Mateřská škola U Uranie. Směrnice č.1 o zpracování osobních údajů podle nařízení EU 2016/679 (GDPR)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola U Uranie. Směrnice č.1 o zpracování osobních údajů podle nařízení EU 2016/679 (GDPR)"

Transkript

1 Směrnice č.1 o zpracování osobních údajů podle nařízení EU 2016/679 (GDPR) 1. Údaje zpracovávané a uchovávané v listinné formě Zpracováváme a uchováváme a) Přihlášky k předškolnímu vzdělávání a evidenční listy, které obsahují jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce, datum narození, bydliště zákonného zástupce, rodičů, identifikační údaje osoby zmocněné k vyzvedávání dítěte b) Třídnice, která obsahuje jména a příjmení dětí a pedagogů c) Přihlášky do kroužků d) Evidence speciálních zdravotních a dietárních potřeb e) dokumenty související s podpůrnými opatřeními dětí f) dokumenty související se sociálně právní ochranou dětí g) Evidence personálních listin, jako jsou pracovní smlouvy, dohody o vedlejší pracovní činnosti, dohody o hmotné odpovědnosti, h) Školní matrika, i) y rodičů j) Evidence omluvných listů k) Evidence podnětů a stížností l) Kniha úrazů dětí m) Kniha úrazů zaměstnanců n) Personalistika o) Osobní spisy zaměstnanců p) Podpůrná opatření q) Sociálně právní ochrana dětí r) Školení BOZP a PO s) Školní stravování t) Školy v přírodě u) Dokumenty školy v) Úplata za předškolní vzdělávání w) Záznamy pedagogických rad x) Oznámení o zahájení a ukončení individuálního vzdělávání Listiny uchovávané v listinné podobě jsou uloženy podle svého druhu zpravidla v ředitelně. V uzamykatelné místnosti a skříni tak, aby k nim měla přístup pouze oprávněná osoba. Oprávněnou osobou je vždy ředitelka školy a dále ti zaměstnanci, kteří z důvodu své práce s těmito listinami pracují. Listiny, s nimiž se denně pracuje, si přebírá oprávněná osoba vždy, když s nimi potřebuje pracovat. Každá osoba, která má oprávnění s listinami pracovat má klíč k místu, kde jsou uloženy dokumenty, s nimiž má oprávnění pracovat. 2. Údaje uchovávané elektronicky Uchováváme a) Přihlášky zasílané elektronicky b) Elektronická třídnice

2 c) Matrika dětí d) Docházky dětí e) Školní stravování f) Úplata za předškolní vzdělávání g) Žádosti o osvobození od úplaty za vzdělávání a školské služby h) Evidence podnětů a stížností i) Personalistika j) Sociálně právní ochrana dětí k) Školní stravování l) Školy v přírodě m) Dokumenty školy Dokumenty jsou uloženy na zabezpečeném serveru /konkrétním počítači toho kterého zaměstnance, do kterého má přístup pouze oprávněná osoba (viz výše) a zaměstnanec, který na daném počítači pracuje. Pokud pracuje na jednom počítači více zaměstnanců, přihlašuje se každý pod svým heslem a profilem a má přístup jen k dokumentům, k nimž má oprávnění. 3. Údaje jednotlivých subjektů 3.1. Údaje zaměstnanců a žadatelů o zaměstnání Účel uchovávání a) U nepřijatých zaměstnanců pouze pokud vysloví souhlas za účelem oslovení v případě uvolnění pracovního místa. b) U přijatých zaměstnanců jméno, příjmení, datum narození, bydliště v pracovní smlouvě případně dalších dohodách. Kontakty za účelem umožnění komunikace odůvodněná potřeba domluvit se se svým zaměstnancem Důvod uchovávání Na základě zákona Údaje dodavatelů Účel uchovávání Za účelem splnění objednávky, poskytnutí služby tj. identifikační údaje, kontaktní údaje Důvod uchovávání Na základě zákona smlouva. Pokud skončí platnost smlouvy, lze uchovávat nadále jen údaje pro uplatnění svých práv nebo pokud je udělen souhlas Údaje dětí Účel uchovávání Plnění účelu vzdělávání, povinná evidence identifikačních údajů dětí Důvod uchovávání Na základě zákona Na základě souhlasu pokud je třeba pro uveřejnění / uchovávání fotografií, videí, audio záznamů, rodného čísla (v listinné či elektronické formě) 3.4. Údaje rodičů Účel uchovávání

3 Za účelem plnění povinností vůči škole (hrazení školného a stravného), kontaktní a identifikační údaje Důvod uchovávání Na základě zákona škola potřebuje pro provoz školy telefonní čísla a ové adresy zákonných zástupců z důvodu nutnosti omlouvání dětí a kontaktování zákonného zástupce v případě nemoci či úrazu) Na základě souhlasu pokud je třeba pro uveřejnění fotografií, videí (v listinné či elektronické formě) 4. Zpracování osobních údajů Údaje zpracováváme 1. Evidence omluvných listů 2. Evidence osob oprávněných vyzvedávat dítě z mateřské školy 3. Evidence podnětů a stížností 4. Interní účely výstavy dětských prací, soutěže 5. Kniha úrazů dětí 6. Kniha úrazů zaměstnanců 7. Mzdy 8. Osobní spisy zaměstnanců 9. Oznámení o zahájení a ukončení individuálního vzdělávání 10. Personalistika 11. Podpůrná opatření 12. Prezentace školy a zachycení její historie 13. Předplavecká výuka 14. Sociálně právní ochrana dětí 15. Školení zaměstnanců BOZP a PO 16. Školní matrika 17. Školní stravování 18. Školy v přírodě 19. Třídní knihy 20. Třídní schůzky 21. Úplata za předškolní vzdělávání 22. Výroční zprávy o činnosti školy 23. Webové stránky školy 24. Zájmové kroužky 25. Základní právní dokumenty školy 26. Zápis k předškolnímu vzdělávání 27. Záznamy pedagogických rad 28. Záznam pedagogické diagnostice dítěte 29. Žádost o osvobození od úplaty za vzdělávání a školské služby

4 5. Vedení záznamů o činnostech zpracování Sběr osobních údajů subjektů údajů nepředstavuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů 6. Na základě informovaného souhlasu vedeme - seznamy účastníků školních a mimoškolních akcí pro dodavatele služeb - údaje zveřejňované školou v médiích web školy, tisk, propagační materiály - kontaktní údaje na zákonné zástupce a jiné osoby, které se podílejí na vzdělávání dítěte (vyzvedávání z mateřské školy), - citlivé osobní údaje, které byly poskytnuty dobrovolně zákonnými zástupci dětí v zájmu zajištění jejich specifických potřeb (zvláštní nároky na stravu, režim, zdraví, rodinná anamnéza, kulturní zvyklosti ) 7. Postup v případě úniku či jiného zásahu do osobních údajů Při zjištění úniku či jiného zásahu do osobních údajů, který je způsobilý ohrozit chráněné údaje subjektů tento únik nahlásí osoba, která jej zjistila nejprve ředitelce školy, která následně zajistí nahlášení incidentu subjektu údajů s možností kontaktovat pověřence, či pokud není pověřenec, tak získat další podrobnosti u zpracovatele. Nahlášení na ÚOOS až v případě ohrožení subjektu údajů. 8. Postup pro ohlašování ve vztahu na ÚOOS Ohlášení incidentů ve vztahu na ÚOOS bude prováděno elektronicky či písemně na adresu úřadu a to uvedením identifikace subjektu zpracovatele, identifikace subjektu údajů, popis situace, zhodnocení ohrožení, popis podniknutých kroků k nápravě, datum a podpis. 9. Formuláře Formuláře jsou dostupné na webových stránkách Mateřské školy případně k dispozici na vyžádání u ředitelky MŠ. Jedná se o následující dokumenty: 9.1. Souhlas 9.2. Odvolání souhlasu 9.3. Žádost o přístup k osobním údajům 9.4. Žádost o opravu údajů/výmaz/právo být zapomenut 10. Přístup k údajům Zaměstnavatel má přístup ke všem zpracovávaným údajům. Pokud se nachází uložen v elektronické formě na počítači zaměstnance, k němuž zaměstnavatel nemá přístup nebo pokud je uzamčen ve skříni, k níž nemá přístup, je povinen zaměstnanec přístup na vyžádání umožnit. Oprávněný zaměstnanec má přístup k údajům, dokumentům a listinám, které potřebuje pro výkon svého zaměstnání. 11. Způsob školení zaměstnanců První proškolení zaměstnanců proběhlo po přijetí této směrnice. Zaměstnanci potvrdili proškolení podpisem pod touto směrnicí. Zaměstnanci jsou proškolování vždy, když nastane změna právních předpisů. Každý nový zaměstnanec je proškolen po přijetí do zaměstnání. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli ihned oznámit veškeré skutečnosti, které jsou nezbytné pro vedení personální a platové dokumentace. Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje dětí a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, údaje

5 školských poradenských zařízení o dětech a další informace, se kterými přišel do styku v souvislosti s výkonem práce v rámci pracovněprávního vztahu ke škole. Zaměstnanec shromažďuje pouze nezbytné osobní údaje, mají je bezpečně uložené a zabezpečené před neoprávněným přístupem, neposkytuje je subjektům, které na ně neprokážou zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazuje a dál nezpracovává. 12. Pověřenec Pověřencem Mateřské školy je Jiří Rošický, tel: , 13. Další vzorové listiny, pro vedení MŠ 1. Hlášení incidentu 2. Žádost o udělení souhlasu 3. Reakce na odvolání souhlasu, 4. Zpřístupnění údajů 5. Reakce na opravu 6. Reakce na výmaz 7. Reakce na žádost o právo být zapomenut 8. Dohoda o mlčenlivosti se zaměstnanci 9. Potvrzení zaměstnance o absolvování školení 10. Informace na webu, že je možné se informovat ohledně zpracování osobních údajů

Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje

Více

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení 1. Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně

Více

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení 1. Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně

Více

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Správce osobních údajů: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ dále jen MŠ Zastoupená: ředitelkou Naděždou Fausovou tel.:

Více

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení 1. Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně

Více

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení 1. Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně

Více

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod, Pražská 931

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod, Pražská 931 Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Platnost směrnice: od 1. 7. 2018 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji,

Více

ZÁSADY MLČENLIVOSTI PRO OBLAST OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY MLČENLIVOSTI PRO OBLAST OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Schola Servis GDPR, s. r. o., IČ: 042 23 748, se sídlem Palackého 151/10, 796 01 Prostějov MLČENLIVOSTNÍ KLAUZULE ZÁSADY MLČENLIVOSTI PRO OBLAST OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ poučení o mlčenlivosti zaměstnanců

Více

Záznam o činnostech Průběh předškoln

Záznam o činnostech Průběh předškoln Záznam o činnostech Průběh předškoln Činnosti 1. Vedení docházky v MŠ 2. Stravování v MŠ 3. Školní matrika školského zařízení (jídelna) 4. Režim vzdělávání te v MŠ 5. Prezentace a zachycení její historie

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Jméno a kontaktní údaje pověřence: Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

1. Správce údajů, kontaktní údaje. 2. Pověřenec správce, kontaktní údaje

1. Správce údajů, kontaktní údaje. 2. Pověřenec správce, kontaktní údaje Zpracování v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se m a o volném pohybu těchto a o zrušení směrnice 95/46/ES

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Chráníme vaše údaje Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ÚVODNÍ INFORMACE Vážení zákonní zástupci dětí, rodiče, tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE. Úvodní informace

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE. Úvodní informace ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE Úvodní informace Tyto zásady mají za cíl informovat Vás, zákonné zástupce dětí, jakým způsobem Mateřská škola, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Zpracování v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se m osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

Více

OCHRANA OSOBNÍ CH Ú DAJÚ MS SÚDOMĚ R SKA

OCHRANA OSOBNÍ CH Ú DAJÚ MS SÚDOMĚ R SKA OCHRANA OSOBNÍ CH Ú DAJÚ MS SÚDOMĚ R SKA 1. Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických

Více

Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy

Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a 3. Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce:

Více

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Informace o zpracování osobních údajů ve škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHMELNICE Praha 3, K Lučinám 18/2500 tel.: 284 820 233 IČ: 638 31 350 Informace o zpracování osobních údajů ve škole GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení 1. Ochrana osobních údajů

Více

ZÁZNAMY SPRÁVCE O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁZNAMY SPRÁVCE O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 PSČ 636 00 IČ: 48510661 Tel.: 548 426 012 Fax: 548 426 026 Komerční banka, a.s. Brno-město, číslo účtu: 19-5186500267/0100 http://www.zskamenacky.cz E-mail:

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679 (GDPR)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679 (GDPR) INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679 (GDPR) S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.

Více

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno,

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno, Záznam o činnostech zpracování: Průběh zájmového Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola Brno, Horácké náměst 13, příspěvková organizace, skola@zshoracke.org, 541321507 Jméno a kontaktní údaje

Více

S M Ě R N I C E K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁZNAMY SPRÁVCE O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S M Ě R N I C E K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁZNAMY SPRÁVCE O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OA a SOŠ gen. F. Fajtla Louny, p. o. SMĚRNICE Účinnost předpisu: 22. 5. 2018 Pořadové číslo: 2/2018 Správce předpisu: Úsek ředitelky školy Název předpisu: S M Ě R N I C E K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁZNAMY

Více

EVIDENCE. informačního systému osobních údajů. podle článku 30, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále obecné nařízení )

EVIDENCE. informačního systému osobních údajů. podle článku 30, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále obecné nařízení ) EVIDENCE informačního systému osobních údajů podle článku 30, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále obecné nařízení ) a) Identifikační údaje správce Identifikační číslo školy (REDIZO)

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ÚVODNÍ INFORMACE Vážení zákonní zástupci dětí, rodiče, tyto zásady mají za cíl informovat

Více

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení 1. Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ÚVODNÍ INFORMACE Vážení zákonní zástupci dětí, rodiče, tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Základní škola Praha 8, Glowackého

Více

Karty zpracování osobních údajů

Karty zpracování osobních údajů ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OSTRAVA MORAVSKÁ OSTRAVA, SOKOLSKÁ TŘÍDA 15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Karty zpracování osobních údajů PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy V Ostravě 25. 5. 2018 Činnosti 1.

Více

Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy

Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a 3. Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce:

Více

24.mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4, příspěvková organizace

24.mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4, příspěvková organizace 24.mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy pro ochranu osobních údajů a zpracování osobních údajů Č.j.: 24ms/218 /2018 V Plzni dne 15.5.2018 Účinnost od: 25.5.2018

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Základní škola a Mateřská škola Holany, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Informace o zpracování osobních údajů Základní škola a Mateřská škola Holany (se sídlem Holany 45, 47002 Česká Lípa 2),

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právní předpis Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace Právní

Více

GDPR. analýza. Název subjektu: Renospond s.r.o. IČ: Adresa: Zderaz 119, Proseč. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Sabina Shorná

GDPR. analýza. Název subjektu: Renospond s.r.o. IČ: Adresa: Zderaz 119, Proseč. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Sabina Shorná GDPR analýza Název subjektu: Renospond s.r.o. IČ: 46506012 Adresa: Zderaz 119, 539 44 Proseč Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Sabina Shorná Vytvořeno dne: 22.5.2018 Zpracovatel analýzy: ABX software

Více

SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Obecná ustanovení. 2. Zásady nakládání s osobními údaji. nenadužívat,

SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Obecná ustanovení. 2. Zásady nakládání s osobními údaji. nenadužívat, SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Obecná ustanovení 1) Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

Více

Karty zpracování osobních údajů

Karty zpracování osobních údajů ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OSTRAVA MORAVSKÁ OSTRAVA, SOKOLSKÁ TŘÍDA 15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Karty zpracování osobních údajů PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy V Ostravě 1. 6. 2019 Činnosti 1.

Více

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu 1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů. Mateřská škola Rosnička, Praha 13, Běhounkova Stránka 1

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů. Mateřská škola Rosnička, Praha 13, Běhounkova Stránka 1 Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Mateřská škola Rosnička, Praha 13, Běhounkova 2474 Stránka 1 Platnost směrnice: od 25. 5. 2018 1. Působnost 1.1. Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEDBOJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, HLAVNÍ 300, PŘEDBOJ Č.j. Spisový znak Skartační znak /201

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEDBOJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, HLAVNÍ 300, PŘEDBOJ Č.j. Spisový znak Skartační znak /201 MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEDBOJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, HLAVNÍ 300, 250 72 PŘEDBOJ Č.j. Spisový znak Skartační znak /201 Vypracovala: Ing. Kateřina Beránková, ředitelka školy Schválila: Ing. Kateřina Beránková,

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Ing. Radek Zajac info@zusodry.cz

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem Janov nad Nisou 374, IČ: 727 426 58 (dále jen ZŠ a MŠ ) se při zpracování osobních

Více

Směrnice školy Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. pro ochranu osobních údajů

Směrnice školy Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. pro ochranu osobních údajů Směrnice školy Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. pro ochranu osobních údajů 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání

Více

Směrnice pro ochranu osobních údajů Aktualizace směrnice: od 28/01/2019 Sdílená směrnice subjektů

Směrnice pro ochranu osobních údajů Aktualizace směrnice: od 28/01/2019 Sdílená směrnice subjektů 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy subjektů EMC 4U s.r.o., jejích zaměstnanců, případně dalších osob či partnerských firem Stanislava Mariašová, MBA a Cesta zpět z.s. při nakládání s osobními

Více

popřípadě číslo bankovního účtu

popřípadě číslo bankovního účtu Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

GDPR Ochrana osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů. Subjekty údajů mají právo

GDPR Ochrana osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů. Subjekty údajů mají právo GDPR Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4, příspěvková organizace Křížkovského 642/4, 69002 Břeclav IČO 70436304 jako správce osobních

Více

22. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

22. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1 Základní škola Parentes Praha 22. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ č.j. spisový znak skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Veronika Rybníčková, ředitelka školy Mgr. Veronika Rybníčková, ředitelka školy Směrnice

Více

Směrnice společnosti Hart & Partners, v.o.s. pro ochranu osobních údajů Platnost směrnice: od

Směrnice společnosti Hart & Partners, v.o.s. pro ochranu osobních údajů Platnost směrnice: od Směrnice společnosti Hart & Partners, v.o.s. pro ochranu osobních údajů Platnost směrnice: od 25. 5. 2018 1. Působnost 1.1. Tato směrnice upravuje postupy společnosti, jejích zaměstnanců, případně dalších

Více

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno,

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno, Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola Brno, Horácké náměst 3, příspěvková organizace, skola@zshoracke.org, 54 32 507 Jméno a kontaktní

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková org., Na Celně

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE 1 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, IČ: 75070758, se sídlem 466 01, Jablonec nad Nisou, U Balvanu

Více

Základní informace o zpracování osobních údajů školy

Základní informace o zpracování osobních údajů školy Č.j.: 3/18-r Olomouc 3. 9. 2018 Základní informace o zpracování osobních údajů školy Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Více

Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725

Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Platnost směrnice: od 25. 5. 2018 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích

Více

Směrnice školy TOWNSHEND International School pro ochranu osobních údajů. Platnost směrnice: od

Směrnice školy TOWNSHEND International School pro ochranu osobních údajů. Platnost směrnice: od Směrnice školy TOWNSHEND International School pro ochranu osobních údajů 1. Působnost Platnost směrnice: od 24. 5. 2018 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob

Více

Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou. Směrnice ke zpracování a zabezpečení osobních údajů

Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou. Směrnice ke zpracování a zabezpečení osobních údajů Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou Směrnice ke zpracování a zabezpečení osobních údajů č. 49/2018 Směrnice č. 49/2018 Verze: 1 Schválil: Karel Čížek Platnost: 25.5. 2018 - Kategorie: Interní Historie

Více

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním Přehled hodin výuky Přehled vyučujících (jméno, přijmení, titul) denní záznam o poskytovaném v jednotlivých

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO, J. A. Komenského 1023, okres Písek OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMĚRNICE ŠKOLY PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Č.j.: Vypracoval: Schválil: 2.ZS/0525/2018 Mgr. Michal Divíšek,

Více

Informace o činnostech zpracování osobních údajů

Informace o činnostech zpracování osobních údajů Informace o činnostech zpracování osobních údajů Správce osobních údajů Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace, Kociánka 2801/6a, 612

Více

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance Střední průmyslová škola zeměměřická Praha 9, Pod Táborem 300 Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance Škola, Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300, IČO: 61386278,

Více

Záznam o činnostech - průběh vzdělávání

Záznam o činnostech - průběh vzdělávání Záznam o činnostech - průběh vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalogový list o průběhu vzdělávání a Osobní údaje Jméno a kontaktní údaje správce: Mgr.art. Petr Kotek reditelstvi@zushs.cz

Více

Směrnice Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkové organizace pro ochranu osobních údajů

Směrnice Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkové organizace pro ochranu osobních údajů Směrnice Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkové organizace pro ochranu osobních údajů Platnost směrnice: od 1. 5. 2018 1 Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy,

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů 1. Účel informace V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 IČ Směrnice pro ochranu osobních údajů

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 IČ Směrnice pro ochranu osobních údajů Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 IČ 61 38 63 08 Platnost směrnice: od 1. května 2018 1. Působnost Směrnice pro ochranu osobních údajů 1.1 Tato směrnice upravuje

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh pracovněprávního vztahu Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh pracovněprávního vztahu Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Jméno a kontaktní údaje pověřence: Záznam o činnostech : Průběh pracovněprávního vztahu Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

(dále jen správce ) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

(dále jen správce ) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

Více

Směrnice školy Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona s.r.o. pro ochranu osobních údajů. 1. Působnost. 2. Zásady nakládání s osobními údaji

Směrnice školy Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona s.r.o. pro ochranu osobních údajů. 1. Působnost. 2. Zásady nakládání s osobními údaji Směrnice školy Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona s.r.o. pro ochranu osobních údajů 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona s.r.o.,

Více

1. Školní matrika, evidenční listy

1. Školní matrika, evidenční listy INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VYKONÁVANÝCH AGEND 1. Školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a/a 3. Evidence doplňujících údajů

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace Ovčí Hájek, 2174/46, Praha 5 Stodůlky, 15800 IČO: 06007104 Tel.: 723 155 305 E-mail: reditelka@skolkaustromu.cz https://www.skolkaustromu.cz

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín 01 schválila: Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy OBSAH 1 Základní identifikované účely zpracování v rámci zajištění vzdělávání...

Více

SMĚRNICE č. 26. Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace. I. Předmět úpravy

SMĚRNICE č. 26. Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace. I. Předmět úpravy SMĚRNICE č. 26 Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace Směrnice Ochrana osobních údajů I. Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích

Více

zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a souvisejících právních předpisů;

zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a souvisejících právních předpisů; GDPR Informace o zpracování osobních údajů Úvodní informace Základní škola a mateřská škola Ostrava Lhotka, p. o., Těsnohlídkova 99, jako správce osobních údajů, za účelem naplnění zásady transparentnosti

Více

Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, p. o.

Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, p. o. Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, p. o. Č.j.: VP 34/2018 Účinnost od data: 25. 05. 2018 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Přílohy: Příloha č. 1:

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Na této stránce naleznete informace týkající se zpracování osobních organizací Pestrá, o.p.s se sídlem Kučerova 809/11, 198 00 Praha 9 Černý Most (dále jen organizace ). Tyto

Více

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Platnost od: Dnem schválení Platnost do: 31. 12. 2020 Účinnost od: 25.5. 2018 Účinnost do: 31. 12. 2020 -o-o-o-o-o-o- Zpracovatel: Schvalovatel: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

2. Základní pojmy Osobním údajem je jakýkoli údaj, z něhož lze přímo či nepřímo zjistit identitu určité osoby.

2. Základní pojmy Osobním údajem je jakýkoli údaj, z něhož lze přímo či nepřímo zjistit identitu určité osoby. se sídlem ul. Jana Švermy 474, Kadaň 43201 23. Směrnice k ochraně osobních údajů Č.j.: Spisový znak/skartační znak /2014 A.1. A5 Vypracoval: Jitka Stasinka Slivoňová, DiS., ředitelka školy Schválil: Jitka

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Tel. 415722508 IČO: 61357286 PSČ: 439 31 e-mail: specialniskola@lzs-mecholupy.cz www.lzs-mecholupy.cz Škola: Logopedická základní škola,

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání správce: MgA. Pavel Béreš infozus@zusklimkovice.cz pověřence: Mgr.

Více

Základní informace o zpracování osobních údajů

Základní informace o zpracování osobních údajů Základní informace o zpracování osobních údajů Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen nařízení ).

Více

GDPR pro základní školy. JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M. Advokát

GDPR pro základní školy. JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M. Advokát GDPR pro základní školy JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M. Advokát Co je GDPR? GDPR: General Data Protection Regulation - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Jedná se o ucelený soubor pravidel na ochranu

Více

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Vypracovala: Mgr.Klára Sojková, ředitelka školy Schválil: Mgr.Klára Sojková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 2.5.2018 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.5.2018

Více

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, příspěvková organizace

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, příspěvková organizace Vydal: PhDr. Petr Hruška, MBA, ředitel Datum vydání: 24. 5. 2018 Strana: 1 / 7 Informační memorandum ke zpracování osobních údajů Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Cílem tohoto dokumentu je shrnutí

Více

PRAVIDLA GDPR. Spolek Felbiánek, z. s. Sídlo: Felbabka 80, Hořovice E- mail: IČ:

PRAVIDLA GDPR. Spolek Felbiánek, z. s. Sídlo: Felbabka 80, Hořovice E- mail: IČ: Spolek Felbiánek, z. s. Sídlo: Felbabka 80, 268 01 Hořovice E- mail: felbianek@gmail.com IČ: 066 28 095 PRAVIDLA GDPR Hlavní činností spolku Felbiánek, z. s. (dále jen spolek ) je provozování Lesního klubu

Více

Směrnice pro ochranu osobních údajů

Směrnice pro ochranu osobních údajů Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Směrnice pro ochranu osobních údajů 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy Střední průmyslové školy elektrotechnické,

Více

Směrnice školy MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny pro ochranu osobních údajů

Směrnice školy MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny pro ochranu osobních údajů Směrnice školy MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny pro ochranu osobních údajů Platnost směrnice: od 1. 5. 2018 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trhové

Více

Směrnice pro ochranu osobních údajů - GDPR

Směrnice pro ochranu osobních údajů - GDPR 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji, pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání

Více

BASIS BEGINNERS PRAGUE PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE

BASIS BEGINNERS PRAGUE PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE BASIS BEGINNERS PRAGUE PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE 2018 2019 2018 2019 PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE SEZNAM MATERIÁLŮ & FORMULÁŘŮ POŽADOVANÉ MATERIÁLY K PŘIJETÍ Vyplněný a podepsaný formulář Přihláška Doklad o pravidelných

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, IČO: 0351, sídlo: Hybešova 53, 0 01 Boskovice

Více

Směrnice GDPR/01. Nakládání s osobními údaji

Směrnice GDPR/01. Nakládání s osobními údaji Směrnice GDPR/01 Nakládání s osobními údaji Článek 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 tel./fax:

Základní škola Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 tel./fax: Základní škola Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9 tel./fax: 283 882 044 e-mail: info@zsspektrum.cz www.zsspektrum.cz IČ 28237692 SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY Směrnice školy pro ochranu osobních

Více

Informace o zpracování osobních údajů. Mateřská škola, Kubičko Ostrava Hrabová, Příborská 28

Informace o zpracování osobních údajů. Mateřská škola, Kubičko Ostrava Hrabová, Příborská 28 1. Úvodní informace Vážení zákonní zástupci Informace o zpracování osobních údajů Mateřská škola, Kubičko Ostrava Hrabová, Příborská 28 Mateřská škola, Klubíčko Ostrava Hrabová, Příborská 28, příspěvková

Více

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Č.j.: 1079/2018/ZŠ a MŠ Platnost od: Změny:

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Č.j.: 1079/2018/ZŠ a MŠ Platnost od: Změny: Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: Název: Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Č.j.: 1079/2018/ZŠ a MŠ Platnost od: 25.

Více

LETNÍ PROGRAM PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE

LETNÍ PROGRAM PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE BASIS BEGINNERS PRAGUE LETNÍ PROGRAM PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE 5. 30. SRPNA, 2019 8:00 17:00 ... LETNÍ PROGRAM: PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE SEZNAM MATERIÁLŮ & FORMULÁŘŮ POŽADOVANÉ MATERIÁLY K PŘIJETÍ DO NAŠEHO

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Škola MŠ Paculova 1115., Praha 9 Černý Most Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Č.j.: 2/2013- SP Účinnost od: 1.7.2013 Spisový znak: 2.3 Skartační znak: S 5

Více

Č.j. ZŠČ 36/18 Směrnice o ochraně osobních údajů

Č.j. ZŠČ 36/18 Směrnice o ochraně osobních údajů Základní škola a Mateřská škola, Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou Č.j. ZŠČ 36/18 Směrnice o ochraně osobních údajů Platnost směrnice: od 25. 5. 2018 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy,

Více

Směrnice Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro ochranu osobních údajů

Směrnice Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro ochranu osobních údajů Směrnice Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro ochranu osobních údajů Platnost a účinnost směrnice: od 25. 5. 2018 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích

Více

Základní škola Škvorec, okres Praha-východ příspěvková organizace se sídlem Tyršova 130, Škvorec. Směrnice školy

Základní škola Škvorec, okres Praha-východ příspěvková organizace se sídlem Tyršova 130, Škvorec. Směrnice školy Základní škola Škvorec, okres Praha-východ příspěvková organizace se sídlem Tyršova 130, 250 83 Škvorec Směrnice školy INFORMAČNÍ MEMORANDUM PRO ZAMĚSTNANCE PŘI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ Číslo jednací Spisový znak

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA EDUCHEM a.s. Okružní 128, CZ Meziboří Tel:

STŘEDNÍ ŠKOLA EDUCHEM a.s. Okružní 128, CZ Meziboří Tel: Střední škola EDUCHEM, a.s. Okružní 128 435 13 Meziboří VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE SMĚRNICE ŠKOLY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Účinnost od: 1. 9. 2017, aktualizováno od 1. 5. 2018 Spisový znak: E 2017 Skartační

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Správce: Pověřenec: Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování vedení personální a mzdové agendy

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro

Více

Číslo: Datum: Změna: Provedl:

Číslo: Datum: Změna: Provedl: Mateřská škola U kohoutka Sedmipírka Benešov Dukelská 1546, 256 01 Benešov Směrnice na ochranu osobních údajů Č.j.: 1/4/23 Účinnost od: 25.5.2018 Spisový znak: 1/1 Skartační znak: A 10 Změny: Číslo: Datum:

Více