Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí"

Transkript

1 Vyhodnocení měření na MMS Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín v roce 211 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 212

2 2 Obsah Úvod Základní údaje Popis lokalit Měření Limity Vyhodnocení výsledků měření Suspendované částice PM Roční vyhodnocení Roční chod Porovnání s lokalitami státní imisní sítě Polyaromatické uhlovodíky Těžké kovy Shrnutí Literatura Vysvětlivky (použité zkratky)... 2 P Ř Í L O H Y Seznam příloh... 21

3 3 Úvod V roce 211 probíhalo měření manuálními vzorkovači suspendovaných částic v ovzduší financované z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 683/211/ŽPZ ze dne , uzavřené s Českým hydrometeorologickým ústavem, v lokalitách Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín. Oproti měřením probíhajícím v předchozích letech byly pro rok 211 vybrány dvě pozaďové lokality v menších sídlech Moravskoslezského kraje, vzdálenějších od průmyslových aglomerací. Na obou lokalitách byly měřeny denní (24hodinové) průměrné koncentrace suspendovaných částic PM 1 vždy během pěti dnů šestidenního cyklu, každý šestý den probíhalo měření polyaromatických uhlovodíků v suspendovaných částicích PM 1 a na lokalitě Heřmanovice rovněž 1krát za šest dnů vyhodnocení vybraných těžkých kovů v suspendovaných částicích PM 1. Výsledky měření PM 1 byly průběžně zveřejňovány na internetové stránce ČHMÚ 1. Výsledky všech měření jsou uloženy v Informačním systému kvality ovzduší České republiky a budou zveřejněny v ročence znečištění ovzduší 2. 1 Výsledky měření v Heřmanovicích a Novém Jičíně-Kojetíně 2 Roční vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší v ČR, tabelární a grafické ročenky:

4 4 1. Základní údaje 1.1. Popis lokalit V Heřmanovicích měření probíhalo od do Lokalita je klasifikována jako pozaďová, typ zóny venkovská, s charakteristikou zemědělská a přírodní. Byla umístěna na okraji louky v blízkosti rodinného domu asi 25 m od silnice, podél které se v údolí horní Opavice rozkládá obec Heřmanovice, přibližně v polovině délky obce (tabulka 1.1, obrázky v příloze). V obci žije kolem 4 stálých obyvatel, v sezóně je může převýšit počet rekreantů. Od okresního města Bruntál je vzdálena 23 km a od krajského města Ostrava 75 km. 3 V Novém Jičíně-Kojetíně měření probíhalo od do Lokalita je klasifikována jako pozaďová, typ zóny venkovská, s charakteristikou přírodní, zemědělská, v podkategorii příměstská a nacházela se v centru obce Kojetín, který je jednou z místních částí Nového Jičína a je položen v sedle mezi kopci Svincem a Hůrou. V obci, vzdálené asi 4 km jihovýchodně od okresního města Nového Jičína, žije méně než 2 obyvatel 4 (tabulka 1.1, obrázky v příloze). Tabulka 1.1 Lokality s měřením Heřmanovice Nový Jičín-Kojetín Severní zem. šířka " " Východní zem. délka " " Nadmořská výška 622 m 47 m EOI klasifikace B/R/AN-REG B/R/NA-NCI Reprezentativnost oblastní měřítko - městské nebo venkov (4-5 km) okrskové měřítko (.5 až 4 km) 1.2. Měření Měření probíhalo denně v období od 6 do 6 hodin UTC (světového času) 5 vzorkovači Leckel MVS 6 s každodenní obsluhou, výstupem jsou denní (24hodinové) průměrné koncentrace měřených škodlivin (tabulky 1.2 a 1.3). Měření bylo zajištěno podle pravidel Imisního monitoringu (IM) ČHMÚ, který je zkušební laboratoří č. L 146 akreditovanou ČIA, o. p. s. pro zkoušky a odběry uvedené v Příloze Osvědčení o akreditaci (viz v sekci Seznam akreditovaných subjektů). ČHMÚ je autorizován k měření imisí znečišťujících látek Ministerstvem životního prostředí dle osvědčení č. j. 4243/74/3 ze dne , č. j. 4243/74/3 ze dne a č. j. 3533/82/8/KS ze dne ) UTC = SEČ - 1 hodina, SEČ = středoevropský čas

5 5 Tabulka 1.2 Seznam měřených veličin MMS PM 1 PAH TK Heřmanovice Nový Jičín-Kojetín Tabulka 1.3 Jednotky a metody měření škodlivin Znečišťující látka Jednotka Metoda měření Suspendované částice PM 1 µg.m -3 gravimetrie Polyaromatické uhlovodíky v PM 1 (PAH) ng.m -3 plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) Těžké kovy v PM 1 ng.m -3 hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou 1.3. Limity Při hodnocení výsledků měření jsou získané hodnoty porovnávány s imisními limity dle *2+ a s hodnotami stanovenými ve směrnicích Světové zdravotnické organizace (WHO) pro kvalitu ovzduší [4] (tabulka 1.4). Tabulka 1.4 Použité imisní limity Znečišťující látka Jednotka Druh limitu Interval Imisní limit N den 5 35 (WHO 3) PM 1 µg.m -3 NV - ochrana zdraví rok 4 - WHO rok 2 - olovo ng.m -3 NV - ochrana zdraví rok 5 - arzen rok 6 NV - cílové imisní kadmium ng.m -3 rok 5 limity pro ochranu nikl rok 2 zdraví benzo(a)pyren rok N maximální povolený počet překročení hodnoty imisního limitu za rok 6 Datum, do něhož musí být limit dosažen

6 6 2. Vyhodnocení výsledků měření V následujících tabulkách jsou tučným písmem a šedým podbarvením zvýrazněny nadlimitní hodnoty. Koncentrace vyšší než 95. percentil je možno považovat za výjimečně vysoké s četností výskytu do 5 %, koncentrace menší než 5. percentil naopak za koncentrace výjimečně nízké s četností výskytu rovněž do 5 %, koncentrace mezi 25. a 75. percentilem lze z hlediska výskytu považovat za normální s četností výskytu 5 %. V grafech a statistikách denních hodnot jsou zahrnuty pouze hodnoty naměřené v roce 211. Všechny naměřené denní hodnoty, včetně několika měření v lednu 212 na obou lokalitách, obsahuje přiložený CD disk Suspendované částice PM Roční vyhodnocení Limitní průměrná roční koncentrace 4 µg.m -3 nebyla ani na jedné z posuzovaných lokalit překročena. Průměrná roční koncentrace PM 1 v Heřmanovicích byla 23 µg.m -3 (58 % ročního limitu). V Novém Jičíně-Kojetíně průměrná roční koncentrace 26 µg.m -3 dosáhla úrovně 66 % ročního imisního limitu. Počet dnů s překročením denního imisního limitu 5 µg.m -3 (přičemž přípustný počet překročení je 35 v kalendářním roce dle [2]) byl v Heřmanovicích 17, v Novém Jičíně-Kojetíně 32 ani na jedné z lokalit tedy nebyl překročen limit. V případě, že by měření probíhalo každý den v roce (PM 1 bylo měřeno přibližně 8 % dnů v roce), je pravděpodobné, že počet dnů s překročením by se zvýšil, odhadem na zhruba 22 dnů v Heřmanovicích a až 4 dnů v Novém Jičíně-Kojetíně (předpokládáme tedy, že v případě celoročního nepřetržitého měření by zde k překročení povoleného počtu dní s nadlimitní denní koncentrací PM 1 došlo). K překročení denního imisního limitu docházelo téměř výhradně v chladné polovině roku (v říjnu až březnu), pouze v Novém Jičíně-Kojetíně byl zaznamenán jeden den s překročením v teplé polovině roku. V chladné polovině roku došlo v Novém Jičíně-Kojetíně pětkrát k výskytu hodnot denní průměrné koncentrace vyšší než dvojnásobek denního imisního limitu. Doporučená limitní hodnota 2 µg.m -3 pro suspendované částice PM 1 dle WHO [4] byla překročena v Heřmanovicích ve 122 případech (44 % ze všech měření) a v Novém Jičíně- Kojetíně ve 133 případech (45 %).

7 Tabulka Základní statistické charakteristiky koncentrací PM 1 v roce 211 v µg.m -3 Rok Teplé období roku Chladná období roku Charakteristika Heřmanovice N. Jičín- N. Jičín- N. Jičín- Heřmanovice Heřmanovice Kojetín Kojetín Kojetín Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum N > N > N > N > 15 % > % > % > % > Obrázek Denní koncentrace PM 1 v roce Heřmanovice N. Jičín-Kojetín denní limit PM1 Koncentrace v µg.m Roční chod Roční charakteristiky (kapitola 2.1.1) je nutné posuzovat v kontextu celkového chodu znečištění v daném roce. V roce 211 se vyskytly intenzivní déletrvající epizody nepříznivých rozptylových podmínek s vysokými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší v únoru a koncem roku opět v říjnu a hlavně v listopadu. V těchto měsících byly v Moravskoslezském kraji vyhlášeny signály regulace vybraných zdrojů při překročení zvláštních imisních limitů podle [3]. Naopak v lednu a prosinci 211 převládaly netypicky příznivé rozptylové podmínky.

8 8 Tomu odpovídají výsledky ročního chodu znečištění PM 1. Nejvyšších průměrných měsíčních hodnot znečištění bylo dosaženo v únoru, březnu a listopadu. Měsíční koncentrace v lednu byly srovnatelné s dubnovými a prosincové se zářijovými. Hodnoty průměrných měsíčních koncentrací PM 1 se v Heřmanovicích i v Novém Jičíně-Kojetíně pohybovaly na úrovni % průměrných koncentrací celého Moravskoslezského kraje. Obrázek Roční chod PM 1 po měsících 7 Koncentrace v µg.m průměr MSK Heřmanovice Nový Jičín-Kojetín I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Porovnání s lokalitami státní imisní sítě Průměrná roční koncentrace byla v Heřmanovicích i v Novém Jičíně-Kojetíně nižší než na všech posuzovaných městských lokalitách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji i na některých pozaďových lokalitách Moravskoslezského kraje. Srovnatelné hodnoty jako v Novém Jičíně-Kojetíně byly naměřeny na pozaďových stanicích ve Vsetíně a na Čeladné. Roční průměrné koncentrace v Heřmanovicích (ležících ve výšce 622 m nad mořem) byly nižší a blížily se hodnotám výše položených lokalit v Olomouckém kraji Červená Hora a Jeseníklázně. Obdobně vychází porovnání 5. i 95. percentilů denních koncentrací. 7 V Heřmanovicích nebyl v listopadu dostatečný počet hodnot k výpočtu platného měsíčního průměru z důvodu poruchy vzorkovače.

9 Ov.-Přívoz Ov.-Zábřeh Havířov Ov.-Fifejdy Frýdek-Místek Opava-Kateř. Studénka Ov.-Poruba/ČHMÚ Přerov Bělotín Čeladná Prostějov Vsetín-Hvězdárna N. Jičín-Kojetín Dolní Studénky Olomouc-Velkomor. Heřmanovice Červená Jeseník-lázně Ov.-Přívoz Havířov Ov.-Fifejdy Olomouc-Velkomor. Přerov Studénka Ov.-Zábřeh Prostějov Ov.-Poruba/ČHMÚ Opava-Kateř. Frýdek-Místek Bělotín Dolní Studénky N. Jičín-Kojetín Vsetín-Hvězdárna Heřmanovice Jeseník-lázně Čeladná Červená Ov.-Přívoz Havířov Ov.-Fifejdy Ov.-Zábřeh Frýdek-Místek Opava-Kateř. Studénka Ov.-Poruba/ČHMÚ Prostějov Přerov Olomouc-Velkomor. Bělotín Dolní Studénky Vsetín-Hvězdárna N. Jičín-Kojetín Čeladná Heřmanovice Červená Jeseník-lázně 9 Obrázek Průměrná roční koncentrace PM Koncentrace v µg.m Obrázek percentil denních koncentrací PM Koncentrace v µg.m Obrázek percentil denních koncentrací PM 1 Koncentrace v µg.m

10 1 Soubory denních hodnot za rok 211 ze stanice Heřmanovice vykazovaly nejvyšší míru korelace (závislost) s pozaďovými manuálními lokalitami stacionárního monitoringu státní imisní sítě Vsetín-hvězdárna a Čeladná a automatickou stanicí Jeseník-lázně, hodnoty korelačních koeficientů ročních souborů dat (tabulka 2.1.2) ale nejsou vysoké. Hodnoty z lokality Nový Jičín-Kojetín nejlépe korelují s hodnotami naměřenými na stanicích automatického imisního monitoringu ve Studénce a v Ostravě-Zábřehu, s korelačním koeficientem.92. Mírně lepších hodnot dosáhly jen některé další manuální stanice, ze kterých ale nejsou koncentrace dostupné v reálném čase a nelze je použít k informování veřejnosti o aktuálním stavu kvality ovzduší. Hodnoty korelačního koeficientu datových souborů ukazují dobrou těsnost lineární závislosti; to ovšem nevylučuje, že se konkrétní hodnoty naměřené na porovnávaných stanicích konkrétní den nemohou výrazně lišit. Tabulka Denní hodnoty PM korelační koeficient se stanicí: Heřmanovice Vsetín-hvězdárna.81 Čeladná.78 Jeseník-lázně.77 Ostr.-Poruba/ČHMÚ.77 Havířov.76 Bělotín.75 Červená.75 N. Jičín-Kojetín.75 Studénka.75 Prostějov.74 N. Jičín-Kojetín Ostrava-Zábřeh.92 Studénka.91 Ostr.-Poruba/ČHMÚ.91 Bělotín.9 Frýdek-Místek.89 Čeladná.89 Ostrava-Fifejdy.88 Havířov.87 Opava-Kateř..85 Ostrava-Přívoz.85 Pro stanice s nejvyšší korelací (největší těsností denních datových souborů) s lokalitami Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín byly sestrojeny grafy lineární regrese (obrázky ). Na ose Y jsou vyneseny hodnoty závislé proměnné (PM 1 Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín), na ose X denní hodnoty PM 1 z posuzovaných lokalit Vsetín-hvězdárna a Jeseník-lázně, Ostrava-Zábřeh a Studénka. Pro lokalitu Heřmanovice je uvedena vazba se Vsetínem-hvězdárnou a Jeseníkemlázněmi, kde je vidět, že závislost s koncentracemi ani na jedné z lokalit není výrazná. Pro lokalitu Heřmanovice tedy neexistuje ve stacionární měřící síti lokalita, se kterou by koncentrace výrazněji korelovaly. Pro Nový Jičín-Kojetín vychází nejlepší regresní koeficient s nejbližší automatickou stanicí Studénka a ostravskou lokalitou Ostrava-Zábřeh.

11 11 Obrázek Závislost PM 1 Heřmanovice na PM 1 Vsetín-Hvězdárna Obrázek Závislost PM 1 Nový Jičín-Kojetín na PM 1 Ostrava-Zábřeh y =.614x R² = y =.598x R² = Obrázek Závislost PM 1 Heřmanovice na PM 1 Jeseník-lázně Obrázek Závislost PM 1 Nový Jičín-Kojetín na PM 1 Studénka y =.96x R² = y =.714x +.82 R² =

12 Polyaromatické uhlovodíky V Heřmanovicích a Novém Jičíně-Kojetíně bylo v roce 211 provedeno 57, resp. 59 platných měření polyaromatických uhlovodíků v suspendovaných částicích PM 1 (tabulka 2.2.1). 8 Podíl průměrných hodnot většiny polyaromátů v teplém období roku v průměru za chladná období se pohyboval zhruba mezi 1 a 2 procenty. Pouze u fluoranthenu se jednalo o 4 % v Heřmanovicích a 34 % v Novém Jičíně-Kojetíně. Rozdíl v hodnotách v různých částech roku je vidět rovněž na odlišných měřítcích v grafech benzo(a)pyrenu za teplou a chladnou polovinu roku (obrázky a 2.2.3). Cílový imisní limit benzo(a)pyrenu (BaP) pro ochranu zdraví (roční průměrná koncentrace benzo(a)pyrenu 1 ng.m -3 ) byl překročen na obou hodnocených lokalitách. V Heřmanovicích byla naměřena průměrná roční hodnota 2.7 ng.m -3, tedy dvojnásobek imisního limitu. V Novém Jičíně-Kojetíně se jednalo o 1.65 ng.m -3. V obou případech se jedná o pozaďové lokality, kde je předpokládaným dominantním zdrojem benzo(a)pyrenu spalování v domácích topeništích. Vzhledem k tomu, že v Heřmanovicích byly naměřeny jedny z nejnižších koncentrací PM 1 z pozaďových lokalit v kraji, byly vyšší koncentrace BaP na této lokalitě poměrně překvapivé. V porovnání s hodnotami měřenými na lokalitách stacionárního imisního monitoringu v Ostravě-Porubě, Ostravě-Přívoze, v Přerově a v Třinci (tabulka 2.2.1, obrázky ) je možno konstatovat, že: průměrná roční koncentrace BaP v Heřmanovicích byla mírně vyšší než hodnota naměřená v Přerově, ale nižší než na lokalitách v Ostravě a Českém Těšíně, kde byly hodnoty dvojnásobné; průměrná roční koncentrace BaP v Novém Jičíně-Kojetíně byla nejnižší ze všech těchto lokalit hodnocených v roce 211. Z porovnání četnosti denních hodnot benzo(a)pyrenu vyšších než 1 ng.m -3 (hodnota ročního limitu) se ukazuje, že v Heřmanovicích docházelo k překročení této hodnoty téměř stejně často (49 % případů) jako v Přerově (47 %). V Novém Jičíně-Kojetíně docházelo k překročení denní hodnoty 1 ng.m -3 ve 36 % případů, tedy nejméně často z hodnocených lokalit (tabulka 2.2.2, obrázek 2.2.1). 8 Zpracované výsledky jsou předběžné, verifikovaná data budou k dispozici přibližně v polovině roku 212 a budou zveřejněna v ročence znečištění ovzduší v ČR.

13 Fl FEN A FLU PYR BaA CRY BbF BkF BaP I123cdP DBahA BghiPRL PAHs COR 13 Tabulka Statistické charakteristiky koncentrací polyaromatických uhlovodíků 211 [ng.m -3 ] Charakteristika Heřmanovice Rok Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum N. Jičín-Kojetín Rok Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum Heřmanovice Teplé období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum N. Jičín-Kojetín Teplé období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum Heřmanovice Chladná období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum N. Jičín-Kojetín Chladná období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum

14 Heřmanovice N. Jičín-Kojetín O.-Poruba/ČHMÚ O.-Přívoz Český Těšín Přerov 14 Tabulka Porovnání koncentrací benzo(a)pyrenu s lokalitami státní imisní sítě 211 Počet měření Průměrná roční koncentrace [ng.m -3 ] Relat. četnost hodnot > 1 ng.m -3 [%] Heřmanovice N. Jičín-Kojetín O.-Poruba/ČHMÚ O.-Přívoz Český Těšín Přerov Obrázek Relativní četnost hodnot BaP > 1 ng.m -3 v % 1% 8% 6% 4% 2% %

15 Obrázek Denní koncentrace BaP - chladná polovina roku Koncentrace v ng.m O.-Přívoz O.-Poruba/ČHMÚ Heřmanovice N. Jičín-Kojetín Český Těšín Přerov 1 Obrázek Denní koncentrace BaP - teplá polovina roku Koncentrace v ng.m O.-Přívoz O.-Poruba/ČHMÚ Heřmanovice N. Jičín-Kojetín Český Těšín Přerov

16 Těžké kovy V Heřmanovicích probíhalo každý 6. den měření obsahu těžkých kovů v suspendovaných částicích PM 1, provedeno bylo 56 platných měření. Zpracována jsou předběžně verifikovaná data. Z výsledků (tabulka 2.3.1, obrázky ) je zřejmé, že naměřené roční průměrné koncentrace jednotlivých veličin jsou většinou řádově nižší než imisní limit (pro olovo) a cílové imisní limity pro ochranu zdraví (pro kadmium, arzen a nikl). U kadmia a olova tvoří podíl průměrných koncentrací za teplou polovinu roku v hodnotách za chladná období přibližně polovinu, u arzenu 62 %. Hodnoty manganu za teplé období tvoří přibližně 8 % hodnot za chladné části roku. U niklu a mědi jsou hodnoty v obou polovinách roku přibližně srovnatelné. Z ostatních lokalit s měřením těžkých kovů v Moravskoslezském a Olomouckém kraji nebyly ke dni zpracování tohoto vyhodnocení úplné výsledky za rok 211 k dispozici. Tabulka Statistické charakteristiky koncentrací těžkých kovů v Heřmanovicích 211 [ng.m -3 ] Charakteristika kadmium olovo arzen nikl mangan měď Rok Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum limit ROK Teplé období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum Chladná období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum

17 Obrázek Chod denních koncentrací těžkých kovů v Heřmanovicích v chladných obdobích roku kadmium arzen nikl mangan měď olovo Obrázek Chod denních koncentrací těžkých kovů v Heřmanovicích v teplém období roku kadmium arzen nikl mangan měď olovo

18 18 3. Shrnutí Limitní průměrná roční koncentrace suspendovaných částic PM 1 4 µg.m -3 nebyla překročena ani v Heřmanovicích ani v Novém Jičíně-Kojetíně. V obou pozaďových obcích kraje dosáhla roční koncentrace PM 1 přibližně dvou třetin ročního imisního limitu pro tuto látku. Průměrná roční koncentrace byla v Heřmanovicích i v Novém Jičíně-Kojetíně nižší než na všech posuzovaných městských lokalitách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji i na některých pozaďových lokalitách Moravskoslezského kraje. Srovnatelné hodnoty jako v Novém Jičíně-Kojetíně byly naměřeny na pozaďových stanicích ve Vsetíně a na Čeladné. Roční průměrné koncentrace v Heřmanovicích (ležících ve výšce 622 m nad mořem) byly nižší a blížily se hodnotám výše položených lokalit v Olomouckém kraji. Počet dnů s překročením denního imisního limitu 5 µg.m -3 (přičemž přípustný počet překročení je 35 v kalendářním roce) byl v Heřmanovicích 17, v Novém Jičíně-Kojetíně 32 - ani na jedné z lokalit tedy nebyl překročen limit, ačkoliv lze předpokládat, že při každodenním měření by v Novém Jičíně-Kojetíně pravděpodobně k překročení povoleného počtu dnů došlo. V roce 211 se vyskytly intenzivní déletrvající epizody nepříznivých rozptylových podmínek s vysokými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší v únoru a koncem roku opět v říjnu a hlavně v listopadu. V novém Jičíně-Kojetíně došlo v tomto období pětkrát k překročení dvojnásobku denního imisního limitu. Cílový imisní limit benzo(a)pyrenu pro ochranu zdraví (roční průměrná koncentrace 1 ng.m -3 ) byl překročen na obou hodnocených lokalitách. V Heřmanovicích byla naměřena průměrná roční hodnota 2.7 ng.m -3, tedy dvojnásobek imisního limitu. Vzhledem k tomu, že v Heřmanovicích byly naměřeny jedny z nejnižších koncentrací PM 1 z pozaďových lokalit v kraji, byly vyšší koncentrace BaP na této lokalitě poměrně překvapivé. V Novém Jičíně- Kojetíně se v ročním průměru jednalo o 1.65 ng.m -3. Průměrná roční koncentrace BaP v Novém Jičíně-Kojetíně byla nejnižší ze všech lokalit Moravskoslezského a Olomouckého kraje, hodnocených v roce 211. Naměřené roční průměrné koncentrace těžkých kovů v PM 1 v Heřmanovicích jsou většinou řádově nižší než imisní limit (pro olovo) a cílové imisní limity pro ochranu zdraví (pro kadmium, arsen a nikl).

19 19 4. Literatura [1] Zákon č. 86/22 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). [2] Nařízení vlády č. 42 ze dne , kterým se mění nařízení vlády č. 597/26 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. [3] Vyhláška č. 373/211 Sb., kterou se mění vyhláška 553/22 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/25 Sb. [4] WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update 25. Summary of risk assessment. World Health Organization 26. WHO/SDE/PHE/OEH/6.2

20 2 5. Vysvětlivky (použité zkratky) CH chladná období (měsíce říjen až prosinec a leden až březen) TE teplé období respektive teplá polovina roku (měsíce duben až září) NV Nařízení vlády [2] I XII měsíce v roce N absolutní počet % relativní počet, relativní četnost PM 1 suspendované částice PM 1 TK těžké kovy PAH (PAHs) polyaromatické uhlovodíky (nebo jejich suma) Fl fluoren FEN fenantren A antracen FLU fluoranten PYR pyren BaA benzo(a)antracen CRY chrysen BbF benzo(b)fluoranten BkF benzo(k)fluoranten BaP benzo(a)pyren I123cdP indeno(1,2,3-cd)pyren DBahA dibenzo(a,h)antracen BghiPRL COR benzo(g,h,i)perylen koronen MMS manuální monitorovací stanice ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav WHO Světová zdravotnická organizace

21 21 P Ř Í L O H Y Seznam příloh Obrázek 1.1 Poloha MMS Heřmanovice Obrázek 1.2 Pohled na MMS Heřmanovice Obrázek 1.3 Okolí MMS Heřmanovice Obrázek 1.4 Poloha MMS Nový Jičín-Kojetín Obrázek 1.5 Pohled na MMS Nový Jičín-Kojetín Obrázek 1.6 Okolí MMS Nový Jičín-Kojetín CD disk s podrobnými denními daty

22 PŘÍLOHA Obr. 1.1 Poloha MMS Heřmanovice Obr. 1.2 Pohled na MMS Heřmanovice FOTO P. SMOLÍK

23 PŘÍLOHA Obr. 1.4 Poloha MMS Nový Jičín-Kojetín Obr. 1.5 Pohled na MMS Nový Jičín-Kojetín FOTO P. SMOLÍK FOTO P. SMOLÍK FOTO P. SMOLÍK FOTO P. P. SMOLÍK SMOLÍK FOTO P. SMOLÍK FOTO P. SMOLÍK

24 PŘÍLOHA Obr. 1.3 Okolí MMS Heřmanovice S SZ SV Z V JZ J JV FOTO P. SMOLÍK

25 PŘÍLOHA Obr. 1.6 Okolí MMS Nový Jičín-Kojetín S SZ SV Z V JZ J JV FOTO P. SMOLÍK Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, III/211

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Krnov a Zbyslavice v roce 21 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 211 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4 1.1. Popis

Více

ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH BRUŠPERK A LUDGEŘOVICE V ROCE 2014

ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH BRUŠPERK A LUDGEŘOVICE V ROCE 2014 ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH BRUŠPERK A LUDGEŘOVICE V ROCE 2014 Datum: březen 2015 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava K Myslivně 3/2182,

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na manuálních monitorovacích stanicích Důl ČSA u Karviné a Petrovice u Karviné OÚ v roce 212 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen

Více

ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH VRAŽNÉ A BÍLÝ KŘÍŽ V ROCE 2017

ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH VRAŽNÉ A BÍLÝ KŘÍŽ V ROCE 2017 ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH VRAŽNÉ A BÍLÝ KŘÍŽ V ROCE 2017 Datum: březen 2018 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava K Myslivně 3/2182,

Více

VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH TŘINEC-KONSKÁ A TŘINEC-NEBORY V ROCE

VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH TŘINEC-KONSKÁ A TŘINEC-NEBORY V ROCE VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH TŘINEC-KONSKÁ A TŘINEC-NEBORY V ROCE 2018 Závěrečná zpráva projektu (1. 1. 2018 31. 12. 2018) Výzkumná zpráva Ing. Daniel Hladký, Mgr. Blanka Krejčí,

Více

ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH HAŤ, OSOBLAHA a SUDICE V ROCE 2016

ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH HAŤ, OSOBLAHA a SUDICE V ROCE 2016 ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH HAŤ, OSOBLAHA a SUDICE V ROCE 2016 Datum: březen 2017 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava K Myslivně 3/2182,

Více

Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice. Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice

Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice. Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice Úvod Perzistentní organické polutanty = POPs látky dostávající se do životního prostředí pouze vlivem lidské činnosti

Více

Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most

Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most 2018 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem Vypracoval: Ing. Pavel Knedlík, v Ústí nad Labem,

Více

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 11.12.2012 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH

Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH Pavel Bernáth, Jan Leníček, Martin Kováč ZU UL Petr Kohout, Forsapi s.r.o. Raspenava 2012 Cílem školicího

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ PRAHA 2011 Seznam použitých zkratek: AIM automatizovaný imisní monitoring (AMS, AMS-SRS) AMS automatizovaná monitorovací stanice

Více

Příloha 3. Klastrová analýza shlukování metodou k-průměrů

Příloha 3. Klastrová analýza shlukování metodou k-průměrů Klastrová analýza shlukování metodou k-průměrů Obsah 1. ÚVOD... 3 2. KLASTROVÁ ANALÝZA SHLUKOVÁNÍ METODOU K-PRŮMĚRŮ... 4 2.1 DATOVÝ SOUBOR SMÍCHOV_PAH_ZIMA... 4 2.2 DATOVÝ SOUBOR SMÍCHOV_PAH_LÉTO... 7

Více

ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ ZDROJE

ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ ZDROJE ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ MLADÉ BOLESLAVI V ZIMĚ 2013: MÍSTNÍ KONCENTRAČNÍ ROZDÍLY, NAVÁZANÉ ŠKODLIVINY ZDROJE Jan Hovorka1, Jan Topinka2, Martin Braniš1, Petra Pokorná1, Alexandra Baranová1, Jan

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Rozeslána dne 24. 9. 2010. Obsah:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Rozeslána dne 24. 9. 2010. Obsah: Ročník 2010 Věstník právních předpisů Rozeslána dne 24. 9. 2010 Obsah: 3. Nařízení, kterým se mění nařízení č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících

Více

Závěrečná zpráva leden 2012

Závěrečná zpráva leden 2012 Závěrečná zpráva leden 2012 Obsah: I. IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE... 3 II. DESKRIPCE LOKALITY... 3 III. PODKLADY POUŽITÉ PRO TUTO ZPRÁVU... 3 IV. PLATNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ... 4 V. POUŽITÉ

Více

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2013

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2013 Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2013 Zóna / aglomerace ČEZ ČHMÚ KMon P+Š SV ZÚ Celkem Total Aglomerace Brno 6 5 1 12 Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice, šk. r. 2OO3/4

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice, šk. r. 2OO3/4 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice, šk. r. 2OO3/4 Vypracovala: Marková Ludmila, KS, l. ročník DP KV Datum vypracování: 3.5.2004

Více

Měřící program Observatoře Košetice

Měřící program Observatoře Košetice Měřící program Observatoře Košetice Meteorologie a klimatologie klimatologie (1) SYNOP (2) Příkon fotonového dávkového ekvivalentu Globální záření (1983) 2002 () 7, 14, 21 hod SEČ OPSS, ICP/IM 1-hod OPSS

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2011

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2011 Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2011 Zóna / aglomerace ČEZ P+S KMon SV Celkem Aglomerace Brno 6 2 5 13 Aglomerace Praha 15 6 21 Zóna Jihočeský

Více

IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF

IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF Jan Hovorka, Petra Pokorná, Martin Braniš Laboratoř pro měření kvality ovzduší, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta

Více

Protokol o měření 007/2013_14/OVA. Popis místa měření. Fotografie z měření

Protokol o měření 007/2013_14/OVA. Popis místa měření. Fotografie z měření Protokol o měření 007/2013_14/OVA Měřící místo: Ostrava - Laguny Ostramo GPS souřadnice: 49 50'26.82"S, 18 15'8.59"V Nadmořská výška místa: 205 m.n.m. Datum měření: 25.8.2014 Čas měření: od 10.00 do 17.00

Více

Případová studie (Karviná)

Případová studie (Karviná) Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v ČR Do roku hygienický předpis č. z roku, doporučené nejvyšší

Více

Měřící program Výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ. Aerosolové částice

Měřící program Výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ. Aerosolové částice Měřící program Výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ PM 10 PM 2.5 Environnement S.A. MP101M Environnement S.A. MP101M Početní velikostní distribuce aerosolových částic Absorpce záření aerosolový spektrometr

Více

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2012

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2012 Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2012 Zóna / aglomerace ČEZ ČHMÚ KMon P+Š SV ZÚ Celkem Aglomerace Brno 6 6 2 14 Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

Více

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2014

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2014 Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2014 Zóna / aglomerace ČEZ ČHMÚ KMon P+Š SV ZÚ Celkem Aglomerace Brno 6 5 1 12 Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

Více

Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy

Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy Autor: Jiří Huzlík, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY Informace o referátu pro konferenci OVZDUŠÍ 2013 (Brno 15. 17.4.2013) Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013 ÝLEDKY MĚŘENÍ NEČIŠTĚNÍ ODUŠÍ mobilními vozy ČHMÚ pracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 213 Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. ladimíra olná Fotografie: Ing. Pavel molík MĚŘENÍ Měření

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 Zadavatel: Odpovědný pracovník: Statutární město Havířov Mgr. Jiří Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Oddělení ovzduší Partyzánské nám. 7, 702

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Robert Skeřil, Jana Šimková Český hydrometeorologický

Více

Subsystém I. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší

Subsystém I. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém I. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší Odborná zpráva za rok

Více

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 MUDr. Helena Šebáková Ing.Jaroslav Kubina Ing.Miroslava Rýparová helena.sebakova@khsova.cz

Více

Celkové hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech

Celkové hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech Celkové hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech Ing. Helena Plachá, Ing. Vít Bäumelt, Mgr. Lea Baláková, Ing. Václav Novák a kolektiv zaměstnanců oddělení kvality ovzduší

Více

Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech až

Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech až Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech 1. 12. až 7. 12. 2015 Datum: 10.03.2016 Pracoviště: Pobočka Plzeň - oddělení ochrany čistoty ovzduší Zpracoval: Ing. Fory, Ing. Hadinger, Ing. Hladík, Proškovec,

Více

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu 1.etapa Měření vnějšího ovzduší probíhalo od 29.1. do 7.2.2009. U oxidu uhelnatého byla průměrná hodnota za celou etapu 982 µg/m3(10%

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 6 27801 Kralupy nad Vltavou Datum zpracování: 28.3.2013

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

Návrh vyhlášky o stanovení některých podmínek ochrany ovzduší před znečišťováním ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Návrh vyhlášky o stanovení některých podmínek ochrany ovzduší před znečišťováním ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Návrh vyhlášky o stanovení některých podmínek ochrany ovzduší před znečišťováním ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Yvonna Hlínová odbor ochrany ovzduší Právní základ Zákon č. 86/2002 Sb., o

Více

Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice

Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zpracováno v rámci projektu "Příprava dílčích koncepcí navazujících na strategický plán rozvoje města a zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ" registrační číslo

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

1) Stav k 31.12.2003 Statistická ročenka České republiky 2004 2) Brno je vyčleněno

1) Stav k 31.12.2003 Statistická ročenka České republiky 2004 2) Brno je vyčleněno Nadlimitní koncentrace znečišťujících látek v ovzduší se zaměřením na aglomerace České republiky Jan Sládeček Český hydrometeorologický ústav Ve Věstníku MŽP bylo v listopadu 2005 publikováno sdělení odboru

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) KARVINÁ Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: I.Landa, M.Zimová, Z.Wittlingerová,, P.Neumannová, A.Hlavová, A.Petruželková Česká

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) BRNO Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: I.Landa, M.Zimová, Z.Wittlingerová, P. Neumannová, A.Hlavová, A.Petruželková, A.Borýsek

Více

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti PROJEKT Snížení imisní zátěže na území města Broumova Studie proveditelnosti Listopad 2011 OBSAH Manažerské shrnutí 1. Základní informace 2. Informace o řešené lokalitě 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž

Více

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže nelegální sklad odpadů areál kozí farmy 500 m název zakázky: Tiskařská 10 108 28 PRAHA 10 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže srpen 2016 Situace širších vztahů Příloha č.1 Tiskařská

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) KROMĚŘÍŽ Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: Z.Wittlingerová, M.Zimová, I.Landa, A.Hlavová, P.Neumannová, A.Petruželková Česká

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Soubor map - Zdroj: www.vyletnik.cz Kolektiv: M.Zimová, I.Landa, Z. Wittlingerová, A.Hlavová Česká

Více

OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. MONITORING JAKOSTI VODY NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH (DVT)...

OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. MONITORING JAKOSTI VODY NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH (DVT)... Zpráva o sledování jakosti vody a sedimentů drobných vodních toku a malých vodních nádrží v roce 2010 OBSAH 1. ÚVOD........................................................................................

Více

KVALITA OVZDUŠÍ. V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz. ěže e obyvatel škodlivinami z ovzduší.

KVALITA OVZDUŠÍ. V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz. ěže e obyvatel škodlivinami z ovzduší. KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz ěže e obyvatel malých sídel s škodlivinami z ovzduší a znečištění ovzduší bioaerosoly B. Kotlík (1), H. Kazmarová (1), S. Kvasničková

Více

Charakterizace zátěžz. ěže obyvatel malých sídel s škodlivinami z ovzduší

Charakterizace zátěžz. ěže obyvatel malých sídel s škodlivinami z ovzduší Charakterizace zátěžz ěže obyvatel malých sídel s škodlivinami z ovzduší.vliv znečišťuj ujících ch látek l na zdraví.návrh postupů ke snížen ení úrovně zátěže B. Kotlík (1), H. Kazmarová (2) (1) SZÚ Praha,

Více

DLOUHODOBÝ VÝVOJ IMISNÍ ZÁTĚŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DLOUHODOBÝ VÝVOJ IMISNÍ ZÁTĚŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DLOUHODOBÝ VÝVOJ IMISNÍ ZÁTĚŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Jana Ostatnická ČHMÚ Beroun 9.-11. listopadu 21 Aglomerace Moravskoslezský kraj Aglomerace Moravskoslezský kraj je oblast s nejvíce znečištěným ovzduším

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MĚSTA JIHLAVY A Z NĚHO VYPLÝVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MĚSTA JIHLAVY A Z NĚHO VYPLÝVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MĚSTA JIHLAVY A Z NĚHO VYPLÝVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK SYNTETICKÁ ČÁST Brno, září 2009 Zhotovitel: ÚDAJE O ZAKÁZCE Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce

Více

VI. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí Brno

VI. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí Brno Doprava, zdraví a životní prostředí 10. 11. 11. 11. 2012 Brno RNDr. Jiří Huzlík Metodika kvantifikace emisí statistickými metodami Úvod Východiska pro tvorbu metodiky výsledky měření chemického složení

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k životnímu prostøedí

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k životnímu prostøedí Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k životnímu prostøedí Souhrnná zpráva za rok 2007 Most Sokolov Kladno Mìlník Praha Pøíbram Benešov Havlíèkùv Brod Ústí n. O.

Více

Svitavy životní prostředí 2009

Svitavy životní prostředí 2009 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX)

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX) Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX) Sledované látky Sledované látky byly vybrány s ohledem na platnou legislativu,

Více

Sledování zátěže životního prostředí metodou aktivního biomonitoringu metodika a zkušenosti.

Sledování zátěže životního prostředí metodou aktivního biomonitoringu metodika a zkušenosti. Sledování zátěže životního prostředí metodou aktivního biomonitoringu metodika a zkušenosti. Ing. Lenka Klementová ÚKZÚZ, OdKZV Opava Mezinárodní konference - 25 let monitoringu půd v České republice 1.-2.2.2017

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Zpráva za rok 2013 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Šárka Poláková,

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků PAHs v ovzduší města Kopřivnice

Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků PAHs v ovzduší města Kopřivnice Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků PAHs v ovzduší města Kopřivnice 1. Úvod V roce 2003 zajistilo město Kopřivnice zpracování odborné studie Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno O čem budu povídat Trocha teorie nikoho nezabije Kvalita ovzduší v posledních letech Problémy

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha č. 1 k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek...5 Úvod...7 A. Místo překročení limitních hodnot...12 A.1.

Více

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod Příloha 5/A Emise z dopravy Lokalita Praha Úvod 1. Úvod Doprava a jí produkované emise jsou v posledních letech stále větším problémem, a to nejen ve velkých městech, ale i v okolí páteřních komunikací

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Střední Morava CZ07 Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány,

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI v období 2012/2013 Obsah 1. Základní informace o území 5 2. Podnebí a klimatické podmínky 7 3. Ovzduší XX 4. Voda XX 5. Půda XX 6. Horninové prostředí XX 7. Příroda

Více

ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ V ROCE 2016

ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ V ROCE 2016 ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ V ROCE 2016 Datum: březen 2017 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava K Myslivně

Více

Seznam zkratek a vysvětlivky

Seznam zkratek a vysvětlivky Seznam zkratek a vysvětlivky Tabulková část imisních charakteristik Tabulky: Souhrnné přehledy překročení imisních limitů stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a max. hodnot na stanicích

Více

Měření znečištění ovzduší organickými látkami se zaměřením na polycyklické aromatické uhlovodíky a těkavé organické látky

Měření znečištění ovzduší organickými látkami se zaměřením na polycyklické aromatické uhlovodíky a těkavé organické látky Switch, s.r.o. Purkyňova 1476/72 612 00 Brno www.switch.cz Měření znečištění ovzduší organickými látkami se zaměřením na polycyklické aromatické uhlovodíky a těkavé organické látky Závěrečná zpráva za

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v ČR časoprostorová analýza

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v ČR časoprostorová analýza Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v ČR časoprostorová analýza Bakalářská práce Roman Šafář Vedoucí práce: RNDr. Martin Jurek,

Více

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 2 / 2011. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 2 / 2011. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava Číslo 2 / 2011, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu

Více

MORFOLOGIE, CHEMICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA POULIČNÍHO PRACHU A SUSPENDOVANÝCH PRACHOVÝCH ČÁSTIC, VČETNĚ URČENÍ ZDROJŮ PŮVODU

MORFOLOGIE, CHEMICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA POULIČNÍHO PRACHU A SUSPENDOVANÝCH PRACHOVÝCH ČÁSTIC, VČETNĚ URČENÍ ZDROJŮ PŮVODU MORFOLOGIE, CHEMICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA POULIČNÍHO PRACHU A SUSPENDOVANÝCH PRACHOVÝCH ČÁSTIC, VČETNĚ URČENÍ ZDROJŮ PŮVODU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Souhrn Listopad 21 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Více

Příloha č.: 1 k materiálu č. Počet stran přílohy: 111. Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2014

Příloha č.: 1 k materiálu č. Počet stran přílohy: 111. Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2014 Příloha č.: 1 k materiálu č. Počet stran přílohy: 111 Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2014 Zadavatel: Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 702 18

Více

SROVNÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD VZORKOVÁNÍ POPS V OVZDUŠÍ A STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH TRENDŮ. Jiří Kalina. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

SROVNÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD VZORKOVÁNÍ POPS V OVZDUŠÍ A STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH TRENDŮ. Jiří Kalina. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska SROVNÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD VZORKOVÁNÍ POPS V OVZDUŠÍ A STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH TRENDŮ Jiří Kalina Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska Srovnání časových řad aktivního a pasivního vzorkování

Více

EMISNÍ FAKTORY TĚŽKÝCH KOVŮ A POPs ZE SPALOVACÍCH PROCESŮ

EMISNÍ FAKTORY TĚŽKÝCH KOVŮ A POPs ZE SPALOVACÍCH PROCESŮ EMISNÍ FAKTORY TĚŽKÝCH KOVŮ A POPs ZE SPALOVACÍCH PROCESŮ Datum: 10. 1. 2017 Pracoviště: Oddělení emisí a zdrojů Zpracoval: Ing. Miloslav Modlík Místo: Praha Úvod Česká republika (ČR) je jednou ze smluvních

Více

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY V současné době dosud platí imisní limity dosavadní, avšak pro hodnocení do budoucnosti se používají imisní limity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V: TEORIE A PRAXE 3.-5. listopadu 2009, Hotel Gomel, České Budějovice 1

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V: TEORIE A PRAXE 3.-5. listopadu 2009, Hotel Gomel, České Budějovice 1 Modelování příčin zhoršené kvality ovzduší na Ostravsku a vliv možných řešení Doc. Ing. Petr Jančík, PhD. Ing. Irena Pavlíková OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V: TEORIE A PRAXE 3.-5. listopadu 2009, Hotel

Více

Měřící program Observatoře Košetice

Měřící program Observatoře Košetice Měřící program Observatoře Košetice Meteorologie a klimatologie klimatologie (1) 1988 (1983) 7, 14, 21 hod SEČ OPSS, ICP/IM SYNOP (2) 2002 (1988) 1-hod OPSS Příkon fotonového dávkového ekvivalentu 1995

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V MALÝCH OBCÍCH V TOPNÉ SEZÓNĚ 2015

MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V MALÝCH OBCÍCH V TOPNÉ SEZÓNĚ 2015 MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V MALÝCH OBCÍCH V TOPNÉ SEZÓNĚ 2015 ODBORNÁ ZPRÁVA Datum: 30. 11. 2015 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Zpracoval: Mgr. Robert Skeřil, Ph.D., Mgr. Šárka

Více

Měření TK v prašném aerosolu síti IM ČHMÚ. Irena Brožová, Irma Jelenová, Helena Konrádová, Ewelina Rabiňák, Štěpán Rychlík; Centrální laboratoře misí

Měření TK v prašném aerosolu síti IM ČHMÚ. Irena Brožová, Irma Jelenová, Helena Konrádová, Ewelina Rabiňák, Štěpán Rychlík; Centrální laboratoře misí Měření TK v prašném aerosolu síti IM ČHMÚ Irena Brožová, Irma Jelenová, Helena Konrádová, Ewelina Rabiňák, Štěpán Rychlík; Centrální laboratoře misí IM ČHMÚ Jedním ze základních úkolů Českého hydrometeorologického

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 5 3 ECM a vyhodnocení

Více

Odborný posudek č. 134/14

Odborný posudek č. 134/14 . Počet listů: 19 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 471 Odborný posudek č. 134/14 Zákazník: Josef Chmela Velký Ořechov 156 763 07 Název zdroje: Stavební úpravy a změna užívání zámečnické dílny na výrobnu laminátových

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Výběr odpadu zohlednění aspektů Co spalují domácnosti a proč?

Více

Subsystém I. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší

Subsystém I. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém I. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší Odborná zpráva za rok

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 35) Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 5 3.1 Informování o aktuální imisní situaci... 5 3.2 Dotazy a stížnosti...

Více

Svitavy životní prostředí 2008

Svitavy životní prostředí 2008 Svitavy životní prostředí 2008 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2009 Svitavy životní prostředí 2008 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2009 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

Metodický postup pro stanovení PAU v půdách volných hracích ploch metodou HPLC a GC

Metodický postup pro stanovení PAU v půdách volných hracích ploch metodou HPLC a GC Strana : 1 1. Úvod 1.1.Předmět a vymezení působnosti Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků. Tyto analyty se běžně stanovují: A: HPLC metodou s fluorescenčním a DA detektorem / HPLC-FLU+DAD/

Více