o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího procesu a informaci o hospodaření na VOŠ a SŠA Zábřeh za školní rok 2010/2011. Výroční zprávu zpracovali: Ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Zástupce ředitele pro ekonomické záleţitosti Vvedoucí odloučeného pracoviště Vedoucí učitel OV Výchovný poradce Preventista negativních jevů Vedoucí vychovatel domova mládeţe Vedoucí technického úseku - Ing. Martykán Vítězslav - Mgr. Jitka Hozíková - Ing. Vančurová Věra - Bureš Ladislav - Hošek Alois - Mgr. Ucekaj Štěpán - Mgr. Ţváček Vladimír - Mgr. Ucekaj Štěpán - Bc. Trojan Pavel Ing. Vítězslav Martykán ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje Vedoucí úseků školy kontakt(tel., ) 1.2. Charakteristika školy 1.3. Profil absolventa školy 2. Seznam oborů vzdělání 2.1. Tabulka oborů kód, ukončení studia, forma studia, druh studia 2.2. Další vzdělávání ve škole Řízení motorových vozidel Svařování 3. Přehled učebních plánů včetně schvalovacích doloţek 4. Statistické údaje o škole 4.1. Údaje o ţácích počty ţáků dle oborů a ročníků, počty tříd počet přihlášených ţáků v přijímacím řízení pro šk. rok 2011/ Změny počtu ţáků v průběhu roku 2010/ počet ţáků hlásících se na vyšší školu, v evidenci ÚP 4.2. Údaje o pracovnících Pracovníci úseku TV Pracovníci úseku PV Pracovníci úseku VMV Pracovníci zařazení na úseku EÚ Pracovníci zařazení na úseku TÚ Celkově stavy zaměstnanců přepočtené dle úseků za školní rok 2010/ Počet ţáků a studentů na učitele Počet ubytovaných ţáků na vychovatele dle výkazů k Organizační struktura školy schéma 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování ţáků 5.1. Výsledky klasifikace ţáků. Hodnocení za 1.pololetí 2010/ Výsledky klasifikace ţáků. Hodnocení za 2.pololetí 2010/ Výsledky maturitních zkoušek SPŠ 5.4. Výsledky opravných maturitních zkoušek SPŠ 5.5. Výsledky ABSOLUTORIA VOŠ 5.6. Výsledky opravného ABSOLUTORIA VO 2

3 5.7. Výsledky závěrečných zkoušek SOU 5.8. Výsledky opravných závěrečných zkoušek a ZZ v náhradním termínu 5.9. Zvyšování účinnosti výchovně zdělávacího procesu Kvalita Nová maturita Vnitřní systém prověřování znalostí a dovedností 6. Výsledky chování za 1. a 2. pololetí 6.1. Tabulka výchovných opatření ve školním roce 6.2. Hodnocení výchovného poradenství 6.3. Hodnocení prevence sociálně negativních jevů 7. Údaje o mimošk. vzděl. a volnočasových aktivitách, grantových programech, soutěţích 7.1. Volnočasové aktivity a soutěţe 7.2. Programy, projekty Projekty Leonardo da Vinci SIPVZ OP RLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů UNIV II Kraje Proměna škol v centra celoţivotního vzdělávání ŠKODA-BOSCH, ŠKODA-BOSCH- SCÁNIA zaměřený na vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů praxe Projekt IQ INDUSTRY Projekty dalšího vzdělávání dospělých 7.3. Prezentační akce a soutěţe 7.4. Odborné exkurze, přednášky a další vzdělávací akce v rámci mimoškolních aktivit 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Zpráva z kontrolní a inspekční činnosti 10. Další sledované oblasti Realizace koncepčních materiálů kraje Spolupráce školy na regionální a nadregionální úrovni Další spolupráce školy 11. Hospodaření školy 12. Závěr 13. Schválení 14. Přílohy srovnání klíčových ukazatelů od roku školního roku 2003/2004 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6/ 827, Zábřeh Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Zábřeh, U Dráhy Zábřeh, Olomoucká 21 Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Olomoucký kraj Právní forma: kraj IČO: Adresa: Jeremenkova 40 a, Olomouc Ředitel školy: Ing. Vítězslav Martykán Součásti školy, IZO: - Střední škola IZO: Vyšší odborná škola IZO: Domov mládeţe IZO: Školní jídelna výdejna IZO: Telefon: , Fax: Vedoucí úseků školy kontakt (tel., ): Mgr. Jitka Hozíková tel: (Zástupce ředitele TV) Alois Hošek tel: (Vedoucí úseku PV) Ladislav Bureš tel: (Vedoucí odloučeného pracoviště) Mgr. Štěpán Ucekaj tel: , (vedoucí vychovatel, výchovný poradce) Ing. Věra Vančurová tel: (Zástupce ředitele EÚ) Bc. Pavel Trojan tel: (vedoucí technického úseku) 4

5 1.2. Charakteristika školy: Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní Zábřeh je odbornou školou, která nabízí ucelenou nabídku oborů vzdělání zaměřenou na autoopravárenství, provoz a diagnostiku motorových vozidel v celém Olomouckém kraji, okrese Šumperk a přilehlých regionech. Školské zařízení je majetkem Olomouckého kraje a je situováno v areálu společně s autoopravárenskou firmou PAS a.s. Zábřeh na Moravě se kterou škola úzce ve všech oblastech spolupracuje. Ve školním roce 2010/2011 nabízela škola studium v oborech vzdělání u kterých probíhala výuka dle schválených ŠVP a u dobíhajících oborů dle platných učebních osnov: Střední odborné školy, zakončené závěrečnou zkouškou: H / 01 Mechanik opravář motorových vozidel - ŠVP (Automechanik) H / 002 Klempíř strojírenská výroba - učební osnovy (dobíhající obor) H / 02 Karosář- ŠVP H / 001 Autoelektrikář - učební osnovy (dobíhající obor) H / 01 Autoelektrikář - ŠVP H / 01 Autolakýrník - ŠVP Střední odborné školy, zakončené maturitní zkouškou: M / 004 Silniční doprava- učební osnovy (dobíhající obor) M / 01 Dopravní prostředky- ŠV L / 001 Autotronik - učební osnovy (dobíhající obor) L / 01 Autotronik - ŠVP L /524 Podnikání- učební osnovy (dobíhající obor) Vyšší odborné školy, zakončené absolutoriem: N / 002 Diagnostika silničních vozidel - akreditovaný vzdělávací program Spojením střední a vyšší odborné školy potvrzuje výhodnost spojení dvou typů škol obdobného oborového zaměření. Nabídka oborů vzdělání ve školním roce 2010/2011 byla v souladu s poţadavky potřeby podnikatelské sféry, Olomouckého kraje, okresu Šumperk a přilehlých regionů.. Škola ve zkratce školní rok 2009/2010: ţáků SŠ, 86 studentů VOŠ: celkem veškeré prostory vyuţívané pro výuku školou jsou v majetku zřizovatele - 55,07 pedagogických a 22,95 provozních pracovníků, celkem 78,02 - domov mládeţe 103 ubytovaných - knihovna, studovna, společenský sál, venkovní sportoviště, tělocvična, aula - 24 učeben včetně speciálně zaměřených a 17 odborných dílen vybavených pro výuku autooborů - vlastní autoškola (B,C) a svářecí škola 5

6 SWOT analýza VOŠ a SŠA Zábřeh: Silné stránky: - Úspěšná dlouhodobá historie školy, tradice, dobré jméno školy v posouzení odborné veřejnosti, rodičů i ţáků ZŠ a zájemců o studium na NS a VOŠ. - Dosahování dobrých výsledků ve srovnávacích testech mezi školami obdobného typu i na celostátní úrovni. - Dobré strategické postavení školy v rámci vzdělávacího systému olomouckého regionu. - Dlouhodobě realizovaná spolupráce s obdobnými vzdělávacími zařízeními v ČR (14 krajských škol oboru auto). - Zájem odborné veřejnosti o absolventy školy minimum evidovaných nezaměstnaných na úřadech práce. - Úspěšnost absolventů školy v dalším vzdělávání NS, VOŠ, VŠ. - Dobré kontakty v oblasti mezinárodních styků se státními i nestátními vzdělávacími organizacemi (Slovensko, Rakousko, Rumunsko, Německo. Maďarsko). - Kvalitní personál školy, jak v oblasti pedagogické, tak provozně ekonomické. - Dlouhodobě stabilizovaný management školy. - Dlouhodobě úspěšná spolupráce s Úřady práce a orgány státní správy a samosprávy v Zábřehu, Šumperku a Olomouci - Kontakty s více neţ 50-ti firmami automobilního zaměření v ČR (praxe ţáků SŠ a VOŠ). - Zkušenosti při podávání vzdělávacích projektů Leonardo da Vinci, Sokrates zahraniční stáţe pedagogů a ţáků (ocenění Národním vzdělávacím fondem Pečeť kvality ). - Zkušenost při tvorbě a uplatnění projektu vzdělávání pedagogů v rámci ESF. Slabé stránky: - Obtíţně udrţovatelná úroveň vybavenosti autodiagnostickou technikou ve vazbě na technický vývoj, vybavenost firem a konkurenceschopnost. - Nemoţnost realizování dlouhodobějších stáţí pedagogů ve výrobních organizacích s cílem odborný růst pedagoga. - Relativně niţší úroveň ţáků při vstupu včetně jejich oborové nevyhraněnosti. - Relativně menší moţnost výběru kvalitních odborníků a zkušených pedagogů, jak pro výuku cizích jazyků s odborným zaměřením tak odborníků z oblasti autoopravárenství. Hrozby: - Úbytek počtu ţáků vycházející ze ZŠ - Optimalizace oborů vzdělání - sít škol - Financování školství ze strany MŠMT - nedostatek financí - Rivalita mezi školami obdobného typu v regionu (nábor). - Zvyšující se konkurence v autooprávárenských oborech na trhu hrozící zhoršením přístupu k produktivní práci. - S nárůstem značkových opraven vzrůstají potíţe s dostupností informací o konstrukčních řešeních, způsobech seřizování a postupech při opravách. 6

7 - Na základě gradujícího niţší počtu absolventů základních škol lze předpokládat pokles nově přijímaných ţáků a tím zhoršení ekonomické situace školy = sníţení počtu pracovníků - odliv odborníků - Obtíţně odhadnutelný vývoj v rámci vývoje koncepce školství (Gymnázia, duální systém). Příleţitosti: - Vyuţít současného velice dobrého postavení školy k dalšímu upevnění její pozice v regionu, třeba i na úkor škol obdobného zaměření, ale slabších a s horší pozicí. - Pokusit se vyuţít školského zařízení případně i pro jiné vzdělávací organizace (Vysoké školy, soukromé vzdělávací organizace) s moţností vzájemné prostupnosti. - Tým kvalitních pedagogů. - Tvorba ŠVP a vzdělávacích programů. - I přes rostoucí konkurenci vyuţít vcelku velmi dobrého prostorového, technického a personálního vybavení k realizaci systému vzdělávání dospělých aj. aktivit. - Projekty ESF, tvorba, realizace Závěr: Z uvedené SWOT analýzy VOŠ a SŠA Zábřeh vyplývá, ţe škola svou oborovou skladbou má jedinečné postavení v regionu. Prostorové, materiální a kádrové zabezpečení školy je předpokladem její úspěšné činnosti i do budoucna přes nepříznivé okolnosti vyvolané populačním vývojem a konkurenčním prostřed 7

8 1.3. Profil absolventa školy obory vzdělání ve školním roce 2010/11 STŘEDNÍ ŠKOLA: MECHANIK OPRAVÁŘ MOTORPVÝCH VOZIDEL(23-68-H/01) školní vzdělávací plán AUTOMECHANIK Nahrazuje obor Automechanik. Profil absolventa je obdobný jako dobíhající obor. AUTOELEKTRIKÁŘ (26-57-H/001) Absolventi jsou připravováni k provádění servisních prací na elektrickém příslušenství silničních motorových vozidel. Ţáci mají také moţnost získat řidičské oprávnění skupiny B. AUTOELEKTRIKÁŘ (26-57-H/01) - školní vzdělávací plán AUTOELEKTRIKÁŘ Nahrazuje stávající obor Autoelektrikář. Profil absolventa je obdobný jako dobíhající obor. Ţáci mají také moţnost získat řidičské oprávnění skupiny C. KLEMPÍŘ strojírenská výroba ( H/002) Absolventi jsou připravováni k provádění klempířských prací s praktickým zaměřením na opravy karoserií motorových vozidel. Obor je vhodný pro hochy. Ţáci mají také moţnost získat řidičské oprávnění skupiny B. Součástí výuky je výcvik ve svařování plamenem a řezání kyslíkem s moţností získat svařovací průkaz Z-M1, Z-G1. KAROSÁŘ ( H/02) - školní vzdělávací plán KAROSÁŘ Nahrazuje stávající obor Karosář. Profil absolventa je obdobný jako dobíhající obor. Absolventi jsou připravováni k provádění klempířských prací s praktickým zaměřením na opravy karoserií motorových vozidel. Obor je vhodný pro hochy. Ţáci mají také moţnost získat řidičské oprávnění skupiny B. Součástí výuky je výcvik ve svařování plamenem a řezání kyslíkem s moţností získat svařovací průkaz Z-M1, Z-G1. AUTOTRONIK (39-41-L/001) Čtyřletý maturitní obor, připravuje absolventy pro technické činnosti v autoopravárenství. Nový obor s poţadavky na všeobecné znalosti a manuální zručnost spojuje v sobě odbornost oborů automechanik a autoelektrikář. AUTOTRONIK (39-41-L/01) školní vzdělávací plán Nahrazuje obor výše uvedený obor. Profil absolventa je obdobný jako dobíhající obor. SILNIČNÍ DOPRAVA (23-45-M/004) Čtyřletý obor, ukončený maturitní zkouškou. V oboru se připravují ţáci pro činnosti středně technických pracovníků v oblasti provozu a údrţby silničních motorových vozidel, dále jako pracovníci specializovaných diagnostických pracovišť, dopravních inspektorátů, pojišťoven apod. Součástí přípravy ţáků je také výcvik v řízení motorových vozidel skupiny B, C. Absolventi se mohou ucházet o přijetí ke studiu na vysokých školách a VOŠ. 8

9 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (23-45-M/04) školní vzdělávací plán Nahrazuje obor výše uvedený obor. Profil absolventa je obdobný jako dobíhající obor. PODNIKÁNÍ (64-41-L/524) Dvouleté studium po SOU zakončeno maturitní zkouškou. Absolventi jsou připravováni pro řídicí a podnikatelskou činnost v oboru, ve kterém jsou vyučeni a mohou také pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA: DIAGNOSTIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL (23-45-N/02) Vyšší odborné studium v oboru diagnostiky silničních vozidel určené pro absolventy středních škol, kteří ukončili studium maturitní zkouškou. Cílem je získání ucelené praktické kvalifikace a tím uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví silniční dopravy a opravárenství. Vzdělávání je určeno pro studenty s praktickými ambicemi, zájmem o praktické aplikace s moţností uplatnění v moderních diagnostických střediscích. Studium je zakončeno absolutoriem, probíhá formou přednášek. Jednotlivá období jsou zakončena zápočty a zkouškami. Na závěr studia je půlroční praxe, závěrečná absolventská práce, obhajoba absolventské práce, zkouška z odborných předmětů a cizího jazyka. Absolventi získají uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru automobilové dopravy jako řídicí pracovníci servisních a opravárenských organizací, pracovníci STK a stanic měření emisí, specialisté v obchodu, výrobě a zkoušení silničních motorových vozidel. 9

10 2. Seznam oborů vzdělání 2.1. Tabulka oborů kód, ukončení studia, forma studia, druh studia Ve školním roce 2010/2011 byly vyučovány následující obory vzdělání: Paragraf (součást) SŠ (3123) SŠ (3123) SŠ (3123) SŠ (3123) SŠ (3123) SŠ (3123) SŠ (3123) SŠ (3122) SŠ (3122) SŠ (3122) Ukončení studia Forma studia Kód, název oboru H/01 Mechanik opravář motor. vozidel výuční list denní střední Druh studia H/001 Autoelektrikář výuční list denní střední H/01 Autoelektrikář výuční list denní střední H/002 Klempíř- strojírenská výroba výuční list denní střední H/02 Karosář výuční list denní střední (39-41-L/001) Autotronik maturita denní střední (39-41-L/01) Autotronik maturita denní střední M/004 Silniční doprava maturita denní střední M/04 Dopravní prostředky maturita denní střední L/524 Podnikání maturita denní nástavbové VOŠ (3150) N/02 Diagnostika silničních vozidel absolutorium denní vyšší odborné 10

11 2.2. Další vzdělávání ve škole: Řízení motorových vozidel V rámci jednotlivých vzdělávacích programů, škola zajišťuje ve vlastní autoškole výuku ţáků v řizení motorových vozidel (skupiny B, C) autoškola - počet ukončených kurzů 4 - počet ţáků počet nedokončených kurzů 1 - počet neúspěšných ţáků 20 - stálí učitelé 4 - externí učitelé 0 Výsledky výchovně vzdělávacího procesu Řidičský výcvik byl ve školním roce 2010/11 organizován pro ţáky dle osnov takto: Automechanik, Silniční doprava, Autotronik - řidičský výcvik pro skupinu B + C, Autoelektrikář, Klempíř - strojírenská výroba - řidičský výcvik pro skupinu B, Řidičské kurzy: kurz: B, C třída 3. A 27 ţáků řidičský výcvik pro sk. C kurz: B třída 3. E 22 ţáků řidičský výcvik pro sk. C kurz: B třída 3. K 20 ţáků řidičský výcvik pro sk. B kurz: B,C třída 3. AT 28 ţáků řidičský výcvik pro sk. C kurz: B,C třída 3. D 25 ţáků řidičský výcvik pro sk. C Závěr: Výhody: Ţáci provádí výuku autoškoly v rámci daného oboru na škole, to umoţňuje plynulý chod teoretické i praktické výuky. Rozsah jízd na jednoho ţáka a den je max 2 hodiny po 45 minutách a při vlastní realizaci výuky autoškoly se tolik nenaruší výuka jako při řešení externí autoškolou. Problémy: Z důvodu nedostatečné kapacity zkušebních komisařů, nebyl dokončen 1 kurz B,C, tato skutečnost bude řešena doplňujícími závěrečnými zkouškami v novém školním roce 2011/12. Dalším nedostatkem je zastaralé výukové osobní vozidlo PEUGEOT - dochází k narušování výuky z důvodu častých oprav a údrţbě zmiňovaného vozidla. Řešení: - nákup odpovídajícího vozidla pro výuku autoškoly skupiny B Svařování V rámci výuky v oboru: RVP Mechanik opravář, ŠVP - Automechanik (23-68-H/01) 2 kurzy získalo 33 ţáků osvědčení ZP311-1W02 získalo 33 ţáků osvědčení ZP315-1W02 Klempíř pro strojírenskou výrobu (23-55-H/002) získalo 12 ţáků osvědčení ZK311 W01 a osvědčení ZK 315-W01 Závěr: Výuka probíhala ve vlastní akreditované svářecí škole. Výhodou získaného osvědčení je moţnost větší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. 11

12 3. Přehled učebních plánů včetně schvalovacích doloţek Obory vzdělání SŠ AUTOELEKTRIKÁŘ (26-57 H / 001) - osnovy :schválilo MŠMT ČR dne čj /99-23 platnost od dodatek učebních osnov ze dne č.j.17047/03-23 s platností od 1.září 2003 AUTOELEKTRIKÁŘ (26-57 H / 01) - RVP ŠVP Autoelektrikář zařazeno do síťě od počínaje 1. ročníkem KLEMPÍŘ - strojírenská výroba (23 55 H / 002) - osnovy schválilo MŠMT ČR dne 24.června 1999, čj /99-23 s platností od 1.září 1999 počínaje 1.ročníkem - dodatek učebních osnov ze dne č.j.17042/03-23 s platností od 1.září 2003 KAROSÁŔ (23 55 H / 02)- RVP ŠVP Karosář zařazeno do síťě od počínaje 1. ročníkem MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL (23-68-H/01) - RVP ŠVP Automechanik zařazeno do síťě AUTOTRONIK ( / 001) - osnovy schválilo MŠMT ČR dne čj s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem AUTOTRONIK ( / 01) - RVP ŠVP Autotronik zařazeno do síťě od počínaje 1. ročníkem SILNIČNÍ DOPRAVA ( M / 004) - osnovy schválilo MŠMT ČR dne 24.srpna 2001, čj /01-23 s platností od 1.září 2001 počínaje 1.ročníkem - dodatek učebních osnov ze dne č.j.17040/03-23 s platností od 1.září 2003 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY ( M / 04) ŠVP Dopravní prostředky zařazeno do síťě od počínaje 1. ročníkem PODNIKÁNÍ ( L /524) - osnovy schválilo MŠMT ČR dne 14. července 2004 čj / s účinností od 1.září 2005 počínaje 1.ročníkem Obory vzdělání VOŠ DIAGNOSTIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL (23 45 N/ 02) - osnovy schválilo MŠMT ČR dne 16.dubna 2008 pod č.j. 6713/ s platnost od počínaje 1.ročníkem 12

13 4. Statistické údaje o škole 4.1. Údaje o ţácích Údaje o ţácích počty ţáků dle oborů a ročníků, počty tříd Součást Název/ kód - oboru 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník SŠ (3123) Mechanik opravář (ŠVP Automechanik) H/01 SŠ (3123) Autoelektrikář H/01 SŠ (3123) Autoelektrikář H/001 SŠ (3123) 1 Karosář (ŠVP Karosář) H/02 SŠ (3123) Klempíř- strojírenská výroba H/002 SŠ (3123) Autotronik H/01 SŠ (3123) Autotronik H/001 SŠ (3122) Dopravní prostředky M/04 SŠ (3122) Silniční doprava M/004 SŠ (3122) Podnikání L/524 VOŠ (3150) N/02 Diagnostika silničních vozidel ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník SŠ Celkem ţáků VOŠ Celkem studentů VOŠ a SŠA ţáků a studentů celkem 567 Třídy SŠ Celkem tříd VOŠ Celkem tříd VOŠ a SŠA tříd celkem 22 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Závěr: Údaje dle stavu školy k Z hlediska dlouhodobých statistik je počet ţáků a studentů školy stabilní i přes pokles počtu ţáků vycházejících ze základních škol. V tabulce a grafu přílohy 1. přehled o počtu žáků a studentů od školního roku 2003/04. Přehled o počtu ubytovaných na domově mládeže je v tabulce přílohy 7. 13

14 Údaje o ţácích počet přihlášených ţáků v přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 Výsledky přijímacího řízení pro 2011/12 SŠ Obor Uchazeči Přijat Nepřijat ZL po přijetí ZL zpět Podal odvolání AR ZL po AR Místa 2.kolo Uchazeči v 2. kole Přijat 2. kolo ZL 2. kolo přestup/ opakování Autotronik H/ Autoelektrikář H/ Autolakýrník H/ Dopravní prostředky M/ Karosář H/ Mechanik opravář H/ Podnikání L/ celkem VOŠ ZL celkem Obor Diagnostika siln. voz. Uchazeči 1. kolo Přijat Nepřijat Stav po zápisu 1.kola Místa 2.kolo Uchazeči 2. kolo Přijat 2. kolo Místa 3.kolo Uchaze či 3. kolo Přijat 3. kolo N/ Stav celke m celkem Závěr: Zájem o vzdělávání na naší škole je trvalý. Pokles zájmu se objevil u maturitních oborů. Od jsou vyučovány na škole obory vzdělání dle ŠVP: Mechanik opravář (v ŠVP nazýván Automechanik), Autotronik, Dopravní prostředky Autoelektrikář, Karosář a Vzdělávací program VOŠ Diagnostika silničních vozidel N/02. V tabulce přílohy 9. přehled o počtu žáků a studentů od školního roku 2003/04. 14

15 Změny počtu ţáků v průběhu roku 2010/2011 Změny v průběhu školního roku po (stavy v zahajovacích výkazech) do SŠ (SOU) SŠ (SPŠ) VOŠ Počet přijatých ţáků v průběhu školního roku Počet ţáků, kteří ukončili předčasně vzdělávání (do ) Počet ţáků, kteří přerušili studium Počet ţáků hlásících se na vyšší stupeň školy Počet integrovaných se zdravotními potíţemi Údaje o ţácích počet ţáků hlásících se na VOŠ a VŠ. Přehled uplatnění absolventů: Absolventi SŠ, kteří ukončili studium ve šk.r. 2010/ výsledky průzkumu o dalším působení absolventů - provedený v březnu aţ červnu SŠ: Třída Zaměstnání Nást./SPŠ/SOU neví Neuvedl Nemá místo Celkem 3.A E K celkem Zaměst Přihl. Přihl. Nemá Třída SOU neví neuvedl Celkem nání na VŠ navoš místo 4.D AT N celkem Závěr Z tabulky je patrné, ţe velká část ţáků má zájem pokračovat v dalším vzdělávání. Absolventi učebních oborů mají zájem o získání maturity zejména v nástavbovém vzdělávání. Maturanti mají trochu vyšší zájem o vzdělávání na vyšších odborných školách neţ na vysokých školách. Téměř všichni podávají přihlášky na obory ve kterých si prohlubují a zvyšují dosavadní technické vzdělání. Narostl počet absolventů kteří zřejmě mají problém s nalezením místa (zřejmě následkem horší hospodářské situace). V tabulce a grafech přílohy 2. přehled o počtu absolventů, dalším vzdělávání absolventů od školního roku 2003/

16 Údaje o ţácích absolventi školy v evidenci ÚP. Počty uchazečů evidovaných na ÚP podle oborů vyučovaných na škole: / / /9 2009/ /8 2008/9 2006/7 2007/8 2005/6 2006/7 2004/5 2005/6 2003/4 2004/5 VOŠ Přehled o nezaměstnaných absolventech školy v evidenci ÚP a absolventech školy Obor 2002/3 2003/4 Uchazeči evidovaní na ÚP daného oboru ze všech škol v ČR k Uchazeči evidovaní na ÚP daného oboru ze všech škol v ČR k Škola Uchazeči evidovaní na ÚP daného oboru ze všech škol v ČR k SOU SPŠ (v přehledu jsou zahrnuty pouze v současnosti vyučované obory) Evidovaní uchzeči na ÚP k datu daného roku Absolventi za školní rok Automechanik (23-68-H/001) Autoelektrikář (26-57-H/001) Autotronik (23-56-H/001) 2 2 nesledováno - neměli jsme absolventy nesledováno - neměli jsme absolventy Klempíř - strojírenská výroba (23-55-H/002) Silniční doprava (23-45-M/004) Podnikání (64-41-L/524) Diagnostika silničních vozidel (23-45-N/002) Závěr: Z tabulky je patrné, ţe absolventi školy nepatří na trhu práce výrazně k problémovým. Počet v současnosti evidovaných uchazečů u ÚP je vyšší neţ dříve. To ovšem souvisí se současnou situací na trhu práce všeobecně. Škola dlouhodobě spolupracuje s ÚP v Šumperku, a to zejména v oblasti potřeby různých profesí v okrese, umísťování absolventů školy a v dalších oblastech. ÚP poskytuje škole aktuální informace o počtu absolventů školy evidovaných na ÚP. V tabulce přílohy 2. statistika ÚP o nezaměstnaných absolventech školy. 16

17 4.2. Údaje o pracovnících Pracovníci zařazení do úseku TV Jméno Zařazení Aprobace Aprobace odborná Aprobace pedag. Ing. Cikryt Milan Učitel ATM, STR ANO ANO PaedDr. Crhonek Karel Učitel ETK, ZAE ANO ANO Ing. Dočekal Ivan Učitel STR, TEK ANO NE Ing. Gregor Bohumil Učitel ATM, TEK ANO ANO Mgr. Hošková Lenka Učitel AJ ANO ANO Mgr. Hozíková Jitka ZŘTV MAT, FYZ ANO ANO Mgr. Kordasová Helena Učitel AJ,OBN ANO ANO Ing. Janderka Aleš Učitel ATM, STR ANO ANO Mgr. Horáček Jiří Učitel MAT, FYZ, ICT ANO ANO Ing. Janíček Miroslav Učitel EKO, OBN ANO NE Mgr. Jílek Stanislav Učitel NJ, OBN ANO ANO Mgr. Jílková Markéta Učitel MAT, OBN ANO ANO Ing. Kelar Jiří Učitel ŘMV, ATM ANO ANO Bc. Růţičková Zita Učitel AJ,OBN NE NE Ing. Macháček Miroslav Učitel TEK, ICT ANO ANO Ing. Martykán Vítězslav Ředitel STR, ODG ANO ANO Mgr. Neuwirth Michal učitel TV, OBN ANO ANO Ing. Petřík Miroslav Učitel STR, ATM ANO ANO PhDr.. Poprachová Danuše Učitel OBN, CJ ANO ANO Ing. Rulf Eduard Učitel ELT,ETK ANO NE Mgr. Drahomíra Michnová Učitel AJ,CJ ANO ANO Mgr. Roch František Učitel TV, Z ANO ANO Ing. Šmídová Vladimíra Učitel EKO, PRN ANO ANO Bc. Trojan Pavel Učitel 0,5 ATM,ELT ANO ANO Bc. Závada Antonín Učitel STR,TEK ANO NE Ing. Váňa Václav Učitel STR, TEK ANO NE Mgr. Vitásek Martin Učitel MAT, ICT ANO ANO Ing. Vlček Vladimír Učitel ATM, STR ANO ANO Ing. Vlčková Eva Učitel ETK, FYZ ANO ANO Ing. Závada Antonín Učitel STR, ELT ANO ANO Mgr. Zbořilová Marie Učitel AJ, RJ ANO ANO Mgr. Zlobická Jarmila Učitel DĚJ, OBN ANO ANO Šebela Vojtěch Laborant ICT ANO - Závěr: Z uvedeného přehledu vyplývá, ţe ve šk.r. 2010/2011 byla výuka zajištována převáţně aprobovaně. U pracovníků, kteří nesplňují poţadovanou kvalifikaci /DPS, VŠ/, bylo řešeno v souladu s plánem vzdělávání a moţnostmi školy jejich další vzdělávání k postupnému doplnění poţadované kvalifikace. 17

18 Pracovníci zařazení do úseku PV Jméno Zařazen Chybí kvalif. Studium Pozn. Bodanský Miroslav UPŘMV - Bureš Ladislav VUOV - Buříval Radek Skladník - příjem zakázek Deutsch František UOV - Dibliková Dana Recepční - Gryc Jiří UOV - Hanuš Jan UOV,UPV - Hegr Jaromír Brusič - výdej nářadí Hošek Alois VUOV - Ing. Pohl Eduard UŘMV DPS DPS Jorda Vítězslav UŘMV - Kníţátek Miloslav UOV,UŘMV - 0,5 0,5 Kučera Josef DiS. UOV DPS - Kouřil Milan UOV - Opravil František UOV - 0,5 úvazek Polách Martin UOV - Bc. Soural Leoš UOV,UPV VŠ Všetičková Ivanka UŘMV Stejskal Jan UOV - Švesták Stanislav UOV - svářecí technolog, Ţouţelka Luděk UŘMV - Závěr: Z přehledu vyplývá, ţe ve šk.r. 2010/11 byla výuka zajištována většinou aprobovaně. U pracovníků, kteří nesplňují poţadovanou kvalifikaci, je řešeno v souladu s plánem vzdělávání a moţnostmi školy. Postupně si jednotliví pracovníci poţadovanou kvalifikaci doplňují Pracovníci úseku VMV Jméno Zařazení Kvalifikace Pozn. Ucekaj Štěpán, Mgr. vedoucí vychovatel VŠ Funkce Výchovného poradce Janků Marie vychovatelka ÚSO Jarmarová Jiřina vychovatelka ÚSO Podmínka doplnění DPS Kelarová Jana vychovatelka ÚSO Ţváček Vladimír, Mgr. vychovatel VŠ Preventista negativních jevů Kolaříková Lenka personalistka ÚSO Mateřská dovolená od Doubravová Vlasta výdej stravy SO Horká Jiřina výdej stravy SO 18

19 Pracovníci zařazení na úseku EÚ Jméno Zařazení Kvalifikace Pozn. Bezděková Eva hlavní účetní ÚSO Drlíková Eva pokladní, účetní ÚSO Niečová Eva finanční účetní ÚSO Maixnerová Hana personalistka ÚSO Střešinková Emilie mzdová účetní ÚSO Vančurová Věra, Ing. ZŘE, finanční referent VŠ Pracovníci zařazení na úseku TÚ Jméno Zařazení Kvalifikace Pozn. Trojan Pavel, Bc. VUOV VŠ úvazek 0,5 Blahová Ludmila uklízečka, výdej stravy SO Brzobohatá Marie uklízečka SO Dannenberger Jaroslav údrţbář, elektrikář SO Doubravová Vlasta uklízečka SO Horák František údrţbář, stolař SO Králová Marta uklízečka SO Kovářová Jana uklízečka SO Peková Marie uklízečka SO Soural Josef údrţbář, školník SO Tomášková Zdenka uklízečka SO Závěr pro a Na škole je stabilizovaný kádr pracovníků ekonomického a technického úseku splňující poţadovanou kvalifikaci. 19

20 Celkově stavy zaměstnanců dle úseků za školní rok 2010/2011 PRACOVNÍCI stav k stav k SPŠ - učitel 9,000 9,500 - UP 0,818 0,858 - UP ŘMV 1,000 1,000 RD - reţijní dělníci provozní 3,000 3,000 THP 1,500 1,500 15,318 15,858 SOU - učitel 16,624 16,048 - UOV 12,092 13,190 - UP ŘMV, 5,545 3,476 RD - reţijní dělíníci provozní 7,455 7,500 THP 4,000 4,000 45,716 44,214 VOŠ - učitel 5,000 5,000 RD -reţijní dělníci - provozní 0,625 0,625 THP 1,000 1,000 6,625 6,625 Domov mládeţe - vychovatel 5,000 5,000 RD- reţijní dělníci - provozní 1,000 1,000 THP 2,000 1,000 8,000 7,000 Stravování - pracovník obchodního provozu 2,375 2,375 Celkem THP a RD 22,955 22,000 Celkem Pedagog 55,079 54,072 CELKEM 78,034 76, Počet ţáků a studentů na učitele: Dle výkazů k Škola Počet ţáků Počet učitelů TV Počet učitelů OV, PV, ŘMV Počet ţáků na učitele TV Počet ţáků na učitele OV, PV, ŘMV SŠ ,624 19,455 17,991 24,620 VOŠ 84 5,000-16,800 - celkem ,624 19,455 18,384 28, Počet ubytovaných ţáků na vychovatele Dle výkazů k Celkem ubytovaní ţáci a studenti 101 Ubytovaní ţáci SŠ k Ubytovaní studenti VOŠ k Vychovatelé na DM k ,000 Průměrný počet ubytovaných na vychovatele 20,200 Závěr: Škola trvale zabezpečuje stav pracovníků se závěry a poţadavky zřizovatele. (Naplnění stavu pracovníků na rok 2010 byl dodrţen) Vývoj počtu pracovníků školy od školního roku 2003/4 v tabulce přílohy 6 a

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Výroční zprávu zpracovali:

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Výroční zprávu zpracovali: V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více