Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město ODOLENA VODA kraj Středočeský"

Transkript

1 Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena Voda Městský úřad Brandýs n.l. Stará Boleslav Městský úřad v Odolena Vodě odbor územního rozvoje a památkové péče Dolní náměstí 14 Nám. Republiky Odolena Voda Praha 1 Zpracovatel návrhu změn I: DOC. ING. ARCH. IVAN HORKÝ, DR SC. TEL /FAX: GSM: Autor: doc.ing.arch.ivan Horký,DrSc autorizovaný architekt Spolupráce: ing. Václav Jetel Datum:

2 Obsah textové části: str. A. Základní údaje a vymezení zastavěného území. 4 A.1. Důvody pořízení změn I ÚPSÚ Odolena Voda 4 A.2. Údaje o zadání změn. 4 A.3. Způsob zpracování. 5 B. Vliv změn I na koncepci rozvoje území města, ochranu a rozvoj jeho hodnot. 6 B.1. Urbanisticky významné prostory a památkově chráněné objekty. 6 B.2. Vliv na strategii rozvoje města. 7 B.3. Vliv na způsob využití území města. 7 B.4. Cíle ochrany a rozvoje hodnot 10 B.5. Limity využití území. 11 C. Vliv změn I na urbanistickou koncepci města. 14 C.1. Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území. 14 C.2. Vymezení systému sídelní zeleně. 18 C.3. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení podmínek jejich možného budoucího využití. 19 C.4. Stanovení pořadí změn v území - etapizace. 19 C.5. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich možného budoucího využití 19 C.6. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 19 C.7. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení 19 D.Vliv změn I na koncepci veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování 19 D.1. Dopravní infrastruktura 19 D.2. Technická infrastruktura. 20 D.3. Občanské vybavení. 22 D.4. Veřejná prostranství 22 E. Vliv změn I na koncepci uspořádání krajiny 22 E.1. Uspořádání krajiny a využití ploch 22 E.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití 22 E.3. Územní systém ekologické stability a prostupnost krajiny 23 E.4. Ochrana před povodněmi 24 E.5. Ložiska nerostných surovin a jejich využití 24 F. Vliv změn I na podmínky pro využití ploch. 24 F.1. Funkční regulace ploch s rozdílným způsobem využití 24 F.2. Prostorové uspořádání, základní podmínky pro ochranu krajinného rázu 24 F.3. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 25 F.4. Vymezení ploch a kéridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování 25 2

3 F.5. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití 25 F.6. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 25 G. Vliv změn I na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 25 G.1. vliv změn I na veřejně prospěšné stavby 25 G.2. vliv změn I na veřejně prospěšná opatření 25 H. Údaje o počtu listů a výkresů návrhu změn I ÚP SÚ Odolena Voda 26 H.1. Počet listů textové části 26 H.2. Seznam výkresů grafické části 26 II. Odůvodnění změn I územního plánu SÚ Odolena Voda 27 I. Vyhodnocení koordinace využívání území. 27 I.1. Širší územní vztahy 27 I.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 27 J. Údaje o splnění zadání. 28 K. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 28 K.1. Vyhodnocení důsledků navrženého řešení 28 K.2. Vztah k rozboru udržitelného rozvoje území 28 L. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 29 M. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkce lesa 29 N. Obsah grafické části 32 O. Přílohy. 32 O.1. Použité podklady 32 O.2. Doklady 33 3

4 A. Základní údaje a vymezení zastavěného území. A.1. Důvody pořízení změn I Úpn SÚ Odolena Voda. Požadavky na ÚP SÚ Odolena Voda je možné rozdělit na 3 skupiny: a) změny vyplývající z aktuálních potřeb zastavovat rozvojové plochy, stabilizované schváleným ÚP SÚ v odlišném funkčním využití či v jiném časovém pořadí (etapa návrh x etapa územních rezerv) b) změny vyplývající z nových podmínek v řešeném území či z odůvodněných potřeb nebo záměrů vlastníků pozemků c) požadavky na změny funkčního využití území, které nejsou v souladu s limity využití území, veřejným zájmem či zásadami racionálního plánování funkčního a prostorového využití území Předložený návrh řešení změn I plní tudíž následující hlavní cíle a úkoly: - změnami ad a) řešit aktuální potřeby města ve vyhovujícím funkčním určení a časovém čerpání zastavitelných rozvojových ploch, vymezených schváleným ÚP SÚ, včetně vhodných úprav hranic zastavitelného území obce - změnami ad b): -- uvést územně plánovací dokumentaci obce do souladu s reálně existujícím stavem současně zastavěného území obce -- využít některá dosud nezastavitelná území a upravit hranice zastavitelného území obce podle aktuálních potřeb a záměrů investorů - komplexně vyhodnotit požadavky konfliktního charakteru ad c), zdůvodnit jejich přípustnost či nepřípustnost, případně navrhnout podmínky, při jejichž splnění jsou požadavky na změny přípustné. Požadavky na změny ad a) b) jsou v souladu s dlouhodobými hlavními cíli rozvoje města, neboť: - stabilizují obyvatelstvo trvale bydlící na správním území města - poskytují dobré podmínky pro realizaci potřeb kvalitního bydlení v bezprostředním dosahu hl.města Prahy - vytvářejí základní podmínky pro rozvoj nových živností a pracovních příležitostí - vytvářejí podmínky pro zkvalitnění územního a stavebního řízení ve správním území města Současně zastavěné území města Odolena Voda je v zásadě tvořeno kompaktně zastavěným územím tří vedle sebe ležících, dosud však oddělených samostatných sídel Odolena Voda, Dolínek a Čenkov. Každé z těchto sídel má vymezeno své katastrální území. Souhrn všech tří k.ú.odolena Voda, Dolínek a Čenkov tvoří správní území města Odolena Voda. A.2. Údaje o zadání změn. Na základě nashromážděných žádostí vlastníků pozemků a dalších fyzických i právnických osob, majících zájmy ve správním území města Odolena Voda, rozhodlo na podzim 2003 městské zastupitelstvo pořídit územního plánu SÚ Odolena Voda. Návrh zadání změn I byl veřejně projednán v červnu roku Na základě výsledků vypsaného výběrového řízení zpracováním příslušné územně plánovací dokumentace změn I ÚP SÚ a 4

5 součinností s pořizovatelem při jejich veřejném projednávání byla pověřena pražská firma Doc.ing.arch.Ivan Horký,DrSc. ARCHIS. Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda byl vypracován v roce 1993 Ing.arch.J.Malátem s kol. a schválen vyhláškou obce o závazných částech územního plánu dne Rozsah úkolu vypracovat byl rozhodnutím obecního zastupitelstva z definován tak, aby obsahově postihl veškerou aktuální problematiku územního rozvoje obce a rozsahem a náležitostmi dokumentace a jejího veřejně právního projednání splňoval požadavky zákona č.50/1976 Sb. ve znění zákona č.103 Sb., zákona č.425/1990 Sb., zákona č.262/1992 Sb., zákona č.43/1994 Sb., zákona č.19/1997 Sb., zákona č.83/1998 Sb. a zákona č.320/2002 Sb. (zákon o územním plánování a stavebním řádu) a vyhlášky Ministerstva místního rozvoje ČR č.135/2001 Sb. (vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci). Na základě podnětů ke změnám územního plánu SÚ Odolena Voda, podaných občany a podkladů Stavebního úřadu (odb. výstavby Městského úřadu Odolena Voda) o vydání pravomocných územních rozhodnutí a stavebních povolení vypracoval zpracovatel s přihlédnutím k limitům využití území, schválené urbanistické koncepci rozvoje sídel Odolena Voda, Dolínek a Čenkov a dalším vlivům návrh zadání změn I ÚP SÚ Odolena Voda. Tento návrh zadání byl v intencích 20 zákona č.83/1998 Sb. ve znění zákona č.320/2002 Sb. a 8 a 11 vyhlášky č. 135/2001 Sb. veřejně projednán dne Na základě došlých stanovisek DOSS k návrhu zadání byl s nimi doplněný návrh zadání dohodnut. OZ Odolena Voda na své schůzi v lednu 2006 zásadním způsobem revidovalo a upřesnilo zadání, což zpracovatel ÚPD promítl do výsledného textu zadání změn I. Ten byl následně posouzen nadřízeným orgánem ÚP, kterým je odbor územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje vydáním stanoviska bez připomínek. A.3. Způsob zpracování. Způsob zpracování návrhu změn I vyplývá ze způsobu zpracování schváleného Úpn SÚ, který není v celém rozsahu výkresové části digitální, je manuálně zakreslen do zastaralých katastrálních map a jeho korelace s parcelní kresbou a ostatními částmi místní topologie je místy nečitelná. Zpracovatel navíc měl k dispozici pouze hlavní výkres dokumentace ÚP SÚ Odolena Voda. Návrh změn I je zakreslen do digitalizované a vektorizované mapy v měřítku 1:5000, která byla zpracovatelem aktualizována podle výsledků provedených průzkumů a rozborů a poskytnutých kopií územních rozhodnutí a stavebních povolení, vydaných odborem výstavby Městského úřadu v Odolena Vodě. Pro vypracování některých dalších výkresů grafické části návrhu změn I byly použity datové soubory rastrové základní mapy v měřítku 1: , poskytnuté Městu Odolena Voda Krajským úřadem Středočeského kraje. S ohledem na charakter změn I ÚP SÚ Odolena Voda a s odvoláním na 17, odst. (2) vyhlášky č.135/2001 Sb. bylo schváleným zadáním spojeno zpracování a projednání konceptu a návrhu změn I. Dokumentace a její projednání splnila požadavky odst.(1),(3) a (4) výše uvedené vyhlášky. Po nabytí platnosti nového zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu od byla dokumentace návrhu změn I ve své textové i grafické části přepracována tak, aby obsahovou strukturou a dalšími náležitostmi vyhověla požadavkům stanoveným v Příloze č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidenci územně plánovací činnosti. Pro funkční regulaci a základní prostorové uspořádání území byly po dohodě s pořizovatelem použity regulativy schválené v závazné části ÚP SÚ Odolena Voda, přestože dle názoru zpracovatele je žádoucí jejich celková revize v rámci připravovaného vypracování nového územního plánu města. Použité podmínky pro změny využití území jsou pro jednotlivé plochy a koridory 5

6 formulovány jednoznačně, bez možného dvojího výkladu a pokud možno kvantifikovatelným způsobem. Podmínky využití ploch s různým určením a základního prostorového uspořádání území vycházejí ze základní urbanistické koncepce a uspořádání území schváleného ÚP SÚ. Tyto podmínky obsahují i určení případného způsobu jejich podmíněnosti. U limitů vyplývajících ze znění právních předpisů je tato skutečnost konstatována v obsahu této textové části dokumentace návrhu změn I ÚP SÚ. V souladu se schváleným zadáním změn I ÚP SÚ Odolena Voda je návrh změn I koncipován na těchto hlavních zásadách: - plochy, pro které jsou určeny stejné podmínky využití, jsou až na odůvodněné výjimky vymezeny hranicemi pozemků - v souladu se schváleným ÚP SÚ Odolena Voda jsou určeny další podrobnější podmínky změn využití území pro účinnější ochranu a rozvoj hodnot, zejména neurbanizovaných částí správního území města. Dále se jedná o vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich možného budoucího využití, či ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování. U nově vymezených zastavitelných ploch bylo jasně stanoveno pořadí změn v území, tj. etapizace: - návrh změn I ÚPn je zpracován s ohledem na nutnost vypracování nového ÚPO pro pětitileté návrhové období do r a etapa územních rezerv na dalších 5 let, t.j. do r Závazná lhůta aktualizace schváleného ÚP není návrhem změn I dotčena - je navržena etapizace výstavby v jednotlivých rozvojových zónách (pořadí jejich čerpání) Navrhované změny se týkají všech katastrálních území, která tvoří řešené správní území obce Odolena Voda, tj. k.ú. Odolena Voda, k.ú. Dolínek a k.ú. Čenkov. Většina navrhovaných změn leží buď v současně zastavěném území města (stav k ), či v bezprostřední návaznosti na ně. Lokalizace navržených změn I územního plánu obce Odolena Voda je přehledně patrná z výkresu č.1 ÚP SÚ Odolena Voda : základní členění území 1:5000. Přehled všech změn I je pro rychlou orientaci uveden v separátním sešitu formátu A3, kde levá polovina každé stránky zobrazuje příslušný výsek území ve schváleném ÚP SÚ Odolena Voda (1993), na pravé polovině stránky je tentýž výsek území s návrhem změn I. B. Vliv změn I na koncepci rozvoje území města, ochranu a rozvoj jeho hodnot. B.1. Urbanisticky významné prostory a památkově chráněné objekty. V území řešeném návrhem změn I se vyskytují kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejs. č.: 15781/ kostel sv. Klimenta Odolena Voda 20441/ židovský hřbitov Odolena Voda 21704/ sloup se sochou P.Marie Odolena Voda 35763/ čp.1 tvrz Odolena Voda 18909/ čp.3 venkovská usedlost rod. dům V.Hálka, Dolínek. Tyto památky jsou chráněny zákonem č.20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, v rozsahu částí území dotčených změnami I jsou vyznačeny ve výkresové části návrhu změn I. V řešeném území se dále nacházejí další objekty s kulturně historickým významem: - zvonička v Čenkově - kaple v Dolínku - kaštanová alej u hřbitova, které významným způsobem vytvářejí charakteristickou urbanistickou formu města 6

7 Navržené ovlivní některé urbanisticky významné prostory obce, především prostor Dolního náměstí (změna č.10) a prostor mezi hřbitovem a kostelem sv.klimenta (změna č.15). Okraje historického jádra se též dotkne nově navržené řešení urbanistické zóny bývalého cukrovaru. Tyto změny jsou vesměs přehodnocením funkčního využití urbanistického parteru dle zpracovaných urbanistických studií. Většina navržených změn I je orientována na využití proluk a dosud nezastavěných parcel či změnu funkčního využití již zastavěných pozemků v současně zastavěném území, nebo v kontaktu s ním. Navrženými změnami nejsou dotčeny ani zřetele památkové ochrany. B.2. Vliv na strategii rozvoje města. Navrhované změny se týkají všech katastrálních území, která tvoří jádrové území města, tj. k.ú. Odolena Voda, k.ú.dolínek a k.ú. Čenkov. Komplexní řešení celého správního území obce podle aktuálních potřeb a stavu území města bude předmětem nového územního plánu města. Dlouhodobá urbanistická koncepce rozvoje sídel Odolena Voda, Dolínek a Čenkov je schváleným územním plánem definována jako růstová, jak odpovídá mimořádně výhodným rozvojovým předpokladům města, vyplývajícím z jeho polohy v Pražském regionu, kvalitnímu prostředí pro bydlení, výhodné poloze u trasy dálnice D8, výborné dopravní dostupnosti hlavního města Prahy, čilým podnikatelským aktivitám v regionu a demografickému vývoji vývoji sídel Odolena Voda, Dolínek a Čenkov. Návrh změn I dále posiluje celkovou životaschopnost obce nejen vyčleněním dalších převážně polyfunkčních ploch pro kvalitní bydlení a občanskou vybavenost, ale i pro podnikání (výstavbu rodinných domů s možnou prostorovou integrací bydlení a živnosti). V souladu se suburbánním charakterem obce v kontaktním území Prahy se rozšiřují i plochy pro průmyslovou výrobu, skladové hospodářství, stavebnictví a opravárenské služby, přičemž lokalizací a základními podmínkami pro změny využití území je minimalizován případný negativní dopad těchto provozů na přilehlá obytná území. Významnou změnou, která dalekosáhle ovlivní strategii rozvoje území obce je navržené přímé připojení na dálnici D8 mimoúrovňovou, prostorově úspornou křižovatkou v místě stávajícího nadjezdu dálnice na okraji k.ú.čenkov podle studie VPÚ DECO, a.s., schválené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Ostatní charakteristické rysy strategie rozvoje obce (např. zástavba nezastavěných proluk, rehabilitace prostoru Dolního náměstí, bývalých návsí v sídlech Dolínek a Čenkov, přestavba a revitalizace území areálu bývalého cukrovaru atd..), stanovené zpracovanými urbanistickými studiemi Odolena Voda jih, Odolena Voda východ a Odolena Voda střed zůstávají nezměněny a jsou v rámci návrhu změn I integrovány do územně plánovací dokumentace města. B.3. Vliv na způsob využití území města. V důsledku navrhovaných změn I dojde k částečným změnám způsobu využití ploch v intravilánu i extravilánu obce. Výsledkem bude značné rozšíření ploch pro nadstandardní rodinné bydlení, bydlení městského charakteru ve vícepodlažních bytových domech i pro podnikatelské využití středního a drobného měřítka v symbióze s bydlením nebo samostatně.významně se rozšiřují i plochy pro hygienicky a ekologicky nezávadné výrobní provozy, především charakteru logistických výrobních služeb či montážních nebo skladových provozů. Vždy jde o takové provozy, které charakterem své činnosti nesmí narušit podmínky zdravého bydlení a hygienické normy. V souladu se schváleným zadáním změn I a s aktuálními potřebami města se rozšiřují a celkově přehodnocují plochy občanské 7

8 vybavenosti (např. škola či obchodní dům, plochy pro výstavbu garáží a parkování vozidel) a plochy pro rekreaci a sport. Jde o následující změny funkčního využití: Rozvojové plochy, které jsou předmětem řešení změn I jsou vymezeny takto 1 : změna č. specifikace napřímení stopy silnice III/2411 při výjezdu z města směrem na Úžici a odstanění nebezpečného kolizního místa v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání a při respektování ochranného pásma lesa. Stavba se vyhlašuje veřejně prospěšnou. 2 rozšíření plochy zahrádkářské kolonie U Jordánu v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání a při respektování ochranného pásma lesa. 3 změna trasy severního obchvatu města v rozsahu dle výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání. Stavba obchvatu včetně křižovatek se silnicemi II/522 a III/2411 a přemostěním Odolenského potoka se vyhlašuje stavbou veřejně prospěšnou. 4 upravuje se šířka ochranného pásma ČOV dle hygienických předpisů a návrhu technologie čištění splaškových vod. 5 mění se funkční využití pozemku stávající ČOV ke zrušení na plochu smíšené zástavby II 6 rozšiřuje se stávající zóna smíšené zástavby II podél terénního valu u železniční vlečky v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání pro výstavbu garáží (plochy pro dopravu) 7 mění se funkční využití ploch smíšené zástavby II v zóně 5 na plochu obytné zástavby v souladu se současným stavem 8 mění se funkční využití ploch v zóně 7 dle urbanistické studie Odolena Voda východ, přičemž předpokládané území významného krajinného prvku Za humny navrženého k registraci je respektováno jako nezastavitelné 9 mění se funkční využití ploch v zóně 6 dle urbanistické studie využití areálu býv. cukrovaru 10 mění se funkční využití ploch v zóně 2 dle zpracované urbanistické studie Odolena Voda střed 11 mění se zakreslení přečerpávací stanice odpadních vod v Užické ulici (zóna 4) v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání 12 není předmětem návrhu změn I 13 navrhuje se nová místní obslužná komunikaci třídy S 9,5 podél severního okraje Malého háje mezi zastavěným územím Dolínek a Dolním náměstím. Tato stavba se vyhlašuje veřejně prospěšnou včetně případné přeložky úseku teplovodu 14 mění se funkční využití území v Květnové ulici (hospoda) z obytné zástavby na plochu smíšené zástavby I v souladu se stávajícím stavem 15 rozšiřuje se plocha parkoviště osobních automobilů pod hřbitovem (zóna 2) v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000. Tato stavba se vyhlašuje veřejně prospěšnou 16 v lokalitě mezi garážemi u tenisových kurtů (zóna 8) a budoucí silnicí se mění funkční využití území ze smíšené zástavby I na plochy pro sport a tělovýchovu. Přitom se zachovává stávající velikost ploch pro občanskou vybavenost 17 není předmětem návrhu změn I 1 Označení dle čl. 9 vyhlášky obce o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda z a původního návrhu zadání změn I 8

9 18 mění se funkční využití plochy vedle areálu firmy IGEPA (zóna 8) z veřejné zeleně na plochy pro dopravu (zastávka autobusů). Tato stavba se vyhlašuje veřejně prospěšnou 19 v návaznosti na výběr varianty 1 obousměrného připojení na dálnici D8 se mění funkční využití ploch v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání z ploch pro smíšenou zástavbu II na plochy pro obytnou zástavbu a občanskou vybavenost 20 mění se funkční využití plochy pásu zeleně v zóně 8 v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání na plochu pro obytnou zástavbu a občanskou vybavenost 21 na ploše Višňovka v zóně 8 se upravuje rozsah ploch obytné zástavby v souladu se současným stavem využití území 22 mění se plocha stávajícího školního pozemku v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání na plochu pro obytnou zástavbu. Současně se na základě výběru pořizovatele změn I navrhuje umístit náhradní školní pozemek na p.p.č.205/4 v k.ú. Odolena Voda. 23 mění se funkční využití plochy pro sport a rekreaci v zóně 8 na plochu pro dopravu (parkoviště zastávka u garáží k sportovní hale) v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání 24 na základě výsledku jednání Města Odolena Voda s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a podle varianty 1 studie Mimoúrovňové napojení letiště Aero Vodochody a města Odolena Voda na dálnici D8 (zpracovatel VPÚ DECO,a.s.) se změnou funkčního využití ploch dle Návrhu funkčního využití území, doprava v měřítku 1:5000 splňují územně technické podmínky pro vydání správních rozhodnutí k realizaci obousměrného přímého připojení města na dálnici D8 mezi silnicí na Dolínek a vystoupením D8 z terénního zářezu 25 ruší se obchvat Dolínku v úseku od silnice III/24210 v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání 26 část plochy zahrádkářské kolonie v Dolínku (zóna 10) se mění na funkční využití pro obytnou zástavbu (3 4 izolované RD podél silnice). Vyčleňuje se část přilehlé orné půdy pro zřízení náhradních zahrádek až k ochrannému pásmu vedení VN 22 kv a navrhuje se nová místní obslužná komunikace. Nová místní obslužná komunikace se vyhlašuje veřejně prospěšnou stavbou 27 navrhuje se plocha pro nové parkoviště osobních automobilů s 10 místy u rybníka Čenkov III včetně nového úseku místní obslužné komunikace (veřejně prospěšná stavba) 28 rozšiřují se plochy pro smíšenou zástavbu I v Čenkově (zóna 11) v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání a podle oddělovacího GP 29 nově se stabilizuje funkční využití ploch areálu živočišné výroby v Čenkově jako území se smíšenou funkcí II (zóna 11) a v souladu s tím se upravuje PHO 30 aktualizuje se rozsah ploch zahrádkářské kolonie Za viaduktem dle skutečného stavu a oddělovacího GP 31 mění se funkční využití p.p.č.138/1 a 138/2 (zóna 7) dle urbanistické studie Odolena Voda východ (zpracovatel 3e, spol. s r.o.) a schváleného podkladu pro dělení pozemků na plochu veřejné mimolesní zeleně. Přitom je respektován předpokládaný územní rozsah VKP Za humny navrženého k registraci a liniová zeleň dle schváleného ÚP SÚ Odolena Voda 32 navrhuje se rozšíření pozemků určených k plnění funkce lesa v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání v návaznosti na plochy ochranné zeleně u Čenkovského lomu 33 mění se funkční využití pozemku zastavěného bytovým domem č.p.401 v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 (zóna 3) z využití pro technickou infrastrukturu (bývalá kotelna) na plochy pro bytovou zástavbu v souladu se současným stavem 9

10 34 mění se funkční využití ploch severních svahů nad rybníkem v Čenkově až k ochrannému pásmu VN 400 kv z orné půdy na pozemky určené pro plnění funkce lesa v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání 35 na území mezi komunikací od bývalé pekárny k lomu se navrhuje v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání nový les pro zcelení stávajících PUFL s ochrannou funkcí kolem lomu Čenkov 36 mění se funkční využití ppč.192/90 v k.ú.dolínek na plochu pro dopravu (parkoviště ) 37 pozemek parc.č.47/1 v k.ú.dolínek se stabilizuje v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání na plochy pro sport a rekreaci 38 není předmětem změn I 39 pozemky PKč.46/1 a 46/2 v k.ú.dolínek se stabilizují jako plochy pro obytnou zástavbu v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1: stabilizuje se pozemek stávající čerpací stanice PHM (občanská vybavenost) v zóně 9 dle stávajícího stavu v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1: území od východního okraje tenisových kurtů k Velkému háji v zóně 2 se stabilizuje jako plocha vyhrazené zeleně pro zahrádkářskou kolonii 42 v lokalitě Pod vsí severně od zóny 5 se stabilizuje dosud nezastavěné území pro plochy obytné zástavby v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání 43 v prostoru nad ulicí Pod hrází v k.ú.čenkov se vymezuje v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání plocha pro zřízení nového dětského hřiště (území pro bydlení a občanskou vybavenost) 44 mění se funkční využití průmyslová zóna ploch mezi střediskem SÚS Mnichovo Hradiště a silnicí do Panenských Břežan v zóně 10 na plochy smíšené zástavby II v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání 45 není předmětem návrhu změn I 46 není předmětem návrhu změn I 47 mění se funkční využití pozemku stávající zahrádkářské kolonie v zóně 10 (k.ú.dolínek) na plochy smíšené zástavby I v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání 48 mění se funkční využití pozemků v zóně 7 vymezených schváleným Úpn SÚ jako veřejná zeleň na plochy pro sport a rekreaci (vybudování parkuru) v návaznosti na Malý háj a v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání 49 není předmětem návrhu změn I 50 není předmětem návrhu změn I 51 navrhuje se nový úsek místní obslužné komunikace na pozemcích p.č.47/6, 47/8 a 38/2 v k.ú. Odolena Voda ke stávající restauraci Koliba č.p.113. Tento úsek se vyhlašuje veřejně prospěšnou stavbou. 52 navrhuje se nové funkční využití pozemku stabilizovaného ve schváleném Úpn SÚ původně pro výstavbu ČOV Čenkov území se smíšenou funkcí II v rozsahu dle zákresu ve výkresu Limity využití území 1:5000 schváleného zadání při splnění podmínek dle kap.10 zadání 53 není předmětem návrhu změn I. Celková základní prostorová organizace sídla není výše navrženými změnami dotčena. B.4. Cíle ochrany a rozvoje hodnot. Hlavním cílem návrhu změn I je doplnění schváleného územního plánu SÚ Odolena Voda o některé nově vymezené zastavitelné plochy v ouladu s reálným stavem území a aktuálními 10

11 potřebami města. Tím se na přechodné období do zpracování nového územního plánu vytváří podklad pro kvalifikované rozhodování o změnách využití území, které nejen uspokojí potřeby jednotlivých stavebníků, ale zároveň odpovídá koncepčním záměrům města a není v konfliktu se zřeteli ochrany krajinného prostředí. B.5. Limity využití území. Změny I schváleného územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda a jejich důsledky jsou řešeny tak, aby v návrhu změn I schváleného Úpn SÚ Odolena Voda byly objektivně vyhodnoceny reálně existující i potenciálně očekávané limity využití správního území města, které mají nejrůznější charakter, nejrůznější intenzitu vlivu a nejrůznější význam z hlediska funkčního využití řešeného území, tj. zejména: B.5.1. územní systémy ekologické stability (ÚSES) B.5.2. kulturní nemovité památky B.5.3. záplavová území, pokud jsou stanovena B.5.4. vlivy dopravy B.5.5. ložiska nerostných surovin B.5.6. území archeologického zájmu B.5.7. koridory ochranných a bezpečnostních pásem technické infrastruktury území B.5.8. pásma hygienické ochrany B.5.9. ostatní limity B.5.1. Územní systémy ekologické stability (ÚSES). V širších krajinných souvislostech leží řešené území v intenzívně zemědělsky využívané a tudíž silně antropogenní, převážně rovinaté krajině dolního Povltaví a středního Polabí, s nízkým koeficientem ekologické stability KES = 0,327. V řešeném území nejsou vymezeny skladebné části nadregionálního systému ekologické stability. Z tohoto důvodu návrh změn I ÚP SÚ Odolena Voda nepodléhá posouzení dle 79, odst.3, písmeno a) zákona č. 114/1992 Sb. Severojižním směrem procházejí východní částí správního území města prvky ragionálního ÚSES: biokoridory RK 1131 a RK 1132 (část vymezená, k vymezení). Dokumentace návrhu změn I byla po schválení VÚC Pražský region přepracována tak, aby příslušné úseky regionálního biokoridoru ÚSES, procházející řešeným územím, byly v souladu s jejich vymezením ve schváleném návrhu VÚC. Severním cípem k.ú. Odolena Voda je ve směru východ západ navrženo propojení vymezené části biokoridoru RK 1131 s regionálním biocentrem 1434 Dřínovský háj. V návrhu změn I jsou respektovány prvky ÚSES vymezené v návrhu VÚC Pražského regionu, resp. generelu lokálního ÚSES jako nezastavitelné plochy. Z hlediska limitů využití území nepředstavují územní systémy ekologické stability s výjimkou krátkého úseku lokálního biokoridoru LBK 11 při východní hranici k.ú.odolena Voda, omezení rozvojových záměrů města, navržených změnami I schváleného Úpn SÚ. V souladu se schváleným zadáním změn I se proto navrhuje alternativní propojení LBC 7 s LBC 8 novým úsekem LBK 11 tak, že neprochází rozvojovou plochou pro obytnou zástavbu (změna č.8), dále bylo upraveno směrové vedení LBK 8 v místě navržené mimoúrovňové křižovatky připojující město a letiště ve Vodochodech na dálnici D8 a redukována plocha vymezená pro zahrádkářskou osadu (změna 41). Smyslem obou úprav je zajištění plné funkceschopnosti LBK 7 a LBK 8. Chráněná území přírody a památné stromy jsou vyznačeny ve výkresové části, pokud zasahují do území dotčeného jednotlivými změnami. Na území dotčeném změnami I se vyskytuje významný krajinný prvek navržený k registraci na pozemcích p.č.138/1 a 138/2 v zóně 7 změna č.31 (viz kap.b.3.). V širším územním vztahu jsou k některým navrženým změnám i 11

12 VKP Malý háj a Velký háj. Územní vazby a způsob ochrany těchto chráněných území přírody jsou specifikovány v kap.e. textové části návrhu změn I. B.5.2. Kulturní nemovité památky. V území řešeném návrhem změn I se vyskytují kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejs. č.: 15781/ kostel sv. Klimenta Odolena Voda 20441/ židovský hřbitov Odolena Voda 21704/ sloup se sochou P.Marie Odolena Voda 35763/ čp.1 tvrz Odolena Voda 18909/ čp.3 venkovská usedlost rod. dům V.Hálka, Dolínek. Tyto památky jsou chráněny zákonem č.20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, jsou vyznačeny ve výkresové části návrhu změn I pokud zasahují do území dotčeného jednotlivými změnami a uvedeny jmenovitě v kap. B.1. textové části. V řešeném území se dále nacházejí další objekty s kulturně historickým významem: - zvonička v Čenkově - kaple v Dolínku - kaštanová alej u hřbitova, které významným způsobem vytvářejí charakteristickou urbanistickou formu města. B.5.3. Záplavová území. Územně patří řešené území do povodí Labe. Na základě podkladů, předaných pořizovatelem změn I schváleného Úpn SÚ a doplňkových informací, získaných zpracovatelem, nejsou u vodotečí, protékajících řešeným územím, vymezena zátopová území velké vody Q 100. Do čistopisu návrhu byla nicméně vyznačena území potenciálně ohrožená povodněmi dle shromáždění dlouhodobých pozorování v ohrožených lokalitách. Vodohospodářská problematika drobných vodotečí, protékajících řešeným územím (Odolenský p., Korycanský p., p.jordán) bude projednána se správci vodotečí v rámci územních a stavebních řízení těch změn I, jejichž realizace bude mít na tyto vodoteče vliv ( změny č.3, 4, 27 a 52). B.5.4. Vlivy dopravy. Řešené správní území města je ve své jihozápadní části silně exponováno vlivům dopravy, a to jak v současnosti reálně existujícím (procházející dálnice D 8, silnice II.třídy II/522, II/608, silnice III. třídy III/0087, III/24210, III/24211 a III/24213, letiště Aero Vodochody, a.s.), tak i výhledově plánovaným (trasa VRT železnice v severní části řešeného území). Do výkresu limitů využití území i do návrhu funkčního využití území je zakreslena trasa VRT železnice včetně ochranného pásma. Omezující vlivy dopravy se projevují hlukovým zatížením, především v pásu podél severovýchodního okraje dálnice D 8, kde jsou však částečně provedena aktivní protihluková opatření a kde v bezprostředním přímém kontaktu neleží ani stávající ani rozvojové zóny bydlení. Negativní vlivy dopravy se v území dotčeném změnami I uplatňují u navrhovaných změn č.42 (podél silnice III/24211), č.10 Odolena Voda střed (ze silnic II/522 a III/24210), č.19, 20 a 21 (obousměrné připojení na D8). Navrhované změny funkčního využití území budou podrobně vyhodnoceny z hlediska expozice hluku a dalším negativním vlivům dopravy i stacionárních zdrojů v rámci posouzení návrhu změn II ÚP SÚ Odolena Voda, resp. nového územního plánu města podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Do výkresové části změn I byl převzat zákres izofony 60 db ve výkresu návrhu využití území schváleného ÚP SÚ a dále upřesněné izofony ekvivalentního hluku z letecké dopravy dle hlukové studie firmy TECHSON (2003). Podle této studie se lokality č.19 a 39 nacházejí uvnitř izofony L Aeq = 60 db leteckého hluku. Návrh obousměrného přímého připojení na D8 v souladu s VÚC 12

13 Pražského regionu byl upřesněn jednáním s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a zakreslen do výkresu č.2: Hlavní výkres: urbanistická koncepce a uspořádání krajiny, dopravní infrastruktura. B.5.5. Ložiska nerostných surovin. V severovýchodní části řešeného území se nalézá výhradní těžené ložisko stavebního kamene B Čenkov se stanoveným dobývacím prostorem a chráněným ložiskovým územím Čenkov. Hranice CHLÚ i stanoveného DP jsou vyznačeny v hlavním výkresu návrhu změn I ÚpnSÚ v rozsahu území dotčeného jednotlivými změnami. Na území CHLÚ územně zasahují navrhované změny č.28 smíšená zástavba I, č.27 parkoviště a komunikace a č.43 dětské hřiště. U těchto změn se stanovuje povinnost postupu podle 18 a 19 zákona č.44/1988 Sb. (horní zákon) při realizaci staveb a zařízení netěžebního charakteru uvnitř CHLÚ tj. zákaz budování staveb pokud k nim nebyl vydán souhlas příslušného odboru Středočeského krajského úřadu. Souhlas KÚ musí být dále doložen vyjádřením organizace pověřené správou ložiska spolu s návrhem podmínek ochrany ložiska. Na CHLÚ dále zasahují navrhované změny č. 32, 34 a 35 (zalesnění), které však nejsou s 18 a 19 horního zákona v rozporu. Poddolovaná území ani vlivy starší těžby se na území dotčeném změnami I nevyskytují. Do řešeného území nezasahují ani aktivní či pasívní sesuvná území. B.5.6. Území archeologického zájmu. Správní území města Odolena Voda má charakter území s archeologickými nálezy. Vztahují se na ně tedy ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona č.242/92 Sb. Většina v budoucnu prováděných zemních prací bude podléhat odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolá potřebu záchranného archeologického výzkumu, tak jak určují příslušná ustanovení výše uvedeného zákona. V územních a stavebních řízeních se k záměrům výstavby proto bude nezbytně vyjadřovat i Archeologický ústav AV ČR, resp. jeho pověřené pracoviště. B.5.7. Koridory ochranných a bezpečnostních pásem technické infrastruktury, pásma hygienické ochrany. Při návrhu řešení změn I jsou respektována a do výkresové a textové části návrhu poznamenána následující ochranná a bezpečnostní pásma, vyskytující se v řešeném území: - ochranná pásma letiště Aero Vodochody,a.s., tj.: OP provozních ploch letiště 300 m na každou stranu od osy VPD OP ornitologické vnitřní 500 m od osy VPD na každou stranu OP přechodové plochy 1:8 OP před nebezpečnými a klamavými světly 750 m na každou stranu od osy VPD OP vnější ornitologické a s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN 1000 m na každou stranu od osy VPD - ochranné pásmo dálnice D 8 o šířce 100 m na obě strany - ochranné pásmo silnic II. a III. třídy o šířce 15 m na obě strany - ochranné pásmo VRT o šířce 100 m na obě strany (nezasahuje do zastavitelných ploch změn I ÚpnSÚ) - ochranná pásma vnějších (vzdušných) vedení elektrické energie: a) vybudovaných do r.1994: -- do 22 kv m od krajního vodiče -- do 110 kv m -- do 220 kv m -- do 400 kv m 13

14 -- trafostanice stožárová 10 m (poloměr) b) vybudovaných od r. 1995: -- nad 1 kv do 35 kv m -- do 110 kv kv -- trafostanice stožárová 7 m (poloměr) -- trafostanice zděná 20m od stavby v ochranných pásmech elektrorozvodů jsou přípustné porosty dřevin o maximální výšce 3 m. - ochranné pásmo RR trasy se nad územím dotčeném změnami I neuplatňuje - plynárenská zařízení: ochranné pásmo bezpečnostní pásmo -- VVTL DN m m -- VVTL 2xDN m -- VTL DN 300 a VTL DN STL do DN není stanoveno -- STL plynovod a přípojky v zastavěném území není stanoveno -- regulační stanice VTL/STL V hlavním výkresu jsou dále vyznačeny izofony leteckého hluku 60 a 45 db a izofony hlukové zátěže z dálnice D8 a silnice II.třídy č.608. B.5.9. Ostatní limity. Ostatní limity využití území jsou v území dotčeném změnami I představovány: a) ochranným pásmem lesa o šířce 50 m, které bude respektováno při návrhu řešení změn č.1, 2, 13, 41 a 46 b) pásmem hygienické ochrany ČOV na plochách dotčených změnami I se uplatňuje u změn č.4 a 52 c) melioracemi a ochranou zemědělských půd. Výskyt a funkčnost závlahové soustavy, event. soustavy odvodnění na plochách dotčených změnami I bude ověřena na Zemědělské vodohospodářské správě v rámci příslušných územních a stavebních řízení a jejich funkceschopnost zajištěna návrhem potřebných přeložek. Vyhodnocení záborů ZPF a jejich zdůvodnění obsahuje část II textové části návrhu změn I Odůvodnění návrhu změn I ÚP SÚ Odolena Voda v samostatné kapitole M a ve výkresu č.n.3. Zábory ZPF 1:5000. C. Vliv změn I na urbanistickou koncepci města. C.1. Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území. Systém vymezení a podmínek využití ploch různého určení v závazné části schváleného ÚP SÚ Odolena Voda se v návrhu změn I nemění a jednotlivé typy zón zůstávají zachovány, tj: Poř.číslo Označení typu zóny Název 1 OC plochy pro bydlení a občanskou vybavenost 2 OV zařízení občanského vybavení a služeb 3 SF I území se smíšenou funkcí I 14

15 4 SF II území se smíšenou funkcí II 5 PVS plochy pro výrobu, stavebnictví, skladování a opravárenské služby 6 SP plochy pro sport a rekreaci 7 TI plochy prozařízení technického vybavení 8 D plochy pro dopravu Nově se zřizuje následující funkční typ zóny: 9 Z plochy krajinné a urbanistické zeleně V souladu s vyhláškou o závazných částech územního plánu sídelního útvaru z , která nabyla účinnosti dne jsou výše uvedené vymezené funkční typy zón urbanizovaného území určeny pro: OC - plochy pro bydlení a občanskou vybavenost jsou určeny pro bydlení trvalé i dočasné, pro stavby a zařízení občanské vybavenosti, která zajišťují obsluhu města a nenarušují trvalé bydlení OV plochy pro umístění zařízení vyšší občanské vybavenosti a služeb celoměstského či nadmístního významu SF I - území se smíšenou funkcí I je určeno pro bydlení, občanskou vybavenost a drobnou výrobu, která nesmí narušovat trvalé bydlení. V Čenkově se toto území označuje jako území pro venkovské bydlení, které slouží současně pro bydlení a rekreaci s odpovídajícím zázemím včetně užitkových zahrad a chovem drobného zvířectva SF II - území se smíšenou funkcí II je určeno pro občanskou vybavenost a drobnou výrobu. Výjimečně zde mohou být umisťovány stavby pro bydlení, pokud nebudou požadavky na bydlení narušeny nad přípustnou míru. Na vesnicích se toto území označuje jako smíšené venkovské území, které slouží pro provoz a umisťování zemědělských a lesnických staveb nebo zařízení, pro stavby drobné výroby a výjimečně pro rekreaci a pro stavby pro bydlení PVS - plochy pro výrobu, stavebnictví, skladování a opravárenské služby slouží pro průmyslovou a stavební výrobu a výrobní služby, skladové hospodářství a logistiku, zemědělskou výrobu a lesnictví. Výjimečně zde jsou přípustné stavby s pohotovostními byty, pokud nebudou požadavky zdravého bydlení narušovány nad přípustnou míru SP plochy pro sport a rekreaci jsou plochy sportovních areálů celoměstského významu a oblasti pro příměstské formy rekreace TI plochy pro zařízení technické infrastruktury jsou plochy staveb a zařízení pro zásobování vodou, odvádění odpadních vod, zásobování elektrickou energií, energetickým plynem, zařízení pro přenos informací a pro centrální zásobování teplem D plochy pro dopravu jsou plochy staveb a zařízení železnice, pozemních silničních komunikací, dálnice a jejího zařízení, letiště, plochy pro parkování a odstavování vozidel a plochy místních obslužných komunikací Z plochy krajinné a urbanistické zeleně jsou nezastavitelné plochy veřejné i vyhrazené městské zeleně, plochy mimolesní krajinné i městské zeleně a plochy zeleně s krajinotvorným významem, zeleně s izolační, případně rekreační funkcí, jako např. zahrádkářských kolonií. Nezastavitelným (neurbanizovaným) územím se rozumí veškeré pozemky správního území obce Odolena Voda vně hranic zastavitelného území obce vymezených schváleným územním plánem sídelního útvaru Odolena Voda ve znění změn I. Tvoří je především volná krajina, kde se prolínají funkce přírodní, zemědělská a lesnická: a) navrhované využití: - realizace funkce přírodní, zemědělské a lesnické v jejich vzájemných kombinacích na pozemcích v zásadě stávajících kultur 15

16 - b) přípustné využití: 1. drobné stavby účelového charakteru pro zemědělskou výrobu a lesnictví 2. realizace opatření a výstavba zařízení pro udržení zemědělské produkce (závlahy, odvodnění, místní účelové komunikace, apod..) 3. realizace opatření a drobných účelových staveb pro lesní hospodaření 4. úprava vodních toků a ploch přírodě blízkým způsobem 5. zásahy a opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny 6. výstavba liniových staveb technické infrastruktury ve veřejném zájmu s výjimkou staveb dopravní infrastruktury 7. výstavba staveb dopravní infrastruktury a ostatních staveb a zařízení technické infrastruktury, pokud jejich výstavba byla schválena příslušnými správními rozhodnutími podle zákona č.183/2006 Sb. (zákon o územním plánování a stavebním řádu), zákona č.114/ 1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny), zákona č.334/1992 (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu), zákona č.254/2001 Sb. (zákon o vodách) a ostatních příslušných zákonů ve znění pozdějších předpisů. - nepřípustné využití: 1. jakákoliv nová výstavba s výjimkami dle bodu b), včetně zejména rekreačních chat, zahrádkářských osad, tzv. kůlen na nářadí, apod.. 2. oplocování pozemků, pokud není povoleno se souhlasem rozhodnutím orgánu ochrany přírody a krajiny 3. těžba nerostných surovin pokud není povolena se souhlasem rozhodnutím orgánu ochrany přírody a krajiny Přehlednou bilanci nových rozvojových ploch v etapě návrh udává následující tab.č.2 ÚPSÚ Odolena Voda (čistopis návrhu) ZMĚNA OZNAČENÍ VPS ETAPA VÝMĚRA DÉLKA S.Z.Ú.O. ZPF /m 2 / /m/ /ANOxNE/ /ANOxNE/ 1 K1 ANO NÁVRH 960 NE ANO 2 Z NE NÁVRH NE NE 3 K2 ANO NÁVRH 1160 NE ANO 4 - NE ZMĚNA - - NE NE VYMEZENÍ O.P. ČOV 5 SF II NE ZMĚNA 5430 ANO NE 6 D NE NÁVRH 9790 NE ANO -,,- K9 ANO NÁVRH 150 NE ANO 7 OC NE ZMĚNA ANO NE 8 OC NE NÁVRH NE ANO -,,- K8 ANO NÁVRH 3370 NE ANO -,,- K8 ANO REZERVA 155 NE NE 9 OC NE ZMĚNA ANO NE 16

17 -,,- OV NE ZMĚNA 6710 ANO NE -,,- SP NE ZMĚNA 7670 ANO NE -,,- D NE ZMĚNA 4575 ANO NE -,,- K7 ANO NÁVRH 790 ANO NE 10 OV NE ZMĚNA ANO NE -,,- D NE ZMĚNA 1000 ANO NE -,,- Z NE ZMĚNA 1460 ANO NE -,,- K5 NE ZMĚNA 620 ANO NE 11 OV NE STAV 1440 ANO NE 13 K6 ANO NÁVRH 920 ANO NE 14 SF I NE ZMĚNA 990 ANO NE 15 D NE NÁVRH 1060 ANO NE 16 SP NE ZMĚNA NE ANO 18 D NE ZMĚNA 1715 NE ANO 19 OC NE ZMĚNA ANO NE 20 OC NE ZMĚNA 5915 ANO NE 21 OC NE ZMĚNA ANO NE 22 OC NE ZMĚNA 4900 ANO ANO -,,- OV NE ZMĚNA 5410 ANO NE 23 D NE ZMĚNA 1290 ANO ANO 24 K10 ANO NÁVRH 1320 NE ANO 25 K12 NE KE ZRUŠENÍ 26 OC NE NÁVRH 4710 NE ANO -,,- Z NE NÁVRH NE NE -,, K13 ANO NÁVRH 255 NE NE 27 D NE NÁVRH 2500 NE ANO 28 SF I NE NÁVRH 6860 NE ANO 29 PVS NE ZMĚNA ANO NE 30 Z NE STAV NE NE 31 OC NE NÁVRH NE ANO 32 Z NE NÁVRH NE ANO 17

18 33 OC NE ZMĚNA 1265 ANO NE 34 Z NE NÁVRH NE ANO 35 Z NE NÁVRH NE ANO 36 D NE ZMĚNA 2300 ANO NE 37 SP NE NÁVRH 8790 NE ANO 39 OC NE NÁVRH NE ANO 40 OV NE STAV 3610 ANO NE 41 Z NE STAV 4730 NE NE 42 OC NE NÁVRH NE ANO 42 OC NE REZERVA NE NE 42 K3 NE NÁVRH 815 NE ANO 42 K3 NE REZERVA 985 NE NE 42 K4 NE NÁVRH 430 NE ANO 42 K4 NE REZERVA 330 NE NE 43 SP NE NÁVRH 950 NE ANO 44 SF II NE ZMĚNA ANO NE 47 SF I NE NÁVRH 4510 NE ANO 48 SP NE ZMĚNA ANO ANO 51 K11 ANO NÁVRH 180 ANO NE 52 SP NE ZMĚNA 3810 NE ANO Legenda: 1 OC plochy pro bydlení a občanskou vybavenost 2 OV zařízení občanské vybavenosti 3 SF I území se smíšenou funkcí I 4 SF II území se smíšenou funkcí II 5 PVS plochy pro výrobu, stavebnictví, skladování a opravárenské služby 6 SP plochy pro sport a rekreaci 7 TI plochy pro zařízení technického vybavení 8 D plochy pro dopravu 9 Z plochy krajinné a urbanistické zeleně 10 K1 K13 úseky místních obslužných komunikací C.2. Vymezení systému sídelní zeleně. Sídelní zeleň je v řešeném území zastoupena v poměrně skromném rozsahu a je soustředěna do dvou velkých souvislých celků Velkého a Malého háje, které jsou zároveň významnými krajinnými prvky. Velký háj odděluje západní okraj sídla Odolena Voda od dálnice D8, Malý háj představuje významnou souvislou plochu zeleně mezi sídlem Dolínek a horní a dolní částí sídla Odolena Voda. Navržené do těchto ploch sídelní zeleně nezasahují. V kontaktu se severním okrajem Malého háje je ve stopě stávající cesty navržen nový úsek místní obslužné komunikace (změna č.13) a rozvojová plocha pro vybudování hippocentra (změna č.48). Mezi nově vymezenými plochami pro obytnou zástavbu (změnaa č.8) a lomem v Čenkově se navrhují k zalesnění rozsáhlé plochy (změny č.32, 34 a 36). Významné plochy krajinné lesní i mimolesní zeleně jsou soustředěny do ploch drobného a středního rozsahu ve 18

19 východní části k.ú.odolena Voda a v k.ú.čenkov. Vytvářejí zelený pás procházející po okraji řešeného území v severojižním směru a jsou součástí regionálního ÚSES. C.3. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení podmínek jejich budoucího využití. Návrh změn I vymezuje rozsáhlejší plochy územních rezerv v návaznosti na severozápadní hranici současně zastavěného území sídla Odolena Voda (změna č.42). Jde o rozvojové plochy pro bydlení (OC) se zastoupením zástavby rodinnými domy různých typů i vícepodlažních bytových domů. Za územní rezervy je třeba dále považovat i koridory a plochy určené pro výstavbu veřejně prospěšných staveb, jako je např. koridor vysokorychlostní železniční tratě, koridor aglomeračního silničního okruhu II/101 a koridor určený pro výstavbu MÚK dálnice D8 pro přímé připojení města Odolena Voda a letiště ve Vodochodech na dálnici D8. C.4. Stanovení pořadí změn v území etapizace. Plochy územních rezerv jsou určeny pro zástavbu až po roce 2017, pokud v té době budou vyčerpány zastavitelné plochy vymezené v ettapě návrh ( ). Čerpání územních rezerv je dále podmíněno komplexním posouzením využití zastavitelných ploch v rámci celého města Odolena Voda. C.5. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich možného budoucího využití. Rozvojové zóny bydlení č.42 na pozemcích p.č. 313/1, 774/2 v k.ú.odolena Voda (etapa návrh i etapa územní rezervy ) a rozvojová plocha č.39 na pozemku p.č. 55/1 v k.ú.dolínek se vymezují jako plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich možného budoucího využití. C.6. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb. Za architektonicky a urbanisticky významné stavby se ve správním území města Odolena Voda vymezují: - kostel sv. Klimenta Odolena Voda - židovský hřbitov Odolena Voda - sloup se sochou P.Marie Odolena Voda - čp.1 tvrz Odolena Voda - čp.3 venkovská usedlost rod. dům V.Hálka, Dolínek. Urbanisticky významným prostorem charakteru veřejného prostranství je prostor Dolního náměstí v Odolena Vodě. C.7. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení. Přestavby, rekonstrukce a opravy staveb, uvedených v kapitole C.6. nejsou způsobilé pro zkrácené stavební řízení. D. Vliv změn I na koncepci veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování. D.1. Dopravní infrastruktura. Dopravní obsluha nově vymezených rozvojových zón bude zajištěna ze současné struktury místních obslužných komunikací, resp. silnic II.třídy č.ii/522 a II/608, III. třídy č. III/2411, III/24210 a při respektování zásad, formulovaných ve vyhlášce obce o závazných 19

20 částech územního plánu obce ve znění změn I. Nové úseky místních obslužných komunikací dle podrobné specifikace v tabulce č.2 a v kapitole G se stanovují veřejně prospěšnými stavbami. Dopravní dostupnost hlavního města Prahy a severozápadní části Pražského regionu výrazně ovlivní pozitivním způsobem navržené obousměrné přímé připojení města Odolena Voda na dálnici D8. Parkování a odstavování motorových vozidel obyvatel zlepší výstavba garáží na nově vymezených plochách v souladu se změnami č.6, 27 a 36. Výrazně se zlepší dopravní obsluha i dostupnost restaurace Koliba navrženým vybudováním nového úseku místní obslužné komunikace (změna č.51). Napřímením úseku silnice III.třídy č.iii/2411 při výjezdu z města ve směru na Úžici bude odstraněno nebzpečné místo častých havárií (změna č.1). Změny funkčního využití ploch dle zpracovaných urbanistických studií (změny č. 8, 9 a 10) budou rovněž mít dílčí vliv na uspořádání dopravy v zastavěném území města. Navržené nové dopravní propojení zastavěného území sídla Dolínek s Dolním náměstím podél jižního okraje Malého háje novou místní obslužnou komunikací třídy S 9,5 usnadní dopravní dostupnost centra města z východní části jeho správního území. Změna č.18 je změnou minimálního rozsahu stávající plochy veřejné zeleně u výrobního areálu IGEPA na zastávku autobusů (plochy pro dopravu). Realizace změny č.15 umožní rozšířit plochu parkoviště u hřbitova. Nově navržená trasa severního obchvatu města propojuje silnice II/522 a III/2411, čímž odvádí tranzitní dopravu mimo centrum Odolena Vody (změna č.3) a dále ruší úsek obchvatu od silnice III/24210 v k.ú.dolínek. Důsledky navržených změn I jsou přehledně zakresleny ve výkresu č.i.2 Hlavní výkres: urbanistická koncepce a uspořádání krajiny, dopravní infrastruktura v měřítku 1:5000. Řešené správní území města je ve své jihozápadní části silně exponováno vlivům dopravy, a to jak v současnosti reálně existujícím (procházející dálnice D 8, silnice II.třídy II/522, II/608, silnice III. třídy III/0087, III/24210, III/24211 a III/24213, letiště Aero Vodochody, a.s.), tak i výhledově plánovaným (trasa VRT železnice v severní části řešeného území). Do výkresu č.i.2: Hlavní výkres je zakreslen koridor výhledové trasy VRT železnice včetně ochranného pásma. Omezující vlivy dopravy se projevují hlukovým zatížením, především v pásu podél severovýchodního okraje dálnice D 8, kde jsou však částečně provedena aktivní protihluková opatření a kde v bezprostředním přímém kontaktu neleží ani stávající ani rozvojové zóny bydlení. Negativní vlivy dopravy se v území dotčeném změnami I uplatňují u navrhovaných změn č.42 (podél silnice III/24211), č.10 Odolena Voda střed (ze silnic II/522 a III/24210), č.19, 20 a 21 (obousměrné připojení na D8). Navrhované změny funkčního využití území budou vyhodnoceny z hlediska expozice hluku a dalším negativním vlivům dopravy i stacionárních zdrojů v posouzení návrhu změn II podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (SEA). Návrh obousměrného přímého připojení na D8 v souladu s VÚC Pražského regionu a dle vypracované studie Mimoúrovňové připojení letiště AERO Vodochody a města Odolena Voda na dálnici D8 (VPÚ DECO Prtaha, a.s.) byl upřesněn jednáním s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a zakreslen do výkresu č.i.2 Hlavní výkres: urbanistická koncepce a uspořádání krajiny, dopravní infrastruktura v měřítku 1:5000. D.2. Technická infrastruktura. Většina změn I schváleného ÚP SÚ Odolena Voda je změnou funkčního využití území, převodem ploch z časové etapy územní rezervy do etapy návrh, aktualizací dokumentace ÚP v souladu s reálně existujícím skutečným stavem řešeného území, či zrušením některých rozvojových zón navržených schváleným ÚP SÚ Odolena Voda. Rozsáhlejší nové plochy rozvojových zón se vymezují při severozápadní hranici současně zastavěného území sídla Odolena Voda (změna č.42 plochy pro bydlení), jejichž postupná realizace bude podmíněna výstavbou nových úseků technické infrastruktury podle výkresu č.i.3. Technická 20

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více