o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího procesu a informaci o hospodaření na VOŠ a SŠA Zábřeh za školní rok 2010/2011. Výroční zprávu zpracovali: Ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Zástupce ředitele pro ekonomické záleţitosti Vvedoucí odloučeného pracoviště Vedoucí učitel OV Výchovný poradce Preventista negativních jevů Vedoucí vychovatel domova mládeţe Vedoucí technického úseku - Ing. Martykán Vítězslav - Mgr. Jitka Hozíková - Ing. Vančurová Věra - Bureš Ladislav - Hošek Alois - Mgr. Ucekaj Štěpán - Mgr. Ţváček Vladimír - Mgr. Ucekaj Štěpán - Bc. Trojan Pavel Ing. Vítězslav Martykán ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje Vedoucí úseků školy kontakt(tel., ) 1.2. Charakteristika školy 1.3. Profil absolventa školy 2. Seznam oborů vzdělání 2.1. Tabulka oborů kód, ukončení studia, forma studia, druh studia 2.2. Další vzdělávání ve škole Řízení motorových vozidel Svařování 3. Přehled učebních plánů včetně schvalovacích doloţek 4. Statistické údaje o škole 4.1. Údaje o ţácích počty ţáků dle oborů a ročníků, počty tříd počet přihlášených ţáků v přijímacím řízení pro šk. rok 2011/ Změny počtu ţáků v průběhu roku 2010/ počet ţáků hlásících se na vyšší školu, v evidenci ÚP 4.2. Údaje o pracovnících Pracovníci úseku TV Pracovníci úseku PV Pracovníci úseku VMV Pracovníci zařazení na úseku EÚ Pracovníci zařazení na úseku TÚ Celkově stavy zaměstnanců přepočtené dle úseků za školní rok 2010/ Počet ţáků a studentů na učitele Počet ubytovaných ţáků na vychovatele dle výkazů k Organizační struktura školy schéma 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování ţáků 5.1. Výsledky klasifikace ţáků. Hodnocení za 1.pololetí 2010/ Výsledky klasifikace ţáků. Hodnocení za 2.pololetí 2010/ Výsledky maturitních zkoušek SPŠ 5.4. Výsledky opravných maturitních zkoušek SPŠ 5.5. Výsledky ABSOLUTORIA VOŠ 5.6. Výsledky opravného ABSOLUTORIA VO 2

3 5.7. Výsledky závěrečných zkoušek SOU 5.8. Výsledky opravných závěrečných zkoušek a ZZ v náhradním termínu 5.9. Zvyšování účinnosti výchovně zdělávacího procesu Kvalita Nová maturita Vnitřní systém prověřování znalostí a dovedností 6. Výsledky chování za 1. a 2. pololetí 6.1. Tabulka výchovných opatření ve školním roce 6.2. Hodnocení výchovného poradenství 6.3. Hodnocení prevence sociálně negativních jevů 7. Údaje o mimošk. vzděl. a volnočasových aktivitách, grantových programech, soutěţích 7.1. Volnočasové aktivity a soutěţe 7.2. Programy, projekty Projekty Leonardo da Vinci SIPVZ OP RLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů UNIV II Kraje Proměna škol v centra celoţivotního vzdělávání ŠKODA-BOSCH, ŠKODA-BOSCH- SCÁNIA zaměřený na vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů praxe Projekt IQ INDUSTRY Projekty dalšího vzdělávání dospělých 7.3. Prezentační akce a soutěţe 7.4. Odborné exkurze, přednášky a další vzdělávací akce v rámci mimoškolních aktivit 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Zpráva z kontrolní a inspekční činnosti 10. Další sledované oblasti Realizace koncepčních materiálů kraje Spolupráce školy na regionální a nadregionální úrovni Další spolupráce školy 11. Hospodaření školy 12. Závěr 13. Schválení 14. Přílohy srovnání klíčových ukazatelů od roku školního roku 2003/2004 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6/ 827, Zábřeh Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Zábřeh, U Dráhy Zábřeh, Olomoucká 21 Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Olomoucký kraj Právní forma: kraj IČO: Adresa: Jeremenkova 40 a, Olomouc Ředitel školy: Ing. Vítězslav Martykán Součásti školy, IZO: - Střední škola IZO: Vyšší odborná škola IZO: Domov mládeţe IZO: Školní jídelna výdejna IZO: Telefon: , Fax: Vedoucí úseků školy kontakt (tel., ): Mgr. Jitka Hozíková tel: (Zástupce ředitele TV) Alois Hošek tel: (Vedoucí úseku PV) Ladislav Bureš tel: (Vedoucí odloučeného pracoviště) Mgr. Štěpán Ucekaj tel: , (vedoucí vychovatel, výchovný poradce) Ing. Věra Vančurová tel: (Zástupce ředitele EÚ) Bc. Pavel Trojan tel: (vedoucí technického úseku) 4

5 1.2. Charakteristika školy: Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní Zábřeh je odbornou školou, která nabízí ucelenou nabídku oborů vzdělání zaměřenou na autoopravárenství, provoz a diagnostiku motorových vozidel v celém Olomouckém kraji, okrese Šumperk a přilehlých regionech. Školské zařízení je majetkem Olomouckého kraje a je situováno v areálu společně s autoopravárenskou firmou PAS a.s. Zábřeh na Moravě se kterou škola úzce ve všech oblastech spolupracuje. Ve školním roce 2010/2011 nabízela škola studium v oborech vzdělání u kterých probíhala výuka dle schválených ŠVP a u dobíhajících oborů dle platných učebních osnov: Střední odborné školy, zakončené závěrečnou zkouškou: H / 01 Mechanik opravář motorových vozidel - ŠVP (Automechanik) H / 002 Klempíř strojírenská výroba - učební osnovy (dobíhající obor) H / 02 Karosář- ŠVP H / 001 Autoelektrikář - učební osnovy (dobíhající obor) H / 01 Autoelektrikář - ŠVP H / 01 Autolakýrník - ŠVP Střední odborné školy, zakončené maturitní zkouškou: M / 004 Silniční doprava- učební osnovy (dobíhající obor) M / 01 Dopravní prostředky- ŠV L / 001 Autotronik - učební osnovy (dobíhající obor) L / 01 Autotronik - ŠVP L /524 Podnikání- učební osnovy (dobíhající obor) Vyšší odborné školy, zakončené absolutoriem: N / 002 Diagnostika silničních vozidel - akreditovaný vzdělávací program Spojením střední a vyšší odborné školy potvrzuje výhodnost spojení dvou typů škol obdobného oborového zaměření. Nabídka oborů vzdělání ve školním roce 2010/2011 byla v souladu s poţadavky potřeby podnikatelské sféry, Olomouckého kraje, okresu Šumperk a přilehlých regionů.. Škola ve zkratce školní rok 2009/2010: ţáků SŠ, 86 studentů VOŠ: celkem veškeré prostory vyuţívané pro výuku školou jsou v majetku zřizovatele - 55,07 pedagogických a 22,95 provozních pracovníků, celkem 78,02 - domov mládeţe 103 ubytovaných - knihovna, studovna, společenský sál, venkovní sportoviště, tělocvična, aula - 24 učeben včetně speciálně zaměřených a 17 odborných dílen vybavených pro výuku autooborů - vlastní autoškola (B,C) a svářecí škola 5

6 SWOT analýza VOŠ a SŠA Zábřeh: Silné stránky: - Úspěšná dlouhodobá historie školy, tradice, dobré jméno školy v posouzení odborné veřejnosti, rodičů i ţáků ZŠ a zájemců o studium na NS a VOŠ. - Dosahování dobrých výsledků ve srovnávacích testech mezi školami obdobného typu i na celostátní úrovni. - Dobré strategické postavení školy v rámci vzdělávacího systému olomouckého regionu. - Dlouhodobě realizovaná spolupráce s obdobnými vzdělávacími zařízeními v ČR (14 krajských škol oboru auto). - Zájem odborné veřejnosti o absolventy školy minimum evidovaných nezaměstnaných na úřadech práce. - Úspěšnost absolventů školy v dalším vzdělávání NS, VOŠ, VŠ. - Dobré kontakty v oblasti mezinárodních styků se státními i nestátními vzdělávacími organizacemi (Slovensko, Rakousko, Rumunsko, Německo. Maďarsko). - Kvalitní personál školy, jak v oblasti pedagogické, tak provozně ekonomické. - Dlouhodobě stabilizovaný management školy. - Dlouhodobě úspěšná spolupráce s Úřady práce a orgány státní správy a samosprávy v Zábřehu, Šumperku a Olomouci - Kontakty s více neţ 50-ti firmami automobilního zaměření v ČR (praxe ţáků SŠ a VOŠ). - Zkušenosti při podávání vzdělávacích projektů Leonardo da Vinci, Sokrates zahraniční stáţe pedagogů a ţáků (ocenění Národním vzdělávacím fondem Pečeť kvality ). - Zkušenost při tvorbě a uplatnění projektu vzdělávání pedagogů v rámci ESF. Slabé stránky: - Obtíţně udrţovatelná úroveň vybavenosti autodiagnostickou technikou ve vazbě na technický vývoj, vybavenost firem a konkurenceschopnost. - Nemoţnost realizování dlouhodobějších stáţí pedagogů ve výrobních organizacích s cílem odborný růst pedagoga. - Relativně niţší úroveň ţáků při vstupu včetně jejich oborové nevyhraněnosti. - Relativně menší moţnost výběru kvalitních odborníků a zkušených pedagogů, jak pro výuku cizích jazyků s odborným zaměřením tak odborníků z oblasti autoopravárenství. Hrozby: - Úbytek počtu ţáků vycházející ze ZŠ - Optimalizace oborů vzdělání - sít škol - Financování školství ze strany MŠMT - nedostatek financí - Rivalita mezi školami obdobného typu v regionu (nábor). - Zvyšující se konkurence v autooprávárenských oborech na trhu hrozící zhoršením přístupu k produktivní práci. - S nárůstem značkových opraven vzrůstají potíţe s dostupností informací o konstrukčních řešeních, způsobech seřizování a postupech při opravách. 6

7 - Na základě gradujícího niţší počtu absolventů základních škol lze předpokládat pokles nově přijímaných ţáků a tím zhoršení ekonomické situace školy = sníţení počtu pracovníků - odliv odborníků - Obtíţně odhadnutelný vývoj v rámci vývoje koncepce školství (Gymnázia, duální systém). Příleţitosti: - Vyuţít současného velice dobrého postavení školy k dalšímu upevnění její pozice v regionu, třeba i na úkor škol obdobného zaměření, ale slabších a s horší pozicí. - Pokusit se vyuţít školského zařízení případně i pro jiné vzdělávací organizace (Vysoké školy, soukromé vzdělávací organizace) s moţností vzájemné prostupnosti. - Tým kvalitních pedagogů. - Tvorba ŠVP a vzdělávacích programů. - I přes rostoucí konkurenci vyuţít vcelku velmi dobrého prostorového, technického a personálního vybavení k realizaci systému vzdělávání dospělých aj. aktivit. - Projekty ESF, tvorba, realizace Závěr: Z uvedené SWOT analýzy VOŠ a SŠA Zábřeh vyplývá, ţe škola svou oborovou skladbou má jedinečné postavení v regionu. Prostorové, materiální a kádrové zabezpečení školy je předpokladem její úspěšné činnosti i do budoucna přes nepříznivé okolnosti vyvolané populačním vývojem a konkurenčním prostřed 7

8 1.3. Profil absolventa školy obory vzdělání ve školním roce 2010/11 STŘEDNÍ ŠKOLA: MECHANIK OPRAVÁŘ MOTORPVÝCH VOZIDEL(23-68-H/01) školní vzdělávací plán AUTOMECHANIK Nahrazuje obor Automechanik. Profil absolventa je obdobný jako dobíhající obor. AUTOELEKTRIKÁŘ (26-57-H/001) Absolventi jsou připravováni k provádění servisních prací na elektrickém příslušenství silničních motorových vozidel. Ţáci mají také moţnost získat řidičské oprávnění skupiny B. AUTOELEKTRIKÁŘ (26-57-H/01) - školní vzdělávací plán AUTOELEKTRIKÁŘ Nahrazuje stávající obor Autoelektrikář. Profil absolventa je obdobný jako dobíhající obor. Ţáci mají také moţnost získat řidičské oprávnění skupiny C. KLEMPÍŘ strojírenská výroba ( H/002) Absolventi jsou připravováni k provádění klempířských prací s praktickým zaměřením na opravy karoserií motorových vozidel. Obor je vhodný pro hochy. Ţáci mají také moţnost získat řidičské oprávnění skupiny B. Součástí výuky je výcvik ve svařování plamenem a řezání kyslíkem s moţností získat svařovací průkaz Z-M1, Z-G1. KAROSÁŘ ( H/02) - školní vzdělávací plán KAROSÁŘ Nahrazuje stávající obor Karosář. Profil absolventa je obdobný jako dobíhající obor. Absolventi jsou připravováni k provádění klempířských prací s praktickým zaměřením na opravy karoserií motorových vozidel. Obor je vhodný pro hochy. Ţáci mají také moţnost získat řidičské oprávnění skupiny B. Součástí výuky je výcvik ve svařování plamenem a řezání kyslíkem s moţností získat svařovací průkaz Z-M1, Z-G1. AUTOTRONIK (39-41-L/001) Čtyřletý maturitní obor, připravuje absolventy pro technické činnosti v autoopravárenství. Nový obor s poţadavky na všeobecné znalosti a manuální zručnost spojuje v sobě odbornost oborů automechanik a autoelektrikář. AUTOTRONIK (39-41-L/01) školní vzdělávací plán Nahrazuje obor výše uvedený obor. Profil absolventa je obdobný jako dobíhající obor. SILNIČNÍ DOPRAVA (23-45-M/004) Čtyřletý obor, ukončený maturitní zkouškou. V oboru se připravují ţáci pro činnosti středně technických pracovníků v oblasti provozu a údrţby silničních motorových vozidel, dále jako pracovníci specializovaných diagnostických pracovišť, dopravních inspektorátů, pojišťoven apod. Součástí přípravy ţáků je také výcvik v řízení motorových vozidel skupiny B, C. Absolventi se mohou ucházet o přijetí ke studiu na vysokých školách a VOŠ. 8

9 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (23-45-M/04) školní vzdělávací plán Nahrazuje obor výše uvedený obor. Profil absolventa je obdobný jako dobíhající obor. PODNIKÁNÍ (64-41-L/524) Dvouleté studium po SOU zakončeno maturitní zkouškou. Absolventi jsou připravováni pro řídicí a podnikatelskou činnost v oboru, ve kterém jsou vyučeni a mohou také pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA: DIAGNOSTIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL (23-45-N/02) Vyšší odborné studium v oboru diagnostiky silničních vozidel určené pro absolventy středních škol, kteří ukončili studium maturitní zkouškou. Cílem je získání ucelené praktické kvalifikace a tím uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví silniční dopravy a opravárenství. Vzdělávání je určeno pro studenty s praktickými ambicemi, zájmem o praktické aplikace s moţností uplatnění v moderních diagnostických střediscích. Studium je zakončeno absolutoriem, probíhá formou přednášek. Jednotlivá období jsou zakončena zápočty a zkouškami. Na závěr studia je půlroční praxe, závěrečná absolventská práce, obhajoba absolventské práce, zkouška z odborných předmětů a cizího jazyka. Absolventi získají uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru automobilové dopravy jako řídicí pracovníci servisních a opravárenských organizací, pracovníci STK a stanic měření emisí, specialisté v obchodu, výrobě a zkoušení silničních motorových vozidel. 9

10 2. Seznam oborů vzdělání 2.1. Tabulka oborů kód, ukončení studia, forma studia, druh studia Ve školním roce 2010/2011 byly vyučovány následující obory vzdělání: Paragraf (součást) SŠ (3123) SŠ (3123) SŠ (3123) SŠ (3123) SŠ (3123) SŠ (3123) SŠ (3123) SŠ (3122) SŠ (3122) SŠ (3122) Ukončení studia Forma studia Kód, název oboru H/01 Mechanik opravář motor. vozidel výuční list denní střední Druh studia H/001 Autoelektrikář výuční list denní střední H/01 Autoelektrikář výuční list denní střední H/002 Klempíř- strojírenská výroba výuční list denní střední H/02 Karosář výuční list denní střední (39-41-L/001) Autotronik maturita denní střední (39-41-L/01) Autotronik maturita denní střední M/004 Silniční doprava maturita denní střední M/04 Dopravní prostředky maturita denní střední L/524 Podnikání maturita denní nástavbové VOŠ (3150) N/02 Diagnostika silničních vozidel absolutorium denní vyšší odborné 10

11 2.2. Další vzdělávání ve škole: Řízení motorových vozidel V rámci jednotlivých vzdělávacích programů, škola zajišťuje ve vlastní autoškole výuku ţáků v řizení motorových vozidel (skupiny B, C) autoškola - počet ukončených kurzů 4 - počet ţáků počet nedokončených kurzů 1 - počet neúspěšných ţáků 20 - stálí učitelé 4 - externí učitelé 0 Výsledky výchovně vzdělávacího procesu Řidičský výcvik byl ve školním roce 2010/11 organizován pro ţáky dle osnov takto: Automechanik, Silniční doprava, Autotronik - řidičský výcvik pro skupinu B + C, Autoelektrikář, Klempíř - strojírenská výroba - řidičský výcvik pro skupinu B, Řidičské kurzy: kurz: B, C třída 3. A 27 ţáků řidičský výcvik pro sk. C kurz: B třída 3. E 22 ţáků řidičský výcvik pro sk. C kurz: B třída 3. K 20 ţáků řidičský výcvik pro sk. B kurz: B,C třída 3. AT 28 ţáků řidičský výcvik pro sk. C kurz: B,C třída 3. D 25 ţáků řidičský výcvik pro sk. C Závěr: Výhody: Ţáci provádí výuku autoškoly v rámci daného oboru na škole, to umoţňuje plynulý chod teoretické i praktické výuky. Rozsah jízd na jednoho ţáka a den je max 2 hodiny po 45 minutách a při vlastní realizaci výuky autoškoly se tolik nenaruší výuka jako při řešení externí autoškolou. Problémy: Z důvodu nedostatečné kapacity zkušebních komisařů, nebyl dokončen 1 kurz B,C, tato skutečnost bude řešena doplňujícími závěrečnými zkouškami v novém školním roce 2011/12. Dalším nedostatkem je zastaralé výukové osobní vozidlo PEUGEOT - dochází k narušování výuky z důvodu častých oprav a údrţbě zmiňovaného vozidla. Řešení: - nákup odpovídajícího vozidla pro výuku autoškoly skupiny B Svařování V rámci výuky v oboru: RVP Mechanik opravář, ŠVP - Automechanik (23-68-H/01) 2 kurzy získalo 33 ţáků osvědčení ZP311-1W02 získalo 33 ţáků osvědčení ZP315-1W02 Klempíř pro strojírenskou výrobu (23-55-H/002) získalo 12 ţáků osvědčení ZK311 W01 a osvědčení ZK 315-W01 Závěr: Výuka probíhala ve vlastní akreditované svářecí škole. Výhodou získaného osvědčení je moţnost větší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. 11

12 3. Přehled učebních plánů včetně schvalovacích doloţek Obory vzdělání SŠ AUTOELEKTRIKÁŘ (26-57 H / 001) - osnovy :schválilo MŠMT ČR dne čj /99-23 platnost od dodatek učebních osnov ze dne č.j.17047/03-23 s platností od 1.září 2003 AUTOELEKTRIKÁŘ (26-57 H / 01) - RVP ŠVP Autoelektrikář zařazeno do síťě od počínaje 1. ročníkem KLEMPÍŘ - strojírenská výroba (23 55 H / 002) - osnovy schválilo MŠMT ČR dne 24.června 1999, čj /99-23 s platností od 1.září 1999 počínaje 1.ročníkem - dodatek učebních osnov ze dne č.j.17042/03-23 s platností od 1.září 2003 KAROSÁŔ (23 55 H / 02)- RVP ŠVP Karosář zařazeno do síťě od počínaje 1. ročníkem MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL (23-68-H/01) - RVP ŠVP Automechanik zařazeno do síťě AUTOTRONIK ( / 001) - osnovy schválilo MŠMT ČR dne čj s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem AUTOTRONIK ( / 01) - RVP ŠVP Autotronik zařazeno do síťě od počínaje 1. ročníkem SILNIČNÍ DOPRAVA ( M / 004) - osnovy schválilo MŠMT ČR dne 24.srpna 2001, čj /01-23 s platností od 1.září 2001 počínaje 1.ročníkem - dodatek učebních osnov ze dne č.j.17040/03-23 s platností od 1.září 2003 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY ( M / 04) ŠVP Dopravní prostředky zařazeno do síťě od počínaje 1. ročníkem PODNIKÁNÍ ( L /524) - osnovy schválilo MŠMT ČR dne 14. července 2004 čj / s účinností od 1.září 2005 počínaje 1.ročníkem Obory vzdělání VOŠ DIAGNOSTIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL (23 45 N/ 02) - osnovy schválilo MŠMT ČR dne 16.dubna 2008 pod č.j. 6713/ s platnost od počínaje 1.ročníkem 12

13 4. Statistické údaje o škole 4.1. Údaje o ţácích Údaje o ţácích počty ţáků dle oborů a ročníků, počty tříd Součást Název/ kód - oboru 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník SŠ (3123) Mechanik opravář (ŠVP Automechanik) H/01 SŠ (3123) Autoelektrikář H/01 SŠ (3123) Autoelektrikář H/001 SŠ (3123) 1 Karosář (ŠVP Karosář) H/02 SŠ (3123) Klempíř- strojírenská výroba H/002 SŠ (3123) Autotronik H/01 SŠ (3123) Autotronik H/001 SŠ (3122) Dopravní prostředky M/04 SŠ (3122) Silniční doprava M/004 SŠ (3122) Podnikání L/524 VOŠ (3150) N/02 Diagnostika silničních vozidel ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník SŠ Celkem ţáků VOŠ Celkem studentů VOŠ a SŠA ţáků a studentů celkem 567 Třídy SŠ Celkem tříd VOŠ Celkem tříd VOŠ a SŠA tříd celkem 22 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Závěr: Údaje dle stavu školy k Z hlediska dlouhodobých statistik je počet ţáků a studentů školy stabilní i přes pokles počtu ţáků vycházejících ze základních škol. V tabulce a grafu přílohy 1. přehled o počtu žáků a studentů od školního roku 2003/04. Přehled o počtu ubytovaných na domově mládeže je v tabulce přílohy 7. 13

14 Údaje o ţácích počet přihlášených ţáků v přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 Výsledky přijímacího řízení pro 2011/12 SŠ Obor Uchazeči Přijat Nepřijat ZL po přijetí ZL zpět Podal odvolání AR ZL po AR Místa 2.kolo Uchazeči v 2. kole Přijat 2. kolo ZL 2. kolo přestup/ opakování Autotronik H/ Autoelektrikář H/ Autolakýrník H/ Dopravní prostředky M/ Karosář H/ Mechanik opravář H/ Podnikání L/ celkem VOŠ ZL celkem Obor Diagnostika siln. voz. Uchazeči 1. kolo Přijat Nepřijat Stav po zápisu 1.kola Místa 2.kolo Uchazeči 2. kolo Přijat 2. kolo Místa 3.kolo Uchaze či 3. kolo Přijat 3. kolo N/ Stav celke m celkem Závěr: Zájem o vzdělávání na naší škole je trvalý. Pokles zájmu se objevil u maturitních oborů. Od jsou vyučovány na škole obory vzdělání dle ŠVP: Mechanik opravář (v ŠVP nazýván Automechanik), Autotronik, Dopravní prostředky Autoelektrikář, Karosář a Vzdělávací program VOŠ Diagnostika silničních vozidel N/02. V tabulce přílohy 9. přehled o počtu žáků a studentů od školního roku 2003/04. 14

15 Změny počtu ţáků v průběhu roku 2010/2011 Změny v průběhu školního roku po (stavy v zahajovacích výkazech) do SŠ (SOU) SŠ (SPŠ) VOŠ Počet přijatých ţáků v průběhu školního roku Počet ţáků, kteří ukončili předčasně vzdělávání (do ) Počet ţáků, kteří přerušili studium Počet ţáků hlásících se na vyšší stupeň školy Počet integrovaných se zdravotními potíţemi Údaje o ţácích počet ţáků hlásících se na VOŠ a VŠ. Přehled uplatnění absolventů: Absolventi SŠ, kteří ukončili studium ve šk.r. 2010/ výsledky průzkumu o dalším působení absolventů - provedený v březnu aţ červnu SŠ: Třída Zaměstnání Nást./SPŠ/SOU neví Neuvedl Nemá místo Celkem 3.A E K celkem Zaměst Přihl. Přihl. Nemá Třída SOU neví neuvedl Celkem nání na VŠ navoš místo 4.D AT N celkem Závěr Z tabulky je patrné, ţe velká část ţáků má zájem pokračovat v dalším vzdělávání. Absolventi učebních oborů mají zájem o získání maturity zejména v nástavbovém vzdělávání. Maturanti mají trochu vyšší zájem o vzdělávání na vyšších odborných školách neţ na vysokých školách. Téměř všichni podávají přihlášky na obory ve kterých si prohlubují a zvyšují dosavadní technické vzdělání. Narostl počet absolventů kteří zřejmě mají problém s nalezením místa (zřejmě následkem horší hospodářské situace). V tabulce a grafech přílohy 2. přehled o počtu absolventů, dalším vzdělávání absolventů od školního roku 2003/

16 Údaje o ţácích absolventi školy v evidenci ÚP. Počty uchazečů evidovaných na ÚP podle oborů vyučovaných na škole: / / /9 2009/ /8 2008/9 2006/7 2007/8 2005/6 2006/7 2004/5 2005/6 2003/4 2004/5 VOŠ Přehled o nezaměstnaných absolventech školy v evidenci ÚP a absolventech školy Obor 2002/3 2003/4 Uchazeči evidovaní na ÚP daného oboru ze všech škol v ČR k Uchazeči evidovaní na ÚP daného oboru ze všech škol v ČR k Škola Uchazeči evidovaní na ÚP daného oboru ze všech škol v ČR k SOU SPŠ (v přehledu jsou zahrnuty pouze v současnosti vyučované obory) Evidovaní uchzeči na ÚP k datu daného roku Absolventi za školní rok Automechanik (23-68-H/001) Autoelektrikář (26-57-H/001) Autotronik (23-56-H/001) 2 2 nesledováno - neměli jsme absolventy nesledováno - neměli jsme absolventy Klempíř - strojírenská výroba (23-55-H/002) Silniční doprava (23-45-M/004) Podnikání (64-41-L/524) Diagnostika silničních vozidel (23-45-N/002) Závěr: Z tabulky je patrné, ţe absolventi školy nepatří na trhu práce výrazně k problémovým. Počet v současnosti evidovaných uchazečů u ÚP je vyšší neţ dříve. To ovšem souvisí se současnou situací na trhu práce všeobecně. Škola dlouhodobě spolupracuje s ÚP v Šumperku, a to zejména v oblasti potřeby různých profesí v okrese, umísťování absolventů školy a v dalších oblastech. ÚP poskytuje škole aktuální informace o počtu absolventů školy evidovaných na ÚP. V tabulce přílohy 2. statistika ÚP o nezaměstnaných absolventech školy. 16

17 4.2. Údaje o pracovnících Pracovníci zařazení do úseku TV Jméno Zařazení Aprobace Aprobace odborná Aprobace pedag. Ing. Cikryt Milan Učitel ATM, STR ANO ANO PaedDr. Crhonek Karel Učitel ETK, ZAE ANO ANO Ing. Dočekal Ivan Učitel STR, TEK ANO NE Ing. Gregor Bohumil Učitel ATM, TEK ANO ANO Mgr. Hošková Lenka Učitel AJ ANO ANO Mgr. Hozíková Jitka ZŘTV MAT, FYZ ANO ANO Mgr. Kordasová Helena Učitel AJ,OBN ANO ANO Ing. Janderka Aleš Učitel ATM, STR ANO ANO Mgr. Horáček Jiří Učitel MAT, FYZ, ICT ANO ANO Ing. Janíček Miroslav Učitel EKO, OBN ANO NE Mgr. Jílek Stanislav Učitel NJ, OBN ANO ANO Mgr. Jílková Markéta Učitel MAT, OBN ANO ANO Ing. Kelar Jiří Učitel ŘMV, ATM ANO ANO Bc. Růţičková Zita Učitel AJ,OBN NE NE Ing. Macháček Miroslav Učitel TEK, ICT ANO ANO Ing. Martykán Vítězslav Ředitel STR, ODG ANO ANO Mgr. Neuwirth Michal učitel TV, OBN ANO ANO Ing. Petřík Miroslav Učitel STR, ATM ANO ANO PhDr.. Poprachová Danuše Učitel OBN, CJ ANO ANO Ing. Rulf Eduard Učitel ELT,ETK ANO NE Mgr. Drahomíra Michnová Učitel AJ,CJ ANO ANO Mgr. Roch František Učitel TV, Z ANO ANO Ing. Šmídová Vladimíra Učitel EKO, PRN ANO ANO Bc. Trojan Pavel Učitel 0,5 ATM,ELT ANO ANO Bc. Závada Antonín Učitel STR,TEK ANO NE Ing. Váňa Václav Učitel STR, TEK ANO NE Mgr. Vitásek Martin Učitel MAT, ICT ANO ANO Ing. Vlček Vladimír Učitel ATM, STR ANO ANO Ing. Vlčková Eva Učitel ETK, FYZ ANO ANO Ing. Závada Antonín Učitel STR, ELT ANO ANO Mgr. Zbořilová Marie Učitel AJ, RJ ANO ANO Mgr. Zlobická Jarmila Učitel DĚJ, OBN ANO ANO Šebela Vojtěch Laborant ICT ANO - Závěr: Z uvedeného přehledu vyplývá, ţe ve šk.r. 2010/2011 byla výuka zajištována převáţně aprobovaně. U pracovníků, kteří nesplňují poţadovanou kvalifikaci /DPS, VŠ/, bylo řešeno v souladu s plánem vzdělávání a moţnostmi školy jejich další vzdělávání k postupnému doplnění poţadované kvalifikace. 17

18 Pracovníci zařazení do úseku PV Jméno Zařazen Chybí kvalif. Studium Pozn. Bodanský Miroslav UPŘMV - Bureš Ladislav VUOV - Buříval Radek Skladník - příjem zakázek Deutsch František UOV - Dibliková Dana Recepční - Gryc Jiří UOV - Hanuš Jan UOV,UPV - Hegr Jaromír Brusič - výdej nářadí Hošek Alois VUOV - Ing. Pohl Eduard UŘMV DPS DPS Jorda Vítězslav UŘMV - Kníţátek Miloslav UOV,UŘMV - 0,5 0,5 Kučera Josef DiS. UOV DPS - Kouřil Milan UOV - Opravil František UOV - 0,5 úvazek Polách Martin UOV - Bc. Soural Leoš UOV,UPV VŠ Všetičková Ivanka UŘMV Stejskal Jan UOV - Švesták Stanislav UOV - svářecí technolog, Ţouţelka Luděk UŘMV - Závěr: Z přehledu vyplývá, ţe ve šk.r. 2010/11 byla výuka zajištována většinou aprobovaně. U pracovníků, kteří nesplňují poţadovanou kvalifikaci, je řešeno v souladu s plánem vzdělávání a moţnostmi školy. Postupně si jednotliví pracovníci poţadovanou kvalifikaci doplňují Pracovníci úseku VMV Jméno Zařazení Kvalifikace Pozn. Ucekaj Štěpán, Mgr. vedoucí vychovatel VŠ Funkce Výchovného poradce Janků Marie vychovatelka ÚSO Jarmarová Jiřina vychovatelka ÚSO Podmínka doplnění DPS Kelarová Jana vychovatelka ÚSO Ţváček Vladimír, Mgr. vychovatel VŠ Preventista negativních jevů Kolaříková Lenka personalistka ÚSO Mateřská dovolená od Doubravová Vlasta výdej stravy SO Horká Jiřina výdej stravy SO 18

19 Pracovníci zařazení na úseku EÚ Jméno Zařazení Kvalifikace Pozn. Bezděková Eva hlavní účetní ÚSO Drlíková Eva pokladní, účetní ÚSO Niečová Eva finanční účetní ÚSO Maixnerová Hana personalistka ÚSO Střešinková Emilie mzdová účetní ÚSO Vančurová Věra, Ing. ZŘE, finanční referent VŠ Pracovníci zařazení na úseku TÚ Jméno Zařazení Kvalifikace Pozn. Trojan Pavel, Bc. VUOV VŠ úvazek 0,5 Blahová Ludmila uklízečka, výdej stravy SO Brzobohatá Marie uklízečka SO Dannenberger Jaroslav údrţbář, elektrikář SO Doubravová Vlasta uklízečka SO Horák František údrţbář, stolař SO Králová Marta uklízečka SO Kovářová Jana uklízečka SO Peková Marie uklízečka SO Soural Josef údrţbář, školník SO Tomášková Zdenka uklízečka SO Závěr pro a Na škole je stabilizovaný kádr pracovníků ekonomického a technického úseku splňující poţadovanou kvalifikaci. 19

20 Celkově stavy zaměstnanců dle úseků za školní rok 2010/2011 PRACOVNÍCI stav k stav k SPŠ - učitel 9,000 9,500 - UP 0,818 0,858 - UP ŘMV 1,000 1,000 RD - reţijní dělníci provozní 3,000 3,000 THP 1,500 1,500 15,318 15,858 SOU - učitel 16,624 16,048 - UOV 12,092 13,190 - UP ŘMV, 5,545 3,476 RD - reţijní dělíníci provozní 7,455 7,500 THP 4,000 4,000 45,716 44,214 VOŠ - učitel 5,000 5,000 RD -reţijní dělníci - provozní 0,625 0,625 THP 1,000 1,000 6,625 6,625 Domov mládeţe - vychovatel 5,000 5,000 RD- reţijní dělníci - provozní 1,000 1,000 THP 2,000 1,000 8,000 7,000 Stravování - pracovník obchodního provozu 2,375 2,375 Celkem THP a RD 22,955 22,000 Celkem Pedagog 55,079 54,072 CELKEM 78,034 76, Počet ţáků a studentů na učitele: Dle výkazů k Škola Počet ţáků Počet učitelů TV Počet učitelů OV, PV, ŘMV Počet ţáků na učitele TV Počet ţáků na učitele OV, PV, ŘMV SŠ ,624 19,455 17,991 24,620 VOŠ 84 5,000-16,800 - celkem ,624 19,455 18,384 28, Počet ubytovaných ţáků na vychovatele Dle výkazů k Celkem ubytovaní ţáci a studenti 101 Ubytovaní ţáci SŠ k Ubytovaní studenti VOŠ k Vychovatelé na DM k ,000 Průměrný počet ubytovaných na vychovatele 20,200 Závěr: Škola trvale zabezpečuje stav pracovníků se závěry a poţadavky zřizovatele. (Naplnění stavu pracovníků na rok 2010 byl dodrţen) Vývoj počtu pracovníků školy od školního roku 2003/4 v tabulce přílohy 6 a

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Výroční zprávu zpracovali:

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Výroční zprávu zpracovali: V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: nám. Republiky č.p. 422/3, 779 00 Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: nám. Republiky č.p. 422/3, 779 00 Olomouc CRITS Vyšší odborná škola sociální Olomouc dresa: nám. Republiky č.p. 422/3, 77 00 Olomouc IČ: 64627233 Ředitel: Mgr. Martin Bednář, Ph.D., tel. 585 20 020 Kontakt: Marta Čedroňová, tel. 585 20 020 Typ

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 121 288/98-11136 Inspektorát č. 12 Brno Signatura: al1hs201 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více