Anglicko-český slovníček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglicko-český slovníček"

Transkript

1 Anglicko-český slovníček POKYNY KE CVIČENÍM A LEVEL 2 Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

2 OBSAH Module 1 NATURE Module 2 ME Module 3 PETS Module 4 HOME Module 5 CLOTHES Module 6 SPORT Module 7 FOOD Module 8 THINGS WE DO VÝSLOVNOST Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], a seven [ˈsevən], ale [san], nebo má-li slovo přízvuky dva nebo více: teddy bear [ˈtedi ˌbeə]. Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou. Zvláštní znaky použité v přepisu výslovnosti: b block [blɒk] d end [end] f friend [frend] g grey [greɪ] h hat [hæt] j music [ˈmju:zɪk] k camel [ˈkæmәl] l camel [ˈkæmәl] m camel [ˈkæmәl] n end [end] ŋ penguin [ˈpeŋgwɪn] p trip [trɪp] r friend [frend] s sunny [ˈsʌni] ʃ shock [ʃɒk] t trek [trek] tʃ adventure, [әdˈventʃә], θ death [deθ] ð rather [ˈrɑ:ðә] v love [lʌv] w widow [ˈwɪdәʊ] z zoo [zu:] Použité zkratky: adv. adverb příslovce conj. conjunction spojka n. noun podstatné jméno pl. plural množné číslo v. verb sloveso ʒ casualty [ˈkæʒuәlti] dʒ sledge [sledʒ] ʌ sunny [ˈsʌni] ɑ: disaster [dɪˈzɑ:stә] æ planet, sad [ˈplænәt], [sæd] e end [end] ə photography [fәˈtɒgrәfi] з: work [ˈwз:k] ɪ living [ˈlɪvɪŋ] i: team [ti:m], ɒ rock [rɒk] ɔ: fall [ˈfɔ:l] ʊ put [pʊt] u: loop [lu:p] aɪ tribe [traɪb] aʊ round [raʊnd] eɪ brave, fail [breɪv], [feɪl] oʊ go [goʊ] ɔɪ coin [kɔɪn] eə despair [dɪˈspeә] ɪə here [hɪə] ʊə pure [pʊə]

3 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 1 Welcome Vítejte danger [ˈdeɪndʒər] nebezpečí pen [pen] pero Numbers [ˈnʌmbəz] Číslovky twenty [ˈtwenti] dvacet twenty-one [ˌtwenti ˈwʌn] dvacet jedna twenty-two [ˌtwenti ˈtuː] dvacet dva twenty-three [ˌtwenti ˈθriː] dvacet tři twenty-four [ˌtwenti ˈfɔː] dvacet čtyři twenty-fi ve [ˌtwenti ˈfaɪv] dvacet pět twenty-six [ˌtwenti ˈsɪks] dvacet šest twenty-seven [ˌtwenti ˈsevən] dvacet sedm twenty-eight [ˌtwenti ˈeɪt] dvacet osm twenty-nine [ˌtwenti ˈnaɪn] dvacet devět thirty [ˈθɜːti] třicet forty [ˈfɔːti] čtyřicet fi f t y [ ˈ f ɪ f t i ] p ade s át New structures Nové fráze Where are we? I m scared! Kde jsme? Já se bojím! It s nice/lovely. Oh dear! To je hezké/milé. Páni! We ve got a problem. Máme problém. It s important! Hi, I m (Harry). I m (nine). How old are you? Come with us. Look around everywhere. Je to důležité! Ahoj, já jsem (Harry). Je mi (devět). Kolik je tobě? Pojď/Pojďte s námi. Podívejte se všude. Where s the (pen)? Let s fi nd the (pen). Kde je (pero)? Hledejme to (pero)./ Pojďte najít to (pero). What day is it today? How do you spell (chair)? Který je dnes den? Jak se hláskuje (chair)?

4 2 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 Nature Příroda alien [ˈeɪliən] mimozemšťan ant [ænt] mravenec banchan [ˈbʌnˌtsan/, /ˈbʌnˌtʃan] butterfl y [ˈbʌtəfl aɪ] motýl candles [ˈkændls] svíčky mističky s přílohami (korejský styl podávání jídla) clouds [klaʊdz] mraky insect [ˈɪnsekt] hmyz label [ˈleɪbl] etiketa, visačka, cenovka mushroom [ˈmʌʃruːm] houba park [pɑːk] park party [ˈpɑːti] oslava piñata [pɪnˈjɑːtə] pod stropem zavěšená nádoba se sladkostmi pro děti pond [pɒnd] rybník, jezero report [rɪˈpɔːt] zpráva, podat zprávu, ohlásit rock [rɒk] kámen, skála rose [rəʊz] růže seaweed soup [ˈsiːwiːd ˌsuːp] polévka z mořských řas sky [skaɪ] obloha spider [ˈspaɪdə] pavouk sweets [swiːts] bonbony, sladkosti trees [triːz] stromy watering can [ˈwɔːtərɪŋ ˌkæn] konev na zalévání wind [wɪnd] vítr worm [wɜːm] červ New structures Nové fráze There is (a blue pond). Je tam (modrý rybník). There are (blue birds). Jsou tam (modří ptáci). I m from (the USA). Jsem z (USA).

5 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 3 Me Já astronaut [ˈæstrəˌnɔːt] kosmonaut Australia, Australian [ɒsˈtreɪliə], [ɒsˈtreɪliən] Austrálie, Australan black [blæk] černý blond hair [ˈblɒnd ˈheə] světlovlasý, blonďatý bus [bʌs] autobus emu [ˈiːmjuː] emu (pštros) famous [ˈfeɪməs] slavný, proslulý feathers [ˈfeðərz] peří, pera (ptačí) fur [fɜː] srst hide [haɪd] schovat, ukrýt cheek [tʃiːk] tvář chin [tʃɪn] brada kangaroo [ˌkæŋɡəˈruː] klokan koala [kəʊˈɑːlə] koala lovely [ˈlʌvli] krásný, milý man [mæn] muž, člověk monster [ˈmɒnstə] příšera, obluda moustache [mʊˈstɑːʃ] knír nails [neɪlz] nehty neck [nek] krk new [njuː] nový officer [ˈɒfɪsə] důstojník play [pleɪ] hrát police [pəˈliːs] policie pouch [paʊtʃ] vak (např. klokana) short beard [ˈʃɔːt ˈbɪəd] máslové sušenky small glasses [ˈsmɔːl ˈglɑːsɪz] malé brýle spaceship [ˈspeɪsʃɪp] kosmická loď stomach [ˈstʌmək] břicho, žaludek tail [teɪl] ocas teeth [tiːθ] zuby test [test] zkouška, test throat [θrəʊt] krk (hrdlo) tricks [trɪks] kousky, triky woman [ˈwʊmən] žena wrist [rɪst] zápěstí

6 4 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 New structures (My mum s) got (blond hair). I haven t got (glasses). He/She/It hasn t got (glasses). Have you got (a long neck)? Yes, I have./no, I haven t. Nové fráze (Moje maminka) má (blond vlasy). Nemám (brýle). On/Ona/To nemá (brýle). Máš (dlouhý krk)? Ano, mám./ne, nemám. Has he got (ten eyes)? Má (deset oči)? Pets Domácí mazlíčci bat [bæt] netopýr beak [biːk] zobák butterfl ies [ˈbʌtəfl aɪz] motýli caterpillars [ˈkætəpɪləz] housenky claws [klɔːz] drápy, spáry, klepeta cocoons [kəˈkuːnz] zámotek, kokon fi n s [f ɪ n s] p l o u t ve fruit [fruːt] ovoce hamster [ˈhæmstə] křeček hamster wheel [ˈhæmstə ˌwiːl] (běhací) kolečko pro křečka horns [hɔːnz] rohy iguana [ɪˈɡwɑːnə] leguán keeper [ˈkiːpə] ošetřovatel, chovatel, majitel zvířátka paws [pɔːz] tlapy pet [pet] domácí zvíře/mazlíček pretty [ˈprɪti] hezký, pěkný rabbit [ˈræbɪt] králík rat [ræt] krysa snake [sneɪk] had spider [ˈspaɪdə] pavouk spots [spɒts] tečky, fl eky, flíčky stripes [straɪps] pruhy tadpoles [ˈtædpəʊlz] pulci tail [teɪl] ocas tarantula [təˈræntjʊlə] tarantule tortoise [ˈtɔːtəs] želva (suchozemská)

7 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 5 trunk [trʌŋk] chobot ugly [ˈʌɡli] ošklivý, škaredý water [ˈwɔːtə] voda whiskers [ˈwɪskəz] vousy (např. kočičí) wings [wɪŋz] křídla zoo [zuː] zoo, zoologická zahrada New structures Has it got (a tail)? Nové fráze Má to (ocas)? Yes, it has./no, it hasn t. Have they got (a cat)? Yes, they have./no, they haven t. First, then, fi nally Ano, má./ne, nemá. Mají (kočku)? Ano, mají./ne, nemají. Nejdříve, potom., nakonec Home Domov bath [bɑːθ] vana bed [bed] postel bicycle [ˈbaɪsɪkl ] kolo building [ˈbɪldɪŋ] stavba computer [kəmˈpjuːtə] počítač cooker [ˈkʊkə] vařič, sporák cool [kuːl] super, skvělý cupboard [ˈkʌbəd] skřínka game [ɡeɪm] hra glass [ɡlɑːs] sklo in [ɪn] v lamp [læmp] lampa locked [lɒkt] zamčený mosaic [məʊˈzeɪɪk] mozaika MP3 [ˌempiːˈθriː] mp3 on [ɒn] na paint [peɪnt] barva player [ˈpleɪər] přehrávač pool [puːl] bazén, jezírko, rybníček roof [ruːf] střecha shower [ʃaʊə] sprcha

8 6 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 school [skuːl] škola skateboard [ˈskeɪtˌbɔːd] skateboard sofa [ˈsəʊfə] pohovka stones [stəʊnz] kameny tiles [taɪls] kachlíky, dlaždice TV [ˌtiːˈviː] televize under [ˈʌndə] pod New structures Is the (bed) in the (bedroom)? Yes, it is./no, it isn t. Where s the (frog)? It s (in the bath). Nové fráze Je (postel) v (ložnici)? Ano, je./ne, není. Kde je ta (žába)? Je (ve vaně). It s cool! It s good fun! To je super! To je prima legrace!/to je dobrá zábava! Clothes Oblečení boots [buːts] vysoké boty, holínky broken [ˈbrəʊkən] rozbitý button [ˈbʌtən] knoflík clown [klaʊn] klaun, šašek dress [dres] šaty, oblečení fashionable [ˈfæʃənəbl] módní, moderní fi x [ fi ks] sp r av i t jacket [ˈdʒækɪt] sako, bunda jeans [dʒiːnz] džíny launderette [ˌlɔːnˈdret] samoobslužná prádelna lay the table [ˈleɪ ðə ˈteɪbl] prostírat stůl letter [ˈletə] písmeno, dopis lever [ˈliːvə] páčka, páka make a cake [ˈmeɪk ə ˈkeɪk] upéct dort make the bed [ˈmeɪk ðə ˈbed] stlát postel pirate [ˈpaɪrət] pirát pull [pʊl] táhnout push [pʊʃ] tlačit sandals [ˈsændlz] sandály

9 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 7 scarf [skɑːf] šála shorts [ʃɔːts] kraťasy school uniforms [ˌskuːl ˈjuːnɪfɔːm] školní uniforma skipper [ˈskɪpə] kapitán lodi sky [skaɪ] obloha, nebe sweater [ˈswetə] svetr sweatshirt [ˈswetʃɜːt] mikina, tepláková bunda tidy the bedroom [ˈtaɪdi ðə ˈbedrʊm] uklízet pokoj/ložnici tracksuit [ˈtræksuːt] tepláková souprava trainers [ˈtreɪnəs] tenisky turn off [tɜːn ɒf] vypnout turn on [ˈtɜːn ɒn] zapnout wash the car [ˌwɒʃ ðə ˈkɑː] mýt auto wash the dishes [ˌwɒʃ ðə ˈdɪʃɪz] mýt nádobí washing machine [ˈwɒʃɪŋ ˌməˈʃiːn] pračka New structures What are you wearing? What s he wearing? He s wearing (my trainers). Is he wearing (my scarf)? Yes, he is./no, he isn t. Nové fráze Co máš na sobě? Co má na sobě (on)? (on) Má (moje tenisky). Má na sobě (moji šálu)? Ano, má./ne, nemá. We ve got/we haven t got (uniforms). Máme/Nemáme (uniformy). Sports Sporty catch a ball [ˌkætʃ ə ˈbɔːl] chytat míč climb a tree [ˌklaɪm ə triː] lézt na strom competing [ˌkəmˈpiːtɪŋ] soutěžení dance [dɑːns] tanec, tančit dig [dɪɡ] kopat dolphins [ˈdɒlfɪnz] delfíni good (at) [ɡʊd (æt)] dobrý (v) hoops [huːps] obruče join [dʒɔɪn] přidat se, připojit se monkeys [ˈmʌŋkiz] opice play [pleɪ] hrát

10 8 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 play baseball [pleɪ ˈbeɪsbɔːl] hrát baseball play basketball [pleɪ ˈbɑːskɪtbɔːl] hrát basketbal play football [pleɪ ˈfʊtbɔːl] hrát fotbal play tennis [pleɪ ˈtenɪs] hrát tenis play volleyball [pleɪ ˈvɒlibɔːl] hrát volejbal prize [praɪz] cena read [riːd] číst ride a bike [ˈraɪd əˈbaɪk] jezdit na kole run [rʌn] běhat sing [sɪŋ] zpívat spade [speɪd] lopata, lopatka strong (hands) [strɒŋ (hændz)] silný (silné ruce) team [tiːm] tým tomato [təˈmɑːtəʊ] rajské jablíčko training [ˈtreɪnɪŋ] trénink winner [ˈwɪnə] vítěz New structures I/He can (run). I/He can t (swim). I can t swim but I can jump. Nové fráze Já umím/on umí (běhat). Já neumím/on neumí (plavat). Neumím plavat, ale umím skákat. Can you/he (play basketball)? Yes, I/he can. Umíš/Umí (hrát košíkovou)? Ano, umím/umí. No, I/he can t. Don t be silly! Stretch your arms up. Bend your knees down. Twist your body to the left/right. Ne, neumím/neumí. Nebuď hloupý! Natáhni paže vzhůru. Dřepni si. / Pokrč kolena. Natoč se tělem doleva/doprava. Turn around. Otoč se.

11 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 9 Food Jídlo air [eə] vzduch alfajores asado [ɑlfaˈchores] [ɑˈsɑdɔ] mandlové vánoční cukroví nebo piškotové řezy (špan.) doma grilované maso, jako barbecue (špan.) astronaut [ˈæstrənɔːt] kosmonaut, astronaut barbecue [ˈbɑːbɪkjuː] grilování beans [biːnz] fazole broccoli [ˈbrɒkəli] brokolice cabbage [ˈkæbɪdʒ] zelí carrots [ˈkærəts] mrkve catch [kætʃ] chytit cucumbers [ˈkjuːkʌmbərz] okurky dairy [ˈdeəri] mléčný výrobek delivery [dɪˈlɪvəri] zásilka, dodávka fats [fæts] tuky grains [ɡreɪnz] zrní, obilí, obilné výrobky healthy [ˈhelθi] zdravý cherries [ˈtʃeris] třešně ice cream [ˌaɪsˈkriːm] zmrzlina jerk chicken [dʒɜːk ˈtʃɪkɪn] kuře marinované v pálivé omáčce lettuce [ˈletɪs] zelený salát mangoes [ˈmæŋɡəʊz] manga meals [mɪəlz] jídla oranges [ˈɒrɪndʒɪz] pomeranče papaya [pəˈpaɪə] papája pastries [ˈpeɪstris] sladké pečivo patty [ˈpæti] mletým masem plněné placičky peaches [piːtʃɪz] broskve pears [peəz] hrušky peas [piːs] hrášek (zelený) plums [plʌms] švestky potatoes [pəˈteɪtəʊz] brambory protein [ˈprəʊtiːn] bílkovina sandwiches [ˈsænwɪdʒɪz] sendviče, obložené chleby

12 10 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 snacks [snæks] svačiny space [speɪs] vesmír strawberries [ˈstrɔːbəriz] jahody sugar [ˈʃʊɡə] cukr such as plums [sʌtʃ əz ˈplʌms] jako jsou švestky tomatoes [təˈmɑːtəʊz] rajská jablíčka vegetables [ˈvedʒtəblz] zelenina watermelon [ˈwɔːtəˌmelən] meloun yuck [jʌk] fuj New structures He likes/doesn t like (peas). Does he like (carrots)? Nové fráze Má/Nemá rád hrášek. Má rád (mrkev)? Yes, he does./no, he doesn t. Do you like (plums)? Ano, má./ne, nemá. Máte rádi/máš rád (švestky)? What s your favourite food? Jaké je tvé/vaše oblíbené jídlo? Things we do Co děláme amazing [əˈmeɪzɪŋ] úžasný beach [biːtʃ] pláž cleaning [ˈkliːnɪŋ] uklízí, čistí cool [kuːl] studený, chladný drinking [ˈdrɪŋkɪŋ] pije Earth [ɜːθ] Země eating [iːtɪŋ] jí electricity [ɪˌlekˈtrɪsɪti] elektřina engine [ˈendʒɪn] motor fl at s [ fl æt s] by t y apartments [əˈpɑːtmənt] byty fl ute [fl uːt] píšťala, fl étna fl y in g [ ˈ fl a ɪ ɪ ŋ ] l ét á grass [ɡrɑːs] tráva hot-air balloon [hɒtˈeə bəˈluːn] horkovzdušný balon jumping [dʒʌmpɪŋ] skáče key card [ˈkiːkɑːd] magnetická karta k otevírání dveří machine [məˈʃiːn] stroj

13 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 11 making a machine [ˈmeɪkɪŋ əˌməˈʃiːn] sestavuje stroj making a rocket [ˈmeɪkɪŋ əˈrɒkɪt] sestrojuje raketu park [pɑːk] park pilot [ˈpaɪlət] pilot playing the piano [ˈpleɪɪŋ ðəˌpiˈænəʊ] hraje na klavír playing the trumpet [ˈpleɪɪŋ ðəˈtrʌmpɪt] hraje na trubku playing the violin [ˈpleɪɪŋ ðəˌvaɪəˈlɪn] hraje na housle quickly [ˈkwɪkli] rychle reading [ˈriːdɪŋ] čte robot [ˈrəʊbɒt] robot running [ˈrʌnɪŋ] běhá sandwich [ˈsænwɪdʒ] sendvič sky [skaɪ] obloha, nebe sleeping [sliːp] spí smoke [sməʊk] kouř swan [swɒn] labuť swimming [ˈswɪmɪŋ] plave time [taɪm] čas walking [ˈwɔːkɪŋ] chodí pěšky water park [ˈwɔːtə pɑːk] vodní park wing [wɪŋ] křídlo X-ray vision [ˈeksreɪ ˈvɪʒən] rentgenové vidění New structures What are you doing? Are you (running)? Yes, I am./no, I m not. What s he doing? Nové fráze Co to děláš? (Běháš)? Ano, (běhám)./ne, (neběhám). Co dělá? Is the machine working? Where are you going? Funguje ten stroj? Kam jdeš/jdete? We re going home. Jdeme domů.

14 12 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 Festivals Svátky Christmas Vánoce lights [laɪts] světélka New structures Nové fráze It s Christmas Day today! Dnes je Štědrý den. Easter Velikonoce Easter basket [ˈiːstə] velikonoční košíček Easter egg [ˈiːstərˌeg] velikonoční vajíčko, kraslice hiding [ˈhaɪdɪŋ] úkryt, též schovává ribbon [ˈrɪbən] mašle, pentle tied [taɪd] uvázaný treat (n) [triːt] pohoštění, "mňamka"

15 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 13

16 14 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 POKYNY KE CVIČENÍM Welcome Circle and write the days of the week. Draw and write about yourself. Listen, join the dots and write. Match 1 NATURE Complete the crossword. Complete the sums. Draw and colour your favourite park. Draw and write. Listen, draw and colour. Listen, write and say. Vítejte Zakroužkuj a napiš dny v týdnu. Nakresli se a napiš o sobě Poslouchej, spoj tečky a napiš. Přiřaď. POKYNY KE CVIČENÍM (ŘAZENÉ ABECEDNĚ) PŘÍRODA Doplň křížovku. Doplň součty. Nakresli a vybarvi svůj oblíbený park. Nakresli a napiš. Poslouchej, nakresli a vybarvi. Poslouchej, napiš a řekni. Listen and tick ( ). Look and write. Poslouchej a zaškrtni ( ). Prohlédni si a napiš. Look and correct the mistakes. Look at the code and write the message. Look, match and write. Match. Now colour. Now tell the class. Podívej se a oprav chyby. Prohlédni si šifru a napiš zprávu. Podívej se, přiřaď a napiš. Přiřaď. Teď vybarvi. Teď to řekni třídě. Solve the riddle. Tell the class. Vyřeš hádanku. Řekni třídě. Write. Write a message for your friend in the code. Write about your favourite park. 2 ME Circle and write the words. Napiš. Napiš kamarádovi šifrovaný vzkaz. Napiš o svém oblíbeném parku. JÁ Zakroužkuj a napiš slova. Complete the diagram. Doplň diagram. Draw and write. Draw yourself. Invent an animal. Draw and write. Choose, draw and write. Listen and colour. Then match. Listen and circle the sound that s different. Prohlédni si, přečti a přiřaď. Nakresli sebe. Vymysli si zvíře. Nakresli a napiš. Vyber, nakresli a napiš. Poslouchej a vybarvuj. Potom přiřaď. Poslouchej a zakroužkuj zvuk, který se liší. Listen and draw. Poslouchej a nakresli.

17 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 POKYNY KE CVIČENÍM 15 Listen, tick ( ) and fi nd the girl. Poslouchej, zaškrtávej si ( ) a najdi holčičku. Look and write. Look at the code on page 8 and write the message. Look, read and match. Now tell the class. Prohlédni si a napiš. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Dívej se, čti a přiřazuj. Teď to řekni třídě. Now write about the girl. Read and circle four errors. Then write. Rewrite with capital letters and full stops. Teď o té holčičce napiš. Přečti si a zakroužkuj čtyři chyby. Potom napiš. Přepiš s velkými písmeny a doplň tečky. Write about the aliens. Write about yourself. Write the sentences. 3 PETS Answer the questions. Napiš o těch mimozemšťanech. Napiš o sobě. Napiš věty. MOJI MAZLÍČCI Odpověz na otázky. Complete the questions. Then answer. Doplň otázky. Potom odpověz. Describe the frog. Draw and colour your favourite pet. Listen and circle. Listen and draw. Listen and tick ( ). Listen and write. Listen and write the words in the correct column. Popiš žábu. Nakresli a vybarvi své oblíbené zvíře. Poslouchej a zakroužkuj. Poslouchej a kresli. Poslouchej a zaškrtni ( ). Poslouchej a piš. Poslouchej a zapiš slova do správného sloupce. Look and write. Prohlédni si a napiš. Look at the code on page 8 and write the message. Match. Now tell the class. Read and write. Prohlédni si šifru na straně osm a napiš zprávu. Přiřaď. Teď to řekni třídě. Přečti si a napiš. Write. Write a description of an animal. Napiš. Napiš popis zvířete. Write about your favourite pet. 4 HOME Complete the word map. Count, answer and write. Draw and answer. Draw and colour your bedroom. Napiš o svém oblíbeném mazlíčkovi. DOMOV Doplň slovní mapu. Spočítej, odpověz a napiš. Nakresli a odpověz. Nakresli a vybarvi svůj pokoj.

18 16 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 POKYNY KE CVIČENÍM Draw the next four shapes on the frame. Then colour. Nakresli do rámečku další čtyři tvary. Potom je vybarvi. Match. Now tell the class. Listen and write punctuation marks. Listen and circle the sound that s different. Přiřaď. Teď to řekni třídě. Poslechni si a doplň interpunkční znaménka. Poslechej a zakroužkuj zvuk, který se liší. Look and answer. Then listen and check. Look and circle. Look and complete. Prohlédni si a odpověz. Potom poslouchej a zkontroluj. Prohlédni si a zakroužkuj. Prohlédni si a doplň. Look at the code on page 8 and write the message. Read and draw. Then write. Think and write the words. Where s the frog? Prohlédni si šifru na straně osm a napiš zprávu. Přečti a nakresli. Potom napiš. Přemýšlej a napiš slova. Kde je žába? Write about your bedroom. Napiš o svém pokoji. Write the words. Then draw a mosaic animal. 5 CLOTHES Circle and write the words. Correct the sentences. Draw and colour your favourite clothes. Listen and colour. Napiš slova. Potom nakresli zvíře jako mozaiku. OBLEČENÍ Zakroužkuj a napiš slova. Oprav tyto věty. Nakresli a vybarvi své oblíbené oblečení. Poslouchej a vybarvuj. Listen and draw. Then colour. Listen and tick ( ). Poslouchej a nakresli. Potom vybarvi. Poslouchej a zaškrtni ( ). Listen and tick ( ). Then write. Listen and write. Then put the words in the correct column. Listen, colour and write. Look at the code on page 8 and write the message. Poslouchej a zaškrtni ( ). Potom piš. Poslechni si a napiš. Potom zapiš slova do správného sloupce. Poslouchej, vybarvuj a napiš. Prohlédni si šifru na straně osm a napiš zprávu. Match. Now tell the class. Přiřaď. Teď to řekni třídě. Now write about Harry. Read and answer. Read and circle fi ve errors. Then write. Tick ( ) the chores you like. What is Hilda wearing? Write. Teď napiš o Harrym. Přečti si a odpověz. Čti a zakroužkuj pět chyb. Potom napiš. Zaškrtni ( ) domácí práce, které máš rád/ráda. Co má Hilda na sobě? Napiš.

19 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 POKYNY KE CVIČENÍM 17 Write about your favourite clothes. Napiš o svém oblíbeném oblečení. Write your chore list. 6 SPORTS Complete. Draw your favourite sport. Listen and number. Napiš seznam svých domácích prací. SPORTY Doplň. Nakresli svůj oblíbený sport. Poslouchej a očísluj. Listen and number the pictures. Listen and tick ( ) can or cross ( ) can t. Poslouchej a očísluj obrázky. Poslouchej a zaškrtni ( ) can nebo křížkem označ ( ) can t. Listen and tick ( ) or cross ( ) Listen and write the words in the correct column. Look and write. Look at the code on page 8 and write the message. Poslouchej a zaškrtni ( ) nebo označ křížkem ( ). Poslouchej a napiš slova do správného sloupce. Prohlédni si a napiš. Prohlédni si šifru na straně osm a napiš zprávu. Look, colour and write. Prohlédni si, vybarvi a napiš. Make an exercise plan. Match. Match and say. Now tell the class. Read and circle. Write. Write about your exercise plan. Udělej si plán cvičení. Přiřaď. Přiřaď a říkej. Teď o něm řekni třídě. Přečti a zakroužkuj. Napiš. Napiš o svém cvičebním plánu. Write about your favourite sport. Napiš o svém oblíbeném sportu. Write and or but. 7 FOOD Complete the crossword. Draw three healthy meals. Use food from the food pyramid. Napiš and nebo but. JÍDLO Doplň křížovku. Nakresli tři zdravá jídla. Použij zdravé potraviny z pyramidy. Draw your favourite food. Choose and write fi ve healthy snacks. Nakresli své oblíbené jídlo. Vyber si a napiš pět zdravých svačinek. Listen and draw a happy or sad face. Listen and tick ( ) or cross ( ). Poslouchej a nakresli šťastného nebo smutného smajlíka. Poslouchej a zaškrtni ( ) nebo označ ( ). Listen and write p or b. Poslouchej a napiš p nebo b. Look and answer. Look and write. Look and write the questions and answers. Podívej se a odpověz. Prohlédni si a napiš. Podívej se a napiš otázky a odpovědi.

20 18 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 POKYNY KE CVIČENÍM Look at the code on page 8 and write the message. Prohlédni si šifru na straně osm a napiš zprávu. Match. Now tell the class. Now write about your favourite food. Now write about your three healthy meals. Přiřaď. Teď to řekni třídě. Teď napiš o svém oblíbeném jídle. Teď napiš o svých zdravých jídlech. Now write likes or doesn t like. Write. Write about the food you like. Teď piš likes nebo doesn t like. Napiš. Napiš o jídle, které ti chutná. Write about Tom and Liz. 8 THINGS WE DO Complete the crossword. Complete the dialogue. Napiš o Tomovi a o Liz. CO DĚLÁME Doplň křížovku. Doplň rozhovor. Complete the sentences. Draw your favourite activity. Doplň věty. Nakresli svou oblíbenou činnost. Listen and complete the postcard. Listen and draw. Listen and number the sentences. Listen and tick ( ) or cross ( ). Listen, read and match. Look and complete. Poslechni si a doplň pohlednici. Poslouchej a nakresli. Poslouchej a očísluj pořadí vět. Poslouchej a zaškrtni ( ) nebo křížkem označ ( ). Poslechni si, přečti a přiřaď. Prohlédni si a doplň. Look and write. Then listen and check. Podívej se a napiš. Potom poslouchej a zkontroluj. Look at the code on page 8 and write the message. Match the pictures with the words. Now listen and write the address. Now tell the class. Now write about your fl ying machine. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Přiřaď slova k obrázkům Teď poslouchej a napiš adresu. Teď to řekni třídě. Teď napiš o svém létajícím stroji. Write about your picture. Write the questions. Then answer. Napiš o svém obrázku. Napiš otázky. Potom odpověz.

21 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 19 SVÁTKY Christmas Find the words. Then match. Listen, draw and colour. Then write. Easter Vánoce Najdi slovíčka. Potom přiřaď. Poslouchej, nakresli a vybarvi. Potom napiš. Velikonoce Look and write. Find the Easter eggs. Listen, draw and colour. Prohlédni si a napiš. Najdi velikonoční vajíčka. Poslouchej, nakresli a vybarvi. Now write and match. Teď napiš a přiřaď.

22 20 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 Tuto část bychom rádi věnovali rodičům, kteří mají zájem svému dítěti pomoct se učit. Zde najdete rady a tipy, co všechno lze s dítětem doma dělat a jak ho lépe připravit na výuku. POMOC DÍTĚTI S UČENÍM pomozte dítěti naučit se používat slovníky, jiné pomůcky i internet Longman Children's Picture Dictionary obrázkový slovník, kde slovíčka jsou tématicky uspořádána a procvičena v písničkách a říkankách na 2 CD, která jsou součástí slovníku Grammar Time 1 dětská knížka pro procvičování gramatiky On-line hra na internetové adrese zjednodušená četba: Penguin Kids jsou knížky upravené pro jazykovou úroveň Vašeho dítěte. Audio namluvené rodilým mluvčím je ke stažení na venturesbooks.cz/cz/pro-ucitele/materialy-ke-stazeni/penguin-kids-download (www.penguinreaders.com, vyžadujte, aby Vám dítě řeklo, co se při hodině naučilo zopakujte společně probranou látku nebo slovní zásobu (dítě by Vás mohlo nějaká slovíčka naučit) pro naučená slovíčka si vyrobte obrázkové karty (flashcards karta formátu A4 nebo menší, na kartě je obrázek předmětu nebo scény nebo napsané slovíčko či písmeno lze i zakoupit) a hrajte s dítětem hry v angličtině. ODKRÝVEJTE OBRÁZEK schovejte obrázek do obálky nebo jej zakryjte tak, aby nebyl vidět, pomalu ho odkrývejte a dítě anglicky hádá, co je na obrázku VEZMI OBRÁZEK na stůl dejte několik obrázků, říkáte anglicky jedno ze slovíček, které obrázky znázorňují a dítě musí najít obrázek, zvednout ho a slovíčko zopakovat PEXESO připravte sadu karet s obrázky a sadu karet s odpovídajícími anglickými slovíčky a s nimi hrajete známou hru pexeso; pozn. lze hrát i s menším počtem karet než běžné pexeso, počet karet však musí být sudý SNAP! (LAPNI KARTU!) připravte sadu karet s obrázky a sadu karet s odpovídajícími anglickými slovíčky, rozdejte sobě i dítěti rozmíchané karty (slova i obrázky), střídavě pokládáte karty na stůl, každý na jednu hromádku (obrázkem/slovem nahoru a říkáte slovíčka. Pokud se na obou hromádkách objeví stejné slovíčko, toto slovíčko neříkáte, ale říkáte: Snap! a vezmete všechny karty, které už jsou na stole. Hra končí, když jeden hráč má všechny karty.

23 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 2 promluvte si s učitelem a informujte se, jak se ve škole učí angličtina, co děti dělají při hodině, jaké pokroky Vaše dítě dělá, atd. čtěte s dítětem anglicky, příp. pustťe mu kazetu/cd s pohádkami nebo příběhy v angličtině (www.penguinreaders.com, čtěte/poslouchejte večer před spaním, po cestě v autě, atd. hrajte si s dětmi na internetu: zkuste hledat anglická slova venku, na ulici, na nákupech, atd. polepte si předměty doma anglickými slovíčky HRY V ANGLIČTINĚ ABECEDA řekněte jedno písmeno z anglické abecedy a dítě říká slovíčka, která začínají tímto písmenem BINGO s písmeny, čísly, s obrázky; připravte si tabulku 3*3 políčka, dítě si do každého políčka napíše číslo/písmenko nebo nakreslí obrázek. Vy potom říkáte čísla/písmenka nebo slova, která jsou/nejsou v tabulce. Pokud dítě uslyší to, co v tabulce má, přeškrtne si to. Když má vyškrtanou celou tabulku, vykřikne bingo! a hra končí. PAMĚŤ ukažte dítěti 10 předmětů/obrázků, potom je zakryjte a dítě musí vyjmenovat všechny předměty/obrázky ŠIBENICE vyberete jedno z naučených slovíček a za každé písmeno napíšete na papír jednu čárku. Dítě říká anglicky písmenka a pokud písmenko ve slově je, napište ho. Pokud písmeno ve slově není, začněte postupně kreslit šibenici.

24 NÁVAZNOST UČEBNIC NAKLADATELSTVÍ PEARSON Penguin Kids / zjednodušená četba pro nejmenší čtenáře, od úplných začátečníků po úroveň A2 Penguin Kids / zjednodušená četba příběhů z dílen Disney a Pixar Track / oblíbený klasický kurz pro první stupeň základních škol Discover English / Kurz pro druhý stupeň základních škol speciálně pro český trh V našem portfoliu naleznete kompletní nabídku materiálů pro výuku angličtiny nejen z vydavatelství Pearson ale i od ostatních velkých světových ELT vydavatelství, a to současně se zjednodušenou četbou Penguin Readers. Kontakty: tel.: , fax:

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek: Gramatika Cílová skupina: začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 různých cvičení a závěrečný překlad, pomocí

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6

Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6 Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6 1.Find the hidden words in the word search and write their meaning: A O U P T

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

Chit Chat 2 - Lekce 2

Chit Chat 2 - Lekce 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit bedroom ložnice bathroom koupelna kitchen kuchyně living

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

Anglický jazyk. 2. období 4. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Anglický jazyk. 2. období 4. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Anglický jazyk 2. období 4. ročník Učební texty: Our discovery island 2, pracovní sešity k učebnici Our discovery island 2 Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers

Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers Tip 1 Je třeba bezchybně porozumět zadání, které je vždy psané anglicky. Pomůže ti následující slovníček. Choose a word from the box. Vyber

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

Chit Chat 1 - Lekce 9

Chit Chat 1 - Lekce 9 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit fish ryba chicken kuře pizza pizza sausages párky salad

Více

Chit Chat 2 - Lekce 8

Chit Chat 2 - Lekce 8 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce 8 (ch_unit8.jbb) Chit Chat - Lekce 8 Lekce: STRANA 8 Cvičení: SLOVÍČKA naučit TV programme televizní pořad science fiction

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Project 1, 3.vydání, 3.lekce My world

Project 1, 3.vydání, 3.lekce My world www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce My world (p_u_zv.jbb) Project,.vydání,.lekce My world Lekce: A. I ve got a computer bedroom ložnice bike jízdní kolo camera

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

Metodický list. Anotace materiálu: Pracovní list pro žáky přítomný čas průběhový, otázky s Who, What, Where.

Metodický list. Anotace materiálu: Pracovní list pro žáky přítomný čas průběhový, otázky s Who, What, Where. Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků (II/2) Sada: 2 Číslo: EU-OPVK-CJ-A1ST-64 Předmět:

Více

Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6.03 Procvičujeme slovesa a předložky (pro 6. ročník) Tento pracovní list slouží k procvičování

Více

1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 21. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - NAŠE ŠKOLKA... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Co děláme ve školce... 2 B) Aktivita - Pracovní list: letadlo... 2 C) Tvorba s dětmi -

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce Time (time_cas.jbb) Project,.vydání,.lekce Time Lekce: A What s the time, please? clock hodiny concert koncert dance tancovat;

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Kate is describing their house and her bedroom. M e t o d i c k é p o

Více

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 6 (chch_unit_6.jbb) Chit Chat - Unit 6 Lekce: STRANA 8 Cvičení: SLOVÍČKA naučit It s sunny. Svítí slunce. (It s) hot. (Je) horko.

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí žáků formou rozhovorů, překladu, kvízu a hádanky. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí žáků formou rozhovorů, překladu, kvízu a hádanky. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6.05 Ověř si své znalosti (pro 6. ročník) Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Chit Chat 1 - Lekce 5

Chit Chat 1 - Lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a face obličej a mouth ústa a nose nos an ear ucho

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.18

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.18 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.18 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Happy House 2 - Unit 2

Happy House 2 - Unit 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - Unit (hh_unit.jbb) Happy House - Unit Lekce: Unit Cvičení: Strana - poslech Good morning, everybody! Dobré ráno, všichni! Hello,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M a r k s S u n d a y This is Mark s Sunday. He

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-08 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

Czenglish 1 ( )

Czenglish 1 ( ) 1 1 I am Czech. Jsem Češka. 2 I am Czech. Jsem Čech. 3 Is he English? Je to Angličan? 4 He is English. Je Angličan. 5 She is English. Je Angličanka. 6 What is it? Co to je? 7 It is a good book. Je to dobrá

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

Chit Chat 1 - Lekce 11

Chit Chat 1 - Lekce 11 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a ball míč an aeroplane letadlo a radio rádio a poster

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Anglicko-český slovníček

Anglicko-český slovníček Anglicko-český slovníček POKYNY KE CVIČENÍM A RADY PRO RODIČE STARTER Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH WELCOME - - - - - - - - - - -

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock.

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock. 1. Utvoř otázky (pomocí slovesa DO) a opověz kladně i záporně. Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? Yes, I do. No, I don t. You go to school at 8 o clock. We get up

Více

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6. A year in my life VY_32_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6. 1.Find 26 words in a wordsearch and solve a message. A year in my life 1 G E

Více

Happy House 2 - lekce 5

Happy House 2 - lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: Lekce Cvičení: Strana - poslech Lunchtime! Lunch is on the table in the

Více

Hello. Hello. y words. My Picture Dictionary Objects. 1 Přečtěte si v učebnici znovu stranu 4. Co jsou oblíbené věci těch osob?

Hello. Hello. y words. My Picture Dictionary Objects. 1 Přečtěte si v učebnici znovu stranu 4. Co jsou oblíbené věci těch osob? Hello Hello My Picture Dictionary Objects 1 Přečtěte si v učebnici znovu stranu. Co jsou oblíbené věci těch osob? dog Doplňte do tabulky věci o sobě. Name Age Class Favourite colour Favourite thing my

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Metodický list. EU-OPVK-CJ-A1ST-46 strana 1. Zařazení materiálu:

Metodický list. EU-OPVK-CJ-A1ST-46 strana 1. Zařazení materiálu: Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků (II/2) Sada: 2 Číslo: EU-OPVK-CJ-A1ST-46 Předmět:

Více

Předmět:: Anglický jazyk

Předmět:: Anglický jazyk 7 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 10 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 7 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány

Více

III_2-11_19 Final test III_2-11_19 Final test - řešení

III_2-11_19 Final test III_2-11_19 Final test - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Final test Pořadové číslo: III_2-11_19 Předmět: Anglický jazyk Třída: 7. A Téma hodiny: Závěrečná písemná práce Zjistit, jak žáci zvládli učivo

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Oliver?

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Metodický list. Radmila Válková

Metodický list. Radmila Válková Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Datum vytvoření 9.

Více

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 Obsah Obsah... 1 VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 A) Básnička s pohybem - ČJ - Človíček... 4 B) Aktivita - Miminko... 4 C) Tvorba s dětmi

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : a PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Facebook My friends M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více