Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA"

Transkript

1 Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Česká triatlonová asociace Zátopkova 100/2, PS 40, , Praha 6 zastoupený předsedou asociace, panem Ing. Jaromírem Horákem IČ: bankovní spojení: GE Money Bank a. s., číslo účtu / 0600 (dále jen ČTA) a Pan / paní Korespondenční adresa IČ Bankovní spojení Kontaktní , mobil Nejvyšší trenérská kvalifikace SpS, kategorie (dále jen Hlavní trenér) uzavřeli podle ustanovení 51 obč. zák. tuto smlouvu I. Úvodní ustanovení. 1. ČTA je zřizovatelem SCM, SpS a VSCM, ve smyslu podmínek MŠMT ČR. 2. ČTA je v souladu s uvedenými podmínkami zodpovědná za zabezpečení organizaci a činnosti SCM, včetně zajištění trenérské činnosti. S ohledem na specifickou povahu tréninku triatlonu v podmínkách SCM nelze plnění úkolů zajištění trenérské činnosti zabezpečit osobami v pracovně právním vztahu. II. Předmět smlouvy. Smluvní strany se shodly na souboru činností, které přispívají k motivaci všech zainteresovaných subjektů (rodičů, rodičů v rolích trenérů, trenérů závodníků, závodníků, klubů, ČTA) a na dlouhodobé týmové součinnosti s cílem podchytit talenty v ČR pro triatlon a tyto u triatlonu dlouhodobě udržet. Smlouva vymezuje práva a povinnosti hlavního trenéra, jako součásti týmu výchovy a přípravy triatlonové mládeže v České republice. strana 1 (celkem 5)

2 III. Práva a povinnosti hlavního trenéra 1. Řídí a koordinuje přípravu závodníků, kteří jsou zařazeni v příslušné věkové kategorie SpS, SCM a/nebo VSCM, dále jen kategorie. 2. Hlavní trenér je v organizačně - řídících záležitostech podřízen Managerovi Sps/SCM ČTA 3. Hlavní trenér je ve sportovně-metodických záležitostech podřízen Sportovnímu řediteli ČTA. 4. Hlavní trenér sestavuje návrh pro zařazení sportovců do výběru. Návrh následně schvaluje Sportovní ředitel ČTA. 5. V oblasti plánování a reportingu a. Zpracovává a předkládá plán RTC (roční tréninkový cyklus) a hlavních cílů sezóny pro každého závodníka kategorie. b. Vytváří a předkládá systém testování kategorie, který následně schvaluje Sportovní ředitel ČTA c. Vytváří a předkládá nominační kritéria na mezinárodní akce (EP, ME, MS, SP, WCS) příslušné kategorie, které následně schvaluje Sportovní ředitel ČTA. d. Vydává pokyny osobním trenérům a sportovcům v oblasti reportingu. Odpovídá za vyhotovení průběžných a posezónních reportů na úroveň Sportovního ředitele ČTA. e. Vyhodnocuje a posuzuje OTU a STU sportovců výběru, sleduje jejich výkonnost (testování, úspěšnost, výsledky v soutěžích apod.). f. Vede celkovou evidenci tréninku a statistiku sportovní přípravy kategorie za období a g. Dohlíží na kvalitu vyhotovovaných a odevzdávaných STU sportovci kategorie. 6. V oblasti vedení a monitoringu tréninku a. Vytváří rámcové tréninkové plány pro sportovce kategorie (dle zařazení A, B, C) a tyto prostřednictvím osobních trenérů uplatňuje. Hlavní trenér je metodickým supervizorem osobních trenérů, vlastní sestavení a vedení tréninku je v gesci osobních trenérů, vyjma společných soustředění, reprezentačních a společných akcí. b. Hlavní trenér tak při řízení sportovců využívá činnosti osobních trenérů a zařazených sportovců ve smyslu smluv, které ČTA s osobními trenéry a se sportovci uzavřela. Hlavní trenér je povinen tyto smlouvy znát. c. Hlavní trenér, po dohodě s osobními trenéry s konečnou platností rozhoduje o plánu reprezentačních startů a společných akcí a VT/soustředění výběru a řídí jejich náplň. d. Spolupracuje s poolem odborníků ČTA pro oblast metodiky a vzdělávání. 7. Účast na akcích strana 2 (celkem 5)

3 a. Je přítomen a typicky řídí společné a reprezentační akce podle pokynů Sportovního ředitele ČTA. b. Zúčastňuje se testování zařazených sportovců c. Podle možností se účastní soutěží, vyhlašovaných ČTA. d. S odkazem na podmínky stanovené MŠMT se Hlavní trenér zúčastňuje všech forem odborného vzdělávání, doporučených ČTA. e. Účastní se akce Vyhlášení výsledků ČP a spolu s osobními trenéry odpovídá za účast členů výběru na tomto vyhlášení. f. Zodpovídá za účast výběru na závodech ČP všech tlonů, pokud jsou na nich vyhlášené příslušné věkové kategorie. Umí argumentovat a doložit důvody případné neúčasti každého člena výběru na těchto závodech. 8. Oblast marketingu, komunikace a informačních systémů a. Aktivně (dle manuálu mediální komunikace) komunikuje s triatlonovou komunitou prostřednictvím triatlonové sekce ihned.cz a sociálních sítí, zejména facebookového profilu Triatlon nás baví. b. Odpovídá za písemné vyhotovení a odeslání alespoň 1 zprávy/zajímavosti za každý měsíc a z každé akce, kterou řídí a za její odeslání PR manažerovi ČTA (Victoria production s.r.o). c. Má svůj uživatelský účet a odpovídá za aktuálnost všech informací, které má uvedeny ve vlastním profilu tohoto účtu na (dále CTS). d. Definuje rozsah a parametry informačních služeb, které jsou/budou projektovány v informačním systému pro potřeby SCM/VSCM a SpS. Tyto nároky průběžně formuluje a odesílá managerovi služeb CTS, kterým je Tomáš Dlabaja. e. Pro evidenci závodníků a jejich tréninkových a zdravotních ukazatelů primárně využívá služeb CTS od doby aktivace těchto služeb na CTS. f. Na sportovních akcích nosí takové oblečení, které nese logo logo ČTA. Na akcích, vyhlašovaných ČTA nosí oficiální oblečení, pokud takové bylo dodáno. 9. Oblast organizační a. Zabezpečuje provádění lékařských a diagnostických vyšetření zařazených sportovců. b. Zajišťuje odborné vzdělávání pro osobní trenéry. c. Průběžně studuje výsledky mládežnických kategorií ČP všech tlonů a ostatních dostupných závodů a aktivně pracuje s talenty, s jejich rodiči a trenéry tak, aby v celém systému SpS a SCM/VSCM byli podchyceni ti nejkvalitnější závodníci. d. Odpovídá za využití finančních prostředků státní dotace v souladu s pokyny MŠMT ČR a schváleným plánem činnosti a rozpočtem SCM/VSCM na daný kalendářní rok na akcích, které vede. 10. Hlavní trenér je vlastníkem platné licence trenéra ČTA a trenérské kvalifikace I. třída. 11. Hlavní trenér respektuje předpisy ČTA, které jsou umístěny na strana 3 (celkem 5)

4 IV. Povinnosti ČTA 1. ČTA se zavazuje podpořit hlavnímu trenérovi výkon jeho činnosti dle článku II. a III této smlouvy a. Službami rolí osobních trenérů, kteří jsou smluvně vázáni b. Službami Managera SpS SCM/VSCM ČTA c. Smluvním zavázáním klubů k součinnosti v organizační oblasti při provozu SCM 2. ČTA se zavazuje, že za činnost podle čl. II a III poskytne hlavnímu trenérovi finanční odměnu. V. Odměna za služby 1. Výše finanční odměny je závislá na výši přidělené státní dotace a její výše je uvedena v Prováděcích pokynech k Projektu ČTA (Programu II.), které jsou uvedeny na 2. V závislosti na přidělené výši státní dotace v daném roce, může být odměna během roku měněna. Podmínkou uhrazení odměn je naplnění povinností hlavního trenéra ve smyslu bodu III. 3. Finanční odměna hlavního trenéra je splatná ve dvouměsíčním cyklu na základě vystavených faktur, doručených na sekretariát ČTA. 4. V případě, že Hlavní trenér nebude řádně a ve stanovených termínech plnit své závazky specifikované v čl. III. smlouvy, je ČTA oprávněna krátit sjednaný rozsah odměny. Při prvním neplnění je oprávněna ČTA krátit výši odměny o 15 %. V případě opakovaného neplnění, nebo závažného porušení dohodnutých povinností Hlavního trenéra, může být odměna krácena až o 50 %. VI. Platnost smlouvy 1. Smlouva se uzavírá na dobu od 1. ledna 2013 do 31. prosince Smlouva zaniká písemnou vzájemnou dohodou smluvních stran. 3. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu s patnácti denní výpovědní lhůtou. Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Za doručení výpovědi se považuje i uložení zásilky s výpovědí na poštovním úřadě v případě, že se zásilku nepodaří doručit adresátovi. 4. Ukončením platnosti smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran bez dalších nároků finančních náhrad, vyjma uhrazení případných smluvních pokut. strana 4 (celkem 5)

5 VII. Závěrečná ustanovení 1. Hlavní trenér se před uzavřením této smlouvy seznámil s právy a povinnostmi, jež pro něho z této smlouvy vyplývají a s předpisy, které tuto činnost upravují. 2. Hlavní trenér se zavazuje, že činnost, která je předmětem této smlouvy, bude vykonávat s odbornou péčí, v souladu se zájmy ČTA, se zájmy jejích členů a v souladu s jejími vnitřními předpisy. 3. V případě rozporu mezi touto smlouvou a ostatními předpisy platí prioritně ustanovení této smlouvy. 4. Smluvní strany hodlají případné spory řešit smírčí cestou. 5. Smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží jedno vyhotovení. 6. Smlouva je veřejný dokument, který jako celek může být nascanován a uložen v příslušné sekci na a na resp. jehož parametry se stanou součástí veřejně přístupných evidencí a statistik ČTA. V Praze dne.. hlavní trenér.... Jaromír Horák, předseda Česká triatlonová asociace strana 5 (celkem 5)

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více