Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace Životní prostředí Ochrana životního prostředí jde ruku v ruce se zachováním naší konkurenceschopnosti

2 2 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E OBSAH K čemu potřebujeme politiku ochrany životního prostředí 3 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která prezentuje činnost EU v různých oblastech, důvody jejích opatření a jejich výsledky. Jak EU politiku ochrany životního prostředí vytváří 5 Jak EU postupuje 8 Výhled do budoucna 14 Další informace 16 Elektronické verze publikací najdete na této internetové stránce: Jak funguje Evropská unie Evropa ve 12 lekcích Evropa 2020 Evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bankovnictví a finance Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální média Mezinárodní spolupráce a rozvoj Migrace a azyl Námořní záležitosti a rybolov Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Spotřebitelé Spravedlnost, základní práva a rovnost Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostředí Politiky Evropské unie: Životní prostředí Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Informace pro občany 1049 Brusel BELGIE Rukopis dokončen v listopadu 2014 Ilustrace na obálce a na str. 2: Jupiter Images 16 s cm ISBN doi: /9066 Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2015 Evropská unie, 2015 Reprodukce je povolena. V případě použití nebo reprodukce samotných fotografií je nutné žádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.

3 Ž i v o t n í p r o s t ř e d í 3 K čemu potřebujeme politiku ochrany životního prostředí Životní prostředí ze své podstaty překračuje všechny hranice dané politickými či právními vztahy nebo jinak vyměřené člověkem. K řešení otázek životního prostředí je tak naprosto nezbytná spolupráce členských států EU mezi sebou i se zbytkem světa. Tyto otázky se totiž dotýkají nás všech. Jedná se o znečištění, období extrémního sucha, záplavy, ubývání biodiverzity a další rizika ohrožující přírodní bohatství Evropy. Hlavním cílem evropské politiky ochrany životního prostředí je zlepšovat kvalitu životního prostředí, chránit zdraví obyvatel, využívat přírodní zdroje rozumně a uvážlivě a prosazovat mezinárodní opatření v zájmu řešení celosvětových i regionálních environmentálních problémů. Vytvoření koordinované strategie v oblasti životního prostředí v rámci celé EU umožní posílit synergie a soudržnost s ostatními politikami EU, zajistit spravedlivé podmínky pro činnost řady podniků, jichž se právní předpisy v této oblasti dotýkají, a zabránit vzniku překážek omezujících rozvoj jednotného trhu. Způsob, jakým se k životnímu prostředí chováme dnes, bude mít obrovský vliv na podobu světa, v němž budou žít budoucí generace. Přírodní zdroje naší planety nejsou nevyčerpatelné. Neměli bychom tak jejich využívání brát na lehkou váhu. Naopak, měli bychom přemýšlet o tom, jak zastavit stále rostoucí tlak, který je na jejich čerpání vyvíjen. Je nezbytné se snažit, aby měla veřejnost o těchto otázkách větší povědomí, využívat přírodní zdroje účinněji a potlačovat praktiky, které vedou k plýtvání zdroji a škodí životnímu prostředí. Jinak totiž nezanecháme budoucím generacím nic z toho, na co mají právoplatný nárok. O řešení této problematiky se však musíme přičinit všichni občané, podniky, nevládní organizace i správní subjekty na evropské, celostátní, regionální i místní úrovni. Rostoucí poptávka po surovinách Svými návyky i svým jednáním klademe na tuto planetu obrovské nároky. Během 20. století se spotřeba fosilních paliv ve světě zvýšila dvanáctkrát a těžba surovin se zvýšila třicetčtyřikrát. Při současném trendu by navíc potřebný objem potravin a krmiva pro hospodářská zvířata mohl do roku 2050 vzrůst až o 70 %. Pokud nepřestaneme zdroje vyčerpávat tímto tempem, budeme k pokrytí svých potřeb potřebovat více než dvě Země. Historie ochrany životního prostředí istockphoto.com/eva serrabassa Evropská politika ochrany životního prostředí prošla od svého vzniku již mnoha změnami. Změnily se i hlavní problémy, kterým Evropa v této oblasti čelí. V 70. a 80. letech minulého století byla ve středu pozornosti klasická ekologická témata, jako je ochrana živočišných a rostlinných druhů a zlepšování kvality ovzduší a vody snižováním emisí látek znečišťujících životní prostředí. V současné době se klade důraz na systematičtější přístup, který bere v úvahu vztahy mezi různými tématy i jejich globální dimenzi. To znamená, že se již nesnažíme pouze situaci napravovat, ale chceme degradaci životního prostředí předcházet. Při tvorbě a financování politik, jako je zemědělství, energetika, doprava, rybolov, regionální rozvoj, výzkum, inovace a zahraniční pomoc, se tak musí plně zohledňovat jejich dopad na životní prostředí. Díky tomu lze zajistit, že přístup k řešení ekologických problémů bude koherentní a bude využívat všech synergií.

4 4 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Po více než čtyřech desetiletích politiky ochrany životního prostředí na úrovni EU se podařilo vytvořit v této oblasti soubor evropských právních předpisů. Jejich uvádění do praxe je však stále problematické. Až se podaří tento nedostatek odstranit, projeví se plně potenciál všech těchto předpisů. O to se snaží nový akční program EU pro životní prostředí (viz kapitola Výhled do budoucna ). Soulad životního prostředí a hospodářství Ekologické a ekonomické cíle se vzájemně doplňují. Jde o dvě strany stejné mince. Ekologizací hospodářství se sníží náklady na ochranu životního prostředí, jelikož dojde k účinnějšímu využívání zdrojů. Díky moderním, ekologickým technologiím mohou zároveň vzniknout nová pracovní místa, může se stimulovat hospodářství a posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu. Směr v této oblasti určuje evropská strategie pro hospodářský růst Evropa V ní je jako jedna ze sedmi prioritních iniciativ pevně stanoveno efektivní využívání vyčerpatelných přírodních zdrojů. K dosažení základních cílů této strategie přechodu k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu, který přemění Unii na znalostní ekonomiku efektivně využívající zdroje napomáhá právě politika ochrany životního prostředí. Například zvýšením odolnosti našich ekosystémů, z nichž získáváme potraviny, pitnou vodu, suroviny a jiné zdroje, se dosáhne zvýšení produktivity i kvality našeho života a zároveň se sníží náklady na veřejné zdraví. Zahraniční spolupráce Problémy životního prostředí se zpravidla neomezují na území jednoho státu, ale zasahují podstatně větší oblasti. Ovzduší, vodní toky, moře, faunu a floru nemůžeme uzavřít do geopolitických hranic. Čím více se Evropské unii podaří motivovat sousední země, v ideálním případě celý svět, aby si v ochraně životního prostředí stanovily stejně vysokou laťku jako EU, o to lepší bude i kvalita našeho životního prostředí. Stejně aktivní je Unie i u sousedních zemí nebo při mezinárodních jednáních na téma udržitelného rozvoje, biologické rozmanitosti a změny klimatu. Udržitelnost životního prostředí, o níž EU usiluje v dlouhodobém horizontu, je také jedním z rozvojových cílů tisíciletí Organizace spojených národů. Podpora ze strany veřejnosti Snahy EU o zlepšení životního prostředí mají širokou podporu veřejnosti. Z výsledků celoevropského průzkumu provedeného v polovině roku 2014 vyplývá, že pro 95 % respondentů je ochrana životního prostředí osobně důležitá. Téměř tři čtvrtiny účastníků průzkumu uvedly, že ochrana životního prostředí může vést ke stimulaci hospodářského růstu, a více než 75 % respondentů zastává názor, že právní předpisy EU jsou nezbytné pro ochranu životního prostředí v jejich zemi. Největší obavy má veřejnost podle průzkumu ze znečištění ovzduší a vodních zdrojů, z rostoucího objemu odpadu a vyčerpání přírodních zdrojů. V dnešní době se naše ekologické a ekonomické cíle vzájemně doplňují. Jde o dvě strany stejné mince. istockphoto.com/robert Churchill

5 Ž i v o t n í p r o s t ř e d í 5 Jak EU politiku ochrany životního prostředí vytváří Provádění Od 70. let 20. století přijala EU v oblasti ochrany životního prostředí přes 200 právních předpisů. Existence této legislativy sama o sobě však nemá velký význam, nejsou li předpisy řádně uplatňovány a na jejich uplatňování se dostatečně nedohlíží. Musíme se proto nyní zasadit o to, aby se pravidla a normy, na nichž se členské země dohodly, skutečně prováděly. To však není tak jednoduché, jelikož na uplatňování jednotlivých předpisů se podílí různé subjekty, ať již jde o kontrolní orgány či soudy členských zemí, nevládní organizace či jednotlivce uplatňující své právo podílet se na veřejném dění. Neuplatňování těchto právních předpisů má mnoho negativních důsledků. Může to narušit plnění základních cílů ochrany životního prostředí, poškodit zdraví obyvatel a znejistit podniky a průmyslové závody, jelikož se nemohou spolehnout na to, že dohodnuté normy budou jednotně uplatňovány v celé Unii. Řádné uplatňování této legislativy může naopak přinést finanční výhody. Úplné uplatňování právních předpisů EU týkající se nakládání s odpadem by například dalo vzniknout až pracovních míst a snížilo by roční čisté náklady v této oblasti o 72 miliard eur. Evropská komise může na členský stát, který právní předpisy řádně neuplatňuje, podat žalobu u Evropského soudního dvora. Takové případy porušení závazků, z nichž většina se týká životního prostředí, nejsou pro členské státy pouze ostudou, ale mohou při opakovaného neplnění závazků vést k uložení pokuty. Role trhu Trh je jedním z nákladově efektivních způsobů, jak ochránit životní prostředí, zlepšovat jeho stav a zmírnit tlak na využívání vzácných přírodních zdrojů. Motivovat podniky i spotřebitele k tomu, aby volily ekologičtější výrobní postupy a produkty, lze prostřednictvím daní a dotací. Mnohé z těchto systémů se již využívají vybírají se například poplatky za kácení stromů či za likvidaci odpadu. Evropská komise by uvítala, kdyby se v průmyslu, dopravě, zemědělství a energetice postupně odstranily pobídky, které motivují k používání energeticky intenzivních procesů a výrobků a které způsobují znečišťování. Koncepce politik se musí opírat o věrohodné údaje, jež osvětlují příčiny a následky změn v životním prostředí. Jen tak lze na danou problematiku vhodně reagovat a vytvořit pro její řešení odpovídající strategii. Mnoho údajů přitom poskytují jednotlivé členské země. Tyto údaje spolu s celoevropskými soubory dat pak analyzuje Evropská agentura pro životní prostředí, která pro tvorbu této politiky dodává EU podklady. K získávání přesných, spolehlivých údajů a na zajištění toho, aby docházelo k výměně získaných informací, zřídila Evropská unie několik programů. Například program Copernicus poskytuje údaje o naší planetě z družic pro pozorování Země, které doplňuje o data získaná z monitorovacích stanic na pevnině, moři a v atmosféře. Cílem je shromáždit mnoho různých typů datových souborů, které se pak využijí při vytváření environmentální politiky i při jejím provádění. Žaloba je však vždy tou poslední možností. Komise se raději snaží členským státům s účinným prováděním předpisů pomoci. Poskytuje jim finanční podporu a pomáhá jim při zajišťování potřebné kapacity. Dále klade důraz na prohlubování znalostí o stavu životního prostředí a na získávání informací o tom, jak členské státy plní své závazky v praxi. Všem členským zemím Evropská komise doporučila, aby zřídily nezávislý orgán podobný úřadu veřejného ochránce práv (tzv. ombudsmana), který by prověřoval stížnosti veřejnosti týkající se životního prostředí.

6 6 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Evropská agentura pro životní prostředí Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) shromažďuje údaje od členských států a vytváří z nich evropské datové soubory. Sestavuje rovněž indikátory a zprávy týkající se stavu životního prostředí. Svou činnost zahájila v roce 1994 a sídlí v Kodani. Za úkol má pomáhat EU a členským zemím činit informovaná rozhodnutí o tom, jak zlepšit naše životní prostředí. Radí jim, jak začlenit otázky ochrany životního prostředí do hospodářských politik, abychom se přiblížili cíli udržitelného hospodářství. Zároveň koordinuje činnost Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí. Podpora ekologických inovací Ekologickou inovací je každá forma inovace, která vede k podstatnému a prokazatelnému pokroku v realizaci cíle udržitelného rozvoje nebo o tento pokrok usiluje, a to snížením dopadů na životní prostředí, zvýšením odolnosti vůči zátěži, jež je na životní prostředí vyvíjena, nebo dosažením účinnějšího a zodpovědnějšího využívání přírodních zdrojů. istockphoto.com/henrik Jonsson Daně i dotace mohou podniky přimět k tomu, aby se chovaly ekologičtěji.

7 Ž i v o t n í p r o s t ř e d í 7 Zvyšování informovanosti Evropská komise se snaží zvýšit povědomí veřejnosti o ekologických otázkách mnoha nejrůznějšími způsoby. Každoroční událostí je například tzv. Zelený týden, kdy se do Bruselu sjedou tisíce odborníků na ochranu životního prostředí a během čtyř dní diskutují o zásadních problémech v této oblasti, jako je zachování biologické rozmanitosti nebo ochrana vodních zdrojů. Komise rovněž organizuje různé soutěže s ekologickou tematikou. Cena s názvem Evropské zelené město je udělována městům, které jdou v péči o životní prostředí ostatním příkladem. Získat tento titul je rok od roku těžší. Úsilí podniků, veřejných orgánů i jednotlivců o ochranu životního prostředí je oceňováno v jiných soutěžích. Evropské zelené město K získání titulu Evropského zeleného města musí dané město po určitou dobu dosahovat vysokého environmentálního standardu, zavázat se k plnění cílů udržitelného rozvoje a jít příkladem. Vítězná města: Rok 2010: Stockholm Rok 2011: Hamburk Rok 2012: Vitoria Gasteiz Rok 2013: Nantes Rok 2014: Kodaň Rok 2015: Bristol Rok 2016: Lublaň Podpora inovací Odvětví ekologických inovací již tvoří důležitou součást evropské ekonomiky. S výjimkou obnovitelných zdrojů energie však ekologické inovace na trh vstupují poměrně pomalu. Jedním z důvodů je například skutečnost, že tržní ceny nedostatečně odrážejí skutečné environmentální náklady a výhody těchto výrobků. Navíc stále existují pobídky a dotace, kterými se podporují neekologické činnosti, při nichž se přírodními zdroji plýtvá, a neflexibilní, zastaralé hospodářské struktury. Evropský akční plán pro ekologické inovace upozorňuje na specifické faktory, které mohou tento typ inovací stimulovat a usnadňovat jejich uplatňování na trhu. Na ekologické inovace a výzkum mohou podniky, které se jim věnují či je využívají, získat finanční prostředky. Evropská unie chce motivovat k většímu využívání ekologických technologií. Proto podporuje ekologické veřejné zakázky, používání ekoznaček i kalkulaci ceny výrobku, která zohledňuje předpokládané náklady na jeho celý životní cyklus.

8 8 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Jak EU postupuje Dostupnost přírodních zdrojů je základním předpokladem dobrého fungování hospodářství i životního prostředí. Suroviny sehrály za poslední dvě století zásadní roli při hospodářském pokroku lidské společnosti. Avšak doba, kdy jsme jich měli k dispozici neomezené množství, a téměř zadarmo, jsou nenávratně pryč. Počet obyvatel roste. Stoupá navíc i jejich životní standard, což zvyšuje poptávku, cenu produktů a v konečném důsledku to snižuje objem již tak vzácných přírodních zdrojů, které jsou pro nás a fungování naší společnosti naprosto nezbytné, jako například kovy, nerostné suroviny a potraviny. Každý den se počet obyvatel této planety zvýší o osob. Na konci příštího desetiletí se střední třída v rozvojových zemích, jejíž životní styl je zaměřen na spotřebu, pravděpodobně rozroste o další 2 miliardy lidí. Mezi nabídkou a poptávkou je čím dál tím větší nesoulad. Pokud bude obyvatelstvo Země spotřebovávat přírodní zdroje současným tempem i nadále, bude v roce 2050 potřebovat k uspokojení svých potřeb hned dvě takové planety. Nezačneme li proto zdroje využívat účinněji, budou naděje milionů lidí na lepší život zmařeny. Účinné využívání zdrojů Evropská komise si účinné využívání zdrojů stanovila jako jeden z klíčových úkolů. To znamená produkovat více hodnoty za použití menšího množství surovin, které by se navíc měly používat udržitelným způsobem, a to během celého jejich životního cyklu. K tomu je zapotřebí inovací, změny ve způsobu výroby i v chování spotřebitelů, jakož i zavedení správných pobídek a cenových signálů. Na konci roku 2011 odsouhlasily vlády členských zemí EU Plán pro Evropu účinně využívající zdroje. V něm se klade důraz na zásadní změnu hospodářského a politického přístupu, jakož i změnu v chování nás všech. Plán obsahuje cíle, kterých je třeba v různých politických oblastech dosáhnout, aby se nám během 40 let podařilo vytvořit takové hospodářství, které nám zajistí vysokou životní úroveň, ale bude přitom mnohem méně zatěžovat životní prostředí. Díky recyklaci můžeme snížit potřebu těžby nových surovin. J. Toland

9 Ž i v o t n í p r o s t ř e d í 9 European Union Síť Natura 2000, v jejímž rámci jsou chráněny živočišné a rostlinné druhy v jejich přirozeném prostředí, pokrývá téměř 18 % území EU. Potřeba efektivnějšího využívání vzácných zdrojů je tak začleňována do všech politik EU. Na podzim roku 2011 zahájila Evropská komise informační kampaň, jejímž cílem bylo motivovat občany ke změně jejich návyků. Kromě toho zřídila panel na vysoké úrovni, který se skládá z tvůrců politik, zástupců průmyslu a odborníků se zaměřením na hospodářské a ekologické otázky. Na jaře roku 2014 předložil panel soubor doporučení. Účinné využívání zdrojů Zefektivnit využívání zdrojů můžeme tak, že hospodářský růst nebude závislý pouze na jejich spotřebě. To přiměje hospodářské subjekty vyrábět větší hodnotu s použitím menšího množství zdrojů tak, že budou zdroje využívat udržitelným způsobem a minimalizovat jejich dopad na životní prostředí.

10 10 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Albrecht Föhl, of LIFE07 NAT/D/ LIFE Streuobstwiese Albvorland Zdravé ekosystémy jsou základem zachování biologické rozmanitosti Evropy. Biologická rozmanitost Velkým přínosem pro dosažení obecnějších ekologických cílů EU by mohla být dobře fungující síť typu Natura K těmto cílům patří zabránit další ztrátě biodiverzity a tento negativní trend do roku 2020 zvrátit. Termín biodiverzita neboli biologická rozmanitost se používá pro označení bohatství přírody se všemi jejími živočišnými a rostlinnými druhy, ekosystémy a její genetickou rozmanitostí. Na začátku roku 2011 přijala EU svou aktualizovanou strategii týkající se biodiverzity, a to jen několik měsíců poté, co byl v japonském městě Nagoja schválen ambiciózní globální program. Hlavním cílem strategie EU je zastavit do roku 2020 ubývání biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb v EU. Dále co do největší míry zajistit jejich obnovu a zvýšit míru, jakou se EU podílí na celosvětovém úsilí, jímž chce dosáhnout ubývání biodiverzity. Ekosystémy jsou důležité samy o sobě, ale zároveň jsou životně důležitým zdrojem potravin, krmiv, pohonných hmot, léčiv atp. Pomáhají rovněž regulovat podnebí, zabraňují záplavám, zajišťují přirozené čištění vody, opylování rostlin a tvorbu půdy. To všechno je nezbytné jak pro naše zdraví a kvalitu života, tak pro hospodářský růst a zajištění naší bezpečnosti.

11 Ž i v o t n í p r o s t ř e d í 11 Chráněné oblasti EU si je vědoma toho, že příroda nezná státní hranice, a proto vytvořila soubor přísných právních předpisů na její ochranu. Tyto snahy vyvrcholily zřízením celoevropské sítě Natura 2000, v jejímž rámci jsou definovány oblasti ochrany živočišných a rostlinných druhů i jejich stanovišť. Síť tvoří takových oblastí jedná se tedy o největší síť svého druhu na světě. Dnes je již prakticky dokončena a pokrývá téměř 18 % území EU, což odpovídá rozloze Německa, Polska a České republiky dohromady. Počátky sítě Natura spadají do roku 1979, kdy byl v EU přijat první zásadní právní předpis na ochranu přírody: směrnice o ochraně volně žijících ptáků. Stanoví ochranu volně žijícího ptactva v EU (přibližně 500 druhů) a ukládá zemím EU povinnost určit a chránit místa či oblasti, která pro tyto druhy mají zásadní význam. Dalším důležitým krokem byla směrnice o přírodních stanovištích. Z ní vyplývá členským zemím povinnost chránit přírodní stanoviště ohrožených druhů rostlin a živočichů. Směrnice se v současné době týká přibližně vzácných a ohrožených rostlin a živočichů a přibližně 230 typů vzácných přírodních stanovišť, včetně sečených luk, vřesovišť a slanisek, která jsou stavebními kameny ekosystémů. Síť Natura 2000 vychází ze skutečnosti, že člověk je nedílnou součástí přírody a že by lidé a příroda měli vedle sebe existovat jako partneři. Cílem není vyčlenit z chráněných oblastí hospodářskou činnost, ale spíše určit její hranice v zájmu ochrany hodnotné fauny i flory, včetně přírodních stanovišť. Financování sítě Natura 2000 tvoří součást zásadních politických oblastí EU. Nejdůležitější z nich je zemědělství, především rozvoj venkova spolu s agroenvironmentálními opatřeními a lesnictvím. Důležitou roli ve financování investic hraje politika soudržnosti, především v nových členských zemích. V rámci programu Natura 2000 se pečuje o zdravé ekosystémy, které poskytují hodnotné služby, jako např. vodu, úložiště uhlíku, ochranu proti záplavám a pobřežní erozi. Tyto služby mají podle odhadů hodnotu miliard eur ročně, což je výrazně více, než kolik činí roční náklady na provoz sítě Natura 2000 (tj. přibližně 6 miliard eur ročně). V hospodářství EU se za rok použije na jednu osobu přibližně 16 tun materiálu, z čehož se 6 tun přemění na odpad. istockphoto.com/steve Debenport

12 12 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Další úspěchy EU Kromě dvou politik, které zasahují do mnohých politických oblastí, tj. účinné využívání zdrojů a ochrana biologické rozmanitosti, se Unie intenzivně věnuje i jiným ekologickým otázkám. CHEMICKÉ LÁTKY: Bez chemických látek by se naše společnost již asi neobešla. Některé z nich však mohou závažně ohrozit lidské zdraví, jiné mohou způsobit škodu při nevhodném použití. Právě za účelem zajištění bezpečnosti chemických látek, ochrany životního prostředí i konkurenceschopnosti evropského průmyslu má EU světově nejpropracovanější legislativu upravující chemické látky. Nazývá se REACH neboli registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Veškeré chemické látky, které se v EU vyrobí či jsou na území Unie dovezeny, tak musí být zaregistrovány u Evropské agentury pro chemické látky, která sídlí v Helsinkách. Do roku 2018 musí tuto povinnost splnit všechny chemické látky používané v EU. Pokud látka zaregistrována nebude, bude zakázáno ji na území EU prodávat. Zvlášť přísná pravidla platí u těch nejnebezpečnějších produktů. Za vyhodnocení i řízení jakýchkoli rizik souvisejících s chemickými látkami odpovídají podniky, které je v Unii používají nebo prodávají. Zároveň mají povinnost poskytnout spotřebitelům příslušné bezpečnostní informace týkající se použití dané látky. ODPAD: V hospodářství EU se za rok použije na jednu osobu přibližně 16 tun materiálu. Z toho se šest tun přemění na odpad a polovina tohoto odpadu končí na skládkách. Jelikož vytváření odpadu se naše společnost nevyhne, vybízí Komise k tomu, aby se recykloval a aby se z něj získávaly zpět hodnotné zdroje. K tomuto cíli mohou sloužit například systémy poplatků za vznik či použití skládek nebo systém zpoplatnění odvozu odpadu podle jeho objemu. Některým členským zemím se už podařilo dosáhnout více než 80% míry recyklace a téměř se zbavily skládek. Jiné mají před sebou ještě velký kus práce. V současné době již v EU existují právní předpisy týkající se konkrétních druhů odpadu, např. vyřazeného elektrického a elektronického zařízení, obalů, baterií a akumulátorů, nebo vozidel, která již dosloužila. Díky nim se nám daří zvyšovat účinnost zdrojů. OVZDUŠÍ: Za posledních 20 let se EU podařilo snížit hladinu několika typů látek znečišťujících ovzduší. Tak například emise olova klesly přibližně o 90 %. Přes tyto úspěchy však znečištění ovzduší patří k těm největším problémům životního prostředí v Evropě a každoročně má na svědomí mnoho předčasných úmrtí. Evropská unie ještě nedosáhla stanoveného cíle, tj. zajistit takovou kvalitu ovzduší, která by neměla negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. V roce 2013 Komise na základě nejnovějších vědeckých poznatků a analýzy nákladové efektivnosti představila soubor opatření s názvem Čisté ovzduší, jímž aktualizovala stávající legislativu. Cílem je zlepšit kvalitu ovzduší snížením objemu škodlivých emisí, které produkují průmyslové podniky, doprava, zemědělství a energetika, a omezit jejich dopad na lidské zdraví a životní prostředí. VODA: V posledních desetiletích zavedla EU rozsáhlá opatření na zajištění vysoké kvality vody. Zpočátku se jednalo o opatření zaměřená na ochranu veřejného zdraví. Následovala opatření, jimiž se řešil environmentální dopad sektorů s velkou spotřebou vody, jako je zemědělství, průmysl a domácnosti. Hlavní právní norma EU rámcová směrnice o vodě stanoví, že veškeré vodní toky, jezera, pobřežní a podzemní vody musí do roku 2015 splňovat přísné požadavky na kvalitu vody. Členské státy tak mají povinnost stav vod na svém území kontrolovat a případně předložit plán, podle kterého budou při jejich čištění postupovat. Dalším významným právním předpisem EU je rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí, která stanoví koordinovaný přístup v otázkách řízení lidské činnosti s dopadem na mořské prostředí. Podle uvedené směrnice musí členské státy EU zavést do roku 2015 opatření, jimiž se zajistí, že odpad, který skončí v moři, popř. je z moře vyplaven na pobřeží, nebude poškozovat mořské ani pobřežní životní prostředí. Do roku 2020 se má navíc dosáhnout úplného ozdravení mořských vod. Evropská komise vydala návrh na zajištění ochrany evropských vodních zdrojů i po roce 2020, který by měl pomoci EU při dosahování stanovených cílů. Bude sloužit jako nástroj k zefektivnění hospodaření s vodními zdroji a k zohlednění této otázky v ostatních politických oblastech.

13 Ž i v o t n í p r o s t ř e d í 13 Voda ke koupání Evropská komise vydává každoročně zprávu o kvalitě vody ke koupání, která poskytuje aktuální přehled stavu vody na více než místech ke koupání ve 28 členských státech EU, Albánii a Švýcarsku. Jde o kvalitu vody koupališť, rybníků, jezer, řek a samozřejmě přímořských letovisek. Ze zpráv vyplývá, že celková kvalita vody ke koupání v EU se od roku 1990 výrazně zlepšila. Tehdy normám stanoveným v EU neodpovídalo 9,2 % přímořských letovisek a 11,9 % míst ke koupání ve vnitrozemí. Do roku 2013 tyto hodnoty klesly na 1,9 % a 2,4 %. Veřejnost tak má nyní k dispozici velmi jednoduchý nástroj, kterým si kvalitu vody v daném místě zjistí. Jedná se o aplikaci na stránkách Evropské agentury pro životní prostředí EEA, konkrétně část o kvalitě vody ke koupání v rámci Evropského systému informací o vodě (WISE). Pomocí aplikace s názvem Eye on Earth si můžete zobrazit konkrétní část pobřeží nebo místo u jezera či řeky, a to buď jako mapu nebo z ptačí perspektivy. bathing/state of bathing waters-1 Díky legislativě EU na ochranu životního prostředí se celková kvalita vody ke koupání v Unii za posledních deset let výrazně zlepšila. HLUK: Nadměrný hluk neboli tzv. hlukové znečištění se spojuje s výskytem celé řady zdravotních problémů. Negativní vliv má i na volně žijící živočichy. Evropská unie reguluje míru hluku u několika zdrojů, včetně motorových vozidel, vlaků a motorových či elektrických zařízení provozovaných venku. V roce 2002 byla přijala směrnice EU o hluku ve venkovním prostředí, podle níž mají členské státy povinnost sestavovat mapy hladiny hluku ve městech a velkoměstech a u hlavních dopravních cest, železnic a civilních letišť. V případě nutnosti musí rovněž vypracovat plán dalšího postupu. LESY: V současné době dochází v celém světě k rozsáhlému kácení lesů. EU vyzvala celosvětovou komunitu, aby do roku 2020 snížila globální odlesňování o polovinu a do roku 2030 ho zcela zastavila. Unie zároveň spolupracuje s několika zeměmi, které dřevo vyvážejí, na zlepšení správy jejich lesů a souvisejících otázek. Díky stávající legislativě EU se riziko, že dojde na území Unie k prodeji nelegálně těženého dřeva, minimalizuje. PŮDA: Otázky ochrany půdního fondu nejsou upraveny žádnou specifickou právní normou EU, nicméně mnohé problémy, které mají na půdu vliv, jsou řešeny v opatřeních týkajících se ochrany vodních zdrojů, průmyslového znečištění, chemických látek, pesticidů či ochrany přírody. Evropská unie přijala strategii, která se zabývá různými riziky, jež se mohou půdy týkat, především těch, které vyplývají ze zemědělských postupů či průmyslových procesů. V roce 2012 vydala Evropská komise pokyny, v nichž upozorňuje na nebezpečí plynoucí ze zakrývání půdy nepropustným materiálem, jako je např. beton. Zároveň navrhuje udržitelnější alternativy. istockphoto.com/christian Martínez Kempin

14 14 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Výhled do budoucna Zajistit udržitelnost našeho životního prostředí a zachovat přírodní zdroje na pevnině i v moři pro další generace patří ke klíčovým politickým cílům, které si vyžadují činnost na všech úrovních. Ochrana životního prostředí jde ruku v ruce s uchováním naší konkurenceschopnosti. Politika ochrany životního prostředí hraje klíčovou roli při vytváření pracovních míst a stimulaci investic. Evropské hospodářství se musí přetransformovat tak, aby bylo schopné produkovat větší hodnotu při použití menšího objemu surovin. Zároveň je třeba změnit naše spotřebitelské chování. K této přeměně napomáhají politiky, které podporují výzkum, usnadňují vstup inovativních výrobků a služeb, jež šetří životní prostředí, na trh a zvyšují povědomí veřejnosti o těchto otázkách. Akční program EU pro životní prostředí do roku 2020 Obecný akční program EU pro životní prostředí do roku 2020 stanoví dlouhodobou strategii, která má být dostatečně flexibilní na to, aby mohla reagovat na měnící se situaci v budoucnu a případná stále častější systémová rizika, jimž musíme čelit. Program obsahuje obecný přístup k otázkám životního prostředí a uvádí jasné směřování k ekologické, konkurenceschopné ekonomice, která bude zohledňovat ochranu přírodních zdrojů a zdraví současné i budoucí generace. Při současném trendu by mohla poptávka po potravinách, krmivech pro hospodářská zvířata a po vláknině vzrůst do roku 2050 až o 70 %. Pokud nepřestaneme zdroje vyčerpávat tímto tempem, budeme k pokrytí svých potřeb potřebovat více než dvě Země. R. Scholtz

15 Ž i v o t n í p r o s t ř e d í 15 Evropská unie disponuje propracovanou politikou na ochranu životního prostředí, která je zasazena do komplexního, stabilního právního rámce, jenž je nyní třeba implementovat. Kromě významných výhod, které bude tato legislativa mít pro zdraví obyvatelstva a životní prostředí, se promítne její realizace v praxi rovněž do tří oblastí: vznikne prostředí, v němž budou moci hospodářské subjekty na vnitřním trhu působit za stejných podmínek, dojde ke stimulaci inovací a evropské podniky získají výhodu tzv. prvního tahu a stanou se průkopníky ve svém odvětví. Náklady spojené s neprovedením právních předpisů jsou oproti tomu vysoké a obecně se odhadují přibližně na 50 miliard eur ročně, do čehož jsou zahrnuty i náklady související s řízením o nesplnění povinnosti. Komise rovněž dostává četné stížnosti přímo od občanů Unie, jež lze mnohé lépe řešit na úrovni členského státu nebo na úrovni místní. Prioritou na příštích několik let proto zůstává lepší provádění unijních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí na úrovni členských zemí. Jednotlivé oblasti Více než kdy předtím se politika životního prostředí zaměří do roku 2020 na přechod na ekologičtější, oběhové hospodářství. To je nejjednodušší způsob, jak vyřešit dlouhodobé otázky, jako například problémy v oblasti zdraví, degradaci životního prostředí a nezaměstnanost, a přitom dosáhnout udržitelného hospodářského růstu. Ekodesign, prevence vzniku odpadu, recyklace, opětovné použití to vše může evropským podnikům přinést úspory ve výši až 600 miliard eur ročně. Zároveň se tím značně sníží objem emisí skleníkových plynů v EU. Dnes se již běžně uznává skutečnost, že stav životního prostředí nelze zlepšit pouze politikou v této oblasti a že ekologický aspekt by měl být obsažen i v ostatních politikách. Například splnění cílů strategie EU v oblasti biodiverzity a zastavení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2020 si vyžaduje, aby se ochrana biodiverzity a ekosystémů stala nedílnou součástí ostatních politik EU, zvláště v oblasti zemědělství a rybolovu. Hospodářský růst a prosperitu obecně nelze zachovat, pokud se nebudeme lépe starat o přírodní bohatství této planety. Přírodní zdroje jsou totiž pro mnoho hospodářských odvětví naprosto nezbytné. Výzvy Nelze již přehlížet skutečnost, že Evropa a její životní prostředí čelí závažným globálním hrozbám. Patří k nim vzrůstající počet obyvatel planety, rozrůstající se střední třída s vysokými nároky na spotřebu, rychlý hospodářský růst v rozvíjejících se ekonomikách, neustále stoupající poptávka po energii a zostřující se celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích. Většinu z uvedených problémů nemůžeme přímo ovlivnit, ale EU může ve světě propagovat účinnou environmentální správu a pomoci tak ostatním zemím na cestě k udržitelnějšímu rozvoji. Hodně toho však můžeme udělat pro zvýšení odolnosti životního prostředí Evropy vůči budoucím hrozbám. EU má k dispozici bezprecedentní informační zdroje a technologie, nové metody účetní evidence zdrojů, zavedené postupy v oblasti prevence a předběžné opatrnosti a bohaté zkušenosti s nápravami ekologických škod a postihování těch, kdo se o znečištění životního prostředí přičinili. Účinnější může být i správa záležitostí týkajících se životního prostředí. Toho dosáhneme odhodlaným sledováním stavu životního prostředí a shromažďováním aktuálních zpráv o stavu znečištění a odpadu pomocí nejnovějších poznatků a technologií. K dosažení stanovených cílů a zajištění regulatorní stability pro podniky nám pomůže i lepší provádění stávajících politik. Vize Tím vším chceme do roku 2050 zajistit, aby občané EU mohli žít v bezpečném a zdravém životním prostředí, které je spravováno s ohledem na jeho omezení a ekologickou odolnost. V našem úsilí o dosažení cílů stanovených na rok 2020 se můžeme řídit vizí, kterou uvádí Akční program EU pro životní prostředí: V roce 2050 budeme žít spokojeně, v ekologických mezích naší planety. Zdrojem naší prosperity a zdravého životního prostředí je inovační a cyklická ekonomika, v níž se ničím neplýtvá a v níž jsou přírodní zdroje spravovány udržitelným způsobem a biologická rozmanitost je chráněna, ceněna a obnovována způsoby, jež posílí odolnost naší společnosti. Náš růst s nízkými emisemi uhlíku je již dávno oddělen od využívání zdrojů a udává krok zabezpečené a udržitelné globální společnosti.

16 16 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E NA CS-C Další informace XX Přehled informací o politice životního prostředí EU: XX Informace o Evropské agentuře pro životní prostředí: XX Podrobnější informace o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): XX Máte nějaké dotazy ohledně EU? Kontaktujte službu Europe Direct: tel.: ISBN doi: /9066

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. GE Power & Water Water & Process Technologies Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. Cenné zdroje Pokud spotřeba vody poroste nadále stejným tempem, jsou statistiky alarmující: do roku 2020 bude

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST MISTR Opavsko 2014+ STRATEGICKÝ DOKUMENT pro obce, podnikatele a spolky, analýza problémů a shoda na prioritách při jejich řešení

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Č.j.: TACR/5520/2015 Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech Oblast Podoblast Cíle VaVaI 1. Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Hovoříme o tzv. komunitárním právu ŽP

Hovoříme o tzv. komunitárním právu ŽP Hovoříme o tzv. komunitárním právu ŽP Je to rozsáhlý soubor environmentálních norem Nejdůležitější faktor ovlivňující národní legislativu ŽP V členských zemích (v roce 2012 je to 27 zemí) V kandidátských

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů Hlavní cíle výchovy a vzdělávání žáků v EVVO A. Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu B. Žák komunikuje o problémech životního, obhajuje a zdůvodňuje své názory a stanoviska

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Technologie úpravy vody pro energetiku

GE Power & Water Water & Process Technologies. Technologie úpravy vody pro energetiku GE Power & Water Water & Process Technologies Technologie úpravy vody pro energetiku Již více než století poskytuje GE dlouhodobá řešení, která pomáhají zákazníkům po celém světě k vyřešení nejnaléhavějších

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz A PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A.3 NÁRODNÍ DOKUMENTY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH: A.3.1 Strategie udržitelného rozvoje České republiky Zpracovatel - Prof. Ing. arch. Karel Maier,

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj Proč je současný trend neudržitelný? Co je to TUR základní mezníky pohledu (ANKETA) Společenský rozhodovací proces Indikátory TUR (hodnocení situace) Agenda 21

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více