Veřejné zakázky. Ústí nad Labem, 24. červen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejné zakázky. Ústí nad Labem, 24. červen 2014"

Transkript

1 Veřejné zakázky Ústí nad Labem, 24. červen

2 Obsah - program 1. Zdroje informací o veřejných zakázkách 2. Právní prostředí normy a řídící akty 3. Základní pojmy 4. Nejčastější pochybení 2

3 Zdroje informací o veřejných zakázkách q Sbírka zákonů q Ministerstvo pro místní rozvoj (metodiky, stanoviska, otázky a odpovědi) q Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (stanoviska, rozhodnutí) q Věstník veřejných zakázek 3

4 Zdroje informací o veřejných zakázkách q Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

5 Právní prostředí normy a řídící akty Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení) Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů. Předpisy EU (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a č. 2004/18/ES, nařízení Komise k fin. limitům) Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,v programovém období (NOK) 5

6 Právní prostředí normy a řídící akty Prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení) Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele 6

7 Právní prostředí normy a řídící akty Pokyny pro zadávání zakázek, příloha č. 5A Příručky pro žadatele Metodika změn projektů (Příloha č. 11A Příručky pro příjemce) zejména článek 2 a 3 Externí metodický pokyn č. 47 Kontrola veřejných zakázek plně hrazených z kategorie nezpůsobilých výdajů 7

8 Základní pojmy Veřejná zakázka - vymezena v 7 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Zakázka - plnění realizované na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jehož předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. 8

9 Základní pojmy Zakázka Zakázka nemusí být realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky, pokud jde o zakázky malého rozsahu, jejichž hodnota nepřekračuje částku Kč. 9

10 Základní pojmy Výběrové řízení postup zadavatele stanovený v Pokynu pro zadávání zakázek, jehož účelem je zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení. Zadávací řízení postup zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Příjemce subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU, který na základě uzavření právního aktu o poskytnutí dotace žádá a přijímá od poskytovatele podpory veřejné prostředky na realizaci projektu. 10

11 Základní pojmy Zadavatel každý příjemce, který během realizace projektu provádí výběrové nebo zadávací řízení. Zájemce dodavatel, který byl ve výběrovém/zadávacím řízení vyzván zadavatelem k podání nabídky. Uchazeč dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém/zadávacím řízení. Dodavatel fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. 11

12 Základní pojmy 1) Zadavatelé dle zákona Veřejný zadavatel (ČR, státní PO, ÚSC, PO ÚSC, jiné právnické osoby) Dotovaný zadavatel (nad 50 % z veřejných prostředků, 200 mil. Kč) Sektorový zadavatel (relevantní činnost) 2) Zadavatelé mimo zákon - právnická či fyzická osoba, která nespadá do výše uvedených kategorií 12

13 Základní pojmy Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky. Zadavatel je povinen určit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni odeslání či uveřejnění výzvy k podání nabídky. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky zadavatel vychází z údajů a informací o zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění, z údajů a informací získaných průzkumem trhu nebo informací získaných jiným vhodným způsobem. 13

14 Základní pojmy Předpokládaná hodnota zakázky předmět zakázky Pro účely stanovení předpokládané hodnoty zakázky je nezbytné přesně vymezit předmět dané zakázky. Hlavní zásada při vymezení předmětu - všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v průběhu jednoho účetního období (dodávky, služby). 14

15 Základní pojmy Zakázky dle výše předpokládané hodnoty malého rozsahu < 2 mil. Kč (dodávky, služby) < 6 mil. Kč (stavební práce) podlimitní Kč - < Kč (služby, dodávky, veřejný zad.) Kč - < Kč (služby, dodávky, sektorový z.) Kč - < Kč (stavební práce) nadlimitní > finanční limit pro podlimitní 15

16 Základní pojmy Kategorie zakázek malého rozsahu (do ) Označení dodávky, služby (v Kč) stavební práce (v Kč) I. kategorie < < II. kategorie < <

17 Základní pojmy Zadavatelé dle zákona - jsou povinni postupovat při zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek; při zadávání zakázky malého rozsahu dle Pokynů pro zadávání zakázek a u zakázek s cenou nad 500 tisíc Kč bez DPH veřejní zadavatelé dle ustanovení 147a odst. 2 písm. a) cit. zákona = uveřejnění celé smlouvy na profilu zadavatele Zadavatelé mimo zákon jsou povinni postupovat při zadání zakázky dle Pokynů pro zadávání zakázek. 17

18 Základní pojmy Zásady postupu zadavatele rovného zacházení zákazu diskriminace transparentnosti + další uvedené v pokynech 18

19 Základní pojmy předkládání dokumentace Před doručením Doporučení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace V případě, že zadávací/výběrové řízení proběhlo před podáním žádosti, předloží žadatel s žádostí jako povinnou přílohu sdělení o proběhlém zadávacím/výběrovém řízení a smlouvu (případně objednávku) s dodavatelem, Sdělení musí obsahovat: - Název zadávacího/výběrového řízení, druh zadávacího řízení dle předmětu, předmět, datum vyhlášení, identifikační údaje vybraného uchazeče, celková smluvní částka. 19

20 Základní pojmy předkládání dokumentace Po doručení Doporučení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace předložení dokumentace ke kontrole (10 pracovních dnů před zahájením), pozvánka na jednání komise (5 pracovních dní předem), rozhodnutí o námitkách, návrh na přezkum, předložení relevantní dokumentace (do 5 pracovních dnů od výběru nejvhodnější nabídky), předložení zbývající dokumentace (do 15 dnů po podpisu smlouvy). 20

21 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ Neoprávněné dělení zakázek (chybné stanovení předpokládané hodnoty VZ = režimu) - 13 Nesprávné vymezení předmětu zakázky (stavební práce společně s dodávkami) - 16 Nedostatečné, nepřesné vymezení předmětu zakázky (obecný předmět = nesrovnatelnost nabídek) - 6 Diskriminační požadavky v zadávacích podmínkách (bezdlužnost vůči zadavateli, smlouva o půjčce, / zadávací dokumentace s neúměrnými administrativními nároky přenos nákladů zadavatele na uchazeče)

22 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ Nepřiměřené nároky zadavatele na rozsah kvalifikace s ohledem na předmět, předpokládanou hodnotu zakázky = netransparentní a diskriminační kvalifikační předpoklady (profesní, technické,.) - 6 Netransparentní hodnotící kritéria (způsob hodnocení klíčové parametry, váha dílčích kritérií) - 6 Zadávací dokumentace (náležitosti, uveřejnění) - 44 a 48 Nesprávné vymezení požadavků na způsob prokázání kvalifikačních předpokladů (aktuálnost, odpovídající způsob prokázání, rozpory v oznámení a ZD, 3 roky u staveb, ) - 53 a 56 Nevhodný způsob uveřejnění (profil zadavatele) 22

23 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ Nedodržení lhůty pro podání nabídek (počet dní, začátek běhu lhůt) - 39 Nesprávné posouzení kvalifikace (nevyloučení, nevyžádání doplnění, rovné zacházení; osvědčení) - 6 a 60 Vyloučení uchazeče z důvodů nadměrných nároků v zadávací dokumentaci (kvalifikační předpoklady, příloha smlouvy zadávací dokumentace, podpisy na všech dokumentech, ) Neoprávněné vyloučení pro administrativní chyby zadávací dokumentace s nadměrnými administrativními nároky (počet vyhotovení nabídky, ) Vyloučení uchazeče, který nebyl vyzván k předložení nabídky - 38 (platnost i pro VZMR) 23

24 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ Nevyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky (především u VZMR) Chyby v hodnocení nabídek (netransparentní hodnocení chybí bližší popis, odůvodnění, váha dílčích kritérií; cena včetně DPH) - 79 a 80 Nezrušení zadávacího/výběrového řízení v případě, kdy zůstala pouze jedna nabídka (neplatí pro VZMR I. kategorie) - 84 a článek 14 Pokynů Nedovolená změna/úprava smlouvy (předmět zakázky, rozsah prací, dodávek, hodnotící kritéria doba plnění, termín dodání, cena, platební a obchodní podmínky splatnost, smluvní pokuty, ) - 6 Absence JŘBU před realizací víceprací (vícepráce bez dodatku, dodatek uzavřen později, dodatek uzavřen bez bližší specifikace víceprací)

25 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ Neodůvodněné použití JŘBU - 23 odst. 7 písm. a) Změny vyvolané chybami projektové dokumentace, Vícepráce/položky, které neobsahoval výkaz výměr, Změna situace/technického stavu oproti době zpracování projektové dokumentace Změny vyvolané korekcemi představ objednatele a návrhy na změny řešení ze strany zhotovitele (vylepšení vlastností objektu, optimalizace provozu, lepší využití, úspora nákladů,..), Nové technologické postupy či materiály představující zvýšení kvality či levnější řešení, Dodatečné služby aktualizace žádosti o dotaci z důvodu podání žádosti v rámci jiné výzvy než bylo původně plánováno. Nejedná se o dodatečné služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. 25

26 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ Neuveřejnění informací o zadání zakázky na VVZ (především u JŘBU), Neodpovídající profil zadavatele (technické podmínky), Nerealizace průzkumu trhu v rámci VZMR I. kategorie Vyzývání opakovaně stejného okruhu zájemců (bezdůvodné) k podání nabídek Nedodržení informační povinnosti vůči ÚRR dle Pokynů pro zadávání zakázek, příloha č. 5 PPŽ (dokumentace ke kontrole před zahájením, pozvánka na jednání komise, námitky, návrh na přezkum, předložení relevantní dokumentace, předložení zbývající dokumentace, předložení dokumentace do 5 dnů po Doporučení) 26

27 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ Objednávky / Smlouvy nemají všechny požadované součásti (především závazek dodavatele, rozpis ceny) Nereagování na výzvu k součinnosti ve stanovené lhůtě Předložení pouze originální dokumentace ze ZŘ ke kontrole (bez kopií) Nevypracování předávacích protokolů k předané dokumentaci ZŘ/VŘ Příloha č. 5b PPŽ 27

28 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ Chybně nastavené zadávací podmínky mohou odradit některé dodavatele od podání nabídek (může mít vždy vliv na výběr nejvhodnější nabídky) Vzhledem k tomu, že netransparentní hodnotící kritérium mohlo odradit potencionální uchazeče od podání nabídky, mohl mít tento postup zadavatele podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky. 28

29 Závěr Děkuji za pozornost! 29