Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy"

Transkript

1 Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a 3. Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce: Mgr. Hana Dolejší, tel , ce.cz Jméno a kontaktní údaje pověřence: Mgr. Tereza Wipplerová, tel , mutabor.cz Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Kategorie příjemců (včetně zahraničních případném předání do třetí země 1. Evidence ve školní matrice Rodné číslo, nebylo-li rodné číslo ti přiděleno, Státní občanství Místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince Místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li nebo student na území České republiky Údaje o předchozím vzdělání Stupně dosaženého vzdělání Obor vzdělání, jde-li o základní, střední a vyšší odbornou školu Formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu Datum zahájení vzdělávání ve škole Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole Vyučovací jazyk Údaje o zdravotní způsobilosti Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování vzdělávání nebo školské služby Údaje o znevýhodnění uvedeném v 16 ŠZ Údaje o mimořádném nadání podle 16 ŠZ Údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných školou a školským zařízením v souladu s 16 ŠZ Údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení Datum ukončení vzdělávání ve škole Místo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu Adresu pro doručování písemností např. partnerská škola v zahraničí 50 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb. Pojišťovna a nutný souhlas zákonného pro uvedení osobních údajů a např. z důvodů potřeby komunikace při v rámci BOZP (úrazy apod.) Doručovací adresa Datová schránka osoby, které lze informovat o ovi na základě plné moci apod. nutný souhlas zákonného pro uvedení osobních údajů osoby, kterou lze informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání te/a, v matrice a po dobu docházky te, a studenta do školy Č. j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti Časový rozsah styku druhého rodiče s dětem nutný souhlas pro uvedení osobních údajů ch zástupců v matrice/evidenčním listu te/a pro účely pro bezproblémový režim vzdělávání (např. umožnění styku zákonného s tem/nezletilým em po dobu docházky te, a studenta do školy 2. Evidenční/katalogový list te/a Rodné číslo Státní občanství podle lhůt pro školní matriku 1

2 matriku Místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince Místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li nebo student na území České republiky, oddělení studijní skupina Pojišťovna a nutný souhlas zákonného pro uvedení osobních údajů a např. z důvodů potřeby komunikace při v rámci BOZP (úrazy apod.) otec Bydliště (není-li bydlištěm a) otec Adresu pro doručování písemností otec otec Telefon domů otec Telefon do zaměstnání otec Mobil otec otec Datová schránka otec MŠMT, ČŠI, zřizovatel, kontrolní orgány matka Bydliště (není-li bydlištěm a) matka Adresu pro doručování písemností matka matka Telefon domů matka Telefon do zaměstnání matka Mobil matka matka Datová schránka matka Bydliště (není-li bydlištěm a) Adresu pro doručování písemností Telefon domů Telefon do zaměstnání Mobil Datová schránka 3. Evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů Označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu Označení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání ů Označení třídy, oddělení nebo studijní skupiny, do níž je zařazen, a jméno a příjmení třídního učitele, vedoucího oddělení nebo vedoucího učitele studijní skupiny; jedná-li se o třídu, oddělení nebo studijní skupinu s upraveným vzdělávacím programem nebo s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů nebo třídu se sportovním zaměřením, uvede se také tato skutečnost, Názvy příslušných povinných, nepovinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů Názvy zájmových útvarů Jména a příjmení jejich vyučujících Výchovná opatření a hodnocení chování a, pokud se chování hodnotí Počet splněných let povinné školní docházky a způsob jejího plnění, pokud plní ve škole povinnou školní docházku Údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin Údaje o případném přestupu a mezi školami nebo přeřazení do jiné třídy nebo studijní skupiny školy zaměstnanci MŠMT, zřizovatel, Údaje o vydání vysvědčení ČŠI, kontrolní orgány 50 let Převažující stupeň přiznaných podpůrných opatření a identifikátor znevýhodnění podle doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno Podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením Úpravy obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání nutný souhlas pro uvedení osobních údajů ch zástupců v podkladech pro režim te v MŠ a ZŠ (např. vyzvedávání te/a ze školy, případně informování těchto osob o důležitých opatřeních školy v průběhu vzdělávání) 1 a 1a vyhl č. 364/2005 Sb. po dobu vzděláván í te, a, studenta ZŠ 20 let SŠ 20let 2

3 Organizační formu vzdělávání, pokud vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Platnost doporučení školského poradenského zařízení. Pohlaví Způsob předchozího vzdělávání a Počet splněných let povinné školní docházky Výuka předmětů v cizím jazyce, počet předmětů, počet hodin Ročník, ve kterém se /student vzdělává Celková doba přerušení vzdělávání Opakování ročníku Způsob plnění povinné školní docházky Příloha 1, část druhá čl. 2 až 5 vyhl. č. 364/2005 Sb. vzděláván í a 3

4 Katalogový list činností Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Činnost 1. Evidence úrazů v knize úrazů 2. Záznam o úrazu 3. Prohlášení o pravidlech pro provádění chemických pokusů 4. Potvrzení em, že je seznámen se zásadami pro používání elektrických spotřebičů ve škole 5. Další možné činnosti. Jméno a kontaktní údaje správce: Mgr. Hana Dolejší, tel , Jméno a kontaktní údaje pověřence: Mgr. Tereza Wipplerová, tel , Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Kategorie příjemců (včetně zahraničních případném předání do třetí země 1. Evidence úrazů v knize úrazů popis úrazu popis události, při které k úrazu došlo Datum úrazu místo úrazu kým byl úraz ošetřen, další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu. 2. Záznam o úrazu další, další 29 odst. 2 a 3 ŠZ 1 vyhl. č.64/2005 Sb. evidence v knize úrazů úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost te, a nebo studenta ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, nebo 2 a 3 + Příloha vyhlášky č. 64/2005 Sb. smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. 2 a 4 + Příloha vyhlášky č. 64/2005 Sb. 3. Potvrzení o seznámení se se zásadami pro používání elektrických spotřebičů ve škole : 22 odst.1 b), 29, 30, 65 odst. 3 a 4 ŠZ 4

5 Činnosti 1. Přijetí do mateřské školy - žádost 2. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 3. Další možné činnosti. Katalogový list činností Přijímání do předškolního vzdělávání Jméno a kontaktní údaje Jméno a kontaktní údaje pověřence: správce: Mgr. Hana Dolejší, Mgr. Tereza Wipplerová, tel. tel , , 1. Žádost o přijetí te do MŠ Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování 34, 34a, 34b ŠZ 34, 34a, 34b ŠZ 34, 34a, 34b ŠZ Údaje o očkování 34, 34a, 34b ŠZ 34, 34a, 34b ŠZ Kategorie příjemců (včetně případném předání zahraničních do třetí země 34, 34a, 34b ŠZ Adresa pro doručování 34, 34a, 34b ŠZ 2. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jiná než zákonnný jiná než zákonnný jiná než zákonnný 34, 34a, 34b ŠZ 34, 34a, 34b ŠZ 34, 34a, 34b ŠZ te 34 ŠZ Trvalý pobyt 34 ŠZ Adresa pro doručování 5

6 Katalogový list činností Průběh předškolního vzdělávání Činnosti 1. Vedení docházky v MŠ 2. Stravování v MŠ 3. Školní matrika školského zařízení (jídelna) 4. Režim vzdělávání te v MŠ 5. Prezentace školy a zachycení její historie 6. Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem 7. Záznam z pedagogické diagnostiky te 8. Oznámení o zahájení a ukonční individuálního vzdělávání 9. Žádost o osvobození od úplaty za vzdělávání a školské služby 10. Kamerové systémy 11. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji Jméno a kontaktní údaje správce: Mgr. Hana Dolejší, tel , Jméno a kontaktní údaje pověřence: Mgr. Tereza Wipplerová, tel , Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Kategorie příjemců (včetně zahraničních případném předání do třetí země 1. Vedení docházky v MŠ, odst. 2 vyhl. č.14/2005 Sb. - 1a odst. 4 Časový údaj o docházce te do MŠ 2. Stravování v MŠ (dohoda o stravování apod.) 3. Školní matrika školského zařízení (jídelna),, nebylo-li rodné číslo ti přiděleno, Místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince Místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li nebo student na území České republiky Datum zahájení školské služby Ukončení školské služby Údaje o zdravotní způsobilosti Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby, Údaje o znevýhodnění te uvedeném v 16 Údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných ti školským zařízením v souladu s 16 nebo bydliště zákonného, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, Adresu pro doručování písemností, 4. Režim vzdělávání te v MŠ (Může se jednat o údaje získané například od OSPOD nebo z logopedie či poradny) Čislo OP Č. j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti Časový rozsah styku druhého rodiče s dětem 5. Prezentace školy a zachycení její historie Rodiči (mi zástupci) pověřené osoby k předávání te do MŠ a vyzvedávání z MŠ Vyhl. č.14/2005 Sb. - 4 odst ŠZ, odst. 2 zpracovává se z účelem zajištění bezpečného vyzvednutí te z MŠ nezbytné pro zajištění denního režimu te v MŠ s ohledem na probíhající střídavou péči 6

7 Podobizna,, třetí, zaměstnanec,, třetí, zaměstnanec prezentace a zachycení školy se v rozumné míře provadí v opravněném zájmu školy 6. Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem Podpis 7. Záznam z pedagogické diagnostiky te Datum zahájení vzdělávání Datum ukončení vzdělávání Údaj o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, Údaj o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na vzdělávání Podpůrná opatření 8. Oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení o zahájení individuálního vzdělávání (u cizince místo pobytu): Rodné číslo Časový rozsah, ve kterém má být individuálně vzděláváno Důvody pro individuální vzdělávání Doručovací adresa 9. Žádost o osvobození od úplaty za vzdělávání a školské služby Adresa pro doručování písemností, není-li shodná s adresou trvalého pobytu 10. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (v tomto případě např. poskytnutí údajů organizátorovi mateřské školy v přírodě) jméno a příjmení 30 ŠZ 30 ŠZ 16a ŠZ 34b odst. 1 a 2 a 35 ŠZ 6 odst. 6 vyhl č. 14/2005 Sb. 123 ŠZ zajištění bezpečného průběhu školky v přírodě a plnění ze smlouvy docházky do MŠ docházky do MŠ docházky do MŠ nutnou ke splnění účelu 7

8 1. Přijetí k základnímu vzdělávání - žádost Adresa pro doručování písemností Telefonní spojení Datová schránka Místo narození Státní příslušnost Rodné číslo Adresa MŠ, kterou navštěvuje Katalogový list činností Přijetí do základní školy a k povinné školní docházce Činnosti: 1. Přijetí k základnímu vzdělávání - žádost 2. Přijetí k základnímu vzdělávání - rozhodnutí 3. Odklad povinné školní docházky - žádost 4. Sdělení o vzdělávání v cizině Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování /otec /otec /otec 36 odst odst. 1 ŠZ 36 a 46 ŠZ + Jméno a kontaktní údaje správce: Mgr. Hana Dolejší, tel , Jméno a kontaktní údaje pověřence: Mgr. Tereza Wipplerová, tel , cz Kategorie příjemců (včetně zahraničních případném předání do třetí země U zápisu: poprvé/podruhé Zdravotní stav Zvláštní zájmy a problémy a Jiný školský obvod - adresa spádové školy Sourozenec ve škole: ano/ne Zájem o zařazení do školní družiny: ano/ne Oprávněný zájem školy na tom znát historii vzdělávání a a zjištění jeho vzdělávacích potřeb. Zájem o povinně volitelné předměty 3 roky Shoda o zápisu do této školy ze strany ch zástupců Podaná žádost o zápis( již zapsáno do jiné základní školy: ano/ne V případě kladné odpovědi do které: nezbytné pro realizaci řádného vzdělávání a zajištění denního režimu te v ZŠ Údaj o oprávněnosti pobytu na území České republiky (např. vízum) azylantech a dalších osobách požívající ochrany podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR 20 odst. 2 a 3 ŠZ 2. Přijetí k základnímu vzdělávání - rozhodnutí Datum, ke kterému byl a přijat Obor vzdělání (79-01-C/01 Základní škola) Datum zahájení povinné školní docházky 3. Odklad povinné školní docházky - žádost 37 ŠZ Trvalý pobyt Důvody k odkladu povinné školní docházky 37 ŠZ 37 ŠZ 37 ŠZ 37 ŠZ 4. Sdělení o vzdělávání a ZŠ v cizině te 38 a násl. ŠZ 38 a násl. ŠZ 165 odst. 2 písm- e) ŠZ 8

9 Trvalý pobyt 38 a násl. ŠZ Způsob vzdělávání v cizině 38 a násl. ŠZ Termín pobytu v cizině 38 a násl. ŠZ Adresu pobytu 38 a násl. ŠZ Škola, kterou v cizině navštěvuje 38 a násl. ŠZ Předpokládaná doba vzdělávání v cizině 38 a násl. ŠZ Kontaktní 38 a násl. ŠZ 9

10 Katalogový list činností Průběh základního vzdělávání Činnosti 1. Vedení záznamů v třídní knize 2. Žádost o přijetí do školy - přestup 3. Žádost o odhlášení a ze vzdělávání v ZŠ (přestup na jinou školu) 4. Posudek zdravotní způsobilosti (ozdravný pobyt, výuka plavání,...) 5. Uvolnění a z vyučování 6. Stravování v ZŠ 7. Orientační testování nezletilého a na přítomnost OPL 8. Prezentace školy 9. Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem 10. Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání 11. Kamerové systémy 12. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji... Jméno a kontaktní údaje Jméno a kontaktní údaje pověřence: správce: Mgr. Hana Dolejší, Mgr. Tereza Wipplerová, tel , tel , Osobní údaje 1. Vedení záznamů v třídní knize Škola Obor vzdělání Přehled hodin výuky Přehled vyučujících jméno a příjmení a denní záznam o poskytovaném vzdělávání v jednotlivých předmětech účast a/studenta ve výuce, omluvené hodiny 2. Žádost o přijetí do školy - přestup Trvalý pobyt Rodné číslo Státní občanství Subjekt údajů zaměstnanec Účel zpracování 28 odst. 1 písm. f) ŠZ 22 odst. 3 písm. e) + 49 odst. 1 ŠZ Kategorie příjemců (včetně zahraničních případném předání do třetí země, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb. Zdravotní pojišťovna nutný souhlas zákonného pro uvedení osobních údajů a např. z důvodů potřeby komunikace v rámci BOZP, součást školní matriky Adresa školy, z které se hlásí Ročník, ve kterém se vzdělával Cizí jazyk(-y), ve kterém se dosud vzdělával 22 odst. 3 písm. e) + 49 odst. 1 ŠZ, adresa tevalého pobytu 3. Posudek zdravotní způsobilosti (ozdravný pobyt, výuka plavání, uvolnění a z tělesné výchovy,...) Trvalý pobyt Údaj o zdravotní způsobilosti (zdravotně způsobilé - nezpůsobilé - způsobilé za podmínky (s omezením) ) Údaj o pravidelných očkováních (imunní proti nákaze (typ, druh) - trvalá kontraindikaci proti očkování (typ, druh) - alergie - užívání léků (druh, typ, dávka)) 4. Uvolnění a z vyučování Trvalé bydliště Termín uvolnění Zdůvodnění nepřítomnosti 22 odst. 3 písm. e) + 49 odst. 1 ŠZ 22 odst. 3 písm. c) ŠZ + 50 ŠZ např. organizátorovi akce v případě, že potvrzení zůstává ve škole 5. Stravování v ZŠ Rodné číslo, nebylo-li rodné číslo ti přiděleno, Státní občanství nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu Adresa pro doručování Školní rok 28 odst. 3 ŠZ Číslo účtu nutný souhlas za účelem potřeby bezhotovostního hrazení stravného škole 3 roky 10

11 Datum zahájení školské služby Datum ukončení školské služby Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo bydliště zákonného, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu Adresu pro doručování písemností 6. Prezentace školy 28 odst. 3 ŠZ Podobizna, em označené výtvarné nebo písemné dílo,. prezentace a zachycení školy se v rozumné míře provadí v opravněném zájmu školy 7. Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem Podpis 30 ŠZ 30 ŠZ 8. Oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení o zahájení individuálního vzdělávání (u cizince místo pobytu): Rodné číslo Časový rozsah, ve kterém má být individuálně vzděláváno Důvody pro individuální vzdělávání 34b odst. 1 a 2 a 35 ŠZ Doručovací adresa 9. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (v tomto případě např. poskytnutí údajů organizátorovi školy v přírodě) jméno a příjmení jméno a příjmení kontaktní údaje datum narození zajištění bezpečného průběhu školy v přírodě a plnění ze smlouvy např. organizátor akce nutnou ke splnění účelu údaje o zdravotním stavu údaje o stravování 11

1. Školní matrika, evidenční listy

1. Školní matrika, evidenční listy INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VYKONÁVANÝCH AGEND 1. Školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a/a 3. Evidence doplňujících údajů

Více

Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy

Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a 3. Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce:

Více

Základní škola Přibyslav

Základní škola Přibyslav Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a/studenta 3. Evidence doplňujích pro předávání Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce: Mgr.

Více

Záznam o činnostech - průběh vzdělávání

Záznam o činnostech - průběh vzdělávání Záznam o činnostech - průběh vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalogový list o průběhu vzdělávání a Osobní údaje Jméno a kontaktní údaje správce: Mgr.art. Petr Kotek reditelstvi@zushs.cz

Více

Karty zpracování osobních údajů

Karty zpracování osobních údajů ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OSTRAVA MORAVSKÁ OSTRAVA, SOKOLSKÁ TŘÍDA 15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Karty zpracování osobních údajů PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy V Ostravě 25. 5. 2018 Činnosti 1.

Více

Záznam o činnostech Průběh předškoln

Záznam o činnostech Průběh předškoln Záznam o činnostech Průběh předškoln Činnosti 1. Vedení docházky v MŠ 2. Stravování v MŠ 3. Školní matrika školského zařízení (jídelna) 4. Režim vzdělávání te v MŠ 5. Prezentace a zachycení její historie

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Ing. Radek Zajac info@zusodry.cz

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání správce: MgA. Pavel Béreš infozus@zusklimkovice.cz pověřence: Mgr.

Více

Karty zpracování osobních údajů

Karty zpracování osobních údajů ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OSTRAVA MORAVSKÁ OSTRAVA, SOKOLSKÁ TŘÍDA 15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Karty zpracování osobních údajů PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy V Ostravě 1. 6. 2019 Činnosti 1.

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Jméno a kontaktní údaje pověřence: Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Činnost 1. Evidence úrazů v knize úrazů 2. Záznam o úrazu Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Plánovaná lhůta pro

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje

Více

Záznamy o činnostech zpracování

Záznamy o činnostech zpracování Záznamy o činnostech zpracování Pověřenec na ochranu Účel zpracování Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odstav. 1 Masarykova jubilejní základní škola a

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace se sídlem Dolany č. p. 174, 783 16 Dolany, IČ 70983259

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat ZŠ a MŠ Mladějovice, okr. Olomouc, příspěvková organizace se sídlem Mladějovice 113, 785 01 Mladějovice, IČ 70998396 dbá na ochranu osobních

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel Zajištění přijetí do základní školy a k povinné školní docházce Dítě Nepředává se s výjimkou plnění povinné školní docházky v jiné než spádové škole podle ustanovení 36 zákona č. 561/2006 Sb. 10 let Průběh

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice se sídlem Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice, IČ 00849251 dbá na ochranu osobních údajů, které

Více

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno,

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno, Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola Brno, Horácké náměst 3, příspěvková organizace, skola@zshoracke.org, 54 32 507 Jméno a kontaktní

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola a mateřská škola Čkyně se sídlem Čkyně 155, 384

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola, O. dbala, České Budějovice se sídlem O. dbala

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola a Mateřská škola Malonty se sídlem Malonty 26,

Více

Dokumentace škol a školských zařízení - školní matrika, evidenční listy

Dokumentace škol a školských zařízení - školní matrika, evidenční listy Střední odboré učiliště DAKOL, s.r.o., dále jen organizace nebo škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které získává přímo od subjektu údajů, případně veřejné údaje i údaje od třetích stran

Více

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno,

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno, Záznam o činnostech zpracování: Průběh zájmového Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola Brno, Horácké náměst 13, příspěvková organizace, skola@zshoracke.org, 541321507 Jméno a kontaktní údaje

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice

Více

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním Přehled hodin výuky Přehled vyučujících (jméno, přijmení, titul) denní záznam o poskytovaném v jednotlivých

Více

Účel zpracování. Popis technických opatření

Účel zpracování. Popis technických opatření Komentář Předkládaný materiál má pomoci školám při analýze získaných, uchovávaných, zveřejňovaných nebo předávaných osobních údajů dětí, ů a ů z hlediska zákonnosti pro jejich zpracování a při zpracování

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Zajištění přijímání ke vzdělávání ve střední škole Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní občanství, místo

Více

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců Informace o osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech a době jejich Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul Kategorie příjemců Zajištění přijímání ke ve střední škole Uchazeč/žák

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu,

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, Zajištění Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správce 10 let přijímání ke narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona č. předává vzdělávání ve s maturitní zkouškou), státní

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní

Více

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Účel zpracování Kategorie subjektu údajů Kategorie osobních údajů Právní klasifikace Kategorie příjemců Doba uchování

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Určeno žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Určeno žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Určeno ům, ům a jejich m zástupcům Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440, IČO: 60650494, se sídlem Resslova 440, 387 01

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 20. 05. 2018 strana č. 1 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod IČ: 600 84 391 Název, adresa,

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Matrika žáků, katalogové listy žáků ZŠ, evidenční listy dětí MŠ Zápisní lístky do ŠD Třídní knihy ZŠ, MŠ, třídní knihy zájmových úvarů, nepovinných předmětů Třídní výkazy ZŠ Vedení školní matriky dle školského

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb.,

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb., Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství, místo trvalého zjišťování pobytu, místo pobytu (u 353/2016 Sb.,

Více

Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov

Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov Účel zpracování K čemu údaje potřebujeme? Vedení školní matriky Právní titul zpracování osobních údajů Na základě čeho můžeme údaje

Více

Dokumentace škol a školských zařízení školní matrika, evidenční listy

Dokumentace škol a školských zařízení školní matrika, evidenční listy Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., dále jen organizace nebo škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které získává přímo od subjektu údajů, případně veřejné údaje i údaje

Více

A. Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy

A. Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., dále jen organizace nebo škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které získává přímo od subjektu údajů, případně veřejné údaje i údaje

Více

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Správce osobních údajů: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ dále jen MŠ Zastoupená: ředitelkou Naděždou Fausovou tel.:

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie narození, rodné číslo (u

Více

Záznam o činnostech Průběh středního vzdělávání

Záznam o činnostech Průběh středního vzdělávání Záznam o činnostech Průběh středního Činnosti 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním 2. Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí oodpůrných opatření pro ve škole, pokud je doporučení

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství,

Více

Ochrana osobních údajů v oblasti školství. Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D.

Ochrana osobních údajů v oblasti školství. Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Ochrana osobních údajů v oblasti školství 1 Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. 2 Co nového GDPR přinese? Není revoluce, ale evoluce! Tj. nejedná se o zásadní předěl v pojetí ochrany osobních údajů, právní

Více

Školní matrika, evidenční listy

Školní matrika, evidenční listy EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o., dále jen organizace nebo škola jako správce osobních údajů zpracovává, které získává přímo od subjektu údajů, případně veřejné i od třetích stran v níže uvedených

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právní předpis Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace Právní

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, náměstí 17. listopadu 493/4, Benátky nad Jizerou II, 294 71, IČ 708 362 21

Více

Záznam o činnostech Personální a mzdová agenda školy (změny vyhrazeny)

Záznam o činnostech Personální a mzdová agenda školy (změny vyhrazeny) SPŠ a VOŠ Pík Záznam o činnostech Personální a mzdová agenda školy (změny vyhrazeny) Činnosti 1. Podklady pro uzavření pracovního poměru 2. Pracovní smlouva, DPP, DPČ 3. Platový výměr 4. Mzdové listy 5.

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona s maturitní zkouškou),

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková org., Na Celně

Více

Zápis dítěte do školy, školského zařízení

Zápis dítěte do školy, školského zařízení Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy, školského zařízení Vedení školní evidence Vedení školní evidence

Více

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování.

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování. : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich : Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Právní titul Zajištění přijímání ke ve střední škole

Více

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení 1. Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BÍLOVICE se sídlem Bílovice 440, 687 12 Bílovice, IČ 46956786 dbá na ochranu osobních údajů, které nám

Více

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení 1. Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně

Více

Matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí dětí a správní řízení Seznamy dětí. jmenné, kontaktní

Matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí dětí a správní řízení Seznamy dětí. jmenné, kontaktní Matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí dětí a správní řízení Seznamy dětí Účel zpracování Vedení školní evidence Vedení školní evidence Evidence příjetí žáků Podklad pro školní akce Žáci školy, zákonní

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace J. A. Komenského 414/7,

Více

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Informace o zpracování osobních údajů ve škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHMELNICE Praha 3, K Lučinám 18/2500 tel.: 284 820 233 IČ: 638 31 350 Informace o zpracování osobních údajů ve škole GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení 1. Ochrana osobních údajů

Více

Účel zpracování. žák. 28 odst. 1 písm. f) ŠZ

Účel zpracování. žák. 28 odst. 1 písm. f) ŠZ Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného Činnosti 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním 2. Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí podpůrných opatření pro ve

Více

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení 1. Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně

Více

Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Zpracování v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se m osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

Více

Hlášení MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány, atd.

Hlášení MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány, atd. Účel zpracování Personální a mzdová agenda Matrika žáků Evidence plateb obědů Evidence přihlášek ke stravování Personální a mzdová agenda Hlášení MŠMT, ČŠI,, atd. Evidence plateb obědů Evidence přihlášek

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy Třídní výkazy Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Kategorie subjektu (fyzických

Více

Právní povinnost, splnění smlouvy, Právní povinnost, splnění smlouvy, Ne Ne 56 Smlouvy 56.7 darovací V/5

Právní povinnost, splnění smlouvy, Právní povinnost, splnění smlouvy, Ne Ne 56 Smlouvy 56.7 darovací V/5 Příloha č. 6 Systémové analýzy působnosti obcí z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v podřízených organizacích Název agendy Zpracovávané OÚ

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna,

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy Třídní výkazy Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Žáci školy, zákonní zástupci

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

OCHRANA OSOBNÍ CH Ú DAJÚ MS SÚDOMĚ R SKA

OCHRANA OSOBNÍ CH Ú DAJÚ MS SÚDOMĚ R SKA OCHRANA OSOBNÍ CH Ú DAJÚ MS SÚDOMĚ R SKA 1. Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy a matrika Přihlášky do ŠK, ŠD Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Žáci školy, zákonní zástupci Jmenné, adresné,

Více

Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková

Přehled základních agend Mateřské školy Pramínek, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Zaměstnanecká agenda Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum

Více

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v Mateřské škole "Jablňka", Liber Název agendy Mateřské školy Zaměstnanecká agenda Zpracovávané OÚ Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum narození,

Více

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE Zápis k základnímu vzdělávání 1) Účelem zpracování osobních údajů je zápis k základnímu vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Více

Bezpečnost na pracovišti a ve škole - úrazy. 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let

Bezpečnost na pracovišti a ve škole - úrazy. 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let Katalogové listy matrika Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků BOZP Personální a mzdová agenda Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Bezpečnost na pracovišti a ve škole - úrazy Bezpečnost na pracovišti

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679 (GDPR)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679 (GDPR) INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679 (GDPR) S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.

Více

EVIDENCE. informačního systému osobních údajů. podle článku 30, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále obecné nařízení )

EVIDENCE. informačního systému osobních údajů. podle článku 30, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále obecné nařízení ) EVIDENCE informačního systému osobních údajů podle článku 30, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále obecné nařízení ) a) Identifikační údaje správce Identifikační číslo školy (REDIZO)

Více

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno,

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno, Záznam o činnostech zpracování: Průběh poskytování školního stravování Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola Brno, Horácké náměst 13, příspěvková organizace, skola@zshoracke.org, 541321507 Jméno

Více

1. Správce údajů, kontaktní údaje. 2. Pověřenec správce, kontaktní údaje

1. Správce údajů, kontaktní údaje. 2. Pověřenec správce, kontaktní údaje Zpracování v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se m a o volném pohybu těchto a o zrušení směrnice 95/46/ES

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů pedagogická škola, dále jen škola, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních

Více

popřípadě číslo bankovního účtu Údaje statutárního města Karviné, popř. jiných vypůjčitelů

popřípadě číslo bankovního účtu Údaje statutárního města Karviné, popř. jiných vypůjčitelů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KATALOGOVÁ SLOŽKA ŽÁKA / ŽÁKYNĚ ZŠ

KATALOGOVÁ SLOŽKA ŽÁKA / ŽÁKYNĚ ZŠ KATALOGOVÁ SLOŽKA ŽÁKA / ŽÁKYNĚ ZŠ Jméno: Příjmení: Vysvětlivky k vyplňování katalogové složky žáka / žákyně ZŠ 1) ZP (Zdravotní pojišťovna): Uvede se zkratka zdravotní pojišťovny. 2) Kvalifikátor SO:

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy, matrika Zápisní lístky do ŠD, MŠ, ZŠ Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence - třídní

Více

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu 1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy LVK, plavání, pobyty v přírodě, seznamy žáků k výletům + poučení Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do

Více

jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna

jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna Katalogové listy Zápisní lístky do ŠD Třídní knihy ZŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy,

Více

Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or

Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Zaměstnanecká agenda Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení,

Více

EVIDENCE. informačního systému osobních údajů. podle článku 30, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále obecné nařízení )

EVIDENCE. informačního systému osobních údajů. podle článku 30, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále obecné nařízení ) EVIDENCE informačního systému osobních údajů podle článku 30, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále obecné nařízení ) a) Identifikační údaje správce Identifikační číslo školy (REDIZO)

Více

popřípadě číslo bankovního účtu

popřípadě číslo bankovního účtu Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ: 738 01

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ: 738 01 Věc: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání obracím se na Vás s žádostí o přijetí mého dítěte: k povinné školní docházce na Základní škole a mateřské škole Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 od 1.

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ÚVODNÍ INFORMACE Vážení zákonní zástupci dětí, rodiče, tyto zásady mají za cíl informovat

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, okres Kladno Řánkova 87, 273 42 Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Registrační číslo: Otisk podacího razítka:

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Gymnázium Duhovka s.r.o. se sídlem Ortenovo nám. 34/1275, 170

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, okres Kladno Řánkova 87, 273 42 Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Registrační číslo: Otisk podacího razítka:

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Správce Sídlo Email Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. Slavětínská 82, 190 14

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více