Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí"

Transkript

1 Vyhodnocení měření na MMS Krnov a Zbyslavice v roce 21 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 211

2 2 Obsah Úvod Základní údaje Popis lokalit Měření Limity Vyhodnocení výsledků měření Suspendované částice PM Roční vyhodnocení Roční chod Porovnání s lokalitami státní imisní sítě Polyaromatické uhlovodíky Těžké kovy Shrnutí Literatura Vysvětlivky (použité zkratky)... 2 P Ř Í L O H Y Seznam příloh... 21

3 3 Úvod V roce 21 probíhalo měření manuálními vzorkovači suspendovaných částic v ovzduší financované z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 683/21/ŽPZ ze dne , uzavřené s Českým hydrometeorologickým ústavem, v lokalitách Krnov a Zbyslavice. Na obou lokalitách byly měřeny denní (24hodinové) průměrné koncentrace suspendovaných částic PM 1 vždy během pěti dnů šestidenního cyklu, každý šestý den probíhalo měření polyaromatických uhlovodíků v suspendovaných částicích PM 1 a na lokalitě Krnov rovněž 1krát za šest dnů vyhodnocení vybraných těžkých kovů v suspendovaných částicích PM 1. Výsledky měření PM 1 byly průběžně zveřejňovány na internetové stránce ČHMÚ 1. Výsledky všech měření jsou uloženy v Informačním systému kvality ovzduší České republiky a budou zveřejněny v ročence znečištění ovzduší 2. 1 Výsledky měření v Krnově a Zbyslavicích 2 Roční vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší v ČR, tabelární a grafické ročenky:

4 4 1. Základní údaje 1.1. Popis lokalit V Krnově měření probíhalo od do Lokalita je klasifikována jako pozaďová, typ zóny předměstská, s charakteristikou obytná, zemědělská a byla umístěna na severním okraji města v areálu úpravny vody na pozemku prameniště, na adrese Gorkého 816/11 (tabulka 1.1, obrázky v příloze). Ve Zbyslavicích měření probíhalo od do Lokalita je klasifikována jako pozaďová, typ zóny venkovská, s charakteristikou obytná, zemědělská, v podkategorii příměstská a nacházela se v centru obce na ulici Ve Dvoře 81 (tabulka 1.1, obrázky v příloze). Tabulka 1.1 Lokality s měřením Krnov Zbyslavice Severní zem. šířka " " Východní zem. délka " " Nadmořská výška 358 m 398 m EOI klasifikace B/S/ANR B/R/RA-NCI Reprezentativnost okrskové měřítko (.5 až 4 km) okrskové měřítko (.5 až 4 km) 1.2. Měření Měření probíhalo denně v období od 6 do 6 hodin UTC (světového času) 3 vzorkovači Leckdo MVS 6 s každodenní obsluhou, výstupem jsou denní (24hodinové) průměrné koncentrace měřených škodlivin (tabulky 1.2 a 1.3). Měření bylo zajištěno podle pravidel Imisního monitoringu (IM) ČHMÚ, který je zkušební laboratoří č. L 146 akreditovanou ČIA, o. p. s. pro zkoušky a odběry uvedené v Příloze Osvědčení o akreditaci (viz v sekci Seznam akreditovaných subjektů). ČHMÚ je autorizován k měření imisí znečišťujících látek Ministerstvem životního prostředí dle osvědčení č.j. 4243/74/3 ze dne , č.j. 4243/74/3 ze dne a č.j. 3533/82/8/KS ze dne ). Tabulka 1.2 Seznam měřených veličin MMS PM 1 PAH TK Krnov Zbyslavice UTC = SEČ - 1 hodina, SEČ = středoevropský čas

5 5 Tabulka 1.3 Jednotky a metody měření škodlivin Znečišťující látka Jednotka Metoda měření Suspendované částice PM 1 µg.m -3 gravimetrie Polyaromatické uhlovodíky v PM 1 (PAH) ng.m -3 plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) Těžké kovy v PM 1 ng.m -3 hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou 1.3. Limity Při hodnocení výsledků měření jsou získané hodnoty porovnávány s imisními limity dle *2+ a s hodnotami stanovenými ve směrnicích Světové zdravotnické organizace (WHO) pro kvalitu ovzduší [4] (tabulka 1.4). Tabulka 1.4 Použité imisní limity Znečišťující látka Jednotka Druh limitu Interval Imisní limit N den 5 35 (WHO 3) PM1 µg.m -3 NV - ochrana zdraví rok 4 - WHO rok 2 - olovo ng.m -3 NV - ochrana zdraví rok 5 - arzen rok 6 NV - cílové imisní kadmium ng.m -3 rok 5 limity pro ochranu nikl rok 2 zdraví benzo(a)pyren rok N maximální povolený počet překročení hodnoty imisního limitu za rok 4 Datum, do něhož musí být limit dosažen

6 6 2. Vyhodnocení výsledků měření V následujících tabulkách jsou tučným písmem a šedým podbarvením zvýrazněny nadlimitní hodnoty. Koncentrace vyšší než 95. percentil je možno považovat za výjimečně vysoké s četností výskytu do 5 %, koncentrace menší než 5. percentil naopak za koncentrace výjimečně nízké s četností výskytu rovněž do 5 %, koncentrace mezi 25. a 75. percentilem lze z hlediska výskytu považovat za normální s četností výskytu 5 %. V grafech a statistikách denních hodnot jsou zahrnuty i hodnoty naměřené v lednu 211 v Krnově. Všechny naměřené denní hodnoty obsahuje přiložený CD disk Suspendované částice PM Roční vyhodnocení Limitní průměrná roční koncentrace 4 µg.m -3 nebyla ani na jedné z posuzovaných lokalit překročena. Průměrná roční koncentrace PM 1 v Krnově byla 31 µg.m -3 (78 % ročního limitu). Ve Zbyslavicích průměrná roční koncentrace 36 µg.m -3 dosáhla úrovně 9 % ročního imisního limitu. Počet dnů s překročením denního imisního limitu 5 µg.m -3 (přičemž přípustný počet překročení je 35 v kalendářním roce dle [2]) byl v Krnově 41, ve Zbyslavicích 58 - na obou lokalitách byl tedy překročen limit. V případě, že by měření probíhalo každý den v roce (PM 1 bylo měřeno 8 % dnů v roce), je pravděpodobné, že počet dnů s překročením by se zvýšil, odhadem na zhruba 5 dnů v Krnově a 7 dnů ve Zbyslavicích (zde tedy na dvojnásobek legislativou povoleného počtu dnů). V Krnově došlo k překročení denního imisního limitu výhradně v chladné polovině roku (v říjnu až březnu). Obdobně tomu bylo ve Zbyslavicích, kde ale ve dvou dnech došlo k překročení limitu i v teplé polovině roku. Počet dnů s denní průměrnou koncentrací vyšší než dvojnásobek denního limitu byl na obou stanicích shodně 1. Rovněž na obou lokalitách se vyskytlo celkem 6 dnů s denní koncentrací vyšší než trojnásobek limitu (15 µg.m -3 ). Jednalo se o období (maximální denní koncentrace v Krnově 317 a ve Zbyslavicích 354 µg.m -3 dne ) a Doporučená limitní hodnota 2 µg.m -3 pro suspendované částice PM 1 dle WHO [4] byla překročena v Krnově ve 139 případech (48 % ze všech měření) a ve Zbyslavicích ve 176 případech (6 %).

7 Tabulka Základní statistické charakteristiky koncentrací PM 1 v roce 21 v µg.m -3 Rok Teplé období roku Chladná období roku Charakteristika Krnov Zbyslavice Krnov Zbyslavice Krnov * Zbyslavice Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum N > N > N > N > % > % > % > % > *... včetně 4 dnů s měřením v lednu 211 Obrázek Denní koncentrace PM 1 v roce Krnov Zbyslavice denní limit PM1 Koncentrace v µg.m Roční chod Roční charakteristiky (kapitola 2.1.1) je nutné posuzovat v kontextu celkového chodu znečištění v daném roce. V roce 21 se vyskytly mimořádně intenzivní epizody nepříznivých rozptylových podmínek s vysokými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší v lednu a únoru, koncem roku opět v říjnu a v prosinci. V těchto měsících byly v Moravskoslezském

8 8 kraji vyhlášeny signály regulace vybraných zdrojů při překročení zvláštních imisních limitů podle [3]. Smogová situace v lednu byla nejintenzivnější za několik posledních let [5]. Průměrné měsíční koncentrace částic PM 1 v lednu v Moravskoslezském kraji, včetně lokality Krnov, dosáhly přibližně dvojnásobku hodnot z února, resp. prosince, tj. následujících nejznečištěnějších měsíců v roce. Hodnoty průměrných měsíčních koncentrací PM 1 se ve Zbyslavicích celoročně blížily průměrným hodnotám za oblast celého Moravskoslezského kraje. Hodnoty v Krnově byly většinou nižší, v letních měsících srovnatelné se Zbyslavicemi. Obrázek Roční chod PM 1 po měsících Koncentrace v µg.m průměr MSK Krnov Zbyslavice 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Porovnání s lokalitami státní imisní sítě Průměrná roční koncentrace ve Zbyslavicích, které leží (jiho)západně od průmyslové aglomerace Ostravsko-Karvinska, je nižší než na všech lokalitách této oblasti. Srovnatelné hodnoty se Zbyslavicemi byly naměřeny na stanicích v Olomouckém kraji: Bělotíně, Olomouci, Přerově, Šumperku. Roční průměrné koncentrace v Krnově lze srovnat s podhorskými a pozaďovými lokalitami Čeladnou v Beskydech a Dolními Studénkami na Šumpersku. Obdobně vychází porovnání 5. percentilů denních koncentrací. V hodnocení 95. percentilu denních koncentrací se hodnoty ve Zbyslavicích blíží opět lokalitám Přerov, Dolní Studénky, ale i Čeladné. V Krnově je hodnota 95. percentilu nižší než v Dolních Studénkách a Bělotíně. Data z lokalit Šumperk, Olomouc-Velkomoravská a Ostrava- Bartovice pocházejí od dodavatelů dat mimo ČHMÚ, nebyla ještě ke dni zpracování tohoto vyhodnocení uzavřena a byla použita pouze pro orientační porovnání.

9 Havířov O.-Bartovice Orlová O.-Fifejdy O.-Zábřeh Návsí u Jablunkova Studénka Opava-Kateřinky O.-Poruba/ČHMÚ Čeladná Zbyslavice Přerov Bělotín Dolní Studénky Krnov Olomouc-Velkomor. Šumperk MÚ Jeseník-lázně Červená u Libavé Šumperk MÚ Olomouc-Velkomor. Orlová Havířov O.-Fifejdy O.-Zábřeh Přerov Studénka O.-Bartovice Zbyslavice Opava-Kateřinky O.-Poruba/ČHMÚ Návsí u Jablunkova Bělotín Červená u Libavé Čeladná Krnov Dolní Studénky Jeseník-lázně O.-Bartovice Havířov O.-Fifejdy O.-Zábřeh Orlová Studénka Návsí u Jablunkova O.-Poruba/ČHMÚ Opava-Kateřinky Olomouc-Velkomor. Zbyslavice Přerov Bělotín Šumperk MÚ Čeladná Krnov Dolní Studénky Jeseník-lázně Červená u Libavé 9 Obrázek Průměrná roční koncentrace PM 1 Koncentrace v µg.m Obrázek percentil denních koncentrací PM Koncentrace v µg.m Obrázek percentil denních koncentrací PM 1 Koncentrace v µg.m

10 1 Soubory denních hodnot za rok 21 ze stanic Krnov i Zbyslavice vykazovaly nejlepší míru korelace (závislost) s nejbližšími pozaďovými lokalitami stacionárního monitoringu státní imisní sítě (tabulka 2.1.2). Hodnoty korelačního koeficientu ročních souborů dat ukazují dobrou těsnost lineární závislosti; to ovšem nevylučuje, že se konkrétní hodnoty naměřené na porovnávaných stanicích konkrétní den nemohou výrazně lišit. Tabulka Denní hodnoty PM 1 - korelační koeficient se stanicí: Krnov Zbyslavice Bělotín.96 O.-Poruba/ČHMÚ.95 Studénka.96 Krnov.95 Zbyslavice.95 Studénka.95 Opava-Kateř..95 Bělotín.94 Havířov.93 Opava-Kateř..94 Přerov.93 O.-Zábřeh.93 O.-Poruba/ČHMÚ.93 Přerov.92 O.-Zábřeh.93 Olomouc-Šmeralova.9 O.-Fifejdy.91 O.-Bartovice.9 Orlová.91 O.-Fifejdy.9 Pro automatické stanice s nejvyšší korelací (největší těsností denních datových souborů) s lokalitami Krnov a Zbyslavice byly sestrojeny grafy lineární regrese (obrázky ). Na ose Y jsou vyneseny hodnoty závislé proměnné (PM 1 Krnov, Zbyslavice), na ose X denní hodnoty PM 1 z posuzovaných lokalit Studénka a Opava-Kateřinky. Pro lokalitu Krnov vychází nejtěsnější vazba se Studénkou, jen mírně horší s Opavou. Pro Zbyslavice je nejlepší regresní koeficient s nejbližší automatickou stanicí Studénka. Pro posouzení míry vhodnosti využití údajů naměřených na těchto stanicích (Studénka, Opava-Kateřinky) za různých meteorologických a rozptylových podmínek pro informování veřejnosti v obcích Krnov a Zbyslavice v dalších letech nebo pro případný provoz regulačních řádů dle *3+ v těchto obcích by bylo nutné zpracovat samostatné podrobnější vyhodnocení.

11 11 Obrázek Závislost PM 1 Zbyslavice na PM 1 Studénka Obrázek Závislost PM 1 Krnov na PM 1 Studénka y =.66x R² = y =.659x R² = Obrázek Závislost PM 1 Zbyslavice na PM 1 Opava-Kateřinky Obrázek Závislost PM 1 Krnov na PM 1 Opava-Kateřinky y =.728x R² = y =.734x R² =

12 Polyaromatické uhlovodíky V Krnově i Zbyslavicích bylo v roce 21 provedeno 59 platných měření polyaromatických uhlovodíků v suspendovaných částicích PM 1 (tabulka 2.2.1). Zpracované výsledky jsou předběžné, verifikovaná data budou k dispozici přibližně v polovině roku 211 a budou zveřejněna v ročence znečištění ovzduší v ČR. Podíl průměrných hodnot většiny polyaromátů v teplém období roku v průměru za chladná období se pohybuje zhruba mezi 1 a 2 procenty. Pouze u fluoranthenu se jedná o 4 % ve Zbyslavicích a 34 % v Krnově. Rozdíl v hodnotách v různých částech roku je vidět například na odlišných měřítcích v grafech benzo(a)pyrenu za teplou a chladné poloviny roku (obrázky a 2.2.3). Cílový imisní limit benzo(a)pyrenu (BaP) pro ochranu zdraví (roční průměrná koncentrace benzo(a)pyrenu 1 ng.m -3 ) byl překročen na obou hodnocených lokalitách. V Krnově roční hodnota činila 1.6 ng.m -3, ve Zbyslavicích 3.11 ng.m -3, což znamená, že limitní hodnota zde byla překročena více než trojnásobně. Při porovnání s hodnotami měřenými na lokalitách v Ostravě-Porubě, Ostravě-Přívoze, v Přerově a v Třinci (tabulka 2.2.1, obrázky ) je možno konstatovat, že: průměrná roční koncentrace BaP v Krnově je nejnižší ze všech těchto lokalit hodnocených v roce 21, průměrná roční koncentrace BaP ve Zbyslavicích se blíží hodnotě naměřené v Ostravě- Porubě, je ale výrazně nižší než na lokalitách Ostrava-Přívoz (průmyslová lokalita, společně s Ostravou-Bartovicemi s jednou z nejvyšších zátěží BaP v České Republice) a Český Těšín, a je vyšší než koncentrace v Přerově. Z porovnání četnosti denních hodnot benzo(a)pyrenu vyšších než 1 ng.m -3 (hodnota ročního limitu) se ukazuje, že ve Zbyslavicích docházelo k překročení této hodnoty téměř stejně často (64 % případů) jako v Ostravě-Přívozu (65 %). V Krnově docházelo k překročení denní hodnoty 1 ng.m -3 ve 41 % případů (tabulka 2.2.2, obrázek 2.2.1).

13 Fl FEN A FLU PYR BaA CRY BbF BkF BaP I123cdP DBahA BghiPRL 13 Tabulka Statistické charakteristiky koncentrací polyaromatických uhlovodíků 21 [ng.m -3 ] Charakteristika Krnov * Rok Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum Zbyslavice Rok Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum Krnov Teplé období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum Zbyslavice Teplé období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum Krnov * Chladná období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum Zbyslavice Chladná období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum *... včetně měření

14 Krnov Zbyslavice O.-Poruba/ČHMÚ O.-Přívoz Český Těšín Přerov 14 Tabulka Porovnání koncentrací benzo(a)pyrenu s lokalitami státní imisní sítě 21 Počet měření Průměrná roční koncentrace [ng.m -3 ] Relat. četnost hodnot > 1 ng.m -3 [%] Krnov Zbyslavice O.-Poruba/ČHMÚ O.-Přívoz Český Těšín Přerov Obrázek Relativní četnost hodnot BaP > 1 ng.m -3 v % 1% 8% 6% 4% 2% %

15 Obrázek Denní koncentrace BaP - chladná polovina roku Koncentrace v ng.m O.-Přívoz O.-Poruba/ČHMÚ Krnov Zbyslavice Český Těšín Přerov Obrázek Denní koncentrace BaP - teplá polovina roku Koncentrace v ng.m O.-Přívoz O.-Poruba/ČHMÚ Krnov Zbyslavice Český Těšín Přerov

16 Těžké kovy V Krnově probíhalo měření obsahu těžkých kovů v suspendovaných částicích PM 1, provedeno bylo 6 platných měření (včetně odběru ). Zpracována jsou předběžně verifikovaná data. Z výsledků (tabulka 2.3.1, obrázky ) je zřejmé, že naměřené roční průměrné koncentrace jednotlivých veličin jsou většinou řádově nižší než imisní limit (pro olovo) a cílové imisní limity pro ochranu zdraví (pro kadmium, arsen a nikl). U kadmia a olova tvoří podíl průměrných koncentrací za teplou polovinu roku v hodnotách za chladná období méně než čtvrtinu. U arzenu, niklu a mědi se tento podíl pohybuje okolo 4 %. Hodnoty manganu za teplé období tvoří přibližně 7 % hodnot za chladné části roku. Z ostatních lokalit s měřením těžkých kovů v Moravskoslezském a Olomouckém kraji nebyly ke dni zpracování tohoto vyhodnocení úplné výsledky za rok 21 k dispozici. Z předběžných částečných výsledků vyplývá, že hodnoty naměřené v Krnově jsou převážně srovnatelné s hodnotami měřenými na pozaďových lokalitách státní imisní sítě a nižší než na průmyslově ovlivněných stanicích. Tabulka Statistické charakteristiky koncentrací těžkých kovů v Krnově 21 *ng.m -3 ] Charakteristika kadmium olovo arzen nikl mangan měď Rok Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum limit ROK Teplé období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum Chladná období roku Počet měření Průměr Minimum percentil percentil percentil percentil Maximum včetně měření

17 17 Obrázek Chod denních koncentrací těžkých kovů v Krnově v chladných obdobích roku kadmium arzen nikl mangan měď olovo Obrázek Chod denních koncentrací těžkých kovů v Krnově v teplém období roku kadmium arzen nikl mangan měď olovo

18 18 3. Shrnutí Limitní průměrná roční koncentrace suspendovaných částicpm 1 4 µg.m -3 nebyla překročena ani v Krnově ani ve Zbyslavicích. Počet dnů s překročením denního imisního limitu 5 µg.m -3 (přičemž přípustný počet překročení je 35 v kalendářním roce) byl v Krnově 41, ve Zbyslavicích 58 - na obou lokalitách byl tedy překročen limit. V roce 21 se vyskytly mimořádně intenzivní epizody nepříznivých rozptylových podmínek s vysokými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší v lednu a únoru, koncem roku opět v říjnu a v prosinci. Smogová situace v lednu byla nejintenzivnější za několik posledních let. Hodnoty průměrných měsíčních koncentrací PM 1 se ve Zbyslavicích celoročně blížily průměrným hodnotám za oblast celého Moravskoslezského kraje. Hodnoty v Krnově byly většinou nižší, v letních měsících srovnatelné se Zbyslavicemi. Cílový imisní limit benzo(a)pyrenu pro ochranu zdraví (roční průměrná koncentrace 1 ng.m -3 ) byl překročen na obou hodnocených lokalitách. V Krnově roční hodnota činila 1.6 ng.m -3, ve Zbyslavicích 3.11 ng.m -3, což znamená, že limitní hodnota zde byla překročena více než trojnásobně. Naměřené roční průměrné koncentrace těžkých kovů v PM 1 v Krnově jsou většinou řádově nižší než imisní limit (pro olovo) a cílové imisní limity pro ochranu zdraví (pro kadmium, arsen a nikl).

19 19 4. Literatura [1] Zákon č. 86/22 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění. [2] Nařízení vlády č. 597/26 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v platném znění. [3] Vyhláška č. 373/21 Sb., kterou se mění vyhláška 553/22 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/25 Sb. [4] WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update 25. Summary of risk assessment. World Health Organization 26. WHO/SDE/PHE/OEH/6.2 [5] Blažek, Z - Černikovský, L. - Ostrožlík, T. - Volný, R. - Krajny, E. - Ośródka, L., 21. Smogová situace v oblasti Ostravsko-Karvinska ve dnech ledna 21. In: Meteorologické zprávy, roč. 63, č. 2, s ISSN [6] Znečištění ovzduší na území České republiky v roce s. + CD. Praha 21. ISBN

20 2 5. Vysvětlivky (použité zkratky) CH chladná období (měsíce říjen až prosinec a leden až březen) TE teplé období respektive teplá polovina roku (měsíce duben až září) NV Nařízení vlády [2] I XII měsíce v roce N absolutní počet % relativní počet, relativní četnost PM 1 suspendované částice PM 1 TK těžké kovy PAH polyaromatické uhlovodíky Fl fluoren FEN fenantren A antracen FLU fluoranten PYR pyren BaA benzo(a)antracen CRY chrysen BbF benzo(b)fluoranten BkF benzo(k)fluoranten BaP benzo(a)pyren I123cdP indeno(1,2,3-cd)pyren DBahA dibenzo(a,h)antracen BghiPRL benzo(g,h,i)perylen MMS manuální monitorovací stanice ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav WHO Světová zdravotnická organizace

21 21 P Ř Í L O H Y Seznam příloh Obrázek 1.1 Poloha MMS Krnov Obrázek 1.2 Pohled na MMS Krnov Obrázek 1.3 Okolí MMS Krnov Obrázek 1.4 Poloha MMS Zbyslavice Obrázek 1.5 Pohled na MMS Zbyslavice Obrázek 1.6 Okolí MMS Zbyslavice CD disk s podrobnými denními daty

22 PŘÍLOHA Obr. 1.1 Poloha MMS Krnov Obr. 1.2 Pohled na MMS Krnov

23 PŘÍLOHA Obr. 1.4 Poloha MMS Zbyslavice Obr. 1.5 Pohled na MMS Zbyslavice

24 PŘÍLOHA Obr. 1.3 Okolí MMS Krnov S SZ SV Z V JZ J JV

25 PŘÍLOHA Obr. 1.6 Okolí MMS Zbyslavice S SZ SV Z V JZ J JV Český FOTO hydrometeorologický P. SMOLÍK ústav, pobočka Ostrava, III/211

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín v roce 211 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 212 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4

Více

ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH BRUŠPERK A LUDGEŘOVICE V ROCE 2014

ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH BRUŠPERK A LUDGEŘOVICE V ROCE 2014 ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH BRUŠPERK A LUDGEŘOVICE V ROCE 2014 Datum: březen 2015 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava K Myslivně 3/2182,

Více

Příloha 3. Klastrová analýza shlukování metodou k-průměrů

Příloha 3. Klastrová analýza shlukování metodou k-průměrů Klastrová analýza shlukování metodou k-průměrů Obsah 1. ÚVOD... 3 2. KLASTROVÁ ANALÝZA SHLUKOVÁNÍ METODOU K-PRŮMĚRŮ... 4 2.1 DATOVÝ SOUBOR SMÍCHOV_PAH_ZIMA... 4 2.2 DATOVÝ SOUBOR SMÍCHOV_PAH_LÉTO... 7

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz

Více

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014 Český hydrometeorologický ústav - pobočka Ostrava Oddělení ochrany čistoty ovzduší Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 13 - březen

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

Imisní zátěž v obcích Moravskoslezského kraje

Imisní zátěž v obcích Moravskoslezského kraje Imisní zátěž v obcích Moravskoslezského kraje Blanka Krejčí Seminář Škodliviny v ovzduší vznikající spolu-spalováním komunálního odpadu v domácnostech, Horní Bečva 18. 19. 6. 2015 Zdroj: Znečištění ovzduší

Více

Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy

Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy Autor: Jiří Huzlík, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 II. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Řídícím pracovištěm je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen magistrát

Více

ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ ZDROJE

ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ ZDROJE ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ MLADÉ BOLESLAVI V ZIMĚ 2013: MÍSTNÍ KONCENTRAČNÍ ROZDÍLY, NAVÁZANÉ ŠKODLIVINY ZDROJE Jan Hovorka1, Jan Topinka2, Martin Braniš1, Petra Pokorná1, Alexandra Baranová1, Jan

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2013

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2013 Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2013 Zóna / aglomerace ČEZ ČHMÚ KMon P+Š SV ZÚ Celkem Total Aglomerace Brno 6 5 1 12 Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 11.12.2012 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Soubor map - Zdroj: www.vyletnik.cz Kolektiv: M.Zimová, I.Landa, Z. Wittlingerová, A.Hlavová Česká

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH

Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH Pavel Bernáth, Jan Leníček, Martin Kováč ZU UL Petr Kohout, Forsapi s.r.o. Raspenava 2012 Cílem školicího

Více

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002,

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, Systém ASPI - stav k 2.1.2007 do částky 1/2007 Sb. a 60/2006 Sb.m.s. Obsah a text 553/2002 Sb. - poslední stav textu 553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI Jiří Jedlička, Libor Špička Obsah Informace ze zahraničí Definice nízkoemisních zón Kvalita ovzduší v MSK Příklad Závěr Zahraniční zkušenosti Realizace a plán

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ PRAHA 2011 Seznam použitých zkratek: AIM automatizovaný imisní monitoring (AMS, AMS-SRS) AMS automatizovaná monitorovací stanice

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 ze dne 11.12.2006 kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Příbrami. Rada města Příbrami se na svém zasedání

Více

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ Vladimír Adamec 1, Bohumil Pokorný 2, Roman Ličbinský 1, Jiří Huzlík 1, Andrea Krumlová 2 1 Centrum dopravního výzkumu, ČR Zdravotní ústav se sídlem

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE CZ06A BRNO ČÁST 03 ANALÝZA ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ (IMISNÍ ANALÝZA) ZPRÁVA - ENVIROS, S. R. O.

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracoval/a: Josef Novák, Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší v České republice Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí

Více

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod Příloha 5/A Emise z dopravy Lokalita Praha Úvod 1. Úvod Doprava a jí produkované emise jsou v posledních letech stále větším problémem, a to nejen ve velkých městech, ale i v okolí páteřních komunikací

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Datum: 15. 5. 2014 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Zpracoval: Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Místo: Brno ÚDAJE O ZAKÁZCE

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice, šk. r. 2OO3/4

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice, šk. r. 2OO3/4 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice, šk. r. 2OO3/4 Vypracovala: Marková Ludmila, KS, l. ročník DP KV Datum vypracování: 3.5.2004

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 Základní údaje

Více

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.01610 Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Manažerské shrnutí

Více

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZADÁNÍ MODELOVÉHO HODNOCENÍ Zadal: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice Vypracoval: ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013 ÝLEDKY MĚŘENÍ NEČIŠTĚNÍ ODUŠÍ mobilními vozy ČHMÚ pracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 213 Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. ladimíra olná Fotografie: Ing. Pavel molík MĚŘENÍ Měření

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém Řešitelé: Ing. Hana Hudcová Ing. Ilja Bernardová Spoluřešitelé a spolupracovníci: VÚV T.G.M., v.v.i. Mgr. Petr Medek Ing.

Více

Úloha KHS v ochraně ovzduší Hotel ATOM, 6.4.2009

Úloha KHS v ochraně ovzduší Hotel ATOM, 6.4.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Úloha KHS v ochraně ovzduší Hotel ATOM, 6.4.2009 MUDr. Helena Šebáková Ing. Jaroslav Kubina Ing. Miroslava Rýparová helena.sebakova@khsova.cz

Více

Závěrečná zpráva leden 2012

Závěrečná zpráva leden 2012 Závěrečná zpráva leden 2012 Obsah: I. IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE... 3 II. DESKRIPCE LOKALITY... 3 III. PODKLADY POUŽITÉ PRO TUTO ZPRÁVU... 3 IV. PLATNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ... 4 V. POUŽITÉ

Více

DLOUHODOBÝ VÝVOJ IMISNÍ ZÁTĚŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DLOUHODOBÝ VÝVOJ IMISNÍ ZÁTĚŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DLOUHODOBÝ VÝVOJ IMISNÍ ZÁTĚŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Jana Ostatnická ČHMÚ Beroun 9.-11. listopadu 21 Aglomerace Moravskoslezský kraj Aglomerace Moravskoslezský kraj je oblast s nejvíce znečištěným ovzduším

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí SUBSYSTÉM I ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RIZIKA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí SUBSYSTÉM I ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RIZIKA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí SUBSYSTÉM I ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RIZIKA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ DNY ZEMĚ 1 PRINCIPY A CÍLE Systém monitorování zdravotního

Více

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Zpracoval(a): Marek Bruštík Datum: 18.6.2015 Obsah Kvalita ovzduší z pohledu Moravskoslezského kraje Kvalita ovzduší Moravskoslezského

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 3 / 2011. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 3 / 2011. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODHAD ZDRAVOTNÍHO RIZIKA

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODHAD ZDRAVOTNÍHO RIZIKA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODHAD ZDRAVOTNÍHO RIZIKA Konference Ostrava 2.4.2007 Ing. Jaroslav Kubina MUDr. Helena Šebáková telefon: 695 138 111 jaroslav.kubina@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010 Ochrana ovzduší ve státní správě - Teorie a praxe VII. 8. aţ 10. 11. 2011 B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 2 Riziko

Více

RNDr. Vítězslav Jiřík, Mgr. Petr Mikeš Organizace KHS Ostrava Název textu Návrh systému hodnocení zdravotních rizik na území Prahy BK8 - Zdravotní

RNDr. Vítězslav Jiřík, Mgr. Petr Mikeš Organizace KHS Ostrava Název textu Návrh systému hodnocení zdravotních rizik na území Prahy BK8 - Zdravotní Autor RNDr. Vítězslav Jiřík, Mgr. Petr Mikeš Organizace KHS Ostrava Název textu Návrh systému hodnocení zdravotních rizik na území Prahy Blok BK8 - Zdravotní rizika Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu Informace o práci ČHMÚ na projektu Libor Černikovský, Zdeněk Blažek, Blanka Krejčí, Vladimíra

Více

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013 Obsah OBSAH...3

Více

Situační zpráva k Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje 2010

Situační zpráva k Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje 2010 Situační zpráva k Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje 2010 Obsah: A. Úvod...2 B. Emisní inventura Moravskoslezského kraje za rok 2010...3 B.1 Vstupní

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY Informace o referátu pro konferenci OVZDUŠÍ 2013 (Brno 15. 17.4.2013) Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka

Více

Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava

Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava Libor Černikovský, Josef Keder, Blanka Krejčí 1 Lucie Hellebrandová, Ivan Tomášek 3 Vladimír Lollek, Jiří Výtisk, Radka Kičová 2 1 ČHMÚ, 2 E-expert,

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR Olomouckého kraje na ŽP

Vyhodnocení vlivů ZÚR Olomouckého kraje na ŽP 4. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI Na území Olomouckého

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben

Více

O MOŽNOSTI ADJUSTACE IMISNÍCH KONCENTRACÍ NA METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY. RNDr. Josef Keder, CSc.

O MOŽNOSTI ADJUSTACE IMISNÍCH KONCENTRACÍ NA METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY. RNDr. Josef Keder, CSc. O MOŽNOSTI ADJUSTACE IMISNÍCH KONCENTRACÍ NA METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY RNDr. Josef Keder, CSc. Zadání úlohy V souladu s požadavkem zadavatele (MŽP) bude zpracována metodika, umožňující oprostit průměrné

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Rozeslána dne 24. 9. 2010. Obsah:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Rozeslána dne 24. 9. 2010. Obsah: Ročník 2010 Věstník právních předpisů Rozeslána dne 24. 9. 2010 Obsah: 3. Nařízení, kterým se mění nařízení č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících

Více

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší 2008-2009

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší 2008-2009 Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší Popis imisní a emisní situace na území města Ostravy, přenosu emisí z okolních měst, vlivu dopravy a dálkového přenosu z Polska,

Více

Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění

Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění Jiří Skorkovský Úvod a cíle studie vlivu PM10 na denní

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů 3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3.1 Karta jevu (procesu): Ovzduší Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu): Parametry procesů: Indikátory udržitelnosti: Jednotky: Limit

Více

Poliklinika Spořilov. I. etapa měření kvality ovzduší 27. května až 24. června 2013..

Poliklinika Spořilov. I. etapa měření kvality ovzduší 27. května až 24. června 2013.. Poliklinika Spořilov I. etapa měření kvality ovzduší 27. května až 24. června 2013.. Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra zdraví a životního prostředí Státního zdravotního

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Soubor map vybraných prvk ů a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Soubor map vybraných prvk ů a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) KARLOVY VARY Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: Z.Wittlingerová, I.Landa, M.Zimová, P.Neumannová, A.Hlavová, A.Petruželková

Více

VÝSLEDKY AKTIVNÍHO BIOMONITORINGU

VÝSLEDKY AKTIVNÍHO BIOMONITORINGU Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Odbor kontroly zemědělských vstupů VÝSLEDKY AKTIVNÍHO BIOMONITORINGU Zpráva za rok 2012 Zpracovala: Ing. Lenka Klementová

Více

4 Klimatické podmínky

4 Klimatické podmínky 1 4 Klimatické podmínky Následující tabulka uvádí průměrné měsíční teploty vzduchu ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961 1990 v Moravskoslezském kraji. Tabulka 1: Průměrné teploty vzduchu [ C] naměřené

Více

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe (dopad stavby silnice prodloužená Rudná-hranice okr. Opava ) Vladimíra Volná Co je rozptylovástudie a pročse zpracovává - Modelové výpočty koncentrací znečišťujících

Více

Monitoring těkavých organických látek

Monitoring těkavých organických látek Monitoring těkavých organických látek Minulost, současnost, budoucnost (?) Ing. Věra Vrbíková Monitoring těkavých organických látek Začátek: rok 1999, odběry v 5 městech Praha Ústí nad Labem Sokolov Karviná

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014 VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 21-214 31. 1. 215 ENVItech Bohemia, s.r.o. Obsah 1 ÚVOD... 2 2 PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ... 3 2.1 EMISE TUHÝCH LÁTEK... 3 2.2 EMISE OXIDŮ

Více

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 MUDr. Helena Šebáková Ing.Jaroslav Kubina Ing.Miroslava Rýparová helena.sebakova@khsova.cz

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více