XXXI. DNY SVAŘOVACÍ TECHNIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXXI. DNY SVAŘOVACÍ TECHNIKY"

Transkript

1 Vás zvou na celostátní konferenci XXXI. DNY SVAŘOVACÍ TECHNIKY ve dnech května 2013 hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou

2 Místo konání konference Dny svařovací techniky Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou č.p. 468 GPS: N E

3 XXXI. Dny sva ovací techniky kv tna 2013 Konference je tradi ním setkáním svá e ských odborník a p ispívá ke vzájemné vým n informací a navázání osobních kontakt. Konference má za cíl seznámit svá e skou ve ejnost: se sou asným stavem a novými trendy v oblasti sva ování s novými zp soby aplikací p ídavných sva ovacích materiál v technické praxi s nabídkou p ídavných sva ovacích materiál a za ízení pro sva ování spole nosti ESAB VAMBERK, s.r.o. Ú astník m konference bude p edáno osv d ení o ú asti. Garant: Ing. Aleš Plíhal editel Marketingu ESAB VAMBERK, s.r.o. Tel.: , fax: Odborný garant: Ing. Ji í Martinec Vedoucí Technického servisu ESAB VAMBERK, s.r.o. Tel.: , fax: Organiza ní garant: Ing. Na a Ko ínková D m techniky Pardubice spol. s r.o. Tel.: , fax:

4 Místo konání: Hotel Studánka u Rychnova nad Kn žnou Program konference Pond lí 20. kv tna Prezence v míst konání konference Úterý 21. kv tna Odjezdy autobus k Hotelu Studánka Prezence v míst konání konference Zahájení konference Ing. Pavel Stehlík, Ing. Aleš Plíhal, Ing. Ji í Martinec - ESAB VAMBERK, s.r.o Odborný program Sva ování konstruk ních ocelí S 355 v jakosti N, +N, M p ídavnými materiály ESAB Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc. - SDP-KOVO Aluminium welding regarding Cost and Quality Michael Spiess - ESAB GmbH Solingen CWS ANB grafy, analýzy, výkony, informace Harmonizovaný systém EWF/IIW Ing. Václav Mina ík, CSc. - eská svá e ská spole nost ANB Vlastnosti a mikrostruktura simulovaných pásem TOO svarového spoje ocelit 24 Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. - eský svá e ský ústav s.r.o. Školství, kvalita absolvent versus spolupráce s praxí Doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. - VŠB-TU Ostrava Diskuze 2

5 P estávka Odborný program Zkušenosti s orbitálním sva ováním parovod velké tlouš ky do úzkého úkosu z ocelí P91 a P92 Ing. Radko Verner - MOD ANY Power, a. s. Porovnání svarových spoj ocelí P91 a P92 provedených ru ním a orbitálním sva ováním Doc. Ing. Ji í Janovec, CSc. - VUT v Praze - FS ažké, presné zvarence a problematika ich geometrických deformácií od zvyškových napätí, spojená s rizikom vzniku lamelárnej praskavosti Ing. Marian Bartoš - SAG Elektrovod, a.s. Problematika sva ování termomechanicky zpracovaných materiál Ji í Šulc - ESAB VAMBERK, s.r.o. Zkoušky postupu dle EN a ASME, problematické kapitoly, p íklady zkoušek Ing. Ji í Frýba - EXCON Steel, a.s. Vizuální kontrola svar - požadavky výrobkových norem, vady svar z praxe, certifikace personálu NDT Ing. David Hrstka, Ph.D. - SVV Praha, s.r.o. Diskuze Odjezdy autobus do míst ubytování St eda 22. kv tna Odjezdy autobus k Hotelu Studánka Odborný program DEMO BUS 2013, novinky v oblasti ochranných pom cek Ing. Martin Kub nka, Ph.D. - ESAB VAMBERK, s.r.o. Vady svarových spoj nosných konstrukcí dopravních staveb Ing. Ji í Hlavatý - editelství silnic a dálnic R 3

6 Sva ování erného materiálu HC 340 LA s pozinkovaným materiálem Vladimír Ondov ák - LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o. Sva ování hadicových naviják s použitím p ídavného materiálu OK Autrod 316 Lsi Ing. Radek Shejbal - UMOE SCHAT - HARDING spol. s r.o. P ídavné materiály pro opravy a renovace technologií SAW Zden k Šveidler - ESAB VAMBERK, s.r.o. Zm ny v normách pro sva ování Petr Pa ízek - DOM - ZO 13, s.r.o. Bezpe nost žárov pozinkovaných sva ovaných konstrukcí Ing. Vlastimil Kuklík - Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o. Stavební ocelové konstrukce vyšší t ídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v R Ing. Petr Port - TQ-WELD Praha Diskuze P estávka Odborný program Zproduktivn ní sva ování materiál v tších tloušt k Ing. Ond ej Sovák - ESAB VAMBERK, s.r.o. Aplika ní centrum pro robotické sva ování a d lení materiál, sva ovací laborato spole nosti ABB Martin Ju ica - ABB s.r.o. Ho lavé plyny - p edeh ev, rovnání plamenem vysokopevných, jemnozrnných ocelí Petr Hlobil - Linde Gas a.s. P íprava svarových hran úkosovací plazmou ESAB m 3 Ing. Tomáš Zmydlený, Ph.D. - ESAB VAMBERK, s.r.o. 4

7 Informace o exkurzích do výrobních provoz Záv r konference P estávka Spole enský ve er tvrtek 23. kv tna Odjezdy autobus na plánované exkurze Exkurze ve výrobních závodech ESAB VAMBERK, s.r.o. 5

8 6

9 ORGANIZA NÍ POKYNY 1. Konference se koná ve dnech kv tna 2013 v Hotelu Studánka u Rychnova nad Kn žnou. Umíst ní hotelu viz.: 2. Závaznou p ihlášku odešlete nejpozd ji do 13. kv tna 2013 na adresu: D m techniky Pardubice spol. s r.o. nám. Republiky 2686, Pardubice tel.: , fax: Ú astnický poplatek uhra te na ú et Domu techniky Pardubice /0600 u GE Money Bank Pardubice s uvedením variabilního symbolu Naše I : , DI : CZ Ú astníci akce se u prezence prokáží dokladem o zaplacení ú astnického poplatku. Da ový doklad jim bude vydán na základ prokázaného zaplacení. Ú astnický poplatek iní 5 990,- K /4950,- K + 21% DPH/. V cen ú astnického poplatku jsou zahrnuty náklady na technické a organiza ní zabezpe ení konference a sborník p ednášek na CD-ROM. 4. Ubytování je zajišt no v hotelech dvou cenových kategorií: A/ kategorie Hotel Studánka (p ímo v míst konání konference) Upozor ujeme, že v Hotelu Studánka jsou pouze 2l žkové a 3l žkové pokoje. Zájemci o jednol žkové pokoje budou muset využít služeb ostatních hotel. chata Na Vyhlídce ve Vamberku (www.vyhlidkavamberk.cz) B/ kategorie Ubytovací d m Rozárka v Kvasinách (www.ubytovnarozarka.cz) Doprava do míst ubytování bude ešena, tak jako v minulých ro nících, hromadnou autobusovou p epravou. Kapacita ubytovacích míst v míst konání je omezena, doporu ujeme v asné zaslání p ihlášky. Pokud má n kdo zájem být ubytován p ímo v konkrétním hotelu, napište sv j požadavek do p ihlášky. Cena ubytování je vždy v etn snídan a DPH. A/ kategorie ,- K na osobu a noc B/ kategorie ,- K na osobu a noc 7

10 Sv j požadavek na zvolené ubytování a po ty nocí ozna te na závazné p ihlášce. Poplatek za ubytování není zahrnut v ú astnickém poplatku a je nutno ho p i íst k vložnému dle požadovanému po tu nocleh. Pokud má n kdo zájem o jiné ubytování, je nutné si ho zajistit sám v etn dopravy. Z dalších hotel vybíráme nap.: hotel Panorama Rychnov n. Kn., tel.: hotel Havel Rychnov n. Kn žnou, tel.: penzion U Zvonu Rychnov n. Kn., tel.: hotel ernigov Hradec Králové, tel.: hotel Orli an Dobruška, tel.: hotel Florida Ústí n. Orl., tel.: Ú ast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme jen v p ípad, že nebudeme moci Vašemu požadavku na ubytování vyhov t. 6. P ijetím p ihlášky jsou tyto podmínky závazné pro po adatele, ú astníka i vysílající organizaci. 7. Bližší informace podává: Ing. Na a Ko ínková tel.: , Martina Buchtová tel.: fax: DODRŽTE, PROSÍM, TERMÍN UZÁV RKY P IHLÁŠEK !!! 8

11 AKCE.: Uzáv rka p ihlášek je !!! Odešlete, prosím, na adresu: D m techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, Pardubice fax: , Závazná p ihláška XXXI. Dny sva ovací techniky Jméno a p íjmení: Bydlišt : PS : Telefon: Vysílající organizace /plátce/: Adresa: PS : I : DI : Kontaktní telefon: Žádám o zajišt ní ubytování: A. kategorie B. kategorie (Studánka, Vyhlídka) (Rozárka) 790,- K á noc 510,- K á noc Požadavek na ubytování: 20./21. Požadavek na ubytování: 21./22. Požadavek na ubytování: 22./23. Sv j požadavek z eteln zaškrtn te! Poznámka: Finan ní ú tárna potvrzuje, že dne zaplatila úhradu ú ast. poplatku ve výši K ve prosp ch ú tu /0600 u GE Money Bank Pardubice, variabilní symbol Bankovní spojení vysílající organizace:. V dne razítko a podpis vysílající organizace 9

12 10

13 Držitel certifikátu SN EN ISO 9001:2009 Akreditované vzd lávací za ízení MŠMT R, MV R a MPSV R len Asociace institucí vzd lávání dosp lých NABÍDKA ODBORNÝCH KURZ A ŠKOLENÍ Základní kurz strojník stavebních stroj Rozši ovací kurz strojník stavebních stroj Periodické školení strojník stavebních stroj Kurz k vyhlášce. 50/78 Sb. Základní kurz pro obsluhu betonáren Základní kurz pro obsluhu p epravník beton. sm sí Základní kurz pro obsluhu erpadel beton. sm sí Základní kurz lešená Periodické školení lešená Kurzy Odpadový hospodá Kurzy Technik BOZP Podle Vašeho zájmu Vám zašleme pozvánku na vybraný kurz i školení. Váš zájem nám m žete sd lit bu telefonicky, nebo písemn formou objednávky. Informace: Mgr. Aleš Kalina, tel.: Šárka Jacková, tel.: fax: , Adresa: D m techniky Pardubice spol. s r.o. nám. Republiky Pardubice 11

14 Držitel certifikátu SN EN ISO 9001:2009 Akreditované vzd lávací za ízení MŠMT R, MV R a MPSV R len Asociace institucí vzd lávání dosp lých NABÍDKA KURZ SVÁ E SKÉ ŠKOLY Základní kurzy sva ování ZK plamen ZK el. oblouk, obalená elektroda ZK el. oblouk, vysokoleg. austen. oceli ZK el. oblouk, ochranná atomosféra CO2 ZK dopl kový podmínkou ZK ZK el. oblouk, ochr. atm. Ar + CO2, vysokoleg. austen. oceli ZK el. oblouk, ochr. atm. Ar, vysokoleg. austen. oceli ZK el. oblouk, ochr. atm. Ar, hliník a jeho slitiny Zaškolení ZP ezání kyslíkem ZP odporové bodové sva ování ZP stehování obal. elektrodou ZP ezání plazmou P ípravné kurzy k ú ední zkoušce + ú ední zkouška dle SN EN a SN EN Periodické doškolení a p ezkoušení svá e a svá e ských d lník ve smyslu SN Obnovení ú edních zkoušek dle SN EN a SN EN , dle požadavk zákazník Informace: Adresa: Ing. Josef Brendl telefon: , fax: Svá e ská škola Za školkou Lázn Bohdane 12

15 TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI PŘI PŘEDVÁDĚNÍ VÝROBKŮ ESAB DEMOBUS2013 TERMÍN KVĚTNA Kroměříž Ostrava Rychnov nad Kněžnou Karlovy Vary Chomutov Blatná Klatovy České Budějovice Tábor Hořovice DEGAS s.r.o. Hulínská 1802/1A, Kroměříž SIWECO s.r.o., Český svářečský ústav s.r.o., Areál VŠB-TU Ostrava, Budova L parkoviště XXXI. Dny svařovací techniky Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou Linde Gas a.s. P ROFIHAUS, Jachymovská 441/84a, Karlovy Vary SVÁŘECÍ TECHNIKA OSVA s.r.o., Dukelská 1296, Chomutov General weld s.r.o. Střední odborné učiliště, U Sladovny 671, Blatná FERRUM PLZEŇ spol. s r.o., Dragounská 130, Klatovy Linde Gas a.s., Rudolfovská tř. 637, České Budějovice 4 B+J Power s.r.o., Chýnovská 1098 pod Intersparem, Tábor Milan Vildman, Masarykova 234, Hořovice ESAB VAMBERK, s.r.o., Smetanovo nábř. 334, Vamberk Tel.: ,

16 Zkonstruován pro vysoký výkon svařování Nový svařovací zdroj Aristo Mig 4004i Pulse zkonstruovaný pro vysoký výkon svařování patří mezi nejlepší svařovací zařízení rodiny Aristo. Pulzní funkce je vhodná pro pokročilé svařování hliníku a nerezových ocelí. V porovnání se standardními zdroji je velikost zdroje redukována na 70% s minimální půdorysnou plochou. Aristo Mig 4004i Pulse konstruovaný pro použití s panely U6 nebo U82 nabízí kompletní nabídku pro svařování metodami MMA, TIG, MIG / MAG a pulzní MIG. Pro více informací kontaktujte obchodního zástupce ESAB nebo nejbližšího distributora.

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚýASTÍ 2. cirkuláĝ a pozvánka k úþasti VODNÍ TOKY 2009. Obor vodních tokĥ legislativa, financování, plánování

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚýASTÍ 2. cirkuláĝ a pozvánka k úþasti VODNÍ TOKY 2009. Obor vodních tokĥ legislativa, financování, plánování ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚýASTÍ 2. cirkuláĝ a pozvánka k úþasti VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních tokĥ legislativa, financování, plánování Technická opatĝení na vodních tocích zkušenosti z pĝípravy

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010 Příští Echo vychází 15, ledna 2010 Výsledky LAGUNA CUPU v bowlingu dnes na www.novinyecho.cz Ro ník 16/ íslo 35/18. prosince 2009 ww w.e-nac hod s k o. cz ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY p or tá l n ác h o ds k

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, p ísp vková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla ud lena registrace sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více