Soubor opatření ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TU v Liberci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor opatření ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TU v Liberci"

Transkript

1 Soubor opatření ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TU v Liberci Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia (a podle studijního předpisu: Soubor opatření ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TU v Liberci dále jen předpis ). (2) Fakulta strojní TU v Liberci (dále jen FS TUL ) garantuje technicky zaměřené studijní programy bakalářské, magisterské a doktorské. Seznam akreditovaných studijních programů včetně formy studia a standardní doby studia je v Příloze č. 1 ke Statutu FS TUL. (3) Studium v programech celoživotního vzdělávání se řídí vnitřním předpisem - Pravidla studia v programech celoživotního vzdělávání Technické univerzity v Liberci. (4) Tento předpis je v souladu se zákonem o vysokých školách a Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci (dále jen SZŘ). Část první Obecná ustanovení Článek 2 Studium se uskutečňuje podle 45 a 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění 1 (dále jen zákon ). Článek 3 Cíl studia (1) Cílem studia v bakalářském studijním programu je příprava k dalšímu studiu v navazujících studijních programech technicky zaměřených, zejména ve studijních oborech strojního inženýrství. (2) Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti strojního inženýrství, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Článek 4 Forma studia Studium v bakalářském a magisterském studijním programu se uskutečňuje formou prezenční 2, ale rovněž i formou kombinovanou 3. Článek 5 Doba studia (1) Standardní doba studia v bakalářském studijním programu je tři roky. (2) Standardní doba studia v magisterském (tzv. nenavazujícím) studijním programu je pět let. (3) Standardní doba studia v navazujícím magisterském studijním programu je dva roky, případně tři roky. Článek 6 Komise a poradní orgány (1) Děkan pro rozhodování ve věcech studijních a pro hodnocení výsledků studia ustavuje poradní orgány či komise. 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 210/2000Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 121/2004 Sb. 2 osobní účast studenta na výuce 3 kombinace prezenční a distanční formy studia (osobní účast studenta na vybraných částech výuky s výrazným podílem samostatného studia) 1

2 (2) Pro přijímání uchazečů o studium v bakalářském, magisterském a v navazujícím magisterském studijním programu ustavuje komise pro přijímání ke studiu. (3) Pro hodnocení výsledků studentů při státní závěrečné zkoušce ustavuje zkušební komise v rámci studijních oborů. Část druhá Přijetí ke studiu Článek 7 (1) Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě schvaluje Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen senát ) na návrh děkana. (2) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. (3) Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je úspěšně ukončené studium v bakalářském (event.. magisterském) studijním programu (4) Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu musí umožnit splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. (5) Podmínkou pro přijetí cizinců ke studiu je doložení dokladu o vykonané zkoušce z českého jazyka min. úroveň A2 nebo vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka na fakultě. (6) Podmínkou přijetí uchazečů 4, kteří hodlají studovat v anglickém jazyce, je znalost anglického jazyka. Další podmínky pro přijetí uchazečů jsou stanoveny vyhláškou děkana. (7) Další podmínky pro posouzení znalostí a schopností uchazeče, lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu vyhlašuje děkan s čtyřměsíčním předstihem. Článek 8 Přijímací řízení (1) Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na studijní oddělení FS TUL. (2) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan. (3) Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení s odůvodněním a poučením o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí je uchazeči doručeno písemně do vlastních rukou. Uchazeči, jehož pobyt není znám, se doručuje vyvěšením rozhodnutí na úřední desce. Seznam uchazečů, kteří byli přijati ke studiu, je zveřejněn na úřední desce i na www stránkách FS TUL. (4) Uchazeč může požádat děkana o přezkoumání rozhodnutí o přijetí ke studiu do 30 dnů ode dne jeho doručení. Článek 9 Zápis do studia (1) Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Zápis do studia se koná na fakultě ve lhůtě stanovené děkanem. Po zápisu následuje imatrikulace. (2) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. (3) Student se zapisuje do každého dalšího akademického roku. Podmínky pro zápis do dalšího akademického roku stanoví tento vnitřní předpis, formu a termíny zápisu vyhlašuje děkan. (4) Osoba má právo na opětovný zápis do studia, pokud uplynula doba, na kterou mu bylo studium přerušeno. (5) Studentovi, který nemohl být zapsán do dalšího studijního roku a nebylo mu studium přerušeno, bude studium ukončeno. (6) Studentovi, který splnil všechny studijní povinnosti nutné pro zápis a který se v termínu stanoveném pro zápis nezapsal ani se do pěti dnů po uplynutí stanoveného termínu neomluvil, bude studium ukončeno. 4 Studenti studující v cizím jazyce platí poplatek za studium (viz 58 odst. 5 zákona č. 111/1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů). Výši poplatku stanoví vysoká škola. 2

3 Část třetí Studium Článek 10 Formy výuky (1) Základními formami výuky jsou zejména přednášky, semináře a cvičení, laboratorní praktika, odborné praxe a exkurze, projekty, bakalářské a diplomové práce. a) Studentům přednášejí profesoři a docenti a další odborníci. Za úroveň přednášky odpovídá garant předmětu. b) Semináře a cvičení vedou profesoři, docenti a odborní asistenti, případně i další odborníci. Za úroveň výuky odpovídá garant předmětu. Semináře a cvičení jsou zpravidla povinnou součástí výuky. (2) Základními formami výuky v kombinovaném studiu jsou konzultace a soustředění. Soustředění zajišťují osobní kontakt studenta s učitelem při řešení konkrétních úloh laboratorních, konstrukčních aj. Soustředění jsou povinnou součástí výuky. (3) Studijní rok začíná a končí následujícího kalendářního roku. Je rozdělen na dva semestry (zimní a letní), období bez výuky a období prázdnin. (4) Každý semestr trvá 14 výukových týdnů. Poslední semestr studia trvá 10 resp. 14 výukových týdnů. (5) Po každém semestru následuje období bez výuky pro vykonání předmětových zkoušek. Toto období trvá alespoň 4 týdny. (6) Hlavní (letní) prázdniny trvají zpravidla 8 týdnů. Článek 11 Studijní program a studijní plán (1) Studijní program obsahuje součásti podle 44 odst. 2 zákona. (2) Studijní program schvaluje vědecká rada po projednání v senátu. (3) Studijní program se zpravidla člení na studijní obory. (4) Studijní plán stanoví časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich studia a způsob ověřování znalostí. (5) Student studuje ve studijním programu podle standardního studijního plánu, (6) Studijní předměty se do studijního programu zařazují na základě návrhů podaných děkanovi. Ve studijním plánu jsou zařazeny studijní předměty: a) povinné (P), b) povinně volitelné (PV), c) volitelné (V). (7) Návrh na zařazení studijního předmětu do studijního programu musí obsahovat jeho charakteristiku (tzv. evidenční list studijního předmětu), zejména: a) název studijního předmětu (vč. anglické verze), identifikační kód (zkratka), b) anotaci (vč. anglické verze), c) zařazení do studijního plánu (semestr, rok studia), d) rozsah týdenní výuky, počet výukových hodin a kreditů (v kombinované formě i rozsah jiných způsobů výuky), e) statut studijního předmětu (P, PV, V), f) jméno garanta (přednášejícího) a pracoviště, g) stručný obsah přednášek a cvičení, h) doporučenou studijní literaturu, i) podmínky pro zápis studijního předmětu, j) podmínky pro absolvování (způsob zakončení, forma zápočtu a zkoušky). 3

4 Článek 12 Zápis 5 studijních předmětů (1) Zápis do prvního roku studia uchazečům, kteří byli zapsání do 1. ročníku v bakalářském nebo magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, provede předběžný zápis do IS STAG studijní oddělení. Student si předměty zapsané do IS STAG zapisuje do výkazu o studiu (indexu). Záznam podléhá ověření a potvrzení na studijním oddělení. (2) Student se zapisuje do studia každý další akademický rok. Registrace a zápis studijních předmětů se provádí zpravidla podle standardního studijního plánu příslušného studijního programu. Studijní předmět lze zapsat i opakovaně, nejvýše však dvakrát (řádné a jedno opakované zapsání předmětu). (3) Studijní předměty na další studijní rok student obvykle registruje koncem letního semestru (provede tzv. předzápis). Podrobnosti o registraci studijních předmětů stanoví vyhláška rektora. (4) Student může registrovat a studovat i předměty uvedené ve studijním plánu jiné fakulty. K registraci a zápisu takového předmětu je třeba souhlas garanta (přednášejícího) či vedoucího katedry, jež tento předmět garantuje. (5) Student zápisem nabývá práva účasti na všech formách výuky studijního předmětu a práva přihlásit se k předmětové zkoušce. Bez zápisu předmětu do IS STAG není možné v daném semestru předmět uzavřít a získat kredity. (6) Podmínky, které student musí splnit, aby mohl požádat o zápis do dalšího studijního roku, jsou uvedeny v tomto předpisu a ve Studijním a zkušebním řádu TU v Liberci. Článek 13 Přerušení studia (1) Studium ve studijním programu může být na základě žádosti studenta přerušeno. Písemnou žádost podá student děkanovi. (2) V mimořádně odůvodněných případech může děkan přerušit studentovi studium i z vlastního podnětu bez jeho předchozí žádosti. (3) Děkan z vlastního podnětu může rozhodnout o přerušení studia studentovi, kterému vznikla povinnost uhradit poplatek spojený se studiem podle 58 odst. 3 a 4 zákona a tento student poplatek neuhradí ve lhůtě 15 dnů od data splatnosti poplatku. (4) Ve studijních programech se standardní dobou studia dva a tři roky lze studium přerušit na 12 měsíců, ve studijních programech s dobou studia delší lze studium přerušit až na 24 měsíců. (5) V době přerušení studia není osoba studentem. (6) Po uplynutí doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia. (7) Student může požádat o potvrzení skutečností, které souvisí s přerušením studia. Děkan potom na základě předložených dokladů vystaví potvrzení o důvodech, které k přerušení vedly. (8) Doba přerušení se do celkové doby studia nezapočítává. Článek 14 Přestupy (1) Student fakulty může požádat o přestup na jiný studijní program, jiný studijní obor, zaměření nebo o změnu formy studia. Podmínky přestupu (uznání části studia, zařazení do příslušného semestru) stanoví děkan. (2) Přestup či změna formy studia se provádí zpravidla k datu začátku semestru a to pouze jednou za celou dobu studia. (3) Pokud se student rozhodl přestoupit na jinou fakultu, bere děkan jeho rozhodnutí na vědomí. Studijní oddělení potom předá dokumentaci studijnímu oddělení příslušné fakulty. (4) Student jiné fakulty může požádat o přestup na FS TUL. Na základě předložených dokladů děkan rozhodne o podmínkách přestupu a přijetí ke studiu v příslušném studijním programu. 5 Podmínky pro zápis jsou uvedeny v článcích 7-9 Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci. 4

5 Článek 15 Zanechání studia (1) Student, který hodlá zanechat studia, je povinen tuto skutečnost písemnou formou oznámit děkanovi. Děkan bere jeho rozhodnutí na vědomí. (2) Dnem ukončení studia podle odst. 1 je den, kdy bylo fakultě, kde je student zapsán, doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia. Článek 16 Vyloučení ze studia (1) Děkan studenta vyloučí ze studia: a) za disciplinární přestupek podle 65 odst. 1 písm. c) zákona a podle čl. 1 odst. 2 písm. c) vnitřního předpisu Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní TU v Liberci, nebo b) podle 67 zákona. (2) Dnem ukončení studia je den (podle 56 odst. 2 písm. e) zákona), kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci. Článek 17 Ukončení studia (1) Studium ve studijním programu na fakultě se ukončuje, pokud student: a) řádně studium ukončil absolvováním studia v příslušném studijním programu ( 55 odst. 1 zákona), b) nesplnil požadavky vyplývající ze studijního programu podle tohoto předpisu, c) nedostavil se k zápisu (či opětovnému zápisu po přerušení studia) a svou neúčast do 5 dnů neomluvil, d) nedostavil se ke státní závěrečné zkoušce (dále jen SZZ) a svou neúčast do 5 dnů neomluvil, e) zanechal studia podle čl. 15 tohoto předpisu, f) byl ze studia vyloučen podle čl. 16 tohoto předpisu. (2) Dnem ukončení podle odst. 1 písm. a) je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška předepsaná na závěr studia (nebo její poslední část). Dnem ukončení podle odst. 1 písm. b), c) a d) a f) je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci. (3) Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí podle odst. 1 písm. b), c), d) a f) doručeno, požádat děkana o přezkoumání rozhodnutí. Žádost o přezkoumání rozhodnutí má odkladný účinek. Část čtvrtá Kontrola a hodnocení studia Článek 18 (1) Kontrola a hodnocení studia slouží pro vnitřní potřebu fakulty. Plnění studijního plánu a kontrola výsledků studia se provádí průběžně, ale zejména v závěru semestru, a to mj. formou zápočtů, klasifikovaných zápočtů a předmětových zkoušek, v závěru studia souhrnnou bilancí a státní závěrečnou zkouškou. Podmínky pro úspěšné absolvování studijních předmětů jsou uvedeny v dokumentaci a jsou zveřejněny na katedře garantující studijní předmět. (2) Význam studijního předmětu a míru zátěže studenta při studiu vyjadřuje počet kreditů; kredity se přidělují za absolutorium. Jeden kredit vyjadřuje jednu šedesátinu průměrné roční studijní zátěže studenta při standardní době studia a doporučeném časovém plánu studia. (3) Je-li studijním plánem předepsán zápočet i zkouška, je získání zápočtu podmínkou pro vykonání zkoušky. (4) Zápočty, klasifikované zápočty a výsledky zkoušek se zapisují do výkazu o studiu (do tzv. indexu) a do IS STAG. (5) Studentovi, který o to požádá, může děkan uznat absolutorium studijního předmětu či části studia v jiném studijním programu. (6) Studentovi, který nezíská ani minimální počet kreditů podle odst. 6 písm. a) - c), se ukončuje studium pro nesplnění požadavků podle 56 a 68 zákona. V průběhu studia se kontrolují studijní výsledky dosažené v následujících etapách studia: 5

6 a) Kontrola po prvním semestru. Student bakalářského studijního programu musí absolvovat semestr tak, aby dosáhl alespoň požadovaného počtu kreditů (min. 19) z předmětů studijního plánu studovaného studijního programu. Kontrolu provádí studijní oddělení ke dni, který je prvním dnem výuky v letním semestru, (student předloží ke kontrole výkaz o studiu). Nezíská-li student k tomuto datu požadovaný počet kreditů, je mu studium ukončeno. b) Kontrola po prvním roce studia. Student bakalářského či (navazujícího) magisterského studijního programu musí absolvovat oba semestry tak, aby dosáhl alespoň požadovaného počtu kreditů (min. 40). Kontrola se provádí při zápisu do druhého akademického roku studia. Nezíská-li student požadovaný počet kreditů, je mu studium ukončeno. c) Kontrola po každém dalším roku studia. Student musí absolvovat akademický rok tak, aby dosáhl alespoň požadovaného počtu kreditů (min. 30). Kontrola se provádí ke dni zápisu do dalšího akademického roku. Nezíská-li student požadovaný počet kreditů, je mu studium ukončeno. d) Kontrola po absolvování studijní části bakalářského studijního programu - souhrnná bilance B. Student musí absolvovat všechny studijní předměty podle studijního plánu tak, aby dosáhl požadovaného počtu kreditů (alespoň 180 kreditů), a musí odevzdat bakalářskou práci. e) Kontrola po absolvování studijní části (navazujícího) magisterského studijního programu - souhrnná bilance N. Student musí absolvovat všechny studijní předměty podle studijního plánu tak, aby dosáhl požadovaného počtu kreditů (alespoň 120 kreditů ve dvouletém studiu, alespoň 180 kreditů ve tříletém studiu), a musí odevzdat diplomovou práci. Článek 19 Zápočet (1) Zápočet se uděluje za splnění podmínek, které vyplývají z programu cvičení, semináře, exkurze nebo praxe pro příslušný předmět. (2) Podmínky pro udělení zápočtu nebo pro uznání zápočtu stanoví garant předmětu (příp. vedoucí katedry, která předmět garantuje) a při zahájení každého semestru jsou zveřejněny. (3) Zápočet uděluje učitel, který vyučuje v příslušném cvičení nebo semináři nebo který vede příslušnou exkurzi nebo odbornou praxi. Ve výjimečných případech uděluje zápočet učitel pověřený vedoucím katedry, která předmět garantuje. (4) V případě neudělení zápočtu má student právo odvolat se proti rozhodnutí ke garantovi předmětu (nebo k vedoucímu katedry, která předmět garantuje). Článek 20 Klasifikovaný zápočet (1) Klasifikovaným zápočtem se hodnotí seminární, projektové, grafické, konstrukční a laboratorní práce nebo praktická cvičení v předmětech předepsaných studijním plánem, v nichž se nekonají zkoušky. (2) Klasifikovaný zápočet se hodnotí známkami podle čl. 12 SZŘ: výborně (1), výborně minus (1-), velmi dobře (2), velmi dobře minus (2-), dobře (3) a neprospěl (4). Klasifikace neprospěl" se zaznamená do zkouškového katalogu a IS STAG, do výkazu o studiu se nezapisuje. (3) Dále pro klasifikovaný zápočet platí čl. 19 odst. 1, 2, 3 a 4 tohoto vnitřního předpisu. Článek 21 Zkouška (1) Zkouškou se prověřují vědomosti studenta z příslušného předmětu a jeho schopnost tvořivě uplatňovat teoretické a praktické poznatky. Zkouška má obvykle písemnou a ústní část. Formu zkoušky stanovuje garant předmětu (příp. vedoucí katedry). (2) Zkouška se zpravidla koná u přednášejícího. Vedoucí katedry může pověřit zkoušením i ostatní učitele s vědeckou hodností, kteří výuku předmětu zajišťovali. 6

7 (3) Termíny zkoušek vypisuje garant předmětu či přednášející v dostatečném počtu, zpravidla prostřednictvím IS STAG. (4) Zkouška se hodnotí známkami dle čl. 12 SZŘ: výborně (1), výborně minus (1-), velmi dobře (2), velmi dobře minus (2-), dobře (3) a neprospěl (4). Klasifikace neprospěl" se zaznamená do zkouškového katalogu a IS STAG, do výkazu o studiu se nezapisuje. V tomto případě se zapisuje pouze datum konání zkoušky bez podpisu. Známku vyznačuje do výkazu o studiu výhradně zkoušející spolu s datem konání zkoušky a podpisem. (4) Student má právo v rámci vypsaných termínů zkoušku dvakrát opakovat. Termín opravné zkoušky mu může určit zkoušející. (5) Na žádost studenta nebo zkoušejícího může určit vedoucí katedry konání opravné zkoušky před komisí, kterou sám jmenuje. Byl-li zkoušejícím vedoucí katedry, komisi jmenuje děkan. Článek 22 Souhrnná bilance B a N (1) Souhrnná bilance B resp. N slouží k souborné kontrole studijních výsledků studentů v bakalářském resp. navazujícím magisterském studijním programu před SZZ po absolvování studijní části tohoto programu. (2) Při bilanci výsledků je posuzováno splnění studijního plánu, zejména je kontrolován počet získaných kreditů, seznam absolvovaných předmětů a odevzdání bakalářské resp. diplomové práce. (3) Pokud student úspěšně absolvuje tuto bilanci, má právo podat přihlášku ke SZZ. Článek 23 Evidence a kontrola výsledků studia (1) Udělené zápočty, klasifikované zápočty a výsledky zkoušek včetně známky neprospěl" (4) vyznačí příslušný učitel ve výkazech o zápočtech a zkouškách, které se vedou na katedře, a v informačním systému IS STAG. (2) Údaje uvedené v odst. 1 zadají katedry do IS STAG nejpozději do 15 dnů po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo vykonání zkoušky. (3) Studijní oddělení kontroluje výsledky studia a plnění podmínek studijního a zkušebního řádu, zejména: a) po prvním semestru studia (BSP) b) při zápisu do dalšího studijního roku, c) při souhrnné bilanci B resp. N - před konáním SZZ. (4) Studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok, stanoví mu veřejná škola poplatek za studium. Výše poplatku je dána statutem TUL. Informace o datu začátku platby je uvedena v IS STAG. (5) Studuje-li absolvent studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, oznámí mu studijní oddělení výši a formu úhrady poplatku 6 za studium. To neplatí, studuje-li absolvent bakalářského studijního programu v navazujícím magisterském studijním programu. Část pátá Závěrečná práce a státní zkouška Článek 24 Diplomová a bakalářská práce (1) Splní-li student podmínky pro zadání diplomové nebo bakalářské práce, které stanoví katedra, požádá ve vyhlášeném termínu vedoucího příslušné katedry o zadání. 6 Podle 58 odst. 4 výše uvedeného zákona. 7

8 (2) Diplomová (bakalářská) práce 7 se zadává v prvním měsíci zimního nebo letního semestru. Zadání diplomové (bakalářské) práce je platné 15 měsíců (přerušení studia se do této doby započítává ). V této lhůtě student musí odevzdat diplomovou (bakalářskou) práci a přihlásit se ke SZZ podle čl. 26 odst. 4 tohoto studijního předpisu. Termíny pro odevzdání diplomové (bakalářské) práce, pokud se chce student přihlásit ke SZZ ve zvoleném termínu, jsou určeny harmonogramem výuky pro příslušný studijní rok. (3) Student má právo navrhnout téma své diplomové nebo bakalářské práce. (4) Diplomová (bakalářská práce) musí být řešením teoretického nebo praktického problému s uvedením dosažených výsledků nebo konstrukčním projektem. Součástí řešení může být i zhotovený funkční vzorek projektovaného zařízení nebo jeho části. (5) Diplomovou (bakalářskou) práci zadává děkan prostřednictvím katedry, která garantuje zvolený obor a zaměření. (6) Vedoucí katedry, na které student studuje příslušný obor a zaměření, určí současně se zadáním diplomové (bakalářské) práce vedoucího diplomové (bakalářské) z řad profesorů, docentů a významných odborníků fakulty, případně i konzultanta. (7) Diplomovou (bakalářskou) práci může student vypracovávat na pracovišti školy nebo v jiné instituci. V případě, že student diplomovou (bakalářskou) práci vypracovává nebo konzultuje mimo fakultu na jiném pracovišti, určí vedoucí katedry též konzultanta z řad zaměstnanců tohoto pracoviště. (8) Vedoucí diplomové (bakalářské) práce a konzultant poskytují studentovi konzultace a usměrňují tvorbu jeho diplomové (bakalářské) práce. Student je povinen při jejím vypracování postupovat samostatně. (9) Diplomová práce (bakalářská) může být předložena v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Po projednání a se souhlasem děkana též v jazyce jiném. Článek 25 Recenze diplomové a bakalářské práce (1) Na návrh vedoucího diplomové (bakalářské) práce jmenuje vedoucí katedry recenzenta diplomové (bakalářské) práce z řad významných odborníků z praxe nebo z řad učitelů jiných vysokých škol. (2) Vedoucí a recenzent diplomové (bakalářské) práce vypracují posudky na předloženou diplomovou (bakalářskou) práci, ve kterých zhodnotí její obsah i formální zpracování a navrhnou klasifikaci. Posudky musí obsahovat zejména: a) vyjádření, zda práce splňuje cíl zadání, b) konstatování, zda práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu, c) hodnocení s uvedením známky. (3) Práce se v posudku hodnotí známkami dle čl. 13 odst. 4 SZŘ: výborně (1), výborně minus (1-), velmi dobře (2), velmi dobře minus (2-), dobře (3) a neprospěl (4). (4) Recenzent a vedoucí diplomové nebo bakalářské práce jsou v průběhu SZZ studenta, jehož práci posuzovali, členy zkušební komise. (5) Student má právo seznámit se s posudky vedoucího a recenzenta DP nebo BP nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou na katedře, na které diplomovou nebo bakalářskou práci odevzdal. Část šestá Jednací řád pro státní závěrečné zkoušky Článek 26 Obecná ustanovení (1) Studium v bakalářském studijním programu se řádně ukončuje SZZ, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Studium v magisterském studijním programu se řádně ukončuje SZZ, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. 7 Cíle diplomové (bakalářské) práce a další podmínky pro zpracování stanoví katedra a student je s nimi seznámen v pokynech pro vypracování, které jsou zpravidla součástí zadání. 8

9 (2) SZZ je veřejně přístupná a probíhá před komisí ustavené podle 53 zákona. (3) SZZ se skládá z : a) obhajoby diplomové (bakalářské) práce podle čl. 28 tohoto předpisu, b) odborné rozpravy podle čl. 29 tohoto předpisu. (4) Student se ke SZZ přihlašuje. Přihlášku předá ve stanoveném termínu na studijní oddělení fakulty. Pokud student nesplnil stanovené podmínky dle čl. 22 tohoto předpisu, děkan přihlášku zamítne. (5) Průběh zkoušky řídí předseda komise v rámci pravidel, která jsou stanovena tímto předpisem. (6) Organizaci SZZ a dokumentaci průběhu zajišťuje tajemník komise. Tajemník není členem komise, účastní se jednání s hlasem poradním. Článek 27 Zkušební komise (1) Komise pro SZZ (zkušební komise) je ustavena pro studijní obor a zaměření, má zpravidla 8 členů, (nejméně jedna polovina z členů komise jsou jiné osoby než členové akademické obce TUL) a je složena následovně: a) předseda (a místopředseda), b) recenzent či recenzenti, c) vedoucí bakalářské nebo diplomové práce, d) další členové jmenovaní děkanem, (2) Zkušební komise je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 5 členů komise. (3) Právo zkoušet při státní zkoušce mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení vědeckou radou. Článek 28 Obhajoba diplomové a bakalářské práce (1) Obhajobu řídí předseda (místopředseda) nebo jím pověřený člen komise. Při obhajobě se postupuje následovně: a) předseda nebo tajemník představí uchazeče ostatním členům komise a seznámí přítomné s tématem diplomové nebo bakalářské práce, b) uchazeč podá stručný výklad o obsahu diplomové (bakalářské) práce, c) recenzent a vedoucí diplomové (bakalářské) práce přednesou podstatný obsah svých posudků (za nepřítomného recenzenta je posudek přečten v plném rozsahu), d) uchazeč zaujme stanovisko k posudkům, zejména k námitkám a dotazům, e) předseda seznámí přítomné s dalšími posudky a stanovisky a zahájí diskusi, které se mohou účastnit všichni přítomní. (2) Při obhajobě se posuzuje splnění cíle zadání, úroveň předložené práce a správnost poznatků obsažených v práci, posuzuje se rovněž i úroveň vystupování uchazeče a schopnost obhajovat výsledky a vlastní stanoviska. (3) Obhajoba se klasifikuje známkami: výborně (1), výborně minus (1-), velmi dobře (2), velmi dobře minus (2-), dobře (3) a neprospěl (4). (4) O průběhu obhajoby je vyhotoven zápis. Po skončení obhajoby se koná odborná rozprava. Článek 29 Odborná rozprava (1) Odbornou rozpravu s uchazečem řídí předseda (místopředseda) nebo jím pověřený člen komise. (2) V odborné rozpravě se posuzují schopnosti uchazeče aplikovat získané poznatky, posuzuje se rovněž i úroveň vystupování a schopnost obhajovat vlastní stanoviska k diskutované problematice. (3) Odborná rozprava se hodnotí známkami : výborně (1), výborně minus (1-), velmi dobře (2), velmi dobře minus (2-), dobře (3) a neprospěl (4). 9

10 (4) O průběhu odborné rozpravy je vyhotoven zápis. Článek 30 Celkové hodnocení SZZ (1) Po skončení odborné rozpravy se koná neveřejné zasedání komise za přítomnosti všech členů, na kterém komise projedná výsledné hodnocení SZZ. (2) O návrhu na udělení akademického titulu se komise usnáší většinou hlasů přítomných členů. K podání návrhu na udělení titulu je třeba nadpoloviční většiny kladných hlasů přítomných členů komise, nejméně jsou však potřeba 4 kladné hlasy. (3) Po jednání komise je uchazeč seznámen s celkovým výsledkem hodnocení SZZ. Podrobné hodnocení jednotlivých částí SZZ přednese předseda na závěr jednání komise za přítomnosti absolventů SZZ. (5) Výsledné hodnocení SZZ je vyjádřeno známkami dle čl. 14 SZŘ. výborně (1), výborně minus (1-), velmi dobře (2), velmi dobře minus (2-), dobře (3). (4) Byl-li výsledek hlasování neprospěl, komise se na uzavřeném zasedání usnese na odůvodnění zamítavého stanoviska a rozhodnutí o dalším postupu. Toto stanovisko sdělí uchazeči písemnou formou prostřednictvím studijního oddělení. (5) SZZ lze opakovat pouze jedenkrát, a to nejpozději v bezprostředně následujícím akademickém roce po prvním termínu jejího vykonání. Student opakuje pouze ty části SZZ, v nichž byl hodnocen známkou neprospěl. (6) Nevykoná-li student úspěšně SZZ ani v tomto termínu, nesplní požadavky vyplývající ze studijního programu podle 56 odst. 1 písm. b) zákona a studium je mu ukončeno, rozhoduje se podle 68 zákona. Článek 31 Celkový výsledek studia (1) Celkový výsledek studia se hodnotí po skončení SZZ podle váženého studijního průměru za celé studium a výsledného hodnocení SZZ stupni: a) "prospěl s vyznamenáním", b) "prospěl" c) "neprospěl" (2) Studium s vyznamenáním absolvují studenti, kteří za celé studium dosáhli váženého studijního průměru do 1,50 a výsledné hodnocení SZZ je "výborně". (3) Vážený studijní průměr za celé studium se vypočte jako součet součinů výsledných známek a kreditových ohodnocení příslušných předmětů, dělený součtem dosažitelných kreditů ze zapsaných předmětů zakončených zkouškou za hodnocené období. (4) Student (navazujícího) magisterského studijního programu, který úspěšně absolvoval SZZ, získává akademický titul "inženýr" (Ing.) podle 46 odst. 4 zákona. (5) Student bakalářského studijního programu, který úspěšně absolvoval SZZ, získává akademický titul "bakalář" (Bc.) podle 45 odst. 4 zákona. (6) O průběhu a o celkovém výsledku SZZ se vyhotoví protokol Zápis o státní závěrečné zkoušce, který podepisují všichni přítomní členové komise. Protokol s přílohami (oponentské posudky, průběh obhajoby závěrečné práce) předá tajemník komise na studijní oddělení. Část sedmá Závěrečná ustanovení Článek 32 (1) Tento předpis nabývá platnosti dnem 1. ledna 2014, účinnosti nabývá od 1. ledna

11 (2) Tímto předpisem se ruší Soubor opatření ke studiu ve studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TU v Liberci ze dne: V Liberci dne doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. v. r. děkan 11

Směrnice děkana č. 2/2017 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Směrnice děkana č. 2/2017 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Směrnice děkana č. 2/2017 Název: ZÁVĚREČNÉ PRÁCE A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld děkan

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 5. 2. 2018 Účinnost: 5. 2. 2018 Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti Závaznost: Fakulta podnikatelská Vydává:

Více

Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení. Studijního a zkušebního řádu UP

Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení. Studijního a zkušebního řádu UP A-14/5/SD A-14/5/SD PŘÍRODOVĚDECK[ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PŘF Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP Obsah: Provedení některých

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Kód: SD/01/18 Druh: Směrnice děkana Název: Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně Organizační Fakulta aplikované informatiky

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento studijní a zkušební řád je vydáván za účelem zajištění organizace průběhu studia na Vysoké

Více

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto Opatření děkana pro organizaci studia

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r.

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r. Kód: Druh: Název: SD/05/2016 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. Studijní a zkušební řád Část první Úvodní ustanovení Článek 1: Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. (dále jen studijní a zkušební řád ) se vztahuje

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP Čl.1 Obecná ustanovení 1. Studijní a zkušební řád Fakulty životního prostředí UJEP (dále jen SZŘF ) platí pro studenty všech studijních programů

Více

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání Zásady studijního a zkušebního řádu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni platné pro účastníky programů celoživotního vzdělávání (2011) 1 Část první Obecná ustanovení Článek l Platnost zásad

Více

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. března

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Část první Obecná ustanovení. Článek 1. Článek 2 Cíl studia. Článek 3 Formy studia

Část první Obecná ustanovení. Článek 1. Článek 2 Cíl studia. Článek 3 Formy studia Směrnice děkana č. 5/2017 Název: Opatření ke studiu v doktorských studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TUL pro studijní programy na dostudování Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant:

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ČÁST I Článek 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje podmínky celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemickotechnologické

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., Mgr. Libor Marek, Ph.D. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., v. r.

doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., Mgr. Libor Marek, Ph.D. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., v. r. Kód: Druh: Název: SD/03/2014 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

UPŘESNĚNÍ POSTUPU PŘI PŘIDĚLOVÁNÍ ZADÁNÍ

UPŘESNĚNÍ POSTUPU PŘI PŘIDĚLOVÁNÍ ZADÁNÍ Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně Datum vydání: 1. 11. 2017 Počet stran: 6 Účinnost od: 1. 11. 2017 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. Norma ruší: Směrnici děkana

Více

Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017

Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017 Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017 Studium v doktorském studijním programu na FAMU probíhá v souladu se zněním

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÝCH

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÝCH Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysokého učení technického ze dne 20. 9.

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2018 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Počet stran: 4 Počet příloh: 2

Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Počet stran: 4 Počet příloh: 2 Kód: Druh: Název: SD/02/2011 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017 Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce ČÁST PRVNÍ PŘEDMÉT ÚPRAVY Čl. 1 Tato vyhláška v souladu s čl. 1 odst. 5,

Více

PŘÍLOHA Č. 1 JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PRAVIDLA PRO ORGANIZACI A PRŮBĚH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

PŘÍLOHA Č. 1 JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PRAVIDLA PRO ORGANIZACI A PRŮBĚH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PŘÍLOHA Č. 1 JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PRAVIDLA PRO ORGANIZACI A PRŮBĚH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na PŘÍPRAVU STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Změna 16/12/2015 10:11 SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Preambule Pravidla pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV OR č. 18/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV Datum vydání: 22. 7. 2016 Účinnost od: 22. 7.

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu (dále jen Řád ) provádí některá ustanovení Řádu celoživotního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. vydává v souladu s ustanovením

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE STING, o.p.s. Část první Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE STING, o.p.s. Část první Základní ustanovení š í á ž ě ý í Í á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á ě í ě ší ř ů č í š ířá ř ý š STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE STING, o.p.s. Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Studijní a zkušební

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení

Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice o rigorózním řízení na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerizty (dále jen FSpS MU ) v souladu s 46 odst. 5 a

Více

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most SMĚRNICE

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Čl. 1 Jednooborové a dvouoborové studium 1. Bakalářské a magisterské studium má dvě varianty:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne I. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 23. 1. 2015 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Čl. 3 Podmínky přijetí ke studiu Čl. 4 Podmínky přijetí ke studiu cizinců

Čl. 3 Podmínky přijetí ke studiu Čl. 4 Podmínky přijetí ke studiu cizinců STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ

Více

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015 Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě 30.dubna 22 701 03 Ostrava Č.j: OU-93783/31-2015 V Ostravě 16. 12. 2015 Směrnice děkana č. 16/2015 O státních závěrečných zkouškách na Přírodovědecké fakultě OU a obhajobách

Více

VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Název: Jednací řád zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost:

VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Název: Jednací řád zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Kód: Druh: PD/10/2018 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Název: Jednací řád zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3., 4., 5. a 6. změny B r n o 2 0 0 8 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 4 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 Čl. 1 Působnost...

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANKY S-2/2011 v platném znění k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP ve znění směrnice

Více

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015 Oddíl č.1 Úvodní ustanovení 1. Směrnice č.4 děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu (dále jen směrnice) v akademickém roce 2014/2015 doplňuje

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. vydává v souladu s ustanovením

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

Příloha a) Studijního a zkušebního řádu FAMU ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU

Příloha a) Studijního a zkušebního řádu FAMU ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU Příloha a) Studijního a zkušebního řádu FAMU ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU 1. Obecná ustanovení 1.1. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období:

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období: UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Směrnice č. 5/2016 Věc: Směrnice o státních závěrečných zkouškách bakalářských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Řád rigorózního řízení upravuje v souladu s 46 odst. 5, 99 odst. 5 zákona č. 111/1998

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Část sedmá

Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Část sedmá Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Studijní a zkušební řád studia v magisterských studijních programech Hradec Králové 2005 Obsah: Část první Úvodní ustanovení. 3 Část druhá Organizace

Více