Studijní a zkušební řád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní a zkušební řád"

Transkript

1 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. Studijní a zkušební řád Část první Úvodní ustanovení Článek 1: Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. (dále jen studijní a zkušební řád ) se vztahuje na studium v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných ve ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. (dále jen vysoká škola ) podle 44 až 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a statutu vysoké školy (dále jen statut ). Část druhá Studijní řád Článek 2: Přijetí ke studiu 1. Na přijímání ke studiu se vztahují 48 až 50 zákona a čl. 12 statutu. 2. Přijetí ke studiu probíhá v přijímacím řízení. Podmínky a formu přijímacího řízení schvaluje a vyhlašuje rektor. O přijetí rozhoduje rektor a o svém rozhodnutí vyrozumí uchazeče písemně. 3. Uchazeč dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přijetí ke studiu ve studijním programu získává právo být zapsán do studia dle 51 zákona. Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem vysoké školy. 4. Pokud se uchazeč nedostavil k zápisu v řádném nebo náhradním termínu, nestává se studentem vysoké školy. 5. Ze studia na jiné vysoké škole může student zpravidla přestoupit po absolvování alespoň jednoho ročníku. O zařazení do příslušného ročníku studia se rozhoduje podle zaměření původního studijního programu. Článek 3: Organizace studia 1. Studium na vysoké škole je organizováno danou formou v rámci akreditovaných studijních programů se studijními obory zveřejněnými na úřední desce vysoké školy. 2. Studium se uskutečňuje prostřednictvím přednášek, cvičení, seminářů, konzultací, soustředění, kurzů, exkurzí, odborných praxí a samostatného studia. 3. Pokud není podle čl. 14 odst. 3 statutu určeno jinak, akademický rok začíná 1. září a končí 31. srpna příštího kalendářního roku a dělí se na dva semestry. Výuka v zimním semestru začíná zpravidla v pondělí týdne, na nějž připadá datum 1. října. V bakalářském studijním programu má každý semestr čtrnáct výukových týdnů s výjimkou posledního semestru studia, který má deset výukových týdnů. V navazujícím magisterském studijním programu mají první a druhý výukový semestr čtrnáct výukových týdnů, třetí a čtvrtý výukový semestr mají dvanáct výukových týdnů. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 1 Studijní a zkušební řád

2 4. Začátek akademického roku vyhlašuje rektor v souladu se studijním programem. Organizaci studia v příslušném akademickém roce stanoví harmonogram. Článek 4: Informační systém Veškerá studijní evidence v elektronické podobě je prováděna v Akademickém informačním systému (dále jen AIS). Přístup do AIS je všem uživatelům, zejména vyučující, studenti, studijní referentky, vedení vysoké školy umožněn až po vložení přihlašovacích údajů. AIS je primárním informačním portálem vysoké školy a odpovídá všem bezpečnostním standardům zajišťujícím uložená data proti jejich ztrátě či zneužití. Článek 5: Studijní program a studijní plán 1. Obsah studia na vysoké škole je dán studijním programem. 2. Studijní program obsahuje všechny náležitosti podle 44 zákona, stručnou charakteristiku studijních oborů, na něž se studijní program člení, seznam povinných, oborově (povinně) volitelných a volitelných studijních předmětů (dále jen předmět ) s jejich stručnou charakteristikou a zařazením do jednotlivých semestrů studia, které stanoví standardní studijní plán (dále jen studijní plán ). Studijní plán určuje i standardní dobu studia. Pro každý předmět uvádí počet týdenních výukových hodin (přednášek, cvičení, seminářů), počet kreditů a formu jejich získání. Studijní plán bakalářského studijního programu pro studenty, kteří se zapsali do studia nejpozději v akademickém roce 2011/2012 obsahuje též přehled povinných bakalářských zkoušek. Studijní program se projednává a schvaluje podle čl. 21 odst. 2 statutu. 3. Předměty se do studijního programu zařazují, ze studijního programu vyřazují nebo jejich změny uskutečňují zpravidla na základě návrhů podaných rektorovi garantem oboru na doporučení oborové rady a v souladu s akreditací. 4. Mezi kompetence a povinnosti garanta oboru patří: a. zajistit zpracování charakteristik předmětů, b. určování návaznosti jednotlivých předmětů a stanovování podmínek klasifikace, c. schvalování změn ve studijních osnovách předmětů (obsah studia, podmínky klasifikace, vzájemný poměr mezi přednáškami a cvičeními, kredity za tyto předměty, zařazení předmětů do semestrů). 5. Charakteristika předmětu zařazeného do studijního programu obsahuje a. název předmětu, b. garanta předmětu, vyučující předmětu, c. studijní program, ročník a doporučený semestr, d. počet týdenních výukových hodin včetně rozložení na přednášky a cvičení, e. celkový rozsah studijní zátěže předmětu vyjádřený v kreditech s rozdělením podle plánovaných aktivit, f. způsob ukončení předmětu a podmínky pro zisk kreditů s klasifikací či bez klasifikace, g. podmínky pro úspěšné absolvování předmětu, h. podmínky pro zápis, předpokládané vstupní znalosti a návaznosti na předchozí předměty, i. stručnou anotaci vymezující cíle předmětu, j. povinnou a doporučenou studijní literaturu, k. obsah přednášek, l. obsah cvičení. m. znalosti a dovednosti studentů prokazované při ukončení předmětu. 6. Mezi kompetence a povinnosti garanta předmětu patří: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 2 Studijní a zkušební řád

3 a. v souladu s aktuálními poznatky vědy a postavením disciplíny v profilu absolventa stanovovat cíl a rámcový obsah předmětu, b. vyučovat garantovaný předmět, c. stanovovat nároky na výstupní znalosti studujících, d. určovat metody výuky, rozložení studijní zátěže, požadavky na ukončení předmětu, e. předepisovat ke studiu základní a doporučenou literaturu, f. spravovat charakteristiku předmětu, g. metodicky vést ostatní vyučující předmětu, vytvářet výukové a jiné podpůrné materiály pro výuku a dbát na srovnatelnost výuky v jednotlivých výukových skupinách, h. rozhodovat o uznání předmětů, jichž je garantem, studovaných v rámci výměnných pobytů na partnerských vysokých školách nebo v předchozím studiu téhož kvalifikačního stupně. 7. Studium se hodnotí ziskem kreditů bez klasifikace a s klasifikací a výsledkem vykonaných bakalářských zkoušek, pokud jsou součástí studijního plánu 8. Studium bakalářského i magisterského studijního programu se řádně ukončuje složením státní závěrečné zkoušky. Článek 6: Zápis do studia a studium 1. Termín a způsob zápisu stanoví rektor. 2. Zápis předmětů se v bakalářském i magisterském studijním programu provádí do jednotlivých semestrů. 3. Zápis ke studiu je současně zápisem do prvního semestru studia příslušného studijního programu. 4. Od druhého semestru bakalářského i magisterského studijního programu provádí student předepsaným způsobem registraci předmětů, které si zvolil pro studium v daném období. Zaregistrované předměty si zapisuje v určeném termínu. 5. Registrace a zápis předmětů probíhá dále v určených termínech na začátku každého dalšího semestru. 6. Pokud student neprovede předepsaným způsobem zápis pro příslušný semestr studia, ukončuje se mu studium podle 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na rozhodnutí se vztahuje 68 zákona a čl. 13 tohoto řádu. Článek 7: Zápis a registrace předmětů 1. Výuku v předmětu, zejména ve volitelném a opakovaném předmětu, si student zajistí registrací. Termín a způsob registrace vyhlašuje rektor. 2. V prvním semestru je registrace předmětů automatická podle studijního plánu při zápisu do studia. 3. Student má povinnost si zapsat všechny předměty, které si zaregistroval. 4. V dalším studiu si student zajistí registraci nejpozději v termínu vyhlášeném rektorem vysoké školy. Výuky se však může zúčastnit až po zápisu zaregistrovaného předmětu. Termín a způsob zápisů předmětů vyhlašuje rektor. 5. Zápis předmětu je možný pouze v případě, že student již úspěšně absolvoval předměty, které charakteristika předmětu uvádí jako nutně prerekvizitní. 6. Student si může zaregistrovat a zapsat i předměty jiného oboru, které pro něj nejsou povinné. Jeho požadavek je uspokojen až po splnění požadavků studentů příslušného oboru. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 3 Studijní a zkušební řád

4 7. V případě, že po ukončené registraci se volitelný předmět pro velmi malý počet registrovaných studentů neuskuteční, je studentovi registrace zrušena. 8. Za každý semestr, v němž je student zapsán do studia (vyjma semestru, ve kterém vykonává odbornou praxi), získává student 36 kreditových poukázek. Zapsáním předmětu se zásoba kreditových poukázek snižuje o počet kreditů tohoto předmětu. Nevyužité kreditové poukázky se převádějí do dalšího semestru. 9. Celkový součet kreditů z předmětů zapsaných v jednom semestru je shora omezen aktuální zásobou kreditových poukázek a zároveň nesmí být větší než 42. Článek 8: Bakalářská a diplomová práce 1. Bakalářská práce obsahuje řešení odborného problému, jehož charakter vyžaduje znalosti a dovednosti na úrovni bakalářské kvalifikace. Diplomová práce obsahuje řešení odborného problému, jehož charakter vyžaduje znalosti a dovednosti na úrovni inženýrské kvalifikace. 2. Téma zadání bakalářské i diplomové práce (dále jen závěrečné práce ) vychází z: a. potřeb podnikové praxe, zejména firmy ŠKODA AUTO a.s., b. výzkumné činnosti a oborové specializace vysoké školy, c. námětu studenta. 3. Student má právo podle 62 zákona navrhovat téma své závěrečné práce. Navržené téma schvaluje rektor nebo jím pověřený akademický pracovník. Tentýž postup platí pro určení vedoucího závěrečné práce. 4. Zadání obsahuje vedle hlavních náležitostí rovněž jméno vedoucího závěrečné práce. 5. Závěrečná práce je studentům zadána rektorem vysoké školy nejpozději 6 měsíců před konáním státní závěrečné zkoušky. 6. Pokud závěrečná zkouška obsahuje skutečnosti podléhající utajení, způsob utajení těchto skutečností řeší směrnice vysoké školy o vypracování závěrečných prací. 7. V souladu s 47b zákona zveřejňuje vysoká škola prostřednictvím knihovny a informačního systému nevýdělečně závěrečné práce, u nichž proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. 8. Podmínkou zadání závěrečné práce studentovi v prezenční formě bakalářského studijního programu je úspěšné absolvování odborné praxe. 9. Podmínkou pro zadání závěrečné práce v kombinované formě bakalářského studijního programu je zisk alespoň 80 kreditů v součtu od zahájení studia do roku, v němž se závěrečná práce zadává. Článek 9: Odborná praxe 1. Vykonání odborné praxe v délce jednoho semestru je nutnou podmínkou úspěšného ukončení studia v bakalářském studijním programu v prezenční formě. 2. Podmínky vykonání odborné praxe stanovuje směrnice rektora. 3. Podmínkou pro nastoupení na odbornou praxi je zisk alespoň 80 kreditů v součtu od zahájení studia do roku, v němž začíná povinná praxe. Článek 10: Přerušení studia 1. Student může přerušit studium až po úspěšně absolvovaném prvém roce studia odpovídajícího studijního programu. Výjimky může v závažných případech povolit rektor. 2. Své rozhodnutí o přerušení studia odpovídajícího studijního programu oznámí student písemně rektorovi vysoké školy. Student může přerušit studium odpovídající studijního ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 4 Studijní a zkušební řád

5 programu nejvýše dvakrát. Celková doba přerušení odpovídajícího studijního programu nesmí překročit dva roky. 3. Za dobu přerušení studia není v tomto smyslu považována doba, která uplyne po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním programem, tzn. po získání stanoveného počtu kreditů, vykonání bakalářských zkoušek, event. odevzdání závěrečné práce, do složení státní závěrečné zkoušky ve smyslu čl. 20 odst Po dobu přerušení studia přestává být osoba studentem, tedy i členem akademické obce, pozbývá akademických práv a svobod uvedených v 4 zákona a čl. 18 statutu a nesmí využívat služeb vysoké školy a jejích zařízení. Nejpozději uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia. Článek 11: Zanechání studia 1. Student, který zanechává studia, oznámí své rozhodnutí písemně rektorovi. 2. Dnem ukončení studia podle 56 odst. 2 zákona je den, kdy bylo vysoké škole doručeno písemné prohlášení studenta o jeho zanechání studia. Článek 12: Vyloučení ze studia 1. Student může být vyloučen ze studia podle 65 odst. 1 písm. c) nebo podle 67 zákona. 2. O vyloučení ze studia rozhoduje rektor, přičemž postupuje podle disciplinárního řádu vysoké školy. 3. Student přestává být studentem vysoké školy dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci. Na rozhodnutí se vztahuje 68 zákona. Článek 13: Ukončení studia 1. Studium se na vysoké škole dále ukončuje a student přestává být studentem vysoké školy tehdy, když: a. řádně ukončil studium podle 55 zákona, b. nedostavil se k zápisu bez omluvy ani v náhradním termínu, c. nedostavil se bez omluvy ke státní závěrečné zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, d. zanechal studia na vlastní žádost podle čl. 11, e. byl vyloučen ze studia podle čl. 12, f. nejednal podle čl. 14 odst. 4 a v souladu s vnitřním předpisem vysoké školy o poplatcích spojených se studiem. 2. Na ukončení studia podle odst. 1 písm. a) se vztahují ustanovení 55 zákona. Studium se řádně ukončuje absolvováním studia ve studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dokladem o ukončení studia a o získání akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. 3. Na ukončení studia podle odst. 1 písm. b) až f) se vztahují ustanovení 56 zákona. Na rozhodování podle odst. 1 písm. b) a c) a písm. e) a f) se vztahuje 68 zákona. Dnem ukončení studia podle odst. 1 písm. b) až c) je termín stanovený rektorem v harmonogramu akademického roku pro splnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu. Den ukončení studia podle odst. 1 písm. f) je stanoven rozhodnutím rektora a řídí se ujednáními smlouvy o studiu podle čl. 26 statutu. 4. Při ukončení studia jiným než řádným způsobem obdrží student příslušné doklady podle 57 zákona a v souladu s čl. 14 odst. 5 statutu. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 5 Studijní a zkušební řád

6 Článek 14: Poplatky za studium 1. Student vysoké školy platí poplatky za studium (dále jen školné ) v souladu s 59 zákona a v souladu s vnitřním předpisem vysoké školy o poplatcích spojených se studiem. 2. Školné je stanoveno za akademický rok. Úhrada školného je prováděna za každý semestr studia, do kterého se student zapsal zvlášť v termínech stanovených rektorem. 3. Překročí-li student standardní dobu studia, je mu školné fakturováno stejným způsobem za každý další semestr. 4. Neuhrazení školného ve stanoveném termínu se posuzuje podle čl. 13 odst. 1 písm. f). V odůvodněných případech může rektor stanovit náhradní způsob placení. Část třetí Zkušební řád Článek 15: Hodnocení studia a kreditový systém 1. Studium se hodnotí pomocí kreditů. Jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia. Za splnění odborné praxe se kredity neudělují. 2. Každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu. 3. Zakončení předmětu může být provedeno přidělením kreditů bez klasifikace nebo s klasifikací. 4. Kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají. 5. Platnost získaných kreditů je v probíhajícím bakalářském studijním programu 7 let, v probíhajícím navazujícím magisterském studijním programu 5 let. 6. Zisk kreditů ze studijních předmětů a vykonání bakalářské zkoušky se potvrzuje vložením příslušného studijního výsledku do Akademického informačního systému (dále jen AIS) 7. Absolvování předepsané odborné praxe je evidováno v AIS. 8. Student je hodnocen z předmětů, které si zapsal v souladu se studijním programem a tímto řádem. 9. Veškeré předměty, které se uzavírají s klasifikací (zkoušky, klasifikované zápočty), bakalářské zkoušky, zkoušky v rámci státních závěrečných zkoušek na závěr studia bakalářského i magisterského studijního programu, posudků závěrečné práce, obhajoba závěrečné práce a celkový výsledek státní závěrečné zkoušky se hodnotí podle stupnice: "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3), "nevyhověl" (4). Známka "nevyhověl" se do dodatku k diplomu nezapisuje. 10. Celkový výsledek státní závěrečné zkoušky závisí na rozhodnutí státní zkušební komise. Celkové hodnocení studia se provádí podle čl. 23 tohoto řádu. Článek 16: Zisk kreditů bez klasifikace 1. Kredity bez klasifikace student získá za splnění podmínek příslušného předmětu. Požadavky na udělení kreditů bez klasifikace (zápočtu) jsou zveřejněny v charakteristice příslušného předmětu v AIS. 2. Kredity uděluje garant předmětu nebo další vyučující, který příslušný předmět vedl, ve výjimečných případech jiný vyučující pověřený rektorem vysoké školy. 3. Udělení kreditů bez klasifikace se obvykle koná v posledním výukovém týdnu semestru. 4. Kredity za odpovídající předmět mohou být uděleny i studentovi, který získal kredity za tentýž předmět na jiné vysoké škole v České republice i v zahraničí. Rozhodnutí vydává garant předmětu. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 6 Studijní a zkušební řád

7 Článek 17: Zisk kreditů s klasifikací 1. Kredity s klasifikací student získá za splnění podmínek pro zisk kreditů, které jsou uvedeny v popisu předmětu podle čl. 5 odst. 5 písm. f). Požadavky na udělení kreditů s klasifikací (zkoušky, klasifikovaného zápočtu) a jsou zveřejněny v charakteristice příslušného předmětu. 2. Kredity uděluje garant předmětu nebo další vyučující, který příslušný předmět vedl, ve výjimečných případech jiný vyučující pověřený rektorem vysoké školy. 3. V případě, že je předmět zakončen zkouškou, jsou v jeho charakteristice stanoveny též podmínky průběžného hodnocení, které je nutné splnit před přistoupením k závěrečnému hodnocení. 4. Splnění podmínek závěrečného hodnocení (zkoušky) k udělení kreditů s klasifikací může student opakovat nejvýše dvakrát. Termín opakování určí dle odstavce 2 vyučující mající právo kredity udělit. Na žádost studenta nebo zkoušejícího může být opravná zkouška konána před komisí, kterou jmenuje rektor. 5. Termíny ke splnění podmínek závěrečného hodnocení (zkoušky) k udělení kreditů s klasifikací vypisuje pověřený vyučující dle čl. 16 odst. 2 v počtu odpovídajícím počtu zkoušených studentů a možnostem opravných termínů nejpozději v posledním týdnu výuky v semestru v AIS. Zkouška je písemná, ústní nebo kombinovaná. 6. Neomluvenou neúčast na zkoušce v termínu, na který se student přihlásil, hodnotí zkoušející známkou nevyhověl. Student se může omluvit do pěti dnů po termínu zkoušky. 7. Udělení kreditů s klasifikací v předmětech zakončených zkouškou se obvykle koná v období bez výuky. Udělení kreditů s klasifikací v předmětech zakončených klasifikovaným zápočtem se obvykle koná nejpozději v posledním výukovém týdnu semestru. 8. Kredity za odpovídající předmět mohou být uděleny i studentovi, který získal kredity za tentýž předmět na jiné vysoké škole v České republice i v zahraničí. V případě, že náplň předmětu byla rozdílná, nemusí být kredity uděleny. Rozhodnutí vydává garant předmětu. Článek 18: Bakalářská zkouška 1. Bakalářská zkouška je souhrnná zpravidla komisionální zkouška, která následuje po předmětech rozhodujících pro další studium i pro charakter profilu absolventa. Bakalářské zkoušky nejsou součástí studijních plánů studentů, kteří se zapsali do studia v akademickém roce 2012/2013 a později. 2. Podmínkou pro konání bakalářské zkoušky je zisk kreditů z určených předmětů. 3. Bakalářská zkouška může být: a. vykonána prokázáním požadovaných znalostí a dovedností, b. uznána jako zkouška (y) absolvovaná (é) dříve na jiné vysoké škole v České republice i v zahraničí. Právo uznání zkoušky má garant (garanti) předmětů, po kterých zkouška následuje dle čl. 18 odst.1. O průběhu bakalářské zkoušky je veden protokol. 4. Student má právo bakalářskou zkoušku opakovat jen dvakrát v rámci vypsaných termínů. 5. Neuspěje-li student u bakalářské zkoušky podle odstavce 4, kredity získané za předměty dle odstavce 2 ztrácejí platnost. Student má možnost si předměty opakovaně zapsat podle čl. 7 odst. 5 za předpokladu splnění ustanovení čl. 6. Článek 19: Evidence a kontrola výsledků studia 1. Zisk kreditů a složení bakalářských zkoušek se evidují v AIS a na studijním oddělení vysoké školy s podpisem garanta předmětu. 2. Vyučující vkládají studijní výsledky do AIS, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od dosažení výsledku. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 7 Studijní a zkušební řád

8 3. Student má právo se proti vloženému studijnímu výsledku nebo absentujícímu výsledku v AIS odvolat ke zkoušejícímu nejpozději do 15 pracovních dnů od jeho dosažení. 4. Studijní oddělení kontroluje splnění požadavků určených studijním programem pro přijetí přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v souladu s čl. 20 odst. 2 a Studijní oddělení kontroluje splnění studijních povinností stanovených v čl. 20 odst. 2 a odst. 3. Článek 20: Státní závěrečná zkouška 1. Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ ) je veřejná a probíhá před zkušební komisí (dále jen "komise") podle 53 zákona a na základě čl. 14 odst. 4 statutu. Pokud je SZZ rozdělena do dílčích částí, je pro každou část jmenována dílčí komise. 2. SZZ v bakalářském studijním programu může skládat student, který získal: nejméně 180 kreditů v souladu s podmínkami stanovenými studijním plánem, vykonal studijním plánem předepsaný počet bakalářských zkoušek a odevzdal bakalářskou práci. 3. SZZ v magisterském studijním programu může skládat student, který získal: nejméně 120 kreditů v souladu s podmínkami stanovenými studijním plánem a odevzdal diplomovou práci. 4. SZZ na konec studia bakalářského studijního programu se skládá ze tří částí, z obhajoby bakalářské práce podle čl. 22, ze zkoušky z účetnictví a ze zkoušky z podnikové ekonomiky podle čl. 23. Tento odstavec je platný pro studenty, kteří se zapsali do I. ročníku na vysoké škole po 1. srpnu Pro studenty, kteří se zapsali ke studiu před tímto datem je zkouška SZZ z účetnictví nahrazena zkouškou z ekonomie. 5. Jednotlivé části SZZ v závěru studia bakalářského studijního programu se nemusí konat v jeden den. 6. SZZ v závěru studia magisterského studijního programu se skládá z částí předepsaných studijním programem tj. ze zkoušky z ekonomie, z podnikové ekonomiky, z odborných předmětů oboru a obhajoby diplomové práce. 7. Jednotlivé části SZZ na konec magisterského studijního programu se nemusí konat v jeden den. 8. Po ukončení jednotlivé části SZZ komise v nepřítomnosti studenta zhodnotí jednotlivé části SZZ a určí výsledné hodnocení SZZ podle čl. 15 odst. 8 a 9. Pokud student nevyhověl i v jedné části SZZ, je celkový výsledek SZZ nevyhověl". 9. O výsledku SZZ komise hlasuje. O způsobu hlasování rozhodne komise. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni tři členové včetně předsedajícího, případně člena komise pověřeného předsednictvím. Komise se ke kladnému výroku usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů. Komise stanoví nejprve, zda kandidát prospěl či nikoliv. Prospěl-li, rozhoduje se o prospěchu podle čl. 15 odst. 9. Známku navrhuje předsedající, a to zvlášť z obhajoby a zkoušek, které jsou součástí SZZ. 10. Po jednání komise je student seznámen s tím, zda SZZ, event. její část, složil či nikoliv. Výsledek zkoušky (známku) vyhlásí předsedající. S jednotlivým hodnocením musí být student seznámen v den konání zkoušky. 11. O výsledku SZZ vede rektorem pověřená osoba protokol v českém jazyce. 12. Každou část SZZ lze opakovat nejvýše dvakrát za předpokladu podmínek uvedených v odstavci 10, nejdříve však dva měsíce ode dne, kdy student SZZ konal nebo měl konat. 13. Student opakuje jen tu část SZZ, ve které nevyhověl. Nevyhověl-li student při obhajobě ZP, komise rozhodne, zda student ZP přepracuje nebo mu bude zadáno nové téma. 14. Ke SZZ se student přihlašuje prostřednictvím AIS nebo na studijním oddělení do termínu stanoveného rektorem vysoké školy, zpravidla jeden měsíc před datem konání SZZ. SZZ je nutno vykonat do dvou let po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním programem. Kontrola studijních výsledků na studijním oddělení vysoké školy se uskutečňuje nejpozději do konce týdne bezprostředně předcházejícího SZZ. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 8 Studijní a zkušební řád

9 15. SZZ se konají zpravidla dvakrát ročně v období bez výuky podle harmonogramu příslušného akademického roku. Článek 21: Hodnocení bakalářské a diplomové práce 1. Bakalářskou i diplomovou práci hodnotí po jejím odevzdání vedoucí práce a oponent. 2. Oponenta jmenuje rektor nebo jím pověřený akademický pracovník. 3. Vedoucí závěrečné práce a oponent vypracují písemné hodnocení (posudky) předložené závěrečné práce. Závěrečná práce je klasifikována podle čl. 15 odst Posudky obsahují: a. vyjádření, zda závěrečná práce splňuje cíle zadání, b. hodnocení obsahové a formální stránky závěrečné práce, c. konstatování, zda závěrečná práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu a zda se předložená závěrečná práce doporučuje či nedoporučuje k obhajobě, d. návrh hodnocení závěrečné práce podle čl. 15 odst Vedoucí závěrečné práce ve svém posudku zhodnotí studentův přístup ke zpracování závěrečné práce. 6. Student má právo seznámit se s posudky nejpozději tři dny před termínem obhajoby, na který se přihlásil. 7. V případech, kdy se posudky vedoucího a oponenta závěrečné práce liší o více než dva hodnotící stupně, jmenuje rektor nebo jím pověřený akademický pracovník dalšího oponenta práce. Článek 22: Obhajoba bakalářské a diplomové práce 1. Obhajobu bakalářské i diplomové práce řídí předseda nebo jím pověřený člen komise SZZ. 2. V úvodu obhajoby student seznámí komisi se zadáním a cílem závěrečné práce, stručně popíše postup a zvolenou metodu řešení, uvede hlavní výsledky. 3. V další části obhajoby se komise seznámí s posudky a student odpoví na připomínky v nich obsažené a na dotazy členů komise vztahující se k tématu závěrečné práce. 4. Student může závěrečnou práci obhajovat i v případě, že vedoucí a oponent hodnotí ve svých posudcích závěrečnou práci stupněm nevyhověl. O výsledné známce z obhajoby závěrečné práce rozhoduje zkušební komise SZZ. Článek 23: Celkové hodnocení studia 1. Celkový výsledek studia se hodnotí po SZZ podle dosažených výsledků studia a výsledného hodnocení SZZ. Hodnocení může být "prospěl s vyznamenáním", "prospěl" nebo "neprospěl". 2. Ve studiu prospěli s vyznamenáním ti studenti, kteří dosáhli průměrného prospěchu za celé studium 1,5 nebo lepšího a byli nejvýše ze dvou předmětů hodnoceni známkou "dobře" a výsledné hodnocení SZZ měli "výborně". 3. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem) podle 45 odst. 4 zákona. 4. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce Ing. uváděné před jménem) podle 46 odst. 4 písm. a) zákona. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 9 Studijní a zkušební řád

10 Část čtvrtá Závěrečné ustanovení Článek 24: Platnost studijního a zkušebního řádu Tento studijní a zkušební řád nabývá platnosti podle 39 odst. 9, 36 odst. 4 a 41 odst. 2 zákona registrací ministerstvem. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 10 Studijní a zkušební řád

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 15) Dokumentace integrovaného systému R 05 -VSLG/01 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vypracoval Schválil Funkce Prorektor pro studium

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Studijní a zkušební řád UK ETF

Studijní a zkušební řád UK ETF Obsah: I. Obecná ustanovení II. Celková organizace studia III. Evidence a kontrola studia IV. Závěrečná ustanovení Studijní a zkušební řád UK ETF Část I. - Obecná ustanovení Tento Studijní a zkušební řád

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o.

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3., 4., 5. a 6. změny B r n o 2 0 0 8 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 4 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 Čl. 1 Působnost...

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci mezi Smlouva o spolupráci Hochschule Zittau/Görlitz (FH) zastoupenou a Prof. Dr. Ing.- habil. Rainerem Hampelem Rektor Theodor-Körner-Allee 16 D-02763 Zittau dále jen Hochschule Zittau/Görlitz o Technickou

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Čl. 1 Úvodní

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE.2006 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Studijní řád AMU Studijní a zkušební řád Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) obsahuje

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2014

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut POKYN ŘEDITELE č. 19-003-002/14 ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut Tímto pokynem se nově stanoví

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. července 2004

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VŠB-TU Účinnost dokumentu od: 1.7.2014 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 1. července 2014 Řízená kopie

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád 1 Studijní a zkušební řád Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád (dále jen řád ) pro studenty a akademické pracovníky Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů

Více

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 6/2013 Studijní a klasifikační řád vyššího odborného studia Obecná ustanovení 1) Tento předpis se vztahuje k vyššímu odbornému vzdělávání na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Účinnost dokumentu od:1. 7. 2014 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 1. července 2014 Řízená kopie č.: Razítko:

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. č.1b/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. č.1b/2014 Účinnost dokumentu od: 16. 7. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava č.1b/2014. Směrnice je vydána v souladu se studijním a zkušebním řádem VŠB TU Ostrava

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Platnost Studijního a zkušebního řádu Vyšší odborné školy cestovního

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 8. července 2015

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Obecné zásady organizace studia

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Obecné zásady organizace studia Studijní a zkušební řád Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (ve znění účinném od..) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Studijní a zkušební řád Vysoké školy technické

Více

Školní řád vyšší odborné školy. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice

Školní řád vyšší odborné školy. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Školní řád vyšší odborné školy Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Obsah Část první, Obecná ustanovení Článek 1, Platnost Školního řádu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 8. července 2015

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Obsah Článek 1: Základní ustanovení.... s. 2 Článek 2: Studijní program a studijní obory... s. 2 Článek 3: Formy studia

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Studijní a zkušební řád VOŠ

Studijní a zkušební řád VOŠ Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Studijní a zkušební řád VOŠ Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Studium vyšší odborné školy při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Valašské

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. Článek 1 Organizace studia (1) Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (dále VŠERS ) je soukromou vysokou školou

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 4 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR (1. 11. 2012) Zpracoval: právní oddělení Předkladatel:

Více

Studijní a zkušební řád. Část I. Obecná ustanovení

Studijní a zkušební řád. Část I. Obecná ustanovení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Studijní a zkušební řád Evangelické teologické fakulty Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.,

Více