Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek"

Transkript

1 Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn., obsluha vrátnice, fyzická ostraha objektu, fyzická ochrana zam stnanc, výdej a p evzetí klí od kancelá í, poskytování základních informací klient m OSSZ a zajišt ní obsluhy PbÚ dle níže specifikovaných povinností v budov OSSZ Frýdek-Místek, Palackého 115, Frýdek-Místek. 2. Pracovní režim strážní služby a recep ní služby v budov OSSZ Frýdek-Místek bude provád n 1 (slovy: jedním) zam stnancem Poskytovatele v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 5:30 hodin do 20:30 hodin 15:00 hodin Úterý od 5:30 hodin do 20:30 hodin 15:00 hodin St eda od 5:30 hodin do 20:30 hodin 15:00 hodin tvrtek od 5:30 hodin do 20:30 hodin 15:00 hodin Pátek od 5:30 hodin do 20:30 hodin 15:00 hodin celkem 75:00 hodin týdn Pracovní režim strážní služby a recep ní služby v budov OSSZ Frýdek-Místek bude v níže uvedené ední dny posílen o dalšího 1 (slovy: jednoho) zam stnance Poskytovatele v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 7:30 hodin do 17:00 hodin 9:30 hodin St eda od 7:30 hodin do 17:00 hodin 9:30 hodin celkem 19:00 hodin týdn 3. Pracovní režim obsluhy telefonní pobo kové úst edny v budov OSSZ Frýdek-Místek bude provád n 1 (slovy: jedním) zam stnancem Poskytovatele v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 8:00 hodin do 17:00 hodin 9:00 hodin Úterý od 8:00 hodin do 15:00 hodin 7:00 hodin St eda od 8:00 hodin do 17:00 hodin 9:00 hodin tvrtek od 8:00 hodin do 15:00 hodin 7:00 hodin Pátek od 8:00 hodin do 14:00 hodin 6:00 hodin celkem 38:00 hodin týdn B) Povinnosti 1. Poskytovatel zajistí odemknutí a odkódování budovy OSSZ Frýdek-Místek, otev ení brány v nádvo í za budovou OSSZ Frýdek-Místek a zabezpe ení vstupu do budovy pouze zam stnanc m OSSZ Frýdek-Místek, p ípadn dalším osobám s povolením oprávn né osoby OSSZ Frýdek-Místek, p ed otev ením budovy dle ú edních hodin. 2. Poskytovatel zajistí výdej klí od kancelá í jednotlivým zam stnanc m OSSZ Frýdek-Místek a po ukon ení pracovní doby jejich p evzetí a uložení do klí ového trezoru. V p ípad, že po skon ení pracovní doby nebude n který klí odevzdán k uložení, informuje o této skute nosti následující pracovní den odpov dného pracovníka Objednatele. 3. Poskytovatel zajistí výdej klí od kancelá í a ostatních místností pracovník m zajiš ujícím úklidové práce a po provedeném úklidu je p evezme a uloží do klí ového trezoru. 4. Poskytovatel zajistí vedení evidence vstup do režimových pracoviš OSSZ Frýdek-Místek.

2 5. Poskytovatel zajistí poskytování základních informací klient m, které souvisejí s vy ízením jejich žádostí na OSSZ Frýdek-Místek, tzn. podání informací o umíst ní jednotlivých odd lení a zam stnanc v budov OSSZ Frýdek-Místek. 6. Poskytovatel bude zajiš ovat obsluhu elektronického zabezpe ovacího systému (EZS), elektronické požární signalizace (EPS), kamerového systému (práce s PC), spolupráce s Policií R (napojení na Centrální tís ové volání) a Hasi ským záchranným sborem a v p ípad hlášení koordinuje tuto innost. 7. Poskytovatel zajistí po provedení úklidových prací ádné zajišt ní budovy OSSZ Frýdek-Místek, tzn. uzam ení všech vstup, kontrolu uzav ení všech oken a zakódování EZS. 8. Poskytovatel zajistí prost ednictvím zam stnance obsluhy PbÚ spojování telefonních hovor na jednotlivá pracovišt OSSZ Frýdek-Místek. 9. Poskytovatel je povinen prost ednictvím vlastních zam stnanc zabránit p ípadným fyzickým útok m vedeným proti zam stnanc m OSSZ Frýdek-Místek, p ípadn jiným osobám nacházejícím se v budov OSSZ Frýdek-Místek, dále zabránit rozkrádání, ztrát, zni ení, zneužití, poškození a zni ení majetku Objednavatele ve st eženém objektu, p edcházet vzniku možných škod a plnit úkoly vyplývající pro n z p edpis o požární ochran a bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve st eženém objektu. 10. Poskytovatel odpovídá za odevzdání všech zjevn ztracených v cí, nalezených zam stnanci Poskytovatele v míst pln ní, pov eným pracovník m Objednatele. 11. Poskytovatel bude zajiš ovat mimo ádné úkoly vyplývající z b žného provozu OSSZ (nap. dohled na provád ní revizí nebo servisu, jež mohou být provád ny po pracovní dob, apod.), bezodkladn edávat informace o všech mimo ádných situacích vzniklých p i jednání s klienty nebo z výkonu své innosti odpov dnému zam stnanci Objednatele. 12. Poskytovatel se zavazuje zajistit vstupní a periodickou odbornou p ípravu svých zam stnanc, v etn školení o zásadách bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a školení o požární ochran. O provedených školeních bude vedena evidence s podpisy proškolených zam stnanc Poskytovatele, do které mohou odpov dní zam stnanci Objednatele nahlížet. 13. Poskytovatel se zavazuje dodat Knihu zápis strážní služby, ve které bude zam stnanci Poskytovatele evidován nástup, pr h a ukon ení služby.

3 Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Karviná A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn. obsluha vrátnice, fyzická ostraha objektu, fyzická ochrana zam stnanc, poskytování základních informací klient m OSSZ a zajišt ní obsluhy PbÚ dle níže specifikovaných povinností v budov OSSZ Karviná, nám. Budovatel 1333/31, Karviná. 2. Pracovní režim strážní služby a recep ní služby v budov OSSZ Karviná bude provád n 1 (slovy: jedním) zam stnancem Poskytovatele v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 6:30 hodin do 17:00 hodin 10:30 hodin Úterý od 6:30 hodin do 16:00 hodin 9:30 hodin St eda od 6:30 hodin do 17:00 hodin 10:30 hodin tvrtek od 6:30 hodin do 16:00 hodin 9:30 hodin Pátek od 6:30 hodin do 14:30 hodin 8:00 hodin celkem 48:00 hodin týdn 3. Pracovní režim obsluhy telefonní pobo kové úst edny v budov OSSZ Karviná bude provád n 1 (slovy: jedním) zam stnancem Poskytovatele v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 7:30 hodin do 17:00 hodin 9:30 hodin Úterý od 7:00 hodin do 15:00 hodin 8:00 hodin St eda od 7:30 hodin do 17:00 hodin 9:30 hodin tvrtek od 7:00 hodin do 15:00 hodin 8:00 hodin Pátek od 7:00 hodin do 14:00 hodin 7:00 hodin celkem 42:00 hodin týdn B) Povinnosti 1. Poskytovatel zajistí odem ení a odkódování budovy OSSZ Karviná, otev ení brány na parkovišti za budovou OSSZ Karviná a zabezpe ení vstupu do budovy pouze zam stnanc m OSSZ Karviná, ípadn dalším osobám s povolením oprávn né osoby OSSZ Karviná, p ed otev ením budovy dle edních hodin. 2. Poskytovatel zajistí poskytování základních informací klient m, které souvisejí s vy ízením jejich žádostí na OSSZ Karviná, tzn. podání informací o umíst ní jednotlivých odd lení a zam stnanc v budov OSSZ Karviná. 3. Poskytovatel bude zajiš ovat obsluhu elektronického zabezpe ovacího systému (EZS), elektronické požární signalizace (EPS), spolupráci s Policií R a v p ípad hlášení koordinuje tuto innost. 4. Poskytovatel zajistí vedení evidence vstup do režimových pracoviš OSSZ Karviná. 5. Poskytovatel zajistí prost ednictvím zam stnance obsluhy PbÚ spojování telefonních hovor na jednotlivá pracovišt OSSZ Karviná. 6. Poskytovatel je povinen prost ednictvím vlastních zam stnanc zabránit p ípadným fyzickým útok m vedeným proti zam stnanc m OSSZ Karviná, p ípadn jiným osobám nacházejícím se v budov OSSZ Karviná, dále zabránit rozkrádání, ztrát, zni ení, zneužití, poškození a zni ení majetku

4 Objednavatele ve st eženém objektu, p edcházet vzniku možných škod a plnit úkoly vyplývající pro z p edpis o požární ochran a bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve st eženém objektu. 7. Poskytovatel odpovídá za odevzdání všech zjevn ztracených v cí, nalezených zam stnanci Poskytovatele v míst pln ní, pov eným pracovník m Objednatele. 8. Poskytovatel bude zajiš ovat mimo ádné úkoly vyplývající p i b žném provozu OSSZ (nap. dohled na provád ní revizí nebo servisu, jež mohou být provád ny po pracovní dob, apod.), bezodkladn edávat informace o všech mimo ádných situacích vzniklých p i jednání s klienty nebo z výkonu své innosti odpov dnému zam stnanci Objednatele. 9. Poskytovatel se zavazuje zajistit vstupní a periodickou odbornou p ípravu svých zam stnanc, v etn školení o zásadách bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a školení o požární ochran. O provedených školeních bude vedena evidence s podpisy proškolených zam stnanc Poskytovatele, do které mohou odpov dní zam stnanci Objednatele nahlížet. 10. Poskytovatel se zavazuje dodat Knihu zápis strážní služby, ve které bude zam stnanci Poskytovatele evidován nástup, pr h a ukon ení služby.

5 Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Nový Ji ín A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn. obsluha vrátnice, fyzická ostraha objektu, fyzická ochrana zam stnanc, poskytování základních informací klient m OSSZ a zajišt ní obsluhy PbÚ v etn zajišt ní b žných administrativních inností dle níže specifikovaných povinností v budov OSSZ Nový Ji ín, Svatopluka echa 1697/15, Nový Ji ín. 2. Pracovní režim recep ní služby v budov OSSZ Nový Ji ín bude provád n 1 (slovy: jedním) zam stnancem Poskytovatele v následujícím rozsahu takto: Pond lí 6:30 hodin do 13:00 hodin 6:30 hodin Úterý 6:30 hodin do 13:00 hodin 6:30 hodin St eda 6:30 hodin do 13:00 hodin 6:30 hodin tvrtek 6:30 hodin do 13:00 hodin 6:30 hodin Pátek 6:30 hodin do 12:30 hodin 6:00 hodin celkem 32:00 hodin týdn 3. Pracovní režim strážní služby a obsluhy PbÚ v budov OSSZ Nový Ji ín bude provád n 1 (slovy: jedním) zam stnancem Poskytovatele v následujícím rozsahu takto: Pond lí 8:00 hodin do 17:00 hodin 9:00 hodin Úterý 8:00 hodin do 16:00 hodin 8:00 hodin St eda 8:00 hodin do 17:00 hodin 9:00 hodin tvrtek 8:00 hodin do 16:00 hodin 8:00 hodin Pátek 8:00 hodin do 14:00 hodin 6:00 hodin celkem 40:00 hodin týdn B) Povinnosti 1. Poskytovatel zajistí vstup do budovy pouze zam stnanc m OSSZ Nový Ji ín, p ípadn dalším osobám s povolením oprávn né osoby Objednatele, p ed otev ením budovy dle ú edních hodin. 2. Poskytovatel zajistí odem ení budovy OSSZ Nový Ji ín pro ve ejnost v 8:00 hodin a po skon ení stanovené ú ední doby zabezpe ení vnit ního prostoru budovy uzav ením spojovacích dve í ke schodišti a klientskému centru OSSZ Nový Ji ín. 3. Poskytovatel zajistí po skon ení stanovené pracovní a ú ední doby ádné zajišt ní budovy OSSZ Nový Ji ín, tzn. uzam ení vstupních dve í a uzam ení oken v kancelá i podatelny a jednopodlažní ístavb hlavní budovy. 4. Poskytovatel zajistí denní kontrolu stavu místností v 1. podzemním podlaží p ístavby objektu spojenou s nuceným odv tráním z d vodu snížení vlhkosti zdiva. 5. Poskytovatel zajistí poskytování základních informací klient m, které souvisejí s vy ízením jejich žádostí na OSSZ, tzn. podání informací o umíst ní jednotlivých odd lení a zam stnanc v budov OSSZ, podání návodu k obsluze vyvolávacího systému umíst ného ve vestibulu budovy a vydání tiskopis na vyžádání klient OSSZ. 6. Poskytovatel zajistí p ebírání osobn doru ených písemností nebo tiskopis od klient, u nichž jejich obsah nemusí být ov en pracovníkem OSSZ.

6 7. Poskytovatel zajistí základní administrativní innosti související se zpracováním pošty doru ované poštovním kurýrem tj. otev ení došlé doporu ené a oby ejné pošty a pomoc p i jejím následném rozt íd ní na jednotlivá odd lení OSSZ Nový Ji ín. 8. Poskytovatel bude zajiš ovat pr žnou kontrolu stavu a funk nosti úst edny EPS v etn provedení obsluhy a v p ípad hlášení koordinuje tuto innost. V p ípad poruchy neprodlen informuje odpov dného zam stnance Objednatele, zam stnance BOZP a p íslušného správce sít IKT. Provede zaprotokolování za átku a konce poruchy do Provozní knihy EPS. 9. Poskytovatel zajistí prost ednictvím zam stnance obsluhy PbÚ spojování telefonních hovor na jednotlivá pracovišt OSSZ Nový Ji ín. 10. Poskytovatel je povinen prost ednictvím vlastních zam stnanc zabránit p ípadným fyzickým útok m vedeným proti zam stnanc m OSSZ Nový Ji ín, p ípadn jiným osobám nacházejícím se v budov OSSZ Nový Ji ín, dále zabránit rozkrádání, ztrát, zni ení, zneužití, poškození a zni ení majetku Objednavatele ve st eženém objektu, p edcházet vzniku možných škod a plnit úkoly vyplývající pro z p edpis o požární ochran a bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve st eženém objektu. 11. Poskytovatel odpovídá za odevzdání všech zjevn ztracených v cí, nalezených zam stnanci Poskytovatele v míst pln ní, pov eným pracovník m Objednatele. 12. Poskytovatel bude zajiš ovat mimo ádné úkoly vyplývající p i b žném provozu OSSZ (nap. dohled na provád ní revizí nebo servisu, jež mohou být provád ny po pracovní dob, apod.), bezodkladn edávat informace o všech mimo ádných situacích vzniklých p i jednání s klienty nebo z výkonu své innosti odpov dnému zam stnanci Objednatele. 13. Poskytovatel se zavazuje zajistit vstupní a periodickou odbornou p ípravu svých zam stnanc, v etn školení o zásadách bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a školení o požární ochran. O provedených školeních bude vedena evidence s podpisy proškolených zam stnanc Poskytovatele, do které mohou odpov dní pracovníci Objednatele nahlížet. 14. Poskytovatel se zavazuje dodat Knihu zápis strážní služby, ve které bude zam stnanci Poskytovatele evidován nástup, pr h a ukon ení služby.

7 Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Opava A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn. obsluha vrátnice, fyzická ostraha objektu, fyzická ochrana zam stnanc, výdej a p evzetí klí od kancelá í, poskytování základních informací klient m OSSZ a zajišt ní obsluhy PbÚ dle níže specifikovaných povinností v budov OSSZ Opava, Krnovská 2975/75, Opava. 2. Pracovní režim strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ v budov OSSZ Opava bude provád n 1 (slovy: jedním) zam stnancem Poskytovatele v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 6:00 hodin do 19:00 hodin 13:00 hodin Úterý od 6:00 hodin do 19:00 hodin 13:00 hodin St eda od 6:00 hodin do 19:00 hodin 13:00 hodin tvrtek od 6:00 hodin do 19:00 hodin 13:00 hodin Pátek od 6:00 hodin do 17:00 hodin 11:00 hodin celkem 63:00 hod týdn B) Povinnosti 1. Poskytovatel zajistí odem ení a odkódování budovy OSSZ Opava, zabezpe ení vstupu do budovy pouze zam stnanc m OSSZ Opava, p ípadn dalším osobám s povolením oprávn né osoby OSSZ Opava, p ed otev ením budovy dle ú edních hodin. 2. Poskytovatel zajistí výdej klí od kancelá í jednotlivým zam stnanc m OSSZ Opava a po ukon ení pracovní doby jejich p evzetí a uložení do klí ového trezoru. V p ípad, že po skon ení pracovní doby nebude n který klí odevzdán k uložení, informuje o této skute nosti následující pracovní den editelku OSSZ Opava, p ípadn jejího zástupce. 3. Poskytovatel zajistí poskytování základních informací klient m, které souvisejí s vy ízením jejich žádostí na OSSZ, tzn. podání informací o umíst ní jednotlivých odd lení a zam stnanc v budov OSSZ. 4. Poskytovatel zajistí výdej klí od kancelá í a ostatních místností pracovník m zajiš ujícím úklidové práce a po provedeném úklidu je p evezme a uloží do klí ového trezoru. 5. Poskytovatel zajistí vstup do budovy osobám t lesn postiženým i osobám zrakov postiženým na základ jejich požadavku (signalizace otev ení zadního vchodu) a zajistí doprovod na požadované místo. 6. Poskytovatel zajistí vedení evidence vstup do režimových pracoviš OSSZ Opava. 7. Poskytovatel zajistí spojování telefonních hovor na jednotlivá pracovišt OSSZ Opava. 8. Poskytovatel bere na v domí, že vstup do garáží OSSZ Opava bude probíhat ve zvláštním režimu, tzn., že oprávn né osoby OSSZ Opava mohou vstupovat do prostoru garáže nad rámec pracovního režimu strážní služby. 9. Poskytovatel zajistí po provedení úklidových prací ádné zajišt ní budovy OSSZ Opava, tzn. uzam ení všech vstup, kontrolu uzav ení všech oken a zakódování EZS prost ednictvím zam stnance strážní služby.

8 10. Poskytovatel je povinný prost ednictvím vlastních zam stnanc zabránit p ípadným fyzickým útok m vedeným proti zam stnanc m OSSZ Opava, p ípadn jiným osobám nacházejícím se v budov OSSZ Opava, dále zabránit rozkrádání, ztrát, zneužití, poškození a zni ení majetku Objednavatele ve st eženém objektu, p edcházet vzniku možných škod a plnit úkoly vyplývající pro n z p edpis o požární ochran a bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve st eženém objektu. 11. Poskytovatel odpovídá za odevzdání všech zjevn ztracených v cí, nalezených zam stnanci Poskytovatele v míst pln ní, pov eným pracovník m Objednatele. 12. Poskytovatel bude zajiš ovat mimo ádné úkoly vyplývající p i b žném provozu OSSZ (nap. dohled na provád ní revizí nebo servisu, jež mohou být provád ny po pracovní dob, apod.), bezodkladn edávat informace o všech mimo ádných situacích vzniklých p i jednání s klienty nebo z výkonu své innosti odpov dnému zam stnanci Objednatele. 13. Poskytovatel zajistí obsluhu kamerového systému umíst ného v budov OSSZ Opava. 14. Poskytovatel se zavazuje zajistit vstupní a periodickou odbornou p ípravu svých zam stnanc, v etn školení o zásadách bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a školení o požární ochran. O provedených školeních bude vedena evidence s podpisy proškolených zam stnanc Poskytovatele, do které mohou odpov dní zam stnanci Objednatele nahlížet. 15. Poskytovatel se zavazuje dodat Knihu zápis strážní služby, ve které bude zam stnanci Poskytovatele evidován nástup, pr h a ukon ení služby.

9 Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ Ostrava A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn., obsluha vrátnice, fyzická ostraha objektu, fyzická ochrana zam stnanc, výdej a p evzetí klí od kancelá í, poskytování základních informací klient m OSSZ a zajišt ní obsluhy PbÚ dle níže specifikovaných povinností v budov OSSZ Ostrava, Zelená 3158/34a, Ostrava. 2. Pracovní režim strážní služby a recep ní služby v budov OSSZ Ostrava bude provád n 1 (slovy: jedním) zam stnancem Poskytovatele v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 5:00 hodin do 22:00 hodin 17:00 hodin Úterý od 5:00 hodin do 22:00 hodin 17:00 hodin St eda od 5:00 hodin do 22:00 hodin 17:00 hodin tvrtek od 5:00 hodin do 22:00 hodin 17:00 hodin Pátek od 5:00 hodin do 22:00 hodin 17:00 hodin celkem 85:00 hodin týdn Pracovní režim strážní služby a recep ní služby v budov OSSZ Ostrava bude v níže uvedené ú ední dny posílen o dalšího 1 (jednoho) zam stnance Poskytovatele v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 7:30 hodin do 17:00 hodin 9:30 hodin St eda od 7:30 hodin do 17:00 hodin 9:30 hodin celkem 19:00 hodin týdn 3. Pracovní režim obsluhy telefonní pobo kové úst edny v budov OSSZ Ostrava bude provád n 1 (slovy: jedním) zam stnancem Poskytovatele v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 8:00 hodin do 17:00 hodin 9:00 hodin Úterý od 8:00 hodin do 15:30 hodin 7:30 hodin St eda od 8:00 hodin do 17:00 hodin 9:00 hodin tvrtek od 8:00 hodin do 15:30 hodin 7:30 hodin Pátek od 8:00 hodin do 15:00 hodin 7:00 hodin celkem 40:00 hodin týdn B) Povinnosti 1. Poskytovatel zajistí odemknutí a odkódování budovy OSSZ, otev ení kovové brány v podzemním parkovišti OSSZ a zabezpe ení vstupu do budovy pouze zam stnanc m OSSZ Ostrava, p ípadn dalším osobám s povolením oprávn né osoby Objednatele, p ed otev ením budovy dle ú edních hodin. 2. Poskytovatel zajistí výdej klí od kancelá í jednotlivým zam stnanc m OSSZ Ostrava a po ukon ení pracovní doby jejich p evzetí a uložení do klí ového trezoru. V p ípad, že po skon ení pracovní doby nebude n který klí odevzdán k uložení, informuje o této skute nosti následující pracovní den odpov dného pracovníka Objednatele. 3. Poskytovatel zajistí výdej klí od kancelá í a ostatních místností pracovník m zajiš ujícím úklidové práce a po provedeném úklidu je p evezme a uloží do klí ového trezoru. 4. Poskytovatel zajistí vedení evidence vstup do režimových pracoviš OSSZ Ostrava.

10 5. Poskytovatel zajistí poskytování základních informací klient m, které souvisejí s vy ízením jejich žádostí na OSSZ, tzn. podání informací o umíst ní jednotlivých odd lení a zam stnanc v budov OSSZ. 6. Poskytovatel bude zajiš ovat obsluhu elektronického zabezpe ovacího systému (EZS), elektronické závory, elektronické požární signalizace (EPS), kamerového systému (práce s PC), spolupráce s Policií R (napojení na Centrální tís ové volání) a Hasi ským záchranným sborem a v p ípad hlášení koordinuje tuto innost. 7. Poskytovatel zajistí po provedení úklidových prací ádné zajišt ní budovy OSSZ Ostrava, tzn. uzam ení všech vstup, kontrolu uzav ení všech oken a zakódování EZS. 8. Poskytovatel zajistí prost ednictvím zam stnance obsluhy PbÚ spojování telefonních hovor na jednotlivá pracovišt OSSZ Ostrava. 9. Poskytovatel je povinný prost ednictvím vlastních zam stnanc zabránit p ípadným fyzickým útok m vedeným proti zam stnanc m OSSZ Ostrava, p ípadn jiným osobám nacházejícím se v budov OSSZ Ostrava, dále zabránit rozkrádání, ztrát, zni ení, zneužití, poškození a zni ení majetku Objednavatele ve st eženém objektu, p edcházet vzniku možných škod a plnit úkoly vyplývající pro z p edpis o požární ochran a bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve st eženém objektu. 10. Poskytovatel odpovídá za odevzdání všech zjevn ztracených v cí, nalezených zam stnanci Poskytovatele v míst pln ní, pov eným pracovník m Objednatele. 11. Poskytovatel bude zajiš ovat mimo ádné úkoly vyplývající p i b žném provozu OSSZ (nap. dohled na provád ní revizí nebo servisu, jež mohou být poskytovány po pracovní dob, apod.), bezodkladn edávat informace o všech mimo ádných situacích vzniklých p i jednání s klienty nebo z výkonu své innosti odpov dnému zam stnanci Objednatele. 12. Poskytovatel se zavazuje zajistit vstupní a periodickou odbornou p ípravu svých zam stnanc, v etn školení o zásadách bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a školení o požární ochran. O provedených školeních bude vedena evidence s podpisy proškolených zam stnanc Poskytovatele, do které mohou odpov dní pracovníci Objednatele nahlížet. 13. Poskytovatel se zavazuje dodat Knihu zápis strážní služby, ve které bude zam stnanci Poskytovatele evidován nástup, pr h a ukon ení služby.

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Frýdek-Místek, Palackého 115, Frýdek-Místek, viz p íloha. 2 této

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též zákon ) 1. Název nadlimitní ve ejné zakázky: Zajišt ní pravidelných úklidových

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Pepa Tuhý Strana1 Obsah Základní p ehled ACS ipové systémy Základní p ehled CCTV kamerové systémy Základní p ehled DT - domovní telefony Reference Strana2 Policejní

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ M stský ú ad Náchod Masarykovo nám stí 40, PS 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odlou ené pracovišt Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 1. SPIS. ZN.: 910/2015/VÝST/Dy

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz Všeobecné podnájemní podmínky pro nebytové prostory Inova ního centra a podnikatelského inkubátoru provozovaného Technologickým inova ním centrem KD Praha 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné podnájemní

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem Ing. Karel HEGENBART Ledvická 1462 / 18, 153 00 Praha 5 IČO: 16 46 3471 DIČ: CZ6403270830 Tel: 603415568 Účet: 0600/187538504 V Praze, 10.12.2007 POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady

Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady MŽP, b ezen 2006 Zpracováno s využitím: KOTOULOVÁ, Z. a kol.: Situa ní zpráva k Realiza nímu programu Plánu odpadového hospodá ství R pro odpady ze

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Administrative procedure in conditions of the Czech Republic after year 2006 Marie Sciskalová Anotace: Cílem p ísp vku je informovat zájemce o problematice

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Znalecký posudek. 2892/2011

Znalecký posudek. 2892/2011 Znalecký posudek. 2892/2011 o cen nemovitosti - 1/2 rodinného domu.p. 71 na pozemku parc.. St. 101 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami. St. 101, parc.. 370/5 v kat. úz. Vlastislav, obec Vlastislav, okres

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více