavní a univerzální databáze výsledků vědy a výzkumu: Web of Science WoS (Reuters) a SCOPUS (Elsevier). Kromě nich existují samozřejmě další databáze, zaměřené však například pouze na určitou vědní oblast nebo obor, na určitý světový region apod. Mladší databáze SCOPUS má oproti WoS přinejmenším dvě podstatné výhody. Zaprvé je více zaměřená i na neanglické jazyky (přestože angličtina v ní i tak výrazně dominuje) a zvláště v některých oborech proto lépe odpovídá evropskému výzkumnému prostoru (na rozdíl od WoS orientované více na Severní Ameriku). Zadruhé je do databáze SCOPUS zahrnuta větší část nečasopiseckých výstupů vědy a výzkumu, což lépe zohledňuje situaci v určitých vědních oblastech (například Arts & Humanities; Engineering; Business, Management and Accounting; Energy). Ve shodě se zahraničními zkušenostmi označila Rada pro výzkum a vývoj v roce 2008 databázi SCOPUS za jednu ze dvou světově uznávaných databází pro hodnocení výzkumu a vývoje. SCImago je výzkumná skupina, se sídlem ve Španělsku, orientovaná na analýzy, zprostředkování a získávání informací za pomoci nejrůznějších moderních metod. Rozsáhlým projektem této skupiny je SCImago Institutions Rankings (SIR), který porovnává vědecké výstupy univerzit a dalších výzkumných institucí. Jeho cílem je vytváření analytických nástrojů, které budou institucím pomáhat monitorovat a hodnotit své vědecké výstupy. Na jejich základě by pak instituce měly přijímat taková rozhodnutí, která povedou ke zlepšení jejich celkové vědecké výkonnosti a finančních příležitostí. Jednou za rok je v rámci projektu SIR publikována výroční zpráva zaměřená na hodnocení institucí vědy a výzkumu. V pořadí druhá výroční zpráva byla publikována na podzim roku 2010 s názvem SIR World Report 2010: Global Ranking (viz Zprávy SIR World Report zahrnují všechny instituce, jež v posledních pěti letech publikovaly alespoň 100 výstupů, které se dostaly do databáze SCOPUS. Poslední zpráva SIR 2010 obsahuje informace o vědeckém výkonu 2833 institucí (nejen vysokých škol, ale například i akademií věd a dalších neuniverzitních výzkumných institucí), které dohromady vytvářejí více než 80 % veškeré světové produkce ve vědě a výzkumu. Z České republiky bylo do mezinárodního hodnocení vědy a výzkumu a tedy do zprávy SIR 2010 zařazeno dohromady 17 institucí, z nichž 15 jsou veřejné vysoké školy. Zbývajících jedenáct českých veřejných škol nesplnilo podmínku minimálního počtu 100 publikovaných výstupů během posledních pěti let a do mezinárodního hodnocení ve zprávě SIR 2010 tak nebylo vůbec zařazeno. V Zásadách a pravidlech jsou indikátory převzaté z databáze SIR World Report 2010 uvažovány ve dvou případech hodnocení. V případě hodnocení vědeckého výkonu školy se jedná o ukazatel ONI, který je násobkem indikátorů O a NI. Prvním indikátorem je vědecký výstup instituce (O) představující počet výstupů pracovníků dané instituce zařazených do databáze SCOPUS a publikovaných v posledních pěti letech. Druhým je průměrný podíl počtu citací výstupů dané instituce k průměrnému počtu citací všech výstupů v příslušném vědním oboru (NI). Indikátor váženého normalizovaného impactu NI vychází z metodiky 7 vytvořené ve švédském Karolinska Institutet a používané rovněž v analýzách SCImago. Výsledný ukazatel ONI vyjadřuje oborově normovaný počet citací všech publikací instituce. Přiložená tabulka uvádí výsledky a údaje všech 17 českých institucí zařazených do SIR World Report Instituce jsou seřazené podle hodnoty výsledného ukazatele ONI a v tabulce je uvedeno rovněž pořadí instituce podle hodnoty ukazatele ONI ve srovnání se všemi výzkumnými institucemi na světě. 7 V metodice Karolinska Institutet se o váženém normalizovaném impactu hovoří jako o tzv. Item oriented P 1 ci field normalized citation score average ( c f ), který je určen podle vzorce: c f =, kde c i je P i= [ µ ] počet citací i-tého výstupu instituce, [ µ f ] i je průměrný počet citací všech výstupů stejného typu a publikovaných ve stejném roce a ve stejném vědním oboru jako výstup i a P je počet výstupů dané instituce. 1 f i 19

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (znění 2015) 1 Část první: pravidla pro poskytování příspěvku a dotací Článek 1 Předmět

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

4 FINANCOVÁNÍ ODVĚTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

4 FINANCOVÁNÍ ODVĚTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU 4 FINANCOVÁNÍ ODVĚTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU 4.1 Financování školství 4.1.1 Postavení školství ve společnosti Z ekonomického hlediska školy a vzdělávání vůbec posuzujeme jako jedno z důležitých odvětví veřejného

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Financování výzkumu v ČR Jak se připravoval návrh rozpočtu 2013 Metodika hodnocení VaV - jaká bude? IPN Metodika

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Analýza modelů financování veřejných vysokých škol

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Analýza modelů financování veřejných vysokých škol UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza modelů financování veřejných vysokých škol Vedoucí diplomové

Více

Hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol

Hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol Hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol Materiál k diskusi pro ČKR zpracovaný Pracovní skupinou ČKR pro hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA Brno, 2011

Více

1. Hodnocení celé instituce VŠ vystupuje jako

1. Hodnocení celé instituce VŠ vystupuje jako Hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol Materiál k diskusi pro ČKR 7. 8. dubna 2011 Potřeba hodnocení výkonnosti a kvality vysokých škol Potřeba hodnocení výkonnosti a kvality VŠ je zřejmá vyžaduje

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Analýza současného systému financování vysokých škol v ČR Aleš Bartušek Praha 19. 5. 2015

Analýza současného systému financování vysokých škol v ČR Aleš Bartušek Praha 19. 5. 2015 Analýza současného systému financování vysokých škol v ČR Aleš Bartušek Praha 19. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz OBSAH 1. Úvod do problematiky/kontextu financování VVŠ ČR 2. Hlavní momenty v historickém

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Nejdůležitější věci jsou ty, o kterých se nehovoří. Současný stav: - akreditace studijních programů a oprávnění konat

Více

Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010

Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010 Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje dále uvedená témata rozvojových

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Vybrané závěry projektu k zamyšlení

Vybrané závěry projektu k zamyšlení Vybrané závěry projektu k zamyšlení Petr Kolář Tým KA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah 1. Co je KA04? 1. Cíl 2. Tým 3. Činnost 2. Náměty a doporučení 1. Řízení vysokých

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky ÚVOD Cílem těchto přehledů je prezentovat vybrané kvantitativní charakteristiky, které se týkají zejména majetkových a ekonomických charakteristik obchodních společností, dále podnikajících fyzických osob,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více