Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy"

Transkript

1 Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a 3. Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29 IČO tel: , Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová : Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Popis technických Popis bezpečnostních a organizačních Kategorie příjemců (včetně zahraničních případném předání do třetí země Plánovaná lhůta pro 1. Evidence ve školní matrice, nebylo-li rodné číslo ti přiděleno, Státní občanství, Místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince Místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li, nebo student na území České republiky Údaje o předchozím vzdělání Obor vzdělání, jde-li o základní školu Datum zahájení vzdělávání ve škole Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, Vyučovací jazyk Údaje o zdravotní způsobilosti Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování vzdělávání nebo školské služby Údaje o znevýhodnění uvedeném v 16 ŠZ Údaje o mimořádném nadání podle 16 ŠZ Údaje o podpůrných ch poskytovaných školou a školským zařízením v souladu s 16 ŠZ Údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení Datum ukončení vzdělávání ve škole Místo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu Adresu pro doručování písemností, 28 ŠZ nebo v listinné např. partnerská škola v zahraničí 4, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb. Datová schránka Pojišťovna a, nutný souhlas zákonného pro uvedení osobních údajů a např. z důvodů potřeby komunikace v rámci BOZP (úrazy apod.) Doručovací adresa Datová schránka osoby, které lze informovat o ti/u na základě plné moci apod. nutný souhlas zákonného pro uvedení osobních údajů osoby, kterou lze informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání a, v matrice a po dobu docházky te, a do školy Č. j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti Časový rozsah styku druhého rodiče s dětem nutný souhlas pro uvedení osobních údajů ch zástupců v matrice/evidenčním listu te/a pro účely pro bezproblémový režim vzdělávání (např. umožnění styku zákonného s tem/nezletilým em po dobu docházky te, a do školy 2. Evidenční/katalogový list te/a Státní občanství Místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince Místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li, nebo student na území České republiky Třída, oddělení studijní skupina Telefonní spojení, 28 ŠZ nebo v listinné podle lhůt pro školní matriku

2 Pojišťovna a, nutný souhlas zákonného pro uvedení osobních údajů a např. z důvodů potřeby komunikace v rámci BOZP (úrazy apod.) po dobu vzdělávání te, a Bydliště (není-li bydlištěm a) Adresu pro doručování písemností Telefon domů Telefon do zaměstnání Mobil Datová schránka otec 28 ŠZ nebo v listinné MŠMT, ČŠI, zřizovatel, kontrolní orgány Bydliště (není-li bydlištěm a) Adresu pro doručování písemností Telefon domů Telefon do zaměstnání Mobil matka 28 ŠZ nebo v listinné Datová schránka Bydliště (není-li bydlištěm a) Adresu pro doručování písemností Telefon domů Telefon do zaměstnání Mobil jiná oprávněná osoba nutný souhlas pro uvedení osobních údajů ch zástupců v podkladech pro režim te v MŠ a ZŠ (např. vyzvedávání te/a ze školy, případně informování těchto osob o důležitých ch školy v průběhu vzdělávání) nebo v listinné po dobu vzdělávání te, a Datová schránka 3. Evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů Označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu, Označení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání ů a studentů Označení třídy nebo oddělení, do níž je, zařazen, a jméno a příjmení třídního učitele, vedoucího oddělení; jedná-li se o třídu, nebo oddělení s upraveným vzdělávacím programem nebo s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů nebo třídu se sportovním zaměřením, uvede se také tato skutečnost,, Názvy příslušných povinných, nepovinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů Názvy zájmových útvarů Jména a příjmení jejich vyučujících Výchovná a hodnocení chování a, pokud se chování hodnotí Počet splněných let povinné školní docházky a způsob jejího plnění, pokud plní ve škole povinnou školní docházku Údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin Údaje o případném přestupu a mezi školami nebo přeřazení do jiné třídy nebo studijní skupiny školy Údaje o vydání vysvědčení Převažující stupeň přiznaných podpůrných a identifikátor znevýhodnění podle doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno Podpůrná poskytovaná školou nebo školským zařízením zaměstnanci 1 a 1a vyhl č. 364/2005 Sb. nebo v listinné MŠMT, zřizovatel, ČŠI, kontrolní orgány 20let 4 Úpravy obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání Organizační formu vzdělávání, pokud vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 10- Platnost doporučení školského poradenského zařízení. Pohlaví Způsob předchozího vzdělávání a Počet splněných let povinné školní docházky

3 Výuka předmětů v cizím jazyce, počet předmětů, počet hodin Ročník, ve kterém se vzdělává Celková doba přerušení vzdělávání Příloha 1, část druhá čl. 2 až 5 vyhl. č. 364/2005 Sb. Opakování ročníku Způsob plnění povinné školní docházky x

4 Činnosti 1. Přijetí do mateřské školy - žádost 2. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání Záznam o činnostech Přijímání do předkolního vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29 IČO , tel: , Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová : Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Popis technických Popis bezpečnostních a organizačních Kategorie příjemců (včetně zahraničních případném předání do třetí země Plánovaná lhůta pro 1. Žádost o přijetí te do MŠ 34, 34a, 34b ŠZ 34, 34a, 34b ŠZ 34, 34a, 34b ŠZ Údaje o očkování 34, 34a, 34b ŠZ Adresa pro doručování 34, 34a, 34b ŠZ 34, 34a, 34b ŠZ 34, 34a, 34b ŠZ jiná osoba než zákonnný jiná osoba než zákonnný jiná osoba než zákonnný 34, 34a, 34b ŠZ 34, 34a, 34b ŠZ 34, 34a, 34b ŠZ ve Doporučení ŠPZ 16 ŠZ ve 2. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání te Trvalý pobyt 34 ŠZ ve rozhodnutí je zasíláno doporučeně nebo předáno osobně a zveřejňováno pod registračním číslem Adresa pro doručování 34 ŠZ ve rozhodnutí je zasíláno doporučeně nebo předáno osobně a zveřejňováno pod registračním číslem

5 Činnosti 1. Vedení docházky v MŠ 2. Stravování v MŠ 3. Režim vzdělávání te v MŠ 4. Prezentace školy a zachycení její historie 5. Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem 6. Záznam z pedagogické diagnostiky te 7. Oznámení o zahájení a ukonční individuálního vzdělávání 8. Žádost o osvobození od úplaty za vzdělávání a školské služby 9. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji Záznam o činnostech Průběh předškolního vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29 IČO , tel: , Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová : 1. Vedení docházky v MŠ Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Popis technických Popis bezpečnostních a organizačních Kategorie příjemců (včetně zahraničních případném předání do třetí země Plánovaná lhůta pro Třída 28 ŠZ, odst. 2 vyhl. č.14/2005 Sb. - 1a odst. 4 přístup pouze vymezenému v souladu s vnitřní í školy Časový údaj o docházce te do MŠ 2. Stravování v MŠ, Datum zahájení školské služby Ukončení školské služby 3. Režim vzdělávání te v MŠ (Může se jednat o údaje získané například od OSPOD nebo z logopedie či poradny) 28 ŠZ přístup pouze vymezenému v souladu s vnitřní í školy sourozenec te sourozenec te zajišťuje se za účelem objasnění změny chování te, tedy k zajištění povinnosti školy na vzdělávání te Čislo OP Č. j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti Časový rozsah styku druhého rodiče s dětem 4. Prezentace školy a zachycení její historie Rodiči (mi zástupci) pověřené osoby k předávání te do MŠ a vyzvedávání z MŠ zpracovává se z účelem zajištění bezpečného vyzvednutí te z MŠ což je nezbytné pro zajištění denního režimu te v MŠ s ohledem na probíhající střídavou péči evidence se vede v listinné i elektronické přístup pouze vymezenému v souladu s vnitřní í školy Po dobu nutnou ke splnění účelu Podobizna,, třetí osoba,,, třetí osoba, v rozumné míře se provadí v opravněném zájmu školy v listinné / v elektronické na webových stránkách školy jednotlivé zachycené subjekty údajů nejsou označeny a bez dalšího tak nejsou identifikovatelné; smluvní zajištění ochrany údajů s poskytovatelem webových stránek 5. Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem Podpis 6. Záznam z pedagogické diagnostiky te 30 ŠZ 30 ŠZ v listinné zabezpečené uložení podle vniřní e 5

6 Třída Datum zahájení vzdělávání Datum ukončení vzdělávání Údaj o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, Údaj o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na vzdělávání Podpůrná 16a ŠZ Údaje jsou pouze pro vnitřní využití, zabezpečené uložení podle vniřní e Doporučení ŠPZ 16 ŠZ ve pracovníků školy podle vnitřních 7. Oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení o zahájení individuálního vzdělávání (u cizince místo pobytu): Časový rozsah, ve kterém má být individuálně vzděláváno Důvody pro individuální vzdělávání Doručovací adresa 8. Žádost o osvobození od úplaty za vzdělávání a školské služby Adresa pro doručování písemností, není-li shodná s adresou trvalého pobytu 9. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (v tomto případě např. poskytnutí údajů organizátorovi mateřské školy v přírodě) 34b odst. 1 a 2 a 35 ŠZ 6 odst. 6 vyhl č. 14/2005 Sb. 123 ŠZ Údaje jsou pouze pro vnitřní využití, zabezpečené uložení podle vniřní e Údaje jsou pouze pro vnitřní využití, zabezpečené uložení podle vniřní e Po dobu docházky do MŠ Po dobu docházky do MŠ jméno a příjmení zajištění bezpečného nebo průběhu v listinné školky v přírodě a plnění ze smlouvy smluvní zajištění ochrany údajů s organizátorem Po dobu nutnou ke splnění účelu jméno a příjmení dtto dtto dtto dtto kontaktní údaje dtto dtto dtto dtto datum narození dtto dtto dtto dtto údaje o zdravotním stavu dtto dtto dtto dtto údaje o stravování dtto dtto dtto dtto 6

7 Záznam o činnostech Přijetí do základní školy a k povinné školní docházce Činnosti: 1. Přijetí k základnímu vzdělávání - žádost 2. Přijetí k základnímu vzdělávání - rozhodnutí 3. Odklad povinné školní docházky - žádost Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29 IČO , tel: , Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová : 1. Přijetí k základnímu vzdělávání - žádost Adresa pro doručování písemností Telefonní spojení Datová schránka Místo narození Státní příslušnost Zdravotní pojišťovna: Adresa MŠ, kterou navštěvoval Zdravotní stav Zájem o zařazení do školní družiny: Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování ano/ne Údaj o oprávněnosti pobytu na území České republiky (např. vízum) azylantech a dalších osobách požívající ochrany podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR 36 odst odst. 1 ŠZ 36 a 46 ŠZ + 28 ŠZ oprávněný zájem z důvodů potřeby komunikace v rámci BOZP (úrazy apod.) Oprávněný zájem školy na tom znát historii vzdělávání a a zjištění jeho vzdělávacích potřeb. 20 odst. 2 a 3 ŠZ Popis technických v databázi školy v databázi školy Popis bezpečnostních a organizačních jen - v případě vedení externím zpracovatelem dat nutno ošetřit jen - v případě vedení externím zpracovatelem dat nutno ošetřit smluvními podmínkami zabezpečení údajů jen - v případě vedení externím zpracovatelem dat nutno ošetřit smluvními podmínkami Kategorie příjemců (včetně zahraničních případném předání do třetí země Plánovaná lhůta pro Doporučení ŠPZ 16 ŠZ ve jen 2. Přijetí k základnímu vzdělávání - rozhodnutí Datum, ke kterému byl přijat Obor vzdělání (79-01-C/01 Základní škola) Datum zahájení povinné školní docházky 3. Odklad povinné školní docházky - žádost 165 odst. 2 písm- e) ŠZ v listinné, případně s certifikovanýá m podpisem jen - v případě vedení externím zpracovatelem dat nutno ošetřit smluvními podmínkami zabezpečení údajů Trvalý pobyt Důvody k odkladu povinné školní docházky 37 ŠZ v listinné, případně s certifikovanýá m podpisem jen - v případě vedení externím zpracovatelem dat nutno ošetřit smluvními podmínkami zabezpečení údajů

8

9 Činnosti 1. Vedení záznamů v třídní knize 2. Žádost o přijetí do školy - přestup 3. Žádost o odhlášení a ze vzdělávání v ZŠ (přestup na jinou školu) 4. Posudek zdravotní způsobilosti (ozdravný pobyt, výuka plavání,...) 5. Uvolnění a z vyučování 6. Prezentace školy 7. Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem 8. Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání 9. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji... Záznam o činnostech Průběh základního vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29 IČO , tel: , Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová : Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Popis technických Popis bezpečnostních a organizačních Kategorie příjemců (včetně zahraničních případném předání do třetí země Plánovaná lhůta pro 1. Vedení záznamů v třídní knize Škola Třída Obor vzdělání Přehled hodin výuky Přehled vyučujících jméno a příjmení a denní záznam o poskytovaném vzdělávání v jednotlivých předmětech účast te/a ve výuce, omluvené hodiny 2. Žádost o přijetí do školy - přestup Trvalý pobyt Státní občanství Adresa školy, z které se hlásí Ročník, ve kterém se vzdělával Cizí jazyk(-y), ve kterém se dosud vzdělával 28 odst. 1 písm. f) ŠZ 22 odst. 3 písm. e) + 49 odst. 1 ŠZ 22 odst. 3 písm. e) + 49 odst. 1 ŠZ v listinné nebo Nebezpečí manipulace nebo zničení zde uvedených průkazných údajů o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu (např. ztráta třídní knihy). pracovníků školy podle vnitřních, součást školní matriky, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb. 22 odst. 3 písm. e) + 49 odst. 1 ŠZ 3. Informace k odhlášení a ze vzdělávání v ZŠ (přestup) Místo narození Státní občanství Adresa trvalého pobytu Datum odhlášení Adresa základní školu, kam přechází 22 odst. 3 písm. e) + 49 odst. 1 ŠZ pracovníků školy podle vnitřních, součást školní matriky Adresa trvalého pobytu Telefon Adresa pro doručování 4. Posudek zdravotní způsobilosti (ozdravný pobyt, výuka plavání, uvolnění a z tělesné výchovy,...) Trvalý pobyt Údaj o zdravotní způsobilosti (zdravotně způsobilé - nezpůsobilé - způsobilé za podmínky (s omezením) ) 22 odst. 3 písm. e) + 49 odst. 1 ŠZ 28 ŠZ 22 odst. 3 písm. c) ŠZ v listinné pracovníků školy podle vnitřních např. organizátorovi akce v případě, že potvrzení zůstává ve škole Doporučení ŠPZ 16 ŠZ ve pracovníků školy podle vnitřních 5. Uvolnění a z vyučování Třída Termín uvolnění Zdůvodnění nepřítomnosti v listinné, případně s 28 ŠZ + 50 ŠZ pracovníků certifikovaným podpisem žadatele školy podle vnitřních

10 , bydliště 6. Prezentace školy žadatele Třída Podobizna, em označené výtvarné nebo písemné dílo,. 7. Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem Podpis 8. Oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení o zahájení individuálního vzdělávání (u cizince místo pobytu): Časový rozsah, ve kterém má být individuálně vzděláváno Důvody pro individuální vzdělávání Doručovací adresa 9. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (v tomto případě např. poskytnutí údajů organizátorovi školy v přírodě) jméno a příjmení, kontaktní údaje jméno a příjmení, kontaktní údaje datum narození údaje o zdravotním stavu údaje o stravování souhlas ZZ nebo v opravněném zájmu školy 30 ŠZ 30 ŠZ 34b odst. 1 a 2 a 35 ŠZ zajištění bezpečného průběhu školy v přírodě a plnění ze smlouvy v listinné / v elektronické na webových stránkách školy v listinné jednotlivé zachycené subjekty údajů nejsou označeny a bez dalšího tak nejsou identifikovatelné; smluvní zajištění ochrany údajů s poskytovatelem webových stránek zabezpečené uložení podle vniřní e údaje jsou pouze pro vnitřní využití, zabezpečené uložení podle vniřní e smluvní zajištění ochrany údajů s organizátorem např. organizátor akce Po dobu nutnou ke splnění účelu

11 Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Činnost 1. Evidence úrazů v knize úrazů 2. Záznam o úrazu Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29 IČO tel: , Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová : Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Popis technických Popis bezpečnostních a organizačních Kategorie příjemců (včetně zahraničních případném předání do třetí země Plánovaná lhůta pro 1. Evidence úrazů v knize úrazů popis úrazu popis události, při které k úrazu došlo Datum úrazu místo úrazu kým byl úraz ošetřen, další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu. 2. Záznam o úrazu,, další osoba,,, další osoba 29 odst. 2 a 3 ŠZ 1 vyhl. č.64/2005 Sb. kniha úrazů - v listiné jen podle vnitřních evidence v knize úrazů úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost te, a ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, 2 a 3 + Příloha vyhlášky č. 64/2005 Sb. kniha úrazů - v listiné jen podle vnitřních smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.,, 2 a 4 + Příloha vyhlášky č. 64/2005 Sb. kniha úrazů - v listiné

12 Činnosti 1. Osobní dotazník 2. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3. Pracovní smlouva 4. DPP a DPČ 5. Zápočtový list zaměstnance 6. Evidenční listy důchodového pojištění 7. Mzdový list 8. Výplatní páska 9. Smlouvy FO 10. Objednávky FO 11. Faktury FO Záznam o činnostech zaměstnanců Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29 IČO , tel: , Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová : Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování 1. Osobní dotazník rodné příjmení Popis technických Popis bezpečnostních a organizačních Kategorie příjemců (včetně zahraničních případném předání do třetí země Plánovaná lhůta pro místo narození číslo OP státní příslušnost zdravotní pojišťovna číslo účtu kontaktní údaje dosažené vzdělání a kvalifikace průběh dosavadního zaměstnání 2. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti rodné příjmení místo narození rodné číslo ZTP/P zletilé 3. Pracovní smlouva osoba na níž je uplatńováno daňové zvýhodnění mzdová a personální agenda, dle zákon. 187/2006 Sb., 589/1992 Sb.,592/1992 Sb., 155/1995 Sb. zákon č. 170/2017 Sb. v elektronické a listinné v listinné přístup vymezenému pracovníků školy podle vnitřní e školy, listinná podoba uchovávána v uzamykatelné skříni přístup výhradně pro mzdovou účetní, uchováváno v uzamykatelné skříni zdravotní pojišťovny, PSSZ Finanční správa ČR Zákoník práce v elektronické a listinné přístup vymezenému pracovníků školy podle vnitřní e školy, listinná podoba uschovávána v uzamykatelné skříni, ve spec. případech ÚP 4. DPP a DPČ Adresa 5. Zápočtový list zaměstnance, datum narození zdravotní pojišťovna doba trvání pracovního poměru 6. ELDP rodné příjmení místo narození průběh pojištění 7. Mzdový list rodné příjmení další příjmení místo narození datum nástupu datum odchodu druh činnosti zdravotní pojišťovna mzda/plat daň zdravotní a sociální pojištění 8. Výplatní páska Zůstatek dovolené Složky platu/mzdy Částka k výplatě 9. Smlouvy - FO (účastník vzdělávacího kurzu, sponzor, pronájmy prostor a další) /sídlo dodavatel/odběratel IČ, DIČ Číslo účtu 10. Objednávky - FO /sídlo IČ DIČ Číslo účtu dodavatel/odběratel Zákoník práce Zákoník práce Zákon č. 582/1991 Sb. Zákon č. 582/1991 Sb. Zákon č. 582/1991 Sb. dle zák. 586/1992 Sb., 563/1991 Sb., 235/2004 Sb. dle zák. 586/1992 Sb., 563/1991 Sb., 235/2004 Sb. v elektronické a listinné v listinné a elektronické listinná i elektronická podoba listinná i elektronická podoba listinná i elektronická podoba v listinné v elektronické nebo listinné přístup vymezenému pracovníků školy podle vnitřní e školy, uschovávany v uzamykatelné skříni přístup vymezenému pracovníků školy, uloženy v uzamčené skříni mzdová účetní ČSSZ 50 let mzdová účetní mzdová účetní přístup vymezenému pracovníků školy přístup vymezenému pracovníků školy zdravotní pojišťovny, PSSZ 50 let

13 11. Faktury - fyzické osoby /sídlo IČ DIČ Číslo účtu dodavatel/odběratel dle zák. 586/1992 v elektronické nebo listinné Sb., 563/1991 Sb., 235/2004 Sb. přístup vymezenému pracovníků školy

Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy

Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a 3. Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce:

Více

1. Školní matrika, evidenční listy

1. Školní matrika, evidenční listy INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VYKONÁVANÝCH AGEND 1. Školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a/a 3. Evidence doplňujících údajů

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání správce: MgA. Pavel Béreš infozus@zusklimkovice.cz pověřence: Mgr.

Více

Základní škola Přibyslav

Základní škola Přibyslav Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a/studenta 3. Evidence doplňujích pro předávání Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce: Mgr.

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Ing. Radek Zajac info@zusodry.cz

Více

Záznam o činnostech Průběh předškoln

Záznam o činnostech Průběh předškoln Záznam o činnostech Průběh předškoln Činnosti 1. Vedení docházky v MŠ 2. Stravování v MŠ 3. Školní matrika školského zařízení (jídelna) 4. Režim vzdělávání te v MŠ 5. Prezentace a zachycení její historie

Více

Záznam o činnostech - průběh vzdělávání

Záznam o činnostech - průběh vzdělávání Záznam o činnostech - průběh vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalogový list o průběhu vzdělávání a Osobní údaje Jméno a kontaktní údaje správce: Mgr.art. Petr Kotek reditelstvi@zushs.cz

Více

Karty zpracování osobních údajů

Karty zpracování osobních údajů ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OSTRAVA MORAVSKÁ OSTRAVA, SOKOLSKÁ TŘÍDA 15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Karty zpracování osobních údajů PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy V Ostravě 25. 5. 2018 Činnosti 1.

Více

Karty zpracování osobních údajů

Karty zpracování osobních údajů ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OSTRAVA MORAVSKÁ OSTRAVA, SOKOLSKÁ TŘÍDA 15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Karty zpracování osobních údajů PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy V Ostravě 1. 6. 2019 Činnosti 1.

Více

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Činnost 1. Evidence úrazů v knize úrazů 2. Záznam o úrazu Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Plánovaná lhůta pro

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Jméno a kontaktní údaje pověřence: Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel Zajištění přijetí do základní školy a k povinné školní docházce Dítě Nepředává se s výjimkou plnění povinné školní docházky v jiné než spádové škole podle ustanovení 36 zákona č. 561/2006 Sb. 10 let Průběh

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje

Více

Záznamy o činnostech zpracování

Záznamy o činnostech zpracování Záznamy o činnostech zpracování Pověřenec na ochranu Účel zpracování Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odstav. 1 Masarykova jubilejní základní škola a

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Zajištění přijímání ke vzdělávání ve střední škole Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní občanství, místo

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu,

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, Zajištění Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správce 10 let přijímání ke narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona č. předává vzdělávání ve s maturitní zkouškou), státní

Více

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců Informace o osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech a době jejich Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul Kategorie příjemců Zajištění přijímání ke ve střední škole Uchazeč/žák

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb.,

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb., Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství, místo trvalého zjišťování pobytu, místo pobytu (u 353/2016 Sb.,

Více

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno,

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno, Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola Brno, Horácké náměst 3, příspěvková organizace, skola@zshoracke.org, 54 32 507 Jméno a kontaktní

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace se sídlem Dolany č. p. 174, 783 16 Dolany, IČ 70983259

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie narození, rodné číslo (u

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství,

Více

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Účel zpracování Kategorie subjektu údajů Kategorie osobních údajů Právní klasifikace Kategorie příjemců Doba uchování

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice se sídlem Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice, IČ 00849251 dbá na ochranu osobních údajů, které

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola a mateřská škola Čkyně se sídlem Čkyně 155, 384

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat ZŠ a MŠ Mladějovice, okr. Olomouc, příspěvková organizace se sídlem Mladějovice 113, 785 01 Mladějovice, IČ 70998396 dbá na ochranu osobních

Více

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování.

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování. : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona s maturitní zkouškou),

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich : Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Právní titul Zajištění přijímání ke ve střední škole

Více

Dokumentace škol a školských zařízení - školní matrika, evidenční listy

Dokumentace škol a školských zařízení - školní matrika, evidenční listy Střední odboré učiliště DAKOL, s.r.o., dále jen organizace nebo škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které získává přímo od subjektu údajů, případně veřejné údaje i údaje od třetích stran

Více

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno,

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno, Záznam o činnostech zpracování: Průběh zájmového Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola Brno, Horácké náměst 13, příspěvková organizace, skola@zshoracke.org, 541321507 Jméno a kontaktní údaje

Více

Záznam o činnostech Personální a mzdová agenda školy (změny vyhrazeny)

Záznam o činnostech Personální a mzdová agenda školy (změny vyhrazeny) SPŠ a VOŠ Pík Záznam o činnostech Personální a mzdová agenda školy (změny vyhrazeny) Činnosti 1. Podklady pro uzavření pracovního poměru 2. Pracovní smlouva, DPP, DPČ 3. Platový výměr 4. Mzdové listy 5.

Více

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním Přehled hodin výuky Přehled vyučujících (jméno, přijmení, titul) denní záznam o poskytovaném v jednotlivých

Více

A. Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy

A. Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., dále jen organizace nebo škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které získává přímo od subjektu údajů, případně veřejné údaje i údaje

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Určeno žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Určeno žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Určeno ům, ům a jejich m zástupcům Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440, IČO: 60650494, se sídlem Resslova 440, 387 01

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Matrika žáků, katalogové listy žáků ZŠ, evidenční listy dětí MŠ Zápisní lístky do ŠD Třídní knihy ZŠ, MŠ, třídní knihy zájmových úvarů, nepovinných předmětů Třídní výkazy ZŠ Vedení školní matriky dle školského

Více

Účel zpracování. Popis technických opatření

Účel zpracování. Popis technických opatření Komentář Předkládaný materiál má pomoci školám při analýze získaných, uchovávaných, zveřejňovaných nebo předávaných osobních údajů dětí, ů a ů z hlediska zákonnosti pro jejich zpracování a při zpracování

Více

Záznam o činnostech Průběh středního vzdělávání

Záznam o činnostech Průběh středního vzdělávání Záznam o činnostech Průběh středního Činnosti 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním 2. Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí oodpůrných opatření pro ve škole, pokud je doporučení

Více

Školní matrika, evidenční listy

Školní matrika, evidenční listy EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o., dále jen organizace nebo škola jako správce osobních údajů zpracovává, které získává přímo od subjektu údajů, případně veřejné i od třetích stran v níže uvedených

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právní předpis Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace Právní

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola a Mateřská škola Malonty se sídlem Malonty 26,

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola, O. dbala, České Budějovice se sídlem O. dbala

Více

Dokumentace škol a školských zařízení školní matrika, evidenční listy

Dokumentace škol a školských zařízení školní matrika, evidenční listy Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., dále jen organizace nebo škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které získává přímo od subjektu údajů, případně veřejné údaje i údaje

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Správce osobních údajů: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ dále jen MŠ Zastoupená: ředitelkou Naděždou Fausovou tel.:

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 20. 05. 2018 strana č. 1 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod IČ: 600 84 391 Název, adresa,

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení 1. Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně

Více

Zápis dítěte do školy, školského zařízení

Zápis dítěte do školy, školského zařízení Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy, školského zařízení Vedení školní evidence Vedení školní evidence

Více

Hlášení MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány, atd.

Hlášení MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány, atd. Účel zpracování Personální a mzdová agenda Matrika žáků Evidence plateb obědů Evidence přihlášek ke stravování Personální a mzdová agenda Hlášení MŠMT, ČŠI,, atd. Evidence plateb obědů Evidence přihlášek

Více

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení 1. Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně

Více

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE Zápis k základnímu vzdělávání 1) Účelem zpracování osobních údajů je zápis k základnímu vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Více

Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov

Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov Účel zpracování K čemu údaje potřebujeme? Vedení školní matriky Právní titul zpracování osobních údajů Na základě čeho můžeme údaje

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy Třídní výkazy Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Kategorie subjektu (fyzických

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna,

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy Třídní výkazy Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Žáci školy, zákonní zástupci

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti Správce Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Správce: Pověřenec: Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování vedení personální a mzdové agendy

Více

Matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí dětí a správní řízení Seznamy dětí. jmenné, kontaktní

Matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí dětí a správní řízení Seznamy dětí. jmenné, kontaktní Matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí dětí a správní řízení Seznamy dětí Účel zpracování Vedení školní evidence Vedení školní evidence Evidence příjetí žáků Podklad pro školní akce Žáci školy, zákonní

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, náměstí 17. listopadu 493/4, Benátky nad Jizerou II, 294 71, IČ 708 362 21

Více

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu 1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

popřípadě číslo bankovního účtu

popřípadě číslo bankovního účtu Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy a matrika Přihlášky do ŠK, ŠD Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Žáci školy, zákonní zástupci Jmenné, adresné,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Účel zpracování. žák. 28 odst. 1 písm. f) ŠZ

Účel zpracování. žák. 28 odst. 1 písm. f) ŠZ Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného Činnosti 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním 2. Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí podpůrných opatření pro ve

Více

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy LVK, plavání, pobyty v přírodě, seznamy žáků k výletům + poučení Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Evidence žáků (školní matrika), doklady o přijetí žáků, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování Mzdová a personální agenda (včetně dalšího

Více

Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková

Přehled základních agend Mateřské školy Pramínek, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Zaměstnanecká agenda Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů pedagogická škola, dále jen škola, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková org., Na Celně

Více

popřípadě číslo bankovního účtu Údaje statutárního města Karviné, popř. jiných vypůjčitelů

popřípadě číslo bankovního účtu Údaje statutárního města Karviné, popř. jiných vypůjčitelů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy, matrika Zápisní lístky do ŠD, MŠ, ZŠ Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence - třídní

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace J. A. Komenského 414/7,

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů List1 Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace se sídlem Pavlovská 16, 623 00 Brno IČ 449 94 036 Pověřenec pro ochranu osobních

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Bezpečnost na pracovišti a ve škole - úrazy. 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let

Bezpečnost na pracovišti a ve škole - úrazy. 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let Katalogové listy matrika Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků BOZP Personální a mzdová agenda Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Bezpečnost na pracovišti a ve škole - úrazy Bezpečnost na pracovišti

Více

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v Mateřské škole "Jablňka", Liber Název agendy Mateřské školy Zaměstnanecká agenda Zpracovávané OÚ Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum narození,

Více

Informace o činnostech zpracování osobních údajů

Informace o činnostech zpracování osobních údajů Informace o činnostech zpracování osobních údajů Správce osobních údajů Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace, Kociánka 2801/6a, 612

Více

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy - v archviace. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy - v archviace. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy - v archviace LVK, seznamy žáků k výletům + poučení Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679 (GDPR)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679 (GDPR) INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679 (GDPR) S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.

Více

Evidence zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Evidence zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování Směrnice k ochraně č.j. SSZS/00653/2018 Příloha č. 2 Evidence zpracování, účelu, kategoriích subjektů a době jejich Agenda Účel zpracování subjektů a rozsah zpracování Správní řízení Vydání správních rozhodnutí,

Více

Ochrana osobních údajů v oblasti školství. Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D.

Ochrana osobních údajů v oblasti školství. Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Ochrana osobních údajů v oblasti školství 1 Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. 2 Co nového GDPR přinese? Není revoluce, ale evoluce! Tj. nejedná se o zásadní předěl v pojetí ochrany osobních údajů, právní

Více

Mateřská škola U Uranie. Směrnice č.1 o zpracování osobních údajů podle nařízení EU 2016/679 (GDPR)

Mateřská škola U Uranie. Směrnice č.1 o zpracování osobních údajů podle nařízení EU 2016/679 (GDPR) Směrnice č.1 o zpracování osobních údajů podle nařízení EU 2016/679 (GDPR) 1. Údaje zpracovávané a uchovávané v listinné formě Zpracováváme a uchováváme a) Přihlášky k předškolnímu vzdělávání a evidenční

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisové lístky Třídní knihy Třídní výkazy Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení třídních knih vedení třídních výkazů

Více

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení

GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení GDPR informace podle čl. 13 uvedeného nařízení 1. Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda (PS, DPP, DPČ) založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek

Více

Záznamy o činnostech zpracování

Záznamy o činnostech zpracování Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace náměstí. května 153/a, 0 11 Boskovice Typová dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR Záznamy o činnostech zpracování OBSAH

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více