Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace Životní prostředí Ochrana životního prostředí jde ruku v ruce se zachováním naší konkurenceschopnosti

2 2 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E OBSAH K čemu potřebujeme politiku ochrany životního prostředí 3 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která prezentuje činnost EU v různých oblastech, důvody jejích opatření a jejich výsledky. Jak EU politiku ochrany životního prostředí vytváří 5 Jak EU postupuje 8 Výhled do budoucna 14 Další informace 16 Elektronické verze publikací najdete na této internetové stránce: Jak funguje Evropská unie Evropa ve 12 lekcích Evropa 2020 Evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bankovnictví a finance Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální média Mezinárodní spolupráce a rozvoj Migrace a azyl Námořní záležitosti a rybolov Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Spotřebitelé Spravedlnost, základní práva a rovnost Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostředí Politiky Evropské unie: Životní prostředí Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Informace pro občany 1049 Brusel BELGIE Rukopis dokončen v listopadu 2014 Ilustrace na obálce a na str. 2: Jupiter Images 16 s cm ISBN doi: /9066 Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2015 Evropská unie, 2015 Reprodukce je povolena. V případě použití nebo reprodukce samotných fotografií je nutné žádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.

3 Ž i v o t n í p r o s t ř e d í 3 K čemu potřebujeme politiku ochrany životního prostředí Životní prostředí ze své podstaty překračuje všechny hranice dané politickými či právními vztahy nebo jinak vyměřené člověkem. K řešení otázek životního prostředí je tak naprosto nezbytná spolupráce členských států EU mezi sebou i se zbytkem světa. Tyto otázky se totiž dotýkají nás všech. Jedná se o znečištění, období extrémního sucha, záplavy, ubývání biodiverzity a další rizika ohrožující přírodní bohatství Evropy. Hlavním cílem evropské politiky ochrany životního prostředí je zlepšovat kvalitu životního prostředí, chránit zdraví obyvatel, využívat přírodní zdroje rozumně a uvážlivě a prosazovat mezinárodní opatření v zájmu řešení celosvětových i regionálních environmentálních problémů. Vytvoření koordinované strategie v oblasti životního prostředí v rámci celé EU umožní posílit synergie a soudržnost s ostatními politikami EU, zajistit spravedlivé podmínky pro činnost řady podniků, jichž se právní předpisy v této oblasti dotýkají, a zabránit vzniku překážek omezujících rozvoj jednotného trhu. Způsob, jakým se k životnímu prostředí chováme dnes, bude mít obrovský vliv na podobu světa, v němž budou žít budoucí generace. Přírodní zdroje naší planety nejsou nevyčerpatelné. Neměli bychom tak jejich využívání brát na lehkou váhu. Naopak, měli bychom přemýšlet o tom, jak zastavit stále rostoucí tlak, který je na jejich čerpání vyvíjen. Je nezbytné se snažit, aby měla veřejnost o těchto otázkách větší povědomí, využívat přírodní zdroje účinněji a potlačovat praktiky, které vedou k plýtvání zdroji a škodí životnímu prostředí. Jinak totiž nezanecháme budoucím generacím nic z toho, na co mají právoplatný nárok. O řešení této problematiky se však musíme přičinit všichni občané, podniky, nevládní organizace i správní subjekty na evropské, celostátní, regionální i místní úrovni. Rostoucí poptávka po surovinách Svými návyky i svým jednáním klademe na tuto planetu obrovské nároky. Během 20. století se spotřeba fosilních paliv ve světě zvýšila dvanáctkrát a těžba surovin se zvýšila třicetčtyřikrát. Při současném trendu by navíc potřebný objem potravin a krmiva pro hospodářská zvířata mohl do roku 2050 vzrůst až o 70 %. Pokud nepřestaneme zdroje vyčerpávat tímto tempem, budeme k pokrytí svých potřeb potřebovat více než dvě Země. Historie ochrany životního prostředí istockphoto.com/eva serrabassa Evropská politika ochrany životního prostředí prošla od svého vzniku již mnoha změnami. Změnily se i hlavní problémy, kterým Evropa v této oblasti čelí. V 70. a 80. letech minulého století byla ve středu pozornosti klasická ekologická témata, jako je ochrana živočišných a rostlinných druhů a zlepšování kvality ovzduší a vody snižováním emisí látek znečišťujících životní prostředí. V současné době se klade důraz na systematičtější přístup, který bere v úvahu vztahy mezi různými tématy i jejich globální dimenzi. To znamená, že se již nesnažíme pouze situaci napravovat, ale chceme degradaci životního prostředí předcházet. Při tvorbě a financování politik, jako je zemědělství, energetika, doprava, rybolov, regionální rozvoj, výzkum, inovace a zahraniční pomoc, se tak musí plně zohledňovat jejich dopad na životní prostředí. Díky tomu lze zajistit, že přístup k řešení ekologických problémů bude koherentní a bude využívat všech synergií.

4 4 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Po více než čtyřech desetiletích politiky ochrany životního prostředí na úrovni EU se podařilo vytvořit v této oblasti soubor evropských právních předpisů. Jejich uvádění do praxe je však stále problematické. Až se podaří tento nedostatek odstranit, projeví se plně potenciál všech těchto předpisů. O to se snaží nový akční program EU pro životní prostředí (viz kapitola Výhled do budoucna ). Soulad životního prostředí a hospodářství Ekologické a ekonomické cíle se vzájemně doplňují. Jde o dvě strany stejné mince. Ekologizací hospodářství se sníží náklady na ochranu životního prostředí, jelikož dojde k účinnějšímu využívání zdrojů. Díky moderním, ekologickým technologiím mohou zároveň vzniknout nová pracovní místa, může se stimulovat hospodářství a posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu. Směr v této oblasti určuje evropská strategie pro hospodářský růst Evropa V ní je jako jedna ze sedmi prioritních iniciativ pevně stanoveno efektivní využívání vyčerpatelných přírodních zdrojů. K dosažení základních cílů této strategie přechodu k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu, který přemění Unii na znalostní ekonomiku efektivně využívající zdroje napomáhá právě politika ochrany životního prostředí. Například zvýšením odolnosti našich ekosystémů, z nichž získáváme potraviny, pitnou vodu, suroviny a jiné zdroje, se dosáhne zvýšení produktivity i kvality našeho života a zároveň se sníží náklady na veřejné zdraví. Zahraniční spolupráce Problémy životního prostředí se zpravidla neomezují na území jednoho státu, ale zasahují podstatně větší oblasti. Ovzduší, vodní toky, moře, faunu a floru nemůžeme uzavřít do geopolitických hranic. Čím více se Evropské unii podaří motivovat sousední země, v ideálním případě celý svět, aby si v ochraně životního prostředí stanovily stejně vysokou laťku jako EU, o to lepší bude i kvalita našeho životního prostředí. Stejně aktivní je Unie i u sousedních zemí nebo při mezinárodních jednáních na téma udržitelného rozvoje, biologické rozmanitosti a změny klimatu. Udržitelnost životního prostředí, o níž EU usiluje v dlouhodobém horizontu, je také jedním z rozvojových cílů tisíciletí Organizace spojených národů. Podpora ze strany veřejnosti Snahy EU o zlepšení životního prostředí mají širokou podporu veřejnosti. Z výsledků celoevropského průzkumu provedeného v polovině roku 2014 vyplývá, že pro 95 % respondentů je ochrana životního prostředí osobně důležitá. Téměř tři čtvrtiny účastníků průzkumu uvedly, že ochrana životního prostředí může vést ke stimulaci hospodářského růstu, a více než 75 % respondentů zastává názor, že právní předpisy EU jsou nezbytné pro ochranu životního prostředí v jejich zemi. Největší obavy má veřejnost podle průzkumu ze znečištění ovzduší a vodních zdrojů, z rostoucího objemu odpadu a vyčerpání přírodních zdrojů. V dnešní době se naše ekologické a ekonomické cíle vzájemně doplňují. Jde o dvě strany stejné mince. istockphoto.com/robert Churchill

5 Ž i v o t n í p r o s t ř e d í 5 Jak EU politiku ochrany životního prostředí vytváří Provádění Od 70. let 20. století přijala EU v oblasti ochrany životního prostředí přes 200 právních předpisů. Existence této legislativy sama o sobě však nemá velký význam, nejsou li předpisy řádně uplatňovány a na jejich uplatňování se dostatečně nedohlíží. Musíme se proto nyní zasadit o to, aby se pravidla a normy, na nichž se členské země dohodly, skutečně prováděly. To však není tak jednoduché, jelikož na uplatňování jednotlivých předpisů se podílí různé subjekty, ať již jde o kontrolní orgány či soudy členských zemí, nevládní organizace či jednotlivce uplatňující své právo podílet se na veřejném dění. Neuplatňování těchto právních předpisů má mnoho negativních důsledků. Může to narušit plnění základních cílů ochrany životního prostředí, poškodit zdraví obyvatel a znejistit podniky a průmyslové závody, jelikož se nemohou spolehnout na to, že dohodnuté normy budou jednotně uplatňovány v celé Unii. Řádné uplatňování této legislativy může naopak přinést finanční výhody. Úplné uplatňování právních předpisů EU týkající se nakládání s odpadem by například dalo vzniknout až pracovních míst a snížilo by roční čisté náklady v této oblasti o 72 miliard eur. Evropská komise může na členský stát, který právní předpisy řádně neuplatňuje, podat žalobu u Evropského soudního dvora. Takové případy porušení závazků, z nichž většina se týká životního prostředí, nejsou pro členské státy pouze ostudou, ale mohou při opakovaného neplnění závazků vést k uložení pokuty. Role trhu Trh je jedním z nákladově efektivních způsobů, jak ochránit životní prostředí, zlepšovat jeho stav a zmírnit tlak na využívání vzácných přírodních zdrojů. Motivovat podniky i spotřebitele k tomu, aby volily ekologičtější výrobní postupy a produkty, lze prostřednictvím daní a dotací. Mnohé z těchto systémů se již využívají vybírají se například poplatky za kácení stromů či za likvidaci odpadu. Evropská komise by uvítala, kdyby se v průmyslu, dopravě, zemědělství a energetice postupně odstranily pobídky, které motivují k používání energeticky intenzivních procesů a výrobků a které způsobují znečišťování. Koncepce politik se musí opírat o věrohodné údaje, jež osvětlují příčiny a následky změn v životním prostředí. Jen tak lze na danou problematiku vhodně reagovat a vytvořit pro její řešení odpovídající strategii. Mnoho údajů přitom poskytují jednotlivé členské země. Tyto údaje spolu s celoevropskými soubory dat pak analyzuje Evropská agentura pro životní prostředí, která pro tvorbu této politiky dodává EU podklady. K získávání přesných, spolehlivých údajů a na zajištění toho, aby docházelo k výměně získaných informací, zřídila Evropská unie několik programů. Například program Copernicus poskytuje údaje o naší planetě z družic pro pozorování Země, které doplňuje o data získaná z monitorovacích stanic na pevnině, moři a v atmosféře. Cílem je shromáždit mnoho různých typů datových souborů, které se pak využijí při vytváření environmentální politiky i při jejím provádění. Žaloba je však vždy tou poslední možností. Komise se raději snaží členským státům s účinným prováděním předpisů pomoci. Poskytuje jim finanční podporu a pomáhá jim při zajišťování potřebné kapacity. Dále klade důraz na prohlubování znalostí o stavu životního prostředí a na získávání informací o tom, jak členské státy plní své závazky v praxi. Všem členským zemím Evropská komise doporučila, aby zřídily nezávislý orgán podobný úřadu veřejného ochránce práv (tzv. ombudsmana), který by prověřoval stížnosti veřejnosti týkající se životního prostředí.

6 6 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Evropská agentura pro životní prostředí Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) shromažďuje údaje od členských států a vytváří z nich evropské datové soubory. Sestavuje rovněž indikátory a zprávy týkající se stavu životního prostředí. Svou činnost zahájila v roce 1994 a sídlí v Kodani. Za úkol má pomáhat EU a členským zemím činit informovaná rozhodnutí o tom, jak zlepšit naše životní prostředí. Radí jim, jak začlenit otázky ochrany životního prostředí do hospodářských politik, abychom se přiblížili cíli udržitelného hospodářství. Zároveň koordinuje činnost Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí. Podpora ekologických inovací Ekologickou inovací je každá forma inovace, která vede k podstatnému a prokazatelnému pokroku v realizaci cíle udržitelného rozvoje nebo o tento pokrok usiluje, a to snížením dopadů na životní prostředí, zvýšením odolnosti vůči zátěži, jež je na životní prostředí vyvíjena, nebo dosažením účinnějšího a zodpovědnějšího využívání přírodních zdrojů. istockphoto.com/henrik Jonsson Daně i dotace mohou podniky přimět k tomu, aby se chovaly ekologičtěji.

7 Ž i v o t n í p r o s t ř e d í 7 Zvyšování informovanosti Evropská komise se snaží zvýšit povědomí veřejnosti o ekologických otázkách mnoha nejrůznějšími způsoby. Každoroční událostí je například tzv. Zelený týden, kdy se do Bruselu sjedou tisíce odborníků na ochranu životního prostředí a během čtyř dní diskutují o zásadních problémech v této oblasti, jako je zachování biologické rozmanitosti nebo ochrana vodních zdrojů. Komise rovněž organizuje různé soutěže s ekologickou tematikou. Cena s názvem Evropské zelené město je udělována městům, které jdou v péči o životní prostředí ostatním příkladem. Získat tento titul je rok od roku těžší. Úsilí podniků, veřejných orgánů i jednotlivců o ochranu životního prostředí je oceňováno v jiných soutěžích. Evropské zelené město K získání titulu Evropského zeleného města musí dané město po určitou dobu dosahovat vysokého environmentálního standardu, zavázat se k plnění cílů udržitelného rozvoje a jít příkladem. Vítězná města: Rok 2010: Stockholm Rok 2011: Hamburk Rok 2012: Vitoria Gasteiz Rok 2013: Nantes Rok 2014: Kodaň Rok 2015: Bristol Rok 2016: Lublaň Podpora inovací Odvětví ekologických inovací již tvoří důležitou součást evropské ekonomiky. S výjimkou obnovitelných zdrojů energie však ekologické inovace na trh vstupují poměrně pomalu. Jedním z důvodů je například skutečnost, že tržní ceny nedostatečně odrážejí skutečné environmentální náklady a výhody těchto výrobků. Navíc stále existují pobídky a dotace, kterými se podporují neekologické činnosti, při nichž se přírodními zdroji plýtvá, a neflexibilní, zastaralé hospodářské struktury. Evropský akční plán pro ekologické inovace upozorňuje na specifické faktory, které mohou tento typ inovací stimulovat a usnadňovat jejich uplatňování na trhu. Na ekologické inovace a výzkum mohou podniky, které se jim věnují či je využívají, získat finanční prostředky. Evropská unie chce motivovat k většímu využívání ekologických technologií. Proto podporuje ekologické veřejné zakázky, používání ekoznaček i kalkulaci ceny výrobku, která zohledňuje předpokládané náklady na jeho celý životní cyklus.

8 8 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Jak EU postupuje Dostupnost přírodních zdrojů je základním předpokladem dobrého fungování hospodářství i životního prostředí. Suroviny sehrály za poslední dvě století zásadní roli při hospodářském pokroku lidské společnosti. Avšak doba, kdy jsme jich měli k dispozici neomezené množství, a téměř zadarmo, jsou nenávratně pryč. Počet obyvatel roste. Stoupá navíc i jejich životní standard, což zvyšuje poptávku, cenu produktů a v konečném důsledku to snižuje objem již tak vzácných přírodních zdrojů, které jsou pro nás a fungování naší společnosti naprosto nezbytné, jako například kovy, nerostné suroviny a potraviny. Každý den se počet obyvatel této planety zvýší o osob. Na konci příštího desetiletí se střední třída v rozvojových zemích, jejíž životní styl je zaměřen na spotřebu, pravděpodobně rozroste o další 2 miliardy lidí. Mezi nabídkou a poptávkou je čím dál tím větší nesoulad. Pokud bude obyvatelstvo Země spotřebovávat přírodní zdroje současným tempem i nadále, bude v roce 2050 potřebovat k uspokojení svých potřeb hned dvě takové planety. Nezačneme li proto zdroje využívat účinněji, budou naděje milionů lidí na lepší život zmařeny. Účinné využívání zdrojů Evropská komise si účinné využívání zdrojů stanovila jako jeden z klíčových úkolů. To znamená produkovat více hodnoty za použití menšího množství surovin, které by se navíc měly používat udržitelným způsobem, a to během celého jejich životního cyklu. K tomu je zapotřebí inovací, změny ve způsobu výroby i v chování spotřebitelů, jakož i zavedení správných pobídek a cenových signálů. Na konci roku 2011 odsouhlasily vlády členských zemí EU Plán pro Evropu účinně využívající zdroje. V něm se klade důraz na zásadní změnu hospodářského a politického přístupu, jakož i změnu v chování nás všech. Plán obsahuje cíle, kterých je třeba v různých politických oblastech dosáhnout, aby se nám během 40 let podařilo vytvořit takové hospodářství, které nám zajistí vysokou životní úroveň, ale bude přitom mnohem méně zatěžovat životní prostředí. Díky recyklaci můžeme snížit potřebu těžby nových surovin. J. Toland

9 Ž i v o t n í p r o s t ř e d í 9 European Union Síť Natura 2000, v jejímž rámci jsou chráněny živočišné a rostlinné druhy v jejich přirozeném prostředí, pokrývá téměř 18 % území EU. Potřeba efektivnějšího využívání vzácných zdrojů je tak začleňována do všech politik EU. Na podzim roku 2011 zahájila Evropská komise informační kampaň, jejímž cílem bylo motivovat občany ke změně jejich návyků. Kromě toho zřídila panel na vysoké úrovni, který se skládá z tvůrců politik, zástupců průmyslu a odborníků se zaměřením na hospodářské a ekologické otázky. Na jaře roku 2014 předložil panel soubor doporučení. Účinné využívání zdrojů Zefektivnit využívání zdrojů můžeme tak, že hospodářský růst nebude závislý pouze na jejich spotřebě. To přiměje hospodářské subjekty vyrábět větší hodnotu s použitím menšího množství zdrojů tak, že budou zdroje využívat udržitelným způsobem a minimalizovat jejich dopad na životní prostředí.

10 10 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Albrecht Föhl, of LIFE07 NAT/D/ LIFE Streuobstwiese Albvorland Zdravé ekosystémy jsou základem zachování biologické rozmanitosti Evropy. Biologická rozmanitost Velkým přínosem pro dosažení obecnějších ekologických cílů EU by mohla být dobře fungující síť typu Natura K těmto cílům patří zabránit další ztrátě biodiverzity a tento negativní trend do roku 2020 zvrátit. Termín biodiverzita neboli biologická rozmanitost se používá pro označení bohatství přírody se všemi jejími živočišnými a rostlinnými druhy, ekosystémy a její genetickou rozmanitostí. Na začátku roku 2011 přijala EU svou aktualizovanou strategii týkající se biodiverzity, a to jen několik měsíců poté, co byl v japonském městě Nagoja schválen ambiciózní globální program. Hlavním cílem strategie EU je zastavit do roku 2020 ubývání biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb v EU. Dále co do největší míry zajistit jejich obnovu a zvýšit míru, jakou se EU podílí na celosvětovém úsilí, jímž chce dosáhnout ubývání biodiverzity. Ekosystémy jsou důležité samy o sobě, ale zároveň jsou životně důležitým zdrojem potravin, krmiv, pohonných hmot, léčiv atp. Pomáhají rovněž regulovat podnebí, zabraňují záplavám, zajišťují přirozené čištění vody, opylování rostlin a tvorbu půdy. To všechno je nezbytné jak pro naše zdraví a kvalitu života, tak pro hospodářský růst a zajištění naší bezpečnosti.

11 Ž i v o t n í p r o s t ř e d í 11 Chráněné oblasti EU si je vědoma toho, že příroda nezná státní hranice, a proto vytvořila soubor přísných právních předpisů na její ochranu. Tyto snahy vyvrcholily zřízením celoevropské sítě Natura 2000, v jejímž rámci jsou definovány oblasti ochrany živočišných a rostlinných druhů i jejich stanovišť. Síť tvoří takových oblastí jedná se tedy o největší síť svého druhu na světě. Dnes je již prakticky dokončena a pokrývá téměř 18 % území EU, což odpovídá rozloze Německa, Polska a České republiky dohromady. Počátky sítě Natura spadají do roku 1979, kdy byl v EU přijat první zásadní právní předpis na ochranu přírody: směrnice o ochraně volně žijících ptáků. Stanoví ochranu volně žijícího ptactva v EU (přibližně 500 druhů) a ukládá zemím EU povinnost určit a chránit místa či oblasti, která pro tyto druhy mají zásadní význam. Dalším důležitým krokem byla směrnice o přírodních stanovištích. Z ní vyplývá členským zemím povinnost chránit přírodní stanoviště ohrožených druhů rostlin a živočichů. Směrnice se v současné době týká přibližně vzácných a ohrožených rostlin a živočichů a přibližně 230 typů vzácných přírodních stanovišť, včetně sečených luk, vřesovišť a slanisek, která jsou stavebními kameny ekosystémů. Síť Natura 2000 vychází ze skutečnosti, že člověk je nedílnou součástí přírody a že by lidé a příroda měli vedle sebe existovat jako partneři. Cílem není vyčlenit z chráněných oblastí hospodářskou činnost, ale spíše určit její hranice v zájmu ochrany hodnotné fauny i flory, včetně přírodních stanovišť. Financování sítě Natura 2000 tvoří součást zásadních politických oblastí EU. Nejdůležitější z nich je zemědělství, především rozvoj venkova spolu s agroenvironmentálními opatřeními a lesnictvím. Důležitou roli ve financování investic hraje politika soudržnosti, především v nových členských zemích. V rámci programu Natura 2000 se pečuje o zdravé ekosystémy, které poskytují hodnotné služby, jako např. vodu, úložiště uhlíku, ochranu proti záplavám a pobřežní erozi. Tyto služby mají podle odhadů hodnotu miliard eur ročně, což je výrazně více, než kolik činí roční náklady na provoz sítě Natura 2000 (tj. přibližně 6 miliard eur ročně). V hospodářství EU se za rok použije na jednu osobu přibližně 16 tun materiálu, z čehož se 6 tun přemění na odpad. istockphoto.com/steve Debenport

12 12 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Další úspěchy EU Kromě dvou politik, které zasahují do mnohých politických oblastí, tj. účinné využívání zdrojů a ochrana biologické rozmanitosti, se Unie intenzivně věnuje i jiným ekologickým otázkám. CHEMICKÉ LÁTKY: Bez chemických látek by se naše společnost již asi neobešla. Některé z nich však mohou závažně ohrozit lidské zdraví, jiné mohou způsobit škodu při nevhodném použití. Právě za účelem zajištění bezpečnosti chemických látek, ochrany životního prostředí i konkurenceschopnosti evropského průmyslu má EU světově nejpropracovanější legislativu upravující chemické látky. Nazývá se REACH neboli registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Veškeré chemické látky, které se v EU vyrobí či jsou na území Unie dovezeny, tak musí být zaregistrovány u Evropské agentury pro chemické látky, která sídlí v Helsinkách. Do roku 2018 musí tuto povinnost splnit všechny chemické látky používané v EU. Pokud látka zaregistrována nebude, bude zakázáno ji na území EU prodávat. Zvlášť přísná pravidla platí u těch nejnebezpečnějších produktů. Za vyhodnocení i řízení jakýchkoli rizik souvisejících s chemickými látkami odpovídají podniky, které je v Unii používají nebo prodávají. Zároveň mají povinnost poskytnout spotřebitelům příslušné bezpečnostní informace týkající se použití dané látky. ODPAD: V hospodářství EU se za rok použije na jednu osobu přibližně 16 tun materiálu. Z toho se šest tun přemění na odpad a polovina tohoto odpadu končí na skládkách. Jelikož vytváření odpadu se naše společnost nevyhne, vybízí Komise k tomu, aby se recykloval a aby se z něj získávaly zpět hodnotné zdroje. K tomuto cíli mohou sloužit například systémy poplatků za vznik či použití skládek nebo systém zpoplatnění odvozu odpadu podle jeho objemu. Některým členským zemím se už podařilo dosáhnout více než 80% míry recyklace a téměř se zbavily skládek. Jiné mají před sebou ještě velký kus práce. V současné době již v EU existují právní předpisy týkající se konkrétních druhů odpadu, např. vyřazeného elektrického a elektronického zařízení, obalů, baterií a akumulátorů, nebo vozidel, která již dosloužila. Díky nim se nám daří zvyšovat účinnost zdrojů. OVZDUŠÍ: Za posledních 20 let se EU podařilo snížit hladinu několika typů látek znečišťujících ovzduší. Tak například emise olova klesly přibližně o 90 %. Přes tyto úspěchy však znečištění ovzduší patří k těm největším problémům životního prostředí v Evropě a každoročně má na svědomí mnoho předčasných úmrtí. Evropská unie ještě nedosáhla stanoveného cíle, tj. zajistit takovou kvalitu ovzduší, která by neměla negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. V roce 2013 Komise na základě nejnovějších vědeckých poznatků a analýzy nákladové efektivnosti představila soubor opatření s názvem Čisté ovzduší, jímž aktualizovala stávající legislativu. Cílem je zlepšit kvalitu ovzduší snížením objemu škodlivých emisí, které produkují průmyslové podniky, doprava, zemědělství a energetika, a omezit jejich dopad na lidské zdraví a životní prostředí. VODA: V posledních desetiletích zavedla EU rozsáhlá opatření na zajištění vysoké kvality vody. Zpočátku se jednalo o opatření zaměřená na ochranu veřejného zdraví. Následovala opatření, jimiž se řešil environmentální dopad sektorů s velkou spotřebou vody, jako je zemědělství, průmysl a domácnosti. Hlavní právní norma EU rámcová směrnice o vodě stanoví, že veškeré vodní toky, jezera, pobřežní a podzemní vody musí do roku 2015 splňovat přísné požadavky na kvalitu vody. Členské státy tak mají povinnost stav vod na svém území kontrolovat a případně předložit plán, podle kterého budou při jejich čištění postupovat. Dalším významným právním předpisem EU je rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí, která stanoví koordinovaný přístup v otázkách řízení lidské činnosti s dopadem na mořské prostředí. Podle uvedené směrnice musí členské státy EU zavést do roku 2015 opatření, jimiž se zajistí, že odpad, který skončí v moři, popř. je z moře vyplaven na pobřeží, nebude poškozovat mořské ani pobřežní životní prostředí. Do roku 2020 se má navíc dosáhnout úplného ozdravení mořských vod. Evropská komise vydala návrh na zajištění ochrany evropských vodních zdrojů i po roce 2020, který by měl pomoci EU při dosahování stanovených cílů. Bude sloužit jako nástroj k zefektivnění hospodaření s vodními zdroji a k zohlednění této otázky v ostatních politických oblastech.

13 Ž i v o t n í p r o s t ř e d í 13 Voda ke koupání Evropská komise vydává každoročně zprávu o kvalitě vody ke koupání, která poskytuje aktuální přehled stavu vody na více než místech ke koupání ve 28 členských státech EU, Albánii a Švýcarsku. Jde o kvalitu vody koupališť, rybníků, jezer, řek a samozřejmě přímořských letovisek. Ze zpráv vyplývá, že celková kvalita vody ke koupání v EU se od roku 1990 výrazně zlepšila. Tehdy normám stanoveným v EU neodpovídalo 9,2 % přímořských letovisek a 11,9 % míst ke koupání ve vnitrozemí. Do roku 2013 tyto hodnoty klesly na 1,9 % a 2,4 %. Veřejnost tak má nyní k dispozici velmi jednoduchý nástroj, kterým si kvalitu vody v daném místě zjistí. Jedná se o aplikaci na stránkách Evropské agentury pro životní prostředí EEA, konkrétně část o kvalitě vody ke koupání v rámci Evropského systému informací o vodě (WISE). Pomocí aplikace s názvem Eye on Earth si můžete zobrazit konkrétní část pobřeží nebo místo u jezera či řeky, a to buď jako mapu nebo z ptačí perspektivy. bathing/state of bathing waters-1 Díky legislativě EU na ochranu životního prostředí se celková kvalita vody ke koupání v Unii za posledních deset let výrazně zlepšila. HLUK: Nadměrný hluk neboli tzv. hlukové znečištění se spojuje s výskytem celé řady zdravotních problémů. Negativní vliv má i na volně žijící živočichy. Evropská unie reguluje míru hluku u několika zdrojů, včetně motorových vozidel, vlaků a motorových či elektrických zařízení provozovaných venku. V roce 2002 byla přijala směrnice EU o hluku ve venkovním prostředí, podle níž mají členské státy povinnost sestavovat mapy hladiny hluku ve městech a velkoměstech a u hlavních dopravních cest, železnic a civilních letišť. V případě nutnosti musí rovněž vypracovat plán dalšího postupu. LESY: V současné době dochází v celém světě k rozsáhlému kácení lesů. EU vyzvala celosvětovou komunitu, aby do roku 2020 snížila globální odlesňování o polovinu a do roku 2030 ho zcela zastavila. Unie zároveň spolupracuje s několika zeměmi, které dřevo vyvážejí, na zlepšení správy jejich lesů a souvisejících otázek. Díky stávající legislativě EU se riziko, že dojde na území Unie k prodeji nelegálně těženého dřeva, minimalizuje. PŮDA: Otázky ochrany půdního fondu nejsou upraveny žádnou specifickou právní normou EU, nicméně mnohé problémy, které mají na půdu vliv, jsou řešeny v opatřeních týkajících se ochrany vodních zdrojů, průmyslového znečištění, chemických látek, pesticidů či ochrany přírody. Evropská unie přijala strategii, která se zabývá různými riziky, jež se mohou půdy týkat, především těch, které vyplývají ze zemědělských postupů či průmyslových procesů. V roce 2012 vydala Evropská komise pokyny, v nichž upozorňuje na nebezpečí plynoucí ze zakrývání půdy nepropustným materiálem, jako je např. beton. Zároveň navrhuje udržitelnější alternativy. istockphoto.com/christian Martínez Kempin

14 14 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Výhled do budoucna Zajistit udržitelnost našeho životního prostředí a zachovat přírodní zdroje na pevnině i v moři pro další generace patří ke klíčovým politickým cílům, které si vyžadují činnost na všech úrovních. Ochrana životního prostředí jde ruku v ruce s uchováním naší konkurenceschopnosti. Politika ochrany životního prostředí hraje klíčovou roli při vytváření pracovních míst a stimulaci investic. Evropské hospodářství se musí přetransformovat tak, aby bylo schopné produkovat větší hodnotu při použití menšího objemu surovin. Zároveň je třeba změnit naše spotřebitelské chování. K této přeměně napomáhají politiky, které podporují výzkum, usnadňují vstup inovativních výrobků a služeb, jež šetří životní prostředí, na trh a zvyšují povědomí veřejnosti o těchto otázkách. Akční program EU pro životní prostředí do roku 2020 Obecný akční program EU pro životní prostředí do roku 2020 stanoví dlouhodobou strategii, která má být dostatečně flexibilní na to, aby mohla reagovat na měnící se situaci v budoucnu a případná stále častější systémová rizika, jimž musíme čelit. Program obsahuje obecný přístup k otázkám životního prostředí a uvádí jasné směřování k ekologické, konkurenceschopné ekonomice, která bude zohledňovat ochranu přírodních zdrojů a zdraví současné i budoucí generace. Při současném trendu by mohla poptávka po potravinách, krmivech pro hospodářská zvířata a po vláknině vzrůst do roku 2050 až o 70 %. Pokud nepřestaneme zdroje vyčerpávat tímto tempem, budeme k pokrytí svých potřeb potřebovat více než dvě Země. R. Scholtz

15 Ž i v o t n í p r o s t ř e d í 15 Evropská unie disponuje propracovanou politikou na ochranu životního prostředí, která je zasazena do komplexního, stabilního právního rámce, jenž je nyní třeba implementovat. Kromě významných výhod, které bude tato legislativa mít pro zdraví obyvatelstva a životní prostředí, se promítne její realizace v praxi rovněž do tří oblastí: vznikne prostředí, v němž budou moci hospodářské subjekty na vnitřním trhu působit za stejných podmínek, dojde ke stimulaci inovací a evropské podniky získají výhodu tzv. prvního tahu a stanou se průkopníky ve svém odvětví. Náklady spojené s neprovedením právních předpisů jsou oproti tomu vysoké a obecně se odhadují přibližně na 50 miliard eur ročně, do čehož jsou zahrnuty i náklady související s řízením o nesplnění povinnosti. Komise rovněž dostává četné stížnosti přímo od občanů Unie, jež lze mnohé lépe řešit na úrovni členského státu nebo na úrovni místní. Prioritou na příštích několik let proto zůstává lepší provádění unijních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí na úrovni členských zemí. Jednotlivé oblasti Více než kdy předtím se politika životního prostředí zaměří do roku 2020 na přechod na ekologičtější, oběhové hospodářství. To je nejjednodušší způsob, jak vyřešit dlouhodobé otázky, jako například problémy v oblasti zdraví, degradaci životního prostředí a nezaměstnanost, a přitom dosáhnout udržitelného hospodářského růstu. Ekodesign, prevence vzniku odpadu, recyklace, opětovné použití to vše může evropským podnikům přinést úspory ve výši až 600 miliard eur ročně. Zároveň se tím značně sníží objem emisí skleníkových plynů v EU. Dnes se již běžně uznává skutečnost, že stav životního prostředí nelze zlepšit pouze politikou v této oblasti a že ekologický aspekt by měl být obsažen i v ostatních politikách. Například splnění cílů strategie EU v oblasti biodiverzity a zastavení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2020 si vyžaduje, aby se ochrana biodiverzity a ekosystémů stala nedílnou součástí ostatních politik EU, zvláště v oblasti zemědělství a rybolovu. Hospodářský růst a prosperitu obecně nelze zachovat, pokud se nebudeme lépe starat o přírodní bohatství této planety. Přírodní zdroje jsou totiž pro mnoho hospodářských odvětví naprosto nezbytné. Výzvy Nelze již přehlížet skutečnost, že Evropa a její životní prostředí čelí závažným globálním hrozbám. Patří k nim vzrůstající počet obyvatel planety, rozrůstající se střední třída s vysokými nároky na spotřebu, rychlý hospodářský růst v rozvíjejících se ekonomikách, neustále stoupající poptávka po energii a zostřující se celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích. Většinu z uvedených problémů nemůžeme přímo ovlivnit, ale EU může ve světě propagovat účinnou environmentální správu a pomoci tak ostatním zemím na cestě k udržitelnějšímu rozvoji. Hodně toho však můžeme udělat pro zvýšení odolnosti životního prostředí Evropy vůči budoucím hrozbám. EU má k dispozici bezprecedentní informační zdroje a technologie, nové metody účetní evidence zdrojů, zavedené postupy v oblasti prevence a předběžné opatrnosti a bohaté zkušenosti s nápravami ekologických škod a postihování těch, kdo se o znečištění životního prostředí přičinili. Účinnější může být i správa záležitostí týkajících se životního prostředí. Toho dosáhneme odhodlaným sledováním stavu životního prostředí a shromažďováním aktuálních zpráv o stavu znečištění a odpadu pomocí nejnovějších poznatků a technologií. K dosažení stanovených cílů a zajištění regulatorní stability pro podniky nám pomůže i lepší provádění stávajících politik. Vize Tím vším chceme do roku 2050 zajistit, aby občané EU mohli žít v bezpečném a zdravém životním prostředí, které je spravováno s ohledem na jeho omezení a ekologickou odolnost. V našem úsilí o dosažení cílů stanovených na rok 2020 se můžeme řídit vizí, kterou uvádí Akční program EU pro životní prostředí: V roce 2050 budeme žít spokojeně, v ekologických mezích naší planety. Zdrojem naší prosperity a zdravého životního prostředí je inovační a cyklická ekonomika, v níž se ničím neplýtvá a v níž jsou přírodní zdroje spravovány udržitelným způsobem a biologická rozmanitost je chráněna, ceněna a obnovována způsoby, jež posílí odolnost naší společnosti. Náš růst s nízkými emisemi uhlíku je již dávno oddělen od využívání zdrojů a udává krok zabezpečené a udržitelné globální společnosti.

16 16 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E NA CS-C Další informace XX Přehled informací o politice životního prostředí EU: XX Informace o Evropské agentuře pro životní prostředí: XX Podrobnější informace o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): XX Máte nějaké dotazy ohledně EU? Kontaktujte službu Europe Direct: tel.: ISBN doi: /9066

POLITIKY EVROPSKÉ UNIE. Životní prostředí. Kvalitní životní prostředí pro budoucí generace. Otázky životního prostředí nelze dál přehlížet

POLITIKY EVROPSKÉ UNIE. Životní prostředí. Kvalitní životní prostředí pro budoucí generace. Otázky životního prostředí nelze dál přehlížet POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Životní prostředí Kvalitní životní prostředí pro budoucí generace Otázky životního prostředí nelze dál přehlížet OBSAH K čemu potřebujeme politiku životního prostředí?... 3 POLITIKY

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 28. 6. 2010 2010/2001(BUD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Rozpočtový výbor k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

11978/11 ph/in/vmu 1 DG I 1A

11978/11 ph/in/vmu 1 DG I 1A RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. června 2011 (24.06) (OR. en) 11978/11 ENV 577 AGRI 475 DEVGEN 203 PI 75 FORETS 57 PECHE 169 RECH 249 ONU 96 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Prioritní strategie EU pro nakládání s odpady Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář Ekomonitor Praha, 9. 11. 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU pro odpadové

Více

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Ondřej Pašek Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Principy pro příští období 1. Prevence místo hašení problémů: levnější a účinnější Úspory energie a čisté ovzduší Využití materiálů místo spaloven

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016 Podprogram klima programu LIFE Politické priority 2016 Cíle LIFE CLIMA Přispět k posunu směrem k účinném využívání zdrojů, nízkouhlíkovému hospodářství a rozvoji odolnému vůči změně klimatu Zlepšit rozvoj,

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 2 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor Odbor ochrany vod VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky Praha, 15. 9.

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Politiky Evropské unie Sdílené politiky Evropské unie. Evropská unie a euroregiony

Politiky Evropské unie Sdílené politiky Evropské unie. Evropská unie a euroregiony Politiky Evropské unie Sdílené politiky Evropské unie Evropská unie a euroregiony Regionální politika a politika soudržnosti podpora celoevropských cílů zajištění růstu vytváření pracovních míst energetická

Více

PROGRAM LIFE. pro životní prostředí a oblast klimatu. Ostrava, 30. 9. 2015

PROGRAM LIFE. pro životní prostředí a oblast klimatu. Ostrava, 30. 9. 2015 PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Ostrava, 30. 9. 2015 Program LIFE Komunitární program pro životní prostředí a oblast klimatu 2014-2020; Nařízení (ES) č. 1293/2013 z 11. 12. 2013; Podpora

Více

Čistá energie pro všechny Evropany

Čistá energie pro všechny Evropany Čistá energie pro všechny Evropany Energetická účinnost Radoš HORÁČEK GŘ Energie.C3 Energetická účinnost PRINCIP: ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRVNÍ PROČ? Nejlevnější energie je tak, kterou nespotřebujeme Energetická

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA. 2. aktualizované a rozšířené vydání

JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA. 2. aktualizované a rozšířené vydání LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTOR A EVROPSKÁ UNIE JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA 2. aktualizované a rozšířené vydání Ministerstvo zemědělství České republiky LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTOR A EVROPSKÁ UNIE 2. aktualizované

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Delegace Prognózování Stálého výboru pro zemědělský výzkum na téma Udržitelné

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 9:

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 9: EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 9: Trvalá udržitelnost lesních ekosystémů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Co

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více