V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za úseky školy: TV Ing. Martykán Vítězslav PV Bureš Ladislav VMV Mgr. Ucekaj Štěpán EÚ Ing. Vančurová Věra TÚ Ing. Nimmrichter Jiří 1

2 1. Základní údaje o škole Základní údaje Vyšší odborná škola Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6/ 827, Zábřeh Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Zábřeh, U Dráhy Zábřeh, Olomoucká 21 Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Olomoucký kraj právní forma: kraj, IČO: Adresa: Jeremenkova 40 a, Olomouc Ředitel školy: Ing. Oldřich Synek Součásti školy, IZO: - Střední odborné učiliště IZO: Střední průmyslová škola IZO: Vyšší odborná škola IZO: Domov mládeže IZO: Školní jídelna výdejna IZO: Telefon: Fax: Vedoucí úseků školy kontakt(tel., ): Ing. Vítězslav Martykán tel: (vnitř. l. 2110) (Zástupce ředitele TV) Ladislav Bureš tel: (vnitř. l. 2502) (Vedoucí úseku PV) Mgr. Štěpán Ucekaj tel: (vnitř. l. 2701, 2712) (vedoucí vychovatel, výchovný poradce) Ing. Věra Vančurová tel: (vnitř. l. 2301) (Zástupce ředitele EÚ) Ing. Jiří Nimmrichter tel: (vnitř. l. 2401) (vedoucí technického úseku) 2

3 1.2. Charakteristika školy: VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh je smíšená střední škola zabezpečující komplexní vzdělání a výchovu ve společném areálu s autoopravárenskou firmou PAS a.s. Zábřeh. Teoretická a praktická výuka, ubytování a volnočasové aktivity jsou realizovány ve vlastních prostorách v majetku Olomouckého kraje. Skladbou oborů vzdělání učebních a studijních škola plně zabezpečuje potřeby podnikatelské sféry v regionu Šumperk ale i v přilehlých okresech. Posouzením, s časovým odstupem, závěrů jednotlivých analýz a následným naplňováním vize školy a dílčích úkolů vyplývajících ze státních a krajských dlouhodobých záměrů vzdělávání se jeví výhodné spojení tří typů středních škol v jednom subjektu a jejich specializace na oblast autoopravárenství. V konkrétní podobě se toto mj. projevuje kladně: - V trvalém zájmu veřejnosti (žáků, rodičů) o studium na této škole. Přes slabší ročníky vycházející ze ZŠ nedochází k výrazným změnám v počtu přijímaných žáků ke vzdělávání. - V možnosti prostupnosti mezi SOU a SOŠ obousměrně. Minimum přestupů žáků do jiných škol z důvodu prospěchových - V růstu odborné úrovně pedagogických pracovníků ve vztahu k požadavkům na výuku na SŠ a VOŠ ve srovnání s požadavky na výuku na SOU. - V odborné úrovni absolventů školy (dopad předchozího). Zájem podnikatelské sféry o absolventy školy. Minimum evidovaných absolventů na úřadech práce jako nezaměstnaní Zájem absolventů školy o další studium (nástavbové po SOU, VOŠ, VŠ). - V oblasti výchovy nedochází k negativnímu vzájemnému ovlivňování žáků studentů jednotlivých typů středních škol (spíše naopak). V hodnoceném období bylo zaregistrováno minimum případů zneužívání návykových látek a jiných negativních jevů mimo relativně vysokou absenci žáků ve výuce. - V prohloubení kontaktů školy s obdobně zaměřenými středními a vysokými školami v ČR, se zahraničními vzdělávacími subjekty, s podnikatelskou sférou. Problémy: - Trvá nezájem veřejnosti o obor Obraběč kovů i přesto, že místní firma NH a.s. Zábřeh má zájem o absolventy a spolupracuje se školou - Finanční možnosti školy ovlivňují kvalitu vzdělávacího a výchovného procesu (obnova a doplnění autodiagnostické techniky, vybavení laboratoří měření, elektro, paliv a maziv) ale i úroveň ubytování žáků na domově mládeže. - Zajištění finančních prostředků mj. na rekonstrukci a zateplení střech provozu II, výměnu oken na DM, rekonstrukci odpadů a rozvodů vody na DM, nátěru střechy tělocvičny, rekonstrukci podlahy telocvičny, nákup nákladního automobilu pro výuku autoškoly. 3

4 1.3. Profil absolventa školy Rozděleno podle typu školy a oborů vyučovaných ve školním roce. STŘEDNÍ ŠKOLA: AUTOMECHANIK (23-68-H/001) Absolventi jsou připravováni pro provádění údržby a opravy motorových vozidel v autoopravnách a servisech. Žáci mají také možnost získat řidičské oprávnění a svářecí průkaz D G2 a D M1 pro obsluhu svařovací soupravy, pájení a řezání kyslíkem. AUTOELEKTRIKÁŘ (26-57-H/001) Absolventi jsou připravováni k provádění servisních prací na elektrickém příslušenství silničních motorových vozidel. Žáci mají také možnost získat řidičské oprávnění. KLEMPÍŘ strojírenská výroba ( H/002) Absolventi jsou připravováni k provádění klempířských prací s praktickým zaměřením na opravy karoserií motorových vozidel. Obor je vhodný pro hochy. Žáci mají také možnost získat řidičské oprávnění. Součástí výuky je výcvik ve svařování plamenem a řezání kyslíkem s možností svařovací průkaz Z-M1, Z-G1.. OBRÁBĚČ KOVŮ (23-56-H/001) Preferovaný obor pro hochy i dívky. Absolventi jsou připraveni provádět třískové obrábění kovových a nekovových materiálů včetně nastavení, obsluhy a údržby základních druhů obráběcích strojů. Během studia mají žáci zdarma učební pomůcky. Absolventi získají zajímavé a perspektivní zaměstnání. Je to nejlépe placená dělnická profese v okrese Šumperk. Škola garantuje absolventům získat zaměstnání v NH Zábřeh a.s., která poskytuje žákům již během studia další výhody. AUTOTRONIK /001 Čtyřletý maturitní obor, připravuje absolventy pro technické činnosti v autoopravárenství. Nový obor s požadavky na všeobecné znalosti a manuální zručnost spojuje v sobě odbornost oborů automechanik a autoelektrikář. SILNIČNÍ DOPRAVA (23-45-M/004) Čtyřletý obor, ukončený maturitní zkouškou. V tomto oboru se připravují žáci pro činnosti středně technických pracovníků v oblasti provozu a údržby silničních motorových vozidel, dále jako pracovníci specializovaných diagnostických pracovišť, dopravních inspektorátů, pojišťoven apod. Součástí přípravy žáků je také výcvik v řízení motorových vozidel. Absolventi se mohou ucházet o přijetí ke studiu na vysokých školách. PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH POVOLÁNÍCH (64-41-L/515) dobíhající obor Dvouleté studium zakončeno maturitní zkouškou. Žáci jsou připravováni podnikatelskou činnost v oboru, ve kterém jsou vyučeni. Absolventi mohou dále studovat na vysokých na vyšších odborných školách. PODNIKÁNÍ (64-41-L/524) nahrazuje obor Podnikání v technických povoláních Dvouleté studium zakončeno maturitní zkouškou. Žáci jsou připravováni pro řídící a podnikatelskou činnost v oboru, ve kterém jsou vyučeni. Po ukončení mohou pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole. 4

5 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA DIAGNOSTIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL (23-45-N/002) Vyšší odborné studium v oboru diagnostiky silničních vozidel je určeno pro absolventy středních škol, kteří ukončili studium maturitní zkouškou.jeho cílem je umožnit studentům získat během 3 let ucelenou praktickou kvalifikaci a tím uplatnění.v dynamicky se rozvíjejícím odvětví silniční dopravy a opravárenství. Studium je určeno pro studenty s praktickými ambicemi, se zájmem o praktické aplikace s možností uplatnění v moderních diagnostických střediscích. Studium je zakončeno absolutoriem. Studium probíhá formou přednášek. Jednotlivá období jsou zakončena zápočty a zkouškami. Na závěr studia je půlroční praxe, závěrečná diplomová práce, obhajoba diplomové práce, zkouška z odborných předmětů a cizího jazyka. Profilující předměty: Konstrukce silničních vozidel Diagnostika motorových vozidel Elektrická zařízení motorových vozidel Ekonomika, marketing, management, finance Volitelné předměty : Oceňování motorových vozidel Právní nauka Technika administrativy Analytika silničních nehod Absolventi získají uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru automobilové dopravy jako řídící pracovníci servisních a opravárenských organizací, pracovníci STK a stanic měření emisí, specialisté v obchodu, výrobě a zkoušení silničních motorových vozidel. 5

6 2. Seznam oborů vzdělání Tabulka oborů kód, ukončení studia, forma studia, druh studia Ve školním roce 2005/2006 byly vyučovány následující obory : Paragraf (součást) Kód, název oboru Ukončení studia Forma studia Druh studia SOU (3123) H/001 Automechanik výuční list denní střední SOU (3123) H/001 Autoelektrikář výuční list denní střední SOU (3123) H/002 Klempíř- strojírenská výroba výuční list denní střední SOU (3123) H/001 Obráběč kovů výuční list denní střední SOU (3123) (39-41-L/001) Autotronik maturita denní střední SPŠ (3122) M/004 Silniční doprava maturita denní střední SPŠ (3122) L/524 Podnikání maturita denní nástavbové SPŠ (3122) L/515 Podnikání v technických povoláních maturita denní nástavbové VOŠ (3150) N/002 Diagnostika silničních vozidel absolutorium denní vyšší odborné 6

7 2.2. Další vzdělávání ve škole: Řízení motorových vozidel V rámci jednotlivých vzdělávacích programů, škola zajišťuje ve vlastní autoškole výuku žáků v řizení motorových vozidel (skupiny B, C) Výkony ve školním roce a/ autoškola - počet ukončených kurzů 5 - počet žáků počet nedokončených kurzů 0 - počet neúspěšných žáků 10 - stálí učitelé 3,5 - externí učitelé 2 Výsledky výchovně vzdělávacího procesu Řidičský výcvik byl ve školním roce 2005/2006 organizován dle osnov, t.zn.žáci SOU - automechanici řidičský výcvik pro skupinu B + C, autoelektrikáři a klempíři pro strojírenskou výrobu pro skupinu B, žáci 3.ročníků SPŠ řidičský výcvik pro skupinu B + C. Řidičské kurzy: kurz: B, C třída 3.D (TU Ing. Rulf) 24 žáků řidičský výcvik pro sk. B 24 žáků řidičský výcvik pro sk. C kurz: B, C třída 3.P (TU Ing.Širc) 20 žáků řidičský výcvik pro sk. B 23 žáků řidičský výcvik pro sk. C kurz: B, C třída 3.A (TU Mgr.Veselá) 27 žáků řidičský výcvik pro sk. B 29 žáků řidičský výcvik pro sk. C kurz: B, třída 3.E (TU Ing. Šmídová) 26 žáků řidičský výcvik pro sk. B kurz: B, třída 3.K (TU Ing.Petřík) 10 žáků řidičský výcvik pro sk. B Svařování V rámci výuky v oboru: Automechanik (23-68-H/001) 2 kurzy Klempíř pro strojírenskou výrobu (23-55-H/002) získalo 22 žáků osvědčení ZP311-1W02 získalo 24 žáků osvědčení ZP315-1W02 získalo 12 žáků osvědčení ZK311 W01 a osvědčení ZK 315-W01 Výuka probíhala ve vlastní akreditované svářecí škole. 7

8 3. Přehled učebních plánů včetně schvalovacích doložek. Obory vdělání SŠ AUTOELEKTRIKÁŘ H / osnovy :schválilo MŠMT ČR dne čj /99-23 platnost od dodatek učebních osnov ze dne č.j.17047/03-23 s platností od 1.září 2003 OBRÁBĚČ KOVŮ H / osnovy schválilo MŠMT ČR dne , čj / s účinností od 1.září 2000 počínaje 1.ročníkem - a dne , čj /01 s platností od 1.září 2001 počínaje 1.ročníkem KLEMPÍŘ - strojírenská výroba H / osnovy schválilo MŠMT ČR dne 24.června 1999, čj /99-23, s platností od 1.září 1999 počínaje 1.ročníkem - dodatek učebních osnov ze dne č.j.17042/03-23 s platností od 1.září 2003 AUTOMECHANIK H / osnovy schválilo MŠMT ČR dne čj / s platností od počínaje prvním ročníkem - dodatek učebních osnov ze dne č.j.17046/03-23 s platností od 1.září 2003 AUTOTRONIK /001 - osnovy schválilo MŠMT ČR dne čj s účiností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem SILNIČNÍ DOPRAVA M / osnovy schválilo MŠMT ČR dne 24.srpna 2001, čj /01-23 s platností od 1.září 2001 počínaje 1.ročníkem - dodatek učebních osnov ze dne č.j.17040/03-23 s platností od 1.září 2003 PODNIKÁNÍ L /524 - osnovy schválilo MŠMT ČR dne 14. července 2004 čj / s účiností od 1.září 2005 počínaje 1.ročníkem PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH POVOLÁNÍCH L /515 - osnovy schválilo MŠMT ČR dne 14.října 1997, čj /97-71 s platností od 1.září 1998 počínaje 1.ročníkem Obory vzdělání VOŠ DIAGNOSTIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 3- leté studium N/ osnovy schválilo MŠMT ČR dne 8.listopadu 2001 čj / platnost od počínaje 1.ročníkem 8

9 4. Statistické údaje o škole Údaje o žácích Údaje o žácích počty žáků dle oborů a ročníků, počty tříd Součást kód - oboru 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník SOU (3123) SOU (3123) SOU (3123) SOU (3123) SOU (3123) H/001 Automechanik H/001 Autoelektrikář H/002 Klempíř- strojírenská výroba H/001 Obráběč kovů H/001 Autotronik SPŠ (3122) SPŠ (3122) SPŠ (3122) M/004 Silniční doprava L/515 Podnikání technických povoláních L/524 Podnikání VOŠ (3150) N/002 Diagnostika silničních vozidel Žáci 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník SOU Celkem žáků SPŠ Celkem žáků VOŠ Celkem žáků VOŠ a SŠA žáků celkem 573 Třídy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník SOU Celkem tříd SPŠ Celkem tříd VOŠ Celkem tříd VOŠ a SŠA tříd celkem 22 9

10 Údaje o žácích počet přihlášených žáků v přijímacím řízení pro školní rok 2006/2007 Paragraf (součást) SOU (3123) SOU (3123) Kód, název oboru H/001 Automechanik H/001 Autoelektrikář SOU H/002 (3123) Klempíř- strojírenská výroba SOU H/001 (3123) Obráběč kovů SOU (3123) SPŠ (3122) SPŠ (3122) L/001 Autotronik M/004 Silniční doprava L/524 Podnikání 1.termín 2.termín Přihlášeno přijato přihlášeno přijato přijato na odvolání VOŠ N/002 (3150) Diagnostika silničních vozidel Změny počtu žáků v průběhu roku 2005/2006 Změny v průběhu školního roku po (stavy v zahajovacích výkazech) do SOU SPŠ VOŠ Počet přijatých žáků v průběhu školního roku Počet žáků kteří ukončili studium (do ) Počet žáků, kteří přerušili studium 1-2 Počet žáků hlásící se na vyšší stupeň školy Počet integrovaných se zdravotními potížemi

11 Údaje o žácích počet žáků hlásících se na vyšší školu, v evidenci ÚP. Přehled uplatnění absolventů: Absolventi SPŠ a SOU,kteří ukončili studium ve šk.r. 2005/ Výsledky průzkumu o dalším působení absolventů - provedený v dubnu SOU: Třída Zaměstnání Nást./SPŠ/SOU neví Neuvedl Nemá místo Celkem 3.A E OK celkem 79 SPŠ: Přihl. Přihl. Nemá Třída Zaměst SOU neví neuvedl na VŠ na VOŠ místo Celkem 4.D nání P N celkem Počty uchazečů evidovaných na ÚP podle oborů vyučovaných na škole (stav k datu): Obory na VOŠ, SPŠ a SOU, Zábřeh Uchazeči Uchazeči k Uchazeči k Absolventi 04/5 a 05/6 Absolventi 03/4 a 04/5 VOŠ Diagnostika silničních vozidel SPŠ Silniční doprava (Provoz a údržba) SPŠ Siln. doprava (Diagnostika mot.voz.) SPŠ Podnikání v technických povoláních SOU Automechanik SOU Autoelektrikář SOU Klempíř strojírenská výroba SOU Čalouník SOU Obráběč kovů Škola dlouhodobě spolupracuje s ÚP v Šumperku a to zejména v oblasti potřeby různých profesí v okrese, umísťováním absolventů školy a v dalších oblastech. ÚP poskytuje škole aktuální informace o počtu absolventů školy evidovaných na ÚP. 11

12 4.2. Údaje o pracovnících Pracovníci zařazení do úseku TV Jméno Zařazení Aprobace Aprobace odborná Aprobace pedag. Ing. Cikryt Milan Učitel ATM, STR ANO ANO PaedDr. Crhonek Karel Učitel ETK, ZAE ANO ANO Ing. Dočekal Ivan Učitel STR, TEK ANO NE Ing. Gregor Bohumil Učitel ATM, TEK ANO ANO Mgr. Hedová Barbora Učitelka AJ, MAT ANO ANO Mgr. Hozíková Jitka Učitelka MAT, FYZ ANO ANO Chvojka Milan Učitel TV NE NE Ing. Janderka Aleš Učitel ATM, STR ANO ANO Ing. Janíček Mirosla Učitel, drogový preventista EKO, OBN ANO NE Mgr. Jílek Stanislav Učitel NJ, OBN ANO ANO Ing. Kašpar Jaromír Učitel STR, TEK ANO NE Ing. Kelar Jiří Učitel ŘMV, ATM ANO ANO Mgr. Mačák Jiří Učitel NJ, ČJL ANO ANO Ing. Macháček Miroslav Učitel TEK, PPO ANO ANO Ing. Martykán Vítězslav ZŘTV STR, TEK ANO ANO Ing. Nantl Břetislav, MBA Učitel EKO, ATM ANO NE Ing. Petřík Miroslav Učitel STR, ATM ANO ANO Mgr. Nesétová Anna Učitelka OBN, CJ NE ANO Ing. Rulf Eduard Učitel ELT,ETK ANO ANO Ing. Studený Zdeněk Učitel STR, TEK ANO NE Ing. Synek Oldřich Učitel DOP, STR ANO ANO Ing. Širc Zdeněk Učitel MEC, STR ANO ANO Ing. Šmídová Vladimíra Učitelka EKO, PRN ANO ANO Mgr. Urbášková Libuše Učitelka ČJL ANO ANO Ing. Váňa Václav Učitel STR, TEK ANO NE Mgr. Veselá Lýdie Učitelka ČJL ANO ANO RNDr Veselý Karel Učitel MAT ANO NE Mgr. Vitásek Martin Učitel MAT, PPO ANO ANO Ing. Vlček Vladimír Učitel ATM, STR ANO ANO Ing. Vlčková Eva Učitelka ETK, FYZ ANO ANO Mgr. Zlobická Jarmila Učitelka DĚJ, OBN ANO ANO Šebela Vojtěch Laborant ICT ANO Z uvedeného přehledu vyplývá, že ve šk.r.2005/2006 byla výuka zajištována převážně aprobovaně. U pracovníků, kteří nesplňují požadovanou kvalifikaci /DPS, VŠ/ bylo řešeno v souladu s plánem vzdělávání a možnostmi školy jejich další vzdělávání v následujících letech (2006 až 2011) 12

13 Pracovníci úseku PV Jméno Zařazen Chybí Kvalif. Studium Pozn. Badalová Alena Skladnice - - Odchod do důchodu II Baderlová Anna Skladnice - - Odchod do důchodu XI Bureš Ladislav VPV VŠ - Buříval Radek Skladník - - Deutsch František UOV DPS, VŠ DPS Dibliková Dana Recepční - - Gryc Jiří UOV VŠ - Hanuš Jan UPV VŠ - Hegr Jaromír Brusič - - výdej nářadí, nástup II.2006 Hošek Alois VUOV VŠ - Ing. Pohl Eduard UŘMV DPS - Janhuba Jiří UOV VŠ - Jorda Vítězslav UŘMV DPS,VOŠ DPS Knížátek Miloslav UOV VŠ - Kouřil Jiří UOV VŠ - Kouřil Milan UOV VŠ - Opravil František UOV VŠ - 0,5 úvazek Polách Martin UOV VŠ - Rokos Václav Zásobovač - - Soural Leoš UPV VŠ VŠ Stejskal Jan UOV DPS, VOŠ - Švesták Stanislav UOV VŠ - svářecí technolog, Trojan Pavel VUOV VŠ VŠ vedoucí AŠ Vepřek Zdeněk UOV VOŠ - Odchod do důchodu V Vykydal Josef UOV VŠ - Žouželka Luděk UŘMV VOŠ Pracovníci úseku VMV Chybí Jméno Zařazení Studium Kvalif. Ucekaj Štěpán, Mgr. vedoucí vychovatel - - Janků Marie vychovatelka VOŠ - Jarmarová Jiřina vychovatelka DPS,VOŠ - Kelarová Jana vychovatelka VOŠ - Svobodová Milena vychovatelka VOŠ - Žváček Vladimír vychovatel DPS,VOŠ VŠ Pozn. Podmínka doplnění do Podmínka doplnění do Podmínka doplnění do Podmínka doplnění do Podmínka doplnění do

14 Pracovníci zařazení na úseku EÚ Jméno Zařazení Kvalifikace Pozn. Bezděková Eva hlavní účetní ÚSO Drlíková Eva pokladní, účetní ÚSO Pracovní poměr na dobu určitou Pracovní poměr na dobu určitou Chládková Růžena ZŘE, finanční referent ÚSO Odchod do důchodu VII Machoňová Ludmila hlavní účetní ÚSO Odchod do důchodu I Niečová Eva finanční účetní ÚSO Schubertová Helena personalistka ÚSO Pracovní poměr na dobu neurčitou Pracovní poměr na dobu neurčitou Souralová Pavla pokladní, účetní ÚSO Odchod do důchodu V Střešinková Emilie mzdová účetní ÚSO Vančurová Věra, Ing. ZŘE, finanční referent VŠ Pracovníci zařazení na úseku TÚ Pracovní poměr na dobu neurčitou Pracovní poměr na dobu neurčitou Jméno Zařazení Kvalifikace Pozn. Nimmrichter Jiří, Ing. Referent majetkové správy VŠ Blahová Ludmila uklizečka, výdej stravy SO Brzobohatá Marie uklizečka SO Dannenberger Jaroslav údržbář, elektrikář SO Doubravová Vlasta uklízečka SO Horák František údržbář, stolař SO Králová Marta uklízečka SO Kovářová Jana uklízečka SO Peková Mrie uklízečka SO Soural Josef údržbář, školník SO Tomášková Zdenka uklízečka SO 14

15 Celkově stavy zaměstnanců přepočtené dle úseků za školní rok 2005/6 PRACOVNÍCI stav k stav k SPŠ - učitel l7,561 l7,061 - UP 2,000 2,000 - UP ŘMV 2,000 2,000 RD 3,000 4,000 - provozní THP 4,000 3,000 28,561 28,061 VOŠ - učitel 4,680 4,680 RD l,000 0,750 - provozní THP l,000 l,000 6,680 6,430 SOU - učitel l1,000 l1,518 - UOV l6,545 l4,000 - UP ŘMV, 1,000 1,455 RD 4,750 6,000 - provozní THP 5,250 4,750 38,545 37,723 Domov mládeže - vychovatel 6,000 6,000 RD 2,000 2,000 - provozní THP 3,000 2,000 11,000 10,000 Celkem THP a RD 24,000 23,500 Celkem Pedagog. 60,789 58,714 CELKEM 84,786 82,214 15

16 Počet žáků a studentů na učitele : Dle zahajovacích výkazů k Škola Počet žáků Počet učitelů TV Počet učitelů OV, PV, ŘMV Počet žáků na učitele TV Počet žáků na učitele OV, PV, ŘMV SOU ,000 17,545 24,636 15,445 SPŠ ,561 4,000 13,040 57,25 VOŠ 73 4,680-15,598 - celkem ,241 21,545 17,237 23, Počet ubytovaných žáků na vychovatele dle výkazů k Celkem ubytovananí žáci a studenti 137 Ubytování žáci SOU k Ubytování žáci SPŠ k Ubytování studenti VOŠ k Vychovatelé na DM k ,000 Počet ubytovaných na vychovatele 22,833 16

17 Organizační struktura školy schéma ORGANIZAČNÍ SCHÉMA - platnost od zástupce statutárního orgánu ŘEDITEL (statutární orgán) zástupce ředitele pro teoretické vyučování (učitel) učitel/ka správce inf. a komun. technologií vedoucí úseku prakt. vyuč. - VUOV (učitel) VUOV (učitel) VUOV (učitel) UOV, UPV (učitel) UOV, UPŘMV (učitel) skladník - údržbář (brusič) zásobovač skladník vedoucí vychovatel - výchovný poradce (vychovatel) vychovatel/ka perzonalistka žáků (perzonalistka) zástupce ředitele pro ekonomické záležitosti (finanční referent) hlavní účetní (účetní) materiálová účetní (účetní) finanční účetní (účetní) mzdová účetní perzonalistka zaměstnanců (perzonalistka) vedoucí TÚ (ref. majetkové správy) údržbář (prov.elektrikář,truhlář,domovník) uklízečka 17

18 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Výsledky klasifikace žáků. Hodnocení žáků 1.pololetí 2005/2006 Prospěch Absence PV P N TV A N A OV A N A 1.VD VD VD D 2, DA 2, DB 2, D 2, P 2, D 2, P 2, N 2, N 2, A 2, AK 2, E 2, AT 2, A 2, E 2, OK 2, A 2, E 2, OK 2, škola 2, Vysvětlivky zkratek v tabulce: PV prospěl s vyznamenáním P prospěl N neprospěl - průměr třídy TV A - absence v teoretickém vyučování PV A - absence v praktickém vyučování N A - neomluvená absence 18

19 5.2. Výsledky klasifikace žáků. Hodnocení žáků 2.pololetí 2005/2006 Prospěch PV P N TV A N A OV A N A 1.VD VD VD D 2, DA 2, DB 2, D 2, P 2, D 2, P 2, N 2, N 2, A 2, AK 2, E 2, AT 2, A 2, E 3, OK 2, A 2, E 2, OK 2, škola 2, Vysvětlivky zkratek v tabulce: PV prospěl s vyznamenáním P prospěl N neprospěl - průměr třídy TV A - absence v teoretickém vyučování PV A - absence v praktickém vyučování N A - neomluvená absence 19

20 5.3. Výsledky maturitních zkoušek SPŠ SILNIČNÍ DOPRAVA M / 004 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 4.D 27 31* *) 4 žáci ze školního roku 2004/5 konali opravnou zkoušku - zařazeni do třídy Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 4.P PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH POVOLÁNÍCH L/515 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 2.N Výsledky opravných maturitních zkoušek SPŠ SILNIČNÍ DOPRAVA M / 004 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 4.D Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 4.P PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH POVOLÁNÍCH L/515 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 2.N Výsledky ABSOLUTORIA VOŠ DIAGNOSTIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 3 - leté studium N/ 002 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 3.VD Výsledky opravného ABSOLUTORIA VOŠ DIAGNOSTIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 3 - leté studium N/ 002 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 3.VD

21 5.7. Výsledky závěrečných zkoušek SOU AUTOMECHANIK H / 001 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 3.A AUTOELEKTRIKÁŘ H / 001 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 3.E OBRÁBĚČ KOVŮ H / 001 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 3.OK KLEMPÍŘ - strojírenská výroba H / 002 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 3.OK Výsledky opravných závěrečných zkoušek a ZZ v náhradním termínu. Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 3.A E O 4* K *) 2 žáci ze školního roku 2004/5 konali opravnou zkoušku - zařazeni do třídy Poznámka: Rozdíl v celkových počtech je proto, že žáci se nepřihlásili ke konání opravných zkoušek, případně pro konání opravné nebo náhradní zkoušky zvolili další termín (prosinec 2006). 21

22 5.9. Zvyšování účinnosti výchovně zdělávacího procesu V rámci zjišťování a hodnocení účinnosti výchovně vzdělávacího procesu a snahy o zvyšování dosahované úrovně znalostí a dovedností žáků, se škola zařadila v průběhu školního roku do těchto projektů Kvalita 1 Ve školním roce 2005/2006 proběhly ZZ dle celorepublikového zadání v projektu Kvalita 1 u oborů AUTOMECHANIK (23 68 H/001) a AUTOELEKTRIKÁŘ (26-57 H/001) Maturita nanečisto V školním roce 2005/2006 proběhlo ověřování výsledků vzdělávání podle projektu Maturita nanečisto řízené firmou SCIO u 2 tříd oboru Silniční doprava (23 45 M/004) a 1 třídy nástavbového oboru PODNIKÁNÍ v TECHNICKÝCH POVOLÁNÍCH (64-41-L/515) Kalibro V školním roce 2005/2006 byly výsledky vzdělávání prověřeny podle projektu Kalibro u 2 tříd žáků 1. ročníků oborů Silniční doprava (23 45 M/004) a AUTOTRONIK (23-56-H/001) Vnitřní systém prověřování znalostí a dovedností U žáků školy všech oborů a ročníků je prováděno ověřování získaných znalostí a dovedností v průběhu výchovně vzdělávacího procesu formou Ředitelských prověrek, ročníkových projektů, seminárních prací a čtvrtletních prověrek. 22

23 6. Výsledky chování žáků za 1. a2. pololetí 6.1. Tabulka výchovných opatření udělených ve školním roce 2005/2006 třída NTU DTU DŘ ch2 ch3 p.v.š. v.š. p.v. DM v.dm PoTU PoŘ období (pololetí) I. II I. II. I. II. I. II I. II I. II I. II I. II. I. II. I. II I. II. 1.A AK E AT A E OK A E OK Celkem SOU D DA DB D P D P N N Celkem SPŠ SOU SPŠ VOŠ 1.VD 2.VD 3.VD Celkem VOŠ Celkem Vysvětlivky zkratek v tabulce: NTU - napomenutí třídního učitele DTU - důtka třídního učitele DŘ - důtka ředitele školy ch2 - druhý stupeň z chování ch3 - třetí stupeň z chování p.v.š. - podmíněné vyloučení ze školy v.š. - vyloučení ze školy p.v.dm - podmíněné vyloučení z domova mládeže v.dm - vyloučení z domova mládeže PoTU - pochvala třídního učitele PoŘ - pochvala ředitele školy 23

24 Komentář k tabulce v bodu 6.1. Z tabulky vyplývá, že ve školním roce 2005/06 nebyl žádný žák vyloučen ze školy. Ze školy bylo podmínečně vyloučeno 8 žáků za závažné porušení školního řádu. Podmínečné vyloučení nebo vyloučení z DM nebylo uděleno. Důtky ředitele školy byly uděleny za velký počet neomluvených hodin v teoretickém nebo praktickém vyučování, ale také za jiné přestupky proti vnitřnímu řádu školy proti minulému školnímu roku zaznamenán o čtvrtinu nižší počet těchto udělených výchovných opatření. 77 důtek třídního učitele nebo učitele odborné výchovy bylo uděleno za neomluvenou absenci a jiné přestupky. V porovnání s minulým rokem je počet těchto opatření naopak vyšší. 33 napomenutí třídního učitele nebo učitele odborné výchovy bylo uděleno za nevhodné chování, za pozdní příchody do vyučování a další drobné přestupky, jejich počet proti loňskému roku je výrazně nižší. Po udělení výchovných opatřeních obdrželo 22 žáků 2. stupeň a 8 žáků 3. stupeň z chování, proti loňskému školnímu roku došlo k výraznému zvýšení počtu udělených snížených známek z chování. Z počtu jednotlivých udělených opatření k posílení kázně a důvodů k jejich udělení vyplývá, že přes veškerá preventivní opatření zůstává největším problémem žáků školy neomluvená absence. Počet pochval třídního učitele nebo učitele odborné výchovy udělených v letošním školním roce je téměř stejný jako loni. Počet pochval, udělených ředitelem školy je nižší. Pochvaly byly udělovány nejčastěji za dobré studijní výsledky nebo reprezentaci školy. Nadále tedy trvá zaměřit prevenci a působení proti nadměrné absenci a všech navazujících negativních jevů. Nadále bude nutné pravidelně vyhodnocovat absenci tříd a jednotlivců a přijímat další opatření k omezení tohoto negativního jevu Hodnocení výchovného poradenství Hlavní úkoly a směry působení uplatňované ve školním roce 2005/2006 Ve školním roce byly pro oblasti výchovného poradenství vymezeny v plánu práce VP hlavní směry a úkoly, které jsou podle aktuální situace považovány za přednostní. Ve školním roce 2005/06 byly stanoveny a plněny tyto hlavní úkoly: 1. Zajištění jednotného výchovného působení na žáky v zájmu dosažení co nejlepších studijních výsledků a morálních kvalit žáků 2. Prevence negativních jevů (záškoláctví, DROGY, šikanování,...), zajištění osvěty ve vztahu k partnerství, rodičovství, intimní hygieně, 3. Působení při zabezpečení výchovy proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. 4. Zabezpečení osvěty k problematice k AIDS a dalších pohlavně přenosných nemocí. 5. Zabezpečení přijímacího řízení do 1.roč. pro šk.r. 2006/ Poradenská činnost v oblasti zájmu žáků o další studium a v oblasti eventuálních přestupů žáků do jiných studijních nebo učebních oborů 7. Metodická pomoc na úsecích : žák - rodič - pedagogický pracovník 8. Spolupráce s rodiči, pedagogickými pracovníky,vedením školy, veřejnými institucemi. Problémy těchto oblastí jsou řešeny VP přímo se žáky, jejich rodiči, ostatními pedagogickými pracovníky, vedením školy a některými institucemi jako jsou Úřad práce, Pedagogickopsychologická poradna, oddělení péče o děti, ZŠ a pod. 24

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

za školní rok 2003/2004

za školní rok 2003/2004 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 dle 17 e) odst. 2,3 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Střední odborné učiliště,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Přerov 2014 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2009 2010. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2009 2010. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009 2010 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.BOX 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČO: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Ve Frýdku-Místku 10.10.2011 Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich Výroční

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 29) Obsah: strana: 1. Základní údaje o škole charakteristika školy 3 1.1 Název a sídlo školy 3 1.2 Právní forma 3 1.3

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více