Studijní a zkušební řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní a zkušební řád"

Transkript

1 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. Studijní a zkušební řád Část první Úvodní ustanovení Článek 1: Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. (dále jen studijní a zkušební řád ) se vztahuje na studium v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných ve ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. (dále jen vysoká škola ) podle 44 až 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a statutu vysoké školy (dále jen statut ). Část druhá Studijní řád Článek 2: Přijetí ke studiu 1. Na přijímání ke studiu se vztahují 48 až 50 zákona a čl. 12 statutu. 2. Přijetí ke studiu probíhá v přijímacím řízení. Podmínky a formu přijímacího řízení schvaluje a vyhlašuje rektor. O přijetí rozhoduje rektor a o svém rozhodnutí vyrozumí uchazeče písemně. 3. Uchazeč dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přijetí ke studiu ve studijním programu získává právo být zapsán do studia dle 51 zákona. Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem vysoké školy. 4. Pokud se uchazeč nedostavil k zápisu v řádném nebo náhradním termínu, nestává se studentem vysoké školy. 5. Ze studia na jiné vysoké škole může student zpravidla přestoupit po absolvování alespoň jednoho ročníku. O zařazení do příslušného ročníku studia se rozhoduje podle zaměření původního studijního programu. Článek 3: Organizace studia 1. Studium na vysoké škole je organizováno danou formou v rámci akreditovaných studijních programů se studijními obory zveřejněnými na úřední desce vysoké školy. 2. Studium se uskutečňuje prostřednictvím přednášek, cvičení, seminářů, konzultací, soustředění, kurzů, exkurzí, odborných praxí a samostatného studia. 3. Pokud není podle čl. 14 odst. 3 statutu určeno jinak, akademický rok začíná 1. září a končí 31. srpna příštího kalendářního roku a dělí se na dva semestry. Výuka v zimním semestru začíná zpravidla v pondělí týdne, na nějž připadá datum 1. října. V bakalářském studijním programu má každý semestr čtrnáct výukových týdnů s výjimkou posledního semestru studia, který má deset výukových týdnů. V navazujícím magisterském studijním programu mají první a druhý výukový semestr čtrnáct výukových týdnů, třetí a čtvrtý výukový semestr mají dvanáct výukových týdnů. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 1 Studijní a zkušební řád

2 4. Začátek akademického roku vyhlašuje rektor v souladu se studijním programem. Organizaci studia v příslušném akademickém roce stanoví harmonogram. Článek 4: Informační systém Veškerá studijní evidence v elektronické podobě je prováděna v Akademickém informačním systému (dále jen AIS). Přístup do AIS je všem uživatelům, zejména vyučující, studenti, studijní referentky, vedení vysoké školy umožněn až po vložení přihlašovacích údajů. AIS je primárním informačním portálem vysoké školy a odpovídá všem bezpečnostním standardům zajišťujícím uložená data proti jejich ztrátě či zneužití. Článek 5: Studijní program a studijní plán 1. Obsah studia na vysoké škole je dán studijním programem. 2. Studijní program obsahuje všechny náležitosti podle 44 zákona, stručnou charakteristiku studijních oborů, na něž se studijní program člení, seznam povinných, oborově (povinně) volitelných a volitelných studijních předmětů (dále jen předmět ) s jejich stručnou charakteristikou a zařazením do jednotlivých semestrů studia, které stanoví standardní studijní plán (dále jen studijní plán ). Studijní plán určuje i standardní dobu studia. Pro každý předmět uvádí počet týdenních výukových hodin (přednášek, cvičení, seminářů), počet kreditů a formu jejich získání. Studijní plán bakalářského studijního programu pro studenty, kteří se zapsali do studia nejpozději v akademickém roce 2011/2012 obsahuje též přehled povinných bakalářských zkoušek. Studijní program se projednává a schvaluje podle čl. 21 odst. 2 statutu. 3. Předměty se do studijního programu zařazují, ze studijního programu vyřazují nebo jejich změny uskutečňují zpravidla na základě návrhů podaných rektorovi garantem oboru na doporučení oborové rady a v souladu s akreditací. 4. Mezi kompetence a povinnosti garanta oboru patří: a. zajistit zpracování charakteristik předmětů, b. určování návaznosti jednotlivých předmětů a stanovování podmínek klasifikace, c. schvalování změn ve studijních osnovách předmětů (obsah studia, podmínky klasifikace, vzájemný poměr mezi přednáškami a cvičeními, kredity za tyto předměty, zařazení předmětů do semestrů). 5. Charakteristika předmětu zařazeného do studijního programu obsahuje a. název předmětu, b. garanta předmětu, vyučující předmětu, c. studijní program, ročník a doporučený semestr, d. počet týdenních výukových hodin včetně rozložení na přednášky a cvičení, e. celkový rozsah studijní zátěže předmětu vyjádřený v kreditech s rozdělením podle plánovaných aktivit, f. způsob ukončení předmětu a podmínky pro zisk kreditů s klasifikací či bez klasifikace, g. podmínky pro úspěšné absolvování předmětu, h. podmínky pro zápis, předpokládané vstupní znalosti a návaznosti na předchozí předměty, i. stručnou anotaci vymezující cíle předmětu, j. povinnou a doporučenou studijní literaturu, k. obsah přednášek, l. obsah cvičení. m. znalosti a dovednosti studentů prokazované při ukončení předmětu. 6. Mezi kompetence a povinnosti garanta předmětu patří: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 2 Studijní a zkušební řád

3 a. v souladu s aktuálními poznatky vědy a postavením disciplíny v profilu absolventa stanovovat cíl a rámcový obsah předmětu, b. vyučovat garantovaný předmět, c. stanovovat nároky na výstupní znalosti studujících, d. určovat metody výuky, rozložení studijní zátěže, požadavky na ukončení předmětu, e. předepisovat ke studiu základní a doporučenou literaturu, f. spravovat charakteristiku předmětu, g. metodicky vést ostatní vyučující předmětu, vytvářet výukové a jiné podpůrné materiály pro výuku a dbát na srovnatelnost výuky v jednotlivých výukových skupinách, h. rozhodovat o uznání předmětů, jichž je garantem, studovaných v rámci výměnných pobytů na partnerských vysokých školách nebo v předchozím studiu téhož kvalifikačního stupně. 7. Studium se hodnotí ziskem kreditů bez klasifikace a s klasifikací a výsledkem vykonaných bakalářských zkoušek, pokud jsou součástí studijního plánu 8. Studium bakalářského i magisterského studijního programu se řádně ukončuje složením státní závěrečné zkoušky. Článek 6: Zápis do studia a studium 1. Termín a způsob zápisu stanoví rektor. 2. Zápis předmětů se v bakalářském i magisterském studijním programu provádí do jednotlivých semestrů. 3. Zápis ke studiu je současně zápisem do prvního semestru studia příslušného studijního programu. 4. Od druhého semestru bakalářského i magisterského studijního programu provádí student předepsaným způsobem registraci předmětů, které si zvolil pro studium v daném období. Zaregistrované předměty si zapisuje v určeném termínu. 5. Registrace a zápis předmětů probíhá dále v určených termínech na začátku každého dalšího semestru. 6. Pokud student neprovede předepsaným způsobem zápis pro příslušný semestr studia, ukončuje se mu studium podle 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na rozhodnutí se vztahuje 68 zákona a čl. 13 tohoto řádu. Článek 7: Zápis a registrace předmětů 1. Výuku v předmětu, zejména ve volitelném a opakovaném předmětu, si student zajistí registrací. Termín a způsob registrace vyhlašuje rektor. 2. V prvním semestru je registrace předmětů automatická podle studijního plánu při zápisu do studia. 3. Student má povinnost si zapsat všechny předměty, které si zaregistroval. 4. V dalším studiu si student zajistí registraci nejpozději v termínu vyhlášeném rektorem vysoké školy. Výuky se však může zúčastnit až po zápisu zaregistrovaného předmětu. Termín a způsob zápisů předmětů vyhlašuje rektor. 5. Zápis předmětu je možný pouze v případě, že student již úspěšně absolvoval předměty, které charakteristika předmětu uvádí jako nutně prerekvizitní. 6. Student si může zaregistrovat a zapsat i předměty jiného oboru, které pro něj nejsou povinné. Jeho požadavek je uspokojen až po splnění požadavků studentů příslušného oboru. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 3 Studijní a zkušební řád

4 7. V případě, že po ukončené registraci se volitelný předmět pro velmi malý počet registrovaných studentů neuskuteční, je studentovi registrace zrušena. 8. Za každý semestr, v němž je student zapsán do studia (vyjma semestru, ve kterém vykonává odbornou praxi), získává student 36 kreditových poukázek. Zapsáním předmětu se zásoba kreditových poukázek snižuje o počet kreditů tohoto předmětu. Nevyužité kreditové poukázky se převádějí do dalšího semestru. 9. Celkový součet kreditů z předmětů zapsaných v jednom semestru je shora omezen aktuální zásobou kreditových poukázek a zároveň nesmí být větší než 42. Článek 8: Bakalářská a diplomová práce 1. Bakalářská práce obsahuje řešení odborného problému, jehož charakter vyžaduje znalosti a dovednosti na úrovni bakalářské kvalifikace. Diplomová práce obsahuje řešení odborného problému, jehož charakter vyžaduje znalosti a dovednosti na úrovni inženýrské kvalifikace. 2. Téma zadání bakalářské i diplomové práce (dále jen závěrečné práce ) vychází z: a. potřeb podnikové praxe, zejména firmy ŠKODA AUTO a.s., b. výzkumné činnosti a oborové specializace vysoké školy, c. námětu studenta. 3. Student má právo podle 62 zákona navrhovat téma své závěrečné práce. Navržené téma schvaluje rektor nebo jím pověřený akademický pracovník. Tentýž postup platí pro určení vedoucího závěrečné práce. 4. Zadání obsahuje vedle hlavních náležitostí rovněž jméno vedoucího závěrečné práce. 5. Závěrečná práce je studentům zadána rektorem vysoké školy nejpozději 6 měsíců před konáním státní závěrečné zkoušky. 6. Pokud závěrečná zkouška obsahuje skutečnosti podléhající utajení, způsob utajení těchto skutečností řeší směrnice vysoké školy o vypracování závěrečných prací. 7. V souladu s 47b zákona zveřejňuje vysoká škola prostřednictvím knihovny a informačního systému nevýdělečně závěrečné práce, u nichž proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. 8. Podmínkou zadání závěrečné práce studentovi v prezenční formě bakalářského studijního programu je úspěšné absolvování odborné praxe. 9. Podmínkou pro zadání závěrečné práce v kombinované formě bakalářského studijního programu je zisk alespoň 80 kreditů v součtu od zahájení studia do roku, v němž se závěrečná práce zadává. Článek 9: Odborná praxe 1. Vykonání odborné praxe v délce jednoho semestru je nutnou podmínkou úspěšného ukončení studia v bakalářském studijním programu v prezenční formě. 2. Podmínky vykonání odborné praxe stanovuje směrnice rektora. 3. Podmínkou pro nastoupení na odbornou praxi je zisk alespoň 80 kreditů v součtu od zahájení studia do roku, v němž začíná povinná praxe. Článek 10: Přerušení studia 1. Student může přerušit studium až po úspěšně absolvovaném prvém roce studia odpovídajícího studijního programu. Výjimky může v závažných případech povolit rektor. 2. Své rozhodnutí o přerušení studia odpovídajícího studijního programu oznámí student písemně rektorovi vysoké školy. Student může přerušit studium odpovídající studijního ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 4 Studijní a zkušební řád

5 programu nejvýše dvakrát. Celková doba přerušení odpovídajícího studijního programu nesmí překročit dva roky. 3. Za dobu přerušení studia není v tomto smyslu považována doba, která uplyne po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním programem, tzn. po získání stanoveného počtu kreditů, vykonání bakalářských zkoušek, event. odevzdání závěrečné práce, do složení státní závěrečné zkoušky ve smyslu čl. 20 odst Po dobu přerušení studia přestává být osoba studentem, tedy i členem akademické obce, pozbývá akademických práv a svobod uvedených v 4 zákona a čl. 18 statutu a nesmí využívat služeb vysoké školy a jejích zařízení. Nejpozději uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia. Článek 11: Zanechání studia 1. Student, který zanechává studia, oznámí své rozhodnutí písemně rektorovi. 2. Dnem ukončení studia podle 56 odst. 2 zákona je den, kdy bylo vysoké škole doručeno písemné prohlášení studenta o jeho zanechání studia. Článek 12: Vyloučení ze studia 1. Student může být vyloučen ze studia podle 65 odst. 1 písm. c) nebo podle 67 zákona. 2. O vyloučení ze studia rozhoduje rektor, přičemž postupuje podle disciplinárního řádu vysoké školy. 3. Student přestává být studentem vysoké školy dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci. Na rozhodnutí se vztahuje 68 zákona. Článek 13: Ukončení studia 1. Studium se na vysoké škole dále ukončuje a student přestává být studentem vysoké školy tehdy, když: a. řádně ukončil studium podle 55 zákona, b. nedostavil se k zápisu bez omluvy ani v náhradním termínu, c. nedostavil se bez omluvy ke státní závěrečné zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, d. zanechal studia na vlastní žádost podle čl. 11, e. byl vyloučen ze studia podle čl. 12, f. nejednal podle čl. 14 odst. 4 a v souladu s vnitřním předpisem vysoké školy o poplatcích spojených se studiem. 2. Na ukončení studia podle odst. 1 písm. a) se vztahují ustanovení 55 zákona. Studium se řádně ukončuje absolvováním studia ve studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dokladem o ukončení studia a o získání akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. 3. Na ukončení studia podle odst. 1 písm. b) až f) se vztahují ustanovení 56 zákona. Na rozhodování podle odst. 1 písm. b) a c) a písm. e) a f) se vztahuje 68 zákona. Dnem ukončení studia podle odst. 1 písm. b) až c) je termín stanovený rektorem v harmonogramu akademického roku pro splnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu. Den ukončení studia podle odst. 1 písm. f) je stanoven rozhodnutím rektora a řídí se ujednáními smlouvy o studiu podle čl. 26 statutu. 4. Při ukončení studia jiným než řádným způsobem obdrží student příslušné doklady podle 57 zákona a v souladu s čl. 14 odst. 5 statutu. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 5 Studijní a zkušební řád

6 Článek 14: Poplatky za studium 1. Student vysoké školy platí poplatky za studium (dále jen školné ) v souladu s 59 zákona a v souladu s vnitřním předpisem vysoké školy o poplatcích spojených se studiem. 2. Školné je stanoveno za akademický rok. Úhrada školného je prováděna za každý semestr studia, do kterého se student zapsal zvlášť v termínech stanovených rektorem. 3. Překročí-li student standardní dobu studia, je mu školné fakturováno stejným způsobem za každý další semestr. 4. Neuhrazení školného ve stanoveném termínu se posuzuje podle čl. 13 odst. 1 písm. f). V odůvodněných případech může rektor stanovit náhradní způsob placení. Část třetí Zkušební řád Článek 15: Hodnocení studia a kreditový systém 1. Studium se hodnotí pomocí kreditů. Jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia. Za splnění odborné praxe se kredity neudělují. 2. Každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu. 3. Zakončení předmětu může být provedeno přidělením kreditů bez klasifikace nebo s klasifikací. 4. Kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají. 5. Platnost získaných kreditů je v probíhajícím bakalářském studijním programu 7 let, v probíhajícím navazujícím magisterském studijním programu 5 let. 6. Zisk kreditů ze studijních předmětů a vykonání bakalářské zkoušky se potvrzuje vložením příslušného studijního výsledku do Akademického informačního systému (dále jen AIS) 7. Absolvování předepsané odborné praxe je evidováno v AIS. 8. Student je hodnocen z předmětů, které si zapsal v souladu se studijním programem a tímto řádem. 9. Veškeré předměty, které se uzavírají s klasifikací (zkoušky, klasifikované zápočty), bakalářské zkoušky, zkoušky v rámci státních závěrečných zkoušek na závěr studia bakalářského i magisterského studijního programu, posudků závěrečné práce, obhajoba závěrečné práce a celkový výsledek státní závěrečné zkoušky se hodnotí podle stupnice: "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3), "nevyhověl" (4). Známka "nevyhověl" se do dodatku k diplomu nezapisuje. 10. Celkový výsledek státní závěrečné zkoušky závisí na rozhodnutí státní zkušební komise. Celkové hodnocení studia se provádí podle čl. 23 tohoto řádu. Článek 16: Zisk kreditů bez klasifikace 1. Kredity bez klasifikace student získá za splnění podmínek příslušného předmětu. Požadavky na udělení kreditů bez klasifikace (zápočtu) jsou zveřejněny v charakteristice příslušného předmětu v AIS. 2. Kredity uděluje garant předmětu nebo další vyučující, který příslušný předmět vedl, ve výjimečných případech jiný vyučující pověřený rektorem vysoké školy. 3. Udělení kreditů bez klasifikace se obvykle koná v posledním výukovém týdnu semestru. 4. Kredity za odpovídající předmět mohou být uděleny i studentovi, který získal kredity za tentýž předmět na jiné vysoké škole v České republice i v zahraničí. Rozhodnutí vydává garant předmětu. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 6 Studijní a zkušební řád

7 Článek 17: Zisk kreditů s klasifikací 1. Kredity s klasifikací student získá za splnění podmínek pro zisk kreditů, které jsou uvedeny v popisu předmětu podle čl. 5 odst. 5 písm. f). Požadavky na udělení kreditů s klasifikací (zkoušky, klasifikovaného zápočtu) a jsou zveřejněny v charakteristice příslušného předmětu. 2. Kredity uděluje garant předmětu nebo další vyučující, který příslušný předmět vedl, ve výjimečných případech jiný vyučující pověřený rektorem vysoké školy. 3. V případě, že je předmět zakončen zkouškou, jsou v jeho charakteristice stanoveny též podmínky průběžného hodnocení, které je nutné splnit před přistoupením k závěrečnému hodnocení. 4. Splnění podmínek závěrečného hodnocení (zkoušky) k udělení kreditů s klasifikací může student opakovat nejvýše dvakrát. Termín opakování určí dle odstavce 2 vyučující mající právo kredity udělit. Na žádost studenta nebo zkoušejícího může být opravná zkouška konána před komisí, kterou jmenuje rektor. 5. Termíny ke splnění podmínek závěrečného hodnocení (zkoušky) k udělení kreditů s klasifikací vypisuje pověřený vyučující dle čl. 16 odst. 2 v počtu odpovídajícím počtu zkoušených studentů a možnostem opravných termínů nejpozději v posledním týdnu výuky v semestru v AIS. Zkouška je písemná, ústní nebo kombinovaná. 6. Neomluvenou neúčast na zkoušce v termínu, na který se student přihlásil, hodnotí zkoušející známkou nevyhověl. Student se může omluvit do pěti dnů po termínu zkoušky. 7. Udělení kreditů s klasifikací v předmětech zakončených zkouškou se obvykle koná v období bez výuky. Udělení kreditů s klasifikací v předmětech zakončených klasifikovaným zápočtem se obvykle koná nejpozději v posledním výukovém týdnu semestru. 8. Kredity za odpovídající předmět mohou být uděleny i studentovi, který získal kredity za tentýž předmět na jiné vysoké škole v České republice i v zahraničí. V případě, že náplň předmětu byla rozdílná, nemusí být kredity uděleny. Rozhodnutí vydává garant předmětu. Článek 18: Bakalářská zkouška 1. Bakalářská zkouška je souhrnná zpravidla komisionální zkouška, která následuje po předmětech rozhodujících pro další studium i pro charakter profilu absolventa. Bakalářské zkoušky nejsou součástí studijních plánů studentů, kteří se zapsali do studia v akademickém roce 2012/2013 a později. 2. Podmínkou pro konání bakalářské zkoušky je zisk kreditů z určených předmětů. 3. Bakalářská zkouška může být: a. vykonána prokázáním požadovaných znalostí a dovedností, b. uznána jako zkouška (y) absolvovaná (é) dříve na jiné vysoké škole v České republice i v zahraničí. Právo uznání zkoušky má garant (garanti) předmětů, po kterých zkouška následuje dle čl. 18 odst.1. O průběhu bakalářské zkoušky je veden protokol. 4. Student má právo bakalářskou zkoušku opakovat jen dvakrát v rámci vypsaných termínů. 5. Neuspěje-li student u bakalářské zkoušky podle odstavce 4, kredity získané za předměty dle odstavce 2 ztrácejí platnost. Student má možnost si předměty opakovaně zapsat podle čl. 7 odst. 5 za předpokladu splnění ustanovení čl. 6. Článek 19: Evidence a kontrola výsledků studia 1. Zisk kreditů a složení bakalářských zkoušek se evidují v AIS a na studijním oddělení vysoké školy s podpisem garanta předmětu. 2. Vyučující vkládají studijní výsledky do AIS, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od dosažení výsledku. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 7 Studijní a zkušební řád

8 3. Student má právo se proti vloženému studijnímu výsledku nebo absentujícímu výsledku v AIS odvolat ke zkoušejícímu nejpozději do 15 pracovních dnů od jeho dosažení. 4. Studijní oddělení kontroluje splnění požadavků určených studijním programem pro přijetí přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v souladu s čl. 20 odst. 2 a Studijní oddělení kontroluje splnění studijních povinností stanovených v čl. 20 odst. 2 a odst. 3. Článek 20: Státní závěrečná zkouška 1. Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ ) je veřejná a probíhá před zkušební komisí (dále jen "komise") podle 53 zákona a na základě čl. 14 odst. 4 statutu. Pokud je SZZ rozdělena do dílčích částí, je pro každou část jmenována dílčí komise. 2. SZZ v bakalářském studijním programu může skládat student, který získal: nejméně 180 kreditů v souladu s podmínkami stanovenými studijním plánem, vykonal studijním plánem předepsaný počet bakalářských zkoušek a odevzdal bakalářskou práci. 3. SZZ v magisterském studijním programu může skládat student, který získal: nejméně 120 kreditů v souladu s podmínkami stanovenými studijním plánem a odevzdal diplomovou práci. 4. SZZ na konec studia bakalářského studijního programu se skládá ze tří částí, z obhajoby bakalářské práce podle čl. 22, ze zkoušky z účetnictví a ze zkoušky z podnikové ekonomiky podle čl. 23. Tento odstavec je platný pro studenty, kteří se zapsali do I. ročníku na vysoké škole po 1. srpnu Pro studenty, kteří se zapsali ke studiu před tímto datem je zkouška SZZ z účetnictví nahrazena zkouškou z ekonomie. 5. Jednotlivé části SZZ v závěru studia bakalářského studijního programu se nemusí konat v jeden den. 6. SZZ v závěru studia magisterského studijního programu se skládá z částí předepsaných studijním programem tj. ze zkoušky z ekonomie, z podnikové ekonomiky, z odborných předmětů oboru a obhajoby diplomové práce. 7. Jednotlivé části SZZ na konec magisterského studijního programu se nemusí konat v jeden den. 8. Po ukončení jednotlivé části SZZ komise v nepřítomnosti studenta zhodnotí jednotlivé části SZZ a určí výsledné hodnocení SZZ podle čl. 15 odst. 8 a 9. Pokud student nevyhověl i v jedné části SZZ, je celkový výsledek SZZ nevyhověl". 9. O výsledku SZZ komise hlasuje. O způsobu hlasování rozhodne komise. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni tři členové včetně předsedajícího, případně člena komise pověřeného předsednictvím. Komise se ke kladnému výroku usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů. Komise stanoví nejprve, zda kandidát prospěl či nikoliv. Prospěl-li, rozhoduje se o prospěchu podle čl. 15 odst. 9. Známku navrhuje předsedající, a to zvlášť z obhajoby a zkoušek, které jsou součástí SZZ. 10. Po jednání komise je student seznámen s tím, zda SZZ, event. její část, složil či nikoliv. Výsledek zkoušky (známku) vyhlásí předsedající. S jednotlivým hodnocením musí být student seznámen v den konání zkoušky. 11. O výsledku SZZ vede rektorem pověřená osoba protokol v českém jazyce. 12. Každou část SZZ lze opakovat nejvýše dvakrát za předpokladu podmínek uvedených v odstavci 10, nejdříve však dva měsíce ode dne, kdy student SZZ konal nebo měl konat. 13. Student opakuje jen tu část SZZ, ve které nevyhověl. Nevyhověl-li student při obhajobě ZP, komise rozhodne, zda student ZP přepracuje nebo mu bude zadáno nové téma. 14. Ke SZZ se student přihlašuje prostřednictvím AIS nebo na studijním oddělení do termínu stanoveného rektorem vysoké školy, zpravidla jeden měsíc před datem konání SZZ. SZZ je nutno vykonat do dvou let po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním programem. Kontrola studijních výsledků na studijním oddělení vysoké školy se uskutečňuje nejpozději do konce týdne bezprostředně předcházejícího SZZ. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 8 Studijní a zkušební řád

9 15. SZZ se konají zpravidla dvakrát ročně v období bez výuky podle harmonogramu příslušného akademického roku. Článek 21: Hodnocení bakalářské a diplomové práce 1. Bakalářskou i diplomovou práci hodnotí po jejím odevzdání vedoucí práce a oponent. 2. Oponenta jmenuje rektor nebo jím pověřený akademický pracovník. 3. Vedoucí závěrečné práce a oponent vypracují písemné hodnocení (posudky) předložené závěrečné práce. Závěrečná práce je klasifikována podle čl. 15 odst Posudky obsahují: a. vyjádření, zda závěrečná práce splňuje cíle zadání, b. hodnocení obsahové a formální stránky závěrečné práce, c. konstatování, zda závěrečná práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu a zda se předložená závěrečná práce doporučuje či nedoporučuje k obhajobě, d. návrh hodnocení závěrečné práce podle čl. 15 odst Vedoucí závěrečné práce ve svém posudku zhodnotí studentův přístup ke zpracování závěrečné práce. 6. Student má právo seznámit se s posudky nejpozději tři dny před termínem obhajoby, na který se přihlásil. 7. V případech, kdy se posudky vedoucího a oponenta závěrečné práce liší o více než dva hodnotící stupně, jmenuje rektor nebo jím pověřený akademický pracovník dalšího oponenta práce. Článek 22: Obhajoba bakalářské a diplomové práce 1. Obhajobu bakalářské i diplomové práce řídí předseda nebo jím pověřený člen komise SZZ. 2. V úvodu obhajoby student seznámí komisi se zadáním a cílem závěrečné práce, stručně popíše postup a zvolenou metodu řešení, uvede hlavní výsledky. 3. V další části obhajoby se komise seznámí s posudky a student odpoví na připomínky v nich obsažené a na dotazy členů komise vztahující se k tématu závěrečné práce. 4. Student může závěrečnou práci obhajovat i v případě, že vedoucí a oponent hodnotí ve svých posudcích závěrečnou práci stupněm nevyhověl. O výsledné známce z obhajoby závěrečné práce rozhoduje zkušební komise SZZ. Článek 23: Celkové hodnocení studia 1. Celkový výsledek studia se hodnotí po SZZ podle dosažených výsledků studia a výsledného hodnocení SZZ. Hodnocení může být "prospěl s vyznamenáním", "prospěl" nebo "neprospěl". 2. Ve studiu prospěli s vyznamenáním ti studenti, kteří dosáhli průměrného prospěchu za celé studium 1,5 nebo lepšího a byli nejvýše ze dvou předmětů hodnoceni známkou "dobře" a výsledné hodnocení SZZ měli "výborně". 3. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem) podle 45 odst. 4 zákona. 4. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce Ing. uváděné před jménem) podle 46 odst. 4 písm. a) zákona. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 9 Studijní a zkušební řád

10 Část čtvrtá Závěrečné ustanovení Článek 24: Platnost studijního a zkušebního řádu Tento studijní a zkušební řád nabývá platnosti podle 39 odst. 9, 36 odst. 4 a 41 odst. 2 zákona registrací ministerstvem. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 10 Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. Studijní a zkušební řád Čás t p r v n í Ú v o d n í u s t a n o v e n í Článek 1: Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o. p. s. (dále jen studijní a zkušební

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento studijní a zkušební řád je vydáván za účelem zajištění organizace průběhu studia na Vysoké

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Kód: SD/01/18 Druh: Směrnice děkana Název: Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně Organizační Fakulta aplikované informatiky

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r.

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r. Kód: Druh: Název: SD/05/2016 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Počet stran: 4 Počet příloh: 2

Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Počet stran: 4 Počet příloh: 2 Kód: Druh: Název: SD/02/2011 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 5. 2. 2018 Účinnost: 5. 2. 2018 Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti Závaznost: Fakulta podnikatelská Vydává:

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., Mgr. Libor Marek, Ph.D. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., v. r.

doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., Mgr. Libor Marek, Ph.D. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., v. r. Kód: Druh: Název: SD/03/2014 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

PŘÍLOHA Č. 1 JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PRAVIDLA PRO ORGANIZACI A PRŮBĚH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

PŘÍLOHA Č. 1 JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PRAVIDLA PRO ORGANIZACI A PRŮBĚH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PŘÍLOHA Č. 1 JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PRAVIDLA PRO ORGANIZACI A PRŮBĚH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague Článek 1 Studium a jeho organizace 1. Studium na VŠ UNYP je organizováno v těchto studijních programech: Applied Social Sciences, Business Administration,

Více

Směrnice děkana č. 2/2017 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Směrnice děkana č. 2/2017 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Směrnice děkana č. 2/2017 Název: ZÁVĚREČNÉ PRÁCE A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld děkan

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na PŘÍPRAVU STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP Čl.1 Obecná ustanovení 1. Studijní a zkušební řád Fakulty životního prostředí UJEP (dále jen SZŘF ) platí pro studenty všech studijních programů

Více

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu (dále jen Řád ) provádí některá ustanovení Řádu celoživotního

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Soubor opatření ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TU v Liberci

Soubor opatření ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TU v Liberci Soubor opatření ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TU v Liberci Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení. Studijního a zkušebního řádu UP

Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení. Studijního a zkušebního řádu UP A-14/5/SD A-14/5/SD PŘÍRODOVĚDECK[ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PŘF Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP Obsah: Provedení některých

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Název: Jednací řád zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost:

VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Název: Jednací řád zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Kód: Druh: PD/10/2018 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Název: Jednací řád zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

UPŘESNĚNÍ POSTUPU PŘI PŘIDĚLOVÁNÍ ZADÁNÍ

UPŘESNĚNÍ POSTUPU PŘI PŘIDĚLOVÁNÍ ZADÁNÍ Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně Datum vydání: 1. 11. 2017 Počet stran: 6 Účinnost od: 1. 11. 2017 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. Norma ruší: Směrnici děkana

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Čl. 1 Jednooborové a dvouoborové studium 1. Bakalářské a magisterské studium má dvě varianty:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Studijní a zkušební řád Mendelovy

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2018 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE STING, o.p.s. Část první Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE STING, o.p.s. Část první Základní ustanovení š í á ž ě ý í Í á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á ě í ě ší ř ů č í š ířá ř ý š STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE STING, o.p.s. Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Studijní a zkušební

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Řád rigorózního řízení upravuje v souladu s 46 odst. 5, 99 odst. 5 zákona č. 111/1998

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ČÁST I Článek 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje podmínky celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemickotechnologické

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle

Více

Maturitní řád gymnázia

Maturitní řád gymnázia I. Německé zemské gymnasium, mateřská škola a základní škola, o. p. s. Maturitní řád gymnázia Mgr. Vladimíra Dolenská ředitelka školy 1 Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská vydává Maturitní řád I. Německého

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 3 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: právní oddělení Předkladatel: RNDr. Josef

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno v

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Maturitní řád střední pedagogické školy

Maturitní řád střední pedagogické školy I. Německé zemské gymnasium, mateřská a základní škola o. p. s. Maturitní řád střední pedagogické školy Mgr. Vladimíra Dolenská ředitelka školy 1 Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská vydává Maturitní

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015 Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě 30.dubna 22 701 03 Ostrava Č.j: OU-93783/31-2015 V Ostravě 16. 12. 2015 Směrnice děkana č. 16/2015 O státních závěrečných zkouškách na Přírodovědecké fakultě OU a obhajobách

Více

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Článek 1. ČÁST DRUHÁ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SZZ Článek 2. Obsah a forma SZZ

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Článek 1. ČÁST DRUHÁ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SZZ Článek 2. Obsah a forma SZZ Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 29. ledna 2018 ZCU 002094/2018/DFPE/For Vyhláška děkana č. 2VD/2018 Organizační zabezpečení

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY společnosti Mezinárodní vzdělávací institut, s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C 251340, se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 směrnice č. 8 děkana Fakulty architektury VUT v Brně PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 doplnění Studijního a zkušebního řádu VUT Úvodní ustanovení

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 2/2014 o přijímacím řízení 1 Rozsah platnosti a úvodní ustanovení 1. Tato vyhláška upravuje

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání Zásady studijního a zkušebního řádu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni platné pro účastníky programů celoživotního vzdělávání (2011) 1 Část první Obecná ustanovení Článek l Platnost zásad

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Změna 16/12/2015 10:11 SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Preambule Pravidla pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÝCH

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÝCH Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysokého učení technického ze dne 20. 9.

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne I. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 23. 1. 2015 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení

Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice o rigorózním řízení na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerizty (dále jen FSpS MU ) v souladu s 46 odst. 5 a

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 15) Dokumentace integrovaného systému R 05 -VSLG/01 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vypracoval Schválil Funkce Prorektor pro studium

Více

Opatření rektora č. 66/2017

Opatření rektora č. 66/2017 Opatření rektora č. 66/2017 Název: Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint-degree

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017 Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce ČÁST PRVNÍ PŘEDMÉT ÚPRAVY Čl. 1 Tato vyhláška v souladu s čl. 1 odst. 5,

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV OR č. 18/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV Datum vydání: 22. 7. 2016 Účinnost od: 22. 7.

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most SMĚRNICE

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 14. července 2015

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 14. července 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. července 2015

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 3 /2017 PRAVIDLA PRO ORGANIZACI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ CHEMICKÉ

SMĚRNICE DĚKANA Č. 3 /2017 PRAVIDLA PRO ORGANIZACI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ CHEMICKÉ SMĚRNICE DĚKANA Č. 3 /2017 PRAVIDLA PRO ORGANIZACI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ CHEMICKÉ doplňující Řád celoživotního vzdělávání VUT Platnost: dnem schválení AS FCH Za věcnou stránku odpovídá:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. vydává v souladu s ustanovením

Více