ZÁKLADNÍ STRUKTURA SPORTOVNÍHO ÚSEKU ČSMP A PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S VÝKONEM JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ PRO OBDOBÍ

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ STRUKTURA SPORTOVNÍHO ÚSEKU ČSMP A PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S VÝKONEM JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ PRO OBDOBÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ STRUKTURA SPORTOVNÍHO ÚSEKU ČSMP A PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S VÝKONEM JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ PRO OBDOBÍ Komise vrcholového sportu (KVS) Komisi tvoří: trenér RDS, trenér RDJ, koordinátor STM, zástupce rezortních center a předseda komise pro rozvoj MP (pozn.: dříve komise mládeže ), kteří jsou voleni pro dané období VV ČSMP. Předsedu volí ze svého středu členové komise. - Koordinuje fungování sportovního úseku ČSMP od kategorie U11 až po seniory, - koordinuje činnost trenérů reprezentačních družstev a jejich realizačních týmů všech kategorií, - projednává a předkládá VV návrhy zaměřené na rozvoj moderního pětiboje a jeho dalších odvozených forem (biathle, triathle, laser-run) ve stávajících i nových lokalitách, - projednává a navrhuje základní strukturu rozpočtu sportovního úseku ČSMP, - ve spolupráci s příslušnými trenéry koordinuje centrální koncepci testování a sledování výkonnosti členů RD a dalších závodníků zařazených do systému STM, - navrhuje rozdělení odměn za výsledky na nejvýznamnějších soutěžích, - koordinuje způsob medicínského zabezpečení jednotlivých RD a dalších závodníků zařazených do STM a s příslušnými lékaři a fyzioterapeuty připravuje způsoby řešení zdravotních problémů členů jednotlivých RD, - schvaluje výkonnostní limity pro účast na mezinárodních soutěžích, - projednává a na základě přijatých nominačních kritérií schvaluje návrhy nominací na mezinárodní akce ve všech kategoriích. Komise pro regionální rozvoj a vzdělávání (dříve Komise mládeže) Komisi tvoří zástupci různých regionů, ve kterých působí ČSMP. Předsedu komise volí VV ČSMP, další členy schvaluje VV na návrh předsedy komise. - Připravuje a předkládá KVS koncepci rozvoje moderního pětiboje a jeho dalších odvozených forem (biathle, triathle, laser-run) ve stávajících i nových lokalitách, - navrhuje a následně koordinuje konkrétní projekty zaměřené na expanzi moderního pětiboje do nových oblastí a jeho rozvoj ve stávajících lokalitách, - koordinuje a organizuje náborové a ukázkové akce a připravuje návrhy jejich financování, - koordinuje systém vzdělávání a vzdělávací programy v rámci ČSMP, - plánuje a organizuje trenérská školení a vzdělávací semináře všech úrovní, - připravuje kvalifikační požadavky a podmínky pro udělení příslušných trenérských licencí, - uděluje trenérské licence jednotlivých kategorií a koordinuje je se vzdělávacím programem UIPM, - navrhuje výukové programy pro akreditovaná pracoviště.

2 1. TRENÉR SENIORSKÉ REPREZENTACE Zodpovídá za výsledky seniorské reprezentace a maximálně efektivní využití finančních prostředků určených na RDS - S důrazem na vrcholné světové a kontinentální akce (OH, MS, ME, SP) připravuje základní koncepci přípravy RDS, - samostatně zpracovává střednědobé a dlouhodobé tréninkové plány RDS, sestavuje soutěžní program RDS a skladbu centrálních tréninkových kempů RDS, - navrhuje složení RDS, - navrhuje složení realizačního týmu RDS, - připravuje návrhy nominace RDS na mezinárodní akce, - osobně se podílí na vlastním řízení sportovní přípravy na centrálních tréninkových kempech a vedení členů RDS na mezinárodních soutěžích, - připravuje podklady pro zpracování rozpočtu seniorské reprezentace, - podílí se na přípravě podkladových materiálů pro subjekty, které finančně zabezpečují přípravu státní reprezentace (např. MŠMT, ČOV, popř. dalšími vybrané subjekty), - analyzuje návrhy UIPM na úpravy soutěžních pravidel, v odborných sportovních otázkách připravuje stanovisko ČSMP pro jednání kongresu UIPM, - zajišťuje odbornou komunikaci s UIPM ve sportovních otázkách, - navrhuje kvalifikační kritéria a výkonnostní limity pro účast členů RDS na vrcholných světových a kontinentálních akcích, - zpracovává podklady pro hodnocení MČR v kategorii seniorů, - podílí se na přípravě smluv se členy RDS a členy realizačního týmu, - zadává realizaci centrálních nákupů sportovního vybavení pro členy RDS, - spolupracuje s hlavními osobními trenéry jednotlivých členů RDS a dalšími specializovanými trenéry a koordinuje jejich činnost, - navrhuje a koordinuje spolupráci odborných a vědeckých pracovišť, která se podílejí na přípravě členů RDS, - ve spolupráci s příslušnými lékaři a fyzioterapeuty koordinuje centrální regenerační programy RDS, - plánuje, řídí a zpracovává hodnocení centrálních soutěžních testů a popř. navrhuje způsoby praktické aplikace výsledků specializovaných měření a testů do přípravy členů RDS, - na základě zadání VV ČSMP zpracovává analytické materiály se zaměřením na hodnocení kvality a efektivity přípravy a objektivizaci reálné sportovní výkonnosti členů RDS, - informuje členy RDS a jejich hlavní osobní trenéry o dopingové problematice a koordinuje dodržování směrnic Antidopingového výboru ČR a Světové antidopingové agentury, - jako stálý host se účastní jednání VV a podílí se na činnosti výboru zejména v otázkách souvisejících s fungováním RDS.

3 2. TRENÉR JUNIORSKÉ REPREZENTACE Zodpovídá za výsledky juniorské reprezentace a maximálně efektivní využití finančních prostředků určených na RDJ - S důrazem na vrcholné světové a kontinentální akce v juniorské kategorii (MSJ, MEJ) připravuje základní koncepci přípravy RDJ, - samostatně zpracovává střednědobé a dlouhodobé tréninkové plány RDJ, sestavuje soutěžní program RDJ a skladbu centrálních tréninkových kempů RDJ, - navrhuje složení RDJ, - navrhuje složení realizačního týmu RDJ, - připravuje podklady pro zpracování rozpočtu juniorské reprezentace, - navrhuje kvalifikační kritéria a výkonnostní limity pro účast členů RDJ na vrcholných světových a kontinentálních akcích, - připravuje návrhy nominace RDJ na mezinárodní akce, - podílí se na přípravě smluv se členy RDJ a členy realizačního týmu, - osobně se podílí na vlastním řízení sportovní přípravy na centrálních tréninkových kempech a vedení členů RDJ na mezinárodních soutěžích, - zadává realizaci centrálních nákupů sportovního vybavení pro členy RDJ, - spolupracuje s hlavními osobními trenéry jednotlivých členů RDJ a koordinuje jejich činnost, - navrhuje a koordinuje spolupráci odborných a vědeckých pracovišť, která se podílejí na přípravě členů RDJ, - ve spolupráci s příslušnými lékaři a fyzioterapeuty koordinuje centrální regenerační programy RDJ, - plánuje, řídí a zpracovává hodnocení centrálních testů a měření a navrhuje způsoby praktické aplikace výsledků specializovaných měření a testů do přípravy členů RDJ, - na základě zadání VV ČSMP zpracovává analytické materiály se zaměřením na hodnocení kvality a efektivity přípravy a objektivizaci reálné sportovní výkonnosti členů RDJ, - informuje členy RDJ a jejich hlavními osobní trenéry o dopingové problematice a koordinuje dodržování směrnic Antidopingového výboru ČR a Světové antidopingové agentury, - jako stálý host se účastní jednání VV a podílí se na činnosti výboru zejména v otázkách souvisejících s fungováním RDJ.

4 3. KOORDINÁTOR SPORTOVNĚ TALENTOVANÉ MLÁDEŽE Zodpovídá za realizaci schválené koncepce zabezpečení přípravy STM - Sleduje aktuální výkonnost a dynamiku změn výkonnosti závodníků v mládežnických kategoriích v rámci soutěží ČPM a na zahraničních mládežnických akcích; k uvedenému vede statistiku podle kritérií pro vyhodnocování činnosti SCM/SpS, - připravuje pro KVS návrhy nominačních kritérií pro účast na vrcholných mezinárodních mládežnických akcích, - předkládá KVS návrhy nominací a složení realizačních týmů na vrcholné mezinárodní mládežnické soutěže, - připravuje pro KVS návrhy nominace na centrální mládežnické tréninkové kempy, - na základě schválených kritérií připravuje návrhy na zařazení sportovců do systému SCM/SpS, navrhuje ustavení a vznik nových SCM/SpS, resp. předkládá KVS a VV ČSMP návrhy na ukončení činnosti těchto článků, - předkládá návrhy na dělení finančních prostředků určených na STM, - připravuje návrhy centrálních nákupů sportovního vybavení pro členy STM, - na základě analýzy výkonnosti předkládá návrhy na případné úpravy výkonnostních limitů nezbytných pro zařazení do SCM/SpS, - koordinuje činnost jednotlivých center, připravuje a organizuje centrální zdravotní, kineziologické, somatické a funkční vyšetření pro sportovce, kteří splnili výkonnostní limity pro zařazení do systému, analyzuje získané výsledky a hodnotí individuální výkonnostní předpoklady sledovaných závodníků. - organizuje centrální monotematicky zaměřené akce (např.: koncentrované bloky na analýzu a korekci plavecké techniky) pro členy SCM/SpS, - podílí se na řešení případných problémů souvisejících s účastí členů STM na soutěžích ČPM, - analyzuje organizační úroveň jednotlivých závodů ČPM, předkládá hodnocení celého seriálu a připravuje návrhy a doporučení pro zlepšení celkové úrovně domácích mládežnických soutěží, - zajišťuje distribuci informací souvisejících s oblastí STM na webu ČSMP, - jako stálý host se účastní jednání VV a podílí se na činnosti výboru zejména v otázkách souvisejících se systémem STM.

5 4. TECHNICKÝ VEDOUCÍ RD Zodpovídá za bezproblémové technické zajištění sportovní přípravy členů RD a jejich materiálové vybavení - Ve spolupráci s generálním sekretářem (GS) zajišťuje účast RD na mezinárodních soutěžích (např. příprava přihlášek, doprava, letenky, víza, pojištění, ubytování, transport zbraní, stravování, pronájmy odpovídajících tréninkových prostor, vyúčtování akcí atd.), - ve spolupráci s GS zajišťuje účast RD na centrálních tréninkových kempech (např. doprava, letenky, víza, pojištění, ubytování, transport zbraní, stravování, pronájmy odpovídajících tréninkových prostor, vyúčtování akcí atd.), - na návrh příslušných trenérů zajišťuje kompletní přípravu, realizaci nákupu a distribuci soutěžního sportovní vybavení pro členy reprezentačních družstev (pistole, laserové zářiče, terče, signalizační světla, plavecké kombinézy a další šermířské, jezdecké, plavecké a běžecké vybavení, nástupové komplety atd.), - zajišťuje nákup, přehlednou evidenci a bezproblémový provoz centrálních tréninkových zařízení a vybavení, - na návrh reprezentačních trenérů zajišťuje nákup a distribuci výživových suplementů pro členy RD, - vyúčtovává běžné provozní náklady spojené se sportovní přípravou členů RD a spolupracuje s GS na přípravě podkladů pro administraci státních programů financování sportu, - předkládá VV návrhy optimálního způsobu zúčtování reálných potřeb RD v souladu s naplňováním směrnic pro administraci státních programů financování sportu, zajišťuje jejich realizaci a vedení přesné evidence, - koordinuje péči o vozový park ČSMP a jeho maximálně efektivní provoz. 5. MANAŽER RD Zodpovídá za prezentaci RD a kompletní spolupráci s partnery RD - Spolupracuje s příslušnou mediální agenturou na prezentaci RD v médiích (TV, tisk, rozhlas, internet), na webových stránkách ČSMP a sociálních sítích, - koordinuje prezentaci RD (resp. ČSMP) na akcích pořádaných v ČR, - podílí se na organizaci vybraných sportovních a společenských svazových akcí, - podílí se na výběru partnerů RD (resp. ČSMP) a přípravě příslušných partnerských nebo reklamních smluv, - zastupuje a hájí zájmy ČSMP při přípravě individuálních partnerských smluv a při jednáních s agenturami, které zastupují jednotlivé členy RD, - zajišťuje přípravu reklamních a prezentačních materiálů pro partnery RD (resp. ČSMP) a spolupracující subjekty, - na základě zadání VV předkládá hodnocení a připravuje analýzu efektivity vybraných prezentačních akcí, - zajišťuje spolupráci s partnery RD (resp. ČSMP) a péči o ně.

6 6. HLAVNÍ OSOBNÍ TRENÉR Zodpovídá za výsledky a efektivitu sportovní přípravy jemu svěřených reprezentantů a dalších závodníků zařazených do systému STM a individuální dodržování směrnic Antidopingového výboru ČR a Světové antidopingové agentury - Připravuje, řídí a analyzuje vlastní tréninkový proces, sestavuje detailní tréninkové plány individuálních tréninkových mikro-, mezo- a makrocyklů u svěřených závodníků s cílem dosažení maximální individuální výkonnosti na nejvýznamnějších světových a kontinentálních soutěžích, - koordinuje u "svých" svěřenců spolupráci trenérů jednotlivých disciplín a dalších specialistů, - osobně řídí sportovní přípravu na individuálních tréninkových kempech, - zodpovídá za vybavení jemu svěřených závodníků odpovídajícím sportovním materiálem podle platných soutěžních pravidel UIPM, - zajišťuje u jemu svěřených závodníků znalost aktuálních soutěžních pravidel UIPM, - ve spolupráci s příslušnými lékaři v praxi řeší zdravotní prevenci svých svěřenců a koordinuje individuální řešení jejich zdravotních problémů, - ve spolupráci s příslušnými lékaři a fyzioterapeuty koordinuje u jemu svěřených závodníků individuální regenerační programy, - plánuje a analyzuje účast "svých" svěřenců na vybraných soutěžích specialistů v jednotlivých disciplínách, - ve spolupráci s příslušnými svěřenci rozhoduje o distribuci nadstandardních prostředků na sportovní přípravu poskytovaných ČSMP za umístění dosažená na vrcholných mezinárodních soutěžích. 7. TRENÉR SPECIALISTA NA NĚKTEROU Z DISCIPLÍN MP Zodpovídá za tréninkový obsah a efektivitu sportovní přípravy jednotlivých závodníků ve vybraných disciplínách MP - Připravuje, osobně řídí a analyzuje u jemu svěřených závodníků konkrétní obsah tréninkových jednotek, - zajišťuje individuální úpravu sportovního materiálu (laserové zbraně, optické pomůcky, kordy atd.), - zajišťuje účast na soutěžích specialistů v jednotlivých disciplínách.

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji na rok 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji na rok 2018 PROJEKT: Sportovně talentovaná mládež 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji na rok 2018 (zásady a prováděcí pokyny) OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ A ÚKOLY

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji v roce 2019

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji v roce 2019 PROJEKT: Sportovně talentovaná mládež 2019 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji v roce 2019 (zásady a prováděcí pokyny) OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ A ÚKOLY

Více

Organizační řád Šachového svazu České Republiky

Organizační řád Šachového svazu České Republiky Organizační řád Šachového svazu České Republiky Článek 1 Úvod Šachový svaz České republiky, z.s. (ŠSČR) je spolek a jeho fungování upravují především zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji v roce 2019

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji v roce 2019 PROJEKT: Sportovně talentovaná mládež 2019 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji v roce 2019 (zásady a prováděcí pokyny) OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ A ÚKOLY

Více

KONCEPCE FUNGOVÁNÍ STŘEDISEK MLÁDEŽE (STM)

KONCEPCE FUNGOVÁNÍ STŘEDISEK MLÁDEŽE (STM) KONCEPCE FUNGOVÁNÍ STŘEDISEK MLÁDEŽE (STM) ČÁST 1: SPS Díl 1: Všeobecná ustanovení Čl. 1 (1) Sportovní středisko (dále SpS) je základem péče o sportovně talentovanou mládež a je provozováno na základě

Více

Obecný plán RTC RD seniorů

Obecný plán RTC RD seniorů Obecný plán RTC 2019 - RD seniorů (k 20.11. 2018) 1. Základní strategie činnosti RDS V souladu s dokumenty všech subjektů, které se zásadním způsobem podílejí na zajištění efektivního fungování státní

Více

Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v ROB. I. Obecná ustanovení

Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v ROB. I. Obecná ustanovení Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v ROB I. Obecná ustanovení 1) Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v rádiovém orientačním běhu (dále jen OSŘ) stanoví organizační

Více

Systém sportovně talentované mládeže období

Systém sportovně talentované mládeže období Systém sportovně talentované mládeže období 2018 2022 Všeobecná ustanovení: Základním článkem systému jsou tréninková centra "Sportovní centra mládeže - SCM" a "Sportovní střediska - SpS" financovaná z

Více

Kritéria pro zařazení do reprezentace pro rok 2019 v puškových, pistolových a brokových disciplínách

Kritéria pro zařazení do reprezentace pro rok 2019 v puškových, pistolových a brokových disciplínách Kritéria pro zařazení do reprezentace pro rok 2019 v puškových, pistolových a brokových disciplínách 1) Úvod: Komise pro řízení reprezentace (KŘR) se na svém posledním jednání dne 14. 10. 2017 rozhodla

Více

Kritéria pro zařazení do reprezentace pro rok 2016 v puškových, pistolových a brokových disciplínách

Kritéria pro zařazení do reprezentace pro rok 2016 v puškových, pistolových a brokových disciplínách Kritéria pro zařazení do reprezentace pro rok 2016 v puškových, pistolových a brokových disciplínách 1) Úvod: Komise pro řízení reprezentace (KŘR) se na svém posledním jednání dne 17. 10. 2014 rozhodla

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Ostatní sportovní střediska - OSpS platné od 1.1.2014 Zpracovali: R. Řehořová,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 3/2015 Účinnost od 1. května 2015 Směrnice ČAS ze dne 8. dubna 2015 o článcích péče o talentovanou mládež Předsednictvo Českého atletického

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY 1.9.2012 Stránka 1 z 9 PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ definice Čl.1 nominace do reprezentačního

Více

Koncepčně programový projekt

Koncepčně programový projekt vypracovaný v návaznosti na: aktualizaci dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vyhlašované Programy státní podpory sportu aktuální strategické cíle České triatlonové asociace Dokumenty

Více

SMĚRNICE PRO ČINNOST SCM, SpS, RcM (SCM - RCJ, SCM - RCSS)

SMĚRNICE PRO ČINNOST SCM, SpS, RcM (SCM - RCJ, SCM - RCSS) SMĚRNICE PRO ČINNOST SCM, SpS, RcM (SCM - RCJ, SCM - RCSS) Směrnice č.10 platná od 23. 2. 2018 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Na základě zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a

Více

Projekt reprezentace DP na období verze

Projekt reprezentace DP na období verze Projekt reprezentace DP na období 2016-7 2.1 verze Mgr. Jan Srb N O M I N A C E D O R E P R E Z E N T A Č N Í H O D R U Ž S T V A 1. senioři A tým: přímí kvalifikanti na OH nebo plavci s umístěním do 8.

Více

Sportovní centra mládeže

Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže Metodické pokyny I. Vymezení pojmu Sportovní centra mládeže (SCM) 1) SCM je vybraný subjekt ČJF, ve kterém se na základě smluvního vztahu s ČJF zabezpečuje zvyšování výkonnostní

Více

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže) 1. Úvodní ustanovení Článek I. Všeobecná ustanovení Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou

Více

SMĚRNICE PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ

SMĚRNICE PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ SMĚRNICE PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ Směrnice č.10 Aktualizace platná od 19. 12. 2018 Směrnice a aktualizace jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách ČSMG 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Na

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, Praha 6, tel.: ,

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, Praha 6, tel.: , ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, email: cgf@gymfed.cz P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Sportovní střediska - SpS (olympijské gymnastické sporty) platné od

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ Číslo předpisu 8/2016 Účinnost od 1. ledna 2017 Směrnice ČAS ze dne 15. prosince 2016 o článcích péče o talentovanou mládež Předsednictvo Českého atletického svazu

Více

Zápis z jednání VV ČSMP ze dne 28. listopadu 2018

Zápis z jednání VV ČSMP ze dne 28. listopadu 2018 ze dne 28. listopadu 2018 Přítomni: Hosté: Omluven: Pozdní příchod: Dřívější odchod: B. Hrudka, L. Capalini, D. Kašpar, D. Marčev, Z. Hercík A. Kučerová, J. Kučera, K. Kubálková, L. Grolichová, J. Hrudka

Více

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy:

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy: Prováděcí pokyny k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008 Přílohy: Grafické znázornění organizace a řízení SCM ČSTT Grafické znázornění zdravotního zajištění SCM ČSTT Rozpočet

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2010-2011 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích MEJ Bělehrad Srbsko, MSJ Lima

Více

SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ

SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ 1. Složení realizačního týmu reprezentačního družstva a) Hlavní zodpovědný trenér reprezentačního mužstva

Více

REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ. Zřizuje, finance klub, krajský svaz, občanské sdružení let let; závodníci české národnosti Kritéria výběru

REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ. Zřizuje, finance klub, krajský svaz, občanské sdružení let let; závodníci české národnosti Kritéria výběru specifické momenty dorost 2016 podzimní setkání dorostu (po O-Gala) 22. - 26. 1. zimní akademie CEYOC 12. - 15. 5. jarní akademie květen/červen - nominační závody na EYOC 2016 závěrečná příprava + EYOC

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V BEACHVOLEJBALU Číslo směrnice: 24/2014 změna 02/2017 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne

Více

Organizace Tělesné výchovy a sportu v ČR

Organizace Tělesné výchovy a sportu v ČR Organizace Tělesné výchovy a sportu v ČR 7. ledna 2019, FTVS UK Praha PhDr. Martin Doktor AGENDA 7. 1. 2017 ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČR A TALENTOVANÉ MLÁDEŽE DISKUZE, DOTAZY ORGANIZACE ZÁPOČTŮ

Více

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR Svaz modelářů České republiky Klub leteckých modelářů České republiky VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR platí od r. 2014 Tímto vydáním se ruší předcházející Vnitřní ustanovení platné od r. 2010 Obsah 1. KLUB

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT KRAJSKÝCH CENTER MLÁDEŽE Číslo směrnice: 13/2011 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 22. května 2011 Účinnost od:

Více

Zásady pro činnost center talentované mládeže. PRVNÍ ČÁST Systém Regionálních házenkářských center

Zásady pro činnost center talentované mládeže. PRVNÍ ČÁST Systém Regionálních házenkářských center Zásady pro činnost center talentované mládeže Článek I Systém center talentované mládeže 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) poskytuje dotaci v rámci Programu II Sportovně

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Kapitola 1 ÚVOD. Kapitola 2 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Kapitola 1 ÚVOD. Kapitola 2 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Kapitola 1 ÚVOD Podpora oblasti Sportovně talentované mládeže vychází ze zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a z usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1.8.2016 Stránka 2 z 11 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ účel Organizačního řádu Čl. 1-4 II. III. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Česká asociace squashe Čl. 5 STUKTURA

Více

Zásady činnosti Sportovních center mládeže

Zásady činnosti Sportovních center mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 12 200/2004 50 Zásady činnosti Sportovních center mládeže Článek I Všeobecná ustanovení 1. Zásady pro činnost Sportovních center mládeže vycházejí ze

Více

Projekt reprezentace DP na období verze

Projekt reprezentace DP na období verze Projekt reprezentace DP na období 2018-9 1.2 verze Mgr. Jan Srb Projekt reprezentace DP vychází z hlavních cílů tohoto Olympijského cyklu, což je účast na OH 2020 v Tokiu a vytvoření kvalitního širokého

Více

Ekonomická směrnice (platnost od )

Ekonomická směrnice (platnost od ) Ekonomická směrnice (platnost od 1.1.2018) Obsah: 1. Hospodaření s finančními prostředky 1.1. Rozpočet 1.2. Hospodaření s rozpočtem 2. Poplatky členů 2.1. Členská známka 2.2. Poplatky na zkoušky technické

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Českého svazu plaveckých sportů

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Českého svazu plaveckých sportů Český svaz plaveckých sportů Směrnice 15/2017 Schválena dne 6. 12. 2017 Platná od: 1. 1. 2018 KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 DEFINICE Kvalifikační řád Českého svazu plaveckých

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT RADY MLÁDEŽE ČVS Číslo směrnice: 14/2011 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 20. července 2011 Účinnost od:

Více

S B Í R K A P Ř E D P I S Ů. Český badmintonový svaz, z. s. SMĚRNICE PRO VÝBĚR A VEDENÍ REPREZENTACE

S B Í R K A P Ř E D P I S Ů. Český badmintonový svaz, z. s. SMĚRNICE PRO VÝBĚR A VEDENÍ REPREZENTACE S B Í R K A P Ř E D P I S Ů Český badmintonový svaz, z. s. Číslo předpisu: 1/2018 Datum schválení: 15. 5. 2018 Schvalující orgán: VV ČBaS Datum účinnosti: 16. 5. 2018 SMĚRNICE PRO VÝBĚR A VEDENÍ REPREZENTACE

Více

1. zajištění činnosti

1. zajištění činnosti SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE ČSTS 1. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI 1.1 Závazné podmínky pro činnost SCM 1.2 Legislativní a smluvní zajištění 1.3 Ekonomické zajištění 1.4 Technické zajištění 1.5 Tréninková a soutěžní

Více

STATUT Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky

STATUT Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky STATUT Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky Preambule Odborný sportovní úsek je odborným orgánem Svazu lyžařů České republiky (SLČR) bez vlastní právní subjektivity. Odborný sportovní

Více

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM)

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE (dále jen ČTA) Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) pro období 2011-2012 Za ČTA zpracovali:

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS Směrnice pro SpS OBSAH SMĚRNICE SpS 1. Základní pojmy směrnice SpS... 108 2. Závazné podmínky pro činnost SpS... 109 3. Náplň práce, práva a povinnosti trenéra SpS... 109 4. Kriteria pro zařazování, setrvání

Více

Z á p i s č. 2018/1. z 1. zasedání VV-ČSOS, které se konalo dne v Praze

Z á p i s č. 2018/1. z 1. zasedání VV-ČSOS, které se konalo dne v Praze Z á p i s č. 2018/1 z 1. zasedání, které se konalo dne 17. 1. 2018 v Praze Přítomni: Omluveni: Kamenický, Matějů, Klimpl, Aleš, Škoda, Picek, Vystavěl, Šubrt Zřídkaveselý, Pospíšek Jednání řídil předseda

Více

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora TECHNICKÁ ČÁST Sportovně-technické činnosti komise AVZO TSČ ČR

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, 772 00 OLOMOUC, Česká republika tel.: 585 224 676, e-mail: akol@centrum.cz web: http://atletikaolomouc.cz IČO: 41031369, bankovní spojení: Komerční banka Olomouc,

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

Organizační řád Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Organizační řád Svazu podnikatelů ve stavebnictví Organizační řád Svazu podnikatelů ve stavebnictví Organizační řád je vnitřní organizační normou Svazu podnikatelů ve stavebnictví (dále jen Svaz), která v souladu s obecně závaznými právními předpisy a

Více

Rada /2016 Příloha č ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ, ČERPÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ ROZPOČTU

Rada /2016 Příloha č ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ, ČERPÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ ROZPOČTU Rada 6. 12. 2016 6/2016 Příloha č. 5.1.1 ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ, ČERPÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ ROZPOČTU Obsah 1. STRUKTURA ROZPOČTU ČJF... 1 2. POSTUPY SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU... 2 3. ČERPÁNÍ

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Českého olympijského výboru. I. Základní ustanovení. II. Orgány Českého olympijského výboru III.

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Českého olympijského výboru. I. Základní ustanovení. II. Orgány Českého olympijského výboru III. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého olympijského výboru I. Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu Českého olympijského výboru (dále jen ČOV ), vymezuje základní působnost jeho

Více

Plán práce VR ČSTS na rok 2016

Plán práce VR ČSTS na rok 2016 Př.č.1 Plán práce VR na rok 2016 návrh Plán práce VR ČSTS na rok 2016 Je vypracován jako přechodová etapa mezi systémem práce daným stanovami a navazujícími dokumenty, které platily do 17.11.2015 a jejich

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. pracoviště Katedra sportů v přírodě Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova. účinnost od:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. pracoviště Katedra sportů v přírodě Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova. účinnost od: ORGANIZAČNÍ ŘÁD pracoviště Katedra sportů v přírodě Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova účinnost od: 27.8.2018 Čl. 1 Organizační struktura pracoviště vedoucí katedry tajemník katedry sekretářka

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže mládeže a tělovýchovy čj. 16 841/2008-50_PII. Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže byly projednány poradou vedení MŠMT dne 30. září 2008 v rámci Zásad programů Státní

Více

A) Vrcholového a výkonnostního sportu B) Rekreačního sportu

A) Vrcholového a výkonnostního sportu B) Rekreačního sportu A) Vrcholového a výkonnostního sportu B) Rekreačního sportu Vrcholový sport vrcholový sportovec Výkonnostní sport výkonnostní sportovec Sportovní lékař Tělovýchovný lékař Sportovní a TVL preventivní prohlídky

Více

Prezentace činnosti TMK ČBaS v letech června 2017 Prezentace činnosti TMK ČBaS 1

Prezentace činnosti TMK ČBaS v letech června 2017 Prezentace činnosti TMK ČBaS 1 Prezentace činnosti TMK ČBaS v letech 2017-2020 9. června 2017 Prezentace činnosti TMK ČBaS 1 Motto TMK = 6.000 členů ČBaS ( Jedno srdce, jeden tým, jeden cíl ) Kvalita provedení odlišuje dobré od lepšího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. pracoviště Katedra technických a úpolových sportů Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova. účinnost od:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. pracoviště Katedra technických a úpolových sportů Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova. účinnost od: ORGANIZAČNÍ ŘÁD pracoviště Katedra technických a úpolových sportů Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova účinnost od: 22. 6. 2018 Čl. 1 Organizační struktura pracoviště vedoucí katedry tajemník

Více

I. Hlavní zásady a priority

I. Hlavní zásady a priority STATUT SPORTOVNÍ ČINNOSTI ČRS I. Hlavní zásady a priority 1. Rozvíjení a popularizace rybářského sportu a organizování rybářských soutěží na všech úrovních patří k tradičním činnostem Českého rybářského

Více

"Cena Dukly" 4. kolo Českého poháru mládeže 2015, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha

Cena Dukly 4. kolo Českého poháru mládeže 2015, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha "Cena Dukly" 4. kolo Českého poháru mládeže 2015, memoriálu Karla Bártů Pořadatel: TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha Datum: neděle 31. 05. 2015 Místo: Sportovní komplex Juliska, Na Julisce 28/2, 160 00,

Více

"Cena Dukly" 3. kolo Českého poháru mládeže 2016, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha

Cena Dukly 3. kolo Českého poháru mládeže 2016, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha "Cena Dukly" 3. kolo Českého poháru mládeže 2016, memoriálu Karla Bártů Pořadatel: TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha Datum: neděle 22. 05. 2016 Místo: Sportovní komplex Juliska, Na Julisce 28/2, 160 00,

Více

Český svaz plaveckých sportů Zátopkova 100/2 PS 40 Praha tel: fax: IČ:

Český svaz plaveckých sportů Zátopkova 100/2 PS 40 Praha tel: fax: IČ: 1. Reprezentační družstvo mladších juniorů Projekt přípravy reprezentačního družstva mladších juniorů na sezónu 2018 19 vychází z podmínek v českém plavání. Cílem tohoto projektu je vytvořit členům RD

Více

Projekt fungování a řízení mládežnických reprezentačních výběrů ČR (U15-U20)

Projekt fungování a řízení mládežnických reprezentačních výběrů ČR (U15-U20) Projekt fungování a řízení mládežnických reprezentačních výběrů ČR (U15-U20) Obsah: 1. Cíle nového systému 2. Koncepce fungování reprezentačních výběrů a. 3 letý cyklus U16 U18 b. Kritéria výběru reprezentačních

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Ekonomická směrnice. platnost od 1.6.2015

Ekonomická směrnice. platnost od 1.6.2015 Ekonomická směrnice platnost od 1.6.2015 Obsah: 1. Hospodaření s finančními prostředky 1.1. Rozpočet 1.2. Hospodaření s rozpočetem 2. Poplatky členů 2.1. Členská známka 2.2. Průkaz ČATK 2.3. Poplatky na

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Český svaz plaveckých sportů Zátopkova 100/2 PS 40 Praha tel: fax: IČ:

Český svaz plaveckých sportů Zátopkova 100/2 PS 40 Praha tel: fax: IČ: 1. Reprezentační družstvo mladších juniorů Projekt přípravy reprezentačního družstva mladších juniorů na sezónu 2017 18 vychází z aktuálních podmínek v českém plavání. Cílem tohoto projektu je vytvořit

Více

Český badminton v letech srpna 2019 Český badminton v letech

Český badminton v letech srpna 2019 Český badminton v letech Český badminton v letech 2020 2024 19. srpna 2019 Český badminton v letech 2020-2024 1 Je třeba udělat zásadní změny! Realita českého badmintonu? - Od kategorie U17 a výše se projevují technické/taktické

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Česká triatlonová asociace Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17, Praha 6 zastoupený předsedou asociace, panem Ing. Jaromírem Horákem IČ: 448 51 782 bankovní

Více

Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu

Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu Článek 1) Profil (Základní ustanovení).f r D es ig n: w w w.g at ta de si gn Trenér Českého horolezeckého svazu je tělovýchovný pedagog. Je odborně

Více

Organizační řád Českého svazu házené

Organizační řád Českého svazu házené Organizační řád Českého svazu házené Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Českého svazu házené (dále jen organizační řád) upravuje činnost Exekutivy ČSH (dále jen ČSH), prezidenta ČSH, odborných

Více

Směrnice České kuželkářské asociace

Směrnice České kuželkářské asociace Směrnice České kuželkářské asociace č. 1/2018 o trenérských třídách, školení a evidenci trenérů v kuželkách (dále jen směrnice ) Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanovuje trenérské kvalifikační

Více

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vydává. Směrnici sportovních oddílů SH ČMS

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vydává. Směrnici sportovních oddílů SH ČMS Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vydává Směrnici sportovních oddílů SH ČMS Článek 1 Předmět Tato Směrnice vymezuje postavení sportu ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako veřejně prospěšné

Více

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa 5. Reprezentace Cíl: r.2050 český mistr světa Tématem pověřen generální sekretář svazu Marek Vokáč. Projekty nezahrnují dlouhodobý výhled, který by akceptoval návrhy ČK a věnují se pouze letošnímu roku.

Více

Směrnice České kuželkářské asociace. č. 3/2016. Ekonomická směrnice ČKA. (dále jen směrnice ) Část I Zdroje a majetek ČKA

Směrnice České kuželkářské asociace. č. 3/2016. Ekonomická směrnice ČKA. (dále jen směrnice ) Část I Zdroje a majetek ČKA _ Směrnice České kuželkářské asociace č. 3/2016 Ekonomická směrnice (dále jen směrnice ) Část I Zdroje a majetek Článek 1 Výše náhrad a jejich úhrada (1) Zdroje k zajištění plynulého hospodaření jsou zejména:

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA komunitního plánování v Mostě

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA komunitního plánování v Mostě ORGANIZAČNÍ STRUKTURA komunitního plánování v Mostě Tento materiál vznikl jako výstup klíčové aktivity č. 04 projektu Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě, který

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Sportovní střediska

Z á s a d y PROGRAMU IV. Sportovní střediska Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 20 580/2007-501 Z á s a d y PROGRAMU IV. Sportovní střediska Sportovní střediska byly projednány poradou vedení MŠMT dne 11. září 2007 v rámci Zásad programů

Více

Organizační řád KDU-ČSL.

Organizační řád KDU-ČSL. Organizační řád KDU-ČSL Strana 1. z 6 Organizační řád KDU-ČSL. 1. Základní ustanovení 1. Organizační řád se vydává dle Stanov KDU-ČSL 1. 2. Organizační řád schvaluje Celostátní konference KDU- ČSL 2. 3.

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ ČESKÉHO ALPSKÉHO LYŽOVÁNÍ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ ČESKÉHO ALPSKÉHO LYŽOVÁNÍ NABÍDKA PARTNERSTVÍ ČESKÉHO ALPSKÉHO LYŽOVÁNÍ ODBORNÝ SPORTOVNÍ ÚSEK ALPSKÝCH DISCIPLÍN SVAZU LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY SEKRETARIÁT SLČR A KANCELÁŘE OSÚ AD Cukrovarnická 483/42 162 00 Praha 6 Střešovice Telefon:

Více

Použité zkratky: 1/7. schválil: VK ČSTS dne: Úplné znění platnost od: účinnost od:

Použité zkratky: 1/7. schválil: VK ČSTS dne: Úplné znění platnost od: účinnost od: Obsah: 1 Právnický subjekt ČSTS 2 Účetnictví 3 Příspěvky členů ČSTS 4 Granty a dotace 5 Správní poplatky 6 Startovné a výše cen při soutěžích pořádaných dle Soutěžního řádu ČSTS 7 Honoráře, odměny za provedení

Více

"Říjnová cena Dukly"

Říjnová cena Dukly "Říjnová cena Dukly" Závod Českého poháru mládeže 2018, Memoriál Karla Bártů Pořadatel: TJ Dukla Praha, ASC Dukla Praha a ČSMP Datum: sobota 20. 10. 2018 Místo: Sportovní komplex Juliska, Na Julisce 28/2,

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE SOUBOR ŘÁDŮ A SMĚRNIC ČSRU

ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE SOUBOR ŘÁDŮ A SMĚRNIC ČSRU ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE SOUBOR ŘÁDŮ A SMĚRNIC ČSRU PRAHA 2006 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČSRU PRAHA 2006 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČSRU Část I. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád (dále jen OŘ) České ragbyové

Více

ČESKÝ SVAZ KARATE IČ: , Tel

ČESKÝ SVAZ KARATE IČ: , Tel PREZIDIUM ČSKe ČESKÝ SVAZ KARATE IČ: 005 40 897, Tel. +420 608 805 405 Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, 100 00 Bankovní spojení: 1750206504 / 0600 E-mail: prezidium@czechkarate.cz Internet: www.czechkarate.cz

Více

"Cena Dukly" 2. kolo Českého poháru mládeže 2017, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha

Cena Dukly 2. kolo Českého poháru mládeže 2017, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha "Cena Dukly" 2. kolo Českého poháru mládeže 2017, memoriálu Karla Bártů Pořadatel: TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha Datum: sobota 29. 04. 2017 Místo: Sportovní komplex Juliska, Na Julisce 28/2, 160 00,

Více

PROJEKT REPREZENTACE ČR V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ 2016

PROJEKT REPREZENTACE ČR V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ 2016 Cílem reprezentace na 2016 je vylepšit umístění našich plavců na ME z posledního ME v Berlíně 2014 a pokusit se prodloužit naši účast na OH po Pekingu 2008 a Londýně 2012, kdy jsme vždy měli alespoň jednoho

Více

Statut. Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Statut. Rady vlády pro udržitelný rozvoj Příloha usnesení vlády ze dne 14. března 2018 č. 167 Statut Rady vlády pro udržitelný rozvoj Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen Rada ) je stálým poradním, iniciačním

Více

I. 1.) Výkonnostní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva

I. 1.) Výkonnostní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO SENIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva seniorů na rok 2009-2010 je směrován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích ME (25m) Istanbul a ME (50m)

Více

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově Z á p i s č. 1/2015 z 1. zasedání, které se konalo dne 21. 1. 2015 v Praze na Strahově Přítomni: Omluven: Host: Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt Zřídkaveselý Jiří Kejval

Více