ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH VRAŽNÉ A BÍLÝ KŘÍŽ V ROCE 2017

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH VRAŽNÉ A BÍLÝ KŘÍŽ V ROCE 2017"

Transkript

1 ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH VRAŽNÉ A BÍLÝ KŘÍŽ V ROCE 2017 Datum: březen 2018 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava K Myslivně 3/2182, Ostrava-Poruba Zpracovali: Ing. Daniel Hladký, Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. Vladimíra Volná tel.: , URL:

2 Úvod V roce 2017 probíhalo měření manuálními vzorkovači suspendovaných částic v ovzduší dotované z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy ev. č /2017/ŽPZ, uzavřené s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), na dvou lokalitách Moravskoslezského kraje. Měření zajišťované ČHMÚ plnilo dva cíle. Prvním z nich bylo proměření znečištění ovzduší menšího sídla s možným vlivem lokálních topenišť, bez přímého vlivu dopravy, na hranici s Olomouckým a Zlínským krajem v širší oblasti Suchdola nad Odrou. Zde byla vybudována stanice Vražné, která v roce 2017 v oblasti Moravské brány doplnila měření stacionárního monitoringu v Bělotíně. Druhým stanoveným cílem měření bylo hodnocení znečištění ovzduší v oblasti bez lokálního vlivu přímých zdrojů znečišťování v Moravskoslezských Beskydech v nadmořské výšce nad 500 m u hranice se Slovenskem a Zlínským krajem. Pro tento účel byla vybrána lokalita Bílý Kříž, kde ČHMÚ provádí dlouholetá měření ve Státní síti imisního monitoringu, která však dosud nezahrnovala komplexní podrobné rozbory složení částic ani měření jemné frakce PM2,5. Na obou lokalitách regionálního monitoringu prováděného ČHMÚ byly měřeny denní (24hodinové) průměrné koncentrace suspendovaných částic PM10 a PM2,5. Měření PM10 probíhala vždy během pěti dnů šestidenního cyklu, každý šestý den bylo prováděno měření polyaromatických uhlovodíků v suspendovaných částicích PM10 a rovněž jednou za šest dnů vyhodnocení vybraných těžkých kovů v suspendovaných částicích PM10. Výsledky měření PM10 a PM2,5 byly průběžně zveřejňovány na internetové stránce ČHMÚ 1. Výsledky všech měření jsou uloženy v Informačním systému kvality ovzduší České republiky, budou využity pro hodnocení kvality ovzduší v České republice v roce 2017 i v dalších letech a budou zveřejněny v ročenkách znečištění ovzduší 2. 1 Výsledky měření ve Vražném a na Bílém Kříži 2 Roční vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší v ČR, tabelární a grafické ročenky: 3

3 1. Měření Horská osada Bílý Kříž leží v Zadních horách v Beskydech a rozkládá se po obou stranách hranic České republiky se Slovenskem. Osada je ohraničena vrchem Sulov (943 m n. m.) na severu a slovenským vrchem Súľov (903 m n. m.) na jihu. Odběrové zařízení bylo umístěno na pozemku experimentálního ekologického pracoviště Akademie věd ČR, výzkumné a klimatologické stanice ČHMÚ ve výšce 890 m n. m. v okolí smrkového horského lesa. Lokalita měření je klasifikována jako pozaďová, typ zóny venkovská, s charakteristikou přírodní, podkategorie regionální (tab. 1). Měření zde probíhalo od do Obec Vražné, s počtem 850 obyvatel, která se rozkládá po obou stranách historické moravskoslezské zemské hranice, se nachází v okrese Nový Jičín, zhruba 30 km jižně od Ostravy. Měření bylo situováno na pozemku Základní a Mateřské školy ve Vražném. Lokalita měření je klasifikována jako pozaďová, typ zóny venkovská, s charakteristikou zemědělská, přírodní. Měření zde probíhalo od do Tab. 1 Lokality s měřením Charakteristika Bílý Kříž Vražné Severní zem. šířka " " Východní zem " " délka Nadmořská výška 890 m 276 m EOI klasifikace B/R/N-REG B/R/AN Reprezentativnost Oblastní měřítko (desítky až stovky kilometrů) Oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 50 km) Měření na lokalitách probíhalo denně v období od 6 do 6 hodin UTC (světového času) následujícího dne vzorkovači Sven Leckel MVS 6 a Sven Leckel, SEQ 47/50 s každodenní výměnou filtrů. Výstupem jsou denní (24hodinové) průměrné koncentrace měřených škodlivin (tab. 2). Měření probíhalo v souladu s pravidly Imisního monitoringu ČHMÚ, který je zkušební laboratoří č. L 1460 akreditovanou ČIA, o. p. s. pro zkoušky a odběry uvedené v Příloze Osvědčení o akreditaci (viz v sekci Seznam akreditovaných subjektů). ČHMÚ je autorizován k měření imisí znečišťujících látek Ministerstvem životního prostředí ČR dle osvědčení o autorizaci k měření imisí osvědčení MŽP ČR o autorizaci k měření imisí č. j /ENV /14 ze dne Tab. 2 Metody měření Znečišťující látka Jednotka Metoda měření Suspendované částice PM10 µg.m -3 Gravimetrie Suspendované částice PM2,5 µg.m -3 Gravimetrie Polyaromatické uhlovodíky v PM10 ng.m -3 Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) Těžké kovy v PM10 ng.m -3 Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou 4

4 Při hodnocení výsledků měření byly získané hodnoty porovnávány s imisními limity dle [1] (tab. 3), vycházejícími ze směrnic Evropské Unie [2, 3] a s hodnotami stanovenými ve směrnicích Světové zdravotnické organizace (WHO) pro kvalitu ovzduší [4]. Pro porovnání koncentrací byly využity výsledky měření ve Státní síti imisního monitoringu nejen v Moravskoslezském kraji, ale i z vybraných lokalit sousedících krajů ČR. Dále byla použita dostupná operativní data ze stanic Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a dalších organizací poskytujících údaje do Informačního systému kvality ovzduší. Tab. 3 Imisní limity pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení v µg.m -3 podle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší Doba průměrování Znečišťující látka 1 hodina Max. denní 8hod. průměr 24 hodin Rok 50 PM10 40 max. 35x za rok PM2,5 25 Benzo[a]pyren 1) As 1) Cd 1) Ni 1) Pb 1) 0.5 1) Celkový obsah v částicích frakce PM 10 5

5 Obr. 1 Poloha MMS Vražné Obr. 2 MMS Vražné 6

6 Obr. 3 Poloha MMS Bílý Kříž Obr. 4 MMS Bílý Kříž 7

7 2. Hodnocení Souhrnné statistické vyhodnocení naměřených koncentrací je uvedeno v tabulkách. Koncentrace vyšší než 95. percentil je možno považovat za výjimečně vysoké s četností výskytu do 5 %, koncentrace menší než 5. percentil naopak za koncentrace výjimečně nízké s četností výskytu rovněž do 5 %, koncentrace mezi 25. a 75. percentilem lze z hlediska výskytu považovat za normální pro danou lokalitu, s četností výskytu 50 %. Meziročně došlo v Moravskoslezském kraji v roce 2017 ve vnějším ovzduší na většině lokalit k mírnému zvýšení koncentrací škodlivin s maximy dosahovanými v chladné části roku, imisní situace v roce 2016 však byla výjimečně pozitivně ovlivněna výrazným poklesem výskytu nepříznivých rozptylových podmínek v zimních měsících. Rok 2017 byl na území ČR ve srovnání s normálem teplotně nadnormální, průměrná roční teplota 8,6 C byla o 0,7 C vyšší než normál. Během roku byly zaznamenány tři měsíce se zápornou odchylkou průměrné měsíční teploty od normálu Leden s odchylkou -3,6 C hodnotíme jako teplotně silně podnormální, duben a září se s odchylkou -1,0 C pohybovaly na hranici teplotně podnormálních měsíců. Ostatní měsíce roku vykazovaly kladnou odchylku průměrné měsíční teploty od normálu Srážkově byl rok 2017 normální. Kvalitu ovzduší ovlivňují, kromě vlastních zdrojů znečištění, také rozptylové podmínky. Jednou z možností, jak je číselně vyjádřit, je tzv. ventilační index, který odpovídá součinu výšky mezní vrstvy atmosféry a průměrné rychlosti větru v ní. V ČR dosahuje ventilační index hodnot zpravidla od stovek do desetitisíců m 2.s -1, přičemž hodnoty pod 1100 m 2.s -1 označujeme jako nepříznivé, hodnoty mezi 1100 m 2.s -1 a 3000 m 2 s -1 jako mírně nepříznivé a nad 3000 m 2.s -1 jako dobré rozptylové podmínky. Špatné rozptylové podmínky neznamenají nutně vysoké koncentrace škodlivin, ale naopak vysoké koncentrace nastávají zpravidla za nepříznivých rozptylových podmínek a při spolupůsobení dalších faktorů, jako je například nízká teplota vzduchu. V roce 2017 panovaly v porovnání s dlouhodobým devítiletým průměrem mírně zlepšené rozptylové podmínky. Dobrých rozptylových podmínek bylo celkem 86 %, což představuje 115 % dlouhodobého průměru. Nejméně často se dobré rozptylové podmínky vyskytovaly v lednu a březnu (58 %). Naopak nejlepší rozptylové podmínky byly v dubnu a červnu až srpnu (100 %). Nulové hodnoty nepříznivých podmínek v dubnu až září a v prosinci jsou zapříčiněny způsobem výpočtu. Četnosti byly počítány z denních průměrných hodnot ventilačního indexu, které korespondují s průměrnými denními koncentracemi. Nejmenší odchylku od dlouhodobého průměru vykazují měsíce únor a květen. K největšímu nárůstu dobrých příznivých podmínek došlo v září a říjnu. 3 Charakter proudění větru na lokalitách je zobrazen prostřednictvím rychlostních větrných růžic, které byly zpracovány pomocí programu CalmetIntegrátor (obr. 5 8). Ze změn podílů proudění z jednotlivých směrů při různých rychlostech větru lze usuzovat na změny podílů imisní zátěže z různých typů zdrojů znečišťování ovzduší (vysoká vs. nízká emise apod.) na lokalitě za různých meteorologických podmínek. Porovnáním průměrných růžic za rok 2017 a za desetileté období ( ) lze hodnotit, zda proudění na lokalitě v hodnoceném roce mělo 3 8

8 obvyklý charakter. V případě, že směr a rychlost proudění, ovlivňující výsledné hodnoty znečištění, byly pro lokalitu typické, lze naměřené výsledky zevšeobecnit a charakteristiky z nich odvozené využívat pro hodnocení kvality ovzduší i v dalších letech. Obr. 5 Vražné - větrná růžice dle rychlosti proudění větru za rok 2017 Obr. 6 Vražné - větrná růžice dle rychlosti proudění větru za období

9 Obr. 7 Bílý Kříž - větrná růžice dle rychlosti proudění větru za rok 2017 Obr. 8 Bílý Kříž - větrná růžice dle rychlosti proudění větru za období CALMET Integrátor je uživatelské rozhraní pro výpočet stabilitně členěných větrných růžic podle klasifikace Bubník Koldovský. Výpočet větrné růžice se provádí pomocí meteorologického modelu CALMET, který je součástí systému pro disperzní modelování CALPUFF1. Model CALMET obsahuje diagnostický modul pro pole proudění, který na zvolené doméně počítá hodinová, vertikálně členěná pole směru a rychlosti větru a je schopen vypočítat mikrometeorologické charakteristiky mezní vrstvy nad zemským a vodním povrchem. Do modelu vstupují tři základní typy dat: geografická data (matice orografie a land coveru), hodinová meteorologická data z pozemních stanic v blízkém okolí místa výpočtu větrné růžice a sondážní měření. 10

10 2.1. Suspendované částice PM10 Limitní průměrná roční koncentrace 40 µg.m -3 nebyla překročena ani na jedné z hodnocených lokalit (29 % hodnoty ročního imisního limitu bylo dosaženo na Bílém Kříži, 73 % ve Vražném). Roční průměrné koncentrace PM10 na lokalitách Bílý Kříž a Vražné dosáhly podprůměrných hodnot vzhledem k průměrné roční koncentraci Moravskoslezského kraje v roce 2017 se zahrnutím všech typů lokalit (37 % na Bílém Kříži, 91% ve Vražném). Doporučená limitní hodnota roční průměrné koncentrace 20 µg.m -3 pro suspendované částice PM10 dle WHO [4] byla překročena pouze ve Vražném (tab. 4). Počet dnů s překročením hodnoty denního imisního limitu 50 µg.m -3 (přičemž přípustný počet překročení je 35 v kalendářním roce dle [1]) byl ve Vražném 40, na Bílém Kříži ani jeden. Na lokalitě Vražné tedy došlo k překročení tohoto imisního limitu. Na Bílém Kříži k překročení limitu nedošlo. Roční výtěžnost měření PM10 sice byla vzhledem k šestidennímu cyklu odběru PAH na obou lokalitách na úrovni 80 %, pokud by ale měření probíhalo každý den v roce, k překročení imisního limitu by na Bílém Kříži s největší pravděpodobností v roce 2017 nedošlo. Nadlimitní denní průměrné koncentrace se vyskytovaly většinou v chladné polovině roku, jednou se nadlimitní denní průměrná koncentrace vyskytla v dubnu ve Vražném (tab. 4). Průměrné roční koncentrace částic v kraji se na většině stanic meziročně zvýšily. Výslednou imisní situaci negativně ovlivnily zvláště vysoké koncentrace PM, naměřené v prvních dvou měsících roku, kdy došlo k výskytu smogových situací. V aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek- Místek bez Třinecka byly z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 v lednu a únoru 2017 vyhlášeny čtyři smogové situace trvající celkově 760 hodin. V zóně Moravskoslezsko došlo v lednu a únoru 2017 k vyhlášení pěti smogových situací a v části aglomerace zahrnující Třinecko došlo v lednu a únoru 2017 k vyhlášení šesti smogových situací pro PM10 v délce trvání 400 hodin v zóně Moravskoslezsko, resp. 462 hodin na Třinecku. Ve Vražném byla maximální roční 24hodinová koncentrace (157 µg.m -3 ) naměřena během únorové smogové situace; na Bílém Kříži byla nejvyšší roční 24hodinová koncentrace 45,8 µg.m -3 naměřena 9. února mezi dvěma smogovými situacemi. K překročení hodnot denních průměrných koncentrací odpovídajících informativní a regulační prahové hodnotě PM10 pro posuzování podmínek vzniku smogových situací [1] na Bílém Kříži nedošlo; ve Vražném v chladné polovině roku došlo v 7 případech k překročení dvojnásobku hodnoty denního imisního limitu µg.m -3 a dvakrát k překročení trojnásobku této hodnoty µg.m -3 (tab. 4). V porovnání s jednotlivými lokalitami Státní sítě imisního monitoringu ČHMÚ, resp. stanicemi dalších organizací monitorujícími kvalitu ovzduší na území severní Moravy a Slezska, byla průměrná roční koncentrace PM10 na lokalitě Bílý Kříž porovnatelná s lokalitami Jeseník-Lázně a Červená hora, které jsou rovněž horskými stanicemi. Koncentrace zde byla nižší než na ostatních pozaďových lokalitách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Průměrná roční koncentrace PM10 ve Vražném byla na srovnatelné úrovni jako ve Studénce, v Opavě a na lokalitách v okresu Frýdek-Místek, nižší než v oblasti Ostravsko-Karvinska (obr. 12). Vzhledem k průměrným oblastním koncentracím v Moravskoslezském kraji se průměrné měsíční koncentrace na stanici Vražné často blížily průměrným oblastním koncentracím, v posledním čtvrtletí roku byly mírně vyšší. Na Bílém kříži byly průměrné měsíční koncentrace 11

11 během celého roku výrazně nižší než oblastní průměry (20 % v nejchladnějších měsících roku až 70 % v nejteplejších měsících roku). Roční chod znečištění PM10 neměl v roce 2017 zcela typický průběh, maximální měsíční průměrné koncentrace byly naměřeny v lednu a v únoru (obr. 10) Suspendované částice PM2,5 V roce platila pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 limitní hodnota 25 µg.m -3. K jejímu překročení nedošlo ani na jedné z hodnocených lokalit. Průměrná roční koncentrace na Bílém Kříži (8 µg.m -3 ) dosáhla úrovně 32 % platného imisního limitu, ve Vražném (23 µg.m - 3 ) 92 %. V porovnání s ročním imisním limitem platným od roku 2020 by roční průměrná koncentrace ve Vražném překročila nově stanovenou limitní hodnotu. Doporučená limitní hodnota roční průměrné koncentrace 10 µg.m -3 pro suspendované částice PM2,5 dle WHO [4] byla překročena pouze ve Vražném (tab. 5). V porovnání průměrných ročních koncentrací s lokalitami stacionárního imisního monitoringu (obr. 12), byla průměrná roční koncentrace PM2,5 na lokalitě Vražné srovnatelná s lokalitami Opava-Kateřinky a Bělotín. Koncentrace zde byla nižší než na nejznečištěnějších lokalitách kraje, tedy i ČR, v oblasti hraničního toku Olše ve Věřňovicích a v Petrovicích u Karviné a na průmyslové lokalitě v Ostravě-Radvanicích. Nižší koncentrace než na lokalitě Vražné byly naměřeny převážně na venkovských pozaďových stanicích. Průměrná roční koncentrace PM2,5 na Bílém Kříži byla nejnižší mezi hodnocenými lokalitami s dostupným měřením. 5 Od se hodnota ročního imisního limitu PM 2,5 mění na 20 µg.m -3 12

12 Tab. 4 Statistické charakteristiky koncentrací PM10 v µg.m -3, 2017 Charakteristika Rok Teplé období roku Chladné období roku Bílý Kříž Vražné Bílý Kříž Vražné Bílý Kříž Vražné Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum N > N > N > N > % > % > % > % > Tab. 5 Statistické charakteristiky koncentrací PM2,5 v µg.m -3, 2017 Charakteristika Rok Teplé období roku Chladné období roku Bílý Kříž Vražné Bílý Kříž Vražné Bílý Kříž Vražné Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum N > N > N > % > % > % >

13 Obr. 9 Denní koncentrace PM10 a PM2,5 v roce 2017 Obr. 10 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací PM10 a teploty 6 v Moravskoslezském kraji v roce Průměrná teplota naměřená na automatických stanicích imisního monitoringu ČHMÚ. 14

14 Obr. 11 Průměrná roční koncentrace PM10 Obr. 12 Průměrná roční koncentrace PM2,5 15

15 2.3. Polyaromatické uhlovodíky Na obou lokalitách bylo v roce 2017 v šestidenním cyklu prováděno stanovení polyaromatických uhlovodíků (PAH) v suspendovaných částicích PM10, a to včetně stanovení lehkých polyaromátů Fl, Fen A, Flu, Pyr, zachycených na polyuretanový filtr, které nejsou rutinně analyzovány ve Státní síti imisního monitoringu 7. Jedná se o PAH tvořené méně než pěti aromatickými jádry (na lokalitě Bílý Kříž bylo z technických důvodů možno provádět tento typ odběrů jen přibližně v polovině případů, výsledky jejich měření mají omezenou vypovídací hodnotu). U většiny stanovovaných polyaromátů se projevuje výrazný roční chod velkým rozdílem mezi koncentracemi měřenými v teplé a chladné polovině roku (obr. 13 a 14). Podíl průměrných koncentrací jednotlivých stanovovaných látek naměřených v teplém období tvořil v průměrech za chladné období roku 10 až 26 % ve Vražném, 16 až 30 % na Bílém Kříži. Mezi stanicemi nebyly významnější rozdíly v poměrném zastoupení jednotlivých polyaromátů. (tab. 7). Roční imisní limit pro celkový obsah benzo[a]pyrenu v částicích PM10 pro ochranu lidského zdraví 1 ng.m -3 byl překročen na lokalitě Vražné (3,3 ng.m -3 ), na Bílém Kříži překročen nebyl (0,5 ng.m -3 ). Na lokalitě Vražné přibližně polovina všech denních vzorků překračovala koncentrační úroveň 1 ng.m -3, v případě Bílého Kříže to bylo cca 13 % všech denních vzorků. K překročení tohoto ročního limitu došlo i na všech ostatních stacionárních lokalitách Státní sítě imisního monitoringu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde je benzo[a]pyren stanovován (tab. 6). Průměrná roční koncentrace benzo[a]pyrenu na Bílém Kříži byla nejnižší krajovou hodnotou. Koncentrace ve Vražném se vyrovnala hodnotě naměřené na průmyslové lokalitě Ostrava-Přívoz, byla nižší než na ostatních průmyslových lokalitách v Ostravě, ovšem vyšší než na pozaďové ostravské lokalitě v Ostravě-Porubě. Stejně jako v případě PM10, došlo u benzo[a]pyrenu na lokalitách s dlouhodobým monitoringem v Moravskoslezském kraji k meziročnímu nárůstu koncentrací. Tab. 6 Porovnání koncentrací benzo[a]pyrenu s lokalitami stacionárního imisního monitoringu 2017 Průměrná roční koncentrace [ng.m -3 ] Bílý Kříž 0.5 Vražné 3.3 Olomouc-Hejčín 1.5 Český Těšín 4.2 Ostrava-Poruba/ČHMÚ 2.5 Ostrava-Přívoz 3.5 Studénka Verifikovaná data budou k dispozici přibližně v polovině roku 2017 a budou zveřejněna v ročence znečištění ovzduší v ČR. 16

16 Obr. 13 Denní koncentrace benzo[a]pyrenu v chladné polovině roku 2017 Obr. 14 Denní koncentrace benzo[a]pyrenu v teplé polovině roku

17 Tab. 7 Statistické charakteristiky koncentrací polyaromatických uhlovodíků v ng.m -3, 2017 Charakteristika Bílý Kříž Fl Fen A Flu Pyr BaA Počet měření Průměr Minimum Percentil Percentil Percentil Percentil Maximum Vražné Počet měření Rok Průměr Minimum Percentil Percentil Percentil Percentil Maximum Bílý Kříž Teplé období roku Počet měření Průměr Minimum Percentil Percentil Percentil Percentil Maximum Vražné Teplé období roku Počet měření Průměr Minimum Percentil Percentil Percentil Percentil Maximum Bílý Kříž Chladná období roku Počet měření Průměr Minimum Percentil Percentil Percentil Percentil Maximum Vražné Chladná období roku Počet měření Průměr Minimum Percentil Percentil Percentil Percentil Maximum Chry Rok BbF BkF BaP I123cdP DBahA BghiPRL COR BjF 18

18 2.4. Těžké kovy V roce 2017 probíhalo měření obsahu těžkých (toxických) kovů v suspendovaných částicích PM10 každý 6. den na lokalitách Vražné i Bílý Kříž 8. Naměřené průměrné roční koncentrace veličin se stanoveným imisním limitem byly na obou stanicích výrazně podlimitní (tab. 8), přičemž koncentrace na Bílém Kříži dosahovaly většinou přibližně poloviční úrovně proti hodnotám naměřeným ve Vražném. 8 Verifikovaná data budou k dispozici přibližně v polovině roku 2017 a budou zveřejněna v ročence znečištění ovzduší v ČR. 19

19 Tab. 8 Statistické charakteristiky koncentrací těžkých kovů v PM10 v ng.m -3, 2017 Charakteristika Vanad Chrom Mangan Železo Kobalt Nikl Měď Zinek Arzen Selen Kadmium Olovo Bílý Kříž Rok Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum Vražné Počet měření Rok Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum Limit ROK Bílý Kříž Teplé období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum Vražné Teplé období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum Bílý Kříž Chladná období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum Vražné Chladná období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum

20 Shrnutí Výsledky naměřené na dvou vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje v oblasti moravsko-slezské hranice ve Vražném a v oblasti hranice Moravskoslezského kraje se Slovenskem a Zlínským krajem na Bílém Kříži v Beskydech v roce 2017 doplnily popis imisní situace v kontextu celého kraje. Limitní průměrná roční koncentrace PM10 nebyla překročena ani na jedné z hodnocených lokalit (29 % hodnoty ročního imisního limitu bylo dosaženo na Bílém Kříži, 73 % ve Vražném). Roční průměrné koncentrace PM10 na lokalitách Bílý Kříž a Vražné dosáhly podprůměrných hodnot vzhledem k průměrné roční koncentraci Moravskoslezského kraje v roce 2017 se zahrnutím všech typů lokalit (37 % na Bílém Kříži, 91% ve Vražném). Na lokalitě Vražné došlo k překročení tolerovaného počtu dnů v kalendářním roce (35) s nadlimitní denní průměrnou hodnotou PM10 50 µg.m -3. K překročení limitní průměrné roční koncentrace PM2,5 nedošlo ani na jedné z hodnocených lokalit. Průměrná roční koncentrace na Bílém Kříži (8 µg.m -3 ) dosáhla úrovně 32 % platného imisního limitu, ve Vražném (23 µg.m -3 ) 92 %. Průměrná roční koncentrace benzo[a]pyrenu v částicích PM10 jako indikátoru kontaminace prostředí karcinogenní organickou látkou, pro kterou je celospolečensky akceptovatelná úroveň karcinogenního rizika daná imisním limitem 1 ng.m -3, byla nadlimitní na lokalitě Vražné (3,3 ng.m -3 ). Podlimitní průměrná roční koncentrace BaP na Bílém Kříži (0,5 ng.m -3 ) byla historicky nejnižší naměřenou hodnotou této škodliviny v Moravskoslezském kraji, přičemž druhou nejnižší hodnotou byla koncentrace 0,9 ng.m -3 naměřená v roce 2013 na Červené hoře v Nízkém Jeseníku v rámci regionálního imisního monitoringu dotovaného rovněž z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Výsledné koncentrace těžkých kovů v PM10 měřené v roce 2017 byly na obou posuzovaných lokalitách výrazně podlimitní. Literatura [1] ČR, Zákon č. 201/2012 Sb. ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. [2] EC, Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air. OJ L 23, , page [3] EC, Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe. OJ L 152, , page 1 44 [4] WHO, Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update Summary of risk assessment. World Health Organization WHO/SDE/PHE/OEH/

21 Vysvětlivky (použité zkratky) % relativní počet, relativní četnost I XII měsíce v roce A antracen BaA benzo[a]antracen BaP benzo[a]pyren BbF benzo[b]fluoranten BghiPRL BjF benzo[g,h,i]perylen benzo[j]fluoranten BkF benzo[k]fluoranten COR koronen CRY chrysen ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav DBahA dibenzo[a,h]antracen FEN fenantren Fl fluoren FLU fluoranten CH chladná období (měsíce říjen až prosinec a leden až březen) I123cdP indeno[1,2,3-cd]pyren MMS manuální monitorovací stanice N absolutní počet PAH, PAHs polyaromatické uhlovodíky (nebo jejich suma) PM 10 suspendované částice PM10 PYR pyren TE teplé období respektive teplá polovina roku (měsíce duben až září) TK těžké kovy WHO Světová zdravotnická organizace 22

VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH TŘINEC-KONSKÁ A TŘINEC-NEBORY V ROCE

VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH TŘINEC-KONSKÁ A TŘINEC-NEBORY V ROCE VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH TŘINEC-KONSKÁ A TŘINEC-NEBORY V ROCE 2018 Závěrečná zpráva projektu (1. 1. 2018 31. 12. 2018) Výzkumná zpráva Ing. Daniel Hladký, Mgr. Blanka Krejčí,

Více

ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH HAŤ, OSOBLAHA a SUDICE V ROCE 2016

ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH HAŤ, OSOBLAHA a SUDICE V ROCE 2016 ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH HAŤ, OSOBLAHA a SUDICE V ROCE 2016 Datum: březen 2017 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava K Myslivně 3/2182,

Více

ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH BRUŠPERK A LUDGEŘOVICE V ROCE 2014

ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH BRUŠPERK A LUDGEŘOVICE V ROCE 2014 ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH BRUŠPERK A LUDGEŘOVICE V ROCE 2014 Datum: březen 2015 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava K Myslivně 3/2182,

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín v roce 211 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 212 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Krnov a Zbyslavice v roce 21 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 211 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4 1.1. Popis

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na manuálních monitorovacích stanicích Důl ČSA u Karviné a Petrovice u Karviné OÚ v roce 212 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne 28. 2. 2016 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ. Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem na území České republiky v roce 2018

PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ. Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem na území České republiky v roce 2018 Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem na území České republiky v roce 2018 12. duben 2019 Obsah Shrnutí...

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ V ROCE 2016

ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ V ROCE 2016 ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ V ROCE 2016 Datum: březen 2017 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava K Myslivně

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most

Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most 2018 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem Vypracoval: Ing. Pavel Knedlík, v Ústí nad Labem,

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 Zadavatel: Odpovědný pracovník: Statutární město Havířov Mgr. Jiří Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Oddělení ovzduší Partyzánské nám. 7, 702

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2018 zpráva ČHMÚ ze dne Český hydrometeorologický ústav

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2018 zpráva ČHMÚ ze dne Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2018 18. leden 2019 Obsah I. Úvod... 3 II. Meteorologické a rozptylové podmínky...

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno O čem budu povídat Trocha teorie nikoho nezabije Kvalita ovzduší v posledních letech Problémy

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Dlouhodobý vývoj imisní zátěže v Moravskoslezském kraji a porovnání s ostatními oblastmi ČR

Dlouhodobý vývoj imisní zátěže v Moravskoslezském kraji a porovnání s ostatními oblastmi ČR Dlouhodobý vývoj imisní zátěže v Moravskoslezském kraji a porovnání s ostatními oblastmi ČR Jana Ostatnická ČHMÚ Moravskoslezský kraj Aglomerace Moravskoslezský kraj je oblast s nejvíce znečištěným ovzduším

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 II. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Meteorologické minimum

Meteorologické minimum Meteorologické minimum Stabilitně a rychlostně členěné větrné růžice jako podklad pro zpracování rozptylových studií Bc. Hana Škáchová Oddělení modelování a expertíz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ

Více

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2017 zpráva ČHMÚ ze dne aktualizace

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2017 zpráva ČHMÚ ze dne aktualizace aktualizace 19. 2. 2018 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2017 25. leden 2018 1 Obsah Shrnutí... 2

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Měření a modelování znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji (spolupráce s KÚ MSK)

Měření a modelování znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji (spolupráce s KÚ MSK) Měření a modelování znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji (spolupráce s KÚ MSK) Vladimíra Volná Blanka Krejčí Kromě standardních měření Měření vzorkovači v MSK V roce 2008 zakoupeny 2 vzorkovače

Více

Monitorování kvality ovzduší v České republice

Monitorování kvality ovzduší v České republice Monitorování kvality ovzduší v České republice Jaroslav Šantroch, Jana Ostatnická Český hydrometeorologický ústav Sezimovo Ústí 4. 6.. 006 Sledování kvality ovzduší legislativně vymezují Český hydrometeorologický

Více

Kvalita ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy - výsledky projektu Air Silesia

Kvalita ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy - výsledky projektu Air Silesia Kvalita ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy - výsledky projektu Air Silesia Projekt probíhal od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2013, byl financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká

Více

Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice. Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice

Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice. Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice Úvod Perzistentní organické polutanty = POPs látky dostávající se do životního prostředí pouze vlivem lidské činnosti

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Protokol o měření 007/2013_14/OVA. Popis místa měření. Fotografie z měření

Protokol o měření 007/2013_14/OVA. Popis místa měření. Fotografie z měření Protokol o měření 007/2013_14/OVA Měřící místo: Ostrava - Laguny Ostramo GPS souřadnice: 49 50'26.82"S, 18 15'8.59"V Nadmořská výška místa: 205 m.n.m. Datum měření: 25.8.2014 Čas měření: od 10.00 do 17.00

Více

IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF

IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF Jan Hovorka, Petra Pokorná, Martin Braniš Laboratoř pro měření kvality ovzduší, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta

Více

Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech až

Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech až Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech 1. 12. až 7. 12. 2015 Datum: 10.03.2016 Pracoviště: Pobočka Plzeň - oddělení ochrany čistoty ovzduší Zpracoval: Ing. Fory, Ing. Hadinger, Ing. Hladík, Proškovec,

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Celkové hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech

Celkové hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech Celkové hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech Ing. Helena Plachá, Ing. Vít Bäumelt, Mgr. Lea Baláková, Ing. Václav Novák a kolektiv zaměstnanců oddělení kvality ovzduší

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Foto: Z. Blažek Blažek, Černikovský Konference (ČHMÚ): o kvalitě Extrémní ovzduší

Více

ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ ZDROJE

ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ ZDROJE ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ MLADÉ BOLESLAVI V ZIMĚ 2013: MÍSTNÍ KONCENTRAČNÍ ROZDÍLY, NAVÁZANÉ ŠKODLIVINY ZDROJE Jan Hovorka1, Jan Topinka2, Martin Braniš1, Petra Pokorná1, Alexandra Baranová1, Jan

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Imisní zátěž v obcích Moravskoslezského kraje

Imisní zátěž v obcích Moravskoslezského kraje Imisní zátěž v obcích Moravskoslezského kraje Blanka Krejčí Seminář Škodliviny v ovzduší vznikající spolu-spalováním komunálního odpadu v domácnostech, Horní Bečva 18. 19. 6. 2015 Zdroj: Znečištění ovzduší

Více

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014 Český hydrometeorologický ústav - pobočka Ostrava Oddělení ochrany čistoty ovzduší Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 13 - březen

Více

Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice

Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zpracováno v rámci projektu "Příprava dílčích koncepcí navazujících na strategický plán rozvoje města a zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ" registrační číslo

Více

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Vladimíra Volná ODDĚLENÍ OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ, ČHMÚ/OSTRAVA Konference Lysá hora 120 let meteorologických měření a pozorování, 14. 15. 6. 2017 Vývoj

Více

Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku. II. etapa, rok 2009

Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku. II. etapa, rok 2009 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ PRAHA a.s. Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6 Podkladové materiály pro kontrolní den etapy 2009 projektu SP/1a3/148/08 Ministerstva životního prostředí Stanovení chemických

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Příloha 3. Klastrová analýza shlukování metodou k-průměrů

Příloha 3. Klastrová analýza shlukování metodou k-průměrů Klastrová analýza shlukování metodou k-průměrů Obsah 1. ÚVOD... 3 2. KLASTROVÁ ANALÝZA SHLUKOVÁNÍ METODOU K-PRŮMĚRŮ... 4 2.1 DATOVÝ SOUBOR SMÍCHOV_PAH_ZIMA... 4 2.2 DATOVÝ SOUBOR SMÍCHOV_PAH_LÉTO... 7

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

4 Klimatické podmínky

4 Klimatické podmínky 1 4 Klimatické podmínky Následující tabulka uvádí průměrné měsíční teploty vzduchu ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961 1990 v Moravskoslezském kraji. Tabulka 1: Průměrné teploty vzduchu [ C] naměřené

Více

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 9 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 9 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Plán rozvoje oboru ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ do roku 2020

Plán rozvoje oboru ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ do roku 2020 Plán rozvoje oboru ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ do roku 2020 Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Ochrana ovzduší ve státní správě X, teorie a praxe Hustopeče, 10. 12. listopadu 2015

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 6 Povodí Odry, státní

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013 ÝLEDKY MĚŘENÍ NEČIŠTĚNÍ ODUŠÍ mobilními vozy ČHMÚ pracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 213 Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. ladimíra olná Fotografie: Ing. Pavel molík MĚŘENÍ Měření

Více

SLEDOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V OSTRAVĚ

SLEDOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V OSTRAVĚ SLEDOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V OSTRAVĚ Blanka Krejčí, Anna Synková ČHMÚ, pobočka Ostrava Osnova Měření velikostního spektra částic na Ostravsku Ostrava-Fifejdy 2008 2015 O.-Poruba vs. O.-Fifejdy Epizoda dálkového

Více

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Hodnocení smogové situace v Ostravě Listopad 2011

Hodnocení smogové situace v Ostravě Listopad 2011 Hodnocení smogové situace v Ostravě Listopad 2011 Zadavatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8 72930 Ostrava Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské náměstí 7 Ostrava 70200 596200111

Více

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY V současné době dosud platí imisní limity dosavadní, avšak pro hodnocení do budoucnosti se používají imisní limity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 5 Povodí Odry, státní

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Emisní přístup k ochraně ovzduší K zajištění přípustné úrovně znečišťování ovzduší byly stanoveny: Emisní limity

Více

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 11 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 11 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků

PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků S:\!Projekty\_Interni projekty\doprava Jan Sládeček, Lea Paličková, Jana Ďoubalová, Václav Novák, Jan Horálek, Josef Keder, Martin Beran, Hana Škáchová, Leona Vlasáková

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 11.12.2012 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 4 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 4 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 7 Povodí Odry, státní

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě

40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě 40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě Blanka Krejčí únor 2008 Jiří Raška na olympiádě v Grenoblu Otevření nové budovy pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě Vpád vojsk armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968 350000

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.01610 Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Manažerské shrnutí

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014 Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských koncepcí a informací

Více

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ): Strana 4178 Sbírka zákonů č. 330 / 2012 Částka 121 330 VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových

Více

VI. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí Brno

VI. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí Brno Doprava, zdraví a životní prostředí 10. 11. 11. 11. 2012 Brno RNDr. Jiří Huzlík Metodika kvantifikace emisí statistickými metodami Úvod Východiska pro tvorbu metodiky výsledky měření chemického složení

Více

Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 10

Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 10 Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 1 Tento návrh byl vypracován v rámci projektu Technologické agentury ČR č. TA23664 Souhrnná metodika

Více